RUKOMETNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
ZAJEDNICA TRENERA
BANJA LUKA
PRAVILNIK
O RANGIRANJU RUKOMETNIH TRENERA
REPUBLIKE SRPSKE
(LICENCE)
Skupština Zajednice trenera Rukometnog Saveza Republike Srpske, na
svom zasjedanju u Doboju, __________________, donijela je slijedeći
PRAVILNIK
O RANGIRANJU RUKOMETNIH TRENERA
REPUBLIKE SRPSKE
(Licence)
I.
OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Zajednica trenera Republike Srpske izdaje trenerske legitimacije (licence)
za vođenje svih rukometnih ekipa u Republici Srpskoj.
Vrsta trenerske licence zavisi od stručnih kvalifikacija i drugih kriterija
predviđenih ovim Pravilnikom.
Član 2.
Trenerske legitimacije – licence izdaje Zajednica trenera Rukometnog
saveza Republike Srpske, a mogu je dobiti samo članovi Zajednice
trenera koji zadovoljavaju kriterije o licenciranju predviđene ovim
Pravilnikom.
II. VRSTA LICENCE
Član 3.
Treneri mogu dobiti A, B ili C trenersku licencu.
Član 4.
Sve trenerske legitimacije – licence izdaje Zajednica trenera Rukometnog
saveza Republike Srpske.
Član 5.
Trener može ostvariti pravo na trenersku legitimaciju – licencu, ukoliko
zadovoljava jedan od slijedećih uslova:
A licenca
 Trener koji ima diplomu Fakulteta za fizičku kulturu – smjer
rukomet,
 Trener koji ima diplomu višeg sportskog trenera – smjer rukomet,
 Trener koji je osvojio jednu od medalja na velikim takmičenjima
(Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo),
 Trener koji je vodio nacionalne selekcije (seniorske ili juniorske).
B licenca
 Trener koji ima diplomu Fakulteta za fizičku kulturu i 5 godina
trenerskog staža u Premier i Prvoj ligi,
 Trener koji ima diplomu – trener rukometa i 5 godina trenerskog
staža u Premier i Prvoj ligi,
 Trener koji je osvojio jedno od prva tri mjesta s klubom u
takmičenju u Premier ligi RS BiH,
 Trener koji ima diplomu – trener rukometa i vodi 5 godina ekipe
Premier ili Prvih liga,
 Trener koji je vodio nacionalne selekcije kadetske ili mlađe
kadetske).
C licenca
 Trener koji ima diplomu – trener rukometa i manje od 5 godina
radnog staža u Prvoj ligi,
 Trener koji ima diplomu – trener rukometa i manje od 5 godina
radnog iskustva.
Član 6.
Trenerska legitimacija – licenca ovjerava se na početku svake
takmičarske sezone. Da bi stekao pravo na licencu određenog stepena
trener mora uz uslove iz člana 5. imati:
 Za A i B licencu – treneri koji vode prvi, drugi i treći nivo
takmičenja (Premier, Prva i Druga liga)
- učestvovati na centralnom Seminaru ili
- biti predavač na kursu za rukometne trenere ili
- biti predavač na rukometnom kampu ili
- biti predavač na seminaru trenera
 Za C licencu – treneri koji vode ekipe Druge lige, kao i treneri
koji rade sa mlađim uzrasnim kategorijama
- učestvovati na seminaru za rukometne trenere.
Član 7.
 Ukoliko trener ne izvrši obaveze navedene u članu 6. može
ostvariti pravo na trenersku legitimaciju – licencu, ili je može
produžiti uz utvrđenu naknadu. Visinu naknade određuje
Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Republike
Srpske za svaku takmičarsku sezonu.
 Trener koji je upisao određenu adekvatnu školu daje mu se rok
od 4 godine da je završi.
Član 8.
Ekipe prvog i drugog nivoa takmičenja (Premier i Prva liga) mogu voditi
treneri samo sa A i B licencom i plaćaju osnovnu naknadu za licenciranje
trenerske legitimacije.
Ukoliko ekipe prvog i drugog nivoa takmičenja vode treneri sa C
licencom oni moraju molbom upućenom Upravnom odboru Zajednice
trenera RS RS tražiti dozvolu za rad u prvom i drugom nivou takmičenja,
a Upravni odbor određuje visinu naknade.
Ekipe ispod prvog i drugog nivoa takmičenja, kao i mlađe uzrasne
kategorije, mogu voditi treneri sa A, B i C licencom.
Ekipe trećeg nivoa takmičenja (Druge lige) mogu voditi treneri sa C
licencom. Isto tako treneri sa C licencom mogu voditi ekipe mlađih
uzrasnih kategorija, ali pod vođstvom mentora – trenera sa A i B
licencom.
Ukoliko bilo koju ekipu vodi osoba koja nema nikakvo stručno
obrazovanje, taj klub koji uključuje nestručnu osobu u trenažni rad,
prijavljuje se Vrhovnoj komisiji RS RS.
Član 9.
Svaki nosilac trenerske legitimacije (licence) mora uplatiti Zajednici
trenera RS RS članarinu i naknadu za sticanje trenerske legitimacije
(licence).
Svaki trener prije dobivanja licence podnosi molbu sa potrebnom
dokumentacijom o stepenu obrazovanja, kako bi Komisija za izdavanje
trenerskih legitimacija mogla dati odgovarajuću legitimaciju. Članarinu i
naknadu utvrđuje Upravni odbor Zajednice trenera RS RS. Naknada se
uplaćuje u sjedištu Zajednice trenera RS RS koje je u prostorijama RS
RS.
Član 10.
Treneri koji imaju A i B licencu mogu se svaku godinu na početku sezone
učlaniti u podudruženje trenera nosilaca A i B licence koje je sastavni dio
Zajednice rukometnih trenera RS RS.
Na ime članstva svaki od trenera koji je učlanjen u podudruženje iz stava
1 ovog člana uplaćuju, pored članarine i naknade iz člana 9. ovog
Pravilnika, članarinu na račun ____________________________, a koji
iznos za svaku godinu utvrđuje Upravni odbor Zajednice rukometnih
trenera Rukometnog saveza Republike Srpske.
Svaki trener koji je član ovog podudruženja je zaštićen od strane
Zajednice tako što je Zajednica sastavni dio RS RS te RS RS garantuje
svakom članu podudruženja ispunjenje ugovornih obaveza od strane
kluba. Naime, u slučaju da klub jednostrano raskine ugovor sa trenerom,
članom podudruženja, klub se obavezuje do isteka ugovora ispunjavati
svoje obaveze preuzete ugovorom prema treneru, članu podudruženja, a u
slučaju da to ne učini RS RS će od tog kluba zatražiti izvršenje ugovornih
obaveza na način da se klubu da rok od 30 dana za ispunjenje ugovornih
obaveza, a ako ni istekom roka klub ne ispuni ugovorne obaveze prema
tom treneru, članu podudruženja, RS RS će taj klub kazniti novčanom
kaznom u visini duga prema treneru, članu Zajednice i taj iznos uplatiti
treneru u roku od 8 dana od dana prijema, ili ako ne bude moguće, onda
će RS RS taj klub suspendovati do isplate duga treneru ili isključiti iz
ligaškog takmičenja.
Za zaštitu trenera članova podudruženja pri RS RS će se osnovati
komisija koja se sastoji od 3 člana, a 2 člana će biti članovi podudruženja
trenera, od kojih jedan obavezno mora biti predsjednik komisije, dok se
treći član bira od strane Upravnog odbora RS RS iz trenerske
organizacije, koja će imati pravo donošenja prvostepenih odluka
slučajevima iz ovog člana stava 3.
Klubovi se mogu osloboditi od odgovornosti za ispunjenje ugovornih
obaveza prema treneru članu podudruženja za slučaj jednostranog raskida
ugovora od strane kluba na štetu trenera, jedino ako je trener počinio neku
od povreda radne obaveze predviđene Zakonom o radu, koja predstavlja
razlog za vanredni prestanak ugovornog odnosa.
Da bi ovaj Pravilnik imao pravnu osnovu i proizvodio pravna djelovanja
prema RS RS i klubovima članovima RS RS, na početku svake sezone
treneri koji će se za tu sezonu učlaniti u podudruženje, RS RS i klubovi
čiji su treneri članovi podudruženja, potpisat će sporazum o preuzimanju
prava i obaveza kojim će se obavezati da će se pridržavati odredaba iz
ovog Pravilnika.
Rukometni savez Republike Srpske se obavezuje da će u roku od 30 dana
od dana donošenja ovog Pravilnika, izvršiti izmjene Pravilnika o načinu
takmičenja (propozicije takmičenja, takmičarska komisija) RS RS u
skladu sa odredbom ovog Pravilnika.
RS RS će izmjenom Pravilnika o načinu takmičenja, u skladu sa
vrhovnim pravilnikom obavezati klubove članove RS RS, da su dužni sa
RS RS i trenerima članovima podudruženja sklopiti sporazum iz ovog
člana 5. i 6. ovog Pravilnika, a u protivnom, klub koji ne bi potpisao
sporazum na početku sezone, neće moći učestvovati u takmičenju koje
organizuje Rukometni savez Republike Srpske.
Član 11.
Treneri – strani državljani u Bosni i Hercegovini, pravo na legitimaciju
(licencu) mogu ostvariti ukoliko Upravnom odboru Zajednice trenera
Rukometnog saveza Republike Srpske upute:
- molbu za izdavanje licence,
- sportsku biografiju i
- plate cerifikat na račun Zajednice trenera koji ne može biti manji od
visine certifikata i igrača pod ugovorom.
Na osnovu kriterija Zajednice trenera rukometnog saveza Republike
Srpske će:
- izdati licencu za jednu takmičarsku sezonu.
U slučaju izdavanja licence inostrani trener preuzima sva prava i obaveze
koja su propisana ovim Pravilnikom Zajednice trenera Rukometnog
saveza Republike Srpske.
III.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 12.
Pravilnik o rangiranju rukometnih trenera Republike Srpske (licence)
prihvaćen je na sjednici Skupštine Zajednice trenera Rukometnog saveza
Republike Srpske ______________________ i stupa na snagu danom
donošenja.
Član 13.
Odredbe Pravilnika tumači Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog
saveza Republike Srpske.
Doboj, _______________ 2006.godine
Predsjednik
ZAJEDNICE TRENERA
RUKOMETNOG SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE
Download

RUKOMETNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE