Na osnovu člana 6. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni
glasnik RS“, broj 18/10I 55/13), člana 8. stav 1. Pravilnika o smeštaju i ishrani učenika i
studenata („Službeni glasnik RS“, broj 36/10 i 55/12) i Rešenja broj: 611-00-459/2014-05
od 05. maja 2014. godine,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje
KONKURS
ZA PRIJEM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI
U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU UČENIKA
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU
1. USLOVI ZA PRIJEM
Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji
(u daljem tekstu: ustanova) imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija,
autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni
razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije,
koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju
pohađaju.
Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi mogu da ostvare i učenici koji imaju
državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se
odnosi na državljanstvo Republike Srbije.
Učenici iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj i ishranu pod
uslovima iz stava 1. ove tačke i primenom blažih kriterijuma.
Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom
originalnom dokumentacijom, odnosno overenim fotokopijama.
2. BROJ RASPOLOŢIVIH MESTA
r.b.
1
Naziv ustanove
Dom učenika srednjih škola „BRANKOVO KOLO“
Novi Sad, Episkopa Visariona br.3
Tel: 021/ 528-263 – zbornica
021/425-441 – sl. za smeštaj i ishranu
e-mail: [email protected]
www.dombrankovokolo.rs
Smeštajni kapacitet
423
Ustanove u okviru svojih smeštajnih kapaciteta – do 10% od raspisanog broja
namenski opredeljuju za smeštaj i ishranu učenika iz osetljivih društvnih grupa.
1
3. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS
Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u sledećim rokovima:
- Za prvu raspodelu – od 07. do 15. jula 2014.
- Za preostala slobodna mesta – od 25. do 25. avgusta 2014. godine
- Za osetljive društvene grupe, koji nisu dobile smeštaj u prvoj raspodeli – od 25.
do 28. avgusta 2014. godine
4. POTREBNA DOKUMENTA
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, uz prijavu na konkurs, podnosi ustanovi
sledeću konkursnu dokumentaciju (originalna dokumenta ili overene fotokopije):
- Javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstvo o završenim
razredima, od V do VIII, uverenje o obavljenom završnom ispitu) i
potvrdu o upisu u srednju školu (za učenike koji su upisani u I razred
srednje škole),
-
Svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole (za
učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole),
-
Uverenje o prihodima po članu porodice od 01.01. do 31.03. tekuće
godine, izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta
prebivališta gde njegov roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište (da
prebivalište nije menjano šest meseci pre objavljenog konkursa),
-
Diplomu i druge nagrade sa učešća na takmičenjima učenika, koja se
nalaze u kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), u prethodno završenom razredu,
-
Nagrade i pohvale sa učešća u aktivnostima u ustanovi – domu učenika
(za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole).
Neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na konkurs
neće se razmatrati.
Učenik prilikom useljenja u ustanovu dostavlja lekarsko uverenje o
opštem zdravstenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za
boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana).
5. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA
Nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs, shodno dostavljenoj dokumentaciji,
utvrđuje se redosled kandidata za prijem u ustanovu na osnovu uspeha ostvarenog u
prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice i to:
2
1) Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju
(1) Opšti uspeh od V do VIII razreda osnovne škole (za učenike I razreda srednje
škole) – iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh od V do VIII razreda
pomnoži brojem 7 (sedam);
(2) Opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole (za učenike ostalih
razreda srednje škole) – iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh iz
prethodno završenog razreda pomnoži brojem 7 (sedam) i dodaju se 3 (tri)
boda;
(3) Rezultati postignuti na takmičenjima učenika VIII razreda osnovne škole (za
učenike I razreda srednje škole), odnosno rezultati postignuti na takmičenjima
učenika iz prethodno završenog razreda srednje škole (za učenike ostalih
razreda srednje škole) – vrednuju se tako što se kandidatu koji je osvojio prvo
mesto na međunarodnom i republičkom takmičenju, koje se nalazi u kalendaru
takmičenja učenika, dodaje 5 (pet) bodova, za osvojeno drugo mesto 4 (četiri)
boda, a za osvojeno treće mesto 3 (tri) boda;
(4) Vladanja učenika u domu učenika u prethodnoj školskoj godini (za učenike II,
III i IV razreda srednje škole) – pohvale i nagrade pedagoškog veća doma
učenika, odnosno vaspitno-disciplinske mere.
Vladanje učenika u domu učenika u prethodnoj školskoj godini vrednuje se tako
što se kandidatu koji je za ukupan rad i aktivnost u domu učenika prethodne
školske godine nagrađen ili pohvaljen dodaju do 3 (tri) boda.
Za izrečenu vaspitno-disciplinsku meru u prethodnoj školskoj godini kandidatu
se umanjuje ukupan broj bodova i to za:
-
Ukor pred isključenje iz doma učenika – 4 (četiri) boda,
Isključenje iz doma učenika – 5 (pet) bodova.
2) Socijalno-ekonomski status porodice
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih
mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za period januar-mart tekuće godine.
Broj bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za
period januar-mart tekuće godine iznosi:
- Od 80 do 99% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u
privredi Republike Srbije – 1 (jedan) bod,
-
Od 60 do 79% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u
privredi Republike Srbije – 2 (dva) boda,
-
Od 40 do 59% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u
privredi Republike Srbije – 3 (tri) boda,
3
-
Od 20 do 39% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u
privredi Republike Srbije – 4 (četiri) boda,
-
Od 00 do 19% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u
privredi Republike Srbije – 5 (pet) bodova,
Prosečna zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji, za
period od 1. januara do 31. marta tekuće godine, računa se prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku
6. POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA
1) Rangiranje
Kandidati koji su podneli prijavu sa potpunom konkursnom dokumentacijom
rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se
vrednuju za prijem u odgovarajuću ustanovu.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
2) Prednost u rangiranju
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za prijem u ustanovu ostvari isti
broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis ima kandidat:
(1) Bez jednog ili bez oba roditelja,
(2) Koji ima veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u prethodnom školovanju,
(3) Koji je za svoj rad i aktivnost u domu učenika prethodne školske godine
nagrađen ili pohvaljen odlukom pedagoškog veća.
3) Prigovor na rang-listu
Rang-listu kandidata za smeštaj (preliminarna lista) utvrđuje ustanova, odnosno
komisija, koju obrazuje direktor, i ona je dužna da stavi na uvid zainteresovanom
učeniku, njegovom roditelju ili staratelju podatke vezane za sprovođenje postupka
po raspisanom konkursu za smeštaj učenika u ustanovi, u skladu sa zakonom.
U ustanovama čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je
jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, rang-lista kandidata za smeštaj
utvrđuje se po pribavljanjenom mišljenju nacionalnog saveta nacionalne manjine.
Ako nacionalni savet, i pored uredno dostavljenog zahteva ustanove, u roku od
pet dana ne dostavi mišljenje, rang-lista kandidata utvrđuje se bez pribavljenog
mišljenja.
Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang-listu u roku od osam dana od dana
njenog objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno na internet adresi ustanove.
Ustanova, odnosno komisija dužna je da o svim prigovorima odluči u roku od
osam dana od dana isteka roka za isticanje prigovora, nakon čega objavljuje
konačnu rang-listu kandidata za smeštaj.
Ustanova, odnosno komisija ne objavljuje javno, na rang listi, sledeće lične
podatke o učenicima: jedinstveni matični broj građana učenika, adresu njihovog
stanovanja, broj telefona, kao i naročito osetljive podatke o učenicima.
4
4) Odlučivanje
Odluku o pravu na smeštaj donosi direktor ustanove, na osnovu konačne rangliste, najkasnije u roku od tri dana od dana isteka roka za odlučivanje o prigovorima
učenika.
Odluka direktora je konačna.
Ustanova objavljuje odluku na svojoj oglasnoj tabli i na internet adresi.
Učenik koji je smešten u ustanovu ima pravo i na ishranu.
5) Smeštaj
Na osnovu broja bodova na konačnoj rang-listi ustanova vrši raspoređivanje
kandidata po objektima, odnosno sobama.
Smeštaj učenika organizuje se odvojeno prema polu i uzrastu, u skladu sa
mogućnostima ustanove.
Učenik je dužan da prilikom useljenja u ustanovu dostavi lekarsko uverenje o
zdravstvenom stanju u skladu sa tačkom 4. ovog konkursa (uverenje o opštem
zdravstvenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u
ustanovama kolektivnog smeštaja – ne starije od 15 dana).
Učeniku se obezbeđuje smeštaj i ishrana u ustanovi dok traje redovna nastava.
Učenik, njegov roditelj ili staratelj učestvuju u finansiranju dela troškova
smeštaja i ishrane u ustanovi.
O smeštaju i ishrani učenika u ustanovi zaključuje se ugovor sa roditeljem,
odnosno starateljem učenika.
7. KANDIDATI IZ OSETLJIVIH DRUŠTVENIH GRUPA
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosledu na konačnoj
rang-listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli imaju pravo da u roku iz tačke 3.
ovog konkursa (od 25. do 28. avgusta 2014. godine) podnesu zahtev ustanovi da se
posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.
Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj
društvenoj grupi, i to:
- Iz materijalno ugrožene porodice – Rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci
stalne socijalne pomoći (overena fotokopija),
-
Učenici bez roditeljskog staranja – potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni
rad ili umrlice preminulih roditelja,
-
Iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja
ili izvod iz matične knjige rođenih učenika,
-
Iz romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne
manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
-
Lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na
teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica
kidnapovanih i nestalih lica,
5
-
Izbeglice i raseljena lica – važeća izbeglička legitimacija ili raseljenička legitimacija,
-
Povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP-a,
-
Blizanci (čiji je brat/sestra blizanac ostvario pravo na smeštaj) – izvod iz matične
knjige rođenih,
-
Učenici koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje – u samom
zahtevu stavljaju napomenu da se školuju za deficitarno zanimanje.
Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang-lista, na osnovu
bodova iz konačne redovne rang-liste.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa biće proporcionalno zastupljeni (rangirani)
u odnosu na broj prijavljenih, i to do 10% namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.
8. JEZIK NA KOME SE OSTVARUJE VASPITNI RAD
Vaspitni rad u ustanovi ostvaruje se na srpskom jeziku.
Kod ustanova koje vaspitni rad ostvaruju na jezicima nacionalnih manjina to je
posebno naznačeno u tački 2. Konkursa, uz podatke o ustanovi.
NAPOMENA: Za sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem ovog konkursa, kao
i o pravima i obavezama učenika radi smeštaja u ustanovi, zainteresovana lica mogu se
obratiti ustanovama, na adrese i telefone koji su navedeni u tački 2. ovog konkursa.
6
Download

Resenje o Konkursu 2014-15