IZVE[TAJ ZA TRANSPARENTNOST
ZA 2011 GODINA
Mart 2012 godina
Izgotven i objaven (www.evropskicentarzarevizija.com.mk) vrz osnova na ~len 35
od Zakonot za revizija („Slu`ben vesnik na RM” 158/2010)
1
Содржина:
1. Правна структура и сопственост на друштвото за ревизија;
2. Професионална мрежа и правните структурни аранжмани;
3. Управувачката структура на друштвото за ревизија;
4. Внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија,
ефективност и функционирање;
5. Датум на извршена последна проверка за уверување во квалитетот на
ревизорот, согласно со членот 20 од законот за ревизија;
6. Список на субјекти на кои е извршена ревизија, во текот на претходната
година;
7. Изјава за независното работење на друштвото за ревизија, интерни
процедури за проверка на усогласеноста на независноста и нивното
спроведување;
8. Политика што ја следи друштвото за ревизија во претходната година;
9. Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и
други надоместоци;
10. Основата според која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.
2
ul.”””Mit.Teodosij Gologanov”” br. 39/2, 1000 Skopje,
@iro smetka: 270 00000 1047293, HALKBANK Skopje
Dano~en broj: MK 4030005574146 tel/faks: 02/3215-327;3215-328
e-mail: [email protected], www.evropskicentarzarevizija.com.mk
Dru{tvoto za revizija „EVROPSKI CENTAR ZA REVIZIJA” DOO
Skopje, soglasno odredbite od ~len 35 od Zakonot za revizija ("Slu`ben vesnik
na RM", 158/2010), za finansiskata 2011 godina, go objavuva sledniov:
IZVE[TAJ ZA TRANSPARENTNOST
ZA GODINATA 2011
1. Pravna struktura i sopstvenost
“EVROPSKI CENTAR ZA REVIZIJA” DOO Skopje, ima dobieno
trajna dozvola za rabota od Ministerstvoto za finansii na 16.11.2005 godina
pod br.11-29748/1.
“EVROPSKI CENTAR ZA REVIZIJA” DOO Skopje e registriran
kako DOO od osnova~ite: Vesna Peh~evska od Berovo, ul.”Paruca” br.6/2-16,
Svetlana Stefanovska od Skopje ul.”Trifun Haxi Janev” br.3/11 Skopje i Euro
Konsalt Plus DOO Skopje so sedi{te na ul.Petar Deqan br.5/3-42. Soglasno
~len 24 od Zakonot za revizija vo dru{tvoto se vraboteni 2 ovlasteni
revizori:
- dipl.ekk. Vesna Peh~evska, Uverenie br.07-24342/1 od 12.02.2004 godina;
- dipl.ekk. Svetlana Stefanovska, Uverenie br.07-22231/1 od 24.06.2002
godina.
Dru{tvoto ima sklu~eno osiguruvawe so osiguritelna kompanija za
osiguruvawe na dejnosta i gi pokriva mo`nite eventualni {teti naneseni na
klientite, so toa dru{tvoto vo celost gi ispolnuva barawata za izdavawe
dozvola za rabota, opredelena so odredbite od ~len 17 od Zakonot za revizija.
2. Profesionalna mre`a i pravni i strukturni
aran`mani vo mre`a
Profesionalnata mre`a i povrzanost na “EVROPSKI CENTAR ZA
REVIZIJA” DOO Skopje e na preden plan so Institutot za ovlasteni
revizori na R.Makedonija i negovite tela i komisii vo koj pokraj revizorskata
ku}a ~lenovi se i ovlastenite revizori. “EVROPSKI CENTAR ZA
REVIZIJA” DOO Skopje sprema ovoj Institut gi ispolnuva redovno site
3
statutarni obvrski. Pokraj ovaa, postojat i dogovori za sorabotka so
kvalitetni kvalifikuvani nadvore{ni lica.
Dru{tvoto nema sklu~eno dogovori za ~lenstvo ili dogovori za
isklu~ivo pravo na zastapuvawe na interesite na me|unarodna revizorska
mre`a.
3. Upravuva~ka struktura
Vo dru{tvoto ima vkupno 8 lica vraboteni od koi 2 ovlasteni revizoridiplomirani ekonomisti, 1 magister po ekonomski nauki, 2 diplomirani
ekonomisti, 2 lica so VSS i 1 lice so SSS.
Upravuva~kata struktura na revizorskata ku}a e takva {to so nejze
rakovodi upravitelot Romeo Kostadinov.
Vesna Peh~evska i Svetlana Stefanovska se anga`irani kako
rakovoditeli na revizija, Magdica Kostadinova, Julija Minkovska i Jovanka
Stoj~evska se anga`irani vo pove}e proekti na revizija.
4. Sistem na kontrola na kvalitet
Me|unarodnite revizorski standardi, kodeksot na etika na profesionalnite smetkovoditeli, i odredbite od Zakonot za revizija se osnovite za
vr{ewe na revizija. Usoglasenosta na izve{taite so Me|unarodnite standardi
za finansisko izvestuvawe i Me|unarodnite smetkovodstveni standardi,
utvrdeni od Odborot za Me|unarodni smetkovodstveni standardi (IASB) se
pojdovna to~ka pri proverkata na usoglasenosta na finansiskite izve{tai kaj
trgovskite dru{tva, so navedenite standardi.
Za subjektite koi {to imaat opredelena smetkovodstvena ramka,
razli~na od prethodno navedenata, se vr{i proverka i usoglasenost na
izve{taite so taka definiranata ramka.
Vnatre{nata kontrola na kvalitetot na revizijata se sproveduva preku
dosledno pridr`uvawe na ovlastenite revizori kon politikite i procedurite
za kontrola na kvalitetot, {to gi ima doneseno ovaa revizorska ku}a,
zapo~nuvaj}i od pismoto za anga`irawe, planirawe i izvr{uvawe na
revizijata, pa zaklu~no so izgotvuvaweto i podnesuvaweto na revizorskiot
izve{taj.
Kontrolata vrz rabotata na revizija na finansiski izve{tai se
sproveduva od strana na upravitelot. Dru{tvoto e vo podgotovka i
implementacija na revizorski softver koj }e ovozmo`i zgolemena kontrola na
rabotata na revizorskite timovi.
Upravitelot na “EVROPSKI CENTAR ZA REVIZIJA” DOO Skopje
koristi i soodvetni kvalifikuvani nadvore{ni lica.
4
Pokraj ovie merki kontrolata na kvalitetot, odnosno kvalitetot na
revizijata se obezbeduva i preku samokontrola i dosledno po~ituvawe na
etikata na profesionalnite smetkovoditeli {to me|udrugoto se pravi i so
potpi{uvawe na izjava na personalot na revizorskata ku}a za moralna i
krivi~na odgovornost na revizorot vo slu~aj na neobezbeden kvalitet vo
revizorskite postapki.
Kontinuiranata edukacija na ovlastenite revizori se vr{i
individualno vo kontinuitet, so sledewe i realizacija na Programata za
edukacija, {to ja sproveduva Institutot za ovlasteni revizori.
5. Posleden datum na proverka za uveruvawe vo
kvalitetot na revizorot
Posledna proverka za uveruvawe vo kvalitetot na revizorot od strana na
Institutot na ovlasteni revizori na Republika Makedonija, e sprovedena vo
Noemvri 2010 godina.
6. Spisok na subjekti na koi e izvr{ena revizija
vo 2011 godina:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Назив на субјекти на ревизија
Велес Табак АД Велес
Жикол ДООЕЛ Струмица
Монтенегро ДОО Гостивар
Наше Осигурување АД Кочани
НЦАБ Македонија АД Прилеп
Петрол Компани ДОО Тетово
ИМП Солета Виолета ДОО Скопје
Телефонмонтажа Комерц АД Скопје
Жито Леб АД Охрид
Екстра Скопско ДООЕЛ Охрид
Централен Регистар на РМ
Даути Комерц АД Скопје
Кодинг ДООЕЛ Скопје
Промес ДОО Скопје
Еин Соф ДООЕЛ Скопје
КИТ ГО ДООЕЛ Штип
Зона Трико ДООЕЛ Виница
КЈП Водовод Кочани
Лама Комерц ДООЕЛ Гостивар
Кединг ДООЕЛ Скопје
ЗДГ Дабевец Берово
5
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Агенција за вработување на РМ Скопје
Делта Бет ДООЕЛ Скопје
Темпо 96 ДООЕЛ Скопје
Индустриски Ладилник АД Тетово
ЈП Водовод и Канализација Скопје
Капа Конструкција АД Битола
Извор Вадин ДООЕЛ Скопје
Интернационал Фуд Базар ДОО Скопје
Трејдек ДООЕЛ Скопје
Д.С. Галаб ДООЕЛ Скопје
Подгорка ДООЕЛ Струга
Трејс Инвестментс ДООЕЛ Скопје
НАС МБД ДООЕЛ Скопје
Гони Текс ДООЕЛ Скопје
Дон Мак ДООЕЛ Охрид
МЈП Проаква Струга
Вени Види Вици ДОО Скопје
ЕБМ Македонија ДООЕЛ Скопје
Џезо Турс Прима ДООЕЛ Гостивар
7. Izjava za nezavisnoto rabotewe na dru{tvoto
za revizija
Dru{tvoto usvoi interni proceduri za proverka na usoglasenosta na
nezavisnosta. Vrabotenite vo dru{tvoto, negovite nadvore{ni sorabotnici i
anga`iranite nadvore{ni stru~ni lica imaat potpi{ano izjavi za nezavisnost
preku {to se izvr{i sproveduvawe na internite proceduri.
8. Izjava za politikata na dru{tvoto
Celta na dru{tvoto e vospostavuvawe, sproveduvawe, odr`uvawe i
sledewe na sistem za kontrola na kvalitet, koj obezbeduva razumno ubeduvawe
deka dru{tvoto i personalot rabotat vo soglasnost so Me|unarodniot standard
za kontrola na kvalitet – MSKK1 “Kontrola za kvalitet na firmi koi
sproveduvaat revizii i proverki na finansiski izve{tai i drugi anga`mani
na uveruvawe i povrzani uslugi i deka izve{taite za anga`manite na
dru{tvata se soodvetni so prilikite.
6
9. Finansiski informacii
Vkupniot prihod za 2011 godina na “EVROPSKI CENTAR ZA
REVIZIJA” DOO Skopje e ostvaren po slednive osnovi:
(vo iljadi denari)
R.br.
VID NA PRIHOD
1
2
3
4
5
Revizija na godi{ni i konsolidirani smetki
Dopolnitelni uslugi na uveruvawe vo kvalitet
Dano~ni sovetodavni uslugi
Smetkovodstveni uslugi
Drugi nerevizorski uslugi
Vkupno
IZNOS
3.607
/
/
147
906
4.660
10. Honorar na ovlasteniot revizor
Honorarot na ovlasteniot revizor se utvrduva od osnovata na potro{enoto vreme na revizorskiot anga`man.
Skopje, 30.03.2012 godina
Evropski Centar za Revizija
DOO Skopje
7
Download

IZVE[TAJ ZA TRANSPARENTNOST ZA 2011 GODINA