VI
SEDNICA
2012
S OBRANIE
NA AKCIONERI
ɋɈȾɊɀɂɇȺ
1. ȽɨɞɢɲɧɚɫɦɟɬɤɚɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨɡɚ11 ɝɨɞɢɧɚ..............................................................................5
2. ɎɢɧɚɧɫɢɫɤɢɢɡɜɟɲɬɚɢɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨɡɚ11 ɝɨɞɢɧɚ...................................................................15
3. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɭɫɜɨʁɭɜɚʃɟɧɚȽɨɞɢɲɧɚɬɚɫɦɟɬɤɚɢɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟɢɡɜɟɲɬɚɢ
ɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨɡɚ11 ɝɨɞɢɧɚ.........................................................................................................49
4. ȽɨɞɢɲɟɧɢɡɜɟɲɬɚʁɧɚɄɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɢɬɟɡɚɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨɜɨ 2011 ɝɨɞɢɧɚ..........51
5. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɭɫɜɨʁɭɜɚʃɟɧɚȽɨɞɢɲɧɢɨɬɢɡɜɟɲɬɚʁɧɚɄɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɢɬɟ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨɜɨ 2011 ɝɨɞɢɧɚ...............68
6. ɂɡɜɟɲɬɚʁɧɚɇɚɞɡɨɪɧɢɨɬɨɞɛɨɪɡɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɞɤɨɧɬɪɨɥɚɬɚɧɚɞ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɢ
ɪɚɤɨɜɨɞɟʃɟɬɨɫɨȾɪɭɲɬɜɨɬɨɜɨ11 ɝɨɞɢɧɚ................................69
7. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɭɫɜɨʁɭɜɚʃɟɧɚ ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɬɧɚɇɚɞɡɨɪɧɢɨɬɨɞɛɨɪɡɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɚɬɚɧɚɞɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟɬɨɢɪɚɤɨɜɨɞɟʃɟɬɨɫɨȾɪɭɲɬɜɨɬɨɜɨ11 ɝɨɞɢɧɚ.........................81
8. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɧɚɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨɧɚɱɥɟɧɨɜɢɬɟɧɚɇɚɞɡɨɪɧɢɨɬɨɞɛɨɪ
ɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨɜɨ11 ɝɨɞɢɧɚ................................82
9. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɪɚɫɩɨɪɟɞɭɜɚʃɟɩɨȽɨɞɢɲɧɚɬɚɫɦɟɬɤɚɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨ..............83
10. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɩɥɚʅɚʃɟɧɚɞɢɜɢɞɟɧɞɚɩɨ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚɫɦɟɬɤɚɧɚ Ⱦɪɭɲɬɜɨɬɨ...84
11. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚ ɨɬɩɨɜɢɤɭɜɚʃɟɧɚɱɥɟɧɨɜɢɬɟɧɚɇɚɞɡɨɪɧɢɨɬɨɞɛɨɪ......85
12. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚ ɢɡɛɨɪɧɚɱɥɟɧɨɜɢɬɟɧɚɇɚɞɡɨɪɧɢɨɬɨɞɛɨɪ.......86
13. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟɧɚɧɚɝɪɚɞɚɧɚɱɥɟɧɨɜɢɬɟɧɚɇɚɞɡɨɪɧɢɨɬɨɞɛɨɪ.......87
14. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟɧɚɪɟɜɢɡɨɪɢɧɚɎɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟɢɡɜɟɲɬɚɢ
ɧɚȾɪɭɲɬɜɨɬɨ ɡɚ2 ɝɨɞɢɧɚ......................................................88
15. ɉɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɚɡɚɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɡɞɟɥɤɚɫɨɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɚɫɬɪɚɧɚ......................................89
Juni 2012
1
ДНЕВЕН РЕД
I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ
-
Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
-
Верификација на список на присутни акционери односно на нивни
полномошници;
-
Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на
Собранието (кворум) на Друштвото;
-
Определување на бројач на гласови
II. РАБОТЕН ДЕЛ
1.
Расправа за Годишната сметка, Финансиските
Годишниот извештај на Друштвото за 2011 година
извештаи
и
1.1. Разгледување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на
Друштвото за 2011 година

Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка
и Финансиските извештаи на ОИЛКО КДА-Скопје за
периодот од 1.1.2011 година до 31.12.2011 година
1.2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на
Друштвото во 2011 година

1.3.
Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Друштвото во 2011 година
Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за
резултатите од контролата над управувањето и раководењето
со Друштвото во 2011 година

Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот
одбор за резултатите од контролата над управувањето и
раководењето со Друштвото во 2011 година,

Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на
Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 година
2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото;
-
Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка
на Друштвото за 2011 година,
-
Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2011
година (Дивиденден календар)
Juni 2012
3
3. Донесување Одлука за отповикување и избор на членови на
Надзорниот одбор на Друштвото
-
Предлог:Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на
Друштвото поради истекот на времето за коешто се избрани;
-
Предлог:Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на
Друштвото;
-
Предлог:Одлука за определување на награда на членовите на
Надзорниот одбор;
4. Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на
Друштвото за 2012 година
-
Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските
извештаи на Друштвото за 2012 година
5. Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна
-
4
Предлог: Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна
GO D I [N A SM E T K A
2011
Податоци за правното лице
Идентификација на субјектот
Матичен број:
06178774
Податоци за субјектот
Целосен назив:
Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО КДА-Скопје
Скратен назив:
ОИЛКО КДА Скопје
Жиро сметка:
300000002421059
Големина на субјектот:
среден
Претежна дејност:
49,41
Вид на сопственост:
Приватна
Даночен број:
4030006619020
Организационен облик:
Командитно друштво со акции
Адреса на седиштето
Улица:
Ул. Миладиновци Б.Б
Место:
с.Миладиновци
Општина:
Илинден
Податоци за деловната единица:
Назив на единицата:
Код на единицата:
Тип на единицата:
Претежна дејност на единицата:
Држава на единицата:
Улица на единицата:
Место на единицата:
Општина на единицата:
Податоци за годишната сметка
Пресметковна година:
2011
Вид на обработка:
Код на видот на работа:
Тип на годишна сметка:
Статусна промена:
Juni 2012
450
Годишна сметка
Нема статусна промена
7
Назив на субјектот:
Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО КДА-Скопје
Место:
с.Миладиновци
Матичен број:
06178774
Биланс на состојбата
на ден 31.12. 2011 год.
Позиција
1
АКТИВА:
А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)
I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)
Издатоци за развој
Kонцесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права
Гудвил
Аванси за набавка на нематеријални средства
Нематеријални средства во подготовка
Останати нематеријални средства
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)
Недвижности (011+012)
Земјиште
Градежни објекти
Постројки и опрема
Транспортни средства
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел
Биолошки средства
Аванси за набавка на материјални средства
Материјални средства во подготовка
Останати материјални средства
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)
Вложувања во подружници
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва
Побарувања по дадени долгорочни заеми
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата
Останати долгорочни финансиски средства
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)
Побарувања од поврзани друштва
Побарувања од купувачи
Останати долгорочни побарувања
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)
Залихи на суровини и материјали
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми
Залихи на недовршени производи и полупроизводи
Залихи на готови производи
Залихи на трговски стоки
Залихи на биолошки средства
II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)
Побарувања од поврзани друштва
Побарувања од купувачи
Побарувања за дадени аванси на добавувачи
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата
(претплати) од вработените
Побарувања
Останати краткорочни побарувања
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)
Вложувања во хартии од вредност (054+055)
Вложувања кои се чуваат до доспевање
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва
Побарувања по дадени заеми
Останати краткорочни финансиски средства
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)
Парични средства
Парични еквиваленти
8
Ознака
на АОП
Број на
белешка
2
3
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
Износ
Тековна
година
4
Предходна
година
5
7
7
7
1.758.671.036
341.938
340.033
1.905
1.721.223.265
479.289
476.432
2.857
8
413.635.353
59.768.152
375.925.227
61.284.149
8
8
8
8
59.768.152
1.843.227
286.259.083
3.487.675
61.284.149
3.971
302.566.952
4.320.485
8
8
11.900.020
50.377.196
6.005.168
1.744.502
1.344.693.745
1.344.600.000
1.344.818.749
1.344.600.000
93.745
218.749
21.373.706
906.927
906.927
43.562.234
405.615
405.615
19.367.067
15.867.743
939.981
3.130
694.922
815.970
1.045.321
42.060.516
18.870.908
22.093.624
125.430
1.099.712
1.099.712
1.096.103
1.096.103
20
11
12
783.374
187.180
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)
ВКУПНА АКТИВА:
СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА
ДОБИВКА
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)
Законски резерви
Статутарни резерви
Останати резерви
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО
Б. ОБВРСКИ
(082+085+095)
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
(од 086 до 093)
Обврски спрема поврзани друштва
Обврски спрема добавувачи
Обврски за аванси, депозити и кауции
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
Обврски по заеми и кредити
Обврски по хартии од вредност
Останати финансиски обврски
Останати долгорочни обврски
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ
(од 096 до 108)
Обврски спрема поврзани друштва
Обврски спрема добавувачи
Обврски за аванси, депозити и кауции
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати
Обврски кон вработените
Тековни даночни обврски
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
Обврски по заеми и кредити
Обврски по хартии од вредност
Обврски по основ на учество во резултатот
Останати финансиски обврски
Останати долгорочни обврски
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА
И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
ВКУПНО ПАСИВА :
ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА
062
063
064
065
066
067
068
069
13
9.396.418
1.789.441.160
172.332.029
1.641.718.606
1.505.538.000
17.980.927
1.782.766.426
172.332.029
1.634.268.028
1.505.538.000
19.309.504
19.309.504
12.664.137
12.664.137
68.770.998
71.763.443
48.100.104
44.302.448
144.573.532
145.939.358
144.573.532
11.086.686
37.217.324
6.108
2.047.386
4.270.463
45.565
145.939.358
20.944.709
30.568.640
3.336
1.600.049
3.361.870
2.460.754
89.900.000
87.000.000
3.149.022
2.559.040
1.789.441.160
172.332.029
1.782.766.426
172.332.029
13
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
20
15
16
110
111
112
Во Скопје
На ден 29.2.2012 год.
Лице одговорно за составувањето на билансот Радмила Шуманска Гашевска
Раководител Саша Лекиќ
Печат на ЦР и дата на приемот ______________________________________________________________________
Контролата ја извршиле: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Juni 2012
9
Назив на субјектот:
Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО КДА-Скопје
Место:
с.Миладиновци
Матичен број:
06178774
Биланс на успехот
Ред.
Бр.
1
Позиција
2
Ознака
на АОП
Број на
белешка
3
4
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)
Приходи од продажба
Останати приходи
Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство
201
202
203
4.а. Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината
204
4.б. Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината
5. Капитализирано сопствени производство и услуги
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)
6.
205
206
Трошоци за суровини и други материјали
Набавна вредност на продадените стоки
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми
Услуги со карактер на материјални трошоци
Останати трошоци од работењето
Трошоци за вработени (214+215+216+217)
Плати и надоместоци на плата (нето)
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата
Придонеси од задолжително социјално осигурување
Останати трошоци за вработените
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства
Резервирања за трошоци и ризици
Останати расходи од работењето
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)
Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)
Приходи од вложувања во поврзани друштва
Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва
Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва
Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва
Приходи од вложувања во неповрзани друштва
Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства
Останати финансиски приходи
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)
Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва
Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва
Останати финансиски расходи од поврзани друштва
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања
Останати финансиски расходи
Удел во добивката на придружените друштва
Удел во загуба на придружените друштва
Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)
Загуба од редовното работење
(204-205+207+234+245)-(201+223+244)
Нето добивка од прекинати работења
Нето загуба од прекинати работења
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)
Данок на добивка
Одложени даночни приходи
Одложени даночни расходи
208
209
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.а.
12.б.
12.в.
12.г.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19.а.
19.б.
19.в.
19.г.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.а.
26.б.
26.в.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
10
во периодот од 01.01. до 31.12.2011 год.
17
18
207
Износ
Тековна
година
5
Предходна
година
6
447.576.115
446.416.638
1.159.477
389.051.608
354.581.223
34.470.385
392.482.623
115.116.404
334.728.223
86.574.206
33.364.923
15.484.275
78.890.279
46.619.678
3.648.055
18.441.946
10.180.600
148.575.930
25.636.110
15.862.969
57.972.510
34.615.940
2.740.396
13.709.378
6.906.796
115.088.871
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
6.901
19
1.043.911
138.802
108.861
33.593.557
125.681
97.123
108.861
97.123
609
29.332
3.691
24.867
6.789.486
2.361
2.361
9.620.864
120.154
120.154
6.625.554
161.571
9.445.197
55.513
48.442.808
44.828.202
48.442.808
44.828.202
342.704
525.754
43. НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)
44. НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период
45.
(во апсолутен износ)
46. Број на месеци на работење (во апсолутен износ)
47. ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД
47.а. Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво
47.б. Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество
47.в. Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво
47.г. Загуба која се однесува на неконтролирано учество
48. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА
48.а. Вкупна основна заработувачка по акција
48.б. Вкупна разводнета заработувачка по акција
48.в. Основна заработувачка по акција од прекинато работење
48.г. Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
48.100.104
44.302.448
158
12
118
12
48.100.104
44.302.448
48.100.104
44.302.448
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.а.
20.б.
21.
21.а.
21.б.
Добивка за годината
Загуба за годината
Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) (274+276+278+280+282+284)
Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)
269
270
Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење
Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење
Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба
Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)
Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените
Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на
консолидација)
Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на
консолидација)
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка
Нето останата сеопфатна добивка
(271-285)
Нето останата сеопфатна загуби
(285-271) или (272+285)
Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво
Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество
Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво
Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
271
272
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _______________________________ ДЕЈНОСТ
Во Скопје
На ден 29.2.2012 год.
Лице одговорно за составувањето на билансот Радмила Шуманска Гашевска
Раководител Саша Лекиќ
Печат на ЦР и дата на приемот _________________________________________________________
Контролата ја извршиле: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Juni 2012
11
Назив на субјектот:
Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО КДА-Скопје
Место:
с.Миладиновци
Матичен број:
06178774
Група на
сметки
или
сметки
2
1.
1.а.
1.б.
1.в.
2.
3.
4.
4.а.
4.б.
4.в.
5.
5.а.
5.б..
5.в.
6.
7.
7.а.
7.б.
7.в.
8.
8.а.
8.б.
8.в.
9.
10.
11.
Позиција
3
А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Набавна вредност на компјутерскиот софтвер
Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер
Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер
Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер (< или = АОП 004 од БС)
Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Земјишта
Шуми
Набавна вредност на становите и станбените згради
Вредносно усогласување на становите и станбените згради
Акумулирана амортизација на становите и станбените згради
Сегашна вредност на становите и станбените згради (< или = АОП 012 од БС)
Набавна вредност на нестанбени згради
Вредносно усогласување на нестанбените згради
Акумулирана амортизација на нестанбените згради
Сегашна вредност на нестанбените згради (< или = АОП 012 од БС)
Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста
Набавна вредност на повеќегодишните насади
Вредносно усогласување на повеќегодишните насади
Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади
Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)
Набавна вредност на основното стадо
Вредносно усогласување на основното стадо
Ознака
на АОП
4
Износ
Тековна
година
Предходна
година
5
6
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
77.642.004
77.076.171
17.873.852
59.768.152
15.792.022
61.284.149
621
622
623
624
625
626
12.
13.
14.
Акумулирана амортизација на основното стадо
Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)
Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати,предмети од архивска граѓа и слично
Вложувања во природни богатства во подготовка
Подобрување на земјиштето
В ПРИХОДИ
I. Приходи од продажба
Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)
Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)
15.
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)
630
444.758.414
351.586.898
16.
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)
631
960.824
2.794.727
544.136
199.598
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
12
Посебни податоци
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ 2) (< или = АОП 202
од БУ)
Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или =
АОП 206 од БУ)
Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)
Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)
Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)
II.Останати приходи
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)
Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)
Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203од БУ)
Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)
Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи по основ на донации и спонзорства
(< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)
Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП
203 од БУ)
Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)
III. Финансиски приходи
Приходи од дивиденди
627
628
629
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
31.446.490
153.264
398.257
1.049.177
2.598.238
110.300
27.400
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Г. РАСХОДИ
I.Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар
Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)
Огрев, гориво и мазивa (< или = АОП 208 од БУ)
Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)
Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)
Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)
Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)
Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)
Вода (< или = АОП 208 од БУ)
Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)
Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)
Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)
Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)
II. Трошоци за услуги
Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)
Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)
ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)
ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)
Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)
Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)
Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)
Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)
Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)
Трошоци за истражување и развој (< или = АОП 211 од БУ)
III. Надомести на трошоците за вработените
Вкалкулирани надомести за време на боледување
Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)
Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови
утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)
Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)
Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)
Помошти (< или = АОП 217 од БУ)
Појачана исхрана
IV. Останати трошоци од работењето
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)
Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)
Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)
Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)
Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)
Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)
Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)
Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)
Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)
Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)
Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)
Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)
Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)
Премии за осигурување на лица (< или = АОП 212 од БУ)
Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)
Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)
Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)
Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)
Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)
V. Останати расходи
Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)
Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)
VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања
Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност
расположиви за продажба ( = АОП 242 од БУ)
VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите
Исплатени дивиденди
Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
197.239
3.044.184
6.986.356
1.918.581
968.073
765.362
1.100.552
132.258
139.438
92.340.046
8.371.186
1.610
58.067
70.376.145
5.613
6.683
994.148
1.010.497
106.653
174.786
7.040.727
6.800.342
6.256.357
6.054.988
1.200.024
43.600
318.281
11.336.054
337.007
397.599
236.350
1.200.024
18.237
2.279.234
28.049
369.148
640.353
640.153
2.042.884
2.042.884
712
713
714
40.649.526
715
159
333.331
9.516.108
55.600
286.746
398.809
118
Раководител Саша Лекиќ
Печат на ЦР и дата на приемот ___________________________________________________________
Контролата ја извршиле: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Juni 2012
13
Назив на субјектот:
Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО КДА-Скопје
Место:
с.Миладиновци
Матичен број:
06178774
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ
НКД
(Национална класификација на дејности)
Ред. Класа/
Назив
бр. поткласа
1
46.77 Трговија на големо со отпадоци и остатоци
2
49.41 Товарен патен транспорт
3
66.12 Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори
4
66.21 Процена на ризици и штети
5
68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
6
77.12 Изнајмување и давање под закуп на камиони
ВКУПНИ ПРИХОДИ
Во Скопје
На ден 29.2.2012 год.
Лице одговорно за составувањето на образецот Радмила Шуманска Гашевска
Раководител Саша Лекиќ
Печат на ЦР и дата на приемот ___________________________________________________________
Контролата ја извршиле: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
14
Остварен приход
(во денари)
153.264
445.719.238
253.307
1.044.972
507.225
36.911
447.714.917
Finansiski izve[tai i izve[taj na nezavisnite revizori
Oilko KDA, Skopje
31 dekemvri 2011 godina
Juni 2012
15
Oilko KDA, Skopje
Sodr`ina
strana
16
Izve[taj na nezavisnite revizori
1
Izve[taj za finansiskata sostojba
3
Izve[taj za seopfatnata dobivka
4
Izve[taj za promenite vo kapitalot
5
Izve[taj za pari~nite tekovi
6
Bele[ki kon finansiskite izve[tai
7
Izve[taj na nezavisnite revizori
Grant Thornton DOO
1000 Skopje
M.H.Jasmin 52 v - 1/7
Macedonia
T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk
Do Rakovodstvoto i Akcionerite na
Oilko KDA, Skopje
Izvr[ivme revizija na pridru`nite finansiski izve[tai na Oilko KDA, Skopje
(vo ponatamo[niot tekst “Dru[tvoto”), sostaveni od Izve[taj za finansiskata
sostojba na den 31 dekemvri 2011 godina, Izve[taj za seopfatnata dobivka, Izve[taj
za promenite vo kapitalot i Izve[taj za pari~nite tekovi za godinata [to toga[
zavr[i, kako i pregled na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i drugi objasnuva~ki
bele[ki, vklu~eni na stranite 3 do 32.
Odgovornost na Rakovodstvoto za finansiskite izve[tai
Rakovodstvoto e odgovorno za izgotvuvawe i objektivno prezentirawe na ovie
finansiski izve[tai soglasno Me\unarodnite Standardi za Finansisko
Izvestuvawe, kako i za vospostavuvawe na takva vnatre[na kontrola koja
Rakovodstvoto utvrduva deka e neophodna za da ovozmo`i izgotvuvawe na finansiski
izve[tai koi ne sodr`at materijalno zna~ajni gre[ki kako rezultat na izmama ili
gre[ka.
Odgovornost na revizorot
Na[a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve[tai vrz osnova
na izvr[enata revizija. Nie ja izvr[ivme revizijata vo soglasnost so
Me\unarodnite Standardi za Revizija. Tie standardi baraat na[a usoglasenost so
eti~kite barawa, kako i toa revizijata da ja planirame i izvr[uvame na na~in koj ]e
ni ovozmo`i da stekneme razumno uveruvawe deka finansiskite izve[tai ne
sodr`at materijalno zna~ajani gre[ki. Revizijata vklu~uva sproveduvawe na
proceduri so cel steknuvawe revizorski dokazi za iznosite i objavuvawata vo
finansiskite izve[tai.
Chartered Accountants
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Juni 2012
17
2
Izbranite proceduri zavisat od procenkata na revizorot, i istite vklu~uvaat
procenka na rizicite od postoewe na materijalno zna~ajni gre[ki vo finansiskite
izve[tai, bilo poradi izmama ili gre[ka. Pri ovie procenki na rizicite
revizorot ja zema vo predvid vnatre[nata kontrola relevantna za podgotvuvawe i
objektivno prezentirawe na finansiskite izve[tai na Dru[tvoto so cel kreirawe
na takvi revizorski proceduri koi ]e bidat soodvetni na okolnostite, no ne i za
potrebata da izrazi mislewe za efektivnosta na vnatre[nata kontrola na
Dru[tvoto. Revizijata, isto taka vklu~uva i ocenka na soodvetnosta na primenetite
smetkovodstveni politiki i na razumnosta na smetkovodstvenite procenki
napraveni od strana na Rakovodstvoto, kako i ocenka na sevkupnata prezentacija na
finansiskite izve[tai.
Nie veruvame deka steknatite revizorski dokazi pretstavuvaat zadovolitelna i
soodvetna osnova za na[eto revizorsko mislewe.
Mislewe
Na[e mislewe e deka navedenite finansiskite izve[tai, vo site materijalni
aspekti, ja pretstavuvaat objektivno finansiskata sostojba na Dru[tvoto na den 31
dekemvri 2011 godina, kako i rezultatite od raboteweto i pari~nite tekovi za
godinata [to toga[ zavr[i, vo soglasnost so Me\unarodnite Standardi za
Finansisko Izvestuvawe.
Skopje,
12 mart 2012 godina
Grant Tornton DOO
Direktor
Ru`a Filip~eva
Chartered Accountants
Member firm of Grant Thornton International Ltd
18
Ovlasten revizor
Marjan Andonov
Oilko KDA, Skopje
3
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2011
Izve[taj za finansiskata sostojba
Bel.
31 dekemvri
2011
000 mkd
31 Dekemvri
2010
000 mkd
Sredstva
Netekovni sredstva
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Nematerijalni sredstva
Finansiski sredstva raspolo`ivi za proda`ba
Finansiski pobaruvawa
5
6
8
9
Tekovni sredstva
Finansiski pobaruvawa
Zalihi
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
413,635
342
1,344,600
1,758,577
375,925
479
1,344,600
94
1,721,098
9
10
11
12
94
907
28,763
1,100
30,864
1,789,441
125
406
60,042
1,096
61,669
1,782,767
1,505,538
19,310
116,870
1,641,718
1,505,538
12,664
116,066
1,634,268
89,900
57,823
147,723
1,789,441
87,000
61,499
148,499
1,782,767
Vkupno sredstva
Kapital i obvrski
Kapital
Akcionerski kapital
Rezervi
Akumulirani dobivki
Obvrski
Tekovni obvrski
Pozajmici so kamata
Obvrski sprema dobavuva~i i ostanati obvrski
Vkupno obvrski i kapital
13
14
15
Ovie finansiski izve[tai se odobreni od Upravniot Odbor na Dru[tvoto na den 29
fevruari 2012 godina i se potpi[ani vo negovo ime od:
G-din Andreja Josifovski,
Komplementar
Juni 2012
G-din Sa[a Leki],
Komplementar
19
Oilko KDA, Skopje
4
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2011
Izve[taj za seopfatnata dobivka
Bel.
20
Godina [to zavr[uva na
31 dekemvri
31 dekemvri
2011
2010
000 mkd
000 mkd
Prihodi od izvr[eni uslugi
Ostanati delovni prihodi
16
17
445,719
1,857
354,382
3,223
Potro[eni materijali
Tro[oci za vraboteni
Amortizacija
Ostanati delovni tro[oci
Dobivka od rabotewe
18
19
5,6
20
(115,116)
(75,750)
(148,575)
(53,042)
55,093
(86,574)
(57,403)
(115,089)
(44,216)
54,323
Finansiski prihodi
Finansiski (rashodi)
Neto finansiski (rashodi)
Dobivka pred odano~uvawe
21
138
(6,789)
(6,651)
48,442
126
(9,621)
(9,495)
44,828
Dano~en rashod
Dobivka za godinata
22
(342)
48,100
(526)
44,302
Ostanata seopfatna dobivka za godinata:
Vkupna seopfatna dobivka za godinata
48,100
44, 302
Dobivka raspolo`liva za sopstvenicite
Vkupna seopfatna dobivka za sopstvenicite
48,100
48,100
44,302
44, 302
Oilko KDA, Skopje
5
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2011
Izve[taj za promenite vo kapitalot
Akcionerski
kapital
Rezervi Akumulirani
Dobivki
Vkupno
Na 01 januari 2011 godina
Isplateni dividendi
Raspored na akumulirani dobivki
Transakcii so sopstvenicite
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna dobivka
Vkupna seopfatna dobivka
Na 31 dekemvri 2011 godina
1,505,538
1,505,538
12,664
6,646
6,646
19,310
116,066
(40,650)
(6,646)
(47,296)
48,100
48,100
116,870
1,634,268
(40,650)
(40,650)
48,100
48,100
1,641,718
Na 01 januari 2010 godina
Raspored na akumulirani dobivki
Transakcii so sopstvenicite
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna dobivka
Vkupna seopfatna dobivka
Na 31 dekemvri 2010 godina
1,505,538
1,505,538
7,196
5,468
5,468
12,664
77,232
(5,468)
(5,468)
44,302
44,302
116,066
1,589,966
44,302
44,302
1,634,268
Juni 2012
21
Oilko KDA, Skopje
6
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2011
Izve[taj za pari~nite tekovi
Bel.
Delovni aktivnosti
Prilivi od kupuva~i
Isplati na dobavuva~i i vraboteni
(Platena) kamata
(Platen) danok od dobivka
Investicioni aktivnosti
(Pla]awa) za nabavka na nedvi`nosti, postrojki i
oprema, neto
Priliv od proda`ba na nedvi`nosti, postrojki i
oprema
Prilivi po kamati
Priliv / (Dadeni) pozajmici
Finansiski aktivnosti
Plateni dividendi
Priliv /(Isplata) / pozajmici
Neto promena na pari~.sredstva i ekvivalenti
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na po~etokot
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na krajot
22
12
12
Godina [to zavr[uva na
31 dekemvri
31 dekemvri
2011
2010
000 mkd
000 mkd
479,244
(248,026)
231,218
316,759
(190,624)
126,135
(6,628)
(526)
224,064
(9,565)
(321)
116,249
(186,537)
(150,088)
102
125
(186,310)
34,042
101
(219)
(116,164)
(40,650)
2,900
(37,750)
(500)
(500)
4
1,096
1,100
(415)
1,511
1,096
Oilko KDA, Skopje
7
Bele[ki kon finansiskite izve[tai
1
Op[ti informacii
Oilko KDA Skopje ("Dru[tvoto") e Komanditno Dru[tvo so Akcii osnovano i so
sedi[te vo Republika Makedonija. Adresata na negovoto registrirano sedi[te e
slednata: ul. "Miladinovci", br.BB, Miladinovci Ilinden, Skopje, Republika
Makedonija.
Strukturata na akcionerskiot kapital na datumite na izvestuvawe e kako [to sledi:
Komplementari – fizi~ki lica
Komanditori – fizi~ki lica
Komanditori – pravni lica
31 dekemvri 2011
31 dekemvri 2010
19.16%
45.23%
35.61%
100.00%
19.16%
45.23%
35.61%
100.00%
Dru[tvoto e osnovano na 28 dekemvri 2006 i negova delovna aktivnost e tovaren
paten transport.
So sostojba na datumot na ovoj izve[taj Dru[tvoto vrabotuva 172 lica (2010: 138
lica).
2
Smetkovodstveni politiki
Vo prodol`enie se prika`ani osnovnite smetkovodstveni politiki upotrebeni pri
podgotovkata na ovie finansiski izve[tai. Ovie politiki se konzistentno
primeneti na site prika`ani godini, osven dokolku ne e poinaku navedeno.
2.1
Osnova za podgotovka
Ovie finansiski izve[tai se podgotveni vo soglasnost so Me\unarodnite Standardi
za Finansisko Izvestuvawe (MSFI), kako [to se objaveni od strana na Odborot za
Me\unarodnite Smetkovodstveni Standardi (OMSS). Finansiskite izve[tai se
podgotveni so primena na osnovite za merewe, specificirani vo MSFI za sekoj
poedine~en vid na sredstvo, obvrska, prihod i rashod. Osnovite za nivno merewe
detalno se objasneti vo prodol`enie na ovaa bele[ka.
Juni 2012
23
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
8
Osnova za podgotovka (prodol`uva)
Podgotovkata na ovie finansiski izve[tai vo soglasnost so MSFI bara upotreba na
odredeni kriti~ni smetkovodstveni procenki. Taa isto taka bara rakovodstvoto na
Dru[tvoto da upotrebuva svoi procenki vo procesot na primena na
smetkovodstvenite politiki. Podra~jata [to vklu~uvaat povisok stepen na procenka
ili kompleksnost, ili podra~jata vo koi pretpostavkite i procenkite se zna~ajni za
finansiskite izve[tai, se obelodeneti vo Bele[ka 4: Zna~ajni smetkovodstveni
procenki.
Finansiskite izve[tai se podgotveni so sostojba na i za godinite [to zavr[uvaat na
31 dekemvri 2011 i 2010. Tekovnite i sporedbenite podatoci prika`ani vo ovie
finansiski izve[tai se izrazeni vo iljadi Denari.
2.2
(a)
Promeni na smetkovodstvenite politiki i obelodenuvawa
Usvojuvawe na podobruvawata na MSFI vo 2010 godina
So podobruvawata na MSFI vo 2010 godina napraveni se nekolku mali izmeni na
odreden broj na MSFI. Edinstvenata izmena relevantna za Dru[tvoto se odnesuva na
MSS 1 Prezentirawe na finansiski izve[tai. Dru[tvoto prethodno go
prezentira[e usoglasuvaweto na sekoja komponenta od ostanata seopfatna dobivka vo
izve[tajot za promenite vo kapitalot. Dru[tvoto sega gi prezentira ovie
usoglasuvawa vo bele[kite kon finansiskite izve[tai, kako [to e dozvoleno so
izmenata. Ova ja namaluva mo`nosta od povtoruvawe na obelodenuvawata i pojasno gi
prezentira celokupnite promeni vo kapitalot. Sporedbenite podatoci od
predhodnite periodi se prika`ani soodvetno.
(b) Standardi, izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi koi seu[te ne se vo sila i ne se
primeneti pred datumot na stapuvawe vo sila od strana na Dru[tvoto
Na datumot na odobruvawe na ovie finansiski izve[tai, odredeni novi standardi,
izmeni i tolkuvawa na postojnite standardi se izdadeni od strana na OMSS, no
seu[te ne se vo sila i ne se primeneti pred datumot na stapuvawe vo sila od strana
na Dru[tvoto.
Rakovodstvoto predviduva deka site relevantni objavi ]e bidat primeneti vo
smetkovodstvenite politiki na Dru[tvoto vo prviot period koj po~nuva po datumot
na stapuvawe vo sila na objavata. Informaciite za novite standardi, izmeni i
tolkuvawa relevantni za finansiskite izve[tai na Dru[tvoto podetalno se
prezentirani podolu. Odredeni novi standardi i tolkuvawa isto taka se izdadeni,
no ne se o~ekuva da imaat materijalno vlijanie vrz finansiskite izve[tai na
Dru[tvoto.
MSFI 9 Finansiski instrumenti (MSFI 9)
OMSS ima za cel celosno da go zameni MSS 39 Finansiski instrumenti:
Priznavawe i merewe. MSFI 9 se objavuva vo fazi. Do denes, se izdadeni poglavjata
koi se odnesuvaat na priznavawe, klasificirawe, merewe i depriznavawe na
finansiskite sredstva i obvrski. Ovie poglavja stapuvaat vo sila za godi[nite
periodi koi po~nuvaat na ili po 1 januari 2013 godina. Ostanatite poglavja koi se
odnesuvaat na o[tetuvawe i smetkovodstvo za hexing seu[te se vo proces na razvoj.
Rakovodstvoto na Dru[tvoto seu[te go nema proceneto vlijanieto na ovoj nov
standard vrz finansiski izve[tai na Dru[tvoto. Sepak, Rakovodstvoto ne o~ekuva
implementacija na MSFI 9 se dodeka site negovi poglavja ne bidat izdadeni, koga ]e
mo`e celosno da se proceni vlijanieto na site nastanati izmeni.
24
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
9
Promeni na smetkovodstveni politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)
Standardi za konsolidacija
Paketot na standardi za konsolidacija stapuva na sila za godi[ni periodi koi
po~nuvaat na ili po 1 januari 2013 godina. Informaciite za ovie novi standardi
podetalno se prezentirani podolu. Rakovodstvoto na Dru[tvoto seu[te go nema
proceneto vlijanieto na ovie novi i revidirani standardi.
MSFI 10 Konsolidirani finansiski izve[tai (MSFI 10)
MSFI 10 go zamenuva MSS 27 Konsolidirani i poedine~ni finansiski izve[tai
(MSS 27) i PKT 12 Konsolidacija - Entiteti so posebna namena. Ovoj standard ja
revidira definicijata za kontrola kako i pridru`noto upatstvo za identifikuvawe
na u~estvo vo podru`nica. Sepak, barawata i mehanizmite na konsolidacija i
smetkovodstvo za nekontrolirani u~estva i izmeni vo kontrolata ostanuvaat
nepromeneti.
MSFI 11 Zaedni~ki Anga`mani (MSFI 11)
MSFI 11 go zamenuva MSS 31 U~estva vo zaedni~ki vlo`uvawa (MSS 31). So ovoj
standard se usoglasuva smetkovodstvoto od strana na vlo`uva~ite so nivnite prava i
obvrski soglasno zaedni~kiot anga`man. Pokraj toa, mo`nosta vo MSS 31 za primena
na proporcionalna konsolidacija na zaedni~ki vlo`uvawa e eliminirana. MSFI 11
bara primena na metodot na glavnina, koj momentalno se koristi za vlo`uvawa vo
pridru`eni entiteti.
MSFI 12 Obelodenuvawe na U~estvo vo ostanati entiteti (MSFI 12)
MSFI 12 gi integrira i usoglasuva barawata za obelodenuvawe za razli~ni tipovi
na vlo`uvawa, vklu~uvaj]i gi i nekonsolidiranite strukturirani entiteti. Voveduva
novi barawata za obelodenuvawe za rizici na koi entitetot e izlo`en kako rezultat
na negovata povrzanost so strukturirani entiteti.
Posledovatelni izmeni na MSS 27 i MSS 28 Vlo`uvawa vo pridru`eni
entiteti i zaedni~ki vlo`uvawa (MSS 28)
MSS 27 sega isklu~itelno se odnesuva na poedine~ni finansiski izve[tai. MSS 28
gi voveduva vlo`uvawata vo zaedni~ki vlo`uvawa vo svojot delokrug. Sepak, metodot
na glavnina ostanuva nepromenet.
MSFI 13 Merewe na objektivna vrednost (MSFI 13)
MSFI 13 nema vlijanie na toa koi stavki e potrebno da bidat mereni po objektivna
vrednost, no ja pojasnuva definicijata za objektivnata vrednost i dava upatstvo i
podobreni obelodenuvawa za merewe po objektivna vrednost. Ova e primenlivo za
godi[ni periodi koi po~nuvaat na ili po 1 januari 2013 godina. Rakovodstvoto na
Dru[tvoto seu[te ne go procenilo vlijanieto na ovoj nov standard.
Izmeni na MSS 1 Prezentirawe na finansiski izve[tai (Izmeni na
MSS 1)
Izmenite na MSS 1 baraat entitetot da gi grupira stavkite prezentirani vo
ostanata seopfatna dobivka vo onie koi, vo soglasnost so ostanatite MSFI: (a) nema
da bidat reklasificirani posledovatelno vo dobivki ili zagubi i (b) ]e bidat
reklasificirani posledovatelno vo dobivki ili zagubi koga odredeni uslovi se
ispolneti. Ova e primenlivo za godi[ni periodi koi po~nuvaat na ili po 1 juli
2012 godina. Rakovodstvoto na Dru[tvoto o~ekuva da nastanat izmeni vo sega[noto
prezentirawe na stavki vo ostanata seopfatna dobivka, no sepak, toa nema da vlijanie
na mereweto ili priznavaweto na takvite stavki.
Juni 2012
25
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
10
Promeni na smetkovodstveni politiki i obelodenuvawa (prodol`uva)
Izmeni na MSS 19 Koristi za vrabotenite (Izmeni na MSS 19)
Izmenite na MSS 19 vklu~uvaat odreden broj na celni podobruvawa vo Standardot.
Voglavno promenite se odnesuvaat na planovi za definirani koristi. Tie:



go otstranuvaat “metodot koridor” i baraat entitetite da gi priznaat
site dobivki i zagubi koi nastanuvaat vo period na izvestuvawe
go racionaliziraat prezentiraweto na promenite vo planot na sredstva i
obvrski
gi zajaknuvaat barawata za obelodenuvawe, vklu~uvaj]i gi i informaciite
za karakteristikite na planovite za definirani koristi i rizici na koi
entitetite se izlo`eni preku u~estvo vo istite.
Izmenite na MSS 19 stapuvaat vo sila za finansiskite godini koi po~nuvaat na ili
po 1 januari 2013 godina. Rakovodstvoto na Dru[tvoto seu[te ne go procenilo
vlijanieto na revidiraniot standard za konsolidirani finansiski izve[tai na
Dru[tvoto.
2.3
Transakcii vo stranska valuta
Transakciite denominirani vo stranski valuti se iska`ani vo Denari so primena na
oficijalniot sreden kurs na na Narodna Banka na Republika Makedonija koj va`i na
denot na nastanuvaweto na transakcijata.
Sredstvata i obvrskite koi glasat vo stranski valuti se iska`ani vo iljadi Denari
so primena na oficijalnite kursevi koi va`at na denot na sostavuvaweto na Izve[taj
za finansiskata sostojba, dodeka pak site pozitivni i negativni kursni razliki koi
proizleguvaat od pretvaraweto na iznosite vo stranska valuta, se vklu~eni vo
dobivkite ili zagubite vo periodot koga tie nastanuvaat. Srednite devizni kursevi
koi bea primeneti za prika`uvawe na poziciite na Izve[taj za finansiskata
sostojba denominirani vo stranska valuta, se slednite:
1 EUR
2.4
31 dekemvri 2011
61.5050 Denari
31 dekemvri 2010
61.5050 Denari
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata se evidentiraat po nabavna vrednost
namalena za akumuliranata amortizacija i rezerviraweto poradi o[tetuvawe.
Nabavnata vrednost vklu~uva tro[oci koi direktno se odnesuvaat na nabavkata na
sredstvata.
Tro[ocite po kamati za pozajmici koi se koristat za finansirawe na izgradba na
nedvi`nostite, postrojkite i opremata se kapitaliziraat, za vreme na periodot koj e
potreben da se zavr[at i podgotvat sredstvata za nivno stavawe vo upotreba.
Ostanatite tro[oci po osnov na pozajmici se evidentirani kako tro[ok.
Posledovatelnite nabavki se vklu~eni vo evidentiranata vrednost na sredstvoto ili
se priznavaat kako posebno sredstvo, soodvetno, samo koga postoi verojatnost od
priliv na idni ekonomski koristi za Dru[tvoto povrzani so stavkata i koga
nabavnata vrednost na stavkata mo`e razumno da se izmeri.
Site drugi redovni odr`uvawa i popravki se evidentiraat kako rashodi vo
izve[tajot za seopfatna dobivka vo tekot na periodot vo koj se javuvaat.
26
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
11
Nedvi`nosti, postrojki i oprema (prodol`uva)
Ne se presmetuva amortizacija na zemji[teto i investiciite vo tek. Amortizacijata
na ostanatite stavki na nedvi`nostite i opremata se presmetuva
pravoproporcionalno, so cel, da se raspredeli nabavnata ili pretpostavenata
nabavna vrednost do nivnite rezidualni vrednosti niz procenetiot vek na upotreba,
kako [to sledi:
Grade`ni objekti
Transportni sredstva
Ostanata oprema
40 godini
4 godini
4-20 godini
Rezidualnite vrednosti na sredstvata i procenetiot vek na upotreba se
pregleduvaat, i dokolku e potrebno se koregiraat, na sekoj datum na izvestuvawe. Koga
evidentiraniot iznos na sredstvoto e povisok od negoviot procenet nadomestliv
iznos, toj vedna[ se otpi[uva do negoviot nadomestliv iznos.
Prihodite ili rashodite povrzani so otu\uvawa se odreduvaat po pat na sporedba na
prilivite so evidentiraniot iznos. Razlikite se vklu~eni vo izve[taj za seopfatna
dobivka vo periodot koga nastanuvaat.
2.5
Nematerijalni sredstva
Izdatoci za istra`uvawe i razvoj
Tro[ocite povrzani so razvoj koi se direktno povrzani so prepoznatlivi sredstva,
kontrolirani od strana na Dru[tvoto i koi najverojatno ]e sozdadat ekonomski
koristi i novnata vrednost mo`e verodojstojno da se izmeri se priznavaat kako
nematerijalni sredstva. Tro[ocite za razvoj koi se priznavaat kako nematerijalni
sredstva se amortizirani koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period
od pet godini.
Ostanati nematerijalni sredstva
Tro[ocite za steknuvawe prava i licenci se kapitalizirani i amortizirani
koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini.
2.6
O[tetuvawe na nefinansiskite sredstva
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata, kako i nematerijalnite sredstva se
proveruvaat od mo`ni o[tetuvawa sekoga[ koga odredeni nastani ili promeni
uka`uvaat deka evidentiraniot iznos na sredstvata ne mo`e da se nadomesti. Sekoga[
koga evidentiraniot iznos na sredstvata go nadminuva nivniot nadomestliv iznos, se
priznava zaguba od o[tetuvawe. Nadomestliviot iznos pretstavuva povisokiot iznos
pome\u neto proda`nata cena i upotrebnata vrednost na sredstvata. Neto proda`nata
cena e iznos koj se dobiva od proda`ba na sredstvo vo transakcija pome\u dobro
izvesteni subjekti, dodeka upotrebenata vrednost e sega[nata vrednost na
procenetite idni gotovinski prilivi [to se o~ekuva da proizlezat od
kontinuiranata upotreba na sredstvata i od nivnoto otu\uvawe na krajot od
upotrebniot vek. Nadomestlivite iznosi se procenuvaat za poedine~ni sredstva ili,
ako e toa nemo`no, za celata grupa na sredstva koja generira gotovina.
Juni 2012
27
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.7
12
Finansiski sredstva
Dru[tvoto gi klasificira svoite finansiski sredstva vo slednite kategorii:
finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi, krediti i
pobaruvawa i finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba. Rakovodstvoto gi
klasificira svoite vlo`uvawa vo momentot na nivnoto prvi~no priznavawe.
Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi
Finansiskite sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se finansiski
sredstva nameneti za trguvawe. Edno finansisko sredstvo se klasificira kako
sredstvo nameneto za trguvawe dokolku se steknuva so cel da se prodade vo kratok
rok. Sredstvata vo ovaa kategorija se klasificiraat kako tekovni sredstva.
Dru[tvoto nema klasificirano sredstva vo ovaa kategorija.
Krediti i pobaruvawa
Kreditite i pobaruvawata se ne-derivativni finansiski sredstva so fiksni ili
odredeni pla]awa koi ne kotiraat na aktiven pazar. Tie se vklu~eni vo tekovnite
sredstva, osven za onie koi dospevaat vo period podolg od 12 meseci od datumot na
izvestuvawe. Kreditite i pobaruvawata na Dru[tvoto na datumot na izvestuvawe se
sostojat od pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa, dadeni pozajmici kako i
pari~ni sredstva i ekvivalenti.
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba se ne-derivativi, koi se kreirani vo
ovaa kategorija ili pak ne se klasificirani vo bilo koja od ostanatite kategorii.
Tie se vklu~eni vo netekovni sredstva osven ako rakovodstvoto nema namera da go
otu\i vlo`uvaweto vo rok od 12 meseci od datumot na izvestuvawe.
Inicijalno priznavawe na finansiskite sredstva
Nabavkite i proda`bite na finansiskite sredstva se evidentiraat na datumot na
transakcijata - datumot na koj [to Dru[tvoto ima obvrska da go kupi ili prodade
sredstvoto.
Site finansiski sredstva razli~ni od sredstvata po objektivna vrednost preku
dobivki i zagubi po~etno se priznavaat spored objektivnata vrednost zgolemena za
tro[ocite na transakciite.
Sredstvata po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi po~etno se priznavaat
spored nivnata objektivna vrednost, pri [to tro[ocite na transakciite se
priznavaat vo Izve[tajot za seopfatna dobivka.
Депризнавање na finansiskite sredstva
Finansiskite sredstva prestanuvaat da se priznavaat po istekot na pravata za
primawe na pari~nite tekovi od finansiskite sredstva ili po nivnoto prenesuvawe,
a Dru[tvoto gi prenelo zna~itelno site rizici i koristi od sopstvenosta.
Posledovatelno evidentirawe na finansiskite sredstva
Finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba i finansiskite sredstva po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi posledovatelno se evidentirani po
nivnata objektivna vrednost. Kreditite i pobaruvawata se evidentirani po
amortizirana nabavna vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamata.
Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na sredstvata po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se vklu~uvaat vo Izve[tajot za seopfatna
dobivka kako ostanati neto dobivki/zagubi. Promenite na objektivnata vrednost na
monetarnite i ne-monetarnite vlo`uvawa klasificirani kako raspolo`livi za
proda`ba se priznaeni vo kapitalot.
28
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
13
Finansiski sredstva (prodol`uva)
Koga vlo`uvawata klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se prodavaat ili se
o[teteni, akumuliranata korekcija na objektivnata vrednost priznaena vo kapitalot
se vklu~uva vo Izve[tajot za seopfatna dobivka kako dobivka ili zaguba od
vlo`uvawa.
Kamatite na vlo`uvawata vo hartii od vrednost raspolo`livi za proda`ba se
presmetani so upotreba na metodata na efektivna kamata i se priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka kako del od ostanatite prihodi. Dividendite na
vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot raspolo`livi za proda`ba se priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka kako del od ostanatite prihodi i koga Dru[tvoto
ima vospostaveno pravo na priliv od dividendi.
Objektivnite vrednosti na kotiranite vlo`uvawa se baziraat na tekovnite ceni na
kotacija. Dokolku pazarot za nekoe finansisko sredstvo ne e aktiven (i za
nekotirani hartii od vrednost), Dru[tvoto utvrduva objektivna vrednost po pat na
upotreba na tehniki na procenka.
Na sekoj datum na Izve[tajot za finansiska sostojba, Dru[tvoto procenuva dali
postoi objektiven dokaz za o[tetuvawe na edno finansisko sredstvo ili grupa na
finansiski sredstva. Kaj vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba, zna~itelnoto ili
prolongirano opa\awe na objektivnata vrednost na finansiskoto sredstvo pod
negovata nabavna vrednost pretstavuva indikator deka sredstvoto e o[teteno.
Dokolku postoi takov dokaz za finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba,
kumulativnata zaguba - izmerena kako razlika me\u nabavnata vrednost i tekovnata
objektivna vrednost, namalena za zagubata poradi o[tetuvawe prethodno priznaena vo
Izve[tajot za finansiska sostojba, se otstranuva od kapitalot i se priznava vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka. Zagubite poradi o[tetuvawe priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka za vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot ne se
nadomestuvaat preku Izve[tajot za seopfatna dobivka. Testiraweto za o[tetuvawe
na pobaruvawata od kupuva~ite e objasneto vo Bele[ka 2.9.
2.8
Zalihi
2.9
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Zalihite se evidentirani po poniskata pome\u nabavnata vrednost odnosno cenata na
~inewe i neto proda`nata vrednost. Neto proda`nata vrednost pretstavuva proda`na
vrednost vo sekojdnevniot tek na rabotata, namalena za tro[ocite za kompletirawe,
marketing i distribucija.
Pobaruvawata od kupuva~i inicijalno se priznavaat po nivnata objektivna vrednost i
posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so
upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka, neto od rezerviraweto poradi
o[tetuvawe. Rezervirawe poradi o[tetuvawe se presmetuva koga postoi objektiven
dokaz deka Dru[tvoto nema da mo`e da gi naplati site pobaruvawa spored nivnite
originalni uslovi na pobaruvawa. Zna~itelni finansiski pote[kotii na dol`nikot,
verojatnosta za ste~aj ili finansisko reorganizirawe kako i prolongirawe ili
nemo`nost za pla]awe pretstavuvaat indikatori deka pobaruvawata od kupuva~i se
o[teteni.
Juni 2012
29
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
14
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa (prodol`uva)
Iznosot na rezerviraweto pretstavuva razlika pome\u evidentiraniot iznos na
sredstvoto i sega[nata vrednost na procenetite idni pari~ni tekovi diskontirani
so primena na izvornata efektivna kamatna stapka na finansiskto sredstvo.
Sredstvata so kratkoro~no dospevawe ne se diskontiraat.
Evidentiraniot iznos na sredstvoto se namaluva preku upotrebata na smetka za
rezervirawe poradi o[tetuvawe, so istovremeno priznavawe na soodvetniot rashod
poradi o[tetuvawe vo tekovniot izve[taj za seopfatna dobivka. Vo slu~aj na
nenaplatlivost na pobaruvaweto istoto se otpi[uva nasproti negovoto rezervirawe.
Posledovatelnata naplata na prethodno otpi[anite iznosi se priznava kako tekovna
dobivka vo izve[tajot za seopfatna dobivka.
2.10
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
2.11
Kapital, rezervi i akumulirani dobivki
Pari~nite sredstva i ekvivalenti vklu~uvaat gotovina vo blagajna, depoziti po
viduvawe vo banki i drugi kraktkoro~ni visokolikvidni vlo`uvawa koi dospevaat vo
periodi ne podolgi od 3 meseci.
(a) Akcionerski kapital
Akcionerskiot kapital ja pretstavuva nominalnata vrednost na emitiranite akcii.
(b) Sopstveni akcii
Koga Dru[tvoto otkupuva svoj akcionerski kapital, platenite nadomesti se odzemaat
od vkupniot akcionerski kapital kako sopstveni akcii se dodeka istite ne se
ottu\at. Koga takvite akcii posledovatelno se prodavaat, primenite nadomesti se
vklu~uvaat vo akcionerskiot kapital.
(v) Rezervi
Rezervite, koi se sostojat od revalorizacioni, zadol`itelni i rezervi za sopstveni
akcii se sozdadeni vo tekot na periodite vrz osnova na dobivki/zagubi od
revalorizacija na materijalnite sredstva i finansiskite sredstva raspolo`livi za
proda`ba, vo slu~ajot so revalorizacioni rezervi kako i po pat na raspredelba na
akumuliranite dobivki vrz osnova na zakonska regulativa i odlukite na
rakovodstvoto i akcionerite na Dru[tvoto.
(g) Akumulirani dobivki
Akumuliranite dobivki gi vklu~uvaat zadr`anite dobivki od tekovniot i
prethodnite periodi.
2.12
Finansiski obvrski
Finansiskite obvrski se klasificiraat vo soglasnost so su[tinata na dogovorniot
aran`man.
Finansiskite obvrski po amortizirana nabavna vrednost se sostojat od obvrski
sprema dobavuva~i i pozajmici.
2.13
Pozajmici
Pozajmicite inicijalno se evidentirani spored nivnata objektivna vrednost,
namalena za transakcionite tro[oci. Posledovatelno, pozajmicite se evidentiraat
spored nivnata amortizirana nabavna vrednost. Pozajmicite se klasificirani kako
tekovni obvrski osven dokolku Dru[tvoto ima neusloveno pravo za podmiruvawe na
obvrskata za ne pomalku od 12 meseci od datumot na izvestuvawe.
30
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.14
Obvrski sprema dobavuva~i
2.15
Tekoven i odlo`en dano~en rashod
15
Obvrskite sprema dobavuva~i se evidentirani po nivnata objektivna vrednost i
posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so
upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka
Tekoven dano~en rashod, po stapka od 10%, se presmetuva na nepriznaenite rashodi
za dano~ni celi koregirani za dano~niot kredit, kako i na raspredelenata dobivka za
dividendi na pravni lica - nerezidenti i na fizi~ki lica. Neraspredelenata
dobivka ne se odano~uva.
Odlo`eniot dano~en rashod se evidentira vo celost, koristej]i ja metodata na
obvrska, za vremenite razliki koi se javuvaat pome\u dano~nata osnova na sredstvata i
obvrskite i iznosite po koi istite se evidentirani za celite na finansiskoto
izvestuvawe. Pri utvrduvawe na odlo`eniot dano~en rashod se koristat tekovnite
va`e~ki dano~ni stapki. Odlo`eniot dano~en rashod se zadol`uva ili odobruva vo
Izve[tajot za seopfatnata dobivka, osven dokolku se odnesuva na stavki koi direktno
go zadol`uvaat ili odobruvaat kapitalot, vo koj slu~aj odlo`eniot danok se
evidentira isto taka vo kapitalot.
Odlo`enite dano~ni sredstva se priznavaat vo obem vo koj postoi verojatnost za
iskoristuvawe na vremenite razliki nasproti idnata raspolo`liva odano~iva
dobivka.
2.16
Nadomesti za vrabotenite
Pridonesi za penzisko osiguruvawe
Dru[tvoto ima penziski planovi soglasno doma[nata regulativa za socijalno
osiguruvawe spored koja pla]a pridonesi za penzisko osiguruvawe na svoite
vraboteni. Pridonesite, vrz osnova na platite, se pla]aat vo prviot i vtoriot
penziski stolb koi se odgovorni za isplata na penziite. Ne postojat dopolnitelni
obvrski vo vrska so ovie penziski planovi.
Obvrski pri penzionirawe na vrabotenite
Dru[tvoto, soglasno soodvetnite doma[ni zakonski odredbi, ispla]a na vrabotenite
posebna minimalna suma pri penzioniraweto vo iznos ednakov na trimese~na
prose~na plata. Dru[tvoto nema izvr[eno rezervirawe za presmetan poseben
minimalen iznos za penzionirawe na vrabotenite, bidej]i ovoj iznos ne e od
materijalno zna~ewe za finansiskite izve[tai.
2.17
Danok na dodadena vrednost
Prihodite, tro[ocite i sredstvata se priznavaat namaleni za iznosot na danokot na
dodadena vrednost, osven:
Koga danokot na dodadena vrednost od nabavka na sredstva ili uslugi ne e nadomestiv
od dano~nata vlast, vo koj slu~aj danokot na dodadena vrednost se priznava kako del
od tro[ocite za steknuvawe na sredstvoto ili kako del od tro[okot kade [to e
soodvetno; i
Pobaruvawa i obvrski koi se iska`ani so vklu~en iznos na danokot na dodadena
vrednost.
Neto iznosot na danokot na dodadena vrednost koj se nadomestuva od, ili se pla]a na
dano~nite organi se vklu~uva kako del od pobaruvawata ili obvrskite vo izve[tajot
za finansiskata sostojba.
Juni 2012
31
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.18
Rezervirawa
2.19
Priznavawe na prihodite i rashodite
16
Rezervirawe se priznava koga Dru[tvoto ima tekovna obvrska kako rezultat na nastan
od minatoto i postoi verojatnost deka ]e bide potreben odliv na sredstva koi
vklu~uvaat ekonomski koristi za podmiruvawe na obvrskata, a voedno ]e bide
napravena verodostojna procenka na iznosot na obvrskata. Rezervirawata se
proveruvaat na sekoj datum na izvestuvawe i se koregiraat so cel da se reflektira
najdobrata tekovna procenka. Koga efektot na vremenata vrednost na parite e
materijalen, iznosot na rezerviraweto pretstavuva sega[na vrednost na tro[ocite
koi se o~ekuva da se pojavat za podmiruvawe na obvrskata.
Prihodite se merat spored objektivnata vrednost na primeniot nadomest, odnosno
nadomestot [to treba da se primi za prodadenite proizvodi i stoki odnosno
obezbedenite uslugi, neto od danokot na dodadena vrednost i eventualno odobrenite
proda`ni popusti. Prihodite se priznavaat kako [to sledi:
Prihodi od obezbeduvawe na uslugi
Prihodot od obezbeduvawe na uslugi se evidentira spored stepenot na zavr[uvawe
koga istiot mo`e so sigurnost da bide izmeren. Stepenot na zavr[uvawe se odreduva
vrz osnova na proverka na izvr[enata rabota.
Prihodi od kamata
Prihodot od kamatata se evidentira proporcionalno na vremeto [to go reflektira
efektivniot prinos na sredstvata.
Prihodi od dividendi
Prihodot od dividendi se priznava koga ]e se obezbedi pravoto za primawe na
isplata.
Rashodi od delovnoto rabotewe
Rashodite od delovnoto rabotewe se priznavaat vo momentot na iskoristuvaweto na
uslugite odnosno vo periodot na nivnoto nastanuvawe.
2.20
Raspredelba na dividendi
2.21
Prevzemeni i neizvesni obvrski
Raspredelbata na dividendi na akcionerite na Dru[tvoto e evidentirana kako
obvrska vo finansiskite izve[tai vo periodot koga tie se odobreni od akcionerite
na Dru[tvoto.
Ne se evidentirani neizvesni obvrski vo finansiskite izve[tai. Tie se objavuvaat
dokolku postoi verojatnost za odliv na sredstva koi vklu~uvaat ekonomski koristi.
Isto taka, neizvesni sredstva ne se evidentirani vo finansiskite izve[tai, no se
objavuvaat koga postoi verojatnost za priliv na ekonomski koristi. Iznosot na
neizvesna zaguba se evidentira kako rezervirawe dokolku e verojatno deka idnite
nastani ]e potvrdat postoewe na obvrska na denot na izvestuvawe i koga mo`e da se
napravi razumna procenka na iznosot na zagubata.
2.22
Transakcii so povrzani subjekti
Povrzani subjekti se onie kade edniot subjekt go kontrolira drugiot subjekt ili ima
zna~ajno vlijanie vo donesuvaweto na finansiskite i delovnite odluki na drugiot
subjekt. Transakciite na Dru[tvoto so povrzani subjekti se odnesuvaat na
transakciite vo redovniot tek na raboteweto.
32
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.23
17
Nastani po datumot na izvestuvawe
Nastanite po zavr[etokot na godinata koi obezbeduvaat dopolnitelni informacii
vo vrska so sostojbata na subjektot na denot na izvestuvawe (nastani za koi mo`e da se
vr[i koregirawe) se reflektirani vo finansiskite izve[tai. Nastanite po
zavr[etokot na godinata za koi ne mo`e da se vr[i koregirawe se prika`uvaat vo
bele[kite vo slu~aj koga se materijalno zna~ajni.
Juni 2012
33
Oilko KDA, Skopje
18
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
3
Upravuvawe so finansiski rizici
3.1
Faktori na finansiski rizici
Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se izlo`eni na razli~ni rizici od finansiski
karakter, vklu~uvaj]i rizik od kreditirawe i rizicite povrzani so efektite od
promenite vo deviznite kursevi i kamatnite stapki. Upravuvaweto so rizici na
Dru[tvoto se fokusira na nepredvidlivosta na pazarite i se stremi kon
minimalizirawe na potencijalnite negativni efekti vrz uspe[nosta na delovnoto
rabotewe na Dru[tvoto.
Upravuvaweto so rizici na Dru[tvoto go vr[at Komplementarite zaedno so
Upravitelot na Dru[tvoto vrz osnova na prethodno odobreni pismeni politiki i
proceduri koi go opfa]aat celokupnoto upravuvawe so rizici, kako i specifi~nite
podra~ja, kako [to se rizikot od kursni razliki, rizikot od kamatni stapki, rizikot
od kreditirawe, upotrebata na vlo`uvawata i plasmanite na vi[okot likvidni
sredstva.
3.2
Rizik od kreditirawe
Dru[tvoto nema zna~itelna koncentracija na rizik od kreditirawe. Dru[tvoto ima
politiki so cel da obezbedi deka proda`bata na proizvodi i uslugi se vr[i na
klienti so soodvetna kreditna istorija. Dru[tvoto ima politiki koi go
ograni~uvaat iznosot na kreditnata izlo`enost na negovite klienti.
Maksimalnata izlo`enost na Dru[tvoto na krediten rizik e ograni~ena na
evidentiranata vrednost na finansiskite sredstva priznaeni na datumot na
finansiskite izve[tai, koi se prika`ani vo slednata tabela:
2011
(000 mkd)
2010
(000 mkd)
1,344,600
18,669
94
1,100
1,364,463
1,344,600
41,935
219
1,096
1,387,850
Klasi na finansiski sredstva - evidentirana vrednost
Finansiski sredstva raspol.za proda`ba
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa
Finansiski pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
3.3
Rizik od likvidnost
Pretpazlivo upravuvawe so rizik od likvidnost implicira odr`uvawe na dovolno
gotovina i likvidni hartii od vrednost, potoa raspolo`livost na izvori na sredstva
preku soodvetno obezbeduvawe na krediti i mo`nost za navremena naplata na
iznosite na pobaruvawa od kupuva~i vo ramkite na dogovorenite uslovi. Kako
rezultat na dinami~niot karakter na dejnosta na Dru[tvoto, Rakovodstvoto nastojuva
da obezbedi fleksibilni izvori na sredstva preku raspolo`livi kreditni linii.
Tabelite vo prodol`enie ja prika`uvaat preostanatata dogovorena dospeanost na
finansiskite obvrski na Dru[tvoto. Tabelite se podgotveni vrz osnova na
nediskontiranite gotovinski tekovi na finansiskite obvrski.
34
Oilko KDA, Skopje
19
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
Rizik od likvidnost (prodol`uva)
Pozajmici so kamata
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski
Pozajmici so kamata
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski
za 6
meseci
Tekovni
6do 12
meseci
(000 mkd)
(000 mkd)
54,629
54,629
89,900
89,900
za 6
meseci
Tekovni
6do 12
meseci
(000 mkd)
(000 mkd)
56,511
56,511
87,000
87,000
31 Dekemvri 2011
Ne tekovni
1do 5
Pokasno
godini
od 5
godini
(000 mkd)
(000 mkd)
-
-
-
31 Dekemvri 2010
Ne tekovni
1do 5
Pokasno
godini
od 5
godini
(000 mkd)
(000 mkd)
-
-
-
3.4
Pazarni rizici
Rizik od kursni razliki
Dru[tvoto ima delovni aktivnosti na me\unarodnite pazari, i e izlo`eno na rizik
od kursni razliki koj se javuva od izlo`enosta kon razli~ni valuti, posebno vo odnos
na Evroto. Dru[tvoto ne koristi instrumenti za obezbeduvawe od rizik od kursni
razliki. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e odgovorno za odr`uvawe na soodvetna neto
pozicija za sekoja valuta poedine~no, kako i vkupno za site valuti.
Smetkovodstvenata vrednost na monetarnite sredstva i obvrski na Dru[tvoto
denominirani vo stranski valuti e kako [to sledi:
2011
Sredstva
EUR
Obvrski
EUR
Vo 000 mkd
2010
386
351
1,329
-
Analiza na senzitivnosta na stranski valuti
2011
Neto iznos
1%
-1%
EUR
(943)
(9)
9
Dobivka / (Zaguba)
(943)
(9)
9
2010
Neto iznos
1%
-1%
EUR
351
4
(4)
Dobivka / (Zaguba)
351
4
(4)
Juni 2012
35
Oilko KDA, Skopje
20
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
Pazarni rizici (prodol`uva)
Analizata na senzitivnosta gi vklu~uva edinstveno monetarnite stavki
denominirani vo stranska valuta na krajot na godinata, pri [to se vr[i korekcija na
nivnata vrednost pri promena na kursot na stranskata valuta za 1%. Pozitivniot
odnosno negativniot iznos ozna~uva zgolemuvawe/namaluvawe na dobivkata ili
ostanatiot kapital, koj [to se javuva vo slu~aj dokolku denarot ja namali/zgolemi
svojata vrednost vo odnos na stranskite valuti za +/- 1%.
Rizik od kamatni stapki vrz gotovinskite tekovi i objektivnata vrednost
Dru[tvoto e izlo`eno na efektite na fluktuaciite na pazarnite kamatni stapki vrz
negovata finansiska sostojba i gotovinski tekovi. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e vo
najgolema merka odgovorno za dnevno sledewe na sostojbata na rizikot od neto
kamatni stapki i odreduva limiti za namaluvawe na potencijalot od kamatna
neusoglasenost. Postoi zna~itelna koncentracija na pozajmici so kamata od lokalni
finansiski institucii na denot na izvestuvawe. Fluktuaciite vo pazarnite kamatni
stapki, spored koi sredstvata se pozajmeni, mo`e da imaat obraten efekt vrz
uspe[nosta vo finansiraweto na Dru[tvoto. Vo isto vreme, Dru[tvoto nema
zna~itelni plasirawa na svoite sredstva vo oro~eni depoziti i visoko likvidni
hartii od vrednost, koi nosat dopolnitelen prihod od kamata.
Finansiski sredstva
Nekamatonosni
Finansiski sredstva raspol.za proda`ba
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
So fiksna kamatna stapka
Finansiski pobaruvawa
So promenliva kamatna stapka
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Finansiski obvrski
Nekamatonosni
Dobavuva~i i ostanati obvrski
So fiksna kamatna stapka
Pozajmici so kamata
2011
2010
1,344,600
18,669
838
1,364,107
1,344,600
41,935
955
1,387,490
94
219
262
1,364,463
141
1,387,850
54,629
56,511
89,900
144,529
87,000
143,511
Analiza na senzitivnosta na kamatni stapki
2011
So promenliva kamatna stapka
Neto iznos
2%
-2%
262
5
(5)
Neto iznos
2%
-2%
141
3
(3)
2010
So promenliva kamatna stapka
Pozitivniot odnosno negativniot iznos ozna~uva zgolemuvawe/namaluvawe na
dobivkata ili ostanatiot kapital, koj [to se javuva vo slu~aj dokolku kamatnite
stapki bi bile povisoki/poniski za 2%.
36
Oilko KDA, Skopje
21
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
3.5
Rizik pri upravuvawe so kapital
Celite na Dru[tvoto pri upravuvawe so kapitalot se ovozmo`uvawe na Dru[tvoto
da prodol`i so ponatamo[na kontinuirana rabota so cel da obezbedi prihod za
akcionerite i benficii za drugi zainteresirani lica, kako i da odr`i optimalna
struktura na kapitalot za namaluvawe na tro[okot na kapitalot.
So cel da se odr`i ili prilagodi strukturata na kapitalot, Dru[tvoto mo`e da
izvr[i korekcija na iznosot na dividendi isplateni na akcionerite, da vrati
kapital na akcionerite, da izdade novi akcii ili da prodade sredstva za da go namali
dolgot.
Pokazatel na zadol`enost
Strukturata na izvorite na finansirawe na Dru[tvoto se sostoi od obvrski, koi gi
vklu~uvaat pozajmicite obelodeneti vo Bele[ka 14, pari i pari~ni ekvivalenti i
glavnina, koja se sostoi od uplaten kapital, zakonski rezervi i akumulirana dobivka.
Rakovodstvoto ja analizira strukturata na izvorite na finansirawe na godi[na
osnova kako odnos na neto obvrskite po pozajmici vo odnos so vkupniot kapital. Neto
obvrskite se presmetani kako vkupni obvrski po pozajmici namaleni za iznosot na
pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti. Vkupniot kapital e presmetan kako
glavnina zgolemena za rezervi i akumulirani dobivki. Pokazatelot na zadol`enosta
na krajot na godinata e prika`an kako [to sledi:
Kamatonosni pozajmici
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Neto obvrski
Kapital
3.6
2011
2010
89,900
(1,100)
88,800
87,000
(1,096)
85,904
1,641,718
0.05
1,634,268
0.05
Procenka na objektivna vrednost
Objektivna vrednost pretstavuva vrednost za koja edno sredstvo mo`e da bide
zameneto ili nekoja obvrska podmirena pod normalni komercijalni uslovi.
Objektivnata vrednost se odreduva vrz osnova na pretpostavka na rakovodstvoto,
zavisno od vidot na sredstvoto ili obvrskata.
3.6.1
Finansiski instrumenti evidentirani po objektivna vrednost
Finansiskite sredstva izmereni spored objektivnata vrednost vo izve[tajot za
finansiskata sostojba se prika`uvaat vo soglasnost so hierarhijata na objektivnata
vrednost. Ovaa hierarhija gi grupira finansiskite sredstva i obvrski vo tri nivoa
koi se baziraat na zna~ajnosta na vleznite podatoci koristeni pri mereweto na
objektivnata vrednost na finansiskite sredstva. Hierarhijata spored objektivnata
vrednost e odredena kako [to sledi:
Juni 2012
37
Oilko KDA, Skopje
22
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
Procenka na objektivnata vrednost (prodol`uva)



Nivo 1: kotirani ceni (nekoregirani) na aktivnite pazari za identi~ni sredstva
ili obvrski;
Nivo 2: ostanati vlezni podatoci, pokraj kotiranite ceni, vklu~eni vo Nivo 1 koi
se dostapni za nabquduvawe za sredstvoto ili obvrskata, ili direktno (t.e. kako
ceni) ili indirektno (t.e. izvedeni od ceni); i
Nivo 3: vlezni podatoci za sredstvoto ili obvrskata koi ne se baziraat na
podatoci dostapni za nabquduvawe od pazarot
Finansiskite sredstva koi se evidentirani po objektivna vrednost vo Izve[tajot za
finansiskata sostojba se grupirani spored nivoto na hierarhija na objektivnata
vrednost kako [to sledi (vo iljadi Denari):
Sredstva
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Sredstva
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
3.6.2
Nivo 1
Nivo 2
1,344,600
-
Nivo 1
Nivo 2
1,344,600
-
2011 god.
Nivo 3
Vkupno
-
1,344,600
2010 god.
Nivo 3
Vkupno
-
1,344,600
Finansiski instrumenti koi ne se evidentirani po objektivna vrednost
Razlikata pome\u smetkovodstvenata vrednost i objektivnata vrednost na onie
finansiski sredstva i obvrski koi vo Izve[tajot za finansiska sostojba ne se
evidentirani spored objektivna vrednost se prika`ani vo tabelata podolu:
Evidentirana vr.
2011
2010
Objektivna vr.
2011
2010
Sredstva
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa
Finansiski pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Vkupni sredstva
18,669
94
1,100
19,863
41,935
219
1,096
43,250
18,669
94
1,100
19,863
41,935
219
1,096
43,250
Obvrski
Pozajmici so kamata
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski
Vkupni obvrski
89,900
54,629
144,529
87,000
56,511
143,511
89,900
54,629
144,529
87,000
56,511
143,511
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Pobaruvawata od kupuva~ite i ostanatite pobaruvawa se evidentiraat po
amortizirana nabavna vrednost namalena za rezervirawe poradi o[tetuvawe. Nivnata
objektivna vrednost soodvetstvuva na evidentiranata vrednost, poradi nivnata
kratkoro~na dostasanost.
Ostanati finansiski sredstva
Objektivnata vrednost na monetarnite sredstva [to vklu~uvaat pari~ni sredstva i
ekvivalenti se smeta deka e pribli`na na nivnata smetkovodstvena vrednost poradi
toa [to se so dospeanost pomala od 3 meseci.
Obvrski sprema doveritelite i obvrski po krediti
Smetkovodstvenata vrednost na obvrskite sprema doveritelite i obvrskite po
krediti soodvetstvuva na nivnata objektivna vrednost, poradi nivnata kratkoro~na
dostasanost.
38
Oilko KDA, Skopje
23
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
4
Zna~ajni smetkovodstveni procenki
Pri primenata na smetkovodstvenite politiki na Dru[tvoto, opi[ani vo Bele[ka 2
kon ovie finansiski izve[tai, od Rakovodstvoto na Dru[tvoto se bara da vr[i
procenki i pravi pretpostavki za evidentiranite iznosi na sredstvata i obvrskite
koi ne se jasno voo~livi od nivnite izvori na evidentirawe. Procenkite i
pridru`nite pretpostavki se zasnovuvaat na minati iskustva i drugi faktori, za koi
se smeta deka se relevantni. Pri toa, fakti~kite rezultati mo`e da otstapuvaat od
takvite procenki.
Procenkite i glavnite pretpostavki se proveruvaat tekovno. Revidiranite
smetkovodstveni procenki se priznavaat vo periodot vo koj istite se revidirani
dokolku takvoto revidirawe vlijae samo za ili vo toj period, kako i za idni periodi,
dokolku revidirawata vlijaat za tekovniot i idnite periodi.
Nesigurnost vo procenkite
O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva
Zagubi od o[tetuvawe se priznavaat vo iznos za koj evidentiranata vrednost na
sredstvoto ili edinicata [to generira gotovina go nadminuva nadomestliviot iznos.
Pri utvrduvawe na nadomestliviot iznos, Rakovodstvoto gi procenuva o~ekuvanite
ceni, gotovinskite tekovi od sekoja edinica [to generira gotovina i utvrduva
soodvetna kamatna stapka pri presmetka na sega[nata vrednost na tie gotovinski
tekovi.
O[tetuvawe kaj finansiski sredstva
O[tetuvawe na pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Dru[tvoto presmetuva o[tetuvawe za pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
vrz osnova na procenka na zagubi koi rezultiraat od nemo`nosta kupuva~ite da gi
podmirat svoite obvrski. Pri procenka na soodvetnosta na zagubata poradi
o[tetuvawe za pobaruvawata od kupuva~i i ostanatite pobaruvawa, procenkata se
temeli vrz dospevaweto na saldoto na smetkata za pobaruvawa i minatoto iskustvo na
otpisi, kreditosposobnosta na klientite i promenite vo uslovite za pla]awe za
klientite. Ova podrazbira pravewe pretpostavki za idnite odnesuvawa na klientite,
kako i za idnite prilivi na pari~ni sredstva. Dokolku finansiskite uslovi na
klientite se vlo[at, realnite otpisi na tekovno postoe~kite pobaruvawa mo`e da
bidat povisoki od o~ekuvanoto, i mo`e da go nadminat nivoto na zagubite poradi
o[tetuvawe koi se dosega priznati.
Upotreben vek na sredstvata [to se amortiziraat
Rakovodstvoto vr[i redovna proverka na upotrebniot vek na sredstvata [to se
amortiziraat na 31 dekemvri 2011 godina. Rakovodstvoto procenuva deka utvrdeniot
upotreben vek na sredstvata ja pretstavuva o~ekuvanata upotreblivost (korisnost) na
sredstvata. Evidentiranite vrednosti na ovie sredstva se analizirani vo Bele[ka 5
i 6. Fakti~ki rezultati, sepak, mo`e da se razlikuvaat poradi tehnolo[ka
zastarenost, posebno vo delot na IT opremata i softverite.
Zalihi
Zalihi se evidentiraat po poniskata pome\u nabavnata vrednost (cena na ~inewe) i
neto realizacionata vrednost. Pri procenkata na neto realizacionata vrednost gi
zema predvid najobjektivnite dokazi / podatoci koi se na raspolagawe vo periodot
koga se praveni procenkite.
Juni 2012
39
Oilko KDA, Skopje
24
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
5
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Na 01 januari 2010 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto knigovodstvena vrednost
Grade`ni Transportni Oprema i Avansi i
objekti
sredstva ostanati investicii
sredstva
vo tek
Vkupno
127,136
(32,054)
95,082
349,978
(102,335)
247,643
5,882
(1,903)
3,979
25,132
508,128
- (136,292)
25,132
371,836
Promeni vo tekot na 2010 godina
Po~etna neto knigovodstvena vrednost
Nabavki, neto od prenos od inv. vo tek
Vi[ok
Proda`bi, neto neotpi[ana vrednost
(Amortizacija) za godinata
Krajna neto knigovodstvena vrednost
95,082
761
(31,446)
(3,113)
61,284
247,643
165,469
398
(110,943)
302,567
3,979
1,240
(895)
4,324
25,132
371,836
(17,382)
150,088
398
(31,446)
- (114,951)
7,750
375,925
Na 31 dekemvri 2010 godina /
01 januari 2011 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto knigovodstvena vrednost
77,076
(15,792)
61,284
515,845
(213,278)
302,567
7,122
(2,798)
4,324
7,750
607,793
- (231,868)
7,750
375,925
61,284
566
(2,082)
59,768
302,567
128,680
(389)
(145,322)
285,536
4,324
2,764
(1,034)
6,054
7,750
375,925
54,527
186,537
(389)
- (148,438)
62,277
413,635
77,642
(17,874)
59,768
640,171
(354,635)
285,536
9,886
(3,832)
6,054
62,277
789,976
- (376,341)
62,277
413,635
Promeni vo tekot na 2011 godina
Po~etna neto knigovodstvena vrednost
Nabavki, neto od prenos od inv. vo tek
Rashoduvawe, neto neotpi[ana vrednost
(Amortizacija) za godinata
Krajna neto knigovodstvena vrednost
Na 31 dekemvri 2011 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto knigovodstvena vrednost
Rashoduvawe
Vo tekot na 2011 godina Dru[tvoto rashoduva del od svoite transportni sredstva
poradi o[tetuvawe ~ija nabavna vrednost iznesuva 4,354 iljadi Denari i
akumuliranata amortizacija iznesuva 3,965 iljadi Denari. Ponatamu, Dru[tvoto za
ovie transportni sredstva naplati prihodi od osiguruvawe vo iznos od 1,045 iljadi
denari (namaleni za neto evidentiranata vrednost vo iznos od 389 iljadi Denari Bele[ka 17).
Investicii vo tek
Na 31 dekemvri 2011 i 2010 godina, avansite za i investiciite vo tek vo celost se
odnesuvaat na nabavka na transportni sredstva i oprema za istite.
Zalog vrz nedvi`nosti, postrojki i oprema
Na 31 dekemvri 2011 godina, Dru[tvoto ima zalo`eno del od svoite transportni
sredstva kako obezbeduvawe za odobrenite pozajmici so kamata od strana na doma[ni
finansiski institucii. Nivnata proceneta vrednost, utvrdena od nezavisni
nadvore[ni proceniteli, iznesuva 69,937 iljadi Denari ili Eur 1,137,100 (2010:
Denari 69,937 iljadi ili Eur 1,137,100) (vidi Bele[ka 14 i 23).
40
Oilko KDA, Skopje
25
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
6
Nematerijalni sredstva
Izdatoci za
istra`uvawe
i razvoj
Prava i
licenci
Vkupno
682
(68)
614
5
(2)
3
687
(70)
617
Promeni vo tekot na 2010 godina
Po~etna neto evidentirana vrednost
(Amortizacija) za godinata
Krajna neto evidentirana vrednost
614
(137)
477
3
(1)
2
617
(138)
479
Na 31 dekemvri 2010 godina /
01 januari 2011 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto evidentirana vrednost
682
(205)
477
5
(3)
2
687
(208)
479
Promeni vo tekot na 2011 godina
Po~etna neto evidentirana vrednost
(Amortizacija) za godinata
Krajna neto evidentirana vrednost
477
(136)
341
2
(1)
1
479
(137)
342
Na 31 dekemvri 2011 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto evidentirana vrednost
682
(341)
341
5
(4)
1
687
(345)
342
Na 01 januari 2010 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto evidentirana vrednost
7
Finansiski instrumenti po kategorii
Evidentiranite vrednosti na finansiskite sredstva i obvrski na Dru[tvoto
priznaeni na datumot na izvestuvawe za objavenite periodi mo`at isto taka da bidat
kategorizirani na sledniov na~in:
Krediti i
pobaruvawa
31 dekemvri 2011
Sredstva spored Izve[tajot za finansiskata sostojba
Finansiski sredstva raspol. za prod.
Kupuva~i i ostanati pobaruvawa
18,669
Finansiski pobaruvawa
94
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
1,100
19,863
Obvrski spored Izve[tajot za finansiskata sostojba
Pozajmici
Dobavuva~i i ostanati obvrski
Juni 2012
Raspolo`livi
za proda`ba
Vkupno
1,344,600
1,344,600
1,344,600
18,669
94
1,100
1,364,463
Ostanati
finansiski
obvrski
Vkupno
89,900
54,629
144,529
89,900
54,629
144,529
41
Oilko KDA, Skopje
26
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Finansiski instrumenti po kategorii (prodol`uva)
Krediti i
pobaruvawa
31 dekemvri 2010
Sredstva spored Izve[tajot za finansiskata sostojba
Finansiski sredstva raspol. za prod.
Kupuva~i i ostanati pobaruvawa
41,935
Finansiski pobaruvawa
219
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
1,096
43,250
Obvrski spored Izve[tajot za
finansiskata sostojba
Pozajmici
Dobavuva~i i ostanati obvrski
8
Raspolo`livi
za proda`ba
Vkupno
1,344,600
1,344,600
1,344,600
41,935
219
1,096
1,387,850
87,000
56,511
143,511
87,000
56,511
143,511
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Dolgoro~ni vlo`uvawa vo hart.od vr.i udeli vo kapitalot
Doma[ni kotirani pravni subjekti
Vkupno
2011
2010
1,344,600
1,344,600
1,344,600
1,344,600
Dvi`eweto na smetkata na vlo`uvawa vo tekot na 2011 i 2010 godina e kako [to
sledi:
Na 01 januari
Na 31 dekemvri
9
2011
2010
1,344,600
1,344,600
1,344,600
1,344,600
Finansiski pobaruvawa
Pozajmici dadeni na komanditori
Namaleno za: tekovna dospeanost
Dolgoro~en del na finansiskite pobaruvawa
2011
2010
94
219
(94)
-
(125)
94
Dospeanost na kreditnoto portfolio
Analizata na kreditnoto portfolio na finansiskite pobaruvawa na den 31 dekemvri
2011 i 2010 godina e kako [to sledi:
Dospevaat vo rok od edna godina
Dospevaat od edna do dve godini
42
2011
2010
94
94
125
94
219
Oilko KDA, Skopje
27
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
10
Zalihi
Rezervni delovi
Gumi
HTZ Oprema
Motorni masla
11
2011
2010
682
145
44
36
907
225
41
36
104
406
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Pobaruvawa od kupuva~i
Doma[ni kupuva~i
Stranski
Namaleno za: rezervirawa za o[tetuvawa
Ostanati tekovni pobaruvawa
Odnapred plateni tro[oci
Pobaruvawa od osiguritelni dru[tva i presmetani kamati na
kupuva~ite
Pobaruvawa od vraboteni
Pove]e platen DDV
Pove]e platen danok na dobivka
Avansi
Presmetani pobaruvawa za DDV od vlog vo osnovni sredsvta
2011
2010
16,683
125
16,808
16,808
40,965
40,965
40,965
9,397
7,012
1,045
816
512
182
3
11,955
28,763
187
783
126
10,969
19,077
60,042
Starosna struktura i kvalitet na portfolioto na pobaruvawata
Analizata na starosnata struktura na pobaruvawata od kupuva~ite so sostojba na 31
dekemvri 2011 godina e kako [to sledi:
Ne dospeani
Do 30 dena
Od 1 - 3 meseci
Od 3 - 6 meseci
Od 6 - 12 meseci
Nad 1 godina
Namaleno za rezervirawe poradi o[tetuvawe
Stranski
Doma[ni
Vkupno
125
125
125
16,432
71
102
78
16,683
16,683
16,557
71
102
78
16,808
16,808
Saldoto na pobaruvawata od kupuva~ite na datumot na izvestuvawe mo`e da se
analizira spored slednive kategorii na krediten rizik:
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednost
Neto evidentirana vrednost
Juni 2012
Nedospeani
neo[teteni
Dospeani
neo[teteni
O[teteni
Vkupno
16,557
16,557
251
251
-
16,808
16,808
43
Oilko KDA, Skopje
28
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa (prodol`uva)
Analizata na starosnata struktura na pobaruvawata od kupuva~ite so sostojba na 31
dekemvri 2010 godina e kako [to sledi:
Ne dospeani
Do 30 dena
Od 1 - 3 meseci
Od 3 - 6 meseci
Od 6 - 12 meseci
Nad 1 godina
Namaleno za rezervirawe poradi o[tetuvawe
Doma[ni
Vkupno
40,270
695
40,965
40,965
40,270
695
40,965
40,965
Saldoto na pobaruvawata od kupuva~ite na datumot na izvestuvawe mo`e da se
analizira spored slednive kategorii na krediten rizik:
Nedospeani
neo[teteni
Dospeani
neo[teteni
O[teteni
Vkupno
40,965
40,965
-
-
40,965
40,965
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednost
Neto evidentirana vrednost
12
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Denarski i devizni smetki kaj doma[ni banki
Gotovina vo blagajna
2011
2010
262
838
1,100
141
955
1,096
13
Kapital
Akcionerski kapital
Na 31 Dekemvri 2011 i 2010 godina akcionerskiot kapital na Dru[tvoto iznesuva
1,505,538 iljadi Denari. Istiot e podelen na 250,923 zapi[ani i vo celost plateni
obi~ni akcii so nominalna vrednost od Denari 6,000 po akcija.
Promenite vo akcionerskiot kapital vo tekot na 2011 i 2010 godina se kako [to
sledi:
44
Odobreni
Broj na akcii
Sopstveni
01 januari 2011 /
31 dekemvri 2011
250,923
01 januari 2010 /
31 dekemvri 2010
250,923
Iznos (vo 000 mkd)
Priorit.
Sopstveni
Premii
Vo
optek
Obi~ni
Vkupno
-
250,923
1,505,538
-
-
-
1,505,538
-
250,923
1,505,538
-
-
-
1,505,538
Oilko KDA, Skopje
29
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Kapital (prodol`uva)
Rezervi
Dvi`eweto na smetkite na rezervite vo tekot na 2011 i 2010 godina e kako [to sledi:
Zadol`itelni
rezervi
01 januari 2011
Raspredelba na akumul.dobivka
31 dekemvri 2011
12,664
6,646
19,310
01 januari 2010
Raspredelba na akumul.dobivka
31 dekemvri 2010
7,196
5,468
12,664
Rezervite se sozdadeni inicijalno vrz osnova na doma[nata zakonska regulativa.
Istite posledovatelno mo`at da bidat zgolemeni kako rezultat na revalorizacijata
na materijalnite sredstva i promenite vo objektivnata vrednost na vlo`uvawata, kako
i za raspredelba na neto dobivkite po odano~uvawe. Soglasno so zakonskata
regulativa rezervite mo`e da se koristat za pokrivawe na zagubite, za kupuvawe na
sopstveni akcii i isplata na dividendi.
Do datumot na izdavaweto na ovie finansiski izve[tai, ne e izvr[eno
rasporeduvawe na dobivkata ostvarena vo tekovnata 2011 godina.
Dividendi
Vo tekot na 2011 godina, vrz osnova na Odlukata na Sobranieto na akcioneri, del od
neraspredelenata dobivka vo iznos od 40,650 iljadi Denari (2010 godina: nema) e
raspredelena za dividendi na akcionerite, vklu~uvaj]i gi povrzanite lokalni danoci,
vo iznos od 2,618 iljadi Denari. Vo tekot na 2011 godina, raspredelenite dividendi
vo iznos od 40,650 iljadi Denari vklu~uvaj]i gi i povrzanite lokalni danoci vo
celost se isplateni.
14
Pozajmici so kamata
Kratkoro~ni pozajmici
Kratkoro~ni krediti so kamata od doma[ni banki; kamatna
stapka od 6.5% godi[no
2011
2010
89,900
89,900
87,000
87,000
Vo tekot na 2011 godina, Dru[tvoto pozajmi kratkoro~ni sredstva so kamata od
doma[ni banki vo vkupen iznos od 349,300 iljadi Denari (2010: 157,600 iljadi
Denari). Vo tekot na 2011 godina, Dru[tvoto otplati del od vkupnite pozajmici vo
iznos od 346,400 iljadi Denari (2010: 158,100 iljadi Denari).
Odobrenite pozajmici so kamata se obezbedeni so del od nedvi`nostite na
Dru[tvoto (vidi isto Bele[ki 5 i 23).
Juni 2012
45
Oilko KDA, Skopje
30
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
15
Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski
2011
2010
46,981
1,329
48,310
51,490
51,490
6,319
3,149
45
9,513
57,823
4,994
2,559
231
2,198
27
10,009
61,499
2011
2010
Prevoz na derivati
Prevoz na ostanata roba i materijali
Provizija za izvr[eni uslugi vo svojstvo na agent
Prihodi od izvr[eni uslugi na doma[en pazar
312,859
13,320
3,570
329,749
248,707
12,950
755
262,412
Prevoz na derivati
Provizija za izvr[eni uslugi vo svojstvo na agent
Prihodi od izvr[eni uslugi na stranski pazar
111,076
4,894
115,970
445,719
89,807
2,163
91,970
354,382
2011
2010
1,045
544
110
4
154
1,857
200
27
2
2,596
398
3,223
2011
2010
92,479
13,681
8,956
115,116
70,376
10,457
5,741
86,574
2011
2010
46,540
22,170
7,040
75,750
34,616
16,450
6,337
57,403
Dobavuva~i
Doma[ni dobavuva~i
Stranski dobavuva~i
Ostanati tekovni obvrski
Obvrski kon vraboteni za plati i pridonesi
Presmetani tro[oci
Obvrski po danok od dobivka
Obvrski za DDV
Ostanati obvrski
16
17
Prihodi od proda`ba
Ostanati delovni prihodi
Prihodi od osiguruvawe
Prihod od zakupnini
Prihodi od minati godini
Drugi vonredni prihodi
Kapitalna dobivka od prodadeni grade`ni sredstva
Prihod od otpis na obvrski i vi[oci na zalihi
Ostanati prihodi
18
Potro[eni materijali
Potro[eno gorivo i aditivi
Potro[eni surovini i materijali
Otpis na siten inventar
19
Tro[oci na vraboteni
Neto plati
Danoci i pridonesi
Ostanati so zakon utvrdeni nadomestoci
Vkupno Tro[oci na vraboteni
Ostanatite zadol`itelni nadomestoci sprema vrabotenite se odnesuvaat glavno na
nadomestocite za regresi za godi[en odmor, otpremnini pri penzionirawe, razni
vidovi pomo[ i sl.
46
Oilko KDA, Skopje
31
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
20
Ostanati delovni tro[oci
Tro[oci za patarina
Tro[oci za osiguruvawe
Odr`uvawe
Uslugi od nadvore[ni subjekti
Tro[oci za registracija na vozila
Nadomestoci i nagradi na Rakovodstvoto
Tro[oci za transport
Nadomest za pomalku ispora~ani koli~ini
Tro[oci od minati godini
Bankarski tro[oci
Marketing i promocii
^lenarini, ostanati danoci i sli~ni tro[oci
Otpi[ani pobaruvawa
Ostanati tro[oci
21
2010
18,157
11,673
6,174
4,769
4,407
3,800
1,000
609
404
398
362
255
7
1,027
53,042
14,013
9,516
4,683
3,576
3,611
2,610
1,017
2,043
104
287
348
442
1,966
44,216
2011
2010
109
29
138
101
25
126
( 6,628)
(161)
(6,789)
(6,651)
(9,565)
(56)
(9,621)
(9,495)
2011
2010
342
342
526
526
Finansiski prihodi i rashodi
Prihodi
Prihodi od kamati
Pozitivni kursni razliki
Rashodi
Rashodi po kamati
Negativni kursni razliki
Neto finansiski (rashodi)
22
2011
Dano~en rashod
Tekoven danok
Odlo`en dano~k
Vo prodol`enie e usoglasuvaweto na vkupniot dano~en tro[ok vo Izve[tajot za
seopfatnata dobivka za godinite koi [to zavr[uvaat na 31 dekemvri 2011 i 2010:
Neodbitni tro[oci za dano~ni celi
Dano~en kredit za rashodite so odlo`eno priznavawe
Tekoven dano~en tro[ok po stapka od 10% (2010: 10%)
Juni 2012
2011
2010
3,427
3,427
342
5,257
5,257
526
47
Oilko KDA, Skopje
32
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2011
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
23
Neizvesni i prevzemeni obvrski
Sudski sporovi
So sostojba na 31 dekemvri 2011, nema sudski postapki pokrenati protiv Dru[tvoto
(2010: nema).
Zalo`eni sredstva
Na 31 dekemvri 2011 godina, Dru[tvoto ima zalo`eno del od svoite transportni
sredstva kako obezbeduvawe za odobrenite pozajmici so kamata od strana na doma[ni
finansiski institucii. Nivnata proceneta vrednost, utvrdena od nezavisni
nadvore[ni proceniteli, iznesuva 98,152 iljadi Denari ili Eur 1,137,100 (2010:
98,152 iljadi Denari ili Eur 1,137,100) (vidi Bele[ka 5 i 14).
Kapitalni obvrski
Ne se evidentirani kapitalni obvrski na denot na izvestuvawe koi ne se ve]e
priznati vo finansiskite izve[tai.
24
Transakcii so povrzani subjekti
Slednata tabela gi prika`uva obemot i saldata od transakciite so povrzanite
subjekti so sostojba na i za godinite koi zavr[uvaat na 31 dekemvri 2011 i 2010
godina.
2011
Pobaruvawa
Obvrski
Prihodi
Rashodi
15,867
15,867
11,087
11,087
422,191
422,191
91,866
91,866
18,871
18,871
20,945
20,945
354,199
354,199
75,448
75,448
Makpetrol AD Skopje
2010
Makpetrol AD Skopje
25
Nastani po periodot na izvestuvawe
Po 31 dekemvri 2011 godina - datumot na izvestuvaweto, do denot na odobruvaweto na
ovie finansiski izve[tai, nema nastani koi bi predizvikale korekcija na
finansiskite izve[tai, nitu pak nastani koi se materijalno zna~ajni za objavuvawe vo
ovie finansiski izve[tai.
48
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/1-1
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 384 од Законот за трговските друштва и
членот 39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДАСкопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница одржана на
23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на ОИЛКО
КДА-Скопје за периодот од 1.1.2011 година до 31.12.2011 година
Член 1
Се усвојува Годишната сметка и Финансиските извештаи на ОИЛКО
КДА -Скопје за период од 1.1.2011 година до 31.12.2011 година, со следниве
резултати:
1. Вкупен приход
2. Вкупен расход
3. Бруто добивка
4. Данок на добивка
5. Нето добивка
447.714.917,00 ден.
399.272.109,00 ден.
44.442.808,00 ден.
342.704,00 ден.
48.100.104,00 ден.
Годишната сметка и Финансиските извештаи од ставот 1 на овој член
се составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила согласно членот 21 став 1 точка 2 од
Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА-Скопје, по
добиена согласност од Комплементарите.
Претседавач на Собрание,
Juni 2012
49
GODI[ E N IZ VE[TA J
na Komplementarite za raboteweto na Dru{tvoto
2011
1. ГЛАВНИТЕ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИТЕ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ
НА РАБОТЕЊЕТО НА ОИЛКО ВО 2011 ГОДИНА
ОИЛКО КДА во изминатата 2011 год. ги исполни зацртаните
предвидувања како на технички така и на економски план. Работејќи во
услови на нелојална конкуренција, недоволна контрола на лиценцираните
транспортери и *организиран хаос* во спроведување на новата законска
регулатива (користење на дигитални мемориски картички и поседување на
*Одобрение* за превоз на опасни материи), Друштвото оствари позитивни
финансиски резултати. Меѓудругото како главни фактори и околности
коишто влијаеа на работењето на Друштвото може да ги наведеме
следните:
 бројот и типови на нови возила, коишто беа во план да се набават
според инвестициската програма за 2011 год., а кои сукцесивно се
вклучуваа во процесот на работа
 ценовната политика
 времетраење на царински формалности при увоз и извоз на нафтени
деривати
 транспортните блокади на граничните премини со нашите соседни
држави
 законската регулатива за превозот на опасни материи и др.
Генерално, техничката опременост е и најбитниот сегмент кој што влијае
на работењето на ОИЛКО, а во тој дел може да констатираме дека заклучно
со 31.12.2011 год. во склоп на возниот парк се наоѓаа следниве 77 возила:
 5 (пет) автоцистерни со капацитет од 48.000 л. (влекач со
полуприколка) за транспорт на тнг, опремени со систем за мерење
со масени мерачи;
 6 (шест) автоцистерни со капацитет од 50.000 л. (влекач со
полуприколка) за примарен транспорт на тнг;
 2 (две) автоцистерни со капацитет од 22.000 л. (соло возило) за
транспорт на тнг, со систем за мерење со масен мерач;
 31 (триесет и една) автоцистерна со капацитет од 39.000 л.
(влекач со полуприколка) за транспорт на светли деривати,
опремени со систем за мерење со волуметриски мерачи;
Juni 2012
53
 1 (една) автоцистерна со капацитет од 34.000 л. (влекач со
полуприколка) за транспорт на масла и мазива;
 2 (две) автоцистерни со капацитет од 21.000 л. (соло возило) за
транспорт на светли деривати, со систем за мерење со
волуметриски мерачи;
 12 (дванаесет) автоцистерни со капацитет од 13.000 л. (соло
возила) за транспорт на светли деривати, со систем за мерење со
волуметриски мерачи;
 6 (шест) автоцистерни со капацитет од 21.000 кгр. (влекач со
полуприколка) за транспорт на црни деривати, опремени со
бренери за греење;
 3 (три) автоцистерни со капацитет од 25.000 кгр. (влекач со
полуприколка) за транспорт на црни деривати;
 1 (една) автоцистерна со капацитет од 10.000 кгр. (соло возило) за
транспорт на црни деривати;
 4 (четири) товарни возила за транспорт на плински боци по АДР
регулатива;
 2 (две) товарни возила за транспорт на мешовита стока;
 2 (две) полуприколки за транспорт на компримиран природен гас
(CNG);
Доопремувањето на возниот парк за нови 18 возила, во споредба со
претходната година повлекува и нови 34 вработувања, исклучиво на
професионални возачи (по двајца на секое возило) додека бројната
состојба на администрација во однос на 2010 год. останува непроменета.
Сликата на кадровската состојба со 31.12.2011 год. е следна:
 152 (сто и пеесет и два) возачи или 88,37%
 18 (осумнаесет) вработени во администрација или 10,46% и
 2 (два) општи работници или 1,16%.
Во текот на месец декември 2011 год., ОИЛКО КДА изврши набавка и на
20 железнички вагон-цистерни со капацитет од 61.5 м³, со што стана
значаен чинител и во областа на железничкиот транспорт на опасни
материи.
54
Во 2011 год., како продолжување на остварување на инвестицскиот план
од 2010 год., се продолжи со имплементација на ГПС уредите во
автоцистерните така што заклучно со 31.12.2011 год. вкупно 70
(седумдесет) возила се комплетно завршени и може континуирано да се
следи нивното оперативно работење.
2. ПРОМЕНИТЕ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ
ДЕЈСТВУВА ОИЛКО И ОДГОВОРОТ НА ОИЛКО НА ТИЕ ПРОМЕНИ
Со оглед на големината на просторот на кој дејствува (Република
Македонија), специфичната дејност која ја обавува (транспорт на опасни
материи), условите во кои се одвива секојдневното работење (нелојална
конкуренција и се поголема појава на *диви* автопревозници), како и
зголемените финансиски трошоци заради исполнување на се построгата
законска регулатива, а имајќи ја во предвид тешката економска состојба во
земјата, може да заклучиме дека ОИЛКО КДА и покрај сите горенаведени
факти, во 2011 година одигра значајна улога на полето на транспортот на
опасни материи и постигна солидни финансиски резултати.
Горенаведеното може да го поткрепиме со следните бројки (за 2011год.)
кои се основни показатели за обемот на работење на една транспортна
компанија:
- вкупно поминати километри (со 77 возила)....................... 6.5 милиони
- вкупно превезени светли деривати (во литри)...............585.3 милиони
- вкупно превезени црни деривати (во тони)........................ 27.3 илјади
- вкупно превезен тнг (во тони)...............................................23.8 илјади
- вкупно превезен тнг во боци (во тони).................................76
- вкупно превезена мешовита стока (во тони).......................92
- вкупно превезено моторно масло-рефус (во тони)...........286
- вкупно превезено моторно масло-пакет (во тони)..............57
- вкупно превезен антифриз (во тони)..................................130
Исто така ако се земат во предвид најавите, дадени од страна на
надлежните државни органи, како и ветувањата од Владата и ресорните
економски министерства дека ќе биде превземено сé за подобрување на
економскиот амбиент во земјата за 2012 год., како и намалувањето или
комплетното укинување на некои трошоци за разни надоместоци (како
патни и терминални такси, трошоци за билатерални дозволи, зелен картон
итн.), наспроти фактот дека во 2012 год. ОИЛКО ќе влезе со зголемен број
на возила (возилата од инвестициската програма кои станаа оперативни
при крајот на 2011 год.), можеме да донесеме заклучок дека Друштвото e
Juni 2012
55
спремно да се соочи со сите предизвици во делокругот на транспортот на
опасни материи.
Набавката на железнички вагон-цистерни за транспорт на опасни
материи (светли деривати) и набавката на полуприколки за транспорт на
компримиран природен гас (CNG) се нови сегменти од транспортот, со
кои ОИЛКО КДА ќе влезе во 2012 год. и по основ на квалитетен и стручен
пристап ќе одговори на потребите на пазарот во Р. Македонија и нејзиното
соседство.
Имено се додека ОИЛКО ги следи потребите за транспорт на нафтени
деривати на Макпетрол АД, и навремено ги исполнува сите поставени
барања од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Законот за
возила и Законот за превоз на опасни материи во патниот сообраќај,
Друштвото ќе ја одржува лидерската позиција во Република Македонија а и
пошироко, во конкуренција на транспортери на опасни материи.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОСТВАРЕНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА
ОИЛКО ВО 2011 ГОДИНА
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2011 ГОДИНА
Во денари
ПРИХОДИ
2011
%
Домашен транспорт на деривати
312.859.121
250.188.670
25,0
Меѓународен транспорт на деривати
111.075.823
88.029.428
26,2
Домашен транспорт на други добра
16.685.116
14.004.678
19,1
5.095.408
2.158.849
136,0
544.134
199.598
172,6
0
403.854
Меѓународен транспорт на други добра
Закупнини
Вишок на основни средства
Камати, курсни разлики и др.
410.343
149.839
0
31.446.490
Продажба на имот
Капитална добивка
173,9
2.595.883
Приходи од осигурување
Вкупен приход:
РАСХОДИ
Амортизација
1.044.972
447.714.917
2011
389.177.289
15
2010
148.575.930
115.088.871
29,1
Бруто плата
68.709.679
51.065.714
34,6
Гориво, подмачкување и адитивирање
95.384.181
72.294.726
31,9
Одржување на возила
12.945.312
10.025.608
29,1
Патарини
18.156.640
14.013.259
29,6
Авто гуми
8.580.275
5.416.528
58,4
11.673.061
9.516.108
22,7
Регистрација на возила
2.716.955
2.080.565
30,6
Ситен инвентар и ХТЗ опрема
1.475.963
1.111.234
32,8
Осигурување на возила, имот и лица
56
2о11/2о10
2010
Миење на возила
939.125
579.829
62,0
Паркирање на Царински терминали
1.190.774
863.640
37,9
Платени такси при увоз и извоз
1.317.437
964.654
36,6
463.873
670.214
-30,8
-11,1
Шпедитерски услуги
Баждарења и испитувања
689.261
775.277
Лиценци и дозволи
1.689.930
1.674.205
0,9
Службени патувања
7.040.777
6.337.609
11,1
Канцеларијски и сл.материјали
1.312.613
1.164.534
12,7
Телефонија и интернет
1.007.951
1.032.200
-2,3
Трошок за одржување на простории
914.128
488.064
87,3
Репрезентација и реклама
361.881
348.167
3,9
Трошок за вода, струја и комуналии
481.663
85.782
461,5
Останати услуги
569.285
589.204
-3,4
Банкарски услуги
410.035
287.046
42,8
Даноци и членарини
310.234
481.995
-35,6
Надомест на Надзорен одбор
1.000.008
1.010.408
-1,0
Надомест на Комплементарите
1.600.008
1.600.008
0,0
Надомест на Командиторите
1.200.024
1.200.024
0,0
721.731
369.148
95,5
-68,7
Ревизорски, нотарски, здравствени и др.услуги
Надомест за помалку испорачана стока
640.153
2.042.884
6.628.093
9.565.351
-30,7
Трошоци од минати години
403.558
104.228
287,2
Негативни курсни разлики
161.571
55.513
191,1
0
31.446.490
399.272.109
344.349.087
16
48.442.808
44.828.202
8
342.704
525.754
-35
48.100.104
44.302.448
9
7.215.015
6.645.367
9
40.885.089
37.657.081
9
Камати
Продажба на имот
Вкупен расход:
Добивка пред оданочување
Данок на добивка
Добивка за финанскиската година
Законски резерви
ВКУПЕН ТЕКОВЕН ИЗНОС РАСПОЛОЖИВ ЗА
РАСПРЕДЕЛБА:
ОИЛКО КДА Скопје во 2011 година оствари вкупен приход во износ од
447.714.917 ден. што претставува пораст во однос на 2010 год. за 15%.
Истовремено, за остварување на овие приходи, Друштвото во 2011 година
прикажало вкупни расходи во износ од 399.272.109 ден. што претставува
пораст во однос на 2010 год. за 16%.
