АД ИГМ ЕЛЕНИЦА
Струмица
FINANSISKI IZVE[TAI ZA 2013 GODINA
I IZVE[TAJ NA REVIZORITE
NA
Akcionersko dru{tvo Industrija za grade`ni materijali
ELENICA Strumica
[email protected]:
IZVE[TAJ NA REVIZORITE
FINANSISKI IZVE[TAI
Izve{taj za finansiskata sostojba
na den 31.Dekemvri
2013 godina
Izve{taj za seopfatna dobivka
2013 godina
Izve{taj za gotovinskite tekovi za
2013 godina
Izve{taj za promenite na glavninata za
2013 godina
Bele{ki kon finansiskite izve{tai
Godi{na smetka za
2013 godina
Godi{en izve{taj za raboteweto za
2013 godina
Јуни 2014 godina
BEND REVIZIJA I KONSALTING - TETOVO
Канцеларија - ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
[email protected]
www.bend.com.mk
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД ИГМ ЕЛЕНИЦА Струмица,
Извештај за финансиските извештаи
На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на
Akcionersko dru{tvo industrija za grade`ni materijali ELENICA Strumica, кои
што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември
2013, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во
главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и
прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.
Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи
Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на
финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 од финансиските извештаи и
Белешките кон истите на страниците 6 до 23 во согласност со сметководствените
стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува:
обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е
релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи
кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е
резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени
политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во
околностите.
Одговорност на ревизорот
Наша одоговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа
на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со
Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно
уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално
погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази
за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки
зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од
материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е
резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја
разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното
презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски
постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на
мислење за ефективноста на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така
вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на
разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот,
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
BEND REVIZIJA I KONSALTING - TETOVO
Канцеларија - ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
[email protected]
www.bend.com.mk
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД ИГМ ЕЛЕНИЦА Струмица -продолжение
Мислење
Според наше мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите
материјални аспекти финансиската состојба на Akcionersko dru{tvo industrija za
grade`ni materijali ELENICA Strumica, заклучно со 31 декември 2013 година, како
и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто
завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во
Република Македонија.
Останати прашања
Финансиските извештаи за 2012 година се ревидирани од независните ревизори Бенд
ревизија и консалтинг ТП Тетово кои изразиле мислење без резерва за истите на
15.06.2013 година.
Извештај за други правни и регулаторни барања
Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот
извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва
Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во
врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и
финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е
извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските
финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни
со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.
Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите
материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на
Akcionersko dru{tvo industrija za grade`ni materijali ELENICA Strumica, за
годината што заврши на 31 декември 2013 година.
Тетово 14.06.2014
Овластен ревизор
БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово
Апостоловски Душко
Управител Душко Апостоловски
AD IGM "ELENICA"
Strumica
FINANSISKI IZVE[TAI ZA 2013 GODINA
NA
Akcionersko dru{tvo Industrija za grade`ni materijali
ELENICA Strumica
[email protected]:
Strana
FINANSISKI IZVE[TAI
Izve{taj za seopfatna dobivka
2013 godina
2
Izve{taj za finansiskata sostojba
na den 31.Dekemvri
2013 godina
3
Izve{taj za gotovinskite tekovi za
2013 godina
4
Izve{taj za promenite na glavninata za
2013 godina
5
Bele{ki kon finansiskite izve{tai
15 Mart 2014 godina
6-23
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
FINANSISKI IZVE[TAI
IZVE[TAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA
Za godinata {to zavr{uva na 31, Dekemvri 2013 i 2012 (vo 000 denari )
Tekovna
Pozicija
Prihodi od proda`ba
Ostanati operativni prihodi (dobivka)
godina
godina
4
122,924
125,167
5i6
588
61,802
445
5,319
Promeni na zalihite na gotovi proizvodi i
proizvodstvoto vo tek
Sopstveni proizvodi upotrebeni i
kapitalizirani vo pretprijatieto
Prethodna
Bele{ka
4
63
Potro{eni materijali i siten inventar
Nabavna vrednost na stoki i materijali
Uslugi so karakter na materijalni tro{oci
Tro{oci za deprecijacija i amortizacija
Vrednosno usoglasuvawe
Nematerijalni tro{oci od raboteweto
Ostanati tro{oci od raboteweto od redovni
aktivnosti
8
9
10
12
14
13
15
(1,266)
(3,572)
Plati i nadomesti
11
(21,850)
(21,014)
10,270
48,962
Dobivka/zaguba od operativno rabotewe
(51,158)
(10,269)
(6,225)
(14,302)
(707)
(7,910)
(74,358)
(9,839)
(11,624)
(11,696)
(3,429)
(7,858)
Finansiski prihodi
7
14,340
2,855
Finansiski rashodi
16
(8,820)
(7,279)
15,790
44,537
(603)
(343)
15,187
44,194
24,999
24,999
607.49
1,767.83
Dobivka/zaguba pred odano~uvawe
Danok od dobivka
17
Vkupna seopfatna dobivka za godinata
Broj na akcii:
Zarabotka po akcija (vo pari~ni
ednici) Osnovna i razvodneta
1
Bele{kite kon finansiskite izve{tai se integralen del od finansiskite izve{tai
15.03.2014
Pretsedatel na upraven odbor
Smetkovoditel
______________________________
______________________
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
FINANSISKI IZVE[TAI
IZVE[TAJ ZA FINANSISKATA SOSTOJBA
na 31 Dekemvri 2013 i 2012 (vo 000 denari)
Pozicija
SREDSTVA
Dolgoro~ni sredstva
Materijalni sredstva
Dolgoro~ni finansiski sredstva
Tekovni sredstva
Zalihi
Pobaruvawa za avansi vo zemjata
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na pari~ni
sredstva
Pobaruvawa od kupuva~i
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa
Pobaruvawa od dr`avata i drugi institucii
Ostanati povaruvawa
Aktivni vremenski razgrani~uvawa
VKUPNA AKTIVA
Bele{ka
Tekovna
godina
Prethodna
godina
232,781
130,853
101,928
234,893
62,250
18,851
254,396
153,031
101,365
177,887
65,426
20,664
25
2,456
318
26
29
27
28
30
70,542
47,477
363
27,773
5,181
467,673
42,445
45,447
1,041
2,514
32
432,283
251,386
78,354
267
7,247
121,324
44,194
18
19
20-23
24
KAPITAL I OBVRSKI
Kapital i rezervi
Zapi{an osnoven kapital
Revalorizaciona rezerva
Rezervi
Akumulirana dobivka/zaguba
Dobivka za finansiskata godina
Pg
Pg
Pg
Pg
Bu
266,572
78,354
267
14,464
158,301
15,187
Dolgoro~ni obvrski
31
97,517
89,455
32
33
103,584
37,248
38,862
91,442
38,986
24,566
34
35
6,438
1,211
1,781
1,374
36
37
9
425
4
203
38
19,391
467,673
24,529
432,283
Tekovni obvrski
Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrski za avansi depoziti i kaucii
Kratkoro~ni obvrski za danoci, pridonesi i
drugi dava~ki
Obvrski prema vrabotenite
Ostanati kratkoro~ni obvrski i ostanati
rezervirawa
Kratkoro~ni finansiski obvrski
Odlo`eno pla}awe na tro{oci i prihodi vo
idnite periodi
VKUPNO KAPITAL I OBVRSKI
Bele{kite kon finansiskite izve{tai se integralen del od finansiskite izve{tai
15.03.2014
Pretsedatel na upraven odbor
Smetkovoditel
______________________________
______________________
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
FINANSISKI IZVE[TAI
IZVE[TAJ ZA PARI^EN TEK
za godinata koja zavr{uva na 31,12,2013 i 31,12,2012 (vo 000 denari)
Pozicija
Tekovna godina
Gotovinski tekovi od delovni aktivnosti
Neto dobivka/zaguba posle odano~uvawe
Amortizacija
Vrednosno usogalsuvawe
Razni prihodi tro{oci kni`eni neposredno na kapitalot
Promeni - Zgolemuvawe/namaluvawe na :
Zalihi
Pobaruvawa od kupuva~i
Pobaruvawa za dadeni avansi na dobavuva~i
Pobaruvawa od dr`avata po osnov na danoci, pridonesi,
carina, akcizi i za ostanati dava~ki kon dr`avata
(pretplati)
Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Pobaruvawa po dadeni zaemi na povrzani dru{tva
Pari~ni sredstva
Pari~ni ekvivalenti
AVR
Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrski za avansi, depoziti i kaucii
Obvrski za danoci i pridonesi na plata i na nadomesti za
plata
Obvrski kon vrabotenite
Tekovni dano~ni obvrski
Obvrski po zaemi i krediti sprema povrzani dru{tva
Obvrski po zaemi i krediti
Ostanati finansiski obvrski
Ostanati kratkoro~ni obvrski
PVR
Gotovinski tekovi od investicioni aktivnosti
Direktni nabavki na nematerijalni i materijalni sredstva
Proda`ba i rashod na materijalni i nematerijalni
sredstva
Zgolemuvawe/namaluvawe na dolgoro~ni vlo`uvawa
Gotovinski tekovi od investicioni aktivnosti
Zgolemuvawe/namaluvawe na dolgoro~ni krediti
Zgolemuvawe/namaluvawe na pari~nite sredstva
Pari~ni sredstva na po~etok na godinata
Pari~ni sredstva na krajot na godinata
(13,200)
15,187
14,302
Prethodna
godina
37
93,820
44,194
11,696
3,429
(2,860)
3,176
(28,097)
1,813
4,047
7,181
(6,102)
678
(25,259)
863
(2,893)
912
(2,498)
0
32,902
(5,149)
(1,738)
14,296
2,104
(9,720)
7,864
(8)
(164)
4,697
425
(203)
0
(27)
(5,138)
7,276
(6,569)
(109)
173
1,200
203
(600)
(77)
36
(155)
(131,883)
(37,741)
14,407
(563)
8,062
8,062
2,137
318
2,456
6,918
(101,060)
38,268
38,268
204
114
318
Bele{kite kon finansiskite izve{tai se integralen del od finansiskite izve{tai
15.03.2014
Pretsedatel na upraven odbor
Smetkovoditel
______________________________
______________________
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
FINANSISKI IZVE[TAI
IZVE[TAJ ZA PROMENI NA GLAVNINATA
za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2013 i 2012
Pozicija
Sostojba na 1
januari 2013
Promena na
smetkovodstveni
politiki
Povtorno
utvrdeno saldo
Promeni na
kapitalot za 2013
Osnovna
glavnina
Zadr`ana
dobivka/
zaguba
Revalorizir
ana vrednost
Vkupno
121,324
44,194
7,247
267
251,386
78,354
121,324
44,194
7,247
267
251,386
15,187
7,217
266,572
36,977
(44,194)
78,354
158,301
15,187
14,464
267
78,354
117,405
3,919
7,247
267
7,247
267
Vkupna seopfatna
dobivka za
godinata
Transfer/prenos
na zadr`ana
dobivka
Sostojba na 31
Dekemvri 2012
Rezervi
78,354
Vkupna seopfatna
dobivka za
godinata
Transfer/prenos
na zadr`ana
dobivka
Sostojba na 31
Dekemvri 2013
Sostojba na 1
januari 2012
promeni na
kapitalot vo 2012
Dobivka/
zaguba za
godinata
vo 000 denari
44,194
78,354
3,919
(3,919)
121,324
44,194
251,386
Zapi{aniot kapital na dru{tvoto soglasno Tekovnata sostojba od Цentralniot registar na
Republika Makedonija i Akcionerskata kniga vo nadle`nost na Centralniot depozitar za
Hartii od vrednost se sostoi od :
1. Akcionerski kapital – obi~ni akcii 24999 po nominalna vrednost od 51.13 EUR po akcija
odnosno vkupna glavnica od 1.278.198,87 EUR odnosno 78.353.591,00 denari.
15.03.2014
Pretsedatel na upraven odbor
Smetkovoditel
______________________________
______________________
Bele{kite kon finansiskite izve{tai se integralen del od finansiskite izve{tai
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
1. OP[TI PODATOCI ZA DRU[TVOTO
Strumica
31.12.2013
Dejnost:
Akcionersko dru{tvo industrija za grade`ni materijali ELENICA Strumica e
eden kapacitet vo RM za proizvodstvo na grade`ni materijali - proizvodstvo na
cigli, }eramidi i proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvo, e zavedeno vo
trgovskiot registar vo [tip spored Re{enie P.treg. br. 1694/98 od 20.04.1999 so
{to e usoglaseno so Zakonot za trgovski dru{tva.
Vkupniot broj na vraboteni na 31.12.2013 godina iznesuval 97
Osnovna dejnost na Akcionersko dru{tvo industrija za grade`ni materijali
ELENICA Strumica e 23.32 proizvodstvo na cigli, }eramidi i proizvodi od pe~ena
glina za grade`ni{tvo. Pokraj ova dru{tvoto e registrirano i so op{tata
klauzula za biznis.
Sedi{te:
Sedi{teto na dru{tvoto se nao|a na ul. Mar{al Tito br. 222 vo Strumica
Mati~en broj:
Tel:
Osnova~i i odgovornost:
4045220
034 345 046
Zapi{aniot kapital na dru{tvoto soglasno Tekovnata sostojba od Цentralniot
registar na Republika Makedonija i Akcionerskata kniga vo nadle`nost na
Centralniot depozitar za Hartii od vrednost se sostoi od :
1. Akcionerski kapital – obi~ni akcii 24999 po nominalna vrednost od 51.13 EUR
po akcija odnosno vkupna glavnica od 1.278.198,87 EUR odnosno 78.353.591,00
denari.
Spored akcionarskata kniga od 31.12.2013 godina akcioneri na dru{tvoto se :
@an Angov so sopstvenost na 26 akcii i
Traj~e Zaev so sopstvenost na 24973 akcii
Ovlastuvawata i odgovornosta na akcionerskoto dru{tvo vo pravniot promet so
treti lica e neograni~eno i za obvrskite odgovara so celiot svoj imot.
Lice ovlasteno za zastapuvawe e Traj~e Zaev, direktor i pretsedatel na upraven
odbor.
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
[email protected] KON FINANSISKITE IZVE[TAI
2. Osnova za sostavuvawe na finansiskite izve{tai
Finansiskite izve{tai, dadeni na stranicite 2 do 5 se sostaveni vo soglasnost so
smetkovodstvenite standardi prifateni vo Republika Makedonija. Se bara
finansiskite izve{tai sostaveni spored va`e~kite propisi da ja odrazuvaat
primenata na celokupnite (detalnite) propisi {to se odnesuvaat na primenata na
smetkovodstvenite principi. Vo izvesni slu~ai pretprijatieto mo`e da izvr{i
izbor na odredena smetkovodstvena politika vo ramkite na propi{anite
smetkovodstveni politiki; vo drugi slu~ai pretprijatieto mo`e samostojno da
odlu~uva dali, ili nema da ja primeni propi{anata smetkovodstvena politika.
Dru{tvoto izvestuva soglasno so Smetkovodstvenite standardi prifateni vo
Republika Makedonija.
Menaxmentot konzistentno gi primenuva odobrenite smetkovodstveni politiki vo
soodvetnite presmetkovni periodi.
Finansiskite izve{tai se izgotveni so primena na metodata na nabavna vrednost
i principot na kontinuitet vo raboteweto.
Ovie finansiski izve{tai vklu~uvaat pobaruvawa, obvrski, operativni
rezultati, promeni vo glavninata i pari~nite tekovi na Dru{tvoto.
Finaniskite izve{tai na dru{tvoto se izrazeni vo iljada denari, освен ако не е
поинаку наведно. Denarot pretstavuva oficijalna izvestuva~ka valuta na
Dru{tvoto. Site drugi transakcii vo valuta razli~na od oficijalnata se smetaat
za transakcii vo stranska valuta.
Finansiskite izve{tai za dru{tvoto se poedine~ni.
3. Osnovni smetkovodstveni politiki
Osnovnite smetkovodstveni politiki primeneti pri sostavuvaweto na
finansiskite izve{tai, generalno se konzistentni so onie primeneti pri
sostavuvaweto na finansiskite izve{tai za 2012 godina, dokolku poinaku ne e
navedeno vo natamo{niot tekst.
Izgotvuvaweto na finansiskite izve{tai vo soglasnost so Smetkovodstvenite
standardi prifateni vo Republika Makedonija bara od rakovodstvoto na
Dru{tvoto upotreba na procenki i pretpostavki koi vlijaat na prika`anite iznosi
na sredstvata i obvrskite i obelodenuvaweto na neizvesni sredstva i obvrski na
denot na finansiskite izve{tai, kako i na prihodite i tro{ocite vo izve{tajniot
period. Ovie procenki i pretpostavki se zasnovani na informaciite dostapni na
datumot na izgotvuvawe na Izve{tajot za finansiskata sostojba. Aktuelnite
rezultati mo`at da se razlikuvaat od ovie procenki.
Ovie procenki se razgleduvaat periodi~no i promenite vo procenkite se
prika`uvaat vo periodite vo koi istite stanuvaat poznati.
Najzna~ajnata upotreba na rasuduvawata i procenki, koi se obelodeneti vo
pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i soodvetni objasnuva~ki
bele{ki se odnesuvaat na obezvrednuvawe na finansiskite i nefinansiskite
sredstva, finansiskite obvrski i procenkata za rezervirawa za sudski sporovi.
Sporedlivite iznosi gi pretstavuvaat revidiranite finansiski izve{tai za
godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2012 godina.
3.1. Prihodi
Vo soglasnost so propisite, prihodite od raboteweto i ostanatite
soodvetni prihodi se iska`ani po fakturna vrednost, vo momentot na nivnoto
nastanuvawe. Ova zna~i deka prihodite se merat po objektivna vrednost na
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
dobieniot nadomestok ili pobaruvaweto. Prihodite se
istovremeno porasnat sredstvata ili se namalat obvrskite.
Strumica
31.12.2013
priznavaat
ako
3.1.1. Prihodite od proda`ba na proizvodi se priznavaat ako:
 Na kupuva~ot se preneseni site rizici i koristi od sopstvenosta nad
proizvodite;
 Dru{tvoto ne zadr`uva, nitu trajno upravuvawe, nitu kontrola nad
proizvodite;
 Iznosot na prihodite mo`e da se izmeri;
 E verojatno deka prodadenite proizvodi }e se naplatat;
 Tro{ocite koi nastanale ili koi }e nastanat vo vrska so proda`bata mo`e
so sigurnost da se izmerat.
3.1.2. Ispravka na pobaruvawata na tovar na tro{ocite
Ako vo momentot na nastanuvaweto na nastanot se proceni deka naplatata ne e
izvesna, prihodite se odlo`uvaat. Za realizacijata od prethodnite presmetkovni
periodi i za onaa koja vo tekovniot presmetkoven period e presmetana vo korist na
prihodite se vr{i ispravka na pobaruvawata na tovar na tro{ocite.
3.1.3. Prihodite od proda`ba na kredit
Prihodite od proda`ba na kredit se kni`at vo celost vo korist na vkupniot
prihod vo periodot vo koj isporakata e izvr{ena.
3.1.4. Ostanatite prihodi
Ostanatite prihodi pretstavuvaat prihodi koi ne poteknuvaat od osnovnata
dejnost na Dru{tvoto.
3.1.5. Prihodi od kamati i prihodi od vlo`uvawa
Kamatite nastanati po osnov na finansiski obvrski kako i po osnov na obvrski
delovnite odnosi, presmetani i dostaveni i kako kamatni listi do datata
bilansot na sostojba se iska`uvaat kako prihodi od kamati vo ramki
finansiskite prihodi.
Prihodite od vlo`uvawa se odnesuvaat na ostvareni prihodi vrz osnova
vlo`uvawa vo drugi subjekti.
od
na
na
na
3.2. Rashodi
3.2.1. Tro{oci na realizacija i rashodi
Tro{ocite na realizacija gi sodr`at site tro{oci koi se nastanati vo
tekot na godinata i koi se direktno povrzani so ostvarenata realizacija (prihod
pod to~ka 3.1.), i nivnata visina e zavisna od visinata na realizacijata.
Tro{ocite se priznavaat vo zavisnost od stepenot na izvr{uvawe na
datumot na so~inuvawe na bilansot.
Op{ti, administrativni i tro{oci na proda`ba gi sodr`at site tro{oci
koi se nastanati vo tekot na godinata i koi ne se direktno povrzani so ostvarenata
realizacija, {to zna~i deka nivnata visina e nezavisna od visinata na
realizacijata.
Dru{tvoto se pridr`uva do slednite kriteriumi pri priznavawe na rashodite :
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
 Rashodite imaat za posledica namaluvawe na sredstvata ili zgolemuvawe
na obvrskite, {to e vozmo`no da se izmeri so sigurnost;
 Rashodite imaat direktna povrzanost so nastanatite tro{oci i posebnite
pozicii na prihodite;
 Koga se o~ekuva ostvaruvawe na prihodite vo pove}e idni presmetkovni
periodi, toga{ priznavawe na rashodite se izvr{uva so postapka na razumna
alokacija na presmetkovni periodi;
 Rashodot vedna{ se priznava vo presmetkovniot period koga izdatokot ne
ostvaruva idni ekonomski koristi, a nema uslovi da se priznae kako
pozicija na aktivata vo bilansot
 Rashodot vedna{ se priznava vo presmetkovniot period i toga{ koga
nastanalo obvrska, a nema uslovi da se priznae kako pozicija na aktivata.
3.2.2. Rashodi od kamati
Kamatite nastanati po osnov na obvrski presmetani do datata na bilansot
na sostojbata se iska`uvaat kako rashodi vo godinata na koja se odnesuvaat,
nezavisno dali se plateni.
3.2.3. Presmetuvawe na sredstva za pla}awe i smetkovodstven tretman na
kursnite razliki
1. Izvr{ena e presmetka na site pobaruvawa i obvrski vo stranski sredstva za
pla}awe vo nivnata denarska protivvrednost, po sredniot kurs va`e~ki na denot
na bilansot na sostojbata.
2. Pozitivnite i negativnite kursni razliki {to nastanale so presmetka na
pobaruvawata i obvrskite vo stranski sredstva za pla}awe vo nivnata denarska
protivvrednost se iska`ani vo bilansot na uspeh kako prihodi, odnosno rashodi
vo godinata na koja se odnesuvaat.
3.3. Nematerijalni i materijalni vlo`uvawa
1. Nabavkite na osnovnite sredstva vo tekot na godinata se evidentiraat po
nabavna vrednost. Nabavnata vrednost ja ~ini fakturnata vrednost na nabavenite
sredstva zgolemena za site tro{oci nastanati do nivnoto stavawe vo upotreba.
2. Predmetite i opremata se evidentiraat kako osnovni sredstva dokolku vekot na
upotrebata im e podolg od edna godina, a poedine~nata nabavna cena e pogolema
dvojno od posledniot prose~en mese~en iznos na plata po rabotnik vo Republika
Makedonija, spored podatocite na Republi~kiot zavod za statistika. Pogonskiot i
delovniot inventar, specijalni i univerzalni alati na sopstven pogon se vodat
kako osnovni sredstva bez ogled na nivnata nabavna vrednost.
3. Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe se evidentiraat na tovar na
prihodite vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Izdatocite koi se odnesuvaat na
rekonstrukcii i podobruvawa, koi go menuvaat kapacitetot ili namenata na
osnovnite sredstva, se dodavaat na nabavnata vrednost na tie sredstva.
4. Pozitivnata, odnosno negativnata razlika nastanata pri proda`bata na
osnovnite sredstva se kni`eni kako kapitalna dobivka, odnosno kapitalna zaguba
i se iska`uva vo ramkite na ostanatite prihodi, odnosno rashodi.
3.4. Amortizacija
Nabavnata vrednost, odnosno cenata na ~inewe na materijalnite i
nematerijalnite vlo`uvawa slu`i kako osnovica za otpi{uvawe, odnosno
presmetka na amortizacija. Amortizacijata na osnovnite sredstva se presmetuva
spored stapki koi ne se poniski od onie propi{ani spored zakonite na Republika
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
Makedonija, zaradi otpis na nivnata nabavna ili revalorizirana vrednost na
proporcionalna osnova vo tekot na nivniot procenet vek na koristewe.
Upotrebuvanite stapki na amortizacija se utvrdeni vrz osnova na sledniot
procenet polezen vek na traewe odnosno stapki na amortizacija:
Nedvi`nini
Deloven inventar
Mebel
Kompjuterska oprema i softver
Telekomunikaciska oprema i vozila
Nematerijalni sredstva
2,5% do 10%
5% do 10%
20%
25%
20% do 25%
20 %
Osnovnite sredstva se amortiziraat poedine~no se do nivniot celosen otpis.
3.5. Pobaruvawa po osnov na proda`ba i ostanati pobaruvawa
1. Pobaruvawa po osnov na proda`ba gi opfa}aat site pobaruvawa od proda`ba na
u~inoci.
2. So tovarewe na rashodi se vr{i ispravka na vrednosta na site pobaruvawa koi
se utu`eni do denot na bilansot na sostojba ili ne mo`at da se naplatat.
3.6.Zalihi
1. Surovinite, materijalite i nabavenite stoki se prika`ani spored tro{ocite
nastanati za nivna nabavka (nabavna vrednost) vo momentot na prenos na
sospstvenosta {to vklu~uva i doveduvawe vo postoe~ka sostojba i lokacija.
Proizvodstvoto vo tek i gotovite proizvodi se iska`uvaat po poniska od cenata na
~inewe i neto proda`nata vrednost. Rashodite od obvrski po krediti ne se
kapitaliziraat.
Potro{okot na surovini i materijali i stoki se vodi po prose~ni ceni.
Dokolku nabavnata vrednost ili cenata na ~inewe e povisoka od neto proda`nata
vrednost zalihite se sveduvaat na neto proda`nata vrednost. Neto proda`nata
vrednost e proceneta proda`na cena vo normalni uslovi na deluvawe, namalena za
procenetite tro{oci za dorabotka i procenetite tro{oci za realizacija.
3.7. Pari~ni sredstva i ekvivalenti na pari~ni sredstva
Pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti se sostojat od denarska i devizna
gotovina vo blagajna, `iro smetka vo delovnite banki, devizni smetki vo
delovnite banki i ~ekovi.
3.8. Kratkoro~ni Obvrski
1. Obvrskite kon doveriteli se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi {to
proizleguvaat od delovnite transakcii.
2. Obvrskite kon doveriteli se otpi{uvaat po istekot na rokot na zastarenost
ili so vonprocesno poramnuvawe, so tovarewe na vonrednite prihodi.
3. Danocite, akcizite i danocite od dobivka se pla}aat i izdvojuvaat po propisite
na Republika Makedonija. Izdvojuvawata za danok od dobivka se vr{at na
nepriznaeni rashodi od tekovnata godina, a ostvarenata dobivka se odano~uva vo
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
slu~aj na raspredelba za dividendi i druga raspredelba na dobivkata soglasno
propisite, po stapka od 10 %.
3.9. Obvrski po krediti
Obvrskite po krediti se sostojat od obvrski po kratkoro~ni i dolgoro~ni krediti
i se iska`uvaat spored nivnata nominalna vrednost. Obvrskite po kreditite od
stranstvo se iska`uvaat spored kursot na Denarot na denot na bilansot na
sostojba, a kursnite razliki se evidentiraat vo ramkite na ostanatite prihodi,
odnosno rashodi.
3.10. Vlo`eni i zdru`eni sredstva
1. Vlo`enite i zdru`enite sredstva se sostojat od vlo`enite i zdru`enite
sredstva vo drugi pretprijatija i banki. Vlo`enite i zdru`enite sredstva se
iska`uvaat vo visina na nominalna, odnosno revalorizacionata vrednost vo
soglasnost so dogovorot za vlo`uvawe.
2. Po odnos na vlo`enite i zdru`enite sredstva se ostvaruva del od dobivkata i
nadomestok za stopanisuvawe so vlo`enite i zdru`enite sredstva vo soglasnost
so dogovornite odredbi.
3.11. Revalorizaciona rezerva
Revalorizacionata rezerva se formira vrz osnova na izvr{enata revalorizacija
i zadol`itelnite korekcii na rashodite na finansiraweto dokolku zakonskite
propisi go baraat toa.
3.12. Kapital
1. Kapitalot pretstavuva sopstveni trajni izvori na sredstva za rabotewe na
Dru{tvoto. Gi opfa}a inicijalnite sopstveni sredstva za rabotewe, zaedno so
akumuliranata i tekovnata dobivka, drugite akumulirani prihodi i rasporedenata
revalorizaciona rezerva.
2. Kapitalot mo`e da se koristi za pokrivawe na zagubata, dokolku rezervite ne se
dovolni za toa.
3.13. Zakonski rezervi
Zakonskite rezervi se formiraat od ostvarenata dobivka vrz osnova na
zakonskite odredbi i so raspored na revalorizacionite rezervi, a mo`at da se
upotrebat za pokritie na zagubata.
3.14. Upravuvawe so finansiski rizici
3.14.1. Pazaren rizik
a) Rizik od kursni razliki
Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od
proda`bi i nabavki na stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na sekojdnevni
promeni na kursevite na stranskite valuti. Dru{tvoto nema posebna politika za
upravuvawe so ovoj rizik so ogled deka vo Republika Makedonija ne postojat
posebni finansiski instrumenti za izbegnuvawe na ovoj vid rizik. Spored ova
Dru{tvoto e izlo`eno na mo`nite fluktuacii na stranskite valuti, koe e sepak
ograni~eno poradi faktot deka najgolem broj transakcii se vo Evra, ~ii valuten
kurs se smeta za relativno stabilen.
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
Oficijalnite devizni kursevi koristeni za konverzija vo denar na stavkite od
Izve{tajot za finansiska sostojba iska`ani vo stranska valuta na 31 dekemvri
2013 i 2012 godina se kako sledi:
EUR
USD
GBP
2013
61.5113
44.6284
73.5429
2012
61.5000
46.6510
75.2800
b) Kamaten rizik
Dru{tvoto e izlo`eno na rizik od promena na kamatnite stapki koj preku promena
na nivoto na pazarnite kamatni stapki vlijae vrz negovata finansiska sostojba i
pari~ni tekovi.
v) Cenoven rizik
Rizikot od cenata na kapitalot e verojatnosta deka cenata na kapitalot }e
fluktuira i }e vlijae na fer vrednosta na vlo`uvawata vo akcii i ostanatite
instrumenti ~ija vrednost proizleguva od konkretnite vlo`uvawa vo akcii ili od
indeksot na cenite na kapitalot. primarnata izlo`enost na cenata na kapitalot
proizleguva od vlo`uvawata vo hartii od vrednost i udeli. Dru{tvoto e izlo`eno
na rizik od promeni na cenite na vlo`uvawata raspolo`ivi za proda`ba i istiot
e nadvor od kontrola na Dru{tvoto.
3.14.2. Likvidnosen rizik
Upravuvaweto so likvidnosen rizik e centralizirano vo Dru{tvoto.
Likvidnosniot rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Dru{tvoto nema da
bide vo sostojba so svoite pari~ni sredstva redovno da gi pla}a obvrskite sprema
svoite doveriteli. Vakviot rizik se nadminuva so konstantno obezbeduvawe na
potrebna gotovina za servisirawe na svoite obvrski.
Dru{tvoto ne koristi finansiski derivativi.
3.14.3. Krediten rizik
Kreditniot rizik proizleguva od pari i pari~ni sredstva depoziti vo banki i
finansiski institucii, kako i kreditna izlo`enost kon korporativni klienti od
proda`ba, vklu~uvaj}i gi pobaruvawata i obvrzuvawata.
Izlo`enosta na Dru{tvoto na krediten rizik e ograni~ena. Upravuvaweto so
kreditniot rizik se vr{i so prevzemawe na soodvetni merki i aktivnosti od
strana na dru{tvoto. Vo slu~aj na nepla}awe, Dru{tvoto prestanuva so proda`ba
na uslugi na klientite. Isto taka, Dru{tvoto nema zna~ajni koncentracii na
krediten rizik so ogled na goleminata na bazata na klienti koja e so poedine~no
mali iznosi i so nepovrzanost pome|u klientite. So cel da ja osigura naplatata na
pobaruvawata, Dru{tvoto sproveduva dejstva: kompenzacii so klientite,
pokrenuvawe na sudski sporovi, vonsudski spogodbi i sl.
3.14.4. Upravuvawe so kapitalniot rizik
Celite na Dru{tvoto vo vrska so upravuvaweto so kapitalot se za~uvuvawe na
sposobnosta na Dru{tvoto da prodol`i da raboti vrz osnova na pretpostavkata za
kontinuitet za da se za~uva optimalna kapitalna struktura koja bi go namalila
tro{okot na kapital i bi obezbedila prinosi na sopstvenicite.
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
3.14.5. Procenka na objektivnata vrednost
Dru{tvoto ima politika za obelodenuvawe na informacii za objektivna vrednost
na onie komponenti od sredstvata i obvrskite za koi se raspolo`ivi pazarni ceni
i za onie kaj koi objektivnata vrednost mo`e zna~itelno da se razlikuva od
smetkovodstvenata vrednost. Vo Republika Makedonija ne postoi dovolno nivo na
pazarno iskustvo, stabilnost i likvidnost za kupoproda`ba na pobaruvawa i drugi
finansiski sredstva ili obvrski i odtuka za istite vo momentov ne se
raspolo`ivi pazarni ceni. Kako rezultat na otsustvo na aktiven pazar,
objektivnata vrednost
ne mo`e da bide utvrdena na verodostojna osnova.
Rakovodstvoto na Dru{tvoto ja procenuva sevkupnata izlo`enost na rizik i vo
slu~ai koga procenuva deka vrednosta na sredstvata spored koja se evidentirani
vo smetkovodstvoto ne bi mo`ela da bide realizirana, se vr{i ispravka na
vrednosta.
Rakovodstvoto smeta deka iska`anite smetkovodstveni iznosi se najvalidni i
najkorisni izve{tajni vrednosti pri pazarni uslovi.
3.14.6. Dano~en rizik
Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата
ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ
на даноци.Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни
околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.
3.15. Kontinuitet
Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се
очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот
период. . Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на
својата дејност согласно со принципот на континуитет.
3.16. Finaniski instrumenti
13.16.1. Rizik od finansirawe
Dru{tvoto vr{i finansirawe na svoeto rabotewe po pat na koristewe na
kratkoro~ni i dolgoro~ni krediti so cel da obezbedi soodveten povrat na
vlo`uvawata. Dru{tvoto kontinuirano ja sledi svojata zadol`enost preku
soodvetna analiza.
vo iljada denari
Tekovna godina
Prethodna godina
Obvrski po krediti
Pari i pari~ni ekvivalenti
97,517
2,456
89,455
318
Neto obvrski (pari)
Vkupen kapital
% na zadol`enost
95,061
266,572
35.7%
89,137
251,386
35.5%
13.16.2. Rizik od devizna valuta
Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od
proda`bi i nabavki na stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na sekojdnevni
promeni na kursevite na stranskite valuti.
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
13.16.3 Rizik od promena na kamatite
Dru{tvoto e izlo`eno na rizik od promenite na kamatnite stapki vo slu~aj koga
koristi krediti i pozajmici ili koga ima plasirano sredstva kaj drugi druшtvo ili
banki dogovoreni po varijabilni kamatni stapki.
Smetkovodstvenata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski
izlo`enosta na kamatniot rizik na krajot od godinata e kako {to sleduva:
spored
vo iljada denari
Tekovna godina
Finansiski sredstva
Nekamatonosni
- Pari~ni sredstva
- Pobaruvawa od kupuva~i
- Dadeni zaemi
- Ostanati pobaruvawa
- Vlo`uvawa
Prethodna godina
2,456
89,393
20,614
27,773
101,928
242,163
318
63,109
17,721
0
101,365
182,514
242,163
182,514
76,110
8,083
84,193
63,552
3,362
66,914
84,193
66,914
Kamatonosni so fiksna kamata
Finansiski obvrski
Nekamatonosni
- Obvrski kon dobavuva~i
- Ostanati tekovni obvrski
Kamatonosni so promenliva kamata
Kamatonosni so fiksna kamata
Slednata tabela ja poka`uva senzitivnata analiza na zgolemuvawe ili
namaluvawe za 2% poeni na kamatnite stapki na koristenite krediti i dadeni
depoziti vo banki. Analizata e napravena na saldata na obvrski za krediti i
dadeni depoziti na datumot na bilansot na sostojba. pozitivnite iznosi se
zgolemuvawe na dobivkata a negativnite se namaluvawe na dobivkata za
soodvetniot period.
Zgolemuvawe za 2% poeni
Tekovna godina
Prethodna godina
Tekovna godina
Prethodna godina
(1,950)
950
(1,001)
(1,789)
909
(880)
1,950
(950)
1,001
1,789
(909)
880
Zemeni krediti
Dadeni krediti
13.6.4. Rizik od likvidnost
Pari~ni sredstva
Kupuva~i
Ostanati pobaruvawa
Dadeni pozajmici
Vlo`uvawa
Dobavuva~i
Krediti
Ostanati obvrski
Namaluvawe za 2% poeni
Do 1
mesec
1-3
meseci
3-12
meseci
2,456
89,393
27,773
20,614
119,621
76,110
19,503
7,658
103,272
-
20,614
-
-
Vkupno
2,456
89,393
27,773
20,614
140,236
76,110
19,503
7,658
103,272
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
Drugi objasnuva~ki bele{ki:
PRIHODI
vo iljada denari
4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ
ДРУШТВА
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во
земјата
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра
(производи, стоки) и услуги
Приходи од наемнини
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
122,584
124,348
0
340
122,924
63
819
125,230
vo iljada denari
5.ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА
НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
Приходи од вредносно усогласување на краткорочни
побарувања
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
1
1
187
187
vo iljada denari
6.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ
Добивки од продажба на учество во капитал и хартии
од вредност
Вишоци
Останати приходи од работењето
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
45
34
509
588
61,348
31
237
61,615
vo iljada denari
7.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
Приходи врз основа на камати од работењето со
поврзани друштва
Приходи врз основа на камати од работењето со
неповрзани друштва
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од
работењето со неповрзани друштва
Останати финансиски приходи
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
883
2,853
12,409
0
0
1,047
14,340
2
0
2,855
RASHODI
vo iljada denari
8.TRO[OCI ZA SUROVINI, MATERIJALI,
ENERGIJA, REZERVNI DELOVI I SITEN
INVENTAR
Трошоци за суровини и материјали (за производство)
Трошоци за енергија (за производство)
Трошоци за енергија (за администрација, управа и
продажба)
Трошоци за резервни делови, и материјали (за
производство)
Трошоци за амбалажа
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за
производство)
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
5,358
38,532
10,102
56,166
7
19
5,084
0
418
5,246
2,177
51,158
2,407
74,358
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
vo iljada denari
9.NABAVNA VREDNOST
Набавна вредност на продадени добра (стоки)
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
10,269
10,269
9,839
9,839
vo iljada denari
10.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ
Tekovna godina
Transportni uslugi
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
Nадворешни услуги за изработка на добра и
извршување на услуги
Услуги за одржување и заштита
Наем - лизинг
Комунални услуги
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми
Ostanati uslugi
VKUPNO
Prethodna godina
851
529
885
831
4,066
12
32
224
38
472
6,225
8,325
321
65
352
378
468
11,624
vo iljada denari
11.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ
ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ
Плата и надоместоци на плата - бруто (за
производство)
Останати трошоци за вработените
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
21,680
170
21,850
20,791
223
21,014
vo iljada denari
12.ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА
Трошоци за амортизација (за производство)
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
14,302
14,302
11,696
11,696
vo iljada denari
13.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни
трошоци
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци
Трошоци за надомест и други примања на членови на
управен и надзорен одбор,одбор на директори и
управители
Трошоци за спонзорства и донации
Трошоци за репрезентација
Трошоци за осигурување
Банкарски услуги и трошоци за платен промет
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и
други давачки
Трошоци за користење на права (освен наем)
Останати трошоци на работењето
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
687
3,024
224
2,445
0
222
1,827
265
365
2
1,465
1,166
11
672
258
307
956
7,910
246
347
1,280
7,858
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
vo iljada denari
14.ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ
(ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ
СРЕДСТВА
Tekovna godina
Prethodna godina
Вредносно усогласување (обезвреднување) на
материјални средства
Вредносно усогласување (обезвреднување) на
краткорочни побарувања
Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи
VKUPNO
9
0
3
694
707
1,353
2,076
3,429
vo iljada denari
15.ОСТАНАТИ РАСХОДИ
Tekovna godina
Загуби врз основа на расходување и загуби од
продажба на нематеријални и материјални sredstva
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго
Останати расходи од работењето
VKUPNO
Prethodna godina
209
179
725
101
52
1,266
3,322
0
54
138
57
3,572
vo iljada denari
16.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
Расходи врз основа на камати од работењето со
поврзани друштва
Расходи врз основа на камати од работењето со
неповрзани друштва
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од
работењето со неповрзани друштва
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
25
0
8,785
7,250
11
29
8,820
7,279
17.DANOK NA DOBIVKA NA NEPRIZNAENI RASHODI
Usoglasuvawe na nepriznaenite rashodi za dano~ni celi od tekovnata
godina
Rashodi koi ne se povrzani so dejnosta na subjektot
Isplateni nadomestoci na tro{oci i drugi li~ni primawa od raboten odnos
nad utvrdeniot iznos
Nadomestoci na lica volonteri za lica anga`irani za vr{ewe na javni
raboti isplateni nad iznosite utvrdeni so zakon
Tro{oci za reprezentacija
Pari~ni i dano~ni kazni, penali i kazneni kamati za nenavremena uplata
na javni dava~ki i na tro{oci za prisilna naplata.
Tro{oci za kalo, rastur, kr{ i rasipuvawe
Traen otpis na nenaplateni pobaruvawa
Proporcionalen iznos na amortizacija na sredstva za koi e koristeno
dano~no osloboduvawe po osnov na reinvestirana dobivka vo DB za 2007 i
2008 godina
Drugi usoglasuvawe na rashodite soglasno so ZDD koi ne se posebno
navedeni vo prethodnite redni broevi
Dano~na osnova
Presmetan danok na dobivka (AOP 30 h propi{ana stapka)
Danok na dobivka po namaluvawe
Plateni akontacii na danok na dobivka vo dano~niot period
Iznos na pove}e platen danok na dobivka prenesen od prethodni dano~ni
periodi
Iznos za doplata / pove}e platen iznos
iznos vo denari
6,032,748
507,295
33,288
208,578
1,643,851
301,286
27,191
725,350
2,364,244
221,665
6,032,748
603,275
603,275
349,958
586,841
( 333,524)
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
DOLGORO^NI SREDSTVA
18.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Opis
Nabavna vrednost
Zemji{te
Grade`ni
objekti
Oprema
Investicii
vo tek
Vkupno
Saldo na 1 Januari 2013
(tekovna godina)
Zgolemuvawe
Namaluvawe
543
1,400
77,945
1,893
37
166,117
2,615
18,162
661
244,605
6,569
18,199
Saldo na 31 Dekemvri 2013
(tekovna godina)
Ispravka na vrednosta
1,943
79,801
150,570
661
232,975
-
16,585
1,737
28
74,989
12,565
3,727
-
91,574
14,302
3,755
-
18,295
83,827
-
102,122
1,943
61,506
66,743
661
130,853
543
61,360
91,128
-
153,031
543
42,526
35,419
140,283
34,465
8,631
32,712
3,276
35,988
216,064
73,160
44,620
543
77,945
166,117
-
244,605
15,455
1,130
66,136
10,566
1,713
-
16,585
74,989
-
91,574
543
61,360
91,128
-
153,031
543
27,071
74,147
32,712
134,473
Saldo na 1 Januari 2013
(tekovna godina)
Amortizacija
Namaluvawe
Saldo na 31 Dekemvri 2013
(tekovna godina)
Neto smetkovodstvena
vrednost na 31 Dekemvri 2013
(tekovna godina)
Neto smetkovodstvena
vrednost na 1 Januari 2013
(tekovna godina)
Nabavna vrednost
Saldo na 1 Januari 2012
(prethodna godina)
Zgolemuvawe
Namaluvawe
Saldo na 31 Dekemvri 2012
(prethodna godina)
Ispravka na vrednosta
Saldo na 1 Januari 2012
(prethodna godina)
Amortizacija
Namaluvawe
Saldo na 31 Dekemvri 2012
(prethodna godina)
Neto smetkovodstvena
vrednost na 31 Dekemvri 2012
(prethodna godina)
Neto smetkovodstvena
vrednost na 1 Januari 2012
(prethodna godina)
81,591
11,696
1,713
vo iljada denari
19.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани
друштва (учество во заеднички вложувања)
Останати долгорочни финансиски средства
VKUPNO
Tekovna godina
153
101,775
101,928
Prethodna godina
153
101,213
101,365
IGM Elenica AD do 31.12.2012 е основач и единствен содружник во EKO oran`erii DOOEL
Во основачкиот акт на EKO Oran`erii се предвидени Дополнителни доплати согласно со
член 191 од Законот за трговски друштва за покривање на загубите. Настанати се услови
според член 191 од ЗТД, односно EKO Oran`erii има искажано Загубa. Одлуката за
дополнителни доплати е донесена од страна на единствениот Основач. Дополнителните
доплати се извршени
pred 31.12.2012 година koga e prodaden 50% od udelot na Kolid
Kompani AS. IGM Elenica AD овие дополнителни доплати ги има евидентирано на сметка
Останати долгорочни побарувања vo iznos od 101.775. iljadi denari.
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
TEKOVNI SREDSTVA
ZALIHI
vo iljada denari
20.ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ
Surovini i materijali na zaliha
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna
godina
14,775
14,775
9,581
9,581
vo iljada denari
21.ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ
Siten inventar vo upotreba
VKUPNO
VKUPNO ZALIHI NA SUROVINI, MATERIJALI, REZERVNI
DELOVI I SITEN INVENTAR
Tekovna godina
Prethodna
godina
137
137
101
101
14,912
9,682
vo iljada denari
22.ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ
Производи на залиха
Вредносно усогласување на залихите на готови производи
VKUPNO
Tekovna godina
24,185
(684)
23,501
Prethodna
godina
25,747
(2,007)
23,740
vo iljada denari
23.СТОКИ
Tekovna godina
Prethodna
godina
Стоки на залиха
VKUPNO
23,838
23,838
32,004
32,004
VKUPNO ZALIHI NA PROIZVODSTVO, GOTOVI
PROIZVODI I STOKI, BIOLO[KI SREDSTVA KOI SE
^UVAAT ZA [email protected] I PREKINATO RABOTEWE
47,338
55,744
SE VKUPNO ZALIHI
62,250
65,426
AVANSI DEPOZITI I KAUCII
vo iljada denari
24.AVANSI, DEPOZITI I KAUCII ZA SUROVINI I
MATERIJALI, REZERVNI DELOVI, SITEN INVENTAR,
[email protected] I AVTOGUMI
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство
VKUPNO
Tekovna godina
18,851
0
18,851
Prethodna
godina
16,935
3,729
20,664
PARI^NI SREDSTVA , EKVIVALENTI I POBARUVAWA
vo iljada denari
25.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Парични средства на трансакциски сметки во денари
Издвоени парични средства и акредитиви
Парични средства во благајна
VKUPNO
Tekovna godina
2,427
0
28
2,456
Prethodna
godina
202
2
110
318
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
vo iljada denari
26.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ
Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
Спорни и сомнителни побарувања
VKUPNO
Tekovna godina
38,424
1,411
30,707
70,542
Prethodna
godina
40,851
1,595
0
42,445
vo iljada denari
27.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на
вкупен приход и данок на приход платен на странско правно
лице (задржан данок)
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna
godina
363
363
1,041
1,041
vo iljada denari
28.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА
Побарувања врз основа на цесија, асигнација и преземање на
долг
Останати побарувања
VKUPNO
AGRO KONSALTING
TOTAL [email protected]
EKO [email protected]
TOTAL ELEKTRIK
OMNI GRADBA
VKUPNO POBARUVAWA PO CESIJA
GARVANLIEV ILE
Tekovna godina
Prethodna
godina
27,716
57
27,773
2,498
16
2,514
91
1,658
25,664
292
11
27,716
57
vo iljada denari
29.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во
странство
Хартии од вредност според објективната вредност преку
добивката или загубата
Вредносно усогласување на финансиски средства
VKUPNO
Dadeni zaemi
Trgoprodukt
Eva Stil
Zovi promet
Eko Oran`erii
Misteg Invest
vkupno
Omni gradba
Vlo`uvawa vo akcii i udeli
Vlo`uvawa vo akcii - Peon Broker
Udeli vo Istok Biznis - Grup
Akcii - Kik Kumanovo
Akcii - Kiro ^u~uk
Vkupno
Tekovna godina
Prethodna
godina
20,484
17,721
130
0
26,863
0
47,477
27,726
0
45,447
606
2
22
19,694
160
20,484
130
2,300
778
13,610
10,175
26,863
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
vo iljada denari
30.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ
ПРИХОДИ (АВР)
Tekovna godina
Однапред платени трошоци
VKUPNO
Prethodna
godina
5,181
5,181
32
32
vo iljada denari
31.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
Tekovna godina
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани
друштва во земјата и странство
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и
странство
VKUPNO
Dogloro~ni krediti
Elenica
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
Dolgoro~en kredit
SE VKUPNO
Kratkoro~ni krediti
Kratkoro~ni krediti
Banka
Prethodna
godina
76,167
5,500
21,350
97,517
83,955
89,455
razlika
Tekoven del
17,124
7,875
10,839
9,508
1,920
6,000
3,400
12,000
5,000
73,667
56,752
34,167
3,425
1,575
2,168
1,902
384
1,200
680
2,400
1,000
14,733
7,450
2,900
7,000
17,350
85
13
91,017
91,017
2,500
4,000
6,500
2,500
4,000
6,500
2,500.
4,000.
6,500.
97,517
97,517
24,703.
90,919
1,490
580
1,400
3,470
98
0.224
18,203
Дадено обезбедување во недвижен имот во сопственост на друштвото.
KRETKORO^NI OBVRSKI
vo iljada denari
32.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ
Обврски спрема добавувачи во земјата
Обврски спрема добавувачи од странство
VKUPNO
Tekovna godina
33,241
4,007
37,248
Prethodna godina
32,529
6,456
38,986
vo iljada denari
33.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ZA PRIMENI AVANSI,
DEPOZITI I KAUCII
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата
VKUPNO
Tekovna godina
38,862
38,862
Prethodna godina
24,566
24,566
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
vo iljada denari
34.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И
ДРУГИ ДАВАЧКИ
Tekovna godina
Обврски за данокот на додадена вредност
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на
плата
Обврски за персонален данок на доход
Обврски за данок на непризнати расходи и помалку искажани
приходи
VKUPNO
Prethodna godina
5,635
995
542
262
550
205
0
6,438
32
1,781
vo iljada denari
35.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ
Prethodna
godina
Tekovna godina
Обврски за плата и надоместоци на плата
Останати обврски спрема вработените
VKUPNO
1,077
133
1,211
1,058
316
1,374
vo iljada denari
36.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ
РЕЗЕРВИРАЊА
Prethodna
godina
Tekovna godina
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица
Обврски врз основа на наем
Обврски за членарини
VKUPNO
4
3
2
9
2
0
2
4
vo iljada denari
37.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
Tekovna godina
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата
Краткорочни кредити и заеми во земјата
VKUPNO
Prethodna
godina
425
0
425
0
203
203
vo iljada denari
38.ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА
ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)
Tekovna godina
Однапред пресметани трошоци
Одложено признавање на приходи
VKUPNO
626
18,765
19,391
Prethodna
godina
54
24,474
24,529
vo iljada denari
39, Povrzani strani
EKO [email protected]
EKO ORAN@ERII- pretplata
EKO [email protected] - obvrski po fakturi
EKO [email protected] osnova~- pobaruvawa po cesii
EKO [email protected] - dolg . fin. Vl.
EKO [email protected] dadeni pozajmici
VKUPNO
Tekovna godina
Prethodna godina
476
-
6,414
3,069
25,214
910
101,775
101,213
18,845
14,265
152,725
119,457
AD IGM "ELENICA"
Finansiski izve{tai i bele{ki kon finansiskite izve{tai na
Strumica
31.12.2013
40.СУДСКИ СПОРОВИ
На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од
потенцијалби загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги
анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа
проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува
дека истите нема да резултираат во метријално значајни обврски.
37.НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
По 31 декември 2013 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие
финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските
извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски
извештаи.
Download

FINANSISKI IZVE[TAI ZA 2013 GODINA I IZVE[TAJ NA REVIZORITE