Džudo Savez Srbije
Na osnovu Zakona o sportu i pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 52/2010), Upravni odbor Džudo Saveza Srbije donosi:
PRAVILNIK
TRENERSKE KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU I
LICENCIRANJU DŽUDO TRENERA DžSS
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se ciljevi i zadaci rada Trenerske Komisije Džudo Saveza Srbije
(u daljem tekstu Trenerska Komisija), u oblasti kategorisanja i licenciranja džudo trenera, prava i
obaveze trenera, kaznene odredbe, kao i njihov način i proces edukacije.
Član 2.
Trenersku Komisiju imenuje Upravni odbor Džudo Saveza Srbije (u daljem tekstu UODžSS).
Trenerska Komisija se sastoji od tri člana. Trenerska Komisija ima svoga Predsednika, koji se bira
iz redova Trenerske Komisije.
Član 3.
Trenerska Komisija ima zadatak da vrši kategorizaciju džudo trenera u Srbiji, vrši njihovo
licenciranje, stara se o pravima i obavezama trenera, vrši stalni edukativni proces trenera i vodi
računa o moralnom liku i ponašanju trenera u toku vršenja svojih trenerskih, takmičarskih i ostalih
aktivnosti.
Član 4.
Rad Trenerske Komisije je javan.Trenerska Komisija za svoj rad odgovara UODžSS.
Sve finansijske odluke vezane za rad Trenerske Komisije donosi UODžSS, na predlog Trenerske
Komisije.
Član 5.
Trenerska Komisija usko saraĎuje sa džudo klubovima i njihovim trenerima, Republičkim Zavodom
za sport Srbije, Pokrainskim Zavodom za sport Vojvodine i Fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja,
Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Prištini (Leposavić), i sve ostale visoke više škole
sporta koje su akreditovane u Srbiji.
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
1
Džudo Savez Srbije
II KATEGORIZACIJA TRENERA
Član 6.
Svi džudo treneri (u daljem tekstu Treneri), koji obavljaju trenažnu aktivnost u džudo klubovima,
koji su članovi Saveza, obavezni su da izvrše svoju kategorizaciju.
Kategorisan Trener može samo da napreduje u svome zvanju, odnosno ne može da izgubi stečenu
kategoriju.
Član 7.
Osnovna kategorizacija Trenera (nomenklatura trenerskih zvanja) vrši se na osnovu stečene školske
spreme (školske diplome) i dokaza o poznavanju džudo sporta tj.položenim pojasom i to:
Sportski instruktor džuda – demonstrator je trener koji ima završenu srednju školu , koji se
do sada bavi trenerskim radom najmanje 5 godina i koji svoj trenerski rad obavlja pod nadzorom
mentora.Jedan mentor može da radi sa maksimalno trojicom demonstratora. Za obavljanje stručnog
rada demonstratora, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.kju (braon pojas) kao dokaz o
stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Trener pripravnik – trener koji ima završenu srednju školu i koji ima završenu Školu za
stručno osposobljavanje trenera (teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 120 časova).
Škola za stručno osposobljavanje trenera sprovodi se u organizaciji Fakulteta za sport i fizičko
vaspitanje Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Prištini (Leposaviću) kao i sve Visoke
škole sporta koje su akreditovane u Srbiji. Za obavljanje stručnog rada trenera pripravnika, kandidat
mora da poseduje najmanje zvanje 1.kju (braon pojas) kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za
edukaciju drugih u džudo sportu.
Kao i svi treneri koji su stekli to pravo po članu 187. stav 5. Zakona o sportu.
Operativni trener – trener koji ima završenu srednju školu i koji ima završenu Školu za sports
stručno osposobljavane trenera (teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova).
Škola za stručno osposobljavanje trenera sprovodi se u organizaciji Fakulteta za sport i fizičko
vaspitanje Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Prištini (Leposaviću) kao i sve Visoke
škole sporta koje su akreditovane u Srbiji. Kao i završene osnovne strukovne studije u obrazovno naučnoj oblasti fizičko vaspitanje i sporta, sa diplomskim radom iz džudoa. Za obavljanje stručnog
rada operativnog trenera, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.dan (crni pojas) kao dokaz o
stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Trener – koji je najmanje završio osnovne strukovne studije u obrazovno- naučnoj oblasti fizičko
vaspitanje i sport, sa diplomskim radom iz džudoa.
Pravo na sticanje zvanja trenera imaju i lica koja su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, stekli
više obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i time stekli zvanje višeg sportskog trenera.
Zvanje trenera mogu da steknu i lica koja su, pre donošenja ovog pravilnika, završila osnovne
studije u četvorogodišnjem trajanju i stekla stručni naziv profesor fizičke kulture, pod uslovom da
imaju najmanje dve godine usmerenja za džudo, diplomski rad iz džudoa kao i da je bio najmanje
dve godine profesionalni trener u nekom džudo klubu. Za obavljanje stručnog rada trenera, kandidat
mora da poseduje najmanje zvanje 1.dan (crni pojas) kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za
edukaciju drugih u džudo sportu.
Trener specijalista – koji je završio najmanje specijalističke strukovne studije, odnosno
specijalističke akademske studije u oblasti sporta (džudoa).
Zvanje trener specijalista može da stekne i lice sa završenim osnovnim studijama u
četvorogodišnjem trajanju, osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju, odnosno
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
2
Džudo Savez Srbije
diplomkim akademskim studijama, u oblasti sporta u trajanju od najmanje dve godine i odbranjen
diplomski (ili master) rad iz džudoa. Za obavljanje stručnog rada trenera, kandidat mora da
poseduje najmanje zvanje 1.dan (crni pojas) kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za edukaciju
drugih u džudo sportu.
Trener profesor sporta – koji je završio osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju, osnovne
akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno diplomske akademske studije u oblasti
sporta (džudoa) ili završene magistarske studije ili odbranjena doktorska disertacija, sa usmerenjem
od najmanje dve godine u džudo sportu, kao i odbranjen diplomski ili master rad, odnosno
magistarska teza ili doktorska disertacija iz džudoa. Za obavljanje stručnog rada trenera, kandidat
mora da poseduje najmanje zvanje 1.dan (crni pojas) kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za
edukaciju drugih u džudo sportu.
Član 8.
Pored osnovne Kategorizacije, Treneri se kategorišu i na osnovu donešene nomenklature
(kategorizacije) Internacionalne Judo Federacije (IJF), u sledeće kategorije:
Trener džudoa „A“ kategorije – treneri džudo klubova čiji su takmičari osvojili jedno od prva
tri mesta na Olimpijskim igrama i prvenstvu Sveta i evropskim prvenstvima, Grand slam turnirima,
Master kupovima, svetskim kupovima i Univerzijadi;
Trener džudoa „B“ kategorije – treneri džudo klubova čiji su takmičari osvojili jedno od prva
tri mesta na mediteranskim igrama, balkanskim prvenstvima, turnirima A i B kategorije, EYOF-u,
svetskoj Olimpijadi mladih, svetskim i evropskim kadetskim prvenstvima.
Trener džudoa „C“ kategorije – treneri džudo klubova čiji su takmičari osvojili jedno od prva
tri mesta na Državnom prvenstvu, Balkanskom prvenstvu starijih pionira, i takmičio se za
reprezentaciju Srbije na zvaničnim seniorskim takmičenjima.
Trener džudoa „D“ kategorije – svi ostali treneri.
Član 9.
Da bi se jedan trener mogao kategorisati u trenera pripravnika, operativnog trenera, trenera ili
trenera specijaliste, pored odgovarajuće diplome neophodno je da prikaže i Ugovor da je angažovan
kao trener u odreĎenom džudo klubu ili džudo sekciji.
Treneri koji nemaju diplomski rad iz džudoa dostavljaju molbu Trenerskoj Komisiji sa trenerskom
biografijom radi licenciranja. Trenerska Komisija na osnovu dostavljene dokumentacije može da
usvoji molbu za licenciranje, potražuje dodatnu dokumentaciju na uvid ili mišljenje granskog
Saveza ili odbaci molbu o licenciranju.
III LICENCIRANJE TRENERA
Član 10.
Svi treneri džudo saveza Srbije moraju imati licencu, kako bi mogli obavljati trenažni proces, voditi
takmičare na takmičenja i ostvarivati svoja prava i obaveze, koje prističu iz Zakona o sportu i
pravilnika Trenerske Komisije.
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
3
Džudo Savez Srbije
Trener koji nema licencu ne može obavljati trenažni proces, ne može voditi takmičara na
takmičenju, niti može ostvarivati svoja trenerska prava i obaveze, koja proističu iz Zakona o sportu
i pravilnika Trenerske Komisije.
Član 11.
Treneri džudoa mogu, na osnovu osnovne kategorizacije trenera dobiti jednu od dve vrste licence:
- Privremena licenca,
- Stalna licenca.
Privremena licenca:
1. SPORTSKI INSTRUKTOR DŽUDOA - DEMONSTRATOR
Stalna licenca:
2. TRENER PRIPRAVNIK
3. OPERATIVNI TRENER
4. TRENER
5. TRENER SPECIJALISTA
6. TRENER PROFESOR SPORTA
Član 12.
1. SPORTSKI INSTRUKTOR DŽUDOA – DEMONSTRATOR je privremena licenca koju
može dobiti lice koje se bavi trenerskim radom, koji ima završenu srednju školu i koji je uključen,
ili treba da se uključi, u program stručnog obrazovanja (Škola za stručno osposobljavanje trener. Da
bi mogao da se licencira kao Sportski instruktor džudoa - demonstrator, lice mora najmanje 5
godina da se bavio trenerskim radom .
Sportski instruktor džudoa – demonstrator je u obavezi da završi Školu za stručno osposobljavanja
trenera do kraja 2013 godine.
U periodu stručnog osposobljavanja Sportski instruktor džudoa – demonstrator mora raditi pod
mentorstvom lica koje ima jednu od stalnih licenci.
Klub je u obavezi da zaključi ugovor sa licem koje će vršiti mentorski rad sa Sportskim
instruktorom – demonstratorom, dok on ne završi svoje obavezno stručno obrazovanje.Jedan
mentor može imati maksimalno tri demonstratora.
Za obavljanje stručnog rada demonstratora, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.kju
(braon pojas) kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Licenca Sportskog instruktora džudoa – demonstratora je bele boje.
Član 13.
TRENER PRIPRAVNIK – trener koji ima završenu srednju školu i koji ima završenu Školu za
stručno osposobljavanje trenera (teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 120 časova).
Svi treneri koji su stekli to pravo po članu 187. stav 5. Zakona o sportu.
Za obavljanje stručnog rada trenera pripravnika, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.kju
(braon pojas) kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Licenca trenera pripravnika je bele boje.
Trener pripravnik na osnovu rezultata koje su postigli njegovi takmičari i na osnovu usvojene
nomenklature od strane IJF, može dobiti licencu sa sledeće kategorije:
TRENER PRIPRAVNIK „A“ kategorije;
TRENER PRIPRAVNIK „B“ kategorije;
TRENER PRIPRAVNIK „C“ kategorije;
TRENER PRIPRAVNIK „D“ kategorije;
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
4
Džudo Savez Srbije
Član 14.
2. OPERATIVNI TRENER – trener koji ima završenu srednju školu i koji ima završenu Školu za
stručno osposobljavane trenera (teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova).
Za obavljanje stručnog rada operativnog trenera, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.dan
(crni pojas) kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Licenca operativnog trenera je plave boje.
Operativni trener na osnovu rezultata koje su postigli njegovi takmičari i na osnovu usvojene
nomenklature od strane IJF, može dobiti licencu sa sledeće kategorije:
OPERATIVNI TRENER „A“ kategorije;
OPERATIVNI TRENER „B“ kategorije;
OPERATIVNI TRENER „C“ kategorije;
OPERATIVNI TRENER „D“ kategorije;
Član 15.
3. TRENER – koji je najmanje završio osnovne strukovne studije u obrazovno- naučnoj oblasti
fizičko vaspitanje i sport, sa diplomskim radom iz džudoa.
Pravo na sticanje zvanja trenera imaju i lica koja su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, stekli
više obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i time stekli zvanje višeg sportskog trenera.
Zvanje trenera mogu da steknu i lica koja su, pre donošenja ovog pravilnika, završila osnovne
studije u četvorogodišnjem trajanju i stekla stručni naziv profesor fizičke kulture, pod uslovom da
imaju najmanje dve godine usmerenja za džudo,diplomski rad iz džudoa kao i da je bio najmanje
dve godine profesionalni trener u nekom džudo klubu.
Za obavljanje stručnog rada trenera, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.dan (crni pojas)
kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Licenca trenera je plave boje.
Trener na osnovu rezultata koje su postigli njegovi takmičari i na osnovu usvojene nomenklature
od strane IJF, može dobiti licencu sa sledeće kategorije:
TRENER „A“ kategorije;
TRENER „B“ kategorije;
TRENER „C“ kategorije;
TRENER „D“ kategorije;
Član 16.
4. TRENER SPECIJALISTA – koji je završio najmanje specijalističke strukovne studije,
odnosno specijalističke akademske studije u oblasti sporta (džudoa).
Zvanje trener specijalista može da stekne i lice sa završenim osnovnim studijama u
četvorogodišnjem trajanju, osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju, odnosno
diplomkim akademskim studijama, u oblasti sporta u trajanju od najmanje dve godine i odbranjen
diplomski (ili master) rad iz džudoa.
Za obavljanje stručnog rada trenera, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.dan (crni pojas)
kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Licenca trenera specijaliste je plave boje.
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
5
Džudo Savez Srbije
Trener specijalista na osnovu rezultata koje je postigao kao trener, na osnovu usvojene
nomenklature od strane IJF može dobit licencu sledeće kategorije:
TRENER SPECIJALISTA „A“ kategorije;
TRENER SPECIJALISTA „B“ kategorije;
TRENER SPECIJALISTA „C“ kategorije;
TRENER SPECIJALISTA „D“ kategorije;
Član 17.
5. TRENER PROFESOR SPORTA– koji je završio osnovne studije u četvorogodišnjem
trajanju,osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno diplomske akademske
studije u oblasti sporta (džudoa) ili završene magistarske studije ili odbranjena doktorska
disertacija, sa usmerenjem od najmanje dve godine u džudo sportu, kao i odbranjen diplomski ili
master rad, odnosno magistarska teza ili doktorska disertacija iz džudoa.
Za obavljanje stručnog rada trenera, kandidat mora da poseduje najmanje zvanje 1.dan (crni pojas)
kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za edukaciju drugih u džudo sportu.
Licenca trenera profesora sporta je crvene boje.
TRENER PROFESOR SPORTA „A“ kategorije – (uz zvanje, prezime i ime stoji naučna titula – n.p.r.
Prof. dr Milan Ilić ili Doc.dr Milan Ilić)
TRENER PROFESOR SPORTA „B“ kategorije – (uz zvanje, prezime i ime stoji naučna titula – n.p.r.
Mr. Milan Ilić)
IV PRAVA I OBAVEZE TRENERA
Član 18.
Trener ima prava na materijalnu nadoknadu za trenerski rad u klubu ili Savezu. Visina nadoknade
zavisi od finansijskih mogućnosti kluba ili Saveza i može se ostvariti u novčanom iznosu ili u
drugoj materijalnoj nadoknadi.
Član 19.
Trener i Nacionalni trener ima prava na svoje stručno usavršavanje. U tu svrhu DžSS ili klub je u
obavezi, u okviru svojih mogućnosti, da omogući treneru odlaske na stručne i edukativne seminare i
da mu omogući nabavku odgovarajuće stručne literature.
Član 20.
U cilju efikasne kontrole vaspitno-pedagoškog rada trenera, njegovog ponašanja na takmičenjima,
trener je u obavezi da sklopi ugovor sa DžSS ili klubom u kome je angažovan kao trener.
Jedan primerak ugovora DžSS ili klub je u obavezi da dostavi Komisiji.
Član 21.
Trener je u obavezi da svake godine produži svoju licencu. Da bi stekao uslove za produženje
licence, trener je u obavezi da jednom godišnje prisustvuje stručnim edukativnim seminarima koje
organizuje UODžSS, u saradnji sa Regionalnim Savezima.Treneri su u obavezi da jednom godišnje
Izvrše zdravstveni pregled u Zavodu za sport Srbije u Beograu,Zavod za sport Vojvodine u Novom
Sadu,kako bi im se proverilo zdravstveno stanje kao i psiho-fizičke sposobnosti.Uverenje dostaviti
Savezu,na početku svake kalendarske godine.
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
6
Džudo Savez Srbije
V PRAVILNIK O IZBORU SPORTSKOG DIREKTORA
I NACIONALNIH TRENERA
Član 22.
Nacionalni trener je trener nacionalne selekcije i može da bude samo licencirani trener od stane
trenerske Komisije.
Član 23.
Nacionalni trener je trener po izboru Upravnog Odbora Saveza sa potpisanim ugovorom od strane
istog.
Upravni Odbor Saveza overava predlog nadležnog stručnog organa (sportskog direktora) ili
predlaže overava i imenuje Nacionalnog trenera po svom izboru.
Član 24.
Izbor Nacionalnog trenera se sprovodi na osnovu javnog konkursa koji mora da sadrži:
 Dokaz o licenciranju od strane trenerske Komisije,
 Okvirni plan i program rada za period koji se bira (za selekciju ili za svaku od selekcija za
koju se bira),
 Trenerska biografija,
 Dokaz da nije krivično osuĎivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Član 25.
Posebnim Ugovorom se definišu prava i obaveze Nacionalnog trenera prema Upravnom Odboru i
DžSS kao i obaveze DžSS prema Saveznom treneru.
Član 26.
Nacionalni trener podleže istim pravilima i mora da ispunjava identične uslove predvidjene
Pravilnikom o licenciranju trenera.
VI EDUKACIJA I ŠKOLOVANJE TRENERA
Član 27.
Trenerska Komisija je u obavezi da permanentno vrši edukaciju postojećeg trenerskog potencijala.
Trenerska Komisija je u obavezi da organizuje školovanje postojećeg trenerskog potencijala, kao i
školovanje novih trenera koji su u obavezi da završe odgovarajuću stručnu školu.
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
7
Džudo Savez Srbije
Član 28.
Trenerska Komisija je u obavezi da priprema edukativni materijal, kako bi permanentno
obaveštavao trenere o savremenim kretanjima u trenažnom procesu i kako bi pomogao trenerima
klubova, Nacionalnim trenerima u njihovom školovanju, usavršavanju, edukaciji kao i ličnog
usavršavanja i praćenja edakativnih seminara IJF-a ili EJU.
Član 29.
Trenerska Komisija je u obavezi da permanentno pruža stručnu pomoć klubovima i njihovim
trenerima.
Trenerska Komisija je u obavezi da obilazi klubove članice Saveza, vrši kontrolu njihovog stručnopedagoškog rada i pomaže im u otklanjanju nedostataka.
VI DISCIPLINSKE ODREDBE
Član 30.
Trenerska Komisija je u obavezi da kontroliše ponašanje licenciranih trenera, kako na takmičenjima
tako i prilikom trenažnog procesa.
Trenerska Komisija je u obavezi da čuva ugled svoje trenerske organizacije, ugled trenera, kao i
ugled Saveza.
Član 31.
Trenerska Komisija je u obavezi da disciplinskim merama spreči ponašanje trenera ili nn lica
klubova koje odudara od usvojenih normi ponašanja i etičkih principa džudo sporta.
Trenerska komisija je u obavezi da kontroliše ponašanja trenera ili nn lica klubova i da
disciplinskim merama utiče na ponašanje trenera.
Član 32.
Disdciplinske mere koje donosi Komisija mogu biti sledeće:
Javna opomena na takmičenju (koja se donosi nakon lakšeg disciplinskog prekršaja).
Isključenje sa takmičenja (pismena opomena treneru i klubu i novčana kazna od 5.000,00 –
10.000,00 poena).
Član 33.
Ukoliko trener i dalje vrši disciplinske prekršaje UODžSS (Disciplinska komisija) može da donese
sledeće disciplinske kazne:
Zabrana vršenja trenerske funkcije u trajanju od 6 (šest) meseci.
Zabrana vršenja trenerske funkcije u trajanju od godinu dana i novčana kazna klubu od 20.000,00 –
50.000,00 poena.
Isključenje iz trenerske organizacije i trajna zabrana trenerskim radom u džudo sportu.
Član 34.
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
8
Džudo Savez Srbije
Disciplinske mere koje donosi Komisija mogu biti i prema klubovima čije takmičare na takmičenju
vodi ne stručno lice tj. ne kategorisan trener sa mesta predvidjenim za trenera (bilo koji takmičar,
roditelj bez licence, rodjak, nn lice...) i to:
-Javna opomena na takmičenju i udaljenje sa mesta predvidjenim za trenere i takmičare.
Isključenje sa takmičenja, pismena opomena klubu i novčana kazna od 5.000,00 – 10.000,00 poena.
-Zabrana takmičenja i pojavljivanja sportske organizalije ili kluba u trajanju od 3 meseci do godinu
dana i novčana kazna klubu od 20.000,00 – 50.000,00 poena.
-Isključenje kluba sa svih sportskih manifestacija na odredjeno ili neodredjeno vreme.
U toku jedne kalendarske godine klubu se ne mož dva puta izreći jedna kazna već je za svaki
naredni put predvidjena kazna veća.
Ukoliko je prekršaj nn lica sa disciplinskim prekršajem može se odmah izreći i bilo koja
predvidjena kazna pravilnikom o licenciranju trenera ili se pozvati na Zakon o Sportu.
Za realizaciju kazne neophodno je da od tri članova Komisije, dva budu za sprovodjenje iste.
VII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 35.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog Odbora Džudo Saveza.
Beograd, decembar 2012. godine
Predsednik UO
Pravilnik trenerske komisije za kategorizaciju i licenciranje džudo trenera DžS Srbije
9
Download

PRAVILNIK TRENERSKE KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU I