JU OŠ «KREKA»
TUZLA
OGLEDNO – UGLEDNI SAT IZ MOJE OKOLINE
TEMA: RAD I ZANIMANJA LJUDI
PODTEMA: JAVNE USTANOVE
NASTAVNA JEDINICA: POŠTA
RAZRED II
TUZLA, 1.11.2010.
PRIPREMILE:
SANJA SALISPAHIĆ
ATIFA HASANOVIĆ
Tematski dan «Pošta» odlu ili smo, kao u itelji
drugih razreda, pripremiti u paru.
Naime, u pripremi asova eljeli smo koristiti nove
metode rada, mnogo razli itih sredstava i sve oblike
rada, te prije svega pru iti djeci, a i sebi nešto novo,
veselo, zabavno i nesvakidašnje.
Cilj nam je da se djeca bolje upoznaju, te da se dru e i
u e zajedno.
Sve ana sala škole pripremljena je u skladu sa temom i
brojem u enika, ali i gostiju koje o ekujemo!
OPĆI PODACI O ČASOVIMA
Naziv škole:
Mjesto:
Predmeti:
Razred:
Datum:
OŠ «KREKA»
Tuzla
Moja okolina, Matematika, Bosanski, hrvatski, srpski jezik
i književnost, Muzička kultura, Likovna kultura, Tjelesni i
zdravstveni odgoj
2.
1.11.2010.
Nastavnici:
Sanja Salispahić i Atifa Hasanović
STRUČNI PODACI O ČASU
Čas po redu:
Tema:
Podtema:
Nastavna jedinica:
Tip časa:
Mjesto održavanja časa:
Nastavna sredstva i
tehnička pomagala:
2. i 3.
Rad i zanimanja ljudi
Javne ustanove
Pošta (PTT)
Kombinovani
Svečana sala u školi
Multimedijalna prezentacija koju su nastavnici pripremili;
nastavni listići; pano sa pismima, čestitkama i
razglednicama, čart za igru asocijacija, CD sa pjesmicom
«Mali poštar», internet-Wikipedija, BH pošta, crtani film
«Poštar Pet», album za filateliju sa markicama iz cijelog
svijeta, udžbenik «Moja okolina» za II razred, laptop i
video top, projekciono platno, kasetofon, platno sa
džepovima, zidna slika poštara, priključak Wispi, hameri,
markeri, makaze, ljepila, kolaž papir, kartonske kutije,
flomasteri, kartončići sa brojem u paru, koverte sa
zadacima, selotejp, PVC slova, odjeća za poštare,
poštansko sanduče, torba za poštare, mrkva i jastuče za
pečate, dva čaršafa žute boje.
Nastavne metode:
Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda
demonstracije, metoda ilustracije, metoda rada sa tekstom.
Oblici rada:
Frontalni, individualni, grupni, u paru
Korelacija:
Tjelesni i zdravstveni odgoj, Muzička kultura, Likovna
kultura, Matematika, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i
književnost
Specijalni oblik nastave:
Tematski dan:
Ovaj dan će biti realizovan kroz vertikalnu i horizontalnu
povezanost gradiva te časove u korelaciji.
CILJ ČASA:
Da učenici usvoje temeljna znanja o ljudskim zanimanjima, te da uoče nužnost međusobne
saradnje i razvijanja potrebe za odgovornosti u radu, kao i prepoznavanje uloge novih
tehnoloških dostignuća u razvoju ljudskog čovječanstva.
ZADACI ČASA:
KOGNITIVNI Znati
KONATIVNI –
Moći
AFEKTIVNIRazumjeti
-Pošta je javna ustanova. Poštar raznosi poštu.
-Pošiljke su: pismo, razglednica, čestitka, paket.
-Mobiteli i internet su novi način slanja informacija i poruka
putem pošte.
-Napraviti kovertu i adresirati je, napisati čestitku i staviti
markicu, napraviti poštansko sanduče.
- Prepoznati poštu po poštanskom znaku.
-Usvojiti norme ponašanja u pošti, kao i u svim javnim
ustanovama. Lijepo ophođenje prema poštaru i ostalim
službenicima u pošti.
-
VREMENSKA ARTIKULACIJA DANA
Jutarnji sastanak:
1. čas (vijesti dana)
Ogledni sat:
2. i 3.čas (60 min)
Završni dio:
4 čas
(projekcija crtanog filma i čitanje pisama,
ponavljanje naučenog)
MIKROARTIKULACIJA OGLEDNOG SATA
Uvod:
15 min
Glavni dio:
35 min
Završni dio:
10 min
PRIPREMNE AKTIVNOSTI
Izrada multimedijske prezentacije, internet, stručne literatura, kreacije na temu,
- Za nastavnike šivanje, posjeta pošti, kopiranje, izrada didaktičkih sredstava, priprema materijala,
RTV TK – presnimavanje crtanog filma...
- Za učenike
Grupa od šest učenika pripremila je pjesmicu «Poštar», jedan učenik izvodi
ritmičko – gimnastičke pokrete uz tu pjesmicu, naučiti sve o javnim i kulturnim
ustanovama, donijeti pribor za rad...
Uvodni dio: igra «Pitalica da-ne». (prilog br1)
Igra asocijacija: otkrivanje dijelova slike na kojoj se nalazi poštar, koji uručuje
pismo.
Igra otkrivanje pojmova ispod brojeva na slikama koje će učenike navesti na kraju
o kojoj se riječi radi.
Igra «Vesela slova»: učenici vade slova iz džepića i formiraju pojam – riječ:
POŠTA.
Najava cilja kroz pjevanje pjesmice «Veseli poštar» i ritmičko – gimnastički ples.
Multimedijska prezentacija: - Prezentacija pojma pošta, pošiljke, prevoz pošiljki,
adresiranje pošiljki
- Prezentacija historijskog razvoja pošte
- BH POŠTA
Rad u grupama: Učenici su podijeljeni u šest grupa. Svaka grupa broji po šest
čenika, koji će raditi zadatke:
grupa: Izrada dva poštanska sandučeta (kutije, žuti papir, makaze, selotejp).
grupa: Izrada koverata (papir, ljepilo, boje).
I grupa: Izrada markica (papir, flomasteri, makaze).
V grupa: Rad na matematičkim zadacima. Ova grupa će raditi grupni oblik rada, jer
vaki učenik će imati poseban zadatak, koji će sam raditi i na kraju rješenja će
pisivati na prozorčiće kućice. (prilog br. 2)
grupa: Rad na sastavljanju riječi od rasutih slova. Ova grupa će raditi grupni oblik
ada u kojem će svaki učenik praviti riječ od rasutih slova i lijepiti ih na prozorčić
ućice. (prilog br. 3)
VI grupa: Rad na spajanju brojeva od 0 do 20 i bojenju slika vezanih za poštu u
rupnom obliku rada. (prilog br. 4)
Nakon završetka rada predstavnici grupa će prezentirati svoje radove.
- Rad u velikoj grupi:
- Igra «Pronađi par»: Učenici će stati u krug i dobiti kartice sa brojevima. Učenici
koji dobiju dva ista broja su par. Odlaze u klupu i pišu pismo jedan drugom,
adresiraju, kovertiraju, lijepe markicu na kovertu i ubacuju pismo u poštansko
sanduče. Dvije učenice će glumiti poštanske službenice, koje će imati zadatak da
stavljaju pečate, koji su napravljeni od mrkve, na koverte.
- Dramatizacija «Igra mali poštar»: Dva učenika će glumiti poštare i raznositi pisma
koja su jedni drugima pisali na času.
- Igra iznenađenja!
- Podijeliti zadaću: Plan table koji je otkucan djeca će prepisati u školsku svesku i
pjesmicu «Poštar» će prepisati u domaću svesku iz bosanskog jezika i naučiti
recitovati. (prilog br. 5)
- U slučaju da tok časa bude tekao brže nego što smo planirali odradit ćemo igru
«gluhih telefona».
- Utisci djece i gostiju o času!!!
IGRA PITALICA DA/NE
1. GRAD JE VEĆE NASELJE.
DA
2. SELO JE VEĆE OD GRADA.
NE
3. FABRIKE SE NELAZE U GRADU.
DA
4. KULTURNE USTANOVE SU: BOLNICA, APOTEKA, DOM
ZDRAVLJA I HITNA POMOĆ.
NE
5. MUZEJ JE MJESTO GDJE SE IZLAŽU STARE STVARI.
DA
6. GLUMCI GLUME U MUZEJU.
NE
7. KINO JE ISTO ŠTO I BIOSKOP.
DA
8. JAVNE USTANOVE SE TAKO ZOVU, JER PRIPADAJU SVIM
LJUDIMA.
DA
9. KNJIŽARA JE ISTO ŠTO I BIBLIOTEKA.
NE
10. U KULTURNIM USTANOVAMA PONAŠAMO SE
NEKULTURNO. NE
11. JAVNE USTANOVE SU: BOLNICA, ŠKOLA I POŠTA.
DA
12. DA LI VAM SE SVIDJELA IGRA?
DA - NE
POŠTAR
SVAKOG DANA OD STANA DO STANA
POŠTAR RAZNOSI VIJESTI.
I DOK TORBU NE ISPRAZNI NEMA KAD NI
SJESTI.
JEDNI IZ JAPANA PIŠU DA NAM POŠTOM
ŠALJU KIŠU.
DRUGI PIŠU IZ KANADE KAKO SE TOPOLE
SADE.
JAGODICA BOBICA
ULICA SLATKIH BOBICA BROJ 5
75000 TUZLA
BOSNA I HERCEGOVINA
POŠTA
-
POŠTA JE JAVNA USTANOVA U KOJOJ LJUDI PRIMAJU ILI PREDAJU
POŠILJKE I PORUKE.
-
POŠILJKE SU PAKETI.
PORUKE SU: PISMO, RAZGLEDNICA, ČESTITKA I TELEGRAM.
-
PORUKE I POŠILJKE SE ŠALJU VOZOVIMA, KAMIONIMA, AVIONIMA I
BRODOVIMA.
-
PORUKE MOŽEMO SLATI PUTEM MOBITELIMA I RAČUNARA.
-
U POŠTI RADE POŠTANSKI SLUŽBENICI.
-
POŠTAR JE POŠTANSKI SLUŽBENIK, KOJI DONOSI POŠILJKE KUĆI.
-
KADA ŠALJEŠ PISMO MORAŠ ZNATI:
•
•
•
•
•
IME, PREZIME ILI NAZIV ONOGA KOME ŠALJEŠ,
ULICU, KUĆNI BROJ I NASELJE,
POŠTANSKI BROJ I NAZIV MJESTA,
NAZIV DRŽAVE,
OBAVEZNO ZALIJEPITI POŠTANSKU MARKICU.
KO SAM, ŠTA SAM, POGODI, NEMOJ DA SE STIDIŠ!
S PUNOM TORBOM PISAMA SVAKI DAN ME VIDIŠ.
(POŠTAR)
AOTR
VETRKAO
POŠTA
MCIERAK
RZDAANIGSLE
ČPAET
NEEPOLT
Download

ČAS KOJIM SE PONOSIM-2