Добивката пред оданочувањето остварена во 2011 год. во износ од
48.442.808 ден. е повисока за 8% во однос на остварената во 2010 година.
Juni 2012
57
Добивката по оданочувањето, односно, добивката за финансиската
година, остварена во 2011 год. во износ од 48.100.104 ден. е повисока за 9%
во однос на остварената во 2010 година.
Ако се согледаат приходите остварени во 2011 година според
големината на нивниот износ се добива следнава структура на истите:
ПРИХОДИ
2011
Структура
%
Домашен транспорт на деривати
312.859.121
69,9%
Меѓународен транспорт на деривати
111.075.823
24,8%
Домашен транспорт на други добра
16.685.116
3,7%
5.095.408
1,1%
Закупнини
544.134
0,1%
Камати, курсни разлики и др.
410.343
0,1%
1.044.972
0,2%
447.714.917
100,0%
Меѓународен транспорт на други добра
Приходи од осигурување
Вкупен приход:
Од податоците прикажани во претходната табела се гледа дека во
вкупниот приход на ОИЛКО доминираат приходите остварени од
извршениот превоз на деривати во домашниот транспорт со 69,9%, како и
приходите остварени од извршениот превоз на деривати во меѓународниот
транспорт со 24,8%.
РАСХОДИ
2011
Структура
%
Амортизација
148.575.930
37,2%
Бруто плата
68.709.679
17,2%
Гориво, подмачкување и адитивирање
95.384.181
23,9%
Одржување на возила
12.945.312
3,2%
Патарини
18.156.640
4,5%
Авто гуми
8.580.275
2,1%
11.673.061
2,9%
Регистрација на возила
2.716.955
0,7%
Ситен инвентар и ХТЗ опрема
1.475.963
0,4%
939.125
0,2%
Паркирање на Царински терминали
1.190.774
0,3%
Платени такси при увоз и извоз
1.317.437
0,3%
463.873
0,1%
Осигурување на возила, имот и лица
Миење на возила
Шпедитерски услуги
Баждарења и испитувања
58
689.261
0,2%
Лиценци и дозволи
1.689.930
0,4%
Службени патувања
7.040.777
1,8%
Канцеларијски и сл.материјали
1.312.613
0,3%
Телефонија и интернет
1.007.951
0,3%
Трошок за одржување на простории
914.128
0,2%
Репрезентација и реклама
361.881
0,1%
Трошок за вода, струја и комуналии
481.663
0,1%
Останати услуги
569.285
0,1%
Банкарски услуги
410.035
0,1%
Даноци и членарини
310.234
0,1%
Надомест на Надзорен одбор
1.000.008
0,3%
Надомест на Комплементарите
1.600.008
0,4%
Надомест на Командиторите
1.200.024
0,3%
Ревизорски, нотарски, здравствени и др.услуги
721.731
0,2%
Надомест за помалку испорачана стока
640.153
0,2%
6.628.093
1,7%
Трошоци од минати години
403.558
0,1%
Негативни курсни разлики
161.571
0,0%
399.272.109
100,0%
Камати
Вкупен расход:
Истовремено, на расходната страна доминираат трошокот за
амортизација со 37,2%, трошокот за гориво, подмачкување и адитивирање
со 23,9% како и бруто платата со 17,2%.
Движењето на висината на остварените вкупен приход, вкупен расход,
добивка, како и позначајните поединечни приходи и расходи во 2011 година
искажани по месеци ќе го прикажеме преку следниве графикони:
Juni 2012
59
Структурата на приходите остварени во 2011 година од превоз на
различни видови на деривати и останати добра ја прикажуваме преку
следниов графикон:
60
Вид на превоз
Влекач Светли горива
Влекач ТНГ
Влекач Мазут
Соло Светли горива
Боци ТНГ
Соло ТНГ
Фургон
Комбе
Во 000 ден.
Износ
270.479
81.081
32.792
32.277
8.778
7.231
2.428
2.187
437.253
Од горенаведениот графички приказ може да се забележи дека
најголем дел од реализацијата за 2011 год., припаѓа на ставката *Влекач со
светли деривати*, ( 270.479.650,00 ден. или 61,86%), а се должи на фактот
дека во возниот парк на ОИЛКО заклучно со 31.12.2011 год. бројот на
Juni 2012
61
големи возила за транспорт на светли деривати (влекачи со полуприколки
со капацитет од 39.000 л.), е најголем и изнесува вкупно 32 возила.
Вториот носител кој што учествува со 81.081.191,00 ден. или
18,54% во реализацијата за 2011 год., е позицијата *Влекач со ТНГ*. Овие
резултати се темелат на бројката од 11 големи возила за транспорт на ТНГ
(со капацитет од 48.000л. и 50.000 л.).
Понатаму следуваат:
-
влекач за темни деривати, со 32.792.198,00 ден. или 7,5% (9 возила)
соло возило за светли деривати, со 32.277.262,00 ден. или 7,38% (13
возила)
товарно возило за боци за тнг, со 8.778.396,00 ден. или 2,01% (4
возила)
соло возило за тнг, со 7.231.004,00 ден. или 1,65% (2 возила)
товарно возило *фургон 7.5т* за мешовита стока, со 2.428.306,00 ден.
или 0,56% (1 возило)
товарно возило *комбе 3.5т* за мешовита стока, со 2.187.284,00 ден.
или 0,5% (1 возило)
4. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА КОЈА БИ ИМАЛА ЗА ЦЕЛ
ПОДОБРУВАЊЕ НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ОИЛКО
Во текот на 2011 год. ОИЛКО КДА – Скопје изврши набавка на следните
возила:
-
-
-
62
3 (три) автоцистерни (влекач со полуприколка) за превоз на црни
деривати со капацитет од 25.000 кгр.;
1 (една) автоцистерна (соло возило) за превоз на црни деривати со
капацитет од 10.000 кгр.;
1 (една) автоцистерна (соло возило) за транспорт на тнг со капацитет
од 22.000л., и со систем за мерење со масен мерач;
4 (четири) автоцистерни (влекач со полуприколка) за превоз на
светли деривати со капацитет од 39.000л., за примарен транспорт;
1 (една) автоцистерна (соло возило) за превоз на светли деривати со
капацитет од 21.000 л., и со систем за мерење со волуметриски
мерач;
5 (пет) автоцистерни (соло возила) за превоз на светли деривати со
капацитет од 13.000 л., и со ситем за мерење со волуметриски
мерачи;
1 (едно) товарно возило за транспорт на плински боци по АДР
регулатива;
-
2 (две) полуприколки за транспорт на компримиран природен гас
(CNG);
20 (дваесесет) железнички вагон-цистерни за транспорт на светли
деривати со капацитет од 61.5м³;
Што се однесува пак до вкупните инвестиции во 2011 година тие
изнесуваат 192 милиони денари без вклучен ДДВ, од што:
-
инвестиции во возила.................................... 151,4 милиони денари;
инвестиции во вагони...................................... 28,3 милиони денари;
други основни средства .....................................2,6 милиони денари и
аванси за возила.................................................9,7 милиони денари.
5. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ
На ден 30.6.2011 година, за прв пат, Друштвото изврши исплата на
дивиденда согласно одлуката бр. 0202-7/2б, за плаќање дивиденда по
Годишната сметка за 2010 година, донесена на 5 – тата седница на
Собранието на акционерите одржана на ден 14.5.2011 година.
Дивидендата е исплатена во бруто износ од 162 денари по една акција
или вкупно е исплатена дивиденда во износ од 40.649.526,00 денари.
Во 2012 година Друштвото ќе продолжи со политиката за исплата на
дивиденда поради искажаните позитивни финансиски резултати во
годишната сметка за 2011 година.
6. ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
A. НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА
ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
ПРАВНОТО
ЛИЦЕ
КАКО
МАКПЕТРОЛ АД - Скопје
B. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ВО КОЈА БИЛА ОДОБРЕНА
ЗДЕЛКАТА
Зделката била одобрена со одлука на Собранието на акционери на
ОИЛКО КДА Скопје бр. 0202 – 7 / 4 од 14.05.2011 година.
Juni 2012
63
V. ПОДАТОЦИ ЗА ВИСИНА НА ИЗНОСОТ НА ТРАНСАКЦИИТЕ
Во 2011 година се извршени следниве трансакции:
I ,, МАКПЕТРОЛ ‘‘ АД - Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги
„ ОИЛКО “ КДА како продавач на стоки и давател на услуги
во денари без ДДВ
ПРЕДМЕТ
1.
2.
3.
Одобрено со
Одлука на
Собрание
Остварено во
2011 година
Транспортни услуги
Закуп на деловен простор
Останати стоки и услуги
600.000.000
500.000
20.000.000
409.938.868
236.778
12.015.099
СÉ ВКУПНО :
620.500.000
422.190.745
I „ ОИЛКО “ КДА како купувач на стоки и корисник на услуги
,, МАКПЕТРОЛ ‘‘ АД - Скопје како продавач на стоки давател на услуги
во денари без ДДВ
Одобрено со
Остварено во
ПРЕДМЕТ
Одлука на
2011 година
Собрание
1.
2.
3.
4.
5.
64
Гориво за возила
Резервни делови и потрошен материјал
Услуги преку Верна картички
Финансиски услуги
Останати стоки и услуги
90.000.000
15.000.000
5.000.000
100.000.000
20.000.000
76.999.958
10.569.194
2.916.732
0
4.296.560
СÉ ВКУПНО :
230.000.000
94.782.444
7. ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОИЛКО И ОДНОСОТ НА
ДОЛГОРОЧНИТЕ ДОЛГОВИ ВО ОДНОС НА ОСНОВНАТА
ГЛАВНИНА
Во следнава табела ќе бидат прикажани определени индикатори кои,
покрај другото, ќе дадат слика и за изворите на средствата и за односот на
долгорочните долгови во однос на основната главнина на друштвото.
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИКВИДНОСТ И СОЛВЕНТНОСТ
1
2
3
4
5
денови на наплата на побарувањата
коефициент на финансиска стабилност - покриеност на постојаните
средства
и залихите од долгорочни извори на финансирање т.е. сопствен и туѓ
капитал
степен на самофинансирање - покриеност на средствата од
сопствени
извори на финансирање
степен на кредитна способност - однос на капиталот,
долгорочните
резервирања и обврски према постојаните средства
фактор на задолженост - за колку години од приходот и амортизацијата
би се подмириле вкупните обврски
ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНА АКТИВНОСТ
6
7
8
коефициент на обрт на вкупните средства - покажува колку секоја
парична
единица на средства генерира приходи
денови на врзување на залихите - однос помеѓу производот на
просечните
залихи и деновите во годината према приходите од редовно
работење
денови на врзување на вкупните обртни средства - однос помеѓу
обртните
средства и деновите во годината према приходите од редовно
работење
ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ
11
добивка за финансиската година по вработен ( во 000 денари )
добивка за финансиската година во однос на вкупна
актива
добивка за финансиската година во однос на траен капитал и
резерви
12
опрема по вработен
13
14
просечна месечна бруто плата по вработен во денари
просечна месечна нето плата по вработен во денари
9
10
Juni 2012
2010
38.50
2011
25.04
0.95
0.93
90.43
91.53
94.95
93.35
0.92
0.74
2010
2011
0.22
0.25
1.00
0.53
39.97
26.47
2010
375
2011
303
2.54
2.71
2.74
2,367
36,063
24,446
2.95
1,756
36,011
24,434
65
8. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ОИЛКО
Понатамошниот, односно иден развој на ОИЛКО КДА , во прв ред зависи
од комплетните потреби за дистрибуција и продажба на нафтени деривати
на Макпетрол АД како и идните планови за развој на оваа компанија.
Истовремено ќе се создаваат услови и за давање на транспортни услуги
и на други компании и тоа како во земјата, така и надвор од неа.
Анализирањето на тековната состојба и прогнозите на Макпетрол АД
околу континуираните потреби за транспорт на нафтени деривати во 2012
год., квантитетот на количините на деривати кои што треба да се набават
од увоз, планираните количества на биодизел што треба да се извезат,
ангажирањето на возниот парк од страна на ОКТА при увоз на нафтени
деривати за нивни потреби, како и исполнувањето на обврските на ОИЛКО
спрема останатите коминтенти, се главни аргументи врз основа на кои се
определуваат насоките на развој на ОИЛКО КДА.
Ако се земат во предвид ориентационите бројки од горенаведените
позиции, моменталните технички капацитети (автоцистерни)
со кои
располага ОИЛКО , наспроти (не)опременоста на останатите транспортни
компании во Република Македонија, почитување на строгата законска
регулатива за АДР превозници, искуствата од досегашното работење, како
и заинтересираноста за соработка на поголеми компании (од земјава и
странство) кои стопанисуваат со нафтени деривати, ни даваат за право да
направиме нови инвестициски вложувања.
Во 2012 год. ОИЛКО КДА во делокругот на сопствениот развој ги планира
следните активности:
1. Воведување во работа на следните возила (исполнување на потпишани
договори за набавка од 2011 год.)
-
6 (шест) автоцистерни (влекач со полуприколка) со капацитет од
39.000 л., за превоз на светли деривати
3 (три) автоцистерни (влекач со полуприколка) со капацитет од 25.000
кгр. за транспорт на црни деривати
1 (една) полуприколка за транспорт на компримиран природен гас
(CNG)
2. Набавка на нови возила
-
2 (две) автоцистерни (соло возила) со капацитет од 7.000 л. за
транспорт на светли деривати, со мерен уред
3. Набавка на железнички вагон-цистерни
-
66
16 (шестнаесет) железнички вагон-цистерни за транспорт на светли
деривати, со капацитет од 71 м³
4. Продолжување со имплементацијата на ГПС системите за следење на
возилата и работата на автоцистерните.
5. Продолжување со динамиката за вработување на нови возачи според
предвидениот план за набавка на нови возила и пројавената потреба за
нивно активно функционирање.
9. ПРИМАЊА НА УПРАВИТЕЛОТ, КОМПЛЕМЕНТАРИТЕ И
ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО ОИЛКО ОСТВАРЕНИ
ВО 2010 ГОДИНА
ПРЕГЛЕД
на примања на Управителот, на Комплементарите и на членови на НО во 2011
година
Ред.
Бр.
Презиме и име
П Р И М А Њ А
Плата
Надомест
Дивиденда
Вкупно
1
Џеков Димитар
2
Јосифовски Андреја
720,000
5,467,500
6,187,500
3
Лекиќ Саша
720,000
1,541,106
2,261,106
4
Трповски Јован
300,000
1,509,030
1,809,030
5
Јосифовски Ристо
300,000
48,114
348,114
6
Јовановски Ѓуро
300,000
845,640
1,145,640
2,340,000
9,411,390
13,082,886
Вкупно :
1,331,496
1,331,496
1,331,496
Управител,
Димитар Џеков
Комплементари,
1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
Juni 2012
67
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/1-2
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 384 од Законот за трговските друштва и
член 39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДАСкопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница одржана на
23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото
во 2011 година
Член 1
Годишниот извештај на Комплементарите
Друштвото во 2011 година, СЕ УСВОЈУВА.
за
работењето
на
Извештајот од ставот 1 на овој член е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила согласно членот 21 став 1 точка 2 од
Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА-Скопје, по
добиена согласност од Комплементарите.
Претседавач на Собрание,
68
IZ VE[TA J
na Nadzorniot odbor za rezultatite od kontrolata
nad upravuvaweto i rakovodeweto so Dru{tvoto
2011
Надзорниот одбор, како орган задолжен да ја следи и врши контрола врз
работата на Друштвото , во текот на 2011 година работеше совесно,
согласно овластувањата содржани во Договорот за командитно друштво
со акции, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на
КДА ОИЛКО - Скопје.
1. Следење и контрола над управувањето и раководењето
со Друштвото во 2011 година
Надзорниот
одбор
согласно
доделените
надлежности,
редовно и целосно ја следеше работата на Друштвото, при што во
континуитет беше во тек со секојдневното работење на Друштвото.
Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и
компетентни за одредени сегменти од работењето на Друштвото, што
овозможи правилно и квалитетно следење на работата на Друштвото,
односно раководењето и управувањето со Друштвото.
Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше тековно
информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи
изготвени
и
доставени
од
стручните
служби
,Управителот
и
Комплементарите на Друштвото.
Периодичните
извештаи,
Надзорниот
одбор
ги
разгледуваше и анализираше од сите аспекти и позитивно ги оцени.
Возниот парк континуирано е пополнуван со квалитетни
возила опремени со најсовремени мерни уреди кои гарантираат квалитет
на услугите за корисниците.
Во 2011 година набавени се и 20 вагон цистерни за
транспорт на нафтени деривати, со што Оилко КДА навлезе и во
сегментот на железнички транспорт.
Што се однесува до позначајните одливи, за вложувaња во
транспортни средства издвоени се 125,1 милиони денари, вложувања во
опрема 48,6 милиони денари, дадени аванси за инвестиции (транспортни
средства) 11,9 милиони денари, за гориво за транспорт се дадени 92
милиони денари, за патарини 18,2 милиони денари а за плати 68,7
милиони денари. Вкупните приходи од превоз во 2011 година се 437,3
милиони денари.
Juni 2012
71
Заклучно со 31.12.2011 год. во склоп на возниот парк се
наоѓаат следните возила :

5 автоцистерни со капацитет од 48.000 л.(влекач со полуприколка)
за транспорт на тнг, опремени со систем на масени мерачи;

6 (шест) автоцистерни со капацитет од 50.000 л. (влекач со
полуприколка) за примарен транспорт на тнг;

2 автоцистерни со капацитет од 22.000 л. (соло возило) за
транспорт на тнг, со систем на масен мерач;

31 автоцистерни со капацитет од 39.000 л. (влекач со
полуприколка) за транспорт на светли деривати, опремени со систем на
волуметриски мерачи;

1 (една) автоцистерна со капацитет од 34.000 л. (влекач со
полуприколка) за транспорт на масла и мазива;

2 автоцистерни со капацитет од 21.000 л. (соло возило) за
транспорт на светли деривати , со систем на волуметриски мерач;

12 автоцистерни со капацитет од 13.000 л. (соло возила) за
транспорт на светли деривати, со систем на волуметриски мерачи;

6
автоцистерни со капацитет од 21.000 кгр. (влекач со
полуприколка) за транспорт на црни деривати, опремени со
бренери за греење;

3 автоцистерни со капацитет од 25.000 кгр. (влекач со
полуприколка) за транспорт на црни деривати;

1 автоцистернa со капацитет од 11.000 кгр. zа транспорт на црни
деривати;

4
товарни возила за транспорт на плински боци по АДР
регулатива;

2 товарни возила за транспорт на мешовита стока;

20 железнички вагон цистерни.
2. Обем на контролата над управувањето и раководењето
со Друштвото за 2011 година
Надзорниот одбор во текот на 2011 година одржа 6/шест/
седници на кои беше разгледувано работењето на Друштвото, при што
даваше предлози и носеше одлуки од својата надлежност согласно
Договорот.
Надзорниот одбор констатира дека Друштвото правилно ги
согледуваше
тековните
услови
на
стопанисување
и
правилно
превземаше соодветни мерки за успешно работење на Друштвото. Ги
усогласуваше и доведуваше во реални односи трошоците на работењето
и наградувањето со остварувањето на приходите.
72
Преку
континуирано
следење
на
финансиското
и
материјалното работење, приливот и одливот на средствата, квалитетни
и најповолни набавки, оптимализација на трошоците по трошковни места
и други мерки, се одржа добра финансиска ликвидност и солвентност на
Друштвото.
Како
заеднички
заклучок
Надзорниот одбор е дека Друштвото
од
одржаните
седници
на
максимално се ангажираа во
остварување на планските задачи и се наметна како водечка компанија
во услугите за превоз.
3. Резултатите од ревизиите извршени од ревизорите на
Годишната сметка и Финансиските извештаи на
Друштвото за 2011 година
Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од Законот
за трговските друштва , извршена е ревизија на финансиксото работење
во 2011 година од страна на овластена, независна и реномирана
организација за ревизија, проценка и финансиски консалтинг „ Grand
Tornton “.
Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно мислење за
реалноста на финансиските искази. Ревизиите се спроведени според
Меѓународните Стандарди за ревизија, преку планирана и извршена
ревизија која вклучува проверка преку тестирање на изворната
документација, врз основа на која се евидентирани износите и
објавувањата во финансиските извештаи. Ревизијата е извршена и со
вклучување на оценка на применетите сметководствени принципи и
значајни проценки направени од страна на Раководството на Друштвото,
како и оценување на севкупната презентација на финансиските
извештаи.
Мислењето на ревизорите е дека приложените финансиски
извештаи ја прикажуваат реално, во сите материјални аспекти,
финансиската состојба на Друштвото во 2011 година како и резултатите
од работењето, промените во капиталот и готовинските текови во
согласност со Меѓународните Стандарди за финансиско известување
објавени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.
Juni 2012
73
Надзорниот одбор на својата седница го разгледа Извештајот со
дадените констатации, согледувања и мислењето за искажаните
финансиски показатели од страна на ревизорите и истиот го усвои.
Заклучно со 31.12.2011 од билансот на состојбата може да
се види дека вкупните средства на Акционерското друштво изнесуваат
1.758.671.036 ден, а капиталот на Друштвото изнесува 1.641.718.606
денари. Вкупните побарувања изнесуваат 20.463.649 денари а обврските
на Друштвото 144.573.534 денари.
Од билансот на успехот за 2011 година може да се види
дека е остварен вкупен приход во износ од 447.714.917 денари.
Трошоците на работење се во висина од 399.272.109 денари. Остварена
е бруто добивка од 48.442.808 денари.
Во прилог е споредба на резултатите од работењето во 2011 со
2010,2009 и 2008 година:
На полседната седница Надзорниот одбор го разгледа и
усвои годишниот извештај за работата на Одделението за внатрешна
ревизија за периодот 01.01. - 31.12.2011 година кој е во прилог.
74
Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и
дејствување на Друштвото во 2011 година оценува дека успешно е
водено работењето на Друштвото и му предлага на Собранието
позитивно да го оцени и усвои годишниот извештај.
ОИЛКО КДА Скопје,
НАДЗОРЕН ОДБОР
Јован Трповски , петседател
Ристо Јосифовски , член
Ѓуро Јовановски, член
Juni 2012
75
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО НА ВНАТРЕШНА
РЕВИЗИЈА ВО ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2011 ГОДИНА
76
I. ВОВЕД
Во согласност со Законот за трговските друштва, како и Повелбата
и Правилникот за работа, Одделението за внатрешна ревизија (во
понатамошниот текст: внатрешната ревизија), во 2011 година спроведе
ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план за работа, одобрен
од Надзорниот Одбор на Друштвото.
Основна цел на внатрешната ревизија е да врши проверка на
усогласеноста на интерните акти со позитивните законски прописи,
регулативата и предвидените стандарди на ниво на ОИЛКО КДА
СКОПЈЕ и нивна примена, како и оценка на системите на внатрешни
контроли и управување со ризиците.
Внатрешната ревизија обезбедува независно и објективно
мислење до органите во Друштвото, за ефективноста на воспоставените
внатрешни контроли и за адекватноста на системите за управувањето со
ризици.
Главните задачи на внатрешната ревизија се определени врз
основа на активностите и функциите во Друштвото, заедно со опис на
ризиците за секој од нив.
Преку анализа и проценка на големината на ризикот на
поединечните функции и единици, внатрешната ревизија ја одредува
фреквентноста (зачестеноста) на вршење ревизии на поединечните
активности, во рамките на годишниот ревизорски циклус.
Анализата на ризичноста на ревизорското окружување содржи
оценка на вградените ризици во работењето (вклучувајќи внатрешни и
надворешни фактори) и оценка на контролниот ризик.
За извршените ревизорски прегледи, внатрешната ревизија
изработува извештаи, кои се доставуваат до раководството на
ревидираните единици и Надзорниот одбор на Друштвото.
Внатрешната ревизија континуирано го следи извршувањето на
дадените ревизорски препораки и за статусот на препораките со повисок
приоритет го известува Надзорниот одбор на Друштвото двапати
годишно.
Внатрешната ревизија во 2011 година ги изготви Полугодишниот
Извештај, Годишниот план за работа кои беа разгледани и одобрени од
Надзорниот Одбор на Друштвото.
Вкупниот расположлив капацитет на службата за внатрешна
ревизија е еден внатрешен ревизор.Одделението е посветено на
континуирано подобрување на квалитетот на ревизорските извештаи и
неговиот континуиран професионален развој, преку посета на интерни и
екстерни обуки.
Juni 2012
77
II. ИЗВРШЕНИ РЕВИЗОРСКИ ПРЕГЛЕДИ ВО 2011 ГОДИНА
Внатрешната ревизија во 2011 година изврши два ревизорски
прегледи, при што сите направени ревизии беа во согласност со
Годишниот План за работа.
II.1. Извршени планирани ревизорски прегледи и активности
Подрачје на ревизија
Назив и опис на ревизорскиот преглед
Изработување на
нормативни акти и
кадровско
екипирање на
внатрешната
ревизија
Во првите шест месеци од 2011 година целосно се
оформи Одделението за внатрешна ревизија како од
кадровски аспект така и од организациски неопходно
за непречено и ефикасно функционирање на
службата, во овој период Одделението за внатрешна
ревизија изработи “Правилник за начинот на
извршување на внатрешната ревизија и известување
од ревизијата”, Образецот за Налогот за овластување
и Повелба за внатрешна ревизија.
Интерни нормативни акти претставуваат неопходна
основа за работење и во нив се дефинираат
функцијата,
целите,
надлежностите,
улогата,
пристапот и одговорностите
на Одделението за
внатрешна ревизија.
Ревизија на
усегласеност
Попис на Друштвото за 2010 година
Ревизија на
усогласеност
Проверка на почитување на процедурите при
транспрорт на деривати
II.2. Вонредни контроли и ревизии
Нема спроведено вонредни ревизии во 2011 година.
II.3. Оценка на реализацијата на поставените цели со Годишниот
план за работа за 2011 година
Основна задача на внатрешната ревизија беше спроведување на
ревизорски прегледи, согласно Годишниот план за работа за 2011
година.
78
Од планираните две ревизии, извршени се два прегледа, со што
планот е целосно реализиран.
Во делот на функциските ревизии, извршени се два прегледа, на
следните подрачја:
-
првиот преглед е реализиран во делот на усогласеност на
спроведувањето на пописот со интерните акти и законската
норматива на Друштвото;
- вториот преглед е реализиран во делот на усогласеност на
почитување на процедурите при транспрорт на деривати.
Ревизорските прегледи генерално се извршени во рамки на
планираното време, согласно Годишниот план за работа, со
незначителни отстапувања.
III. ОЦЕНКА НА ВНАТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ВО СИСТЕМИТЕ И
МЕХАНИЗМИТЕ
III.1. Оценка на внатрешните контроли во системите и предложени
мерки:
Главна цел при ревидирање на одделните подрачја од
работењето на Друштвото беше да се оцени ефективноста на
внатрешните контроли и адекватноста на системите за управување со
ризиците, кои треба да обезбедат усогласеност на работењето со
прописите и да ја зголемат ефикасноста во користење на средствата,
што овозможува постигнување на дефинираните цели на Друштвото.
Со цел понатамошно унапредување на внатрешните контроли и
системи на управување со ризиците, внатрешната ревизија во рамки на
поединечните извештаи за спроведените ревизии, издаде одредени
препораки за отстранување на констатираните наоди.
III.2. При извршувањето на ревизиите идентификувани следните
ризици:
-
Ризик од кредитирање
Ризик од промена на девизни курсеви и каматни стапки
Ризик од непредвидливост на пазарот
Ризик при управување со капитал
Ризик при проценкка на имотот и средствата на Друштвото
III.3. Реализација на дадените препораки:
Во спроведените ревизии, внатрешната ревизија издаде препораки,
со кои се зададени одредени дополнувања на интерните акти, како и
зајакнување на внатрешните контроли во рамки на работните процеси.
Најголем дел од препораките се реализирани.
Juni 2012
79
Внатрешната ревизија врши континуирано следење на статусот на
реализацијата на дадените препораки во спроведените ревизорски
прегледи.
Внатрешната ревизија оценува дека ревидираните единици
покажаа сериозен пристап и конструктивност во однос на дадените
препораки, роковите за имплементирање се почитуваат.
IV. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
Внатрешната ревизија согласно Меѓународните стандарди за
внатрешна ревизија се стреми кон професионало усовршување како и
кон добивање потребен сертификат од Меѓународното Здружение на
Внатрешни Ревизори (The Institute of Internal Auditors) со седиште во
САД.
Шеф на Одделение
за
Внатрешна ревизија
Марија Ковачка
80
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/1-3а
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 384 од Законот за трговските друштва и членот
39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА-Скопје,
Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница одржана на
23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од
контролата над управувањето и раководењето со Друштвото
во 2011 година
Член 1
Писмениот Извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата
во кој ги соопштува:
1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето
со Друштвото во 2011 година и
2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со
Друштвото во 2011 година
СЕ УСВОЈУВА.
Извештајот од ставот 1 на овој член е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
Juni 2012
81
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/1-3б
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 384 од Законот за трговските друштва и
членот 39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДАСкопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница одржана на
23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор
на Друштвото во 2011 година
Член 1
Се одобрува работата во 2011 година на членовите на Надзорниот
одбор на ОИЛКО КДА Скопје, поименично и поединечно овде наведени:
1. Јован Трповски
2. Ристо Јосифовски
3. Ѓуро Јовановски
- Претседател
- член
- член.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
82
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/2а
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383, 384 и 483 од Законот за трговските
друштва и членот 43 од Договорот за командитно друштво со акции на
ОИЛКО КДА-Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата
седница одржана на 23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото
за 2011 година
Член 1
Тековната добивка за 2011 година во вкупен износ од 48.100.104,00
денари се распоредува на:
1. Задолжителна општа резерва
2. Нераспоредена добивка
7.215.015,00 ден.
40.885.089,00 ден.
Член 2
Акумулираната добивка од претходните години, се распоредува за
исплата на дивиденда во вкупен бруто износ од 62.730.750 ,00 ден,
односно поединечен бруто износ од 250,00 денари по акција.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила согласно членот 21 став 1 точка 2 од
Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА-Скопје, по
добиена согласност од Комплементарите.
Претседавач на Собрание,
Juni 2012
83
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-7/2б
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 487 и 490 од Законот за трговските друштва и
членот 43 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДАСкопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница одржана на
23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за плаќање на дивиденда по Годишната сметка за 2011 година
(Дивиденден календар)
Член 1
На акционерите на ОИЛКО КДА-Скопје се одобрува плаќање на
дивиденда во висина од 62.730.750 ,00 денари бруто, односно 250,00
денари бруто за една акција.
Дивидендата ќе биде исплатена во пари.
Член 2
За датум на пресек на акционерската книга според која се
определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда
се утврдува 18.07.2012 година
Член 3
За последен ден на тргување со право на дивиденда се утврдува
13.07.2012 година.
Член 4
За прв ден на тргување без право на дивиденда се утврдува
16.07.2012 година.
Член 5
Исплата на дивидендата ќе се изврши до 30.9.2012 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
84
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/3а
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските
друштва, а во врска со членот 39 став 1 точка 3 од Договорот за командитно
друштво со акции на ОИЛКО КДА Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје
на шестата седница одржана на 23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за отповикување на членовите на Надзорниот одбор поради истекот
на времето за коешто се избрани
Член 1
Се отповикуваат досегашните членови на Надзорниот одбор на
ОИЛКО КДА – Скопје, и тоа:
1. Јован Трповски
2. Ѓуро Јовановски
3. Ристо Јосифовски
Член 2
Се овластува лицето Димитар Џеков, да поднесе пријава за бришење
на членовите на Надзорниот одбор во Централниот регистар на
Р.Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Претседавач на Собрание,
Juni 2012
85
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/3б
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските
друштва, а во врска со членот 39 став 1 точка 3 од Договорот за командитно
друштво со акции на ОИЛКО КДА Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје
на шестата седница одржана на 23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за избор на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото
Член 1
За членови на Надзорниот одбор на ОИЛКО КДА – Скопје, со мандат
од 4 (четири) години, се избираат:
1. _______________
2. _______________
3. _______________
Член 2
Од избраните членови на Надзорниот одбор во членот 1 на оваа
одлука за независен член се назначува:______________.
Член 3
Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со
Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА Скопје и
Законот.
Член 4
Се овластува лицето Димитар Џеков, да поднесе пријава за упис на
членовите на Надзорниот одбор во Централниот регистар на Р.Македонија.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Претседавач на Собрание,
86
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/3в
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 365 од Законот за трговските друштва, а во
врска со членот 39 од Договорот за командитно друштво со акции на
ОИЛКО КДА Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница
одржана на 23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на награда на членовите на Надзорниот одбор
Член 1
На членовите на надзорниот одбор им се определува награда со
месечен паушал во нето износ од 30.000,00 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Претседавач на Собрание,
Juni 2012
87
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/4
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 479 од Законот за трговските друштва и
членот 39 став 1 точка 7 од Договорот за командитно друштво со акции на
ОИЛКО КДА-Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница
одржана на 23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на ревизори на Финансиските извештаи на
Друштвото за 2012 година
Член 1
За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година
се именува ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
88
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 0202-8/5
23.6.2012 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва и
член 22 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДАСкопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на шестата седница одржана на
23.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување зделка со заинтересирана страна
Член 1
Се одобрува зделка со заинтересирана страна ,,Макпетрол,, А.Д.
Скопје, и тоа:
I. ,,Макпетрол” А.Д.-Скопје како купувач на стоки и корисник на
услуги:
ЗДЕЛКА
Предмет
1. Транспортни услуги
2. Закуп на деловен простор
3. Закуп на транспортни средства
4 Останати стоки и услуги
Вкупно:
Вредност
Услови
600.000.000
500.000
24.000.000
25.000.000
Пазарни
Пазарни
Пазарни
Пазарни
649.500.000 денари
II. ,,Макпетрол” А.Д.-Скопје како продавач на стоки и давател на
услуги:
Предмет
ЗДЕЛКА
Вредност
1. Гориво за возила
120.000.000
2. Резервни делови и потрошен материјал 20.000.000
3. Услуги преку Верна картички
5.000.000
4. Финансиски услуги
100.000.000
5. Останати стоки и услуги
20.000.000
Вкупно:
Услови
Пазарни
Пазарни
Пазарни
Пазарни
Пазарни
265.000.000 денари
Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.
Juni 2012
89
Член 2
Се овластуваат Комплементарите и Управителот на Друштвото,
заради реализација на зделката од членот 1 на оваа одлука, да склучат
анекси кон веќе склучените договори или договори со важност за период од
најмалку 12 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од донесувањето на
одлука од страна на ,,Макпетрол,, АД – Скопје, за одобрување на зделка со
заинтересирана страна и од склучувањето на договорите од членот 2 на
оваа одлука.
Претседавач на Собрание,
90
Juni 2012
91
92
ul.Miladinovci bb
Miladinovci Skopje
1000 Skopje
tel./faks: +389/02/25 20 693
w w w .oilco. c o m .m k
Download

3 GS 201 informacii