Korak 2. Izrada pečata i štambilja (opciono)
Iako ne postoji više zakonska obaveza većina firmi nakon registracije pristupa izradi pečata. Izradu pečata i štambilja vrše
preduzeća posebno osnovana za tu djelatnost. Vrijeme izrade
pečata je obično 1 dan.
Od ideje do realizacije
VODIČ ZA MSP
Korak 3. Otvaranje računa u poslovnoj banci
Otvaranje računa u poslovnoj banci zavisi od oblika privrednog
društva. U Crnoj Gori postoji 11 banaka kod kojih se mogu otvoriti
računi. Ne postoji ograničenje u broju banaka kod kojih firma
može imati otvoren račun. Za otvaranje računa u zavisnosti
od oblika organizovanja podnosi se sledeća dokumentacija:
• Popuniti Zahtjev za otvaranje žiro računa koji se
dobija od banke.
• Rješenje o registraciji od CRPS-a.
• Kopija osnivačkog akta (ugovora ili odluke o osnivanju).
• Ugovor o deponovanju sredstava kod banke (zaključuje
se u banci).
• Karton deponovanih potpisa i pristupnica (dobija
se u banci).
• Obrazac OP (ovjeren potpis ovlašćenih lica za zastupanje).
• Fotokopije ličnih karata ovlašćenih lica u preduzeću.
• Rešenja o izvršenoj poreskoj registraciji (PIB).
A project supported by the European Union
“This leaflet has been produced with the assistance of the EU. The document does not
constitute a formal communication and does not necessarily represent the official
position of the European Union”
Mogući oblici obavljanja
privredne djelatnosti i
načini osnivanja
Proces registracije preduzeća i obavljanja djelatnosti regulisan je
Zakonom o privrednim društvima i Uputstvom o radu Centralnog
registra privrednih subjekata.
KORAK 1: Registracija privrednih društava
Oblici obavljanja privrednih djelatnosti koje propisuje Zakon su:
1.Preduzetnik
2. Ortačko društvo (ortakluk)- OD
3. Komanditno društvo - KD
4. Akcionarsko društvo - AD
5. Društvo sa ograničenom odgovornošću - DOO
6. Dio stranog društva
Najčešće forme organizovanja djelatnosti su: Preduzetnik,
Ortačko društvo, Društvo sa ograničenom odgovornošću.
1.Preduzetnik
Za registraciju preduzetnika potrebno je:
• Kopija lične karte ili pasoša.
• Uplatiti adminsitrativnu taksu za registraciju na žiroračun CRPS-a.
• Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za
Službeni list.
• Popuniti registracionu prijavu koja se dobija od CRPS-a
ili se može preuzeti sa www.crps.me obrazac PS01-a
2. Ortačko društvo
Za registraciju ortačkog društva potrebno je:
• Donijeti Ugovor o ortakluku.
• Uplatiti adminsitrativnu taksu za registraciju na žiroračun CRPS-a.
• Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za
Službeni list
• Popuniti registracionu prijavu koja se dobija od CRPS-a
ili se može preuzeti sa www.crps.me obrazac PS01
3. Društvo sa ograničenom odgovornošću
• Za registraciju Društva sa ograničenom odgovornošću
potrebno je:
• Donijeti osnivački akt (Odluku ili Ugovor o osnivanju)
ovjeren od strane nadležnog Suda. Tipski primjer Ugovora i Odluke se može preuzeti sa sajta www.crps.me
• Statut društva. Tipski primjer Statuta se može preuzeti
sa sajta www.crps.me
• Uplatiti administrativnu taksu za registraciju na žiroračun CRPS-a.
• Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za
Službeni list
• Popuniti registracionu prijavu koja se dobija od CRPS-a
ili se može preuzeti sa www.crps.me obrazac PS01
Uvodjenjem sistema jednošalterskog poslovanja preduzećima
je omogućeno da prilikom registracije u Centralnom registru
privrednih subjekata budu automatski registrovani u registru
Zavoda za statistiku. Takodje omogućeno je i registrovanje u:
• Registru poreskih obveznika (obavezno)
• Registru obveznika poreza na dodatu vrijednost (opciono za slučaj da se želi registrovati potrebno priložiti
popunjen obrazac PR-PDV1 koji se preuzima sa sajta
www.crps.me)
• Registru akciznih obveznika (opciono za slučaj da se
želi registrovati potrebno priložiti popunjen obrazac
AKC-P koji se preuzima sa sajta www.crps.me)
• Registru carinskih obveznika
Od nedavno je omogućena elektronska registracija preduzeća
u Crnoj Gori.
Download

Mogući oblici obavljanja provredne djelatnosti i načini osnivanja