HAPOTAHA CTPAHKA
N'
=3".11RT _
' E PLE'S F
Fr
e-mail:norocinaecg.yu
VVww.norodnastranka.com
11AP'OCVIA CWAPIKA
noaropmua
r
FtPoi, GT-111,
PHA
(C)
AP>KABHOJ 14360PHOJ KOMMCMJI4japNcg4
ABHA H3EtIPS1A KOR/igiCHJA
ri 0 FOPMUA
nplAmr.eiio
C)
1 0. ZO /2-
ilpeAme-r:143sjew-raj o nopmjeKny, 1311C14H11 II orpyicrypm npmKynrbeHmx
y-rpoweHmx cpe,qc-raBa 3a Penyanw-itcy m36opHy Kamnavby 2012.roA.
•
s.
cknapy ca 3aKOHOM 0 cPmHaHcmpai-by r10.1114TH LIKI4X nap-rmja
Aoci-aBrbamo Bam 113aieWTai 0 nopmjeKny, 1314CI4H11 c-rpyicrypm nru/KynneHmx
y-rpoweHmx cpeAc-rasa 3a Penyonw-my i13opHy Kamnavby 2012.ro,q.
Y
Koarmymja "CPFICKA C1101A" - 1136opm 2012
143a6opm 2012
7, nfap 201
IZVJE§TAJ 0 PORIJEKLU, VISINI I STRUKTURI PRIKETPLJENIII I UTROgENIII
SREDSTAVA ZA IZBORNU ICAMPANJU
L PODACI 0 PODNOSIOCU IZBORNE LISTE I RA UNU ZA UPLATU SREDSTAVA ZA
FINANSIRANJE IZBORN'E KAMPANJE
Obrazac IPI
IZBORI ZA KOJI SE PODNOSI IZVJES‘TAJ
Vrsta oddanih izbora
(5.14A:i.efi eln/
.(9,11
Datum odrlavanja izbora
(dan, mjesec, godina)
Jedinica lokalne samouprave u kojoj su oddani
izbori
(dan, mjesec, godina)
Napomena: Za lokalnu sarnoupravu popuniti samo u slu'daju odriavanja lokalnih izbora.
Obrazac PPP
PODACI 0 PODNOSIOCU IZBORNE LISTE
Naziv politike partije
tY412241
e_te.LL
Sjedi§te odnosno adresa
Datum osnivanja
Registrant
06. /0 Z6/4,
mapi'to
iEHU JilfGT
1.1,PHE FOiT7
-i-xpatia 7 - Bpoj 17
Obrazac KPP
PODACI 0 ICANDIDATU PODNOSIOCA IZBORNE LISTE
line i prezime
JMBG
Datum rodenja
Mjesto rodenja
Nacionalnost
Adresa prebivaligta
Grad, dri'ava
Napomena: Popuniti u s1u6aju odriata izbora za izbor predsjednika Cnie Gore, gradon gelnika i
predsjednika opgtine
Obrazac RUS
PODACI 0 RAeUNU NA KOJI SU UPLAeENA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE IZBORNE
KAMPANJE
Broj rguna
,-377 -43 6.3'
Naziv banke kod koje je otvoren rab'un
5or
(-3--N4.709-4-2-EZ SAN vkl)-
Iznos uplaeenili sredstava
Napomena: U prilogu ovog obrasca dostaviti izvode iz banaka o sredstvima koja su uplaaena i sredstvima
koja su utrogena, kao i dostaviti izvod iz banke o prenosu vi gka sredstava na stalni ra6un
politi6ke partije.
II IZVJEgTAVANJE 0 PRIKUPLJENIM SREDSTVIMA IZ BUDZETSKIH SREDSTAVA
Obrazac FED
Red.br.
Prihodi iz budieta Crne Gore
•
Ukupno:
Iznos (u €)
Obrazac PI3LS
Red.br.
Prihodi iz budieta jedinice lokalne samouprave
Iznos (u €)
Ukupno:
Napomena: Sredstva koja se izdvajaju iz budieta jedinice lokalne samouprave za izbomu kampanju
(lan 10 Z,akona o fmansiranju po1itikih partija)
IZVJE§TAVANJE 0 PRIICUPLJENIM SREDSTVIMA IZ PRIVATNIII IZVORA
Obrazac PPPL
Prihodi od priloaa pravnih lica
Naziv
pravnog
lica
Ukupno:
Oblik
organizovanja
FIB
Grad,
Sjedate
Drava
Ukupan
Ukupan
iznos
iznos
Datum
nove'anih nenoWanog
priloga
priloga
Ukupna
vrijednost
priloga (u
n
Napomena: Prilog tine uplate koje fizitka i pravna lica, privredna drtAtva i preduzetnici dobrovoljno
daju podnosiocu izborne liste u iznosu vetem od iznosa tlanarine, kao i prulanje usluge iii proizvodi dat,i
podnosiocu izbome liste bez naknade ili pod uslovima kojima se ta partija stavlja u povlakeni polol.,aj u
odnosu na druge potrogate (u skladu sa tlanom 3 stay 3 Zakona o fmansiranju polititkih partija)
ani
Obrazac PPFL
Prihodi od priloga fiziekih lica
Ime i
prezime
JMBG#
Adresa
prebivalika
Grad,
driava
Datum
Ukupan
.iz nos
noveanih
priloga
Ukupan
iznos
nenoveanog
priloga
Ukupna
vrijednost
priloga
(u €)
Ukupno:
Napomena: Prilog'dine uplate koje fizi6lca•i pravna lica, privredna drukva i preduzetnici dobrovoljno daju
podnosiocu izbome liste u iznosu veOem od iznosa 61anatine, kao i pruIanje usluge iii proizvodi dati
podnosiocu izbome liste bez naktiade ili pod uslovima kojima se ta partija stavlja u povlakeni polo gaj u
odnosu na dmge potrage (u skladu sa 61anom 3 stay 3 Zakona o fmansiranju politindh partija)
Obrazac KZOOT
Krediti, zajmovi i druge usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija dati pod
uslovima koji odstupaju od trlignih
Naziv banke di
druge finansijske
institucije
Sjediite banke ili
druge finansijske
institucije
Vrsta, vrijednost i
uslovi obezbjedenja
kredita
Period
otplate
Iznos odobrenih
sredstava
Ukupno:
Napomena: Prilog 6ine krediti, zajmovi i druge usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija dati pod uslovima koji odstupaju od tezi gnih (61an 3 stay 3 Zakona o finansiranju politfokih partija).
Tpafta
40 - boo) 17
eil)P&O-fif:Trt
U1)11 ETOP
MapR.2012.
Obrazac KZT
Krediti, zajrnovi i ostale us uge banaka i &nib finansijskih institueija i organizacija pod trignitn
uslovitna
Naziv banke ili
druge finansijske
institucije
Sjedigte banke ili
druge finansijske
institucije
Vrsta, vrijednost i uslovi
obezbjedenja kredita
Period
otplate
linos
odobrenih
sredstava
Ukupno:
Napomena: Prilog 6 e krediti, zajmovi i druge usluge banalca i drugih fmansijskih institucija i organizacija dati pod uslovima koji odstupaju od tri gnih (u skladu sa 61anom 3 s4tav 3 Zakona o fmansiranju pollti6kih partij a)
Obrazac SS
Sopstvena sredstva
Broj raCuna za finansiranje redovnog
rada sa kojeg su sredstva prenijeta
Datum prenosa sredstava
Iznos prenijetih sredstava
Ukupno:
Napomena: Prilog 6ine krediti, zajmovi i druge usluge banaka i drugih fmansijskih institucija i
organizacija dati pod uslovima koji odstupaju od trli gnih (u skladu sa 61anom 3 stav 3 Zakona o
fmansiranju politiekih partija)
27. 14ap-u
IV. IZVJE§TAJ 0 UTRO§ENIM SREDSTVIMA IZ BUDiETSKILI SREDSTAVA I PRIVATNIH
IZVORA
Obrazac TPS
Tro g kovi za predizborne skupove
Mjesto odriavanja predizbornog
.
skupa
Datum odriavanja
Ukupni trogkovi predizbornog
skupa (u €)
if /0
6-/>Le-rirevbc..c21;14..-6,9.--
Ukupno:
L5:X7t
, ?ff
26. 09.
DI. io
/9 . 1 0
e 7, / o
c2.2t 00
3 ?1 86
e°
02NOv e?''
,
Nanomena: Tro§kovi izbome kamnanie. u smislu 61ana 9 Zakona o finansiraniu politieldh partila su i
troglcovi predizbomill skupova (obezbjedenje skupa, zakup prostora, ozvu6enje i dr.
Obrazac TIMM
Trogkovi za reklamne spotove i reklamni materijal
Trogkovi reldamnog
Vrsta
Trogkovi spota (u €)
materijala (u €)
y
Ukupni trogkovi (u €)
.47001 00
3 3o 0,3
3o
0-3
A/
Ukupno:
Napomena: Troglovi izborne kampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o fmansiranju po1itikih partija su i
trOgkovi za reklamne spotove 1 reklamni znaterial.
14a42 Thpoi
COP
)KEEi 11 II t:(fliPHE
.
Obrazac TO
Datum oglagavanja
Vrsta
elea
tiriaiette
1.4 . Os
Oblik organizovanja
/o
to.
/7P
3ootoo
0,3 .1
Ex,w0-j-
ey f--
773 —
gdpii/O):
42,00/ oo
0 6 10
• (At
Trogkovi plaeenih
oglasa (u
49,334--00
/0
00
Napomena: Tro§kovi izborne kampanje, u smislu elana 9 Zakona o finansiranju po1iti6kih partija su i
trogkovi oglasa.
Obrazac TP
rokkor za publikackie
Vrsta
Datum izvr g enja
usluge
Vrsta usluge
Cijena usluge (u
€)
-
Ukupno:
•
Napomena: Tro g kovi izbomelampanje, u smislu Clana 9 Zakona o fmansiranju poliffoldh partija su i
tro gkovi za publikacije.
i
A
Ti.o g lai maiijko u pr'ed',1jiiiij4-
Vrsta
1-3 - e/
c.-1A 6'-z,
Datum emitovanja
ie. /0
Obrazac TEM
,
oy,,, e,- , . ,
t
Cijena emitovanja
3co1'3
7-.,.
(€)
Ukupno:
3
00
Napomena: Trogkovi izbome kampanje, u smislu 61ana 9 Zalcona o finansiranju po1iti6kih partija su i
trogkovi medijskog predstavljanja.
Obrazac TIJM •
Tro gkovi istraiivanja javnog mnjenja
Datum izvrienja
lzveg ilac usluge
Vrsta usluge
Cijena usluge (u €)
usluge
Ukupno:
Napomena: Trogkovi izborne kampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o finansiranju politiCkih partija su i
trogkovi za istraiivanja javnog mnjenja.
Obrazac TAOP
Trogkovi angaiovanja opunomoeenih predstavnika podnosilaca izborne liste u pro gireni sastav
organa za sprovodenje izbora
line i
prezime
JMBG #
Adresa i mjesto
Datum
angaiovanja
Mjesto
angaiovanja
Trogkovi
angaiovanja
(u €)
,
Ukupno:
,*:./6Lroo
,
Napomena: Trogkovi izbome kampanje, u sznislu'elana 9 Zakona o finansiranju politiaoh partija sti i
trogkovi anga&vanja opunomenih predstavnika podnosilaca izbome liste u pro gireni sastav organa
za sprovodenje izbora.
Y}ftE1-111:5111CM-11PWT7
Obrazac RTTOA
,k
Rekijski tro g kovt i tro g kovi op g e droinistracije
Vrsta tro§ka
Datum nastanka tro gka
ta47
y (.44-Li
4rs2.._,j IL._
D-07.-
Iznos tro§ka
(u €)
Drugi
tro§kovi
km___
Ukupno (u €)
46(33—(617
1
hp -
2kr oo
I
4e3? Yil
Ukupno:
Napomena: Trogkovi izbome kampanje, u smislu olana 9 Zakona o fmansiranju polititicih partija su i
refijski trogkovi i tro gkovi op gte administracije.
Obrazac TP
Tro g kovi prevoza
hvdilac usluge
Prevozno sredstvo
Datum izvdenja
usluge
Cijena usluge (u €)
.19/,„ritr-ccife.A.9-y
C L1D51—.
4:51.)61
Ukupno:
4-6:2 crfl
Napomena: Tro glcovi izbome kampanje, u snlislu tlana 9 Zakona o fmansiranju polititkih partij a su i
trogkovi prevoza u periodu od dana raspisivanja do dana oddavanja izbora.
Ostali trogkovi izborne kampanje
Datum izvdenja usluge
Vrsta
1")-e44,0
Ne
Cijena usluge (u €)
ge(r---Yrco
3 34 —
/OD 0 ()
Ukupno:
S-3.2s700
V. ZBIRNI IZVJETAJ (REICAPITULACIJA) 0 PRIKUPLJENIM I UTRO§ENINI
SREDSTVIMA IZ BUDETSKIH SREDSTAVA I PRIVATNIII IZVORA
Obrazac UPR
Opis
Prihodi
L Buzetska sredstva (1+21
Iznos lu €1
32 y (iy
,
.-99, .9` , (fit'
if,
1. Prihodi iz buaeta Cme Gore
2. Prihodi iz bud2eta iedinice lokalne samounrave
IL Privatni izvori (1+2+3+4)
1. Prihodi od oriloga
2. Krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija i
organizacija dati pod uslovima koji odstupaju od tr-lignih
3. Krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugih fmansijslcih institucija i
organizacija pod trE gnim uslovima
4. Sopstvena sredstva
A. Ukunni nrihodi (1+111
.42 92
9 11ti
i /
Trogkovi
1. Trogkovi za predizborne skunove
2. Tro gkovi za reldamne snotove i reklamm maternal
3. Trogkovi oalasa
4. Trogkovi za Dublikacne
5. Trogkovi medfiskoe nredstavfiania
6. Trogkovi za istra1ivania iavnog mnienia
7. TroAkovi an gOovania ommomo6enih nredstavnika
8. Rthiski troNcovi i trogkovi ongte administraciie
9. Trogkovi nrevoza
in Octali trnCrnvi
B. Ukunni trakovi (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
C. Vi§ak sredstava (A-B)
..t 1/9 cS'Y
-2 4 .2 / ,F
9f it /06,
.00, 041
426'5,:fkl
/23 R,A,
,Cti2.5, /0
SI ,.,.9. y y
D. Nedostajuka sredstva (B-A)
E. Stanje raCuna iz Clana 14 Zakona
Napomena: Podaci koji su unijeti pod omakom # ne objavljuju se na intemet stranici
komisije.
vne izborne
Y*LF111-11Hg11-115-.111111111.1
IZVJEgTAJ 0 PORIJEICLU, VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROgENIII
SREDSTAVA ZA IZBORNU ICAMPANJU
I. PODACI 0 PODNOSIOCU IZBORNE LISTE I RAtUNU ZA UPLATU SREDSTAVA ZA
FINANSIRANJE IZBORNE KAMPANJE
Obrazac IPI
IZBORI ZA KOJI SE PODNOSI IZVJES'TAJ
Vrsta odrianih izbora
d.ea.rrie_21' 4o17,.9 0&/2.
Datum odriavanja izbora 0/—
(dan, mjesec, godina)
Jedinica lolcalne samouprave u kojoj su odezani
izbori
(dan, mjesec, godina)
Napomena: Za lokalnu sarnoupravu popuniti samo u slu'daju odriavanja lokalnih izbora.
Obrazac PPP
PODACI 0 PODNOSIOCU IZBORNE LISTE
Naziv po1itike partije
Sjedigte odnosno adresa
Datum osnivanja
Registrant
c.2a.499,-;
rri4olr.o1'
Map:r 2612:
eipaEta 37 - bpoj 1
Obrazac KPP
PODACI 0 KANDIDAT(1 PODNOSIOCA IZBORNE LISTE
Ime i prezime
JMBG
Datum rodenja
Mjesto rodenja
NacionalnoSt
Adresa prebivali§ta
Grad, &lava
Napomena: Popuniti u shaaju odria
- nih izbora za izbor predsjednika Crne Gore, gradongelnika i
predsjednika op§tine
Obrazac RUS
PODACI 0 RAeUNU NA KOJI SU UPLACcENA SREDSTVA ZA FINANSIRAArJE IZBORNE
KAMPANJE
Broj rguna
-43 1-Y-
S-6
Naziv banke kod koje je otvoren rgun
Lznos uplaoenih sredstava
Napomena: U prilogu ovog obrasca dostaviti izvode iz banaka o sredstvima koja su upladena i sredstvima
koja su utrogena, kao i dostaviti izvod iz banke o prenosu vi§ka sredstava na stalni rgun
po1iti6ke partije.
IZVJE§TAVANJE 0 PRIKUPLJENIM SREDSTVIMA IZ BUDIETSKIII SREDSTAVA
Red.br.
Prihodi iz budieta Crne Gore
•
Ukupno:
Obrazac PBD
Iznos (u €)
Obrazac PBLS
Red.br.
Prihodi iz budieta jedinice lokalne samouprave
Iznos (u €)
Ukupno:
Napomena: Sredstva koja se izdvajaju iz budleta jedinice lokalne samouprave za izbomu kampanju
(lan 10 Zakona o finansiranju politi6kih partija)
M. IZVJE§TAVANJE 0 PRUCUPLIENIM SREDSIVEVIA IZ PRIVATNM IZVORA
Obrazac PpPL
Prihodi od priloga pravnih lica
Naziv
pravnog
lica
Ukupno:
Oblik
organizovanja
PIE
Sjedike
. Grad,
Drava
Datum
Ukupna
Ukupan
Ukupan
iznos
iznos
vrijednost
novCanit nenovCanog priloga (u
priloga
priloga
€)
..-----<4
—
Nanomena: Prilog 'eine uDlate koie fiziela i Dravna lica. Drivredna druttva i Dreduzetnici dobrovolino
daju podnosiocu izborne liste u iznosu veeem od iznosa 61anarine, kao i prOanje usluge iii proizvodi dati
podnosiocu izbome liste bez nalmade ili pod uslovima kojima se ta partija stavlja u povlatoeni pololaj u
odnosu na druge potrotge (u skladu sa 61anom 3 stay 3 Zakona o fmansiranju politi&dh partija)
Prihodi od priloga fiziekih lica
Ime i
prezime
JMBG#
Adresa
prebivaligta
Grad,
driava
Datum
Ukupan
iznos
novCanih
priloga
Ukupan
aims
nenovanog
priloga
Ukupna
vrijednost
priloga
(u €)
Ukupno:
Napomena: Prilog dine uplate koje fizidkad pravna lica, privredna druttva i preduzetnici dobrovoljno daju
podnosiocu izbome liste u iznosu vedem ad iznosa dlanarine, kao i pru2anje usluge iii proizvodi dati
podnosiocu izbome liste bez nalmade ili pod u.slovirna kojima se ta partija stavlja u povla§deni po1o2aj u
odnosu na druge potro g ade (u skladu sa dlanom 3 sta y 3 Zakona o finansiranju politieldh partija)
ObrazaC. KZ007:
Krecliti, zajmo y i i druge usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija dati pod
usloirma koji odstupaju od trIgnih
Naziv banke ili
druge finansijske
institucije
Sjedigte banke ili
druge finansijske
institucije
Vrsta, wijednost i
uslovi obezbjedenja
kredita
Period
otplate
Iznos odobrenih
sredstava
Ukunno:
Napomena: Prilog dine krediti, zajmovi i druge usluge banaka i drugih fmansijskih institucija i organizacija dati pod uslovima koji odstupaju ad tr2i§nih (dlan 3 stay 3 Zakona o fmansiranju politieldh partija).
Tpatta 40 - trf'pj 17
-C_FlYXCEI:Ii1-1.1111Cval,P,HE FOP
7. mapT 2 0 -
Obrazac KZT
Krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugib finansijskih institucija i or anizacija pod trignim
uslovima
Naziv banke ili
druge finansijske
institucije
Sjedigte banke itli
druge finansijske
institucije
Vrsta, vrijednost i uslovi
obezbjedenja kredita
Period
otplate
Iznos
odobrenih
sredstava
Ukupno:
Napomena: Prilog e krediti, zajmovi i druge usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organiza-
cija dati pod uslovirna koji odstupaju od teli gnih (u skladu sa elanom 3 ittav 3 Zakona o finansiranju politielcih partija)
Obrazac SS
Sopstvena sredstAa
Broj rguna za finansiranje redovnog
rada sa kojeg su sredstva prenijeta
Datum prenosa sredstava
Iznos prenijetih sredstava
Ukupno:
Napomena: Prilog eine krediti, zajmovi i druge usluge banaka i dnigih finansijskih institucija i
organizacija dati pod uslovima koji odstupaju od tdi gnih (u skladu sa elanom 3 stay 3 Zakona o
finansiranju politiekih partija)
IV. IZVJE§TA.J 0 UTROgENIM SREDSTVIMA IZ BUDiETSKIH SREDSTAVA I PRIVATNIH
IZVORA
Obrazac TPS
TroSkovi za predizborne Sktipove.
Mjesto odriavanja predizbornog
skupa
Datum odriavanja
Ukupni troglovi predizbornog
skupa (u €)
4
Ukupno:
Napomena: Tro§kovi izbome kampanje, u stnislu 61ana 9 Zakona o finansiranju politièkih partija su i
trogkovi predizbomih skupova (obezbjedenje skupa, zakup prostora, ozvuo'enje i dr.)
Obrazac TRSRM
Tro§kovi za reklamne spotove i reklainni materijal
Trogkovi spota (u
Trakovi reldamnog
Vrsta
materijala (u €)
Ukupni troglovi (u €)
Ukupno:
Napomena: Trogkovi izborne kampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o finansiranju po1iti6ldh partij a su i
troglcovi za reklamne spotove 1 reklamni material.
J1Y)K1EIH1 Jaiej tAliEf 0,13,E,
Obrazac TO
Vrsta
Datum ogla g avanja
Oblik organizovanja
Troikovi plakenth
oglasa (u e
Ukupno:
Napomena: Trogkovi izborne kampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o fmansiranju politi6kih partija su i
trogkovi oglasa.
Obrazac TP
Trokovi za publikame
Vrsta
Datum izvrgenja
usluge
'Vrsta usluge
Cijena usluge (u
Ukupno:
Napomena: Trogkovi izbornelampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o fmansiranju po1iti6kih partija stt i
trogkovi za publikacije.
Obrazac TEM
Tro;kovi medijskng predstavljanja
Vrsta
Datum emitovanja
Cijena emitovanja (€)
-P9,1
Ukupno:
Napomena: Tro§kovi izbome kampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o fmansiranju po1itikih partija su i
tro§kovi medijskog predstavljanja.
Obrazac TIJM.
Trokovi: igttatiVanja javnog,mnjenja
Lzvr gilac usluge
Datum izvrgenja
usluge
Vrsta usluge
Cijena usluge (u
Ukupno:
Napomena: Tro§kovi izborne kampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o finansiranju politFokih partij a su i
tro§kovi za istra2ivanja javnog mnjenja.
Obrazac TAOP
gIrogkovi angaiovania opunomo&nih predstavnika podnosilaca izborne liste u pro§ireni sastav
rgana za sprovodenje izbora
Ime i
prezime
Ukupno:
JMBG #
Adresa i mjesto
Datum
Mjesto
Trogkovi
angaiovanja angaiovanja angaiovanja
(u €)
..
-,--------r
1
Napomena: Tro g kovi izborne kampanje, u smislu 61ana 9 Zakona o finansiranju politi61th partija su i
trogkovi angai-ovanja opunomooenih predstavnika podnosilaca izborne liste u pro§ireni sastav organa
za sprovodenje izbora.
:NI 'a pi- f0 1
Obrazac RTTOA
Re'lijski trogkovi i trogkoNi op gte administracije
Vrsta trogka
Datum nastanka trogka
Iznos trogka
(u €)
Drugi
trogkovi
Ukupno (u €)
Ukupno:
,--<--Napomena: Trogkovi izbome kampanje, u smislu dlana 9 Zakona o fmansiranju politidkih partija su i
relijski tro gkovi i tro gkovi op gte administracije. Obrazac TP
Trogkovi prevoza
Irvrgilac usluge
Datum izvrgenja
usluge
Prevozno sredstvo
Cijena usluge (u €)
Ukupno:
Napomena: Tro gkovi izborne kampanje, u smislu dlana 9 Zakona o fmansiranju politidldh partija su i
tro gkovi prevoza u periodu od dana raspisivanja do dana odrtavanja izbora.
Obrazac OTIK
Ostati tro g kovi izborne kampanje
Vrsta
Ukupno:
Datum izvrgenja usluge
Cijena usluge (u €)
)KWflJfli
4‘.4 4F±-24-12
LtW7X1111111111111EW,
'
V. ZBIRNI IZVJE STAJ
(RE1CAPITULACIJA) 0 PRIKUPLJENINI I UTROgENIM
SREDSTVIMA IZ BUDiETSICHI SREDSTAVA I PRIVATNIH IZVORA
Obrazac UPR
IS
Prihodi
,
Iznos
lk
2. Pnhoch iz budteta iedmice lokalne samounrave
i
ol
1. Prihodi od ori1oa
ti
idila • 1+11
TroXkovi
preaiztx
•
•
!Lc
rove
•,"
• !t J. IA •
3. Trókovi ()el sa
_
•
$
.
rO§ks
ø
.
.
I
•
ia iavnog innieni
•11 .
•
,11
.1
•
OS
IIIIG
:II
S • :Al
•
as
,•
8. Relush to§ ow i trokovi$rnte a numstracne
•,•,•- 6.
1 • .
IJ
;
1TUP
si
1L1DI
C. Vi§ak sredstava (A-B)
D. Nedostajuka sredstva (B-A)
E. Stanje raZuna iz elana 14 Zakona
Napomena: Podaci koji su unijeti pod oznakom # ne objavljuju se na intemet stranici Dri- avne izborne
komisije.
f
i
Firma i sjeditte
subjekta upisa
n, , ' ,-ot-,kel
spot, cS-2-VQ
Nly ofe ,Oe to trz_.
Broj registarskog ulaka registarskog
suda i njegovo sjedi§te
OVJERENI POTPISI LICA OVLASCENIH ZA ZASTUPANJE
Red.
•broj
1.
Prezime i ime
4y_riAatt•t
Licni broj
#/#1-511-2x.....L
0J1,991,50o2g
0-IL-__
I
2.
3.
Svojerucni potpis
te,ite.7 !Y
Ai
/
hililidghbi
f
pl
Age&
,
.,.k"
/0.19-W.,7002/3 -
(7571
yo--/1-14-t A a um
4.
5.
.
Potvrduje da su imenovani svojerucno potpisali ovu izjayu. Istovjetnost imenovanih je utvrdena na oshovu:
Red.
broj
Broj licne karte izdate od, broj paso§a i sl.
Prezime i ime
74-Cte4U-t- i
1.
.
1‘,
.
fr.
dociM ../.2
P6LI/7r
41
/
/a
--o
8-
3 4
/1,I
,
A.. ..... ... —
,
Ai
P
,
"
....b,
*
•
f
.
5.
6.
Taksa za ovjeru od EUR naplacena i pongtena na molbi za ovjeru (Naziv suda, odnosno organa za ovjeru i'sjedi§te)
OvIa§ceni radnik,
Fah
IZVOD 1
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.10.2012 Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
0102 - PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
POdgorica
550-0000000013654-55
maticni broj
poreski broj
STANJE
----
02055953
02055953
--
dnevni promet
prethodno
stanje
duguje
0.00
broj naloga
novo stanje
potra±uje
0.00
22,924.44
22,924.44
zadu±enja
odobrenja
0
1
PROMJENE
Redni
broj
naloga
Naziv i sjeditte
primaoca - nalogodavca
Poreklo naloga
tifra
Datum knjitenja
broj racuna
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul.
1. Stanka Dtagojevica, Podgo
907-0000000083001-19
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
(ukupno 1 naloga)
IZNOS
Glavni raeun driavnog
02.10.2012
Ukupno EUR:
zadu2enje
Svrha platanja
odobrenje
22,924.44
0.00
0
001Srpska sloga40502-Budietske rezerve - Rez
[1300010128842]
o.00L
(Model) poziv na broj
(zadulenja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
(40) 5023161-02010658
( -)
Podaci
za
eklama/
8700001 I
6898714(2)
22,924.44
Obaveze prema Telekomu uplaaujte na njihove raoune kod nas. Ostvarite pravo na ni2e tarife u domaoem platnom prometu. Va'Sa
izvod broj 1
za racun 550-0000000013654-55 lzvod za datum: 02.10.2012
a
ttampano: 05.10.2012 u 13:04:02
Stra
IZVOD 2
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.10.2012 Godine
/ SOCIETE GENERALE BANKA
0102- PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
Podgorica
550-0000000013654-55
maticni broj
poreski broj
STANJE
dnevni promet
prethocino
stanje
duguje
22,924.44
,
broj naloga
novo stanje
zadu2enja
potrat'uje
0.00
10,000.00
12,924.44
02055953
02055953
1
odobrenja
0
_
PROMJENE
Redni
brol
naloga
Naziv i sjeditte
primaoca - nalogodavca
Poreklo naloga
tifra
Datum knjitenja
broj racuna
Isplata gotovine: NARODNA STRANKA1 ' KOALICIJA SRPSKA SLOGA-, VASA
RAIKOVICA BB
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
(ukupno 1 nalooa)
IZNOS
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
zadu2enje
10,000.00
03.102012
Ukupno EUR:
10,000.00
Svrha pladanja
odobrenje
0.00
463
(Model) poziv na broj
(zadu2enja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
M. TRotKovt
podac
za
eklamac1
8700001 I
6905534 (1)
1
0.00
Obaveze prema Telekomu upladujte na njihove raeune kod nas. Ostvarite pravo na ni2e tarife u domaOem platnom prometu. VasSa
lzvod broj 2
za racun 550-0000000013654-55 lzvod za datum; 03.10.2012 ttampano: 05.10.2012 u 13:04:15 Stra
IZVOD 3
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.10.2012 Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
0102 - PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
550-0000000013654-55
Podgorica
maticni broj
poreski broj
STANJE
dnevni promet
prethodno
stanje
duguje
12,924.44
broj naloga
novo stanje
potratuje
50.00
0.00
02055953
02055953
12,874.44
zadutenja
odobrenja
1
0
PROMJENE
Naziv i sjediMe
primaoca - nalogodavca
Redni
broj
ealoga
4
1.
Poreklo naloga
tifra
broj racuna
Datum knjiienja
Isplata gotovine: NARODNA STRANKAKOALICIJA SRPSKA SLOGA-, VASA
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
RAICKOVICA BB
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
(ukupno 1 naloga)'
IZNOS
04.10.2012
Ukupno EUR: zadidenje
Svrha plaeanja
odobrenje
50.00
. 50.00
0.00
463
OstaIe isplate
(Model) poziv na broj
(zadulenja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
Podaci
za
eklamaci
8700001
8917784 (1)
awl
Obaveze prema Telekomu uplaoujte na njihove ratune kod nas. Ostvarite pravo na ni2e tarife u doma6em platnom prometu. VasSa
lzvod broj 3
za racun 550-0000000013654-55 lzvod za datum: 04.10.2012
ttampano: 05.10.2012 u 13:03:33 Strari
1
IZVOD 4
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.10.2012 Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
0102- PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
Podgorica
550-0000000013654-55
maticni broj
poreski broj
STANJE
-- -
02055953
02055953
-
dnevni promet
prethodno
stanje
duguje
12,874.44
novo stanje
potra2uje
63.53
0.00
12,810.91
broj naloga
zadu2enja
-
odobrenja
PROMJENE
Redni
broj
naloga
Naziv i sjedi'Ste
primaoca - nalogodavca
broj racuna
Poreklo naloga
tifra
Datum knjitenja
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
"PROMONTE GSM "13.0.0.„
1. 510 -0000000000106 - 13
(Model) poziv na broj
IZNOS
zadutenje
63.53
0.00
121
05.10.2012
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
(ukupno 1 naloga)
Ukupno EUR:
Svrha platanja
odobrenje
63.53
Promet usluga
(zadutenja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
069-020-300
Podac
za
eklamac
8700001
8026140 (1)
0.001
Obaveze prema Telekomu uplaOujte na njihove raoune kod nas. Ostvarite pravo na ni2e tarife u domaoem platnom prometu. Vat'a
lzvod broj 4
za racun 550-0000000013654-55 lzvod za datum: 05.10.2012
Stampano: 09.10.2012 u 13:31:44
Stra
IZVOD 5 *.
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN
08.10.2012
Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
01112 - PJ Sy _ Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012 STANJE
Podgorica
550-0000000013654-55
maticni broj
poreski broj
dnevni prornet
prethodno
stanje
duguje
12,810.91
broj naloga
novo stanje
zadu2enja
potra±uje
2,600.00
0.00
10,210.91
02055953
02055953
odobrenja
2
PROMJENE
Redo'
broj
naloga
Naziv i sjedi§te
primaoca - nalogodavca
Poreklo naloga
IZNOS
8ifra
_
Datum knji±enja
broj racuna
lsplata gotovine: NARODNA STRANKAKOALICIJA SRPSKA SLOGA-, VASA
RAICKOVIDA BB
SUN SUN DOO BIJELO POLJE, ULPRUSKA
2. BB, Bijelo Polje
550-0000000000808-84
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
(ukupno 2 naloga)
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
08.10.2012
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
08.10.2012
LUkupno EUR:
zadutenje
Svrha pladanja
odobrenje
1,400.00
0.00
463
Ostale isolate
1,200.00
0.00
121
Promet usluga
(Model) poziv na broj
(zadtdenja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
reklamac
8700001
6333377(1)
204-12
2,600.00
Podac.
za
8700001
6933383(l)
0.00
_Obaveze prema Telekomu upladujte na njihove raeune kod nas. Ostvarite pravo na ni2e tarife u domadem platnom prometu. Va§a
lzvod broj 5
za racun 550-0000000013654-55 lzvod za datum: 08.10.2012
ttampano: 09.10.2012 u 13:31:41
Stran
IZVOD
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.10/012 Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
0112- PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
STANJE
Podgorica
550-0000000013654-55
maticni broj
poreski broj
02055953
02055953
_
dnevni promet
prethodno
stanje
duguje
10,210.91
broj naloga
novo stanje
potratuje
300.00
0.00
9,910.91
zadut'enja
odobrenja
1
0
PROMJENE
Naziv i sjedgte
primaoca - nalogodavca
Redni
broj
_
1.
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
elmag radio„
560-0000000000576-39
Ukupno na racunu
(ukupno 1 naloga)
tifra
Datum knji±enja
broj racuna
naloga
IZNOS
Poreklo naloga
zaduienje
300.00
Svrha plaCanja
odobrenje
.,
0.00
121
09.10.2012
550- 0000000013654 - 55
,
Promet usluga
‘
(Model) poziv na broj
(zadutenja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
0017 - 2012
podaci
z.a
reklamaci
8700001
6948783 (1)
.
Ukupno EUR:
300.00
0.00
Obaveze prema Tel ekomu uplaoujte na njihove raeune kod nas. Ostvarite pravo na nit'e tarife u domaoem platnom prometu. Vata
lzvod broj 6
-
za racun 550-0000000013654-55 lzvod za datum: 09.10.2012
tampano: 22.10.2012 u 09:10:16
Stran
IZVOD 7
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.10.2012 Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
0102 -PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
STANJE
Podgorica
550-0000000013654-55
maticni broj
poreski broj
dnevni promet
prethodno
stanje
duguje
9,910.91
novo stanje
1,066.22
broj naloga
zadu2enja
potra2uje
0.00
02055953
02055953
odobrenja
8,844.69
PROMJENE
Naziv i sjeditte
primaoca - nalogodavca
Redni
broj
broj racuna
naloga
530-0000000001095-26
"MEGA SOUND" PODGORICA
2. Orahovaeka broj 12
550-0000000013614-78
"PROMONTE GSM" D.0.0.„
3. 510-0000000000106-13
SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO
4. AD - RACLIN PROVIZIJE„
0102-Pd Sv. Petar Cetinjski
zadutenje
577.98
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
0.00
121
11.10.2012
0102-Pd Sv. Petar Cetinjski
0.00
121
Promet usluga
113.37
0.00
121
Promet usluga
11.10.2012
0000-Centrala banke
Ukupno EUR:
Promet usluga
349.86
11.10.2012
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
Svrha plaoanja
odobrenje
25.01
11.10.2012
550-000000000000645
(Model) poziv na broj
IZNOS
ifra
Datum knjitenja
METROPOLIS MEDIAD.0.0.,
1. MONTENEGRO
PETRA MATOVICA 56, PODGOR
(ukupno 4 naloga)
Poreklo naloga
0.00
221
(zadutenja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
Podaci
Za
reklamac
80-12-80
8700001
esesees
069058049/069359427
[AutoProv]Obraeun provizije od 01.10.2012. do
10.10.2012.
8700001
6863810)1)
-
8700001
6963659(1)
8700001
6862792(1)
1,066.22
Obaveze prema Telekomu upladujte na njihove raeune kod nas. Ostvarite pravo na ni2e tarife u domadem platnom prometu. Va§a
lzvod broj 7
za racun 550-0000000013654-55
lzvod za datum: 11.10.2012
ttampano: 12.10.2012 u 11:49:37
Strana
IZVOD 8
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.10.2012 Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
0102 - PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
Podgorica
550-0000000013654-55
02055953
02055953
maticni broj
poreski broj
STANJE
dnevni promet
prethodno
stanje
duguje
8.84469
broj naloga
novo stanje
potratuje
113.37
8,77315
zadu2enja
odobrenja
2
1
184.31
PROMJENE
Naziv i sjedigte
primaoca - nalogodavca
Redni
broj
naloga
.
broj racuna
lsplata gotovine: NARODNA STRANKA1 . KOALICIJA SRPSKA SLOGA-, VASA
RAICKOVIOA BB
,„ "MTEL" 0.0.0. PODGORICA„
`• 530-0000000013881-80
•
ATEUE ARHITEKTURE 000 PODGORICA,
A
Dc.VAoINGTONA
BB,ULAZ 5, P
550-0000060010748-43
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
(ukup no 3 nalopa)
Svrha pladanja
tifra
Datum knjitenja
zadutenje
-
odobrenje
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
12.10.2012
8,700.00
0.00
463
Ostale isplate
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
73.75 0.06
121
Promet usluga
12.10.2012
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski '
I
8,773.75
•
113.37
163
Povradaj pogretno upladenih sredstava podaci
za
eklamaci
8700001
6974660 (1)
,
380797-201209
_
0.00-
12.10.2012
Ukupno EUR:
(Model) poziv na broj
(zadtdenja)
(Model) poziv na broj
_
(odobrenja)
IZNOS
Poreklo naloga
8700001
6974618 (1)
8700001
6978433(2)
113.371
_Obaveze prema Telekomu uplaOujte na njihove raeune kod nas. Ostvarite pravo na nike tarife u domaoem platnom prometu. VasSa
lzvod broj 8
za racun 550-0000000013654-55
lzvod za datum: 12.10.2012
Stampano: 17.10.2012 u 12:07:28 Stra
1ZVOD 9
Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.10.2012 Godine
SOCIETE GENERALE BANKA
0102 - PJ Sv. Petar Cetinjski
NARODNA STRANKA- KOALICIJA SRPSKA SLOGA-IZBORI 2012
550-0000000013654-55
Podgorica
maticni broj
poreski broj
STANJE
dnevni promet
prethod no
stanje
duguje
184.31
broj naloga
novo stanje
173.74
odobrenja
_zadidenja
potra2uje
0.00
10,57
02055953
02055953
2
PROMJENE
Redni
Naziv i sjedi§te
broj
naloga
primaoca - nalogodavca
Poreklo naloga
gifra
Datum knjaenja
broj racuna
GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE, UPRAVE
1. BERANE,
505-0000000003831-24
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
BIROMONT , DOO PODGORICA, PODGORICA
2. 540-0000000004928-08
0102-PJ Sv. Petar Cetinjski
Ukupno na racunu 550-0000000013654-55
(ukupno 2 naloga)
IZNOS
zadu2enje
Poda
• za
reklama
100.00
0.00
121
Promet usluga
8700001
7015606 (
73.74
0.00
120
Promet robe
8700001
7015500 (
18.10.2012
18.10.2012
Ukupno EUR:
Svrha plaoanja
odobrenje
(Model) poziv na broj
(zad ufenja)
(Model) poziv na broj
(odobrenja)
173.74
0.00
Obaveze prema Telekomu upladujte na njihove raeune kod nas. Ostvarite pravo na ni2e tarife u domadem platnom prometu. Va'Sa
lzvod broj 9
za racun 550-0000000013654-55 lzvod za datum: 18.10.2012
gtampano: 22.10.2012 u 09:10:38
Strang
CPHCKA CJIOFA
Ori[WHTHHCKOJ H3BOPHOJ KOMHCHJH
fIoaropHua
06aHjem-raeamo Bac Aa je Koarmulija CpncKa caora oApemina
OnyHomohene npeacTamme Ha cne,gehllm 6Hpaiumm mjecTHm
&ma g ic() ivEjec-ro 6p.1
1. Bacwrben34) .Thy61fuica
-20,00
Bnpaq Ko mjecTo 1A
2. Hemafba GramaTomh - 20,00
Ifinpa q tco mjecTo 2A
3. He6oiffla MHpaHomh - 20,00
bHpalico mjecTo 3
4. Aaru46op JayKoBJAh - 20,00
Bnpa g ico MieCTO 5A
5. by3oHurt PanomaH - 20,00
linipag wo mjecTo Sh
6. ileKoHni-t CpeTeH - 20,00
EnpallitliC0 mjeCTO 8
7. lileKynapau, Haat!
-20,00
Bnpa q tco mjecTo 8A
8. Illapau CpbaH filvarfico mjecTo 9
9. AynoBvifi Pane
- 20,00
- 20,00
,fijec-ii:o 9E,
10. ThriosAti. MapKo
7 20,00
Buipa q ice mjecTo 9A
11. AynoB-oh JeneHa
- 20,00
7A
Blellpa q 10 INAjecTo
12. flaBriOB/111PaHKO
- 20,00
illieCTO 10A
13, Bpatwa..THTE:fi
7 20,00
16lipaili10 miiecro 16A
14. BpaHo flajoB-A
20,00
Rotpa q ictai mieci.p.18
.15. M.ayKoBall. 'Bops:elms
- 20,00
Bid pa 4:KO 1iccu .i9A
16. CrojaHowall BaajtamHp
7.20,00
bvipattivw ry lleCTO 21
17. 1VEHAHHKo M.Hxaarlomh - 20,00'
ElipaL til0 It+Ii0,-;c -ro
21 A
18. IvIputaitH Huicomemh
1;M tIKO
- 20,00 .
l*CIO 2.113
19. PmaHAA PawBoje
- 20,00
brApaitKo i CCTO 22
20. PaHKO ii0j0131411
7 20,00.
.
kimpayLni:o liviliecio 22.A
21. Mwia.41,141i PaArtomf4h
.7.- 20,00
;13
22. JoBaH :10BaHORH11
7 20,00
•
Bripa .q uco•
• 23. Men
(i..CTO 23A
a 1.1eTp01314h
pitiecTo 2313
24. Mretpxo MPUlailllh-
- 20,00
Blipa g Ko
Empt1 v-I1O miwTor 23L1
25. P .a.Aocnall LlabemomM
20,00
- 20,00
t'?!Clro 24
filgipa
26 . . Ilalite •s pf :A >14.:a.p • Ko20,00 .
. Empatlit.co p elc riro 25
27. PaittomAt .MEt.wpaa •
k.Nrif0 26A
28. i-by 611111, Et ii7011y6oBffri
-'.20,0.0. -
2(:n
NIH.TbaH
..fiaxoBtifi
29. 1--
-.20,00
buipleiNoriiie.To 37
30. FopaH ViBatioriyth
-..20,00 .
Ib- 41P
TO
38 •
31. • Fle Matt) a :Pak yillith
- 20;00..
OC.'"CO 38A
32. )4,ejati .
uo
nau,i
20;00
OCTO
33. Paita. 'paKyRorm4h,-20,00
N.1,10(...-R, 39A
34. lvilmionititlyizEtt
20,00.
bid pfi lia4:0 0010 391
35. JiyKa .1\ilapcema4 •
L:20,00 •
RifpwiLico 114 li.T,CP0 42
36. MupKo Jule:nub
- 20,00
bupw-mo fel eCTO 59A
37. Bapa nh. Fieria)J.
- 20,00
Bnp iqjo
KO •:‘vtiet.;: tro 61A
38. Hi'ucoia. A.4. P.11141(0B14h •
, -
pa q KO MI CCTO (2
joqub H..14:KOJI a
littpagwo ?Ajax«) 63
40. AneKcalutpa byp6Buh
6A .
4-1.N'Lla/..e. 11AWIOBELHOBI4b . -
20,00
20,00 •
20,00
.7.
20,00
.131a 1 a q-.t4o iviLiecio 64
42., bpajw-Buti Hemansa.
bnpaLiwo .t4iecio 641A
43. HoptoBA arlia,nuulaB
fititp:1%1{:o :1,41:,,,zriro
44. MurpoRuil Becesuni
i 0 61
etir
11
45. PaAoBau.3:niajull
- 20,00 - ' •
. 20,00
B14 pa. -1 140 IVQ
- 20,00
Ibtipa”No -t,:tioeiro 69
46. A.Kceimujc.;Buh Mufrom
720,00
bp 'ldO nv16,..a(•;:,-co 69A
47. bparicquth11..Bau
- 20,00
ivirecio 69E
l
48: TounzoBubt An.apujaua. .• • - 20,00
bid pa ik
blipagwo !::/ijecir4)'73
49. Tomaule.E•mb Togop &magic° Nfitn -10 741
. 50..3eKomb CiBeTo3ap
tinpvoific.o ..,i'jecro 75 51. IlonoBA . M.Hrwiu,a • ,
Bnpag ico . 1.tylljei?..TO 76 .
. 52. Nimt[yponA ilafmno Blliyamixo ..14,11::, co 77
53. I.;.-'...;,...u,114;1:1 cDamli. - 20;00
-.20;00
- 20;00
720,00 -
20,00
Blir..)a.Lic..c) 1,1..ip:',cro• 77,0,
54.. J'ai.4.,.roB,•:!•k4 lierviatba .'- 20,00
hilpaq tco kjecTo 78 .
55..1a. H.tIOBCIK 2t M.HpJaHa
Emp&4.i!•<o, .J4,. (To 78 A
56. Mary•KOT1.1104:41 Cumpo fl1ipa4iii0 MjecTo 78B
'P'• 4h .1-1 yrKa •
57.
r0 84A
.4 4
58. CeNyacr-7,.['n,)1,apx.6
• - 20,00
-; 20,00
-20,00
1;11111 111n7 ) i
• -20,00
Rapail;.:KG :,,i• nro 87 •
59. PaAoRKE.;:_ AapK ,3 -
7 20,00 .
Ilinipv.. qtak Hijic,eziro 87A
60. Mapaill Ftebei-bKo - -....20,00
.
13npaqac.,:$ A4C7f0 88
61 . . Kftexce.13111-1. ,I1par-o)-by6 - 20,00
..Bitipa g Ko 7'illjecTo 89
62. i1onoah I3m,aocaBa .20,00
•
EMII)21.t3114.:,3 P6jecTo
63.
92.
• - 20,00'
PaAe
Empra...-ywo '1).11jOCTO 94A
•64. Krl ytKottari .PaAocee
•- 20,00
.bnpattKol,..4,ieCTO 96 .
ApaNceti
65. 'T
. - 20,00
.1EiapaYt10 !,,,A,:•0.,,tri,,•1 99
.66. 4:i:o...[fflawkeBuh IIV1ar114CaB Nki1ec-ro,100
67. Mapa-al
- 20,00
•
1.01
68. iv1apau MinuBoje
20,00 •
- 20,00
.0,J5
69, IVIaphio 133T .coaali
fin MiFILq :11.04
720,00
105A
Ibtt patio)
70. BaCHJbeB14h
CTeBaH •
.• - 20,00
06
71. 13e.....wm pip Ti'mytiu.1411
- 20,00 -
0.6A
bitipa L.cri . , 1
72. litwilpoAa fle-rap
- 20,00
bliplICt4NO
MlieCTO
blitip'ei t0i4:0 )4:OCT°
411
• - 20,00
73., 14acliaB .PajlyiloB.uh
.
.74. "bi'l.K.1.1-11)13 .dri
Eitipa ,nr,so
:27/
20,00
.lop,o13.
1
Be-Ma
EmpailKo C)::'17C 44
76. Apar() t) a aHom-,th
-
20 00
• -20,00
Blip:111K° m1ecTo,46
77. HpBatz Tiypointh.
- 20,00
Buipaq xo .mjtx;To 80
78. Jiparaff fletcatfah
-
Empa.,:lico
• 79.
- 20,00
Blipaq KO 11,1I eel-ft) 90
- 20;00
80. jyttg aj
BkiipatUKO
'GTO I A
81. I
IoBoE .
SI Kyl I Cs
720,00
1620,00 eBpa
011YHOMOTIEFIN 4.11AH01311 CHICKE cnorE 3A BIAPA4KA MJECTA no OTILUTIVAMA
WA611,AK nocmaTpagii
20 eypa
PoHAomiti By'cocas
20 eypa
PoHp,omiti BaTINA
20 eypa
3. KeKep MHAmja
4. MHAmtleBah ByKomaH 20 eypa
20 eypa
5. Myr ych HOBO
20 eypa
6. ByKwhemnti JOBal-IKa
20 eypa
7. Myrmi) 5o*I4Aap
20 eypa
8. POHAOBVIT1PapPjKa
9. PoHAmmil BHTommp 20 eypa
20 eypa
10. ByKOBIA HUH
11. POHAOBIMMIVOCABB 20 eypa
20 eypa
12. Mymmi CaBo
13. PaAojewil 6owt4Aap 20 eypa
AHAPPIJEBIlLtA nocmaTpatim
3.
4.
5.
6.
Bymti ropmta
WI/MBA Mkthow
Pa Lnib ilaEunno
Jermti BojaHa
MHjoBinti 6orAaH
J1a6oBHii 00,o6pHHKa
20 eypa
20 eypa
20 eypa
20 eypa
20 eypa
20 eypa
AHAPNJEBNLAA ibyAm Kohl Aonaae ca crpaHe
AaHkijena — 6Hjeno ilome — 10 eypa
2. fletoth ApprijaHa — floAropmga — 15 eypa
3.. 1/1BaHoBAlleTap — floxtropmp — 15 eypa
4. Jefmti TaTjaHa — 15 eypa
MItIjOBMT1 HOUK — lloAropHip. — 15 eypa
-6. Jen gi PB,Ekojta.la — rloAropmb,a — 15 eypa
Jerniti ByKaiiimH — BHjend llorbe — 10 eyPa •
. -f1a6oBA AparaHa — Byxksa — 25 eypa
9. f1a6oB1h1314KTOO lloAropHu,a — 15 eypa
10.• Ky6Hpomill ByKOCaB 7 KG/laWlelH —10,eypa
nnAB - FlOCIVIaTpa414
1. JoBa Cram/Lath
Mapco KHemeBviti
20 eypa
20 eypa
MmnyrmH ByjoweBmil 20 eypa
4. MI1/10BaH Byi0WeB1111 20 eypa
20 eypa
. MapKo MmBarbesiTh
XEPU,Er HOW
. .-ArieKcaHAap Bopbesmti 20 eYPa,
. 6paHKo aummb
20 eypa
• 20 eypa
- 3. MmnosaH Apcmh
- - 20 eypa
Holiak LtEmjoiimti •
5. ..HeHaA Bynel3Mh-
20 eypa---Bypo MI1WK013141 .
'20 eypa
7. gaHmjeria MIIWK0131411 20. eypa
•.20 eypa
. Bjepa Camapymh
- -
20 eypa
9. 00,ejaH MpKamti
20 eypa
10.- CreckaH BypoBmil
LAETI4H2E
Mmrmicas BY-joiimh 20 eypa
HaptemAa BywypoBai 20 eypa
gywaHKa ByLiKoBmii 20 eypa
- 4. gam/mica SmroBah
20 eypa
20 eypa
5. PajKo Byne-rmti
20 eyPa
ropAaHa Bynermii MmpyHa MmjaHoBmti 20 eypa
8. MapKo MmjaHoBmii 20 eypa
9. 6namo Map Kyw
20 eypa
20 eypa
10. XajAaHa ByKarmh
11. EmibaHa IleKah
20 eypa - :
12. JeneHa ByKoTmti
- 20 eypa
13. 14BaHa MmAmBojefmti 20 eypa
14. LI,paraH 6pau,aHomit, 1 20 eypa
15. AneKcaHApa Mm-rmti 20 eypa
20 eypa
16. HmKona MapKyw
20 eypa -17. Mmnema MapKyw
20 eypa
18. Cal-ba 1/1BaH0Bmti
20 eypa
19. Bepa_ByKah
20 eypa
20. Cawa JoBmtieBmti
21. 6owmp,ap JaHKoBmti 20 eypa
KO/lAW1411
20 eypa
1. Cat-ba BanTmh
20 eypa
2. AparaH SynaToBmh
20 eypa
3. MapKo MmmHmh
. MmAmBoje BnaxoBmh 20 eypa
MaHojne WhenaHomati 20 eypa
HPIKWITh
20 eypa
20 eypa
. Mapmja or_kenmil
20 eypa
. Perba Aenmh
20 eypa
4. CHemaHa Mmnmil
5. ropaH MarmjaweBmil 20 eypa
20 eypa
6. HeBeHKa Bahoemil
20 eypa
7. MBaHa IleTpywmb 20 eypa
8. HOBO BmnormjeBA
20 eypa
9. PaAocaB flejaKosmh
10. Mmnap,mH flejaHoBmh 20 eypa
20 eypa
11. Becent4H KycryAmti 12. PaAommp PaAycmHoBmil 20 eypa
20 eypa
13. HmKona KonpmBmui a
20 eypa
14. Mapco Ileposmtt
20 eypa
15. PaAywa CI-al-Kiwi/11
16. AaHmjena CraHmiumh 20 eypa
20 eypa
17. AparaH Byjat-mh
20 eypa
18. HOBO Kpylthill
20 eypa
19.- klecaHKa Kpywmh
20 eypa
20. JoBaHa WheKmti - 20 eypa
21. LtywaH A6parmoBmb 20 eypa
22. Pap,ommp MpKmil
20 eypa
23. npeApar TaAmh
20 eypa
24. IleTap 111/11111
20 eypa
25. Aparmwa AHTOBIlt1
20 eypa
26. 3opmu,a MpKamb
20 eypa
27. PajKo Kmnm6ap14a
28. Mmxamno KewerbeBmh 20 eypa
29. fbmmaHa PaArmmnoBmh 20 eypa
20 eypa
30. fl,paraH HmKonmh
20 eypa
31. Mmnoje BeAosmb 20 eypa
32. AHa Bypbesau,
. (Pmnmn llonm g mh
33. KpcTo MaTmjaweBmt 20 eypa
20 eypa
34. Bnaxwonmp Kpywmti
20
eypa
35. MapKo Llyn yth
• 36. MmpjaHa MmtlyHoBviti 20 eypa
37. AaHmjena AparmbeBmil 20 eypa
38. PaAocaB MarmjaweBA 20 eypa
20 eypa
• 39. BecenmH fleTpoBmb
•20 eypa
40. CreBaH 3Bmkep
20 eypa
41. HeMaaKpcTajwh
20 eypa
42. 1-ImHa KruiKoBaLk
20 eypa
43. 6ojaHa iffywiu,
20 eypa
44. Apatuko EpaKoBmti
20 eypa
45. 6ojaH 4m3moBatt
20 eypa
46: ParKo Kap,mb
20 eypa
47. LtapKo JayKoBmtl
20 eypa
48. lia-ranmja TmjaHmtl
20 eypa
q
-
49. 3opaH 1py6a
MOJKOBALI
20 eypa
20 eypa
Ilpo,BaHownh flyKa
20 eypa
. CTaHmh ropogaHa
20 eypa
4. Topmb Ay6paBKa
20 eypa
5. PappBmil MPIWKO
20 eypa . 3ejaK TmjaHa
WbenaHowati PaAmcaB 20 eypa
20 eypa
8. SynaTOBlefil BeJbK0
9. AyHbepoBliti AywaH 20 eypa
20 eypa
10. KpKanormti C.
Ti0p1111 M14/10BaH
BAP
20 eypa
PaTKo ByKmti
IlpeApar Tonna weBmb 20 eypa
20 eypa
1ypaWKOB101
4. AaJ1m6op MapKoBmb 20 eypa
5. MerbKo CramaTomiti 20 eypa
Mmoppar WhenaHoBmti 20 eypa
JUGOPETROL A.D
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
B.S. PODGORICA9 KASA2
BUL. IVANA CRNOJEVICA BB,PODGORICA
JUGOPETROL A.D
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
PIB:
B.S. PODGORICA9 KASA2
BUL. IVANA CRNOJEVICA BB,PODGORICA
02013258
# Broj transakcije: 1288
# Automat za gorivo: 01
#!
02013258
PIB:
# Broj transakci j e : 1085
# Automat za gorivo: 05
Eurodizel
14,493 X
UNCLJP-NO :
STOPA A
17,0%
20,00 A
20 , 00
2,91
2,91 ;
20,00
POREZ UKUPNO
PROMET A
Eurodizel
1,38
18,116 X t40
:
)
LJKLJF
17,0%
STOPA A
25,00 A
25,00
3,63
3,63
25,00
POREZ UKUPNO
GOTOVINA
PLACENO:
KUSUR:
PROMET A
20,00
20,00
18-10-2012-04:48
0
PLACENO:
I SJ ECAK
FISKALNI ISJEECAK
>00<
8F926A055F1895585E53
E32A782107E305EBD313
87A50001B3DBFFO3CF24
CO7C4BDA61FF5AFD8E1C
JUGOPETROL A.D
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
B.S.PODGORICA 9 KASAI
BUL. IVANA CRNOJEVICA,PODGORICA
PIB:
JUGOPETROL A.D
TRG HATA PETROVICA 2,KOTOR
B.S.PODGORICA 9 KASAI
BUL. IVANA CRNOJEVICA,PODGORICA
02013258
# Broj transakcije-: 1298
PIB:
Eurosup er 98
30,00 A
C3C),(X)
4,36
17,0%
STOPA A
15,217
4,36
POREZ UKUPNO
30,00
PROMET A
1