С О Д Р Ж И Н А
1. Годишна сметка на Друштвото за 2013 година...............................................................................7
2. Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година со извештај на независните
ревизори...........................................................................................................................................53
3. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи
на Друштвото за 2013 година.........................................................................................................89
4. Годишен извештај на Комплементарите за работењето на Друштвото во 2013 година...........91
5. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Комплементарите за
работењето на Друштвото во 2013 година.................................................................................108
6. Извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и
раководењето со Друштвото во 2013 година..............................................................................109
7. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од
контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2013 година.......................120
8. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор
на Друштвото во 2013 година.......................................................................................................121
9. Предлог Одлука за распоредување по Годишната сметка на Друштвото................................122
10. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото...................123
11. Предлог Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи
на Друштвото за 2014 година.......................................................................................................124
12. Известување Комплементарите до Надзорниот одбор на Друштвото ....................................125
13. Известувања на членовите на Надзорниот одбор до Собранието на Друштвото ..................126
14. Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со
заинтересирана страна на Друштвото ........................................................................................129
15. Предлог Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна ......................147
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
3
4
ОИЛКО КДА
ДНЕВЕН РЕД
I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ
- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување на бројач на гласови
- Верификација на список на присутни акционери односно на нивни
полномошници;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на
Собранието (кворум) на Друштвото;
II. РАБОТЕН ДЕЛ
1.
Расправа за Годишната сметка, Финансиските
Годишниот извештај на Друштвото за 2013 година
извештаи
и
1.1. Разгледување на Годишната сметка и Финансиските извештаи
на Друштвото за 2013 година
- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка и
Финансиските извештаи на ОИЛКО КДА-Скопје за периодот
од 1.1.2013 година до 31.12.2013 година
1.2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на
Друштвото во 2013 година
- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Друштвото во 2013 година
1.3. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за
резултатите од контролата над управувањето и раководењето
со Друштвото во 2013 година
- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот
одбор за резултатите од контролата над управувањето и
раководењето со Друштвото во 2013 година,
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на
Надзорниот одбор на Друштвото во 2013 година,
2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната
сметка на Друштвото за 2013 година,
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
5
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка
за 2013 година (Дивиденден календар)
3. Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на
Друштвото за 2014 година;
- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските
извештаи на Друштвото за 2014 година
4. Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана страна;
- Предлог: Одлука за одобрување голема зделка со заинтересирана
страна
6
ОИЛКО КДА
7
Godi[na smetka 2 0 1 3
8
ОИЛКО КДА
ПРИЛОГ 1
Период
1 2 3
0 6 1 7 8 7 7 4
4 5 6 7 8 9 10 11
Вид работа
Идентификационен број (ЕМБС)
Контролор
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Резервни кодекси
ОИЛКО КДА Скопје
Назив на друштвото
Ул. 10 бр. 152, 1042 Миладиновци - Илинден
Адреса, седиште и телефон
4 0 3 0 0 0 6 6 1 9 0 2 0
Единствен даночен број
БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден
31.12.
20
13
година
(во денари)
Реден
број
1
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
2
3
4
Износ
Тековна
година
5
Претходна
година
6
1.
АКТИВА:
А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031)
2.
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(003+004+005+006+007+008)
002
7
281.526
476.401
3.
Издатоци за развој
003
7
68.190
203.637
4.
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци
и слични права
004
7
213.336
272.764
5.
Гудвил
005
6.
Аванси за набавка на нематеријални средства
006
7.
Нематеријални средства во подготовка
007
8.
Останати нематеријални средства
008
9.
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019)
009
279.806.068
386.064.435
10.
Недвижности (011+012)
010
63.076.503
58.870.698
001
10.а. Земјиште
011
10.б. Градежни објекти
012
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
1.624.687.594 1.731.140.836
8
5.790.129
8
57.286.374
58.870.698
9
Godi[na smetka 2 0 1 3
10
Реден
број
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
1
2
3
4
Износ
Тековна
година
5
Претходна
година
6
11.
Постројки и опрема
013
8
2.149.215
2.258.160
12.
Транспортни средства
014
8
208.030.374
321.235.141
13.
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел
015
8
2.526.280
2.637.569
14.
Биолошки средства
016
15.
Аванси за набавка на материјални средства
017
8
16.
Материјални средства во подготовка
018
8
4.023.696
1.062.867
17.
Останати материјални средства
019
18.
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ
020
19.
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(022+023+024+025+026+030)
021
20.
Вложувања во подружници
022
21.
Вложувања во придружени друштва и учества
во заеднички вложувања
023
22.
Побарувања по дадени долгорочни
заеми на поврзани друштва
024
23.
Побарувања по дадени долгорочни заеми
025
24.
Вложувања во долгорочни хартии од вредност
(027+028+029)
026
24.а.
Вложувања во хартии од вредност
кои се чуваат до доспевање
027
24.б.
Вложувања во хартии од вредност
расположиви за продажба
028
24.в.
Вложувања во хартии од вредност според
објективната вредност преку добивката или загубата
029
25.
Останати долгорочни финансиски средства
030
26.
VI. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(032+033+034)
031
27.
Побарувања од поврзани друштва
032
28.
Побарувања од купувачи
033
29.
Останати долгорочни побарувања
034
30.
VII. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА
035
1.344.600.000 1.344.600.000
1.344.600.000 1.344.600.000
ОИЛКО КДА
Реден
број
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
1
2
3
4
Износ
Тековна
година
5
Претходна
година
6
31.
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059)
036
21.706.752
25.787.830
32.
I. ЗАЛИХИ
(038+039+040+041+042+043)
037
1.241.243
1.211.322
33.
Залихи на суровини и материјали
038
1.241.243
1.211.322
34.
Залихи на резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми
039
35.
Залихи на недовршени производи
и полупроизводи
040
36
Залихи на готови производи
041
37.
Залихи на трговски стоки
042
38.
Залихи на биолошки средства
043
39.
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)
НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
044
40.
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051)
045
18.742.583
23.267.706
41.
Побарувања од поврзани друштва
046
20
15.460.753
16.669.389
42.
Побарувања од купувачи
047
11
2.129.606
4.595.874
43.
Побарувања за дадени аванси на добавувачи
048
328.957
304.839
44.
Побарувања од државата по основ на даноци,
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки
кон државата (претплати)
049
43.257
45.
Побарувања од вработените
050
409.424
447.400
46.
Останати краткорочни побарувања
051
370.586
1.250.204
47.
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(053+056+057+058)
052
48.
Вложувања во хартии од вредност
(054+055)
053
48.а. Вложувања кои се чуваат до доспевање
054
Вложувања според објективната вредност
преку добивката или загубата
055
49.
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва
056
50.
Побарувања по дадени заеми
057
51.
Останати краткорочни финансиски средства
058
48.б.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
11
Godi[na smetka 2 0 1 3
Реден
број
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
1
2
3
4
52.
12
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
(060+061)
059
52.а. Парични средства
060
52.б. Парични еквиваленти
061
12
Износ
Тековна
година
5
Претходна
година
6
1.722.926
1.308.802
1.722.926
1.308.802
9.848.409
10.843.173
53.
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)
062
54.
ВКУПНА АКТИВА:
СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)
063
55.
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА
064
56.
ПАСИВА:
А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)
065
57.
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
066
58.
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ
067
59.
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)
068
60.
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)
069
61.
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ
ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ
НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
070
62.
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)
071
27.074.090
26.524.519
63.
Законски резерви
072
27.074.090
26.524.519
64.
Статутарни резерви
073
65.
Останати резерви
074
66.
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА
075
27.256.418
46.925.337
67.
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)
076
68.
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
077
18.910.829
10.991.412
69.
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
078
70.
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ
НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
079
71.
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО
080
1.656.242.755 1.767.771.839
172.332.029
172.332.029
1.578.779.337 1.589.979.268
13
1.505.538.000 1.505.538.000
ОИЛКО КДА
Реден
број
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
1
2
3
4
72.
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)
081
73.
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ
И ТРОШОЦИ (083+084)
082
74.
Резервирања за пензии, отпремнини
и слични обврски кон вработените
083
75.
Останати долгорочни резервирања
за ризици и трошоци
084
76.
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)
085
77.
Обврски спрема поврзани друштва
086
78.
Обврски спрема добавувачи
087
79.
Обврски за аванси, депозити и кауции
088
80.
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
089
81.
Обврски по заеми и кредити
090
82.
Обврски по хартии од вредност
091
83.
Останати финансиски обврски
092
84.
Останати долгорочни обврски
093
85.
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ
094
86.
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)
095
87.
Обврски спрема поврзани друштва
096
88.
Обврски спрема добавувачи
097
89.
Обврски за аванси, депозити и кауции
90
Износ
Тековна
година
Претходна
година
5
6
77.004.476
176.507.842
77.004.476
176.507.842
20
9.741.197
9.233.408
15
8.743.946
13.329.592
098
18.570
41.575
Обврски по основ на даноци и придонеси на плата
и надомести на плата
099
2.197.573
2.257.359
91.
Обврски кон вработените
100
4.591.425
4.729.401
92.
Тековни даночни обврски
101
2.811.765
3.316.507
93.
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци
102
94.
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
103
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
13
Godi[na smetka 2 0 1 3
14
ОИЛКО КДА
ПРИЛОГ 2
Период
1 2 3
0 6 1 7 8 7 7 4
4 5 6 7 8 9 10 11
Вид работа
Идентификационен број (ЕМБС)
Контролор
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Резервни кодекси
ОИЛКО КДА Скопје
Назив на друштвото
Ул. 10 бр. 152, 1042 Миладиновци - Илинден
Адреса, седиште и телефон
4 0 3 0 0 0 6 6 1 9 0 2 0
Единствен даночен број
БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12. 20 13 година
Реден
број
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
1
2
3
4
1.
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)
201
2.
Приходи од продажба
202
17,18
3.
Останати приходи
203
ХХХ
Промена на вредноста на залихи на готови производи
и на недовршено производство
Залихи на готови производи и на недовршено
4.а.
производство на почетокот на годината
Залихи на готови производи и на недовршено
4.б.
производство на крајот на годината
4.
5.
6.
Капитализирано сопствено производство и услуги
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)
(во денари)
Износ
Тековна
година
5
Претходна
година
6
417.233.001
437.880.717
415.044.178
434.136.860
18
2.188.823
3.743.857
ХХХ
ХХХ
ХХХ
204
205
206
207
391.291.615
418.537.458
108.736.194
116.106.248
7.
Трошоци за суровини и други материјали
208
8.
Набавна вредност на продадени стоки
209
9.
Набавна вредност на продадени материјали, резервни
делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми
210
10.
Услуги со карактер на материјални трошоци
211
19
31.343.256
35.415.834
11.
Останати трошоци од работењето
212
19
26.080.118
25.740.431
12.
Трошоци за вработени (214+215+216+217)
213
85.530.112
86.388.794
214
54.874.158
54.710.733
12.а. Плати и надоместоци на плати (нето)
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
15
Godi[na smetka 2 0 1 3
Реден
број
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
1
2
3
4
Претходна
година
5
6
12.б. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата
215
4.326.001
4.282.991
12.в. Придонеси од задолжително социјално осигурување
216
21.885.854
21.819.604
12.г. Останати трошоци за вработените
217
4.444.099
5.575.466
139.482.803
154.153.358
Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства
Вредносно усогласување (обезвреднување)
на нетековни средства
Вредносно усогласување (обезвреднување)
на тековни средства
219
16.
Резервирања за трошоци и ризици
221
17.
Останати расходи од работењето
222
18.
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233)
13.
14.
15.
19.
19.а.
19.б.
19.в.
19.г.
20.
Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва (225+226+227+228)
Приходи од вложувања во поврзани друштва
Приходи по основ на камати од работење
со поврзани друштва
Приходи по основ на курсни разлики од работење
со поврзани друштва
Останати финансиски приходи од работење
со поврзани друштва
Приходи од вложувања во неповрзани друштва
19
218
220
19
19
454.217
119.132
278.576
223
123.651
492.637
224
93.404
438.055
93.404
438.055
225
226
227
228
229
Приходи по основ на камати од работење
со неповрзани друштва
Приходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски
средства
230
371
369
231
29.876
54.213
24.
Останати финансиски приходи
233
25.
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243)
234
6.640.114
8.275.251
235
4227
209455
236
4.227
209.455
239
6.623.248
7.967.999
240
12.639
97.797
21.
22.
23.
Финансиски расходи од односи со поврзани
друштва (236+237+238)
Расходи по основ на камати од работење
26.а.
со поврзани друштва
Расходи по основ на курсни разлики од работење
26.б.
со поврзани друштва
26
26.в. Останати финансиски расходи од поврзани друштва
27.
28.
16
Износ
Тековна
година
Расходи по основ на камати од работење
со неповрзани друштва
Расходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва
232
237
238
ОИЛКО КДА
Реден
број
1
29.
30.
ПОЗИЦИЈА
Ознака
на АОП
Број на
белешка
2
3
4
Нереализирани загуби (расходи) од финансиски
средства
Вредносно усогласување на финансиски средства
и вложувања
243
32.
Удел во добивката на придружените друштва
244
33.
Удел во загубата на придружените друштва
245
35.
5
6
242
Останати финансиски расходи
34.
Претходна
година
241
31.
Добивка од редовното работење
(201+223+244) - (204-205+207+234+245)
Загуба од редовното работење
(204-205+207+234+245) - (201+223+244)
Износ
Тековна
година
246
19.424.923
11.560.645
19.424.923
11.560.645
514.094
569.233
18.910.829
10.991.412
247
36.
Нето добивка од прекинати работења
248
37.
Нето загуба од прекинати работења
249
38.
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)
250
39.
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)
251
40.
Данок на добивка
252
41.
Одложени даночни приходи
253
42.
Одложени даночни расходи
254
43.
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(250-252+253-254)
255
44.
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(251+252-253+254)
256
45.
Просечен број на вработени врз основа на часови на
работа(во апсолутен износ)
257
184
181
46.
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)
258
12
12
47.
ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ
259
18.910.829
10.991.412
Добивка која им припаѓа на имателите на акции
на матичното друштво
260
47.а.
47.б. Добивка која припаѓа на неконтролираното учество
261
Загуба која се однесува на имателите на акции
47.в.
на матичното друштво
262
47.г. Загуба која се однесува на неконтролираното учество
263
48.
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА
264
48.а. Вкупна основна заработувачка по акција
265
48.б. Вкупно разводнета заработувачка по акција
266
Основна заработувачка по акција од прекинато
работење
Разводнета заработувачка по акција од прекинато
48.г.
работење
48.в.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
267
268
17
Godi[na smetka 2 0 1 3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од
Реден
број
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.a.
20.б.
21.
21.a.
21.б.
18
01.01
до
31.12.
ПОЗИЦИЈА
Добивка за годината
Загуба за годината
Останата сеопфатна добивка
2
(273+275+277+279+281+283) - 274+276+278+280+282+284)
Останата сеопфатна добивка
(274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)
Добивки кои произлегуваат од преведување
на странско работење
Загуби кои произлегуваат од преведување
на странско работење
Добивки од повторно мерење на финансиски средства
расположиви за продажба
Загуби од повторно мерење на финансиски средства
расположиви за продажба
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти
за хеџирање на парични текови
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти
за хеџирање на парични текови
Промени на ревалоризациските резерви
за нетековни средства (+)
Промени на ревалоризациските резерви
за нетековни средства (-)
Актуарски добивки на дефинирани планови
за користи на вработените
Актуарски загуби на дефинирани планови
за користи на вработените
Удел во останата сеопфатна добивка на придружни
друштва (само за потреби на консолидација)
Удел во останата сеопфатна загуба на придружни
друштва (само за потреби на консолидација)
Данок на добивка на компоненти на останата
сеопфатна добивка
Нето останата сеопфатна добивка (271-285)
Нето останата сеопфатна загуба
(285- 271) или (272 + 285)
Вкупна сеопфатна добивка за годината
(269+286) или (286-270)
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите
на акции на матичното друштво
Сеопфатна добивка која припаѓа
на неконтролираното учество
Вкупна сеопфатна загуба за годината
(270-286) или (287-269)
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите
на акции на матичното друштво
Сеопфатна загуба која припаѓа
на неконтролираното учество
20 13 година
Ознака
на АОП
Број на
белешка
3
4
269
270
Износ
Тековна
година
5
Претходна
година
6
18.910.829
10.991.412
18.910.829
10.991.412
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
10.991.412
290
291
292
293
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
19
Godi[na smetka 2 0 1 3
Образец „ДЕ“
Период
1 2 3
0 6 1 7 8 7 7 4
4 5 6 7 8 9 10 11
Вид работа
Идентификационен број (ЕМБС)
Контролор
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Резервни кодекси
ОИЛКО КДА Скопје
Назив на субјектот
Ул. 10 бр. 152, 1042 Миладиновци - Илинден
Адреса, седиште и телефон
4 0 3 0 0 0 6 6 1 9 0 2 0
Единствен даночен број
ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за 2012 година
Реден
број
1
за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)
Група на сметки,
сметка
д = дел
2
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за
АОП
3
4
(во денари)
Износ
Тековна
година
Претходна
година
292.359
292.359
5
6
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
1.
003д
Набавна вредност на компјутерскиот
софтвер
601
1.а.
008д
Вредносно усогласување
на компјутерскиот софтвер
602
1.б.
009д
Акумулирана амортизација
на компјутерскиот софтвер
603
79.023
20.547
1.в.
003д-008д-009д
Сегашна вредност на компјутерскиот
софтвер (< или = АОП 004 од БС)
604
213.336
271.812
5.790.129
Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
20
2
010д
Земјишта
605
3
014д
Шуми
606
4
011д
Набавна вредност на становите
и станбените згради
607
4.а.
018д
Вредносно усогласување на становите
и станбените згради
608
4.б.
019д
Акумулирана амортизација на становите
и станбените згради
609
4.в.
011д-018д-019д
Сегашна вредност на становите
и станбените згради (< или = АОП 012 од БС)
610
0
0
5
011д
Набавна вредност на нестанбени згради
611
79.413.209
78.861.420
ОИЛКО КДА
Реден
број
1
Група на сметки,
сметка
д = дел
2
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за
АОП
3
4
5.а.
018д
Вредносно усогласување
на нестанбените згради
5.б.
019д
Акумулирана амортизација
на нестанбените згради
5.в.
011д-018д-019д
6.
012д
7.
014д
7.а.
018д
7.б.
7.в.
19.990.722
614
57.286.374
58.870.698
0
0
0
0
390.169.593
415.610.879
629
390.169.593
415.610.879
630
381.767.934
408.910.005
631
8.401.659
6.700.874
617
616
618
619
8
014д
Набавна вредност на основното стадо
620
8.а.
018д
Вредносно усогласување
на основното стадо
621
8.б.
019д
Акумулирана амортизација
на основното стадо
622
8.в.
014д-018д-019д
9.
015д
10.
016д
11.
016д
Подобрување на земјиштето
6
22.126.835
Вредносно усогласување
на повеќегодишните насади
Сегашна вредност на основното стадо
(< или = АОП 016 од БС)
Книги, слики, вајарски дела, музејски
експонати, предмети од архивска граѓа
и слично
Вложувања во природни богатства
во подготовка
5
613
615
Акумулирана амортизација
на повеќегодишните насади
Сегашна вредност на повеќегодишните насади
014д-018д-019д
(< или = АОП 016 од БС)
Претходна
година
612
Сегашна вредност на нестанбените згради
(< или = АОП 012 од БС)
Оригинални уметнички и литературни дела за
вршење на дејности од културата
и уметноста
Набавна вредност на повеќегодишните
насади
019д
Износ
Тековна
година
623
624
625
626
В. ПРИХОДИ
12.
13.
73д и 74д
14.
73д и 74д
15.
730, 740 и 741
16.
731 и 742
I. Приходи од продажба
627
Приходи од продажба на стоки
(< или = АОП 202 од БУ)
628
Приходи од продажба на услуги
(< или = АОП 202 од БУ)
Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на домашен пазар
(< или = АОП 202 од БУ)
Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на странски пазар
(< или = АОП 202 од БУ)
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
21
Godi[na smetka 2 0 1 3
Реден
број
1
Група на сметки,
сметка
д = дел
2
17.
731д и 742д
18.
745д
19.
746
20.
746д
21.
747
22.
22
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за
АОП
3
4
Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги во земјите членки на ЕУ
(< или = АОП 202 од БУ)
Приходи по основ на употреба
на компјутерски софтвер развиен
за сопствена употреба
(< или = АОП 206 од БУ)
Приходи од наемнина
(< или = АОП 202 од БУ)
Приходи од наемнина на земјиште
(< или = АОП 202 од БУ)
Приходи од продажба на добра
врз основа на финансиски наем (лизинг)
(< или = АОП 202 од БУ)
II. Останати приходи
Добивки од продажба на нематеријални
и материјални средства
(< или = АОП 203 од БУ)
Добивки од продажба на биолошки
средства(< или = АОП 203 од БУ)
Добивки од продажба на учество
во капитал и хартии од вредност
(< или = АОП 203од БУ)
Добивки од продажба на материјали
(< или = АОП 203 од БУ)
Претходна
година
24.831.323
18.525.981
2.232.042
3.743.857
5
6
632
633
634
635
636
637
638
23.
760
24.
761
25.
762
26.
763
27.
764
28.
765
29.
766
30.
767
31.
767д
Приходи од субвенции
(< или = АОП 203 од БУ)
646
32.
767д
Приходи по основ на донации
и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)
647
33.
768
Приходи од укинување на долгорочни
резервирања (< или = АОП 203 од БУ)
648
34.
769
Останати приходи од работењето
(< или = АОП 203 од БУ)
649
Приходи од вишоци
(< или = АОП 203 од БУ)
Наплатени отпишани побарувања
и приходи од отпис на обврски
(< или = АОП 203 од БУ)
Приходи врз основа на ефекти
од договорена заштита од ризик
(< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од премии, субвенции, дотации
и донации (< или = АОП 203 од БУ)
Износ
Тековна
година
661.017
639
640
641
43.262
642
643
418.817
644
645
1.770.006
ОИЛКО КДА
3.082.840
Реден
број
1
Група на сметки,
сметка
д = дел
2
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за
АОП
3
4
Приходи од наплатени пенали,
неподигнати капари, отстапнини,
награди и слично
(< или = АОП 203 од БУ)
Приходи од поранешни години
(< или = АОП 203 од БУ)
Претходна
година
143.990
16.549
0
0
656
102.869.630
111.664.900
657
350.463
209.811
2.427.894
2.460.693
791.447
774.854
35.
769д
36.
769д
37.
769д
Приходи од даноци и придонеси
(< или = АОП 203 од БУ)
652
38.
769д
Приходи од оперативен наем-лизинг
(< или = АОП 203 од БУ)
653
III. Финансиски приходи
654
Приходи од дивиденди
655
39.
40.
773д и 776д
Износ
Тековна
година
5
6
650
651
Г. РАСХОДИ
I. Трошоци за суровини, материјали,
енергија, резервни делови
и ситен инвентар
Трошоци за суровини и материјали
(< или = АОП 208 од БУ)
41.
42.
400д
43.
400д
Огрев, гориво и мазивa
(< или = АОП 208 од БУ)
658
44.
400д
Прехранбени артикли
(< или = АОП 208 од БУ)
659
45.
400д
Канцелариски материјали
(< или = АОП 208 од БУ)
660
46.
400д
Трошоци за амбалажа
(< или = АОП 208 од БУ)
661
47.
400д
Униформи-заштитна облека и обувки
(< или = АОП 208 од БУ)
662
807.112
877.181
48.
400д
Материјал за чистење и одржување
(< или = АОП 208 од БУ)
663
28.828
26.855
49.
400д
Вода
(< или = АОП 208 од БУ)
664
116.932
159.711
50.
402д и 403д
Потрошена електрична енергија
(< или = АОП 208 од БУ)
665
578.921
578.830
51.
402д и 403д
Потрошени енергетски горива
(< или = АОП 208 од БУ)
666
81.281.542
91.882.666
52.
404
667
16.486.491
14.694.299
53.
407
1.040.038
919.468
54.
Потрошени резервни делови и материјали
за одржување (< или = АОП 208 од БУ)
Отпис на ситен инвентар, амбалажа
и автогуми (во производство)
(< или = АОП 208 од БУ)
II. Трошоци за услуги
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
668
669
23
Godi[na smetka 2 0 1 3
Реден
број
1
Група на сметки,
сметка
д = дел
2
Ознака
за
АОП
3
4
55.
410д
Транспортни услуги во земјата
(< или = АОП 211 од БУ)
56.
410д
Транспортни услуги во странство
(< или = АОП 211 од БУ)
671
57.
411д
ПТТ услуги во земјата
(< или = АОП 211 од БУ)
672
58.
411д
59.
412д
60.
412д
61.
670
Износ
Тековна
година
5
Претходна
година
6
22.711
1.040.038
896.757
ПТТ услуги во странство
(< или = АОП 211 од БУ)
Надворешни услуги за изработка
на производи (лон производство)
(< или = АОП 211 од БУ)
Производствени и занаетчиски услуги
(< или = АОП 211 од БУ)
674
414д
Наемнини за деловни простории
во земјата (< или = АОП 211 од БУ)
676
62.
414д
Наемнини за опрема
(< или = АОП 211 од БУ)
677
63.
414д
Наемнина за земјиште
(< или = АОП 211 од БУ)
678
64.
416д
Трошоци за истражување и развој
(< или = АОП 211 од БУ)
679
III. Надомести на трошоците за вработените
680
257.899
183.258
681
257.899
183.258
65.
Вкалкулирани надомести
за време на боледување
Надоместоци за отпремнина
при заминување во пензија
(< или = АОП 217 од БУ)
Еднократен надоместок во вид на испратнина
заради трајно работно ангажирање под услови
утврдени
со закон (< или = АОП 217 од БУ)
Јубилејни награди
(< или = АОП 217 од БУ)
673
675
66.
420д
67.
422д
68.
422д
69.
422д
70.
422д
Регрес за годишен одмор
(< или = АОП 217 од БУ)
685
71.
422д
Помошти (< или = АОП 217 од БУ)
686
72.
449д
Појачана исхрана
687
IV. Останати трошоци од работењето
688
26.124.237
27.615.899
73.
24
ПОЗИЦИЈА
682
683
684
74.
440
Дневници за службени патувања, ноќевања и
патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)
689
4.068.546
5.274.559
75.
440д
Дневници за службени патувања
(< или = АОП 217 од БУ)
690
4.012.044
5.117.357
ОИЛКО КДА
Реден
број
1
Група на сметки,
сметка
д = дел
2
ПОЗИЦИЈА
Ознака
за
АОП
3
4
Надомести на трошоците
на вработените и подароци
(< или = АОП 217 од БУ)
Надоместок за сместување
и исхрана на терен
(< или = АОП 217 од БУ)
Надомести за одвоен живот
(< или = АОП 217 од БУ)
Износ
Тековна
година
Претходна
година
236.809
89.527
5
6
76.
441
77.
441д
78.
441д
79.
441д
Подароци на вработените
(< или = АОП 217 од БУ)
694
80.
441д
Трошоци за организирана исхрана
во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)
695
81.
441д
Трошоци за организиран превоз
до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)
696
82.
441д
83.
441д
84.
443
85.
444
Репрезентација
(< или = АОП 212 од БУ)
700
661.772
445.746
86.
445д
Премии за осигурување на имот
(< или = АОП 212 од БУ)
701
16.945.646
16.974.814
87.
445д
Премии за осигурување на лица
(< или = АОП 212 од БУ)
702
138.744
211.380
88.
446
Надомест за банкарски услуги
(< или = АОП 212 од БУ)
703
551.034
485.986
89.
447д
Даноци кои не зависат од резултатот
(< или = АОП 212 од БУ)
704
105.598
105.886
90.
447д
91.
447д
706
105.100
65.622
92.
449
707
3.310.988
3.842.379
V. Останати расходи
708
62.830
55.291
93.
Надомести на име авторски хонорари
(< или = АОП 217 од БУ)
Надомести за повремени
и привремени работи
(< или = АОП 217 од БУ)
Трошоци за спонзорства
(< или = АОП 212 од БУ)
Придонеси кои не зависат од резултатот
(< или = АОП 212 од БУ)
Членарини на здруженијата
во земјата и странство
(< или = АОП 212 од БУ)
Останати трошоци на работењето
(< или = АОП 212 од БУ)
691
692
693
697
698
699
120.000
705
94.
468
Казни, пенали надоместоци за штети
и друго (< или = АОП 222 од БУ)
709
62.830
55.291
95.
468д
Надоместоци за штети
(< или = АОП 222 од БУ)
710
53.584
55.291
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
25
Godi[na smetka 2 0 1 3
26
ОИЛКО КДА
Период
1 2 3
0 6 1 7 8 7 7 4
4 5 6 7 8 9 10 11
Вид работа
Идентификационен број (ЕМБС)
Контролор
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Резервни кодекси
ОИЛКО КДА Скопје
Назив на субјектот
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број
Ул. 10 бр. 152, 1042 Миладиновци - Илинден
4 0 3 0 0 0 6 6 1 9 0 2 0
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01. до 31.12. 20 13 година
НКД
(Национална класификација на дејности)
Ред.
број
Класа 1
1.
46.77
Трговија на големо со отпадоци и остатоци
2.
49.41
Товарен патен транспорт
3.
66.12
Дејности на посредување во работењето со хартии од
вредност и стокови договори
4.
66.21
Процена на ризици и штети
5.
68.20
Издавање и управување со сопствен недвижен имот или
недвижен имот земен под закуп (лизинг)
6.
77.12
Изнајмување и давање под закуп на камиони
Назив 2
ВКУПНО ПРИХОДИ
(Збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)
Остварени
приходи
(во денари) 3
43.262
390.169.593
2.307.506
4.968
1.028.214
23.803.109
417.356.652
1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
2) Во колоната за „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
3) Во колоната за „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
27
Godi[na smetka 2 0 1 3
28
ОИЛКО КДА
O B J A S N U V A ^ K I B E L E [ KI
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
29
Godi[na smetka 2 0 1 3
Назив на друштвото
ОИЛКО КДА Скопје
Адреса
Ул. 10 бр. 152, 1042 Миладиновци - Илинден
Седиште
с. Миладиновци, Илинден
Телефон
02/3146-142
Единствен даночен број
4030006619020
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за
2013
година
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Назив на друштвото
ОИЛКО КДА Скопје
Форма на трговско друштво
КДА
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар
0806-11/14236/1
Седиште
Ул. 10 бр. 152, 1042 Миладиновци - Илинден
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар
до периодот на известување
Позначајни дејности кои ги извршува
Идентификација на поврзани субјекти
(назив и процентуално учество)
Број на вработени према степен на образование
Товарен патен транспорт
Макпетрол А.Д Скопје 19,94%
Основно
Средно
Високо
3
173
5
Сопственичка структура
Макпетрол А.Д Скопје 35,61%
Андреја Јосифовски 14,94%
Останати
49,45%
Други релевантни информации за друштвото
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
Изјава за усогласеност
(врз основа на кои стандарди
е подготвена годишната сметка)
Информација дали годишната сметка
е поединечна или консолидирана
Валута на презентација
30
Годишната сметка на Друштвото е подготвена согласно Меѓународните
стандарди за финансиско известување (Правилник за водење
сметководство)
Годишната сметка е составена за Друштвото известувач и истата не е
консолидирана
Денар (МКД)
ОИЛКО КДА
3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
Општи правила за водење сметководство
Dru[tvoto ima obvrska uredno da vodi smetkovodstvo, trgovski knigi i
godi[ni smetki na na~in opredelen so zakoni , propisi za smetkovodstvo i
dano~ni propisi.
Dru[tvoto , vo soglasnost so principite na pravilno vodeno smetkoвodsтvo,
vodi trgovski knigi na na~in [to gi pravi vidlivi site prezemeni trgovski
pravni raboti, sostojbata na sredstvata, obvrskite , glavninata , prihodite i
rashodite.
Trgovskite knigi se vodat po sistemot na dvojno knigovodstvo ( dnevnik, glavna
kniga i analiti~ki evidencii)
Trgovskite knigi po sistemot na dvojno knigovodstvo se vodat so primena na
edinstveni smetki propi[ani so smetkoven plan.
Trgovskite knigi se vodat na makedonski jazik , so arapski cifri i so arapski
cifri i so vrednosti izrazeni vo denari. Ako se koristi kratenki, kodovi,
znaci ili simboli , toj mora jasno da go objasni nivnoto zna~ewe.
Site podatoci registrirani vo trgovskite knigi mora da bidat celosnii i
kompletirani, navremeni a`urirani i da bidat prezentirani hronolo[ki,
odnosno to~no da go odrazuvaat vremenskiot redosled na nivnoto nastanuvawe.
Smetkovodstveno finansiskata evidencija vo Dru[tvoto ja vodi Direkcijata za
finansii i toa trgovskite knigi gi vodi vrz osnovi na oformeni i
verodostojni smetkovodstveni dokumenti za koi odgovara donositelot na
dokumentite.
Dru[tvoto izvestuva soglasno so Me\unarodnite standardi za finansiski
izvestuvawe,utvrdeni od Odborot za me\unarodni smetkovodstveni standardi,
objaveni vo Pravilnikot za vodewe smetkovodstvo ( Sluжбен весник на РМ ,
бр. 159/09 и 164/10), кои ги содржат:
- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
-
Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
-
Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
-
Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско
известување - КТМФИ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
31
Godi[na smetka 2 0 1 3
Vo prodol`enie se prika`ani osnovnite smetkovodstveni politiki
upotrebeni pri podgotovkata na ovie finansiski izve[tai. Ovie politiki se
konzistentno primeneti na site prika`ani godini, osven dokolku ne e poinaku
navedeno.
Podgotovkata na ovie finansiski izve[tai vo soglasnost so MSFI bara
upotreba na odredeni kriti~ni smetkovodstveni procenki. Taa isto taka bara
rakovodstvoto na Dru[tvoto da upotrebuva svoi procenki vo procesot na
primena na smetkovodstvenite politiki. Podra~jata [to vklu~uvaat povisok
stepen na procenka ili kompleksnost, ili podra~jata vo koi pretpostavkite i
procenkite se zna~ajni za finansiskite izve[tai
3.1
Izvestuvawe po segmenti
Deloven segment pretstavuva grupa na sredstva i delovni aktivnosti za
obezbeduvawe na proizvodi i uslugi, koi se podlo`ni na rizici razli~ni od
onie kaj drugi delovni segmenti. Geografskiot segment pak obezbeduva
proizvodi i uslugi vo ramki na odredeno ekonomsko opkru`uvawe podlo`no na
rizici razli~ni od onie kaj drugite geografski segmenti.
3.2 Stranski valuti
Transakciite denominirani vo stranska valuta se iska`ani vo Makedonski
Denari so primena na oficijalniot sreden kurs na denot na transakcijata.
Sredstvata i obvrskite denominirani vo stranska valuta se iska`ani vo
Makedonski Denari ("Denari") po sredniot kurs na Narodnata Banka na
Republika Makedonija na posledniot den od presmetkovniot period. Site
dobivki i zagubi koi proizleguvaat od kursnite razliki prika`ani se vo
izve[tajot za seopfatnata dobivka kako prihodi ili rashodi od finansirawe
vo periodot na nivnoto nastanuvawe.
3.2
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata se evidentiraat po nabavna vrednost
ili po pretpostavena nabavna vrednost namalena za akumuliranata amortizacija
i rezerviraweto poradi o[tetuvawe. Nabavnata vrednost vklu~uva tro[oci
koi direktno se odnesuvaat na nabavkata na sredstvata.
Pretpostavenata nabavna vrednost pretstavuva revalorizirana nabavna
vrednost na odredeni stavki na nedvi`nostite, postrojkite i opremata koi se
revalorizirani vo periodite pred 2003 godina, po pat na primena na
koeficienti za indeksirawe utvrdeni od strana na Dr`avniot Zavod za
Statistika.
Cenata na ~inewe na nedvi`nostite, izgradeni vo sopstvena re`ija, se sostoi
od tro[okot za materijal, direktna rabotna sila i soodvetni op[ti
proizvodni tro[oci.
32
ОИЛКО КДА
Tro[ocite po kamati za pozajmici koi se koristat za finansirawe na izgradba
na nedvi`nostite, postrojkite i opremata se kapitaliziraat, za vreme na
periodot koj e potreben da se zavr[at i podgotvat sredstvata za nivno stavawe
vo upotreba. Ostanatite tro[oci po osnov na pozajmici se evidentirani kako
tro[ok.
Posledovatelnite nabavki se vklu~eni vo evidentiranata vrednost na
sredstvoto ili se priznavaat kako posebno sredstvo, soodvetno, samo koga
postoi verojatnost od priliv na idni ekonomski koristi za Dru[tvoto
povrzani so stavkata i koga nabavnata vrednost na stavkata mo`e razumno da se
izmeri.
Site drugi redovni odr`uvawa i popravki se evidentiraat kako rashodi vo
izve[tajot za seopfatnata dobivka vo tekot na periodot vo koj se javuvaat.
Ne se presmetuva amortizacija na zemji[teto i investiciite vo tek.
Amortizacijata na ostanatite stavki na nedvi`nostite i opremata se
presmetuva pravoproporcionalno, по стапки дадени во номенклатурата на
средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на
амортизацијата во Сл. весник 64/2002 so cel, da se raspredeli nabavnata ili
pretpostavenata nabavna vrednost do nivnite rezidualni vrednosti niz
procenetiot vek na upotreba, kako [to sledi:
Grade`ni objekti
Pogonska oprema
Ostanata oprema i motorni vozila
40 godini
10 godini
4-5 godini
Rezidualnite vrednosti na sredstvata i procenetiot vek na upotreba se
pregleduvaat, i dokolku e potrebno se koregiraat, na sekoj datum na
izvestuvawe. Koga evidentiraniot iznos na sredstvoto e povisok od negoviot
procenet nadomestliv iznos, toj vedna[ se otpi[uva do negoviot nadomestliv
iznos.
Prihodite ili rashodite povrzani so otu\uvawa se odreduvaat po pat na
sporedba na prilivite so evidentiraniot iznos. Razlikite se vklu~eni vo
izve[tajot za seopfatnata dobivka vo periodot koga nastanuvaat.
3.3
Nematerijalni sredstva
Kompjuterski softver
Tro[ocite povrzani so razvojot ili odr`uvaweto na kompjuterski softverski
programi se priznavaat kako tro[oci vo momentot na nivnoto nastanuvawe.
Tro[ocite direktno povrzani so prepoznatlivi i unikatni softverski
proizvodi, kontrolirani od strana na Dru[tvoto i koi najverojatno ]e
sozdadat ekonomski koristi [to ]e gi nadminat tro[ocite posle edna godina,
se priznavaat kako nematerijalni sredstva. Tro[ocite za razvoj na
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
33
Godi[na smetka 2 0 1 3
kompjuterski softver koi se priznavaat kako sredstva se amortizirani
koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini.
Ostanati nematerijalni sredstva
Tro[ocite za steknuvawe prava i licenci se kapitalizirani i amortizirani
koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini.
3.5
O[tetuvawe na nefinansiskite sredstva
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata, kako i nematerijalnite sredstva se
proveruvaat od mo`ni o[tetuvawa sekoga[ koga odredeni nastani ili promeni
uka`uvaat deka evidentiraniot iznos na sredstvata ne mo`e da se nadomesti.
Sekoga[ koga evidentiraniot iznos na sredstvata go nadminuva nivniot
nadomestliv iznos, se priznava zaguba od o[tetuvawe. Nadomestliviot iznos
pretstavuva povisokiot iznos pome\u neto proda`nata cena i upotrebnata
vrednost na sredstvata. Neto proda`nata cena e iznos koj se dobiva od
proda`ba na sredstvo vo transakcija pome\u dobro izvesteni subjekti, dodeka
upotrebenata vrednost e sega[nata vrednost na procenetite idni gotovinski
prilivi [to se o~ekuva da proizlezat od kontinuiranata upotreba na
sredstvata i od nivnoto otu\uvawe na krajot od upotrebniot vek.
Nadomestlivite iznosi se procenuvaat za poedine~ni sredstva ili, ako e toa
nemo`no, za celata grupa na sredstva koja generira gotovina.
3.6
Finansiski sredstva
Dru[tvoto gi klasificira svoite finansiski sredstva vo slednite kategorii:
finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi, krediti i
pobaruvawa i finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba. Rakovodstvoto
gi klasificira svoite vlo`uvawa vo momentot na nivnoto prvi~no priznavawe.
Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi
Finansiskite sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se
finansiski sredstva nameneti za trguvawe. Edno finansisko sredstvo se
klasificira kako sredstvo nameneto za trguvawe dokolku se steknuva so cel da
se prodade vo kratok rok. Sredstvata vo ovaa kategorija se klasificiraat kako
tekovni sredstva. Dru[tvoto nema klasificirano sredstva vo ovaa kategorija.
Krediti i pobaruvawa
Kreditite i pobaruvawata se ne-derivativni finansiski sredstva so fiksni
ili odredeni pla]awa koi ne kotiraat na aktiven pazar. Tie se vklu~eni vo
tekovnite sredstva, osven za onie koi dospevaat vo period podolg od 12 meseci
od datumot na izvestuvawe. Kreditite i pobaruvawata na Dru[tvoto na
datumot na izvestuvawe se sostojat od pobaruvawa od kupuva~i i ostanati
pobaruvawa, dadeni pozajmici kako i pari~ni sredstva i ekvivalenti.
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba se ne-derivativi, koi se bilo
kreirani vo ovaa kategorija ili pak ne se klasificirani vo bilo koja od
ostanatite kategorii. Tie se vklu~eni vo netekovni sredstva osven ako
34
ОИЛКО КДА
rakovodstvoto nema namera da go otu\i vlo`uvaweto vo rok od 12 meseci od
datumot na izvestuvawe.
Po~etno priznavawe na finansiskite sredstva
Nabavkite i proda`bite na finansiskite sredstva se evidentiraat na datumot
na transakcijata - datumot na koj [to Dru[tvoto ima obvrska da go kupi ili
prodade sredstvoto.
Site finansiski sredstva razli~ni od sredstvata po objektivna vrednost
preku dobivki i zagubi po~etno se priznavaat spored objektivnata vrednost
zgolemena za tro[ocite na transakciite.
Sredstvata po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi po~etno se
priznavaat spored nivnata objektivna vrednost, pri [to tro[ocite na
transakciite se priznavaat vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka.
Depriznavawe na finansiskite sredstva
Finansiskite sredstva prestanuvaat da se priznavaat po istekot na pravata za
primawe na pari~nite tekovi od finansiskite sredstva ili po nivnoto
prenesuvawe, a Dru[tvoto gi prenelo zna~itelno site rizici i koristi od
sopstvenosta.
Posledovatelno merewe na finansiski sredstva
Finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba i finansiskite sredstva po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi posledovatelno se evidentirani po
nivnata objektivna vrednost. Kreditite i pobaruvawata se evidentirani po
amortizirana nabavna vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamata.
Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na sredstvata po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se vklu~uvaat vo Izve[tajot za
seopfatnata dobivka kako ostanati neto dobivki / zagubi. Promenite na
objektivnata vrednost na monetarnite i ne-monetarnite vlo`uvawa
klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se priznaeni vo kapitalot.
Koga vlo`uvawata klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se prodavaat
ili se o[teteni, akumuliranata korekcija na objektivnata vrednost priznaena
vo kapitalot se vklu~uva vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka kako dobivka
ili zaguba od vlo`uvawa.
Kamatite na vlo`uvawata vo hartii od vrednost raspolo`livi za proda`ba se
presmetani so upotreba na metodata na efektivna kamata i se priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatnata dobivka kako del od ostanatite prihodi.
Dividendite na vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot raspolo`livi za
proda`ba se priznaeni vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka kako del od
ostanatite prihodi i koga Dru[tvoto ima vospostaveno pravo na priliv od
dividendi.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
35
Godi[na smetka 2 0 1 3
Objektivnite vrednosti na kotiranite vlo`uvawa se baziraat na tekovnite
ceni na kotacija. Dokolku pazarot za nekoe finansisko sredstvo ne e aktiven
(i za nekotirani hartii od vrednost), Dru[tvoto utvrduva objektivna vrednost
po pat na upotreba na tehniki na procenka.
Priznavawe na o[tetuvaweto na finansiskite sredstva
Na sekoj datum na Izve[tajot za finansiska sostojba, Dru[tvoto procenuva
dali postoi objektiven dokaz za o[tetuvawe na edno finansisko sredstvo ili
grupa na finansiski sredstva. Kaj vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba,
zna~itelnoto ili prolongirano opa\awe na objektivnata vrednost na
finansiskoto sredstvo pod negovata nabavna vrednost pretstavuva indikator
deka sredstvoto e o[teteno.
Dokolku postoi takov dokaz za finansiskite sredstva raspolo`livi za
proda`ba, kumulativnata zaguba - izmerena kako razlika me\u nabavnata
vrednost i tekovnata objektivna vrednost, namalena za zagubata poradi
o[tetuvawe prethodno priznaena vo Izve[tajot za finansiska sostojba, se
otstranuva od kapitalot i se priznava vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka.
Zagubite poradi o[tetuvawe priznaeni vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka
za vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot ne se nadomestuvaat preku
Izve[tajot za seopfatnata dobivka. Testiraweto za o[tetuvawe na
pobaruvawata od kupuva~ite e objasneto vo prodol`enie na ovaa Bele[ka.
3.7
Zalihi
Zalihite se vrednuvani po poniskata pome\u nabavnata i neto realizacionata
vrednost. Neto realizacionata vrednost pretstavuva proda`na vrednost vo
sekojdnevniot tek na rabotata, namalena za tro[ocite za zavr[uvawe,
marketing i distribucija. Tro[okot na materijalite i rezervnite delovi se
utvrduva koristej]i ja metodata na ponderiran prosek i vklu~uva tro[oci
napraveni za nivna nabavka, dostava do postoe~kata lokacija i sostojba na
upotreba. Tro[okot na proizvodite i proizvodstvoto vo tek vklu~uva i
soodveten del na op[ti tro[oci vrz osnova na normalniot operativen
kapacitet.
Pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i ostanati
pobaruvawa
Ovie pobaruvawa i pozajmici inicijalno se priznavaat po nivnata objektivna
vrednost i posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna
vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka, neto od
rezerviraweto poradi o[tetuvawe. Rezervirawe poradi o[tetuvawe se
presmetuva koga postoi objektiven dokaz deka Dru[tvoto nema da mo`e da gi
naplati site pobaruvawa i pozajmici spored nivnite originalni uslovi na
pobaruvawa. Zna~itelni finansiski pote[kotii na dol`nikot, verojatnosta za
ste~aj ili finansisko reorganizirawe kako i prolongirawe ili nemo`nost za
pla]awe pretstavuvaat indikatori deka pobaruvawata od kupuva~i se o[teteni.
Iznosot na rezerviraweto pretstavuva razlika pome\u evidentiraniot iznos na
sredstvoto i sega[nata vrednost na procenetite idni pari~ni tekovi
3.8
36
ОИЛКО КДА
diskontirani so primena na izvornata efektivna kamatna stapka na
finansiskto sredstvo. Sredstvata so kratkoro~no dospevawe ne se
diskontiraat.
Evidentiraniot iznos na sredstvoto se namaluva preku upotrebata na smetka za
rezervirawe poradi o[tetuvawe, so istovremeno priznavawe na soodvetniot
rashod poradi o[tetuvawe vo tekovniot izve[taj za seopfatnata dobivka. Vo
slu~aj na nenaplatlivost na pobaruvaweto istoto se otpi[uva nasproti
negovoto rezervirawe. Posledovatelnata naplata na prethodno otpi[anite
iznosi se priznava kako tekovna dobivka vo izve[tajot za seopfatnata dobivka.
3.9
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Pari~nite sredstva i ekvivalenti vklu~uvaat gotovina vo blagajna, depoziti po
viduvawe vo banki i drugi kratkoro~ni visokolikvidni vlo`uvawa koi
dospevaat vo periodi ne podolgi od 3 meseci.
3.10 Kapital, rezervi i akumulirani dobivki
(a) Akcionerski kapital
Akcionerskiot kapital ja pretstavuva nominalnata vrednost na emitiranite
akcii.
(b) Tro[oci povrzani so emisija na akcii
Tro[ocite povrzani so emisija na novi akcii, opcii ili steknuvaweto na
delovna aktivnost se prezentirani vo kapitalot kako namaluvawe, neto od
danokot, na prilivite.
(v) Sopstveni akcii
Koga Dru[tvoto otkupuva svoj akcionerski kapital, platenite nadomesti se
odzemaat od vkupniot akcionerski kapital kako sopstveni akcii se dodeka
istite ne se otu\at. Koga takvite akcii posledovatelno se prodavaat,
primenite nadomesti se vklu~uvaat vo akcionerskiot kapital.
(g) Rezervi
Rezervite, koi se sostojat od revalorizacioni, zadol`itelni i rezervi za
sopstveni akcii se sozdadeni vo tekot na periodite vrz osnova na
dobivki/zagubi od revalorizacija na materijalnite sredstva i finansiskite
sredstva raspolo`livi za proda`ba, vo slu~ajot so revalorizacioni rezervi
kako i po pat na raspredelba na akumuliranite dobivki vrz osnova na zakonska
regulativa i odlukite na rakovodstvoto i akcionerite na Dru[tvoto.
(d) Akumulirani dobivki
Akumuliranite dobivki gi vklu~uvaat zadr`anite dobivki od tekovniot i
prethodnite periodi.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
37
Godi[na smetka 2 0 1 3
3.11 Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrskite sprema dobavuva~i se evidentirani po nivnata objektivna vrednost
i posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost
so upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka.
3.12 Pozajmici
Pozajmicite inicijalno se evidentirani spored nivnata objektivna vrednost,
namalena za transakcioni tro[oci. Posledovatelno, pozajmicite se
evidentiraat spored nivnata amortizirana nabavna vrednost. Pozajmicite se
klasificirani kako tekovni obvrski osven dokolku Dru[tvoto ima neusloveno
pravo za podmiruvawe na obvrskata za ne pomalku od 12 meseci od datumot na
izvestuvawe.
3.13 Tekoven i odlo`en danok od dobivka
Soglasno promenite vo zakonskata regulativa za danok od dobivka koi se
primenuvaat od 1 januari 2009 godina, danokot od dobivka, po stapka od 10%, se
pla]a na neodbitnite stavki za dano~ni celi koregirani za dano~niot kredit,
kako i na raspredelenata dobivka za dividendi. Neraspredelenata dobivka ne
se odano~uva.
Odlo`eniot danok od dobivka se evidentira vo celost, koristej]i ja metodata
na
obvrska, za vremenite razliki koi se javuvaat pome\u dano~nata osnova na
sredstvata i obvrskite i iznosite po koi istite se evidentirani za celite na
finansiskoto izvestuvawe. Pri utvrduvawe na odlo`eniot danok od dobivka se
koristat tekovnite
va`e~ki dano~ni stapki. Odlo`eniot danok od dobivka se tereti ili odobruva
vo Izve[tajot za seopfatnatata dobivka, osven dokolku se odnesuva na stavki
koi direktno go teretat ili odobruvaat kapitalot, vo koj slu~aj odlo`eniot
danok se evidentira isto taka vo kapitalot.
Odlo`enite dano~ni sredstva se priznavaat vo obem vo koj postoi verojatnost
za iskoristuvawe na vremenite razliki nasproti idnata raspolo`liva
odano~iva dobivka.
3.14 Nadomesti za vrabotenite
Pridonesi za penzisko osiguruvawe
Dru[tvoto ima penziski planovi soglasno doma[nata regulativa za socijalno
osiguruvawe spored koja pla]a pridonesi za penzisko osiguruvawe na svoite
vraboteni. Pridonesite, vrz osnova na platite, se pla]aat vo prviot i vtoriot
penziski stolb koi se odgovorni za isplata na penziite. Ne postojat
dopolnitelni obvrski vo vrska so ovie penziski planovi.
Obvrski pri penzionirawe na vrabotenite
Dru[tvoto, soglasno soodvetnite doma[ni zakonski odredbi, ispla]a na
vrabotenite posebna minimalna suma pri penzioniraweto vo iznos ednakov na
38
ОИЛКО КДА
dvomese~na prose~na plata. Dru[tvoto врши rezervirawe za presmetanи
posebenи minimalenи iznosи za penzionirawe na vrabotenite.
3.15 Danok na dodadena vrednost
Prihodite, tro[ocite i sredstvata se priznavaat namaleni za iznosot na
danokot na dodadena vrednost, osven:
Koga danokot na dodadena vrednost od nabavka na sredstva ili uslugi ne
e nadomestiv od dano~nata vlast, vo koj slu~aj danokot na dodadena vrednost se
priznava kako del od tro[ocite za steknuvawe na sredstvoto ili kako del od
tro[okot kade [to e soodvetno; i
Pobaruvawa i obvrski koi se iska`ani so vklu~en iznos na danokot na
dodadena vrednost.
Neto iznosot na danokot na dodadena vrednost koj se nadomestuva od, ili se
pla]a na dano~nite organi se vklu~uva kako del od pobaruvawata ili obvrskite
vo bilansot na sostojba.
3.16 Rezervirawa
Rezervirawe se priznava koga Dru[tvoto ima tekovna obvrska kako rezultat na
nastan od minatoto i postoi verojatnost deka ]e bide potreben odliv na
sredstva koi vklu~uvaat ekonomski koristi za podmiruvawe na obvrskata, a
voedno ]e bide napravena verodostojna procenka na iznosot na obvrskata.
Rezervirawata se proveruvaat na sekoj datum na izvestuvawe i se koregiraat so
cel da se reflektira najdobrata tekovna procenka. Koga efektot na vremenata
vrednost na parite e materijalen, iznosot na rezerviraweto pretstavuva
sega[na vrednost na tro[ocite koi se o~ekuva da se pojavat za podmiruvawe na
obvrskata.
3.17 Priznavawe na prihodite i rashodite
Prihodite se merat spored objektivnata vrednost na primeniot nadomest,
odnosno nadomestot [to treba da se primi za prodadenite proizvodi i stoki
odnosno obezbedenite uslugi, neto od danokot na dodadena vrednost i
eventualno odobrenite proda`ni popusti. Prihodite se priznavaat koga
sumata od prihodite mo`e precizno da se izmerat i se o~ekuva deka
ekonomskite koristi od izvr[enata transakcija ]e ima priliv vo Dru[tvoto,
koga napravenite tro[oci ili idni tro[oci mo`e precizno da se izmerat i se
ispolneti kriteriumite za razli~nite aktivnosti na Dru[tvoto.
Prihodi od proda`ba
Proda`ba na golemo
Prihodot od proda`ba na stoki se priznava vo momentot na isporaka do
korisnikot, koga korisnikot gi prifa]a stokite, a naplatlivosta na povrzanite
pobaruvawa e razumno obezbedena.
Proda`ba na malo
Prihodot od proda`ba na stoki se priznava vo momentot na proda`ba na
korisnikot. Prihodite od proda`ba na malo voobi~aeno se vo gotovina ili so
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
39
Godi[na smetka 2 0 1 3
kreditna karti~ka. Evidentiraniot prihod e bruto iznosot na prihodite od
proda`bata, vklu~uvaj]i gi i obvrskite po provizii za kreditni karti~ki za
transakcijata. Tie provizii se evidentirani kako tro[oci za distribucija.
Prihodi od obezbeduvawe na uslugi
Prihodot od obezbeduvawe na uslugi se evidentira spored stepenot na
zavr[uvawe koga istiot mo`e so sigurnost da bide izmeren. Stepenot na
zavr[uvawe se odreduva vrz osnova na proverka na izvr[enata rabota.
Prihodi od kamata
Prihodot od kamatata se evidentira proporcionalno na vremeto [to go
reflektira efektivniot prinos na sredstvata.
Prihodi od dividendi
Prihodot od dividendi se priznava koga ]e se obezbedi pravoto za primawe na
isplata.
Rashodi od delovnoto rabotewe
Rashodite od delovnoto rabotewe se priznavaat vo momentot
iskoristuvaweto na uslugite odnosno vo periodot na nivnoto nastanuvawe.
na
3.18 Raspredelba na dividendi
Raspredelbata na dividendi na akcionerite na Dru[tvoto e evidentirana kako
obvrska vo finansiskite izve[tai vo periodot koga tie se odobreni od
akcionerite na Dru[tvoto.
3.19 Prevzemeni i neizvesni obvrski
Ne se evidentirani neizvesni obvrski vo finansiskite izve[tai. Tie se
objavuvaat dokolku postoi verojatnost za odliv na sredstva koi vklu~uvaat
ekonomski koristi. Isto taka, neizvesni sredstva ne se evidentirani vo
finansiskite izve[tai, no se objavuvaat koga postoi verojatnost za priliv na
ekonomski koristi. Iznosot na neizvesna zaguba se evidentira kako
rezervirawe dokolku e verojatno deka idnite nastani ]e potvrdat postoewe na
obvrska na denot na izvestuvawe i koga mo`e da se napravi razumna procenka na
iznosot na zagubata.
3.20 Transakcii so povrzani subjekti
Povrzani subjekti se onie kade edniot subjekt go kontrolira drugiot subjekt
ili ima zna~ajno vlijanie vo donesuvaweto na finansiskite i delovnite
odluki na drugiot subjekt. Transakciite na Dru[tvoto so povrzani subjekti se
odnesuvaat na transakciite vo redovniot tek na raboteweto.
3.21 Nastani po periodot na izvestuvawe
Nastanite po zavr[etokot na godinata koi obezbeduvaat dopolnitelni
informacii vo vrska so sostojbata na subjektot na denot na izvestuvawe
40
ОИЛКО КДА
(nastani za koi mo`e da se vr[i koregirawe) se reflektirani vo finansiskite
izve[tai. Nastanite po zavr[etokot na godinata za koi ne mo`e da se vr[i
koregirawe se prika`uvaat vo bele[kite vo slu~aj koga se materijalno
zna~ajni.
4. Koristeni procenki
4
Zna~ajni smetkovodstveni procenki
Pri primenata na smetkovodstvenite politiki na Dru[tvoto, opi[ani vo
Bele[ka 2 kon ovie finansiski izve[tai, od Rakovodstvoto na Dru[tvoto se
bara da vr[i procenki i pravi pretpostavki za evidentiranite iznosi na
sredstvata i obvrskite koi ne se jasno voo~livi od nivnite izvori na
evidentirawe. Procenkite i pridru`nite pretpostavki se zasnovuvaat na
minati iskustva i drugi faktori, za koi se smeta deka se relevantni. Pri toa,
fakti~kite rezultati mo`e da odstapuvaat od takvite procenki.
Procenkite i glavnite pretpostavki se proveruvaat tekovno. Revidiranite
smetkovodstveni procenki se priznavaat vo periodot vo koj istite se
revidirani dokolku takvoto revidirawe vlijae samo za ili vo toj period, kako
i za idni periodi, dokolku revidirawata vlijaat za tekovniot i idnite
periodi.
Nesigurnost vo procenkite
O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva
Zagubi od o[tetuvawe se priznavaat vo iznos za koj evidentiranata vrednost na
sredstvoto ili edinicata [to generira gotovina go nadminuva nadomestliviot iznos.
Pri utvrduvawe na nadomestliviot iznos, Rakovodstvoto gi procenuva o~ekuvanite
ceni, gotovinskite tekovi od sekoja edinica [to generira gotovina i utvrduva
soodvetna kamatna stapka pri presmetka na sega[nata vrednost na tie gotovinski
tekovi.
O[tetuvawe kaj finansiski sredstva
O[tetuvawe na pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i ostanati pobaruvawa
Dru[tvoto presmetuva o[tetuvawe za pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i
ostanati pobaruvawa vrz osnova na procenka na zagubi koi rezultiraat od nemo`nosta
kupuva~ite da gi podmirat svoite obvrski. Pri procenka na soodvetnosta na zagubata
poradi o[tetuvawe za pobaruvawata od kupuva~i, dadenite pozajmici i ostanatite
pobaruvawa, procenkata se temeli vrz dospevaweto na saldoto na smetkata za
pobaruvawa i minatoto iskustvo na otpisi, kreditosposobnosta na klientite i
promenite vo uslovite za pla]awe za klientite. Ova podrazbira pravewe pretpostavki
za idnite odnesuvawa na klientite, kako i za idnite prilivi na pari~ni sredstva.
Dokolku finansiskite uslovi na klientite se vlo[at, realnite otpisi na tekovno
postoe~kite pobaruvawa mo`e da bidat povisoki od o~ekuvanoto, i mo`e da go
nadminat nivoto na zagubite poradi o[tetuvawe koi se dosega priznati.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
41
Godi[na smetka 2 0 1 3
Upotreben vek na sredstvata [to se amortiziraat
Rakovodstvoto vr[i redovna proverka na upotrebniot vek na sredstvata [to se
amortiziraat na 31 dekemvri. Rakovodstvoto procenuva deka utvrdeniot upotreben vek
na sredstvata ja pretstavuva o~ekuvanata upotreblivost (korisnost) na sredstvata.
Evidentiranite vrednosti na ovie sredstva se analizirani vo Bele[ka 6. Fakti~ki
rezultati, sepak, mo`e da se razlikuvaat poradi tehnolo[ka zastarenost, posebno vo
delot na IT opremata i softverite.
Zalihi
Zalihi se evidentiraat po poniskata pome\u nabavnata vrednost (cena na ~inewe) i
neto realizacionata vrednost. Pri procenkata na neto realizacionata vrednost gi
zema predvid najobjektivnite dokazi / podatoci koi se na raspolagawe vo periodot
koga se praveni procenkite.
Objektivna vrednost na finansiski sredstva
Dokolku pazarot na finansiski instrument ne e aktiven, Rakovodstvoto ja
utvrduva objektivnata vrednost so koristewe tehniki za procenka. Vo
primenata na tehnikite za procenka, Rakovodstvoto pravi maksimalno
iskoristuvawe na pazarnite inputi, i koristi procenki i pretpostavki koi se,
kolku [to e mo`no, vo soglasnost so podatocite koi u~esnicite na pazarot ]e
gi koristat pri opredeluvawe na cenata na instrumentot. Vo slu~aj kade ovie
podatocite ne se vidlivi, Rakovodstvoto gi procenuva pretpostavkite na
u~esnicite na pazarot pri opredeluvawe na cenata na finansiskiot
instrument. Ovie procenki mo`at da se razlikuvaat od realnite ceni koi
mo`at da se postignat vo transakcija izvr[ena pod komercijalni uslovi na
datumot na izvestuvawe.
5. Promena na smetkovodstveni politiki i korekcija na
gre[ki
Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна
основа. Смеководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена
или донесување на МСФИ.
По исклучок , промена на сметководсвените политики може да се направи
доброволно, ако се процени дека новата сметковдствена политика води кон
подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.За
промените во сметководсвените политики одлушува Друштвото.
При ретроспективна промена во сметководсвената политика, ентитетот ја
применува новата сметководсвена политика на компаративните информации за
претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата
сметководсвена политика да била применета отсегогаш. Кога е непрактичнп да се
одредат ефектите на поединечните периоди на промена во смеководствената
политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани
периоди, Друштвото ја применува новата сметководсвена политика на
42
ОИЛКО КДА
сметководсвените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот
период за кој е изводлива ретроспективна примена., што пак може да биде
тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја
засегната компонента на главнината за тој период.
Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо , Друштвото ретроспективно ја
исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски
извештај одобрен за објавување , откако истата била откриена , така што
а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентиран
период(и) кога грешката се појавила, или
б) доколку грешката се појавила пред да биде презентиран најраниот претходен
период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и
главнината за најраниот претходно презентиран период.
Кога е непрактижно да се одредат ефектите на грешката за специфижен период врз
компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди,
ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата , обврските и
главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно
прикажување ( што може да биде и тековниот период) .
6. Upravuvawe so rizik
6.1 Faktori na finansiski rizici
Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se izlo`eni na razli~ni rizici od
finansiski karakter, vklu~uvaj]i rizik od kreditirawe i rizicite povrzani so
efektite od promenite vo deviznite kursevi i kamatnite stapki. Upravuvaweto
so rizici na Dru[tvoto se fokusira na nepredvidlivosta na pazarite i se
stremi kon minimalizirawe na potencijalnite negativni efekti vrz
uspe[nosta na delovnoto rabotewe na Dru[tvoto.
Upravuvaweto so rizici na Dru[tvoto go vr[i Upravniot Odbor vrz osnova na
prethodno odobreni pismeni politiki i proceduri koi go opfa]aat
celokupnoto upravuvawe so rizici, kako i specifi~nite podra~ja, kako [to se
rizikot od kursni razliki, rizikot od kamatni stapki, rizikot od
kreditirawe, upotrebata na vlo`uvawata i plasmanite na vi[okot likvidni
sredstva.
6.2 Rizik od kreditirawe
Dru[tvoto nema zna~itelna koncentracija na rizik od kreditirawe. Dru[tvoto ima
politiki so cel da obezbedi deka proda`bata na proizvodi i uslugi se vr[i na
klienti so soodvetna kreditna istorija. Dru[tvoto ima politiki koi go ograni~uvaat
iznosot na kreditnata izlo`enost na negovite klienti.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
43
Godi[na smetka 2 0 1 3
Kaj Dru[tvoto ne postoi materijalno zna~ajna koncentracija na krediten rizik
poradi golemiot broj na klienti i nivnite razli~ni profili koi se vo razli~ni
industrii i geografski regioni.
Maksimalnata izlo`enost na Dru[tvoto na krediten rizik e ograni~ena na
evidentiranata vrednost na finansiskite sredstva priznaeni na datata na izve[tajot
na finansiskata sostojba.
6.3 Rizik od likvidnost
Pretpazlivo upravuvawe so rizik od likvidnost implicira odr`uvawe na dovolno
gotovina i likvidni hartii od vrednost, potoa raspolo`livost na izvori na sredstva
preku soodvetno obezbeduvawe na krediti i mo`nost za navremena naplata na iznosite
na pobaruvawa od kupuva~i vo ramkite na dogovorenite uslovi. Kako rezultat na
dinami~niot karakter na dejnosta na Dru[tvoto, Rakovodstvoto nastojuva da obezbedi
fleksibilni izvori na sredstva preku raspolo`livi kreditni linii.
6.4 Pazarni rizici
Rizik od kursni razliki
Dru[tvoto ima delovni aktivnosti na me\unarodnite pazari, i e izlo`eno na rizik od
kursni razliki koj se javuva od izlo`enosta kon razli~ni valuti, posebno vo odnos na
Evroto i Dolarot. Dru[tvoto ne koristi instrumenti za obezbeduvawe od rizik od
kursni razliki. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e odgovorno za odr`uvawe na soodvetna
neto pozicija za sekoja valuta poedine~no, kako i vkupno za site valuti.
Analizata na senzitivnosta gi vklu~uva edinstveno monetarnite stavki denominirani vo
stranska valuta na krajot na godinata, pri [to se vr[i korekcija na nivnata vrednost pri
promena na kursot na stranskata valuta za 10%. Pozitivniot odnosno negativniot iznos
ozna~uva zgolemuvawe/namaluvawe na dobivkata ili ostanatiot kapital, koj [to se
javuva vo slu~aj dokolku denarot ja namali/zgolemi svojata vrednost vo odnos na
stranskite valuti za +/- 10%.
Rizik od kamatni stapki vrz gotovinskite tekovi i objektivnata vrednost
Dru[tvoto e izlo`eno na efektite na fluktuaciite na pazarnite kamatni stapki vrz
negovata finansiska sostojba i gotovinski tekovi. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e vo
najgolema merka odgovorno za dnevno sledewe na sostojbata na rizikot od neto kamatni
stapki i odreduva limiti za namaluvawe na potencijalot od kamatna neusoglasenost.
Postoi zna~itelna koncentracija na pozajmici so kamata od lokalni finansiski
institucii na denot na izvestuvawe. Fluktuaciite vo pazarnite kamatni stapki, spored
koi sredstvata se pozajmeni, mo`e da imaat obraten efekt vrz uspe[nosta vo
finansiraweto na Dru[tvoto. Vo isto vreme, Dru[tvoto nema zna~itelni plasirawa na
svoite sredstva vo oro~eni depoziti i visoko likvidni hartii od vrednost, koi nosat
dopolnitelen prihod od kamata.
44
ОИЛКО КДА
6.5 Rizik pri upravuvawe so kapital
Celite na Dru[tvoto pri upravuvawe so kapitalot se ovozmo`uvawe na
Dru[tvoto da prodol`i so ponatamo[na kontinuirana rabota so cel da
obezbedi prihod za akcionerite i benficii za drugi zainteresirani lica,
kako i da odr`i optimalna struktura na kapitalot za namaluvawe na tro[okot
na kapitalot.
So cel da se odr`i ili prilagodi strukturata na kapitalot, Dru[tvoto mo`e
da izvr[i korekcija na iznosot na dividendi isplateni na akcionerite, da
vrati kapital na akcionerite, da izdade novi akcii ili da prodade sredstva za
da go namali dolgot.
Pokazatel na zadol`enost
Strukturata na izvorite na finansirawe na Dru[tvoto se sostoi od obvrski,
koi gi vklu~uvaat pozajmicite obelodeneti vo Bele[ka 15, pari i pari~ni
ekvivalenti i glavnina, koja se sostoi od uplaten kapital, revalorizacioni
rezervi, ostanati rezervi i akumulirana dobivka.
Rakovodstvoto ja analizira strukturata na izvorite na finansirawe na
godi[na osnova kako odnos na neto obvrskite po pozajmici vo odnos so
vkupniot kapital. Neto obvrskite po krediti se presmetani kako vkupni
obvrski po pozajmici namaleni za iznosot na pari~nite sredstva i pari~nite
ekvivalenti.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
45
Godi[na smetka 2 0 1 3
7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
ОПИС
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2013
(тековна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
(тековна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2013
(тековна година)
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
(тековна година)
Нето сметководствена вредност на
31 Декември 2013 (тековна година)
Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 2013 (тековна година)
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2012
(претходна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
(претходна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2012
(претходна година)
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
(претходна година)
Нето сметководствена вредност
на 31 Декември 2012
(претходна година)
Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 2012 (претходна година)
46
Патенти и
лиценци
Гудвил
Останати
средства
Софтвер
292.359
Средства во
подготовка
Вкупно
686.735
979.094
0
0
0
0
0
0
0
0
292.359
686.735
0
20.547
482.146
502.693
58.476
0
136.399
0
194.875
0
79.023
618.545
213.336
68.190
271.812
204.589
0
0
0
0
0
0
292.359
476.401
686.735
292.359
0
697.568
281.526
686.735
0
979.094
292.359
0
686.735
0
979.094
344.797
344.797
20.547
137.349
157.896
0
20.547
482.146
271.812
204.589
0
341.938
ОИЛКО КДА
0
502.693
476.401
0
341.938
8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
ОПИС
Градежни
објекти
Земјиште
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2013
(тековна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
(тековна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2013
(тековна година)
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
(тековна година)
Нето сметководствена вредност на
31 Декември 2013 (тековна година)
Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 2013 (тековна година)
Салдо на 31 Декември 2012
(претходна година)
Нето сметководствена вредност на
31 Декември 2012 (претходна година)
Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 2012 (претходна година)
Инвестиции
во тек
ВКУПНО
78.861.420
832.726.230
1.062.867
912.650.517
5.790.129
551.789
23.726.814
8.679.669
33.029.561
30.068.732
63.098.293
38.748.401
5.790.129
79.413.209
847.773.375
4.023.696
937.000.409
19.990.722
506.595.360
526.586.082
2.136.113
137.151.815
8.679.669
139.287.928
8.679.669
0
22.126.835
635.067.506
0
657.194.341
5.790.129
57.286.374
212.705.869
4.023.696
279.806.068
0
58.870.698
326.130.870
1.062.867
386.064.435
77.642.004
650.058.545
62.277.216
789.977.765
1.219.416
186.419.477
3.751.792
160.808.039
222.022.388
348.446.932
225.774.180
78.861.420
832.726.230
1.062.867
912.650.517
17.873.852
358.468.560
376.342.412
2.116.870
151.878.592
3.751.792
153.995.462
3.751.792
0
19.990.722
506.595.360
0
526.586.082
0
58.870.698
326.130.870
1.062.867
386.064.435
0
59.768.152
291.589.985
62.277.216
413.635.353
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2012
(претходна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
(претходна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2012
(претходна година)
Амортизација
Намалување
Опрема
0
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
47
Godi[na smetka 2 0 1 3
9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА
2013
Недовршени
земјоделски
производи
Основно стадо
Обртно стадо
Повеќегодишни насади
Состојба на 1 Јануари 2013
(тековна година)
Зголемување како резултат на набавки
Намалување како резултат на продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста
на биолошките средства
Трошоци на амортизација
на биолошките средства
Состојба на 31 Декември 2013
(тековна година)
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства
2012
Состојба на 1 Јануари 2012
(претходна година)
Зголемување како резултат на набавки
Намалување како резултат на продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста
на биолошките средства
Трошоци на амортизација
на биолошките средства
Сосотојба на 31 Декември 2012
(претходна година)
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства
48
ОИЛКО КДА
Средства во
подготовка
ВКУПНО
10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ОПИС
Тековна година Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници
Вкупно:
Број на конвертибилни обврзници:
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:
11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ
ОПИС
Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
Застарени, сомнителни и спорни побарувања
Ведносно усогласување на побарувања
Вкупно:
Тековна година Претходна година
1.449.598
680.008
0
0
2.129.606
3.985.976
650.608
413.507
454.217
4.595.874
12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
ОПИС
Парични средства на денарски сметки
Парични средства во денарска благајна
Девизна сметка
Девизна благајна
Вкупно:
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
Тековна година Претходна година
33.172
933.164
462.381
294.209
1.722.926
79.096
936.659
94.833
198.214
1.308.802
49
Godi[na smetka 2 0 1 3
13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Родови на акции
Во сопственост на
2013 (тековна година)
Обични акции
01/01/2013
Состојба
%
зголем.
31/12/2013
намал.
%
Физички лица
969.420.000 64,39
969.420.000 64,39
Правни лица
536.118.000 35,61
536.118.000 35,61
Откупени сопствени акции
Приоритетни акции
ФПИО
Вкупно:
1.505.538.000
100
2012 (претходна година)
01/01/2012
%
Физички лица
Обични акции
Правни лица
Откупени сопствени акции
ФПИО
Приоритетни акции
Вкупно:
0
0
Состојба
зголем.
намал.
969.420.000 64,39
536.118.000 35,61
1.505.538.000
100
0
0
Вид на обврска:
Обврски спрема поврзани
друштва
Вид на обезбедување:
Обврски кон добавувачи
Обврски спрема поврзани
друштва по основ на заеми
и кредити
Обврски по основ на кредити
Обврски по основ на заеми
Останати долгорочни обврски
Вкупно:
50
31/12/2012
%
1.505.538.000
Претходна година
Тековна година
100
969.420.000 64,39
536.118.000 35,61
14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
Обврски со рок на достасување над 5 години:
1.505.538.000
0
ОИЛКО КДА
0
100
15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ
Тековна година
ОПИС
Претходна година
Добавувачи во земјата
Добавувачи во странство
Добавувачи за нефактурирани стоки
8.743.946
13.329.592
Вкупно:
8.743.946
13.329.592
16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ
ОПИС
Тековна година
Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
Краткорочни кредити во земјата
Краткорочни кредити во странство
48.900.000
143.600.000
Вкупно:
48.900.000
143.600.000
Тековна година
Претходна година
Приходи од продажба во земјата
Приходи од продажба во странство
381.811.196
8.401.659
408.910.005
6.700.874
Вкупно:
390.212.855
415.610.879
17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА
ОПИС
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
51
Godi[na smetka 2 0 1 3
52
ОИЛКО КДА
Finansiski izve[tai i izve[taj na nezavisnite revizori
Oilko KDA, Skopje
31 dekemvri 2013 godina
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
53
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
Sodr`ina
strana
Izve[taj na nezavisnite revizori
1
Izve[taj za finansiskata sostojba
3
Izve[taj za seopfatnata dobivka
4
Izve[taj za promenite vo kapitalot
5
Izve[taj za pari~nite tekovi
6
Bele[ki kon finansiskite izve[tai
7
Prilozi
54
ОИЛКО КДА
Izve[taj na nezavisnite revizori
Grant Thornton DOO
1000 Skopje
M.H.Jasmin 52 v - 1/7
Macedonia
T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk
Do Rakovodstvoto, komanditorite i komplementarite na
Oilko KDA, Skopje
Izve[taj za finansiskite izve[tai
Izvr[ivme revizija na pridru`nite finansiski izve[tai na Oilko KDA, Skopje
(vo ponatamo[niot tekst “Dru[tvoto”), sostaveni od Izve[taj za finansiskata
sostojba na den 31 dekemvri 2013 godina, Izve[taj za seopfatnata dobivka, Izve[taj
za promenite vo kapitalot i Izve[taj za pari~nite tekovi za godinata [to toga[
zavr[i, kako i pregled na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i drugi objasnuva~ki
bele[ki, vklu~eni na stranite 3 do 34.
Odgovornost na Rakovodstvoto za finansiskite izve[tai
Rakovodstvoto e odgovorno za izgotvuvawe i objektivno prezentirawe na ovie
finansiski izve[tai vo soglasnost so smetkovodstvenite standardi prifateni vo
Republika Makedonija, kako i za vospostavuvawe na takva vnatre[na kontrola koja
Rakovodstvoto utvrduva deka e neophodna za da ovozmo`i izgotvuvawe na finansiski
izve[tai koi ne sodr`at materijalno pogre[ni prika`uvawa kako rezultat na
izmama ili gre[ka.
Odgovornost na revizorot
Na[a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve[tai vrz osnova
na izvr[enata revizija. Nie ja izvr[ivme revizijata vo soglasnost so
Me\unarodnite Standardi za Revizija. Tie standardi baraat na[a usoglasenost so
eti~kite barawa, kako i toa revizijata da ja planirame i izvr[uvame na na~in koj ]e
ni ovozmo`i da stekneme razumno uveruvawe deka finansiskite izve[tai ne
sodr`at materijalno pogre[ni prika`uvawa. Revizijata vklu~uva sproveduvawe na
proceduri so cel steknuvawe revizorski dokazi za iznosite i objavuvawata vo
finansiskite izve[tai.
Chartered Accountants
Member firm of Grant Thornton International Ltd
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
55
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
56
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
57
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
4
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013
Izve[taj za seopfatnata dobivka
Bel.
58
Godina [to zavr[uva na
31 dekemvri
31 dekemvri
2013
2012
000 mkd
000 mkd
Prihodi od izvr[eni uslugi
Ostanati delovni prihodi
16
17
415,044
2,190
434,137
4,179
Potro[eni materijali
Tro[oci za vraboteni
Deprecijacija i amortizacija
Ostanati delovni tro[oci
Dobivka od rabotewe
18
19
5,6
20
(108,628)
(85,155)
(139,483)
(58,026)
25,942
(116,106)
(86,088)
(154,153)
(62,191)
19,778
Finansiski prihodi
Finansiski (rashodi)
Neto finansiski (rashodi)
Dobivka pred odano~uvawe
21
123
(6,640)
(6,517)
19,425
57
(8,275)
(8,218)
11,560
Dano~en rashod
Dobivka za godinata
22
(514)
18,911
(569)
10,991
Ostanata seopfatna dobivka za godinata:
Vkupna seopfatna dobivka za godinata
18,911
10,991
Dobivka raspolo`liva za sopstvenicite
Vkupna seopfatna dobivka za sopstvenicite
Dobivka po akcija - osnovna (MKD po akcija)
18,911
18,911
75.37
10,991
10,991
43.80
23
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
5
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013
Izve[taj za promenite vo kapitalot
Akcionerski
kapital
Rezervi
Akumulirani
Dobivki
Vkupno
Na 1 januari 2013 godina
Isplateni dividendi
Raspored na akumulirani dobivki
Transakcii so sopstvenicite
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna dobivka
Vkupna seopfatna dobivka
Na 31 dekemvri 2013 godina
1,505,538
1,505,538
26,525
549
549
27,074
57,917
(30,111)
(549)
(30,660)
18,911
18,911
46,168
1,589,980
(30,111)
(30,111)
18,911
18,911
1,578,780
Na 1 januari 2012 godina
Isplateni dividendi
Raspored na akumulirani dobivki
Transakcii so sopstvenicite
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna dobivka
Vkupna seopfatna dobivka
Na 31 dekemvri 2012 godina
1,505,538
1,505,538
19,310
7,215
7,215
26,525
116,870
(62,729)
(7,215)
(69,944)
10,991
10,991
57,917
1,641,718
(62,729)
(62,729)
10,991
10,991
1,589,980
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
59
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
6
Finansiski izve[tai
31 dekemvri 2013
Izve[taj za pari~nite tekovi
Bel.
Godina [to zavr[uva na
31 dekemvri
31 dekemvri
2013
2012
000 mkd
000 mkd
Delovni aktivnosti
Prilivi od kupuva~i
Isplati na dobavuva~i i vraboteni
(Platena) kamata
(Platen) danok od dobivka
Investicioni aktivnosti
(Pla]awa) za nabavka na nedvi`nosti, postrojki i
oprema, neto
Priliv od proda`ba na nedvi`nosti, postrojki i
oprema
Prilivi po kamati
Priliv od naplata na dadeni pozajmici
Finansiski aktivnosti
Plateni dividendi
Priliv od pozajmici
Neto promena na pari~.sredstva i ekvivalenti
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na po~etokot
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na krajot
60
12
12
421,217
(257,226)
163,991
432,306
(288,747)
143,559
(6,627)
(739)
156,625
(8,177)
(186)
135,196
(33,031)
(126,716)
1,538
93
(31,400)
661
3
94
(125,958)
(30,111)
(94,700)
(124,811)
(62,729)
53,700
(9,029)
414
1,309
1,723
209
1,100
1,309
Pridru`nite bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
7
Bele[ki kon finansiskite izve[tai
1
Op[ti informacii
Oilko KDA Skopje ("Dru[tvoto") e Komanditno Dru[tvo so Akcii osnovano i so
sedi[te vo Republika Makedonija. Adresata na negovoto registrirano sedi[te e
slednata: ul. "Miladinovci", br.BB, Miladinovci Ilinden, Skopje, Republika
Makedonija.
Strukturata na akcionerskiot kapital na datumite na izvestuvawe e kako [to sledi:
Komplementari – fizi~ki lica
Komanditori – fizi~ki lica
Komanditori – pravni lica
31 dekemvri 2013
31 dekemvri 2012
19.16%
45.23%
35.61%
100.00%
19.16%
45.23%
35.61%
100.00%
Dru[tvoto e osnovano na 28 dekemvri 2006 i negova delovna aktivnost e tovaren
paten transport.
Soglasno izmenite i dopolnuvawata na Zakonot za hartii od vrednost, od april 2013
godina, akciite na Dru[tvoto zadol`itelno kotiraat na oficijalniot pazar na
Berzata na Dolgoro~ni Hartii od Vrednost na Republika Makedonija. Ovaa zakonska
obvrska za zadol`itelna kotacija ]e prestane da va`i na 30 april 2018 godina.
So sostojba na datumot na ovoj izve[taj Dru[tvoto vrabotuva 181 lica (2012: 186
lica).
2
Smetkovodstveni politiki
Vo prodol`enie se prika`ani osnovnite smetkovodstveni politiki upotrebeni pri
podgotovkata na ovie finansiski izve[tai. Ovie politiki se konzistentno
primeneti na site prika`ani godini, osven dokolku ne e poinaku navedeno.
2.1
Osnova za podgotovka
Ovie finansiski izve[tai se podgotveni vo soglasnost so Zakonot za trgovski
dru[tva ("Slu`ben vesnik na RM" br. 28/2004 ... 187/2013) i Pravilnikot za vodewe
smetkovodstvo ("Slu`ben vesnik na RM" br. 159 od 29 dekemvri 2009 godina, br. 164
od 2010 godina i 107 od 2011 godina). Spored ovoj Pravilnik se propi[uva vodeweto
smetkovodstvo vo soglasnost so Me\unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe
(MSFI) vklu~uvaj]i gi i Tolkuvawata na postojniot komitet za tolkuvawe (PKT) i
Tolkuvawa na Komitetot za tolkuvawe na me\unarodnoto finansisko izvestuvawe
utvrdeni od Odborot za me\unarodni smetkovodstveni standardi (KTMFI) izdadeni
na 1 januari 2009 godina.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
61
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
8
Osnova za podgotovka (prodol`uva)
Finansiskite izve[tai se podgotveni spored konceptot na istoriska vrednost osven
za finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba, i finansiskite sredstva i
obvrski (vklu~uvaj]i i derivativni instrumenti), dokolku postojat koi se merat po
objektivnata vrednost preku dobivki ili zagubi. Osnovite za nivno merewe se
detalno opi[ani vo prodol`enie.
Podgotovkata na ovie finansiski izve[tai vo soglasnost so vo soglasnost so
smetkovodstvenite standardi prifateni i objaveni vo Republika Makedonija bara
upotreba na odredeni kriti~ni smetkovodstveni procenki. Taa isto taka bara
Rakovodstvoto na Dru[tvoto da upotrebuva svoi procenki vo procesot na primena na
smetkovodstvenite politiki. Podra~jata [to vklu~uvaat povisok stepen na procenka
ili kompleksnost, ili podra~jata vo koi pretpostavkite i procenkite se zna~ajni za
finansiskite izve[tai, se obelodeneti vo Bele[ka 4: Zna~ajni smetkovodstveni
procenki.
Ovie finansiski izve[tai se podgotveni so sostojba na i za godinite [to
zavr[uvaat na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina. Tekovnite i sporedbenite podatoci
prika`ani vo ovie finansiski izve[tai se izrazeni vo iljadi Denari. Onamu kade
[to e neophodno, prezentacijata na sporedbenite podatoci e prilagodena soglasno
promenite vo prezentacijata vo tekovnata godina.
2.2
Transakcii vo stranska valuta
Transakciite denominirani vo stranski valuti se iska`ani vo Denari so primena na
oficijalniot sreden kurs na Narodna Banka na Republika Makedonija koj va`i na
denot na nastanuvaweto na transakcijata.
Sredstvata i obvrskite koi glasat vo stranski valuti se iska`ani vo iljadi Denari
so primena na oficijalnite kursevi koi va`at na denot na sostavuvaweto na Izve[taj
za finansiskata sostojba, dodeka pak site pozitivni i negativni kursni razliki koi
proizleguvaat od pretvaraweto na iznosite vo stranska valuta, se vklu~eni vo
dobivkite ili zagubite vo periodot koga tie nastanuvaat. Srednite devizni kursevi
koi bea primeneti za prika`uvawe na poziciite na Izve[taj za finansiskata
sostojba denominirani vo stranska valuta, se slednite:
1 EUR
2.3
31 dekemvri 2013
61.5113 Denari
31 dekemvri 2012
61.5000 Denari
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata se evidentiraat po nabavna vrednost
namalena za akumuliranata deprecijacija i rezerviraweto poradi o[tetuvawe.
Nabavnata vrednost vklu~uva tro[oci koi direktno se odnesuvaat na nabavkata na
sredstvata.
Posledovatelnite nabavki se vklu~eni vo evidentiranata vrednost na sredstvoto ili
se priznavaat kako posebno sredstvo, soodvetno, samo koga postoi verojatnost od
priliv na idni ekonomski koristi za Dru[tvoto povrzani so stavkata i koga
nabavnata vrednost na stavkata mo`e razumno da se izmeri.
Site drugi redovni odr`uvawa i popravki se evidentiraat kako rashodi vo
izve[tajot za seopfatna dobivka vo tekot na periodot vo koj se javuvaat.
62
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
9
Nedvi`nosti, postrojki i oprema (prodol`uva)
Ne se presmetuva deprecijacija na zemji[teto i investiciite vo tek. Deprecijacijata
na ostanatite stavki na nedvi`nostite i opremata se presmetuva
pravoproporcionalno, so cel, da se raspredeli nabavnata ili pretpostavenata
nabavna vrednost do nivnite rezidualni vrednosti niz procenetiot vek na upotreba,
kako [to sledi:
Grade`ni objekti
Transportni sredstva
Ostanata oprema
40 godini
4 godini
4-20 godini
Rezidualnite vrednosti na sredstvata i procenetiot vek na upotreba se
pregleduvaat, i dokolku e potrebno se koregiraat, na sekoj datum na izvestuvawe. Koga
evidentiraniot iznos na sredstvoto e povisok od negoviot procenet nadomestliv
iznos, toj vedna[ se otpi[uva do negoviot nadomestliv iznos.
Prihodite ili rashodite povrzani so otu\uvawa se odreduvaat po pat na sporedba na
prilivite so evidentiraniot iznos. Razlikite se vklu~eni vo izve[taj za seopfatna
dobivka vo periodot koga nastanuvaat.
2.4
Nematerijalni sredstva
Izdatoci za istra`uvawe i razvoj
Tro[ocite povrzani so razvoj koi se direktno povrzani so prepoznatlivi sredstva,
kontrolirani od strana na Dru[tvoto i koi najverojatno ]e sozdadat ekonomski
koristi i nivnata vrednost mo`e verodostojno da se izmeri se priznavaat kako
nematerijalni sredstva. Tro[ocite za razvoj koi se priznavaat kako nematerijalni
sredstva se amortizirani koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period
od pet godini.
Kompjuterski softver
Tro[ocite povrzani so razvojot ili odr`uvaweto na kompjuterski softverski
programi se priznavaat kako tro[oci vo momentot na nivnoto nastanuvawe.
Tro[ocite direktno povrzani so prepoznatlivi i unikatni softverski proizvodi,
kontrolirani od strana na Dru[tvoto i koi najverojatno ]e sozdadat ekonomski
koristi [to ]e gi nadminat tro[ocite posle edna godina, se priznavaat kako
nematerijalni sredstva. Tro[ocite za razvoj na kompjuterski softver koi se
priznavaat kako sredstva se amortizirani koristej]i pravoproporcionalna metoda vo
tekot na period od pet godini.
Ostanati nematerijalni sredstva
Tro[ocite za steknuvawe prava i licenci se kapitalizirani i amortizirani
koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
63
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.5
10
O[tetuvawe na nefinansiskite sredstva
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata, kako i nematerijalnite sredstva se
proveruvaat od mo`ni o[tetuvawa sekoga[ koga odredeni nastani ili promeni
uka`uvaat deka evidentiraniot iznos na sredstvata ne mo`e da se nadomesti. Sekoga[
koga evidentiraniot iznos na sredstvata go nadminuva nivniot nadomestliv iznos, se
priznava zaguba od o[tetuvawe. Nadomestliviot iznos pretstavuva povisokiot iznos
pome\u neto proda`nata cena i upotrebnata vrednost na sredstvata. Neto proda`nata
cena e iznos koj se dobiva od proda`ba na sredstvo vo transakcija pome\u dobro
izvesteni subjekti, dodeka upotrebenata vrednost e sega[nata vrednost na
procenetite idni gotovinski prilivi [to se o~ekuva da proizlezat od
kontinuiranata upotreba na sredstvata i od nivnoto otu\uvawe na krajot od
upotrebniot vek. Nadomestlivite iznosi se procenuvaat za poedine~ni sredstva ili,
ako e toa nemo`no, za celata grupa na sredstva koja generira gotovina.
2.6
Vlo`uvawa vo pridru`eni dru[tva
Pridru`eni dru[tva
Pridru`eni dru[tva se subjekti vrz koi Mati~noto dru[tvo ima zna~itelno
vlijanie, no ne gi kontrolira istite. Postoeweto na zna~itelno vlijanie se utvrduva
preku slednoto: zastapenost vo odborot na direktori, u~estvo vo procesot na
kreirawe politiki i donesuvawe na odluki, materijalni transakcii, me\usebna
razmena na rakovoden personal i obezbeduvawe na su[tinski tehni~ki informacii, i
kade u~estvoto vo kapitalot se dvi`i pome\u 20 i 50% od glasa~kite prava.
Vlo`uvawata vo pridru`enite dru[tva se evidentirani spored nabavna vrednost,
namalena za eventualnoto obezvrednuvawe.
2.7
Finansiski sredstva
Dru[tvoto gi klasificira svoite finansiski sredstva vo slednite kategorii:
finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi, krediti i
pobaruvawa i finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba. Rakovodstvoto gi
klasificira svoite vlo`uvawa vo momentot na nivnoto prvi~no priznavawe.
Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi
Finansiskite sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se finansiski
sredstva nameneti za trguvawe. Edno finansisko sredstvo se klasificira kako
sredstvo nameneto za trguvawe dokolku se steknuva so cel da se prodade vo kratok
rok. Sredstvata vo ovaa kategorija se klasificiraat kako tekovni sredstva. So
sostojba na 31 dekemvri 2013 godina Dru[tvoto nema klasificirano sredstva vo ovaa
kategorija.
Krediti i pobaruvawa
Kreditite i pobaruvawata se ne-derivativni finansiski sredstva so fiksni ili
odredeni pla]awa koi ne kotiraat na aktiven pazar. Tie se vklu~eni vo tekovnite
sredstva, osven za onie koi dospevaat vo period podolg od 12 meseci od datumot na
izvestuvawe. Kreditite i pobaruvawata na Dru[tvoto na datumot na izvestuvawe se
sostojat od pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa, dadeni pozajmici kako i
pari~ni sredstva i ekvivalenti.
64
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
11
Finansiski sredstva (prodol`uva)
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba se ne-derivativi, koi se kreirani vo
ovaa kategorija ili pak ne se klasificirani vo bilo koja od ostanatite kategorii.
Tie se vklu~eni vo netekovni sredstva osven ako rakovodstvoto ima namera da go
otu\i vlo`uvaweto vo rok od 12 meseci od datumot na izvestuvawe.
Finansiski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe
Vlo`uvawa ~uvani do dospevawe se ne-derivativni finansiski instrumenti so
fiksni periodi na otplata i so fiksen period na dospevawe koi Dru[tvoto ima
namera i mo`nost da gi ~uva do periodot na dospevawe. So sostojba na 31 dekemvri
2013 godina Dru[tvoto nema klasificirano sredstva vo ovaa kategorija.
Inicijalno priznavawe na finansiskite sredstva
Nabavkite i proda`bite na finansiskite sredstva se evidentiraat na datumot na
transakcijata - datumot na koj [to Dru[tvoto ima obvrska da go kupi ili prodade
sredstvoto.
Site finansiski sredstva razli~ni od sredstvata po objektivna vrednost preku
dobivki i zagubi po~etno se priznavaat spored objektivnata vrednost zgolemena za
tro[ocite na transakciite.
Sredstvata po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi po~etno se priznavaat
spored nivnata objektivna vrednost, pri [to tro[ocite na transakciite se
priznavaat vo Izve[tajot za seopfatna dobivka.
Depriznavawe na finansiskite sredstva
Finansiskite sredstva prestanuvaat da se priznavaat po istekot na pravata za
primawe na pari~nite tekovi od finansiskite sredstva ili po nivnoto prenesuvawe,
a Dru[tvoto gi prenelo zna~itelno site rizici i koristi od sopstvenosta.
Posledovatelno evidentirawe na finansiskite sredstva
Finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba i finansiskite sredstva po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi posledovatelno se evidentirani po
nivnata objektivna vrednost. Kreditite i pobaruvawata se evidentirani po
amortizirana nabavna vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamata.
Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na sredstvata po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se vklu~uvaat vo Izve[tajot za seopfatna
dobivka kako ostanati neto dobivki/zagubi. Promenite na objektivnata vrednost na
monetarnite i ne-monetarnite vlo`uvawa klasificirani kako raspolo`livi za
proda`ba se priznaeni vo kapitalot.
Koga vlo`uvawata klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se prodavaat ili se
o[teteni, akumuliranata korekcija na objektivnata vrednost priznaena vo kapitalot
se vklu~uva vo Izve[tajot za seopfatna dobivka kako dobivka ili zaguba od
vlo`uvawa.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
65
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
12
Finansiski sredstva (prodol`uva)
Kamatite na vlo`uvawata vo hartii od vrednost raspolo`livi za proda`ba se
presmetani so upotreba na metodata na efektivna kamata i se priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka kako del od ostanatite prihodi. Dividendite na
vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot raspolo`livi za proda`ba se priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka kako del od ostanatite prihodi i koga Dru[tvoto
ima vospostaveno pravo na priliv od dividendi.
Objektivnite vrednosti na kotiranite vlo`uvawa se baziraat na tekovnite ceni na
kotacija. Dokolku pazarot za nekoe finansisko sredstvo ne e aktiven (i za
nekotirani hartii od vrednost), Dru[tvoto utvrduva objektivna vrednost po pat na
upotreba na tehniki na procenka.
Na sekoj datum na Izve[tajot za finansiska sostojba, Dru[tvoto procenuva dali
postoi objektiven dokaz za o[tetuvawe na edno finansisko sredstvo ili grupa na
finansiski sredstva. Kaj vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba, zna~itelnoto ili
prolongirano opa\awe na objektivnata vrednost na finansiskoto sredstvo pod
negovata nabavna vrednost pretstavuva indikator deka sredstvoto e o[teteno.
Dokolku postoi takov dokaz za finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba,
kumulativnata zaguba - izmerena kako razlika me\u nabavnata vrednost i tekovnata
objektivna vrednost, namalena za zagubata poradi o[tetuvawe prethodno priznaena vo
Izve[tajot za finansiska sostojba, se otstranuva od kapitalot i se priznava vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka. Zagubite poradi o[tetuvawe priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatna dobivka za vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot ne se
nadomestuvaat preku Izve[tajot za seopfatna dobivka. Testiraweto za o[tetuvawe
na pobaruvawata od kupuva~ite e objasneto podole.
2.8
Prebivawe na finansiski instrumenti
Finansiskite sredstva i obvrski se prebivaat i neto vrednosta se prezentira vo
Izve[tajot za finansiska sostojba, koga postoi zakonsko izvr[no pravo za prebivawe
na priznaenite vrednosti i postoi mo`nost da se poramnat na neto osnova ili pak
istovremeno da se realiziraat sredstvata i podmirat obvrskite.
2.9
Zalihi
Zalihite se evidentirani po poniskata pome\u nabavnata vrednost odnosno cenata na
~inewe i neto proda`nata vrednost. Neto proda`nata vrednost pretstavuva proda`na
vrednost vo sekojdnevniot tek na rabotata, namalena za tro[ocite za kompletirawe,
marketing i distribucija.
2.10
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Pobaruvawa od kupuva~ite pretstavuvaat iznosi od kupuva~i za prodadeni stoki ili
izvr[eni stoki vo normalniot tek na raboteweto. Dokolku naplatata na
pobaruvawata se o~ekuva za edna ili pomalku od edna godina (ili vo vremenska ramka
na eden operativen ciklus dokolku e podolg), pobaruvawata se klasificirani kako
tekovni sredstva. Dokolku ne go ispolnuvaat navedeniot uslov, istite se
klasificiraat kako ne-tekovni pobaruvawa.
66
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
13
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa (prodol`uva)
Pobaruvawata od kupuva~i inicijalno se priznavaat po nivnata objektivna vrednost i
posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so
upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka, neto od rezerviraweto poradi
o[tetuvawe. Rezervirawe poradi o[tetuvawe se priznava koga postoi objektiven
dokaz deka Dru[tvoto nema da mo`e da gi naplati site dospeani pobaruvawa spored
nivnite originalni uslovi na pla]awe.
Zna~itelni finansiski pote[kotii na dol`nikot, verojatnosta za ste~aj ili
finansisko reorganizirawe kako i prolongirawe ili nemo`nost za pla]awe
pretstavuvaat indikatori deka pobaruvawata od kupuva~i se o[teteni. Zna~ajnite
dol`nici se testiraat za o[tetuvawe na individualna osnova. Ostanatite
pobaruvawa so sli~ni karakteristiki na krediten rizik se procenuvaat grupno.
Iznosot na rezerviraweto pretstavuva razlika pome\u evidentiraniot iznos na
sredstvoto i sega[nata vrednost na procenetite idni pari~ni tekovi diskontirani
so primena na izvornata efektivna kamatna stapka na finansiskoto sredstvo.
Sredstvata so kratkoro~no dospevawe ne se diskontiraat. Evidentiraniot iznos na
sredstvoto so priznavawe na povrzanite zagubi preku smetka za rezervirawe poradi
o[tetuvawe, so istovremeno priznavawe na soodvetniot rashod poradi o[tetuvawe
vo tekovniot Izve[taj za seopfatnata dobivka. Vo slu~aj na nenaplatlivost na
pobaruvaweto istoto se otpi[uva nasproti negovoto rezervirawe. Posledovatelnata
naplata na prethodno otpi[anite iznosi se priznava kako tekovna dobivka vo
Izve[tajot za seopfatnata dobivka.
2.11
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Pari~nite sredstva i ekvivalenti vklu~uvaat gotovina vo blagajna, depoziti po
viduvawe vo banki i drugi kraktkoro~ni visokolikvidni vlo`uvawa koi dospevaat vo
periodi ne podolgi od 3 meseci.
2.12
Kapital, rezervi i akumulirani dobivki
(a) Akcionerski kapital
Akcionerskiot kapital ja pretstavuva nominalnata vrednost na emitiranite akcii.
(b) Rezervi
Zakonskite rezervi se sozdadeni vo tekot na periodite po pat na raspredelba na
akumulirani dobivki vrz osnova na zakonskata regulativa i odlukite na
Rakovodstvoto na Dru[tvoto.
(v) Akumulirani dobivki
Akumuliranite dobivki gi vklu~uvaat zadr`anite dobivki od tekovniot i
prethodnite periodi.
(g) Dividendi
Dividendite se priznavaat vo kapitalot vo periodot vo koj [to se odobreni od
strana na sopstvenicite na Dru[tvoto.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
67
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.13
14
Finansiski obvrski
Finansiskite obvrski se klasificiraat vo soglasnost so sodr`inata na dogovorniot
aran`man.
Finansiskite obvrski po amortizaciona nabavna vrednost se sostojat od krediti i
dobavuva~i i ostanati obvrski.
Obvrski kon dobavuva~i i drugi obvrski
Obvrskite kon dobavua~i se obvrski za pla]awe za stoki ili uslugi koi se steknati
vo normalniot tek na raboteweto. Obvrskite se evidentiraat kako tekovni dokolku
pla]aweto na istite se izvr[i vo rok edna godina ili pomalku od edna godina (ili
vo vremenska ramka na eden operativen ciklus dokoklku e podolg). Dokolku ne go
ispolnuvaat navedniot uslov, istite se klasificiraat kako ne-tekovni obvrski.
Obvrskite kon dobavuva~i se evidentirani po nivnata objektivna vrednost i
posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so
upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka.
Pozajmici
Pozajmicite inicijalno se evidentirani spored nivnata objektivna vrednost,
namalena za tro[ocite na transakcija. Posledovatelno, pozajmicite se evidentiraat
spored nivnata amortizirana nabavna vrednost; razlikite pome\u primawata
(namaleni za tro[ocite na transakcijata) i nadomestliviot iznos se priznavaat vo
Izve[tajot za seopfatnata dobivka za vremetraeweto na pozajmicite, koristej]i go
metodot na efektivna kamatna stapka.
Nadomestocite koi se pla]aat za vospostavuvawe na kreditni linii se priznavaat
kako tro[ok za transakcijata na pozajmicata dokolku postoi verojatnost deka del ili
celata linija ]e se povle~e. Vo ovoj slu~aj, nadomestokot se odlo`uva do momentot na
povlekuvaweto. Dokolku ne postoi dokaz deka ]e se povle~e odreden del ili site
kreditni linii, nadomestokot se kapitalizira kako odnapred izvr[eni pla]awa za
likvidnost i se amortizira za periodot na aran`manot.
Pozajmicite se klasificirani kako tekovni obvrski osven dokolku Dru[tvoto ima
bezuslovno pravo za podmiruvawe na obvrskata za najmalku 12 meseci po datumot na
Izve[tajot za finansiskata sostojba.
2.14
Tro[oci za pozajmuvawe
Op[tite i posebnite tro[oci za pozajmici direktno povrzani so steknuvawe,
izgradba ili proizvodstvo na kvalifikuvani sredstva, koi pretstavuvaat sredstva za
koi e potreben zna~itelen period na vreme da se podgotvat za nivnata namenska
upotreba ili proda`ba, se dodavaat na nabavnata vrednost na tie sredstva, do
momentot koga sredstvata se zna~itelno podgotveni za nivnata namenska upotreba ili
proda`ba.
Prihodite od vlo`uvawa steknati od privremena investicija na specifi~ni obvrski
po krediti kade se o~ekuvaat tro[ocite za kvalifikuvani sredstva se odzemaat od
tro[ocite za pozajmuvawe koi mo`at da se kvalifikuvaat za kapitalizacija.
Site ostanati tro[oci za pozajmici se priznaeni vo dobivki ili zagubite vo
periodot vo koj nastanale.
68
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.15
15
Naem
Dru[tvoto priznava postoewe na dogovor za naem vrz osnova na su[tinata na
dogovorot vo zavisnost od toa dali ispolnuvaweto na dogovorot zavisi od upotrebata
na specifi~noto sredstvo ili sredstva ili dogovorot prenesuva pravo za upotreba
na sredstvoto.
Dru[tvoto kako zakupec
Finansiski naem e tekoven zakup na sredstvo koj na Dru[tvoto su[tinski mu gi
prenesuva rizicite i benefitite povrzani za sopstvenosta na predmetot na naem .
Zakupenite sredstva se kapitaliziraat vo momentot na otpo~nuvaweto na naemot po
nivnata objektivna vrednost ili ako e poniska, toga[ po sega[nata vrednost na
minimalnite naem pla]awa. Naem pla]awata se raspredeleni pome\u finansiskite
dava~ki i namaluvaweto na naem obvrskite so cel da se postigne konstantna kamatna
stapka za ostanatiot iznos na obvrskata. Finansiskite dava~ki se napla]aat direktno
od prihodot. Kapitaliziranite sredstva za naem se amortiziraat spored pokratkiot
od procenetiot raboten vek na sredstvoto ili spored naem periodot, ako ne postoi
realna sigurnost deka Dru[tvoto ]e stekne sopstvenost nad sredstvoto do krajot na
naem periodot.
Dru[tvoto nema klasificirani sredstva vo ovaa kategorija.
Isplatite na operativen naem se priznavaat kako tro[ok na pravoproporcionalna
osnova vo tekot na naem periodot. Povrzanite tro[oci kako [to se tro[oci za
odr`uvawe i osiguruvawe se priznavaat vo periodot na nivnoto nastanuvawe.
Dru[tvoto kako zakupodava~
Naemot kade Dru[tvoto su[tinski gi zadr`uva site rizici i benefiti od
sopstvenosta na sredstvoto se klasificira kako operativen naem.
Inicijalnite direktni tro[oci koi se javuvaat pri dogovorite za operativen naem
vo izve[tajot za finansiska sostojba se prezentiraat kako odlo`eni tro[oci i se
priznavaat kako dobivki / zagubi vo tekot na naem periodot na ista osnova kako
prihod od naemnini. Nepredvidenite naemnini se priznavaat kako prihod vo
periodot vo koi se javile. Odnapred platenite naemnini se priznavaat kako odlo`en
prihod.
2.16
Tekoven i odlo`en dano~en rashod
Tekoven dano~en rashod, po stapka od 10%, se presmetuva na nepriznaenite rashodi
za dano~ni celi koregirani za dano~niot kredit i na pomalku iska`ani prihodi, kako
i na raspredelenata dobivka za dividendi i ostanati raspredelbi od dobivkite na
pravni lica - nerezidenti i na fizi~ki lica. Neraspredelenata dobivka ne se
odano~uva.
Odlo`eniot dano~en rashod se evidentira vo celost, koristej]i ja metodata na
obvrska, za vremenite razliki koi se javuvaat pome\u dano~nata osnova na sredstvata i
obvrskite i iznosite po koi istite se evidentirani za celite na finansiskoto
izvestuvawe. Pri utvrduvawe na odlo`eniot dano~en rashod se koristat tekovnite
va`e~ki dano~ni stapki.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
69
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
16
Tekoven i odlo`en dano~en rashod (prodol`uva)
Odlo`eniot dano~en rashod se zadol`uva ili odobruva vo Izve[tajot za
seopfatnata dobivka, osven dokolku se odnesuva na stavki koi direktno go
zadol`uvaat ili odobruvaat kapitalot, vo koj slu~aj odlo`eniot danok se evidentira
isto taka vo kapitalot.
Odlo`enite dano~ni sredstva se priznavaat vo obem vo koj postoi verojatnost za
iskoristuvawe na vremenite razliki nasproti idnata raspolo`liva odano~iva
dobivka. So sostojba na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina Dru[tvoto nema
evidentirano odlo`eni dano~ni obvrski odnosno sredstva.
2.17
Danok na dodadena vrednost
Prihodite, tro[ocite i sredstvata se priznavaat namaleni za iznosot na danokot na
dodadena vrednost, osven:
-Koga danokot na dodadena vrednost od nabavka na sredstva ili uslugi ne e
nadomestiv od dano~nata vlast, vo koj slu~aj danokot na dodadena vrednost se
priznava kako del od tro[ocite za steknuvawe na sredstvoto ili kako del od
tro[okot kade [to e soodvetno; i
-Pobaruvawa i obvrski koi se iska`ani so vklu~en iznos na danokot na dodadena
vrednost.
Neto iznosot na danokot na dodadena vrednost koj se nadomestuva od, ili se pla]a na
dano~nite organi se vklu~uva kako del od pobaruvawata ili obvrskite vo Izve[tajot
za finansiskata sostojba.
2.18
Nadomesti za vrabotenite
Pridonesi za penzisko osiguruvawe
Dru[tvoto ima penziski planovi soglasno doma[nata regulativa za socijalno
osiguruvawe spored koja pla]a pridonesi za penzisko osiguruvawe na svoite
vraboteni. Pridonesite, vrz osnova na platite, se pla]aat vo prviot i vtoriot
penziski stolb koi se odgovorni za isplata na penziite. Ne postojat dopolnitelni
obvrski vo vrska so ovie penziski planovi.
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite
Kratkoro~nite koristi za vrabotenite se merat na nediskontirana osnova i se
priznavaat koga soodvetnata usluga ]e se dobie. Dru[tvoto priznava obvrska i rashod
za iznosot koj [to se o~ekuva da bide isplaten kako kratkoro~en bonus vo pari ili
kako udel vo dobivkata i dokolku Dru[tvoto ima sega[na pravna ili izvedena
obvrska da vr[i takvi isplati kako rezultat na uslugi dadeni vo minatiot period i
dokolku obvrskata mo`e da se proceni verodostojno.
Obvrski pri penzionirawe na vrabotenite
Dru[tvoto, soglasno soodvetnite doma[ni zakonski odredbi, ispla]a na vrabotenite
posebna minimalna suma pri penzioniraweto vo iznos utvrden soglasno zakonskata
regulativa. Dru[tvoto nema izvr[eno rezervirawe za presmetan poseben minimalen
iznos za penzionirawe na vrabotenite na datumot na Izve[tajot za finansiskata
sostojba, bidej]i ovoj iznos ne e od materijalno zna~ewe za finansiskite izve[tai.
70
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.19
17
Rezervirawa
Rezervirawe se priznava koga Dru[tvoto ima tekovna obvrska kako rezultat na nastan
od minatoto i postoi verojatnost deka ]e bide potreben odliv na sredstva koi
vklu~uvaat ekonomski koristi za podmiruvawe na obvrskata, a voedno ]e bide
napravena verodostojna procenka na iznosot na obvrskata. Rezervirawata se
proveruvaat na sekoj datum na izvestuvawe i se koregiraat so cel da se reflektira
najdobrata tekovna procenka. Koga efektot na vremenata vrednost na parite e
materijalen, iznosot na rezerviraweto pretstavuva sega[na vrednost na tro[ocite
koi se o~ekuva da se pojavat za podmiruvawe na obvrskata.
2.20
Priznavawe na prihodite i rashodite
Prihodite se merat spored objektivnata vrednost na primeniot nadomest, odnosno
nadomestot [to treba da se primi za prodadenite proizvodi i stoki odnosno
obezbedenite uslugi, neto od danokot na dodadena vrednost i eventualno odobrenite
proda`ni popusti. Prihodite se priznavaat kako [to sledi:
Prihodi od obezbeduvawe na uslugi
Prihodot od obezbeduvawe na uslugi se evidentira spored stepenot na zavr[uvawe
koga istiot mo`e so sigurnost da bide izmeren. Stepenot na zavr[uvawe se odreduva
vrz osnova na proverka na izvr[enata rabota.
Prihodi od naemnini
Prihodi od naemnini na sredstva pod operativen naem se priznavaat vo dobivkite i
zagubite na pravoproporcionalna osnova vo tekot na naem periodot. Nepredvidenite
naemnini, dokolku gi ima, se priznavaat kako integralen del od vkupnite prihodi od
naemnini vo tekot na naem periodot.
Prihodi od kamata
Prihodot od kamatata se evidentira proporcionalno na vremeto [to go reflektira
efektivniot prinos na sredstvata.
Prihodi od dividendi
Prihodot od dividendi se priznava koga ]e se obezbedi pravoto za primawe na
isplata.
Rashodi od delovnoto rabotewe
Rashodite od delovnoto rabotewe se priznavaat vo momentot na iskoristuvaweto na
uslugite odnosno vo periodot na nivnoto nastanuvawe.
Prebivawe na prihodite i rashodite
Vo tekot na svoeto redovno rabotewe, Dru[tvoto u~estvuva vo drugi transakcii koi
ne generiraat prihodi, tuku se incidentni vo odnos na glavnite aktivnosti koi
generiraat prihodi. Dru[tvoto gi prezentira rezulatite od takvite transakcii
preku prebivawe na sekoj prihod so soodvetnite rashodi koi proizleguvaat od istata
transakcija, koga ova prezentirawe ja odrazuva su[tinata na transakciite ili
nastanite.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
71
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
2.21
18
Prevzemeni i neizvesni obvrski
Ne se evidentirani neizvesni obvrski vo finansiskite izve[tai. Tie se objavuvaat
dokolku postoi verojatnost za odliv na sredstva koi vklu~uvaat ekonomski koristi.
Isto taka, neizvesni sredstva ne se evidentirani vo finansiskite izve[tai, no se
objavuvaat koga postoi verojatnost za priliv na ekonomski koristi. Iznosot na
neizvesna zaguba se evidentira kako rezervirawe dokolku e verojatno deka idnite
nastani ]e potvrdat postoewe na obvrska na denot na izvestuvawe i koga mo`e da se
napravi razumna procenka na iznosot na zagubata.
2.22
Transakcii so povrzani subjekti
Povrzani subjekti se onie kade edniot subjekt go kontrolira drugiot subjekt ili ima
zna~ajno vlijanie vo donesuvaweto na finansiskite i delovnite odluki na drugiot
subjekt. Transakciite na Dru[tvoto so povrzani subjekti se odnesuvaat na
transakciite vo redovniot tek na raboteweto.
2.23
Izvestuvawe po operativni segmenti
Delovni segmenti
Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se odnesuvaat na eden operativen segmenttovaren paten transport.
Geografski segmenti
Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se vr[at na teritorijata na Republika
Makedonija.
2.24
Nastani po datumot na izvestuvawe
Nastanite po zavr[etokot na godinata koi obezbeduvaat dopolnitelni informacii
vo vrska so sostojbata na subjektot na denot na izvestuvawe (nastani za koi mo`e da se
vr[i koregirawe) se reflektirani vo finansiskite izve[tai. Nastanite po
zavr[etokot na godinata za koi ne mo`e da se vr[i koregirawe se prika`uvaat vo
bele[kite vo slu~aj koga se materijalno zna~ajni.
72
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
19
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
3
Upravuvawe so finansiski rizici
3.1
Faktori na finansiski rizici
Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se izlo`eni na razli~ni rizici od finansiski
karakter, vklu~uvaj]i rizik od kreditirawe i rizicite povrzani so efektite od
promenite vo deviznite kursevi i kamatnite stapki. Upravuvaweto so rizici na
Dru[tvoto se fokusira na nepredvidlivosta na pazarite i se stremi kon
minimalizirawe na potencijalnite negativni efekti vrz uspe[nosta na delovnoto
rabotewe na Dru[tvoto.
Upravuvaweto so rizici na Dru[tvoto go vr[at Komplementarite zaedno so
Upravitelot na Dru[tvoto vrz osnova na prethodno odobreni pismeni politiki i
proceduri koi go opfa]aat celokupnoto upravuvawe so rizici, kako i specifi~nite
podra~ja, kako [to se rizikot od kursni razliki, rizikot od kamatni stapki, rizikot
od kreditirawe, upotrebata na vlo`uvawata i plasmanite na vi[okot likvidni
sredstva.
3.2
Krediten rizik
Dru[tvoto nema zna~itelna koncentracija na rizik od kreditirawe. Dru[tvoto ima
politiki so cel da obezbedi deka proda`bata na proizvodi i uslugi se vr[i na
klienti so soodvetna kreditna istorija. Dru[tvoto ima politiki koi go
ograni~uvaat iznosot na kreditnata izlo`enost na negovite klienti.
Maksimalnata izlo`enost na Dru[tvoto na krediten rizik e ograni~ena na
evidentiranata vrednost na finansiskite sredstva priznaeni na datumot na
finansiskite izve[tai, koi se prika`ani vo slednata tabela:
2013
(000 mkd)
2012
(000 mkd)
18,371
1,723
20,094
1,344,600
22,962
1,309
1,368,871
Klasi na finansiski sredstva - evidentirana vrednost
Finansiski sredstva raspol.za proda`ba
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
3.3
Rizik od likvidnost
Pretpazlivo upravuvawe so rizik od likvidnost implicira odr`uvawe na dovolno
gotovina i likvidni hartii od vrednost, potoa raspolo`livost na izvori na sredstva
preku soodvetno obezbeduvawe na krediti i mo`nost za navremena naplata na
iznosite na pobaruvawa od kupuva~i vo ramkite na dogovorenite uslovi. Kako
rezultat na dinami~niot karakter na dejnosta na Dru[tvoto, Rakovodstvoto nastojuva
da obezbedi fleksibilni izvori na sredstva preku raspolo`livi kreditni linii.
Tabelite vo prodol`enie ja prika`uvaat preostanatata dogovorena dospeanost na
finansiskite obvrski na Dru[tvoto. Tabelite se podgotveni vrz osnova na
nediskontiranite gotovinski tekovi na finansiskite obvrski.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
73
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
20
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
Rizik od likvidnost (prodol`uva)
Pozajmici so kamata
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski
Pozajmici so kamata
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski
za 6 meseci
(000 mkd)
Tekovni
6 do 12
meseci
(000 mkd)
25,339
25,339
48,900
48,900
za 6 meseci
(000 mkd)
Tekovni
6do 12
meseci
(000 mkd)
29,637
29,637
143,600
143,600
31 dekemvri 2013
Ne tekovni
1do 5 Pokasno od
godini
5 godini
(000 mkd)
(000 mkd)
-
-
31 dekemvri 2012
Ne tekovni
1do 5 Pokasno od
godini
5 godini
(000 mkd)
(000 mkd)
-
-
3.4
Pazarni rizici
Rizik od kursni razliki
Dru[tvoto ima delovni aktivnosti na me\unarodnite pazari, i e izlo`eno na rizik
od kursni razliki koj se javuva od izlo`enosta kon razli~ni valuti, posebno vo odnos
na Evroto. Dru[tvoto ne koristi instrumenti za obezbeduvawe od rizik od kursni
razliki. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e odgovorno za odr`uvawe na soodvetna neto
pozicija za sekoja valuta poedine~no, kako i vkupno za site valuti.
Smetkovodstvenata vrednost na monetarnite sredstva i obvrski na Dru[tvoto
denominirani vo stranski valuti e kako [to sledi:
Vo 000 mkd
Sredstva
EUR
2013
2012
1,437
1,224
-
-
Obvrski
EUR
Analiza na senzitivnosta na stranski valuti
2013
EUR
Dobivka / (Zaguba)
Neto iznos
1,437
1,437
1%
14
14
-1%
(14)
(14)
2012
EUR
Dobivka / (Zaguba)
74
Neto iznos
1,224
1,224
ОИЛКО КДА
1%
12
12
-1%
(12)
(12)
Oilko KDA, Skopje
21
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
Pazarni rizici (prodol`uva)
Analizata na senzitivnosta gi vklu~uva edinstveno monetarnite stavki
denominirani vo stranska valuta na krajot na godinata, pri [to se vr[i korekcija na
nivnata vrednost pri promena na kursot na stranskata valuta za 1%. Pozitivniot
odnosno negativniot iznos ozna~uva zgolemuvawe/namaluvawe na dobivkata ili
ostanatiot kapital, koj [to se javuva vo slu~aj dokolku denarot ja namali/zgolemi
svojata vrednost vo odnos na stranskite valuti za +/- 1%.
Rizik od kamatni stapki vrz gotovinskite tekovi i objektivnata vrednost
Dru[tvoto e izlo`eno na efektite na fluktuaciite na pazarnite kamatni stapki vrz
negovata finansiska sostojba i gotovinski tekovi. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e vo
najgolema merka odgovorno za dnevno sledewe na sostojbata na rizikot od neto
kamatni stapki i odreduva limiti za namaluvawe na potencijalot od kamatna
neusoglasenost. Postoi zna~itelna koncentracija na pozajmici so kamata od lokalni
finansiski institucii na denot na izvestuvawe. Fluktuaciite vo pazarnite kamatni
stapki, spored koi sredstvata se pozajmeni, mo`e da imaat obraten efekt vrz
uspe[nosta vo finansiraweto na Dru[tvoto. Vo isto vreme, Dru[tvoto nema
zna~itelni plasirawa na svoite sredstva vo oro~eni depoziti i visoko likvidni
hartii od vrednost, koi nosat dopolnitelen prihod od kamata.
Finansiski sredstva
Nekamatonosni
Finansiski sredstva raspol.za proda`ba
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
So promenliva kamatna stapka
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Finansiski obvrski
Nekamatonosni
Dobavuva~i i ostanati obvrski
So fiksna kamatna stapka
Pozajmici so kamata
2013
2012
18,371
1,227
19,598
1,344,600
22,962
1,135
1,368,697
496
20,094
174
1,368,871
25,339
29,637
48,900
74,239
143,600
173,237
Analiza na senzitivnosta na kamatni stapki
So promenliva kamatna stapka
Neto iznos
496
2%
10
2013
-2%
(10)
So promenliva kamatna stapka
Neto iznos
174
2%
3
2012
-2%
(3)
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
75
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
22
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
Pozitivniot odnosno negativniot iznos ozna~uva zgolemuvawe/namaluvawe na
dobivkata ili ostanatiot kapital, koj [to se javuva vo slu~aj dokolku kamatnite
stapki bi bile povisoki/poniski za 2%.
3.5
Rizik pri upravuvawe so kapital
Celite na Dru[tvoto pri upravuvawe so kapitalot se ovozmo`uvawe na Dru[tvoto
da prodol`i so ponatamo[na kontinuirana rabota so cel da obezbedi prihod za
akcionerite i benficii za drugi zainteresirani lica, kako i da odr`i optimalna
struktura na kapitalot za namaluvawe na tro[okot na kapitalot.
So cel da se odr`i ili prilagodi strukturata na kapitalot, Dru[tvoto mo`e da
izvr[i korekcija na iznosot na dividendi isplateni na akcionerite, da vrati
kapital na akcionerite, da izdade novi akcii ili da prodade sredstva za da go namali
dolgot.
Pokazatel na zadol`enost
Strukturata na izvorite na finansirawe na Dru[tvoto se sostoi od obvrski, koi gi
vklu~uvaat pozajmicite obelodeneti vo Bele[ka 14, pari i pari~ni ekvivalenti i
glavnina, koja se sostoi od uplaten kapital, zakonski rezervi i akumulirana dobivka.
Rakovodstvoto ja analizira strukturata na izvorite na finansirawe na godi[na
osnova kako odnos na neto obvrskite po pozajmici vo odnos so vkupniot kapital. Neto
obvrskite se presmetani kako vkupni obvrski po pozajmici namaleni za iznosot na
pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti. Vkupniot kapital e presmetan kako
glavnina zgolemena za rezervi i akumulirani dobivki. Pokazatelot na zadol`enosta
na krajot na godinata e prika`an kako [to sledi:
2013
2012
48,900
(1,723)
47,177
143,600
(1,309)
142,291
1,578,779
0.03
1,589,980
0.09
Kamatonosni pozajmici
Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti
Neto obvrski
Kapital
3.6
Procenka na objektivna vrednost
Objektivna vrednost pretstavuva vrednost za koja edno sredstvo mo`e da bide
zameneto ili nekoja obvrska podmirena pod normalni komercijalni uslovi.
Objektivnata vrednost se odreduva vrz osnova na pretpostavka na rakovodstvoto,
zavisno od vidot na sredstvoto ili obvrskata.
3.6.1
Finansiski instrumenti evidentirani po objektivna vrednost
Finansiskite sredstva izmereni spored objektivnata vrednost vo izve[tajot za
finansiskata sostojba se prika`uvaat vo soglasnost so hierarhijata na objektivnata
vrednost. Ovaa hierarhija gi grupira finansiskite sredstva i obvrski vo tri nivoa
koi se baziraat na zna~ajnosta na vleznite podatoci koristeni pri mereweto na
objektivnata vrednost na finansiskite sredstva. Hierarhijata spored objektivnata
vrednost e odredena kako [to sledi:
76
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
23
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)
Procenka na objektivnata vrednost (prodol`uva)



Nivo 1: kotirani ceni (nekoregirani) na aktivnite pazari za identi~ni sredstva
ili obvrski;
Nivo 2: ostanati vlezni podatoci, pokraj kotiranite ceni, vklu~eni vo Nivo 1 koi
se dostapni za nabquduvawe za sredstvoto ili obvrskata, ili direktno (t.e. kako
ceni) ili indirektno (t.e. izvedeni od ceni); i
Nivo 3: vlezni podatoci za sredstvoto ili obvrskata koi ne se baziraat na
podatoci dostapni za nabquduvawe od pazarot
So sostojba na 31 dekemvri 2013 godina Dru[tvoto nema finansiski sredstva
evidentirani spored objektivna vrednost.
So sostojba na 31 dekemvri 2012 godina, finansiskite sredstva koi se evidentirani
po objektivna vrednost vo Izve[tajot za finansiskata sostojba se grupirani spored
nivoto na hierarhija na objektivnata vrednost kako [to sledi (vo iljadi Denari):
Sredstva
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
3.6.2
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
2012 god.
Vkupno
1,344,600
-
-
1,344,600
Finansiski instrumenti koi ne se evidentirani po objektivna vrednost
Razlikata pome\u smetkovodstvenata vrednost i objektivnata vrednost na onie
finansiski sredstva i obvrski koi vo Izve[tajot za finansiska sostojba ne se
evidentirani spored objektivna vrednost se prika`ani vo tabelata podolu:
Evidentirana vr.
2013
2012
Objektivna vr.
2013
2012
Sredstva
Pobaruvawa od kupuva~i i ost.pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Vkupni sredstva
18,371
1,723
20,094
22,962
1,309
24,271
18,371
1,723
20,094
22,962
1,309
24,271
Obvrski
Pozajmici so kamata
Obvrski sprema dobavuva~i i ost.obvrski
Vkupni obvrski
48,900
25,339
74,239
143,600
29,637
173,237
48,900
25,339
74,239
143,600
29,637
173,237
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Pobaruvawata od kupuva~ite i ostanatite pobaruvawa se evidentiraat po
amortizirana nabavna vrednost namalena za rezervirawe poradi o[tetuvawe. Nivnata
objektivna vrednost soodvetstvuva na evidentiranata vrednost, poradi nivnata
kratkoro~na dostasanost.
Ostanati finansiski sredstva
Objektivnata vrednost na monetarnite sredstva [to vklu~uvaat pari~ni sredstva i
ekvivalenti se smeta deka e pribli`na na nivnata smetkovodstvena vrednost poradi
toa [to se so dospeanost pomala od 3 meseci.
Obvrski sprema doveritelite i obvrski po krediti
Smetkovodstvenata vrednost na obvrskite sprema doveritelite i obvrskite po
krediti soodvetstvuva na nivnata objektivna vrednost, poradi nivnata kratkoro~na
dostasanost.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
77
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
24
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
4
Zna~ajni smetkovodstveni procenki
Pri primenata na smetkovodstvenite politiki na Dru[tvoto, opi[ani vo Bele[ka 2
kon ovie finansiski izve[tai, od Rakovodstvoto na Dru[tvoto se bara da vr[i
procenki i pravi pretpostavki za evidentiranite iznosi na sredstvata i obvrskite
koi ne se jasno voo~livi od nivnite izvori na evidentirawe. Procenkite i
pridru`nite pretpostavki se zasnovuvaat na minati iskustva i drugi faktori, za koi
se smeta deka se relevantni. Pri toa, fakti~kite rezultati mo`e da otstapuvaat od
takvite procenki.
Procenkite i glavnite pretpostavki se proveruvaat tekovno. Revidiranite
smetkovodstveni procenki se priznavaat vo periodot vo koj istite se revidirani
dokolku takvoto revidirawe vlijae samo za ili vo toj period, kako i za idni periodi,
dokolku revidirawata vlijaat za tekovniot i idnite periodi.
Nesigurnost vo procenkite
O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva
Zagubi od o[tetuvawe se priznavaat vo iznos za koj evidentiranata vrednost na
sredstvoto ili edinicata [to generira gotovina go nadminuva nadomestliviot iznos.
Pri utvrduvawe na nadomestliviot iznos, Rakovodstvoto gi procenuva o~ekuvanite
ceni, gotovinskite tekovi od sekoja edinica [to generira gotovina i utvrduva
soodvetna kamatna stapka pri presmetka na sega[nata vrednost na tie gotovinski
tekovi.
O[tetuvawe kaj finansiski sredstva
O[tetuvawe na pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Dru[tvoto presmetuva o[tetuvawe za pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
vrz osnova na procenka na zagubi koi rezultiraat od nemo`nosta kupuva~ite da gi
podmirat svoite obvrski. Pri procenka na soodvetnosta na zagubata poradi
o[tetuvawe za pobaruvawata od kupuva~i i ostanatite pobaruvawa, procenkata se
temeli vrz dospevaweto na saldoto na smetkata za pobaruvawa i minatoto iskustvo na
otpisi, kreditosposobnosta na klientite i promenite vo uslovite za pla]awe za
klientite. Ova podrazbira pravewe pretpostavki za idnite odnesuvawa na klientite,
kako i za idnite prilivi na pari~ni sredstva. Dokolku finansiskite uslovi na
klientite se vlo[at, realnite otpisi na tekovno postoe~kite pobaruvawa mo`e da
bidat povisoki od o~ekuvanoto, i mo`e da go nadminat nivoto na zagubite poradi
o[tetuvawe koi se dosega priznati.
Upotreben vek na sredstvata [to se amortiziraat
Rakovodstvoto vr[i redovna proverka na upotrebniot vek na sredstvata [to se
amortiziraat na 31 dekemvri 2013 godina. Rakovodstvoto procenuva deka utvrdeniot
upotreben vek na sredstvata ja pretstavuva o~ekuvanata upotreblivost (korisnost) na
sredstvata. Evidentiranite vrednosti na ovie sredstva se analizirani vo Bele[ka 5
i 6. Fakti~ki rezultati, sepak, mo`e da se razlikuvaat poradi tehnolo[ka
zastarenost, posebno vo delot na IT opremata i softverite.
Zalihi
Zalihi se evidentiraat po poniskata pome\u nabavnata vrednost (cena na ~inewe) i
neto realizacionata vrednost. Pri procenkata na neto realizacionata vrednost gi
zema predvid najobjektivnite dokazi / podatoci koi se na raspolagawe vo periodot
koga se praveni procenkite.
78
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
25
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
5
Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Zemja i
grade`ni Transportni
sredstva
objekti
Na 1 januari 2012 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto knigovodstvena vrednost
Promeni vo tekot na 2012 godina
Po~etna neto knigovodstvena
vrednost
Nabavki, neto od prenos od inv. vo tek
(Deprecijacija) za godinata
Krajna neto knigovodstvena
vrednost
Na 31 dekemvri 2012 godina /
1 januari 2013 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto knigovodstvena vrednost
Promeni vo tekot na 2013 godina
Po~etna neto knigovodstvena
vrednost
Nabavki, neto od prenos od inv. vo tek
(Deprecijacija) za godinata
Krajna neto knigovodstvena
vrednost
Na 31 dekemvri 2013 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto knigovodstvena vrednost
Oprema i
Avansi i
ostanati investicii
sredstva
vo tek
Vkupno
77,642
(17,874)
59,768
640,171
(354,635)
285,536
9,886
(3,832)
6,054
62,277 789,976
- (376,341)
62,277 413,635
59,768
1,219
(2,117)
285,536
186,510
(150,810)
6,054
(90)
(1,068)
62,277 413,635
(61,215) 126,424
- (153,995)
58,870
321,236
4,896
78,861
(19,991)
58,870
822,932
(501,696)
321,236
9,796
(4,900)
4,896
1,062 912,651
- (526,587)
1,062 386,064
58,870
6,342
(2,136)
321,236
22,979
(136,185)
4,896
748
(968)
1,062 386,064
2,962
33,031
- (139,289)
63,076
208,030
4,676
4,024
85,203
(22,127)
63,076
837,230
(629,200)
208,030
10,544
(5,868)
4,676
1,062
386,064
279,806
4,024 937,001
- (657,195)
4,024 279,806
Proda`bi
Vo tekot na 2013 godina Dru[tvoto prodade dve transportni sredstva ~ija [to
nabavna vrednost i akumuliranata amortizacija iznesuvaat 8,680 iljadi Denari. So
proda`bata na ovie sredstva, Dru[tvoto ostvari dobivka vo iznos od 1,538 iljadi
Denari (Bele[ka 17).
Investicii vo tek
Na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina, avansite za i investiciite vo tek vo celost se
odnesuvaat na nabavka na transportni sredstva i oprema za istite.
Zalog vrz nedvi`nosti, postrojki i oprema
Na 31 dekemvri 2013 godina, Dru[tvoto ima zalo`eno del od svoite nedvi`nosti,
postrojki i oprema kako obezbeduvawe za odobrenite pozajmici so kamata od strana na
doma[ni finansiski institucii. Nivnata proceneta vrednost, utvrdena od
nezavisni nadvore[ni proceniteli, iznesuva 69,369 iljadi Denari ili Eur 1,137,100
za nedvi`nostite i 102,963 iljadi Denari ili Eur 1,687,789 za transportnite
sredstva (2012: isto) (vidi Bele[ka 14 i 24).
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
79
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
26
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
6
Nematerijalni sredstva
Izdatoci za
istra`uvawe
i razvoj
Softver
Prava i
licenci
Vkupno
Na 1 januari 2012 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto evidentirana vrednost
682
(341)
341
-
5
(4)
1
687
(345)
342
Promeni vo tekot na 2012 godina
Po~etna neto evidentirana vrednost
Nabavki vo tekot na godinata
(Amortizacija) za godinata
Krajna neto evidentirana vrednost
341
(136)
205
292
(21)
271
1
(1)
-
342
292
(158)
476
Na 31 dekemvri 2012 godina / 1 januari
2013 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto evidentirana vrednost
682
(477)
205
292
(21)
271
5
(5)
-
979
(503)
476
Promeni vo tekot na 2013 godina
Po~etna neto evidentirana vrednost
(Amortizacija) za godinata
Krajna neto evidentirana vrednost
205
(136)
69
271
(58)
213
-
476
(194)
282
Na 31 dekemvri 2013 godina
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Neto evidentirana vrednost
682
(613)
69
292
(79)
213
5
(5)
-
979
(697)
282
7
Finansiski instrumenti po kategorii
Evidentiranite vrednosti na finansiskite sredstva i obvrski na Dru[tvoto
priznaeni na datumot na izvestuvawe za objavenite periodi mo`at isto taka da bidat
kategorizirani na sledniov na~in:
Krediti i
pobaruvawa
31 dekemvri 2013
Sredstva spored Izve[tajot za finansiskata sostojba
18,371
Kupuva~i i ostanati pobaruvawa
1,723
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
20,094
Obvrski spored Izve[tajot za finansiskata sostojba
Pozajmici
Dobavuva~i i ostanati obvrski
80
Raspolo`livi
za proda`ba
Vkupno
-
18,371
1,723
20,094
Ostanati
finansiski
obvrski
Vkupno
48,900
25,339
74,239
48,900
25,339
74,239
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
27
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Finansiski instrumenti po kategorii (prodol`uva)
Krediti i
pobaruvawa
Raspolo`livi
za proda`ba
Vkupno
31 dekemvri 2012
Sredstva spored Izve[tajot za finansiskata sostojba
Finansiski sredstva raspol. za prod.
Kupuva~i i ostanati pobaruvawa
22,962
Finansiski pobaruvawa
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
1,309
24,271
1,344,600
1,344,600
1,344,600
22,962
1,309
1,368,871
143,600
29,637
173,237
143,600
29,637
173,237
Obvrski spored Izve[tajot za finansiskata sostojba
Pozajmici
Dobavuva~i i ostanati obvrski
8
Vlo`uvawa vo pridru`eni dru[tva
So sostojba na 31 dekemvri 2013 godina, vlo`uvawata vo pridru`eni dru[tva vo
celost se sostojat od vlo`uvawe vo kapitalot na Makpetrol AD Skopje vo iznos od
1,344,600 iljadi Denari, [to pretstavuva u~estvo od 19.94%. Ova vlo`uvawe do krajot
na prethodnata 2012 godina be[e reklasificirano kako finansisko sredstvo
raspolo`livo za proda`ba. Rakovodstvoto na Dru[tvoto izvr[i reklasifikacija na
ova vlo`uvawe vrz osnova na kriteriumite za utvrduvawe na zna~itelno vlijanie kako
[to se: zastapenost vo odborot na direktori, u~estvo vo procesot na kreirawe
politiki i donesuvawe na odluki, materijalni transakcii, me\usebna razmena na
rakovoden personal i obezbeduvawe na su[tinski tehni~ki informacii, i kade
u~estvoto vo kapitalot se dvi`i pome\u 20 i 50% od glasa~kite prava.
9
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
2013
2012
-
1,344,600
1,344,600
Dolgoro~ni vlo`uvawa vo hart.od vr.i udeli vo kapitalot
Doma[ni kotirani pravni subjekti
Vkupno
Dvi`eweto na smetkata na finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba vo tekot
na 2013 i 2012 godina e kako [to sledi:
Na 1 januari
Reklasifikacija vo vlo`uvawa vo pridru`eni dru[tva
(Bele[ka 8)
Na 31 dekemvri
10
2013
2012
1,344,600
1,344,600
(1,344,600)
-
1,344,600
2013
2012
1,158
38
37
8
1,241
965
21
203
22
1,211
Zalihi
Rezervni delovi
HTZ Oprema
Gumi
Motorni masla
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
81
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
28
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
11
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Pobaruvawa od kupuva~i
Doma[ni kupuva~i
Stranski
Namaleno za: rezervirawa za o[tetuvawa
Ostanati tekovni pobaruvawa
Odnapred plateni tro[oci za osiguruvawe na vozila
Pobaruvawa od vraboteni
Pobaruvawa od osiguritelni dru[tva i presmetani kamati na
kupuva~ite
Avansi
Pove]e platen danok na dobivka
2013
2012
16,910
680
17,590
17,590
21,069
651
21,720
(455)
21,265
9,848
410
10,844
447
371
329
43
11,001
28,591
1,250
306
12,847
34,112
Starosna struktura i kvalitet na portfolioto na pobaruvawata
Analizata na starosnata struktura na pobaruvawata od kupuva~ite so sostojba na 31
dekemvri 2013 godina e kako [to sledi:
Ne dospeani
Do 30 dena
Od 1 - 3 meseci
Od 3 - 6 meseci
Od 6 - 12 meseci
Nad 1 godina
Namaleno za rezervirawe poradi o[tetuvawe
Stranski
Doma[ni
Vkupno
226
454
680
680
16,647
103
15
143
2
16,910
16,910
16,873
103
454
15
143
2
17,590
17,590
Saldoto na pobaruvawata od kupuva~ite na datumot na izvestuvawe mo`e da se
analizira spored slednive kategorii na krediten rizik:
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednost
Neto evidentirana vrednost
Nedospeani
neo[teteni
Dospeani
neo[teteni
O[teteni
Vkupno
16,873
16,873
717
717
-
17,590
17,590
Analizata na starosnata struktura na nedospeani i neo[teteni pobaruvawa od
kupuva~ite so sostojba na 31 dekemvri 2013 godina e kako [to sledi:
Do 30 dena
Od 1 - 3 meseci
Od 3 - 6 meseci
Od 6 - 12 meseci
Nad 1 godina
82
Stranski
Doma[ni
Vkupno
454
454
103
15
143
2
263
103
454
15
143
2
717
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
29
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa (prodol`uva)
Analizata na starosnata struktura na pobaruvawata od kupuva~ite so sostojba na 31
dekemvri 2012 godina e kako [to sledi:
Ne dospeani
Do 30 dena
Od 1 - 3 meseci
Od 3 - 6 meseci
Od 6 - 12 meseci
Nad 1 godina
Namaleno za rezervirawe poradi o[tetuvawe
Stranski
Doma[ni
Vkupno
651
651
651
20,533
27
18
6
36
449
21,069
(455)
20,614
21,184
27
18
6
36
449
21,720
(455)
21,265
Saldoto na pobaruvawata od kupuva~ite na datumot na izvestuvawe mo`e da se
analizira spored slednive kategorii na krediten rizik:
Nabavna vrednost
Ispravka na vrednost
Neto evidentirana vrednost
Nedospeani
neo[teteni
Dospeani
neo[teteni
O[teteni
Vkupno
21,184
21,184
81
81
455
(455)
-
21,720
(455)
21,265
Analizata na starosnata struktura na nedospeani i neo[teteni pobaruvawa od
kupuva~ite so sostojba na 31 dekemvri 2012 godina e kako [to sledi:
Do 30 dena
Od 1 - 3 meseci
Od 3 - 6 meseci
Od 6 - 12 meseci
Nad 1 godina
Stranski
Doma[ni
Vkupno
-
27
18
36
81
27
18
36
81
Rezervirawe poradi o[tetuvawe i otpisi poradi nenaplatlivost
Dvi`eweto na smetkata na rezervirawata od o[tetuvawa na pobaruvawa od kupuva~i
vo tekot na 2013 i 2012 godina e kako [to sledi:
Na 1 januari
Naplateni rezervirani pobaruvawa (Bele[ka 17)
Otpi[ani prethodno rezervirani
Tekoven rashod od o[tetuvawe (Bele[ka 20)
Na 31 dekemvri
2013
2012
455
(419)
(36)
-
455
455
Ponatamu, na 31 dekemvri 2013 godina, Dru[tvoto izvr[i direkten otpis na
pobaruvawata od kupuva~i vo iznos od 8 iljadi Denari (2012: 2 iljadi Denari) (vidi
Bele[ka 21).
12
Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Denarski i devizni smetki kaj doma[ni banki
Gotovina vo blagajna
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
2013
2012
496
1,227
1,723
174
1,135
1,309
83
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
30
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
13
Kapital
Akcionerski kapital
Na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina akcionerskiot kapital na Dru[tvoto iznesuva
1,505,538 iljadi Denari. Istiot e podelen na 250,923 zapi[ani i vo celost plateni
obi~ni akcii so nominalna vrednost od 6,000 Denari po akcija.
Promenite vo akcionerskiot kapital vo tekot na 2013 i 2012 godina se kako [to
sledi:
Broj na akcii
Iznos (vo 000 mkd)
Odobreni
Sopstveni
Vo optek
Obi~ni
Priorit.
Sopstveni
Premii
Vkupno
1 januari 2013 /
31 dekemvri 2013
250,923
-
250,923
1,505,538
-
-
-
1,505,538
1 januari 2012 /
31 dekemvri 2012
250,923
-
250,923
1,505,538
-
-
-
1,505,538
Rezervi
Dvi`eweto na smetkite na rezervite vo tekot na 2013 i 2012 godina e kako [to sledi:
Zadol`itelni
rezervi
1 januari 2013
Raspredelba na akumul.dobivka
31 dekemvri 2013
26,525
549
27,074
1 januari 2012
Raspredelba na akumul.dobivka
31 dekemvri 2012
19,310
7,215
26,525
Rezervite se sozdadeni inicijalno vrz osnova na doma[nata zakonska regulativa.
Soglasno so zakonskata regulativa rezervite mo`e da se koristat za pokrivawe na
zagubite, za kupuvawe na sopstveni akcii i isplata na dividendi.
Dividendi
Vo tekot na 2013 godina, vrz osnova na Odlukata na Sobranieto na akcioneri, del od
neraspredelenata dobivka vo iznos od 30,111 iljadi Denari (2012 godina: 62,729
iljadi Denari) e raspredelena za dividendi na akcionerite, vklu~uvaj]i gi
povrzanite lokalni danoci, vo iznos od 3,684 iljadi Denari (2012 godina: 3,635
iljadi Denari). Vo tekot na 2013 godina, raspredelenite dividendi vo iznos od
30,111 iljadi Denari vklu~uvaj]i gi i povrzanite lokalni danoci vo celost se
isplateni.
84
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
31
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
14
Pozajmici so kamata
Kratkoro~ni pozajmici
Kratkoro~ni krediti so kamata od doma[ni banki; kamatna
stapka od 6.5% godi[no
2013
2012
48,900
48,900
143,600
143,600
Vo tekot na 2013 godina, Dru[tvoto pozajmi kratkoro~ni sredstva so kamata od
doma[ni banki vo vkupen iznos od 233,570 iljadi Denari (2012: 147,000 iljadi
Denari). Vo tekot na 2013 godina, Dru[tvoto otplati del od vkupnite pozajmici vo
iznos od 328,270 iljadi Denari (2012: 93,300 iljadi Denari).
Odobrenite pozajmici so kamata se obezbedeni so del od nedvi`nostite, postrojkite i
opremata na Dru[tvoto (vidi isto Bele[ki 5 i 24).
15
Obvrski kon dobavuva~i i ostanati obvrski
2013
2012
18,504
18,504
22,605
22,605
6,835
2,718
459
48
10,060
28,564
7,032
3,040
1,285
230
11,587
34,192
2013
2012
Prevoz na derivati
Prihod od zakupnini
Prevoz na ostanati trgovski stoki i materijali
Provizija za izvr[eni uslugi vo svojstvo na agent
Prihodi od izvr[eni uslugi na doma[en pazar
356,253
24,831
8,446
17,112
406,642
379,511
18,526
9,801
19,598
427,436
Prevoz na derivati
Prihodi od izvr[eni uslugi na stranski pazar
8,402
8,402
415,044
6,701
6,701
434,137
2013
2012
1,538
419
5
228
2,190
661
3,041
42
435
4,179
2013
2012
81,309
21,336
5,983
108,628
92,501
19,004
4,601
116,106
Dobavuva~i
Doma[ni dobavuva~i
Ostanati tekovni obvrski
Obvrski kon vraboteni za plati i pridonesi
Obvrski za DDV
Presmetani tro[oci
Obvrski po danok od dobivka
16
17
Prihodi od proda`ba
Ostanati delovni prihodi
Dobivka od prodadeni osnovni sredstva
Naplateni rezervirani pobaruvawa
Prihodi od osiguruvawe
Prihodi po osnov na presmetani penali
Prihodi od minati godini
Ostanati prihodi
18
Potro[eni materijali
Potro[eno gorivo i aditivi
Potro[eni surovini i materijali
Otpis na siten inventar
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
85
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
32
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
19
Tro[oci na vraboteni
Neto plati
Danoci i pridonesi
Ostanati so zakon utvrdeni nadomestoci
Vkupno tro[oci na vraboteni
2013
2012
54,874
26,212
4,069
85,155
54,710
26,103
5,275
86,088
Ostanatite zadol`itelni nadomestoci sprema vrabotenite se odnesuvaat glavno na
nadomestocite za regresi za godi[en odmor, otpremnini pri penzionirawe, razni
vidovi pomo[ i sl.
20
Ostanati delovni tro[oci
Tro[oci za osiguruvawe
Tro[oci za patarina
Odr`uvawe
Tro[oci za registracija na vozila
Nadomestoci i nagradi na ~lenovite na odbor
Uslugi od nadvore[ni subjekti
Nagradi
Reprezentacija
Tro[oci za reklama i propaganda
Bankarski tro[oci
PTT tro[oci
Taksi
^lenarini, ostanati danoci i sli~ni tro[oci
Tro[oci od minati godini
Nadomest za pomalku ispora~ani koli~ini
Otpi[ani pobaruvawa
Ostanati nematerijalni tro[oci
21
2013
2012
17,084
14,679
7,478
4,750
4,400
3,914
1,000
662
619
551
168
337
203
48
39
8
2,086
58,026
17,386
16,728
8,095
4,972
3,500
4,553
1,000
566
1,380
486
203
587
164
196
55
457
1,863
62,191
2013
2012
93
30
123
3
54
57
(6,627)
(13)
(6,640)
(6,517)
(8,177)
(98)
(8,275)
(8,218)
Finansiski prihodi i rashodi
Prihodi
Prihodi od kamati
Pozitivni kursni razliki
Rashodi
Rashodi po kamati
Negativni kursni razliki
Neto finansiski (rashodi)
86
ОИЛКО КДА
Oilko KDA, Skopje
33
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
22
Dano~en rashod
Tekoven danok
Odlo`en danok
2013
2012
514
514
569
569
Vo prodol`enie e usoglasuvaweto na vkupniot dano~en tro[ok vo Izve[tajot za
seopfatnata dobivka za godinite koi [to zavr[uvaat na 31 dekemvri 2013 i 2012:
Neodbitni tro[oci za dano~ni celi
Dano~en kredit za rashodite so odlo`eno priznavawe
Tekoven dano~en tro[ok po stapka od 10% (2012: 10%)
2013
2012
5,141
5,141
514
5,692
5,692
569
23
Zarabotuva~ka po akcija
Osnovna
Osnovna zarabotuva~ka po akcija se presmetuva po pat na delewe na dobivkata koja
pripa\a na imatelite na obi~ni akcii, so ponderiraniot prose~en broj na obi~ni
akcii vo optek vo tekot na godinata.
Dobivka koja pripa\a na imatelite na obi~ni akcii
Ponderiran prose~en broj na obi~ni akcii vo optek
Osnovna dobivka po akcija (Denari po akcija)
2013
2012
18,911
250,923
75.37
10,991
250,923
43.80
24
Neizvesni i prevzemeni obvrski
Sudski sporovi
So sostojba na 31 dekemvri 2013, nema sudski postapki pokrenati protiv Dru[tvoto
(2012: nema).
Zalo`eni sredstva
Na 31 dekemvri 2013 godina, Dru[tvoto ima zalo`eno del od svoite nedvi`nosti,
postrojki i oprema kako obezbeduvawe za odobrenite pozajmici so kamata od strana na
doma[ni finansiski institucii. Nivnata proceneta vrednost, utvrdena od
nezavisni nadvore[ni proceniteli, iznesuva 69,369 iljadi Denari ili Eur 1,137,100
za nedvi`nostite i 102,963 iljadi Denari ili Eur 1,687,789 za transportnite
sredstva (2012: isto) (vidi Bele[ka 5 i 14).
Dano~ni obvrski
Finansiskite izve[tai i smetkovodstvenata evidencija na Dru[tvoto podle`at na
dano~na kontrola od strana na dano~nite vlasti vo periodot od 5 godini po
podnesuvaweto na dano~niot izve[taj za finansiskata godina i mo`at da proizlezat
dopolnitelni danoci i tro[oci. Vrz osnova na procenkata na Rakovodstvoto na denot
na ovie finansiski izve[tai ne postojat uslovi za dopolnitelni potencijalni
obvrski po toj osnov.
Kapitalni obvrski
Ne se evidentirani kapitalni obvrski na denot na izvestuvawe koi ne se ve]e
priznati vo finansiskite izve[tai.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
87
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
Oilko KDA, Skopje
34
Bele[ki kon finansiskite izve[tai (prodol`uva)
So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2013
(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)
25
Transakcii so povrzani subjekti
Slednata tabela gi prika`uva obemot i saldata od transakciite so povrzanite
subjekti so sostojba na i za godinite koi zavr[uvaat na 31 dekemvri 2013 i 2012
godina.
Pobaruvawa
Obvrski
Prihodi
Rashodi
15,461
15,461
9,741
9,741
363,582
363,582
75,025
75,025
16,669
16,669
9,233
9,233
423,853
423,853
95,129
95,129
2013
Makpetrol AD Skopje
2012
Makpetrol AD Skopje
Transakcii so klu~noto rakovodstvo
Kratkoro~ni tro[oci za vrabotenite
26
2013
2012
4,400
4,400
3,500
3,500
Izvestuvawe po operativni segmenti
Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se odnesuvaat na eden operativen segmenttovaren paten transport. Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se vr[at na
teritorijata na Republika Makedonija. Posledovatelno, Dru[tvoto ne obelodenuva
ekonomski informacii povrzani so oddelni operativni segmenti i geografski
regioni.
27
Nastani po periodot na izvestuvawe
Po datumot na izgotvuvawe na ovie finansiski izve[tai, i pred nivnoto izdavawe,
Dru[tvoto go zgolemi svoeto u~estvo vo vlo`uvaweto vo pridru`enoto dru[tvo
Makpetrol AD Skopje. Vo tekot na periodot po datumot na izvestuvawe vkupnoto
vlo`uvawe iznesuva 1,354,775 iljadi Denari, [to pretstavuva u~estvo od 20.36%.
88
ОИЛКО КДА
ОИЛКО КДА-СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр.020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 384 од Законот за трговските друштва и
членот 39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА –
Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА – Скопје на осмата седница одржана на
14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на ОИЛКО
КДА-СКОПЈЕ за периодот од 1.1.2013 година до 31.12.2013 година
Член 1
Се усвојува Годишната сметка и Финансиските извештаи на ОИЛКО
КДА-СКОПЈЕ за периодот од 1.1.2013 година до 31.12.2013 година, со
следниве резултати:
1. Вкупен приход
2. Вкупен расход
3. Бруто добивка
4. Данок на добивка
5. Нето добивка
417.356.652 денари
397.931.729 денари
19.424.923 денари
514.094 денари
18.910.829 денари
Годишната сметка и Финансиските извештаи од ставот 1 на овој
член се составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила согласно членот 21 став 1 точка 2 од
Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА Скопје, по
добиена согласност од Комплементарите.
Претседавач на Собрание,
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
89
Finansiski izve[tai 2 0 1 3
90
ОИЛКО КДА
91
Izve[taj na Komplementarite
92
ОИЛКО КДА
1. ГЛАВНИТЕ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИТЕ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА
РАБОТЕЊЕТО НА ОИЛКО ВО 2013 ГОДИНА
ОИЛКО КДА во изминатата 2013 год. ги реализира сите активности од
Планот и Програмата за работа на Друштвото со акцент на активностите што
се од посебен интерес, како комплетирање на возните капацитети, следење
на законските регулативи и рентабилното работење, а се со цел и понатаму
да остане лидер во транспортот на опасни материи во Р.Македонија и
пошироко.
Анализирајќи ја 2013 год., вреди да се спомене дека во годината што
измина се воведе построга регулатива и се создаде поголем ред во патниот
транспорт во земјата, што придонесе да се почуствуваат евидентни
подобрувања и резултати во работењето како во домашниот, така и во
меѓународниот транспорт на стоки. Во делот на искоренување на нелојалната
конкуренција, за разлика од 2012 год., веќе се видливи одредени резултати,
кои позитивно се реперкуираат врз работењето на легалните превозници. Со
континуирано следење на примената на новите законски одредби, водење
сметка за оптимизација на транспортот и континуирано одржување на
високиот квалитет на услугите, Друштвото во текот на 2013 год. (уште во
стартот прогласена за неизвесна година, кога станува збор за транспортот и
случувањата во оваа област) оствари позитивни финансиски резултати.
Фактори кои беа од пресудно значење и кои директно влијаеа на работењето
на Друштвото во 2013 год. се следните:
-
бројот и типови на нови возила коишто, врз основа
инвестиционата програма, се набавија во текот на 2013 год.
на
-
ценовната политика (договор за соработка) помеѓу ОИЛКО КДА и
Макпетрол АД
-
времетраење на царински формалности при увоз и извоз на
нафтени деривати
практично спроведување на законската регулатива (за превозот на
опасни материи) и др.
Опременоста на возниот парк од технички аспект е најбитниот сегмент
кој што влијае на рентабилното и квалитетно работење на ОИЛКО.Во таа
насока може да констатираме дека заклучно со 31.12.2013 год. во склоп на
возниот парк се наоѓаа следните 91 возило:
-
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
93
Izve[taj na Komplementarite
а) за транспорт на ТНГ......................................................................13 возила
-
5 (пет) автоцистерни со капацитет од 48.000 л.(влекач со
полуприколка), опремени со масени мерачи
6 (шест) автоцистерни со капацитет од 50.000 л. (влекач со
полуприколка) за примарен транспорт
2 (две) автоцистерни со капацитет од 22.000 л. (соло возило), со
масен мерач
б) за транспорт на светли деривати................................................59 возила
-
33 (триесет и три) автоцистерни со капацитет од 39.000 л.(влекач
со полуприколка), опремени со волуметриски мерачи
4 (четири) автоцистерни со капацитет од 39.000 л.(влекач со
полуприколка) за примарен (складски) транспорт
3
(три) автоцистерни со капацитет од 30.000 л.(влекач со
полуприколка) за примарен (складски) транспорт
1
(една) автоцистерна со капацитет од 34.000 л.(влекач со
полуприколка) за транспорт на масла и мазива
2 (две) автоцистерни со капацитет од 21.000 л. (соло
возило),опремени со волуметриски мерачи
1 (една) автоцистерна (соло возило) со капацитет од 21.000 л. за
примарен транспорт
12 (дванаесет) автоцистерни со капацитет од 13.000 л. (соло
возила), опремени со волуметриски мерачи
2 (две) автоцистерни со капацитет од 7.000 л. (соло
возила),опремени со волуметриски мерачи
1 (една) автоцистерна со капацитет од 4.000 л. (соло возило),
опремена со волуметриски мерач
в) за транспорт на црни деривати..................................................11 возила
-
3 (три) автоцистерни со капацитет од 21.000 кгр.(влекач со
полуприколка), опремени со бренери за греење
6 (шест) автоцистерни со капацитет од 25.000 кгр.(влекач со
полуприколка)
2 (две) автоцистерни со капацитет од 10.000 кгр.(соло возило)
г) за транспорт на боци за ТНГ.........................................................5 возила
-
4 (четири) товарни возила со носивост 7.5т.
1 (едно) товарно возило со носивост 2.7т.
д) за транспорт на компримиран природен гас (CNG).....................3 возила
- 3 (три) полуприколки
- 2 (два) влекачи
94
ОИЛКО КДА
Во насока на оптимизацијата на транспортот и рентабилното работење
на Друштвото,а со оглед дека бројката на возниот парк е зголемена за 3 нови
возила, задржани се процентуалните стапки на учество на директните и
индиректните извршители во процесот на работа, така што сликата на
кадровската состојба со 31.12.2013 год. е следна:
- вкупно....................................................181 вработен, од кои
а) 161 (сто шеесет и еден) возач или 88,95%
б)
2 (два) општи работници или 1,10% и
в) 18 (осумнаесет) вработени во администрација или 9,95%
Во 2013 год., како продолжување на остварување на инвестицскиот
план од 2012 год., се продолжи со имплементација на ГПС уредите во
автоцистерните така што заклучно со 31.12.2013 год. вкупно 88 (осумдесет и
осум) возила се комплетно завршени и може континуирано да се следи
нивното оперативно работење.
Како дополнување на ГПС системите, а во насока на контрола на
потрошувачката на гориво на сите возила, во текот на 2013 год. се продолжи
и со проектот за поставување на сензори на резервоарите за гориво, така
што заклучно со 31.12.2013 год., 54 (пеесет и четири) возила веќе се
комплетно покриени.
2. ПРОМЕНИТЕ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ
ДЕЈСТВУВА ОИЛКО И ОДГОВОРОТ НА ОИЛКО НА ТИЕ ПРОМЕНИ
Со оглед на големината на просторот на кој дејствува континуирано
(Република Македонија), повремените активности во соседните земји
(Косово,Бугарија,Грција,Србија), специфичната дејност која ја обавува
(транспорт на опасни материи), условите во кои се одвива секојдневното
работење (нелојална конкуренција), како и зголемените финансиски трошоци
заради исполнување на се построгата законска регулатива од сите аспекти
(АДР транспорт, екологија, заштита при работа, и др.), а имајќи ја во предвид
тешката економска состојба во земјата, може да заклучиме дека ОИЛКО КДА
и покрај сите горенаведени факти, во 2013 година одигра значајна улога на
полето на транспортот на опасни материи и постигна солидни финансиски
резултати.
Горенаведеното може да го поткрепиме со следните бројки (за 2013
год.) кои се основни показатели за рентабилноста на една транспортна
компанија:
- вкупно поминати километри(со 88 возила).....................................5.8 милиони
- вкупно превезени светли деривати(литри).................................522.0 милиони
- вкупно превезени црни деривати(тони).........................................45.9 илјади
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
95
Izve[taj na Komplementarite
- вкупно превезен тнг(тони)...............................................................23.2 илјади
- вкупно превезен тнг во боци (тони)..................................................2.1 илјади
- вкупно превезено моторно масло-рефус(тони)............................ 264
- вкупно превезено нерафинирано сончогледово масло(тони)......636
- вкупно превезен антифриз(тони)..................................................... 96
Ако се земат во предвид најавите, дека во 2014 год. ќе се исполнат дел
од барањата на транспортните компании за нови транспортни олеснувања,
во кои се вбројуваат поевтини ТИР карнети, побрзи транспортни и други
постапки, овозможување рамноправно учество на европскиот транспортен
пазар и за превозниците од малите земји (како што е Македонија), уривање
на граничните бариери (што ги има често барем на Балканот), како и
ветувањата од Владата и ресорните економски министерства дека ќе биде
превземено се за подобрување на економскиот амбиент во земјата за 2014
год., можеме да донесеме заклучок дека и во 2014 год. Друштвото подготвено
ќe се соочи со сите предизвици и понатаму ќе остане на лидерската позиција
во конкуренција на транспортерите на опасни материи во регионот.
Имено, се додека ОИЛКО КДА ги следи потребите за транспорт на
нафтени деривати на Макпетрол АД, и навремено ги исполнува сите
поставени барања од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата,Законот за возила и Законот за превоз на опасни материи во
патниот сообраќај, рентабилноста на Друштвото и во 2014год. нема да биде
доведена во прашање.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОСТВАРЕНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА
ОИЛКО ВО 2013 ГОДИНА
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2013 ГОДИНА
Во денари
2о13/2о12
ПРИХОДИ
2013
2012
321.371.542
314.149.990
2,3
50.950.313
82.378.839
-38,2
Домашен транспорт на други добра
9.446.079
11.948.088
-20,9
Меѓународен транспорт на други добра
8.401.659
7.133.584
17,8
24.831.323
18.525.981
34,0
818.110
3.575.855
-77,1
1.537.626
661.017
417.356.652
438.373.354
Домашен транспорт на деривати
Меѓународен транспорт на деривати
Закупнини
Камати, курсни разлики и др.
Капитална добивка
Вкупен приход:
96
ОИЛКО КДА
%
-4,8
РАСХОДИ
2013
2012
139.482.803
154.153.358
Бруто плата
81.086.013
80.813.328
0,3
Гориво, подмачкување и адитивирање
83.683.807
94.343.359
-11,3
Одржување на возила
22.882.635
21.756.251
5,2
Патарини
14.678.948
16.731.637
-12,3
Амортизација
Авто гуми
%
-9,5
5.752.276
4.222.790
36,2
17.252.390
17.386.204
-0,8
Регистрација на возила
3.464.753
3.255.299
6,4
Ситен инвентар и ХТЗ опрема
1.038.332
1.255.450
-17,3
Осигурување на возила, имот и лица
Миење на возила
1.222.444
1.179.444
3,6
Паркирање на Царински терминали
1.140.129
1.718.381
-33,7
Платени такси при увоз и извоз
337.088
586.687
-42,5
Шпедитерски услуги
292.027
176.351
65,6
Баждарења и испитувања
447.124
513.025
-12,8
Лиценци и дозволи
1.759.237
1.716.312
2,5
Службени патувања
4.078.046
5.274.559
-22,7
Канцеларијски и сл.материјали
1.171.509
1.081.936
8,3
Телефонија и интернет
1.057.898
910.077
16,2
Трошок за одржување на простории
Репрезентација и реклама
696.011
567.462
22,7
1.280.542
1.945.902
-34,2
Трошок за вода, струја и комуналии
849.235
1.024.377
-17,1
Останати услуги
605.184
1.057.800
-42,8
Банкарски услуги
733.603
486.167
50,9
Даноци и членарини
203.008
208.217
-2,5
Надомест на Надзорен одбор
1.199.988
1.099.998
9,1
Надомест на Комплементарите
3.199.992
2.408.000
32,9
Надомест на Командиторите
1.000.020
1.000.020
0,0
577.441
934.796
-38,2
Ревизорски, нотарски, здравствени и др.услуги
Надомест за помалку испорачана стока
Камати
62.830
55.291
13,6
6.627.475
8.177.454
-19,0
Трошоци од минати години
51.460
215.467
-76,1
Курсни разлики и исправка на побарувања
17.481
557.310
-96,9
397.931.729
426.812.709
-6,8
19.424.923
11.560.645
68
514.094
569.233
18.910.829
10.991.412
72
945.541
549.571
72
17.965.288
10.441.841
72
Вкупен расход:
Добивка пред оданочување
Данок на добивка
Добивка за финанскиската година
Законски резерви
ВКУПЕН ТЕКОВЕН ИЗНОС РАСПОЛОЖИВ ЗА РАСПРЕДЕЛБА:
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
97
Izve[taj na Komplementarite
ОИЛКО КДА Скопје во 2013 година оствари вкупен приход во износ од
417.356.652 ден. што претставува намалување во однос на 2012 год. за 4,8%.
Истовремено, за остварување на овие приходи, Друштвото во 2013 година
прикажало вкупни раходи во износ од 397.931.729 ден. што претставува
намалување во однос на 2012 год. за 6,8 %.
Добивка пред оданочување остварена во 2013 год. во износ од 19.424.923
ден. е зголемена за 68% во однос на остварената во 2012 година.
Добивката по оданочувањето, односно, добивката за финансиската
година, остварена во 2013 год. во износ од 18.910.829 ден. е зголемена за
72% во однос на остварената во 2012 година.
Ако се согледаат приходите остварени во 2013 година според
големината на нивниот износ се добива следнава структура на истите:
ПРИХОДИ
Во денари
2013
Структура
%
Домашен транспорт на деривати
321.371.542
77,0%
Меѓународен транспорт на деривати
50.950.313
12,2%
Закупнини
24.831.323
5,9%
9.446.079
2,3%
Домашен транспорт на други добра
Меѓународен транспорт на други добра
8.401.659
2,0%
Капитална добивка
1.537.626
0,4%
818.110
0,2%
Камати, курсни разлики и др.
Приходи од осигурување
0
Вкупен приход:
417.356.652
100,0%
Од податоците прикажани во претходната табела се гледа дека во
вкупниот приход на Оилко доминираат приходите остварени од извршениот
превоз на деривати во домашниот транспорт со 77,0%, приходите остварени
од извршениот превоз на деривати во меѓународниот превоз со 12,2%, како и
приходите од закупнини со 5,9%.
РАСХОДИ
2013
Структура
%
Амортизација
98
139.482.803
35,1%
Гориво, подмачкување и адитивирање
83.683.807
21,0%
Бруто плата
81.086.013
20,4%
Одржување на возила
22.882.635
5,8%
Осигурување на возила, имот и лица
17.252.390
4,3%
Патарини
14.678.948
3,7%
Камати
6.627.475
1,7%
Авто гуми
5.752.276
1,4%
Службени патувања
4.078.046
1,0%
Регистрација на возила
3.464.753
0,9%
ОИЛКО КДА
Надомест на Комплементарите
3.199.992
Лиценци и дозволи
1.759.237
0,4%
Репрезентација и реклама
1.280.542
0,3%
0,3%
0,8%
Миење на возила
1.222.444
Надомест на Надзорен одбор
1.199.988
0,3%
Канцеларијски и сл.материјали
1.171.509
0,3%
Паркирање на Царински терминали
1.140.129
0,3%
Телефонија и интернет
1.057.898
0,3%
Ситен инвентар и ХТЗ опрема
1.038.332
0,3%
Надомест на Командиторите
1.000.020
0,3%
Трошок за вода, струја и комуналии
849.235
0,2%
Банкарски услуги
733.603
0,2%
Трошок за одржување на простории
696.011
0,2%
Останати услуги
605.184
0,2%
Ревизорски, нотарски, здравствени и др.услуги
577.441
0,1%
Баждарења и испитувања
447.124
0,1%
Платени такси при увоз и извоз
337.088
0,1%
Шпедитерски услуги
292.027
0,1%
Даноци и членарини
203.008
0,1%
Надомест за помалку испорачана стока
62.830
0,0%
Трошоци од минати години
51.460
0,0%
Курсни разлики и исправка на побарувања
17.481
0,0%
Вкупен расход:
397.931.729
100,0%
Истовремено, на расходната страна доминираат трошокот за
амортизација со 35,1%, трошокот за гориво, подмачкување и адитивирање со
21,0%, бруто платата со 20,4%, како и трошоците за одржување на возниот
парк со 5,8%.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
99
Izve[taj na Komplementarite
Структурата на приходите остварени во 2013 година од превоз на
различни видови на деривати и останати добра ја прикажуваме преку
следниов графикон:
Во денари.
Износ 2013
Вид на превоз
Влекач Светли горива
Влекач ТНГ
Соло Светли горива
Влекач Мазут
Товарни возила
Соло ТНГ
Соло за Мазут
Износ 2012
210.522.132
108.684.604
26.438.250
11.050.911
9.446.079
8.194.358
1.166.044
375.502.378
224.334.000
97.573.000
28.538.000
26.107.000
9.819.000
8.074.000
0
394.445.000
СТРУКТУРА НА ПРЕВОЗ
во 2013 год.
Влекач Светли
горива
56,06%
Соло за
Мазут
0,31%
Соло ТНГ
2,18%
100
Влекач ТНГ
28,94%
Товарни возила
2,52%
Влекач Мазут
2,94%
Соло Светли
горива
7,04%
ОИЛКО КДА
4. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА КОЈА БИ ИМАЛА ЗА ЦЕЛ
ПОДОБРУВАЊЕ НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ОИЛКО
Во текот на 2013 год. ОИЛКО КДА – Скопје, изврши набавка на
следните нови транспортни средства:
-
1 (една) автоцистерни(соло возило) за превоз на светли деривати
со капацитет од 21.000 кгр.;
-
1 (една) автоцистерна (соло возило) за превоз на црни деривати со
капацитет од 10.000 кгр.;
-
1 (една) автоцистерна (соло возило) за превоз на светли деривати
со капацитет од 4.000л., опремена со мерна гарнитура
Што се однесува пак до вкупните инвестиции во 2013 година тие
изнесуваат 33 милиони денари, што е за цца. 105 милиони денари помалку
од инвестициите кои се направени во 2012год.,а кои изнесувале 138,3
милиони денари.
Поделено по видови:
-
инвестиции за возила................................................24.30 милиони денари
инвестиции во земјиште..............................................5.80 милиони денари
инвестиции во деловен простор.................................0.50 милиони денари
други основни средства...............................................2.45 милиони денари
5. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ
На ден 28.06.2013 година, Друштвото изврши исплата на дивиденда
согласно одлуката бр.0202-19/2-1, за плаќање дивиденда по Годишната
сметка за 2012 год., донесена на 7 – та седница на Собранието на
акционерите одржана на ден 18.05.2013 год.
Дивидендата е исплатена во бруто износ од 120 денари по една акција
или вкупно е исплатена дивиденда во износ од 30.110.760 денари.
Во 2014 год. Друштвото ќе продолжи со политиката за исплата на
дивиденда поради искажаните позитивни финансиски резултати во
годишната сметка за 2013 год.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
101
Izve[taj na Komplementarite
6. ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
А. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна
Макпетрол А.Д. – Скопје, ул. Свети Кирил и Методиј бр. 4 Скопје
Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката
Зделката е одобрена со Одлука на Собранието на акционерите на
ОИЛКО – КДА Скопје бр. 0202-19/4 од 18.05.2013 година.
В. Податоци за висината на износот на трансакциите
I „ ОИЛКО “ КДА како продавач на стоки и давател на услуги
,, МАКПЕТРОЛ ‘‘ АД - Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги
ПРЕДМЕТ
1
2
3
4
во денари без ДДВ
Одобрено со
Остварено во
Одлука на
2013 година
Собрание
Транспортни услуги
Закуп на деловен простор
Закуп на транспортни средства
Останати стоки и услуги
600,000,000
500,000
30,000,000
20,000,000
342,382,409
236,344
20,963,210
СÉ ВКУПНО :
650,500,000
363,581,963
II „ ОИЛКО “ КДА како купувач на ствари,стоки и корисник на услуги
,, МАКПЕТРОЛ ‘‘ АД - Скопје како продавач на ствари, стоки и давател на
услуги
ПРЕДМЕТ
1
2
3
4
5
6
102
во денари без ДДВ
Одобрено со
Остварено во
Одлука на
2013 година
Собрание
Гориво за возила
Резервни делови и потрошен материјал
Услуги преку Верна картички
Финансиски услуги
Продажба на земјиште
Останати стоки и услуги
120,000,000
20,000,000
5,000,000
100,000,000
10,000,000
20,000,000
68,049,265
4,174,019
3,286,662
СÉ ВКУПНО :
275,000,000
78,505,792
2,995,846
ОИЛКО КДА
Зделката во која што ОИЛКО “ КДА е купувач на земјиште a
,, МАКПЕТРОЛ ‘‘ АД - Скопје е продавач се остварува во тековната 2014
година, за која што до денот на изготвувањето на овој извештај се
превземени следните дејствија:
Согласно овластувањето од членот 2 на Одлуката бр.0202-19/4 од
18.5.2013 година, донесена на 7.седница на Собранието на ОИЛКО КДАСкопје, Комплементарите по претходно прифаќање на условите за продажба,
доставени од страна на ,,Макпетрол,, А.Д.- Скопје под бр.0702-69/2 од
18.2.2014 година, во врска со поднесено Барање за купување на земјиште од
ОИЛКО КДА Скопје бр.0702-69/1 од 6.2.2014 година, донесоа Одлука за
купување на недвижен имот - градежно земјиште бр.0202-3/5 од 24.2.2014
година, со предмет и услови на продажбата како следи:
- се купува - дел од градежно земјиште во површина од 14192 м2,
евидентирано во ИЛ 201 КО Текија, со право на сопственост на
,,Макпетрол,,А.Д.-Скопје, за кое, со ,,Макпетрол,, А.Д.- Скопје се склучи
Договор за продажба на недвижен имот-градежно земјиште, заведен во
ОИЛКО КДА - Скопје под бр.0701-116/1 од 5.3.2014 година и
- се купува градежно земјиште во вкупна површина од 7211 м2 за што со
,,Макпетрол,, А.Д. - Скопје се склучи Преддоговор за продажба на недвижен
имот-градежно земјиште, заведен во ОИЛКО КДА - Скопје под бр.0701-304/1
од 14.3.2014 година.
Со Преддоговорот е предвидено дека, по исполнувањето на условите
од Преддоговорот, односно евидентирањето на земјиштето со право на
сопственост на ,,Макпетрол,, А.Д- Скопје во катастерот на недвижности, а за
кое пред Општина Илинден е во тек постапка за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Р.Македонија со непосредна спогодба, за
оформување на градежна парцела, и по изготвување на Геодетски елаборат
за геодетски работи за посебни намени физичка делба, кој ќе го опфати
земјиштето опишано погоре, ќе се склучи главниот договор за продажба на
недвижен имот-градежно земјиште.
Пазарната цена на земјиштето опишано погоре во вкупна површина од
21.403 м2 е определена во висина од 307 денари за 1 м2, зголемена за 18%
ДДВ, која ОИЛКО КДА - Скопје ја плати во определениот рок од 15 дена од
денот на склучување на Договорот/Преддоговорот и тоа: по Договорот во
висина од 5.141.194 денари, а по Преддоговорот во висина од 2.612.257
денари или се, во вкупен износ од 7.753.451 денари, како и изврши плаќање
на данокот на промет на недвижности во висина од 205.648 денари по
Договорот за продажба на недвижен имот-градежно земјиште бр.0701-116/1
од 5.3.2014 година.
Данокот на промет на недвижности беше утврден со Решение
донесено од Градоначалникот на Општина Илинден УП.бр.12-04/95-2 од
11.3.2014 година, а согласно членот 21 од Законот за даноци на имот, кој
предвидува дека, основицата за утврдување на данокот на промет е
пазарната вредност на недвижниот имот, во моментот на настанување на
обврската, и истата е определена со проценка извршена од овластен
проценител, во висна од 362,26 денари (307+18% ДДВ).
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
103
Izve[taj na Komplementarite
Во Преддоговорот е утврдено дека, доколку во рок од една година,
сметано од денот на потпишувањето на Преддоговорот не се склучи главниот
договор за продажба на недвижниот имот-градежно земјиште, уплатениот
износ на име цена на недвижноста по Преддоговорот ,,Макпетрол,, А.Д
Скопје е во обврска да му го врати на ОИЛКО КДА - Скопје, без камата.
7. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИКОТ
Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од
финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани
со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки.
Управувањето со ризици на Друштвото се се фокусира на непредвидливоста
на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни
ефекти врз успешноста на работењето на Друштвото.
Управувањето со ризици на Друштвото го вршат Комплементарите врз
основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го
опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја,
како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од
кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот на
ликвидните средства.
Во следната табела ќе бидат прикажани определени индикатори за
работењето на Друштвото :
ПРОФИТАБИЛНОСТ
104
ОПИС
2013
2012
1
Однос на добивката пред оданочување и
вкупната актива (во % со една децимала)
1.2%
0.7%
2
Однос на добивката за деловната година
и вкупната актива (во % со една децимала)
1.1%
0.6%
3
Однос на добивката пред оданочување и
капитал и резерви (во % со една децимала)
1.2%
0.7%
4
Однос на добивката за деловната година
и капитал и резерви (во % со една децимала)
1.2%
0.7%
5
Добивка пред оданочување по работник (во денари)
105,570
63,871
6
Добивка за деловната година по работник (во денари)
102,776
60,726
7
Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос
на капитал и резерви (во % со една децимала)
0.0%
0.0%
8
Загуба за деловната година по работник (во денари)
0.0%
0.0%
9
Добивка за деловната година и амортизација
во однос на вкупната актива (во % со една децимала)
9.6%
9.3%
ОИЛКО КДА
ЕФИКАСНОСТ
ОПИС
2013
2012
1
Денови на врзување на залихите (цел број)-однос меѓу
производот на вредноста на залихите и бројот на деновите
во годината спрема приходите од редовното работење
1
1
2
Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос
меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на
деновите во годината спрема приходите од редовното
работење
16
19
3
Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на
вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите
во годината спрема трошоците од редовното работење (цел
број)
72
154
ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ
ОПИС
2013
2012
1
Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите
во вкупната пасива (во % со една децимала)
95.3%
89.9%
2
Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот
и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните
обврски
со постојаните средства (во % со една децимала)
98.8%
93.4%
3
Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и
резервите, долгорочните резервирања и постојаните
средства и залихите
(во % со една децимала)
98.8%
93.3%
4
Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со
капиталот и резервите (во % со една децимала)
4.9%
11.1%
2013
2012
106.6%
104.6%
1.9%
6.0%
104.9%
102.7%
4.5%
2.5%
15239.7%
2231.1%
0.0%
0.0%
ЕКОНОМИЧНОСТ
ОПИС
1
Однос меѓу приходите и расходите од работењето
(во % со една децимала)
2
Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи
(во % со една децимала)
3
Однос меѓу редовните и финансиските приходи
и редовните и финансиските расходи (во % со една
децимала)
4
Однос на добивката за деловната година и приходите
од редовно работење (во % со една децимала)
5
Однос на добивката за деловната година и финансиските
приходи (во % со една децимала)
6
Однос на загубата за деловната година и редовните
и финансиските приходи (во % со една децимала)
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
105
Izve[taj na Komplementarite
ЛИКВИДНОСТ
ОПИС
2013
2012
1
Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства
и хартиите од вредност и краткорочните обврски
(во % со една децимала)
2.2%
0.7%
2
Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства
намалени за залихите и краткорочните обврски (во % со
една децимала)
26.6%
13.9%
3
Општа ликвидност - однос меѓу тековните
средства и краткорочните обврски (во % со една децимала)
28.2%
14.6%
8. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ОИЛКО
Понатамошниот, односно иден развој на ОИЛКО КДА, во прв ред
зависи од комплетните потреби за дистрибуција и продажба на нафтени
деривати на Макпетрол АД како и идните планови за развој на оваа
компанија.
Анализирањето на тековната состојба и прогнозите на Макпетрол АД
околу континуираните потреби за транспорт на нафтени деривати во 2014
год., квантитетот на количините на деривати кои што треба да се набават од
увоз, планираните количества на биодизел што треба да се извезат,можното
ангажирање на возниот парк од страна на ОКТА при увоз на нафтени
деривати за нивни потреби, како и исполнувањето на обврските на ОИЛКО
спрема останатите коминтенти, се главни аргументи врз основа на кои се
определуваат насоките на развој на ОИЛКО КДА.
Ако се земат во предвид ориентационите бројки од горенаведените
позиции,моменталните технички капацитети(автоцистерни и вагон-цистерни)
со кои располага ОИЛКО,почитување на строгата законска регулатива за АДР
превозници, искуствата од досегашното работење, како и заинтересираноста
за соработка на поголеми компании (од земјава и странство) кои
стопанисуваат со нафтени деривати, ни даваат за право да направиме нови
инвестициски вложувања.
Во 2014 год. ОИЛКО КДА во делокругот на сопствениот развој ги
планира следните активности:
1. Набавка на нови возила
106
-
1 (една) автоцистерна со капацитет од 39.000 лит., опремена со
мерен уред,
-
5 (пет) влекачи за полуприколки , по систем старо за ново,
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
107
ОИЛКО КДА-СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр.020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 384 од Законот за трговските друштва и
членот 39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА –
Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА – Скопје на осмата седница одржана на
14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работењето
на Друштвото во 2013 година
Член 1
Годишниот извештај на Комплементарите,
Друштвото во 2013 година, СЕ УСВОЈУВА.
за
работењето
на
Извештајот од ставот 1 на овој член е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила согласно членот 21 став 1 точка 2 од
Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА Скопје, по
добиена согласност од Комплементарите.
Претседавач на Собрание,
108
ОИЛКО КДА
109
Izve[taj na Nadzorniot odbor
110
ОИЛКО КДА
Надзорниот одбор, како орган задолжен да ја следи и врши контрола врз работата на
Друштвото , во текот на 2013 година работеше совесно, согласно овластувањата содржани
во Договорот за командитно друштво со акции, при што во целост и во континуитет ја
следеше работата на КДА ОИЛКО - Скопје.
1. Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото
во 2013 година
Надзорниот одбор согласно доделените надлежности, редовно и целосно ја
следеше работата на Друштвото, при што во континуитет беше во тек со секојдневното
работење на Друштвото.
Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и компетентни за
одредени сегменти од работењето на Друштвото, што овозможи правилно и квалитетно
следење на работата на Друштвото, односно раководењето и управувањето со Друштвото.
Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше тековно информиран за
работењето на Друштвото, преку периодични извештаи изготвени и доставени од стручните
служби ,Управителот и Комплементарите на Друштвото.
Периодичните извештаи, Надзорниот одбор ги разгледуваше и анализираше
од сите аспекти и позитивно ги оцени.
Возниот парк континуирано е пополнуван со квалитетни возила опремени со
најсовремени мерни уреди кои гарантираат квалитет на услугите за корисниците, така што
во 2013 година набавени се три соло возила.
Што се однесува до позначајните одливи, за инвестициони вложувања
издвоени се 33 милиони денари, за гориво за транспорт се дадени 83,6 милиони денари, за
патарини 14,7 милиони денари, за плати 81 милиони денари, за осигурување 17,2 милиони
денари , за камати 6,6 милиони денари, трошоци за одржување на возила 22,8 милиони
денари. Вкупните приходи од превоз во 2013 година се 390 милиони денари, приходи од
наемнини 24,8 милиони денари и други приходи 2,2 милиони денари.
2. Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото
за 2013 година
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
111
Izve[taj na Nadzorniot odbor
Надзорниот одбор во текот на 2013 година одржа 6/шест/ седници на кои беше
разгледувано работењето на Друштвото, при што даваше предлози и носеше одлуки од
својата надлежност согласно Договорот.
Надзорниот одбор констатира дека Друштвото правилно ги согледуваше
тековните услови на стопанисување и правилно превземаше соодветни мерки за успешно
работење на Друштвото. Ги усогласуваше и доведуваше во реални односи трошоците на
работењето и наградувањето со остварувањето на приходите.
Преку континуирано следење на финансиското и материјалното работење,
приливот и одливот на средствата, квалитетни и најповолни набавки, оптимализација на
трошоците по трошковни места и други мерки, се одржа добра финансиска ликвидност и
солвентност на Друштвото.
Како заеднички заклучок од одржаните седници на Надзорниот одбор е дека
Друштвото максимално се ангажираа во остварување на планските задачи и се наметна
како водечка компанија во услугите за превоз.
3. Резултатите од ревизиите извршени од ревизорите на Годишната
сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година
Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од Законот за трговските друштва ,
извршена е ревизија на финансиското работење во 2013 година од страна на овластена,
независна и реномирана организација за ревизија, проценка и финансиски консалтинг „
Grand Tornton “.
Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно мислење за реалноста на
финансиските искази. Ревизиите се спроведени според Меѓународните Стандарди за
ревизија, преку планирана и извршена ревизија која вклучува проверка преку тестирање на
изворната документација, врз основа на која се евидентирани износите и објавувањата во
финансиските извештаи. Ревизијата е извршена и со вклучување на оценка на применетите
сметководствени принципи и значајни проценки направени од страна на Раководството на
Друштвото, како и оценување на севкупната презентација на финансиските извештаи.
Мислењето на ревизорите е дека приложените финансиски извештаи ја прикажуваат
реално, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото во 2013 година
како и резултатите од работењето, промените во капиталот и готовинските текови во
112
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
113
Izve[taj na Nadzorniot odbor
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНА
РЕВИЗИЈА ЗА 2013 ГОДИНА
- Март 2014 -
114
ОИЛКО КДА
СОДРЖИНА
ВОВЕД
2
II.
ИЗВРШЕНИ РЕВИЗОРСКИ ПРЕГЛЕДИ ВО 2013 ГОДИНА
3
II.1.
Извршени планирани ревизорски прегледи и активности
3
II.2.
Извршени непланирани (вонредни) ревизорски прегледи
3
II.3.
Оценка на реализацијата на поставените цели со Годишниот
план за работа за 2013 година
3
III.
ОЦЕНКА НА ВНАТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ВО СИСТЕМИТЕ
И МЕХАНИЗМИТЕ
4
III.1. Препораки од спроведените ревизорски прегледи
4
III.2
Оценка на планираното време и отстапување од планот
5
III.3
Други активности за внатрешната ревизија
5
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
115
Izve[taj na Nadzorniot odbor
ВОВЕД
Одделнието за внатрешна ревизија во "ОИЛКО КДА" – Скопје
функционира како независен организационен дел организиран од страна на
Надзорниот одбор на командитното друштво со акции.
Главна цел на внатрешната ревизија е да изврши проверка на
усогласеноста на интерните акти со законската регулатива, оценка на системите
на внатрешни контроли и управување со ризици.
Внатрешната ревизија обезбедува независно и објективно мислење до
Надзорниот одбор за ефективноста на внатрешните контроли и адекватноста на
системите. Преку проценка на ризикот внатрешната ревизија ја одредува
зачестеноста на ревизорските прегледи.
Внатрешната ревизија изработува ревизорски прегледи и ги доставува до
раководството на ревидираните единици и Надзорниот одбор на Друштвото и ја
следи реализацијата на препораките, изготвува Полугодишен и Годишен
извештај и го доставува до Надзорен одбор и Комплементарите на друштвото.
Врз основа на Законот за измена и дополнување на Законот за трговските
друштва (Сл.весник на Р.М бр. 48/2010), Правилникот за начинот на
извршување на внатрешна ревизија бр.0202-27/01 и Повелбата за внатрешна
ревизија 0202-27/02 одделението има обврска да ги содржи следните функции:
- оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна
контрола;
- оценка на спроведување на политиките за управување со ризиците;
- оценка на поставеноста на информатичкиот систем;
- оценка на точноста и веродостојноста на трговските книги и
финансиските извештаи;
- проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето
согласно со прописите;
- следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите на
Друштвото.
Внатрешната ревизија во 2013 година ги изготви Годишниот план за
работа притоа се настојуваше да бидат контролирани сите позначајни
организациски делови давајки приоритет на оние активности кои се изложени
на поголем ризик во работењето и Полугодишниот извештај кои беа разгледани
и одобрени од Надзорниот одбор на Друштвото.
Вкупниот капацитет на одделението за внатрешна ревизија е еден
внатрешен ревизор, внатрешната ревизија се стреми кон континуирано
подобрување на квалитетот и ефикасноста на извршените ревизии преку
учество на семинари за внатрешни ревизори и преку професионално
усовршување.
116
ОИЛКО КДА
II. ИЗВРШЕНИ РЕВИЗОРСКИ ПРЕГЛЕДИ ВО 2013 ГОДИНА
Внатрешната ревизија во 2013 година изврши три ревизорски прегледи,
при што сите направени ревизии беа во согласност со Годишниот План за
работа.
II.1. Извршени планирани ревизорски прегледи и активности
1). Контрола на изготвување на распоред при транспорт на деривати
доставен Конечен извештај;
2). Динамика на фактурирање,
доставен Конечен извештај;
3). Издавање на материјали од магацин и контрола на документација,
доставен Конечен извештај;
Во извештаите детално беа изнесени наодите по идентификуваните
слабости и соодветните препораки кои се однесуваат на наодите, одговорните
лица задолжени за имплементација беа согласни и постапија по наведените
препораки за подобрување на работењето.
Одделението за внатрешна ревизија спроведува редовна проверка на
статусот на имплементација на дадените препораки од извршените ревизорски
прегледи.
II.2. Вонредни контроли и ревизии
Нема спроведено вонредни ревизии во 2013 година.
II.3. Оценка на реализацијата на поставените цели со Годишниот план за
работа за 2013 година
Основна задача на одделението за внатрешна ревизија беше да ги
спроведе ревизиите согласно годишниот план за работа, со овој годишен
извештај се оценува дека поставените цели се делумно исполнети, со што се
покриени деловните процеси оценети како најризични.
Одделението ги спроведе планираните ревизии во рамките на
расположливото време и дадените отстапувања од планираните се должат на
спецификите на одделните ревизорски прегледи.
Од планираните ревизии извршени се три ревизии.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
117
Izve[taj na Nadzorniot odbor
III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТА И ЕФИКАСНОСТА ВНАТРЕШНИТЕ
КОНТРОЛИ ВО РЕВИДИРАНИТЕ ПРОЦЕСИ
Одделението за внатрешна ревизија при ревидирање на одделни
сегменти од работењето на Друштвото имаше за цел да ја оцени ефективноста
на внатрешните контроли и адекватноста на системите за управување со ризици.
Целта на внатрешната контрола е зголемување на ефикасноста на
целокупното работење, унапредување на ефективноста на управувањето,
изработка на точни финансиски извештаи, усогласеност на интерните акти со
законската регулатива. Внатрешната контрола се спроведува на сите нивоа во
Друштвото од страна на органите на надзор и управување.
Одделението за внатрешна ревизија направи анализа на следниве
внатрешни контроли:
• оценка на усогласеноста на работењето со интерните акти и законската
регулатива на ревидираните процеси;
• оценка на ефективноста и поставеноста на квалитативните и квантитативните
контроли во ревидираните процеси;
• оценка за постоењето на соодветна поделба на одговорности и овластувања во
ревидираните процеси од системот;
• оценка на функционирањето на системските контроли во апликативните
решенија во ревидираните процеси од системот;
МИСЛЕЊЕ: Генерално може да се заклучи дека во текот на 2013
година, внатрешната ревизија спроведе ревизорски прегледи во кои даде
уверување дека системот на интерни контроли и практики за управување
со ризици се во усогласеност со интерните акти и законската регулатива.
Внатрешната ревизија заклучи дека системот на интерни контроли во
ревидираните субјекти функционира согласно со политиките на
Друштвото. Издадените наоди и препораки се од ниско ризичен и
оперативен карактер, а нивна крајна цел е да се подобри деловниот процес.
III.1. Препораки од спроведените ревизорски прегледи
Внатрешниот ревизор врз основа на наодите од спроведените ревизии
издаде вкупно 14 (четиринаесет) препораки за подобрување на работењето на
Друштвото.
Од вкупниот број на препораки:
 5 препораки се имплеметирани во 2013 година,
 1 препорака е пролонгирана за во 2014 година и
 8 препораки ќе бидат имплементирани во 2014 година.
Препораките се дадени како прилог на годишниот извештај.
118
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
119
ОИЛКО КДА-СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр.020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 384 од Законот за трговските друштва и членот
39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА – Скопје,
Собранието на ОИЛКО КДА – Скопје на осмата седница одржана на
14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од
контролата над управувањето и раководењето
со Друштвото во 2013 година
Член 1
Писмениот Извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата
во која ги соопштува:
1.
Начинот на кој извршил контрола над управувањето и
раководењето со Друштвото во 2013 година и
2.
Обемот на контролата над управувањето и раководењето со
Друштвото во 2013 година
СЕ УСВОЈУВА.
Извештајот од ставот 1 на овој член е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
120
ОИЛКО КДА
ОИЛКО КДА-СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр.020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 384 од Законот за трговските друштва и
членот 39 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА –
Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА – Скопје на осмата седница одржана на
14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор
на Друштвото во 2013 година
Член 1
Се одобрува работата во 2013 година на членовите на Надзорниот
одбор на ОИЛКО КДА Скопје, поименично и поединечно овде наведени:
1. Јован Трповски-Претседател
2. Ристо Јосифовски-член
3. Ѓуро Јовановски-член
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
121
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383, 384 и 483 од Законот за трговските
друштва и членот 43 од Договорот за командитно друштво со акции на
ОИЛКО КДА-Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на осмата седница
одржана на 14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото
за 2013 година
Член 1
Тековната добивка за 2013 година во вкупен износ од 18.910.829
денари се распоредува на:
1. Задолжителна општа резерва
2. Нераспоредена добивка
945.541 ден.
17.965.288 ден.
Член 2
Акумулираната добивка од претходните години, се распоредува за
исплата на дивиденда во вкупен бруто износ од 30.110.760 ден, односно
поединечен бруто износ од 120 денари по акција.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила согласно членот 21 став 1 точка 2 од
Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДА-Скопје, по
добиена согласност од Комплементарите.
Претседавач на Собрание,
122
ОИЛКО КДА
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 487 и 490 од Законот за трговските друштва и
членот 43 од Договорот за командитно друштво со акции на ОИЛКО КДАСкопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на осмата седница одржана на
14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2013
година (Дивиденден календар)
Член 1
На акционерите на ОИЛКО КДА-Скопје се одобрува плаќање на
дивиденда во висина од 30.110.760 денари бруто, односно 120 денари
бруто за една акција.
Дивидендата ќе биде исплатена во пари.
Член 2
За датум на пресек на акционерската книга според која се
определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда
се утврдува 09.07.2014 година.
Член 3
За последен ден на тргување со право на дивиденда се утврдува
04.07.2014 година.
Член 4
За прв ден на тргување без право на дивиденда се утврдува
07.07.2014 година.
Член 5
Исплата на дивидендата ќе се изврши до 30.9.2014 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
123
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 383 и 479 од Законот за трговските друштва и
членот 39 став 1 точка 7 од Договорот за командитно друштво со акции на
ОИЛКО КДА-Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на осмата седница
одржана на 14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на ревизори на Финансиските извештаи на
Друштвото за 2014 година
Член 1
За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година
се именува ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Претседавач на Собрание,
124
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
125
126
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
127
128
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
129
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 2 od 18
e-mail: [email protected]
[email protected]
Opis
130
Strana
Izjava od ovlasteniot revizor
3
1. Izve{taj na nezavisnite revizori za razumno uveruvawe
4
1.1. Predmet na zdelkata so zainteresirana strana
4
1.2. Odgovornost na menaxmentot
6
1.3. Odgovornost na revizorot
6
1.4. Izvr{eni proceduri
7
1.5. Inherentni ograni~uvawa
9
1.6. Izjava za nezavisnost i kompetentnost
9
1.7. Specifi~ni ograni~uvawa koi vlijaea na zaklu~okot
10
2. Osnova za zaklu~ok so rezerva
17
3. Zaklu~ok so rezerva
17
ОИЛКО КДА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
131
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 4 od 18
e-mail: [email protected]
IZVE[TAJ ZA [email protected] ZA RAZUMNO UVERUVAWE VO POSTAPKA ZA
ODOBRUVAWE NA ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA
Do
Sobranieto na akcioneri na
“OILKO” KDA Skopje
1. Izve{taj na nezavisnite revizori za razumno uveruvawe
Nie bevme anga`irani od “OILKO” KDA Skopje za da izvr{ime Anga`man za razumno
uveruvawe
i da izdademe zaklu~ok vo vrska so odobruvawe na Zdelka so
zainteresirana strana spored Пredlog Оdlukata na Komplementarite za Godi{noto
Сobranie na аkcioneri za 2014 godina.
1.1.
Predmet na Zdelkata so zainteresirana strana
“OILKO” KDA Skopje ostvaruva delovna sorabotka so “Makpetrol” AD Skopje pri {to
“Makpetrol” AD Skopje }e koristi uslugi
за транспорт vo vrednost od okolu
350.000.000 denari, zakup на transportni sredstva (vagon cisterni, cisterna i
poluprikolki ADRT PED SHMITZ CORGOBULL za transportirawe na baterii so boci
za komprimiran priroden gas) vo vrednost od okolu 25.000.000 denari, zakup na
deloven prostor vo vrednost od 250.000 denari i kupuvawe na drugi stoki i uslugi vo
vrednost od okolu 5.000.000 denari ili vkupno 380.250.000 denari.
“OILKO” KDA Skopje se javuva kako kupuva~ na nafteni derivati, drugi stoki i
drugi uslugi i }e se javi vo funkcija na kupuva~ na nafteni derivati vo vrednost od
okolu 85.000.000 denari, na rezervni delovi i potro{en materijal vo vrednost od
okolu 8.000.000 denari, uslugi preku verna karti~ka vo vrednost od okolu 5.000.000
denari i kako kupuva~ na ostanati stoki i uslugi vo vrednost od okolu 5.000.000,
denari ili vkupna vrednost od 103.000.000 denari.
Tabelarniot pregled na zdelkata e vo prodol`enie:
– Висина на трансакции
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на стоки и услуги
Vrednost 2014
1. Transportni uslugi
1.1. Prevoz na benzini i dizeli
1.2. Prevoz na avio gorivo
1.3. Prevoz na mazut
1.4. Prevoz na bitumen
1.5. Prevoz na Avtoplin i TNG
2. Zakup na deloven prostor
3. Zakup na transportni sredstva
4. Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
350,000,000
Pazarni
250,000
25,000,000
5,000,000
380,250,000
Pazarni
Pazarni
Pazarni
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на стоки и корисник на услуги
5. Gorivo za vozila
6. Rezervni delovi i potro{en materijal
7. Uslugi preku Verna karti~ki
8. Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
132
Uslovi
Kriterium
85,000,000
8,000,000
5,000,000
5,000,000
103,000,000
ОИЛКО КДА
Pazarni
Pazarni
Pazarni
Pazarni
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 5 od 18
e-mail: [email protected]
SE VKUPNO
Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba
od 31.12.2013
483,250,000
1.656.243.000
% od aktivata
29.18%
Spored sodr`inata ovaa Zdelka so zainteresirana strana spored ~len 460a to~ka
(1) od Zakonot za trgovski dru{tva pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebni
povrzani zdelki, no spored poslednite revidirani godi{ni finansiski izve{tai
pretstavuva 29.18% od vrednosta na aktivata na dru{tvoto zna~i nadminuva 10% od
aktivata
Zabele{ka: spored revidiranite FI na “OILKO” KDA Skopje iznosot na
aktivata po FI za 2013 godina iznesuva 1.656.243.000 denari
Vo sporedbeniot pregled vo prodol`enie se dadeni ostvarenite zdelki pome|u
dvete dru{tva vo periodot 2011 do 2013 godina na godi{no nivo kako i planirani i
ostvareni zdelki po godini i nivniot procent vo odnos na aktivata na dru{tvoto
spored revidiranite finansiski izve{tai za prethodnite godini.
Ostvarenite zdelki pome|u dvete dru{tva vo periodot 2011 do 2013 godina na
godi{no nivo kako i planirani i ostvareni zdelki po godini i nivniot procent vo
odnos na aktivata na dru{tvoto spored revidiranite finansiski izve{tai za
prethodnata godina iznesuva .
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~
на стоки и услуги
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
409,938,868
406,065,637
342,382,409
236,778
248,553
236,344
17,539,213
20,963,210
422,190,745
423,853,403
363,581,963
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
Gorivo za vozila
76,999,958
82,382,391
68,049,265
Rezervni delovi i potro{en
materijal
10,569,194
6,755,836
4,174,019
Uslugi preku Verna karti~ki
2,916,732
3,193,250
3,286,662
Transportni uslugi
Zakup na deloven prostor
Zakup na transportni sredstva
Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на
стоки и корисник на услуги
Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
KOMULATIVNA VREDNOST NA
ZDELKATA
IMOT (AKTIVA)
% NA ZDELKA VO ODNOS NA
IMOT
KOMULATIVNA VREDNOST NA
ZDELKA PO ODLUKA
12,015,099
4,296,560
3,031,143
2,995,846
94,782,444
95,362,620
78,505,792
516,973,189
519,216,023
442,087,755
1,789,441,000
1,767,772,000
1,656,243,000
28.89%
29.37%
26.69%
850,500,000
914,500,000
572,250,000
% NA ZDELKA REALIZIRANO
PLANIRANO
60.78%
56.78%
77.25%
% NA ZDELKA PO ODLUKA
47.53%
51.73%
34.55%
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
133
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
1.2.
тел. 044 330 800
Strana 6 od 18
e-mail: [email protected]
Odgovornost na menaxmentot
Menaxmentot na “OILKO” KDA Skopje e odgovoren za podgotovka na predlog
Оdlukata za одобрување на Зделка со заинтересирана страна
vo soglasnost so
kriteriumite na Zakonot za trgovski dru{tva i Zakonot za hartii od vrednost, a
posebno deka :
- zdelkata so zainteresirana strana e vo soglasnost so va`e~kite propisi na
zemjata
- zdelkata so zainteresirana strana e fer odnosno vrednosta na zdelkata e
utvrdena spored pazarnite uslovi vo soglasnost so va`e~kite propisi vo
zemjata
- vo zdelkata so zainteresirana strana ne postoi nesrazmernost vo zaemnite
davawa na stranite
- vo zdelkata so zainteresirana strana ne postojat nekoi drugi fakti i
okolnosti koi bi mo`ele da pretstavuvaat osnov za pri~inuvawe na {тета
vo dosega{nite finansiski izve{tai na OILKO KDA Skopje realno se
prika`ani vrskite i zdelkite so zainteresirani strani
- od sogledanite rizik faktori pri realizirawe na predmetnata zdelka so
zainteresirana strana ne postojat indikacii od aspekt na mo`na izmama i
manipulacija
Odgovornosta vklu~uva i selekcija i primena na soodvetnite metodi i kriteriumi
za podgotovka na predlogot za uveruvawe i upotreba na pretpostavkite i procenkite
na individualnata odr`livost na zaklu~ocite vo ramki na dadenite okolnosti.
Odgovornosta vklu~uva i dizajnirawe i implementacija na sistemi i procesi
relevantni za podgotovka na predlogot.
Stranite korisnici na zdelkata so zainteresirana strana se obelodeneti vo
Predlog odlukata za odobruvawe na zdelka so zaintersirana strana.
Zainteresiranite strani vo Zdelkata so zaintersirana strana se obelodeneti vo
Zaklu~okot na Komplementarite br. 0202-9 i Izvestuvaweto na Komplementarite
br. 02.02-9/1-1 od 15.04.2014 godina kako i Zaklu~okot na Nadzorniot odbor br. 020211/1 od 17.04.2014 i Izvestuvaweto na ^lenovite na Nadzorniot odbor na OILKO
KDA br. 0202-12/1 od 17.04.2014 vrz osnova Zakonot za Trgovski Dru{tva.
1.3.
Odgovornost na revizorot
Na{a odgovornost e da sprovedeme anga`man za razumno uveruvawe so cel da
dademe zaklu~ok vrz osnova na na{ata rabota za toa :
-
134
dali zdelkata so zainteresirana strana e vo soglasnost so va`e~kite propisi
vo zemjata,
dali zdelkata so zainteresirana strana e fer odnosno dali vrednosta na
zdelkata e utvrdena spored pazarni uslovi,
dali postoi nesrazmernost vo zaemnite davawa na stranite,
dali postojat i nekoi drugi fakti i okolnosti koi bi mo`ele da
pretstavuvaat osnov za pri~inuvawe na {teta so preporakata do malcinskite
akcioneri dali da ja poddr`at zdelkata so zainteresirana strana
dali vo dosega{nite Finansiski Izve{tai na Komanditnoto Dru{tvo so
Akcii realno se prika`ani vrskite i zdelkite so zainteresirani strani,
dali i kakvi rizik faktori postojat pri realizirawe na predmetnata zdelka
so zainteresirana strana, osobeno od mo`na izmama i manipulacija.
ОИЛКО КДА
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 7 od 18
e-mail: [email protected]
Nie ja izvr{ivme na{ata rabota vo soglasnost so me|unarodniot standard za
uveruvawe 3000 vrz osnova na dobienite podatoci do 09.05.2014 godina. Ovoj
standard bara od nas da gi ispolnime eti~kite barawa i da go planirame i izvr{ime
anga`manot za razumno uveruvawe vrz osnova na materijalnite aspekti za da go
izrazime na{iot zaklu~ok za anga`manot za uveruvawe.
Na{iot izve{taj e izgotven so cel da im pomogne na akcionerite na “OILKO” KDA
Skopje da ja ocenat validnosta na Predlog Odlukata vo odnos na odobruvawe na
Zdelka so zainteresirana strana.
1.4.
Izvr{eni proceduri
Vo soglasnost so ramkata na na{iot anga`man pri na{ata rabota pokraj drugoto gi
sprovedovme slednite proceduri:
- Intervju na povisokiot menaxment, odgovoren za podgotovka na predlog
odlukata za izdr`anost na zdelkata so zainteresirana strana.
- Intervju na odgovornite lica za odredeni delovi na predlog odlukata za
izdr`anost na zdelkata so zainteresirana strana.
- Uvid i analiza na deklariranite iznosi vo Predlog Odlukata za odobruvawe
na zdelka so zainteresirana strana.
- Utvrduvawe na procent na iznosot na Zdelkata so zainteresirana strana
soglasno so ~len 460a to~ka (1) od Zakonot za trgovski dru{tva vo odnos na
aktivata na dru{tvoto opredelena vrz osnova na poslednite revidirani
godi{ni finansiski izve{tai.
- Uvid i utvrduvawe vo odnos na toa dali vo dosega{nite Finansiski Izve{tai
na Komanditnoto dru{tvo so akcii realno se prika`ani vrskite i zdelkite so
zainteresirani strani.
- Pregled i analiza na sklu~eni dogovori
i Tarifni tablici, pome|u
Makpetrol AD i OILKO KDA koi se relevantni za Zdelkata so zainteresirana
strana koja e predmet na odobruvawe.
- Utvrduvawe na vrednosta na Zdelkata so zainteresirana strana spored
utvrdenite kriteriumi, po delovi i celosno vrz osnova testirawe spored
metoda na primerok soglasno so ~len 460a od Zakonot za trgovski dru{tva,
bidej}i stanuva zbor za kumulativni vrednosti na me|usebni povrzani zdelki
i toa :
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на стоки и услуги
Vrednost 2014
1. Transportni uslugi
1.1. Prevoz na benzini i dizeli
1.2. Prevoz na avio gorivo
1.3. Prevoz na mazut
1.4. Prevoz na bitumen
1.5. Prevoz na Avtoplin i TNG
2. Zakup na deloven prostor
3. Zakup na transportni sredstva
4. Ostanati stoki i uslugi
350,000,000
Vkupno
380,250,000
250,000
25,000,000
5,000,000
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на стоки и корисник на услуги
5. Gorivo za vozila
6. Rezervni delovi i potro{en materijal
7. Uslugi preku Verna karti~ki
8. Ostanati stoki i uslugi
85,000,000
8,000,000
5,000,000
5,000,000
Vkupno
103,000,000
SE VKUPNO
483,250,000
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
135
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
-
Uvid i analiza na dobienite podatoci od delovniot plan na OILKO KDA za
2014 godina za vrednosta na zdelkata so zainteresirana strana spored
Predlog odlukata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana.
-
Uvid i analiza na dobieni podatoci vo postapka na sklu~uvawe na dogovor za
zakup na vagon cisterni
-
Uvid i analiza na sklu~eni dogovori po odnos na objaveni javni nabavki
Макпетрол АД со AД Elektrani na Makedonija vo dr`avna sopstvenost
-
Uvid i analiza na struktura na prevozni tro{oci po odredeni vidovi na
prevoz i transportni sredstva
-
Uvid i analiza na sklu~eni dogovori za ispituvawe na podzemni i nadzemni
rezervoari
-
Uvid i analiza na odluka na TARIFA po vidovi na priklu~ni vozila
izrazeni vo evro bez presmetan DDV kako prose~en iznos na avto den od
MAKAM TRANS Skopje.
-
Uvid i analiza na Zapisnik od 15.04.2014 godina na Komplementari na ОИЛКО
КДА Skopje и записник на Надзорен одбор од 17,04,2014 година
-
Sprotivstavuvawe na prihodi za transport po godini kako iznosi od
izvr{enite odluki za zdelka so zainteresirana strana vo odnos na ostvareni
prihodi i rashodi na dru{tvoto
-
Uvid vo Zapisnik od UJP za izvr{ena nadvore{na kontrola na delovni
odnosi za period od 01.01.2007 do 20.02.2012 godina на ОИЛКО КДА и
Макпетрол АД.
-
Uvid vo postapka na aplicirawe na OILKO KDA po Javen povik br. 2298 на
Макпетрол АД Скопје za pribirawe na ponudi od doma{ni pravni subjekti za
vr{ewe na transportni uslugi od 31.03.2014 godina.
-
Identifikacija na kriteriumite spored koja e oceneta predmetnata materija:
– Висина на трансакции
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на
стоки и услуги
1. Transportni uslugi
1.1. Prevoz na benzini i dizeli
1.2. Prevoz na avio gorivo
Vrednost 2014
на
Kriterium
350,000,000
Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od
strana na regulatorna komisija za
energetika
Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od
strana na regulatorna komisija za
energetika
1.3. Prevoz na mazut
Spored utvrdeni tarifinici i sklu~en
dogovor so kraen potro{uva~
1.4. Prevoz na bitumen
Spored utvrdeni tarifinici i sklu~en
dogovor so kraen potro{uva~
Spored utvrdeni tarifinici i cena za
avto den i prose~ni ceni za razvoz do
stanica i sklad
1.5. Prevoz na Avtoplin i TNG
136
Strana 8 od 18
e-mail: [email protected]
ОИЛКО КДА
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 9 od 18
e-mail: [email protected]
2. Zakup na deloven prostor
250,000
3. Zakup na transportni sredstva
25,000,000
4. Ostanati stoki i uslugi
5,000,000
Vkupno
Spored sli~ni ceni na zakup
Ne povisoko od dadena ponuda od
avstriski operator i kvalitativni
karakteristiki
Spored utvrdeni tarifinici i cena za
avto den i prose~ni ceni za razvoz do
stanica i sklad
380,250,000
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на
стоки и корисник на услуги
Kriterium
5. Gorivo za vozila
85,000,000
Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od
strana na regulatorna komisija za
energetika
6. Rezervni delovi i potro{en
materijal
8,000,000
Spored kalkulacija na Makpetrol za
utvrduvawe na ceni
7. Uslugi preku Verna karti~ki
5,000,000
Spored kalkulacija na Makpetrol za
utvrduvawe na ceni
8. Ostanati stoki i uslugi
5,000,000
Spored kalkulacija na Makpetrol za
utvrduvawe na ceni
Vkupno
103,000,000
SE VKUPNO
483,250,000
1.5.
-
-
-
Inherentni ograni~uvawa- ograni~uvawa koi postojat zaradi
nemo`nost da se vlijae i kontrolira vkupniot deloven ambient,
tehni~ki karakteristiki i opremenost na vozila,
efektivnost na
internite kontroli i sli~no.
Nefinansiskite informacii koi se vklu~eni vo iznosite od Predlog
Odlukata kako {to e tehni~kata opremenost na vozilata osobeno vo delot na
mernite instrumenti, izgradeniot sistem za sveduvawe na minimum na
razlikite pri priem, potoa sistemot za centralizirano sledewe na site
funkcii na vozila i poluprikolki kade {to se smesteni derivatite, se
predmet na pogolemi inherentni ograni~uvawa otkolku finansiskite
informacii, davaat pove}e kvalitativni karakteristiki na ovaa postapka i
metodite za utvrduvawe na vrednosta na zdelkata.
Istoriskata ocenka na efikasnosta na internite kontroli ne e relevantna za
idnite periodi kako rezultat na rizikot deka internata kontrola mo`e da
stane neadekvatna poradi promenata na uslovite ili deka stepenot na
usoglasenost so politikite i postapkite mo`e da se vlo{i.
Otsatnosta na perfekten pazar, vospostavena praksa za sporedba za
razli~ni, no prifatlivi tehniki za merewe mo`e da rezultira
so
materijalno razli~no vrednuvawe i mo`e da vlijae na sporedlivosta.
1.6.
Izjava za nezavisnost i kompetentnost
Na{iot anga`man go izvr{ivme
profesionalnite smetkovoditeli.
vo
soglasnost
so
Kodeksot
na
etika
na
Nie potvrduvame deka na{iot anga`man go izvr{ivme soglasno so Me|unarodniot
standard za uveruvawe 3000.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
137
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
1.7.
тел. 044 330 800
Strana 10 od 18
e-mail: [email protected]
Specifi~ni ograni~uvawa koi vlijaea na zaklu~okot
1) Su{tinski pra{awa utvrdeni od na{a strana , koi se odnesuvaat na konkretnata
zdelka:
- Vo tekot na na{ata rabota utvrdivme deka vo Republika Makedonija e ograni~ena
konkurencijata vo odnos na postoewe na drug poedine~en subjekt so mo`nost za
kompletno opslu`uvawe na Makpetrol AD so raspolo`livi transportni kapaciteti
vo delot na transport na nafteni derivati, avto plin i metan na 125 proda`ni
mesta i 7 skladi{ni kapaciteti, potoa opslu`uvawe na 1271 praven subjekt –
klienti na Мakpetrol i 472 isporaki na ekstra lesno maslo na 472 klienti fizi~ki
lica (zabele{ka- brojot na klienti e odreden vrz osnova na finansiskite izve{tai
za 2013 godina ).
- OILKO KDA raspolaga so 91 vozilo, koi se specijalizirani za transport na
svetli i crni derivati, TNG, boci za TNG i me{ovita stoka, komprimiran priroden
gas edno vozilo za zimska slu`ba i 45 vagon cisterni.
- OILKO KDA apliciral so svoja ponuda po Javniot povik br. 2298 objaven od
Makpetrol AD Skopje za obezbeduvawe na usluga za vr{ewe na transport na svetli
i temni derivati, TNG i zakup na vagoncisterni i poluprikolki za sopstveni
potrebi, za period od edna godina. Od strana na Komisijata za raspi{uvawe na oglas
za pribirawe na ponudi za transportni i drugi uslugi na Makpetrol AD,
ponuduva~ot OILKO KDA e izvesten deka e prvorangiran soglasno opredelenite
kriteriumi po tenderskata dokumentacija.
- Vrednuvaweto i cenite na transportot se usloveni od slednite faktori:
- Od tovarnite karakteristiki na proizvodot
- Rizikot vo transportot vrz osnova na vidot i karakteristikite na
proizvodot
- Dol`inata na relacijata
- Stepenot na iskoristenost na transportnoto sredstvo
- Brojot na liniite vo transportot
- Stabilnosta na tovarot
- Na~inot na vra}awe na transportnoto sredstvo
- Postavenite barawa na Makpetrol AD
za soodvetna koordinacija i
neprifa}awe na poremetuvawe vo koordinacijata vo rabotata, ~ekawe, gubewe na
rabotnoto vreme, zgolemuvawe na tro{ocite na proizvodite i proda`nite ceni.
- Nabavka na gorivo i potro{ni materijali od mre`ata na Makpetrol
138
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 11 od 18
e-mail: [email protected]
2) Vo Пredlog Оdlukata na OILKO KDA Skopje se koristeni analizi i izvori na
informacii i se upotrebeni slednite metodi na vrednuvawe:
1) - mеtoda na vrednuvawe na tro{oci plus soglasno so Tarifni tablici kako
sostaven del na деловната соработка . So vakviot pristap e dobiena vrednost
od 483.250.000 denari.
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на стоки и услуги
Vrednost
1. Transportni uslugi
1.1. Prevoz na benzini i dizeli
1.2. Prevoz na avio gorivo
1.3. Prevoz na mazut
1.4. Prevoz na bitumen
1.5. Prevoz na Avtoplin i TNG
2. Zakup na deloven prostor
3. Zakup na transportni sredstva
4. Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на стоки и корисник на
услуги
5. Gorivo za vozila
6. Rezervni delovi i potro{en materijal
7. Uslugi preku Verna karti~ki
8. Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
85,000,000
8,000,000
5,000,000
5,000,000
103,000,000
SE VKUPNO
483,250,000
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
350,000,000
250,000
25,000,000
5,000,000
380,250,000
Vrednost
139
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 12 od 18
e-mail: [email protected]
2) - Metoda na vrednuvawe – Paket i blok ceni spored tipovi na transport
spored relacija
i toa ednosmerna (polno vo eden pravec a prazno na
vra}awe); Radijalna relacija – so kru`no opslu`uvawe na pove}e punktovi i
Cikli~na relacija- koja se sostoi od edna glavna i pove}e pomo{ni prstenesti
relacii. So vakviot pristap e dobiena vrednost od 472.261.794 denari.
Koli~inite se vo 000 и се извод од деловниот план на Макпетрол АД. Po ovoj
metod e koristeno kombinirawe na metodot tro{oci plus so modifikacija na
elasti~na stapka na dohod. Pri ova se poa|a od tro{ocite na koi se dodava
stapka na dohod, zavisno od konkurencijata i pazarnata cena (regulirana cena).
Деривати
2
Еуросупер БС – 95 (довоз-развоз)
Еуросупер БС - 98 и БС-100 (довозразвоз)
Вкупно Бензини
Еуродизел 9Д-Е5)БС (довоз-развоз)
Биодизел Б8 БС (довоз-развоз)
ЕЛ-1 (довоз-развоз)
Вкупно Дизели
Вкупно Бензини и Дизели
Мазут
Битумен
Вкупно црни деривати
Млазно Гориво
Метан
ТНГ
Автоплин
Вкупно останати деривати
ВКУПНО
СЕ ВКУПНО
ОСТАНАТИ СТОКИ
СЕ ВКУПНО
140
Планирана
цена за
транспорт
5
1.00
Вкупно
во Тони
3
44,650
Вкупно
Литри
4
59,139
7,350
52,000
142,810
2,590
12,600
158,000
210,000
35,000
2,000
37,000
11,600
60
2,000
10,000
23,660
270,660
9,735
68,874
171,853
3,117
15,018
189,988
258,862
1.00
1.00
1.00
1.00
0.70
4.08
14,500
17,857
32,357
291,219
291,219
0.50
1.22
1.22
1.22
-
Износ за
транспорт
6
59,139,000
9,735,000
68,874,000
171,853,000
3,117,000
15,018,000
189,988,000
258,862,000
24,530,000
8,164,000
32,694,000
7,250,000
72,920
2,430,667
21,702,207
31,455,794
323,011,794
323,011,794
16,000,000
339,011,794
ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ЗАКУП НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
ОСТАНАТИ СТОКИ И УСЛУГИ
250,000
25,000,000
5,000,000
ВКУПНО
369,261,794
ОИЛКО КДА КАКО КУПУВАЧ
103,000,000
СЕ ВКУПНО
472,261,794
ОИЛКО КДА
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 13 od 18
e-mail: [email protected]
3) - Metoda na vrednuvawe na % na u~estvo na transportni tro{oci vo odnos
na ostvaren vkupen prihod i ostvareni rashodi vo izminatiot period primenet
na planiranite iznosi vo 2014 godina So vakviot pristap e dobiena vrednost
od 462.558.803 denari.
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на стоки и услуги
Transportni uslugi
Zakup na deloven prostor
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
409,938,868
406,065,637
342,382,409
236,778
248,553
236,344
17,539,213
20,963,210
422,190,745
423,853,403
363,581,963
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
76,999,958
10,569,194
82,382,391
6,755,836
68,049,265
4,174,019
2,916,732
3,193,250
3,286,662
Zakup na transportni sredstva
Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на стоки и корисник на услуги
Gorivo za vozila
Rezervni delovi i potro{en materijal
Uslugi preku Verna karti~ki
Ostanati stoki i uslugi
12,015,099
4,296,560
3,031,143
2,995,846
94,782,444
95,362,620
78,505,792
516,973,189
519,216,023
442,087,755
1,789,441,000
1,767,772,000
1,656,243,000
28.89%
29.37%
26.69%
850,500,000
914,500,000
572,250,000
% NA ZDELKA REALIZIRANO PLANIRANO
60.78%
56.78%
77.25%
% NA ZDELKA PO ODLUKA
47.53%
51.73%
34.55%
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на стоки и услуги
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
Vkupen prihod
445,719,000
438,373,000
417,357,000
94.72%
96.69%
87.12%
397,619,000
427,382,000
398,446,000
106.18%
99.17%
91.25%
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
% na u~estvo vo vkupen prihod
21.27%
21.75%
18.81%
% na u~estvo vo vkupni rashodi
23.84%
22.31%
19.70%
Vkupno
KOMULATIVNA VREDNOST NA ZDELKATA
IMOT (AKTIVA)
% NA ZDELKA VO ODNOS NA IMOT
KOMULATIVNA VREDNOST NA ZDELKA PO ODLUKA
% na u~estvo vo vkupen prihod
Vkupni rashodi
% na u~estvo vo vkupni rashodi
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на стоки и корисник на услуги
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
141
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 14 od 18
e-mail: [email protected]
Planirani vrednosti za 2014
godina
Planirano 2014
godina
Planiran Vkupen prihod
Planirani Vkupni rashodi
408,420,000
388,655,000
Vrednost na zdelka spored procent na u~estvo na tro{ocite za transport
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на
стоки и услуги
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
Според
Планирано
за 2014
Vrednost na zdelka spored % na
u~estvo vo vkupen prihod
386,860,654.52
394,892,493
355,796,465
355,796,465
373,336,519
Vrednost na zdelka spored % na
u~estvo vo vkupni rashodi
412,672,794.81
385,446,145
354,647,676
354,647,676
376,853,573
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на
стоки и корисник на услуги
Ostvareno vo
2011 godina
Ostvareno vo
2012 godina
Ostvareno vo
2013 godina
Според
планирано
за 2014
Vrednost na zdelka spored % na
u~estvo vo vkupen prihod
86,850,787
88,846,716
76,824,722
76,824,722
82,336,737
Vrednost na zdelka spored % na
u~estvo vo vkupni rashodi
92,645,650
86,721,385
76,576,672
76,576,672
83,130,095
Vrednost na zdelka spored % na
u~estvo vo vkupen prihod
473,711,441
483,739,209
432,621,187
432,621,187
455,673,256
Vrednost na zdelka spored % na
u~estvo vo vkupni rashodi
505,318,445
472,167,530
431,224,348
431,224,348
459,983,668
Prose~no
Prose~no
Vkupno iznos na zdelka
Prose~no vo vkupni prihodi i rashodi i planiran rast za 2014
142
ОИЛКО КДА
462,558,803
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 15 od 18
e-mail: [email protected]
4. - Metoda na vrednuvawe spored prose~ni ceni vo odnos na planirani
koli~ini за подготвување на Предлог Одлуката vo 2014 godina So vakviot
pristap e dobiena vrednost od 482.196.500 denari.
Opis
Ed. Mera
Planirani kol
vo 000
Struktura na
plan
2014
Cena
Iznos
Benzini
Литри
70,000
20.83%
0.500
35,000,000
Dizeli
Литри
188,000
55.95%
0.500
94,000,000
Benzini
70,000
20.83%
0.500
35,000,000
Dizeli
188,000
55.95%
0.500
94,000,000
258,000
35,000
76.79%
22,000
6.55%
Vkupno dizeli i benzini
Кг
Mazut Vkupno
10.42%
258,000,000
0.700
0.750
24,530,000
16,500,000
REK Bitola
Кг
Ki~evo
Кг
7,000
2.08%
0.650
4,550,000
Ostatok RM
Кг
6,000
1.79%
0.580
3,480,000
Кг
2,000
0.60%
4.082
8,164,000
Литри
16,000
4.76%
0.500
8,000,000
TNG И Автоплин vkupno
Кг
22,500
6.70%
Atina
Кг
-
6.100
27,345,000
-
Bugarija
Кг
4,500
1.34%
1.550
6,975,000
0.680
5,440,000
Bitumen
Mlazno gorivo
Окта
Кг
8,000
2.38%
Razvoz RM
Кг
10,000
2.98%
1.493
14,930,000
2,500
0.74%
2.763
6,907,500
336,000
100.00%
vkupno
Превоз на плински Боци
Ostanato
Vkupno derivati
Zakup na deloven prostor
16,000,000
348,946,500
250,000
Zakup na transportni
sredstva
25,000,000
Ostanati stoki i uslugi
Vkupno OILKO kako
prodava~
Vkupno OILKO kako kupuva~
5,000,000
379,196,500
SE VKUPNO
482,196,500
103,000,000
5) Vrz osnova na koristenite metodi na vrednuvawe dobienata vrednost se dvi`i
pome|u 462,558.803 и 483,250,000 denari.
6) Za opredeluvawe na krajniot iznos e koristen kriteriumot za utvrduvawe na
vrednosta vrz osnova na prose~nite ceni spored planiranite koli~ini za
transport na nafteni derivati i priroden gas-metan vo delot na transport ,
najsoodveten ponuduva~ od aspekt na zakup na vagon cisterni i vozila za transport
na priroden gas metan i pazarni ceni spored kalkulacija na Makpetrol AD vo uslovi
koga OILKO KDA se nao|a vo uloga na kupuva~. So vakviot pristap vrednostite na
zdelkata se sledni :
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
143
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
– Висина на трансакции
I „ ОИЛКО “ КДА како prodava~ на стоки и услуги
Strana 16 od 18
e-mail: [email protected]
Vrednost 2014
1. Transportni uslugi
350,000,000
2. Zakup na deloven prostor
3. Zakup na transportni sredstva
4. Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
250,000
25,000,000
5,000,000
380,250,000
II „ ОИЛКО “ КДА како kupuva~ на стоки и корисник на
услуги
5. Gorivo za vozila
6. Rezervni delovi i potro{en materijal
7. Uslugi preku Verna karti~ki
8. Ostanati stoki i uslugi
Vkupno
85,000,000
8,000,000
5,000,000
5,000,000
103,000,000
SE VKUPNO
Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od
31.12.2013
483,250,000
1.656.243.000
% od aktivata
29.18%
7) Pri realizacija na ovaa zdelka gi lociravme slednite faktori na rizik
- Inherentni ograni~uvawa
- Nepostoewe na perfekten pazar za transport na nafteni derivati i priroden gas
- Ograni~ena konkurencija so soodvetni transportni kapaciteti vo Republika
Makedonija.
- Ograni~uvawe na dostap na podatoci vo odnos na % na u~estvo na transportni
tro{oci na drugite u~esnici na pazarot vo prometot so nafteni derivati i
priroden gas - metan
- Postavenite barawa na Makpetrol AD za soodvetna koordinacija i neprifa}awe
na poremetuvawe vo koordinacijata vo rabotata, ~ekawe, gubewe na rabotnoto vreme,
zgolemuvawe na tro{ocite na proizvodite i proda`nite ceni.
144
ОИЛКО КДА
BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo
ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово
тел. 044 330 800
Strana 17 od 18
e-mail: [email protected]
2. Osnova za zaklu~ok so rezerva
- Spored Pravilnikot za sodr`inata i formata na misleweto {to ovlasteniot
revizor go dava vo postapkata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana kaj
Akcionersko Dru{tvo ~ii hartii od vrednost kotiraat na berza donesen od strana na
Komisijata za hartii od vrednost vrz osnova na ~len 184 to~ka s) od Zakonot za
hartii od vrednost e imperativna odredbata soglasno vo ~len 4 od ovoj Pravilnik
deka revizorot dava Izve{taj za razumno uveruvawe vo forma i sodr`ina
propi{ana so me|unarodniot standard za Anga`mani za uveruvawe 3000.
Konkretnata zdelka so zainteresirana strana koja e predmet na odobruvawe sodr`i
perspektivni finansiski informacii koi soglasno so Me|unarodnata ramka za
anga`mani za uveruvawe se opfateni so Me|unarodniot standard za anga`mani za
uveruvawe 3400 – Ispituvawe na perspektivni finansiski informacii .
Zaradi vakvata sostojba (Zdelkata sodr`i perspektivni informacii) duri i da se
slu~at nastanite koi se predvideni so hipoteti~kite pretpostavki vo odnos na
predvidenata Zdelka so zainteresirana strana, sepak fakti~kite rezultati
verojatno }e se razlikuvaat od proekcijata bidej}i drugi predvideni nastani ne se
slu~uvaat kako {to se o~ekuva, a varirawata mo`at da bidat materijalni.
3. Zaklu~ok so rezerva
Vrz osnova na izvr{enite proceduri pri anga`man za razumno uveruvawe, kako
{to e opi{ano pogore, vo odnos na Zdelkata so zainteresirana strana koja e
predmet na odobruvawe na Godi{noto Sobranie za 2014, osven za efektite od
iznesenoto pogore vo delot Osnova za zaklu~ok so rezerva, nie davame preporaka do
malcinskite akcioneri, i Zdelkata e objektivna vo site materijalni aspekti i
e vo soglasnost so Zakonot za trgovski dru{tva i Zakonot za hartii od vrednost, i
toa:
- Zdelkata so zainteresirana strana e vo soglasnost so va`e~kite propisi vo
zemjata.
- Zdelkata so zainteresirana strana e fer, odnosno vrednosta na Zdelkata e
utvrdena spored pazarnite uslovi vo soglasnost so va`e~kite propisi vo
zemjata, osven za iznesenoto vo delot Osnova za zaklu~ok so rezerva.
- Zdelkata so zainteresirana strana ne e nesrazmerna vo zaemnite davawa na
stranite osven za efektite dokolku gi ima za opi{anoto vo delot Osnova za
mislewe so rezerva.
- Pri Zdelkata so zainteresirana strana osven inherentnite ograni~uvawa,
rizik faktori i opi{anoto vo delot Osnova za mislewe so rezerva ne
postojat i nekoi drugi fakti i okolnosti koi bi mo`ele da pretstavuvaat
osnov za pri~inuvawe na {teta so preporaka do malcinskite akcioneri dali
da ja poddr`at zdelkata so zainteresirana strana.
- Vo dosega{nite Finansiski Izve{tai na Komanditnoto Dru{tvo so akcii se
realno prika`ani vrskite i zdelkite so zainteresirani strani i revizorite
na finansiskite izve{tai Izrazile mislewe bez rezerva po odnos na istite.
- Rizik faktori koi postojat pri realizirawe na predmetnata zdelka so
zainteresirana strana , osobeno od aspekt na mo`na izmama i manipulacija se
sledni:
- Nepostoewe na perfekten Pazar za transport na nafteni derivati i
priroden gas- metan
- Ograni~ena konkurencija so soodvetni transportni kapaciteti vo Republika
Makedonija.
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
145
146
ОИЛКО КДА
ОИЛКО КДА – СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Бр. 020114.6.2014 год.
Скопје
ПРЕДЛОГ
Врз основа на членот 455, 456, 457, 460 и 460-a од Законот за
трговските друштва и членот 22 од Договорот за командитно друштво со
акции на ОИЛКО КДА-Скопје, Собранието на ОИЛКО КДА-Скопје на осмата
седница одржана на 14.6.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување голема зделка со заинтересирана страна
Член 1
Се одобрува голема зделка со заинтересирана страна ,,Макпетрол,,
А.Д.-Скопје, и тоа:
I. ,,Макпетрол,, А.Д.-Скопје како купувач на стоки и корисник на
услуги:
Предмет
Вредност
Услови
1. Транспортни услуги
2. Закуп на деловен простор
3. Закуп на транспортни средства
4. Останати стоки и услуги
Вкупно :
350.000.000
250.000
25.000.000
5.000.000
Пазарни
Пазарни
Пазарни
Пазарни
380.250.000
Износот од 380.250.000 денари, преставува 23,0 % од вредноста на
активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани
годишни финансиски извештаи, која изнесува 1.656.243.000 денари
II.,,Макпетрол,, А.Д.-Скопје како продавач на стоки и давател на
услуги:
Предмет
Вредност
1. Гориво за возила
85.000.000
2. Резерни делови и потрошен материјал 8.000.000
3. Услуги преку Верна картички
5.000.000
4. Останати стоки и услуги
5.000.000
Вкупно:
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2014
Услови
Пазарни
Пазарни
Пазарни
Пазарни
103.000.000
147
Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.
Износот од 103.000.000 денари, преставува 6.2 % од вредноста на
активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани
годишни финансиски извештаи, која изнесува 1.656.243.000 денари.
Вкупната вредност на деловната соработка изнесува 483.250.000
денари, без пресметан ДДВ, што преставува 29.2 % од вредноста на
активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани
годишни финансиски извештаи, која изнесува 1.656.243.000 денари.
Член 2
Се овластува Управителот на Друштвото, заради реализација на
деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучи анекси
кон веќе склучените договори или договори со важност за период од
најмалку 12 месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на
склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.
Претседавач на Собрание,
148
ОИЛКО КДА
Download

VIII собрание на акционери