‘,.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
' OlcrOni privredni sud Doboj
BROJ: 60-0-RegZ-14-000 350
'Doboj , 24.3.2014.godine .
Okn.dni privredni sud Doboj , postupajuei po zahtjevu podnosioca CIN -Centar za istra2ivatko novinarstvo iz
Sarajeva , od 20.3.2014.godine, u smislu odredbe 61ana 86. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici
Srpskoj ("Sl.glasnik RS" broj 67/13) , dana 24.3.2014.godine , izdaje slijedeei
AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
Matie"ni broj subjekta upisa: 60-01-0031-14 (stari broj 1-833-00)
JIB:
Carinski broj:
Firma: Trgova6ko preduzede na veliko , spoljnu trgovinu i posredovanje "DRAGARLO" d.o.o. Doboj
Skraeena oznaka firme: TP " DRAGARLO" d.o.o. Doboj
Sjedigte: Svetog Save broj 1, Doboj, Doboj
OsnivaN subjekta upisa
Prezime i ime
Adresa
Mikerevio Dragan
LMna karta - JMB / Putna
isprava
Ii6na karta: -
Doboj
KAPITAL SUBJEKTA UPISA
Ugovoreni (upisani) kapital:
2.285,71
Uplakeni kapital:
2.285,71
Strana 1/4
UDIO OSNIVAtA U KAPITALU
Osniva6
Ugovoreni kapital
Mikerevie Dragan
2.285,71
Procenat
100 %
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrainjem prometu
§ifra
22.210
22.220
Naziv
tampanje novina
tampanje, d.n.
22.230
Knjigovezaki radovi
22.240
Pripremne djelatnosti u vezi sa gtampanjem
22.250
Pomoone djelatnosti u vezi sa gtampanjem
22.310
Umnotavanje (reprodukcija) zvuenih zapisa
22.320
Umnotavanje (reprodukcija) video-zapisa
22.330
Umnotavanje (reprodukcija) raunarskih zapisa
50.101
Trgovina motornih vozila na veliko
50.102
Trgovina motornih vozila na malo
50.103
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
50.200
Oddavanje i popravak motornih vozila
50.301
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko
50.302
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo
50.303
Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
50.401
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko
50.402
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo
50.403
Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko
50.500
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
51.110
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, tivim tivotinjama, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima
51.120
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskom hemikalijama
51.130
Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gradevinskim materijalom
51.140
Posredovanje u trgovini matinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
51.150
Posredovanje u trgovini namjegtajem, predmetima za domaeinstvo i metalnom i gvoldarskom robom
51.160
Posredovanje u trgovini tekstilom, odjedom, obudom i predmetima od kote
51.170
Posredovanje u trgovini hranom, pidem i duvanom
51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odredene proizvode iii grupe proizvoda, d.n.
51.190
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
51.210
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za tivotinje
51.230
Trgovina na veliko tivim tivotinjama
51.240
Trgovina na veliko sirovom, nedovrgenom i dovrgenom kotom
51.250
Trgovina na veliko sirovim duvanom
51.310
Trgovina na veliko vooem i povreem
51.320
Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51.330
Trgovina na veliko mlijekom, mlijanim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
51.340
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pieima
51.350
Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51.360
Trgovina na veliko gederom, cokoladom i slatkigima od geeera
51.370
Trgovina na veliko kafom, dajevima, kakaom i zainima
51.380
Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju6ujudi i ribu, ljuskare i mekugce
51.410
Trgovina na veliko tekstilom
Strana 2/4
51.421
Trgovina na veliko odjkom
51.430
Trgovina na veliko elektri6nim aparatima za domaeinstvo i radio i televizijskim uredajima
51.440
Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za 6igeenje
51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti6kim proizvodima
51.531
Trgovina na veliko drvetom
51.532
Trgovina na veliko gradevinarskim materijalom i sanitarnom opremom
51.540
Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uredajima i opremom za vodovod i grijanje
51.550
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51.560
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
51.570
Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51.840
Trgovina na veliko rkunarima, perifernom opremom i softverom
51.850
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim maginama i opremom
51.860
Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom
52.110
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, preteno prehrambenih proizvoda, pica i
duvanskih proizvoda
52.120
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52.210
Trgovina na malo voeem i povreem
52.220
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52.230
Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekuAcima
52.240
Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola6ima i slatkitima
52.250
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pioima
52.260
Trgovina na malo proizvodima od duvana
52.270
Ostala trgovina na malo hranom, pi6ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
52.330
Trgovina na malo kozmeti6kim i toaletnim preparatima
' 52.410
Trgovina na malo tekstilom
52.420
Trgovina na malo odjeoom
52.430
Trgovina na malo obuoom i predmetima od kole
52.441
Trgovina na malo namjegtajem
52.442
Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domkinstvo, d.n.
52.450
Trgovina na malo elektri6nim aparatima za domkinstvo, radio i televizijskim uredajima
52.460
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52.470.
Trgovina na malo knjigama, novinama i piskim materijalom
52.481
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i rkunarima
52.482
52.483
Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti6kom i sli6nom opremom
Trgovina na malo sportskom opremom
52.484
Trgovina na malo igrama i igra6kama
52.485
Trgovina na malo cvijedem
52.486
Trgovina na malo gorivom za domkinstvo
52.487
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52.500
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
55.300
Restorani
55.401
Barovi
55.402
Bifei (buffet)
55.403
Kafane
.55.510
Kantine
55.520
Ketering
63.400
Djelatnost drugih posrednika u saobraeaju
65.210
Finansijski zakup (lizing)
65.222
Ostalo kreditno posredovanje
65.230
Ostalo finansijsko posredovanje, d.n.
Strana 3/4
67.130
PomoCite djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.
70.310
Agencije za nekretnine
70.320
Upravljanje nekretninama preko posrednika
72.100
Prulanje konsultantskih usluga u vezi s rgunarskom opremom (hardver)
72.210
Izrada softvera
72.220
Ostale konsultantske usluge i izrada softvera
72.300
Obrada podataka
72.400
Izrada i upravljanje bazama podataka
73.201
Istra2ivanje i eksperimentalni razvoj u drultvenim naukama
74.120
Rgunovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom
74.130
Istralivanje trli§ta i ispitivanje javnog mnijenja
74.140
Poslovni i menadiment konsalting
74.401
Priredivanje sajmova
74.402
Ostale usluge reklame i propagande
74.870
Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u spoljnotrgovinskom prometu
Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
Usluge u spojlnotrgovinskom prometu
Zastupanje inostranih firmi , ddanje konsignacionih skladi§ta i prodaja strane robe putem konsignacije , dorada
strane robe u zemiji , vdenje servisnih usluga za oddanje opreme i trajnih dobara , privremeni uvoz , lizong ,
reeksport i tranfer tehnologije izmedu domaeih i inostranih firmi i druge usluge u vezi sa spoljnotrgovinskim
prometom .
LICA OVLA§TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA
U unutra§njem i spoljnotrgovinskom prometu
Mikerevie Biljana,
, direktor
Doboj ,
Bez ograni6enja ovlageenja
Sudija
Jovanovio Jovanka
Strana 4/4
Download

AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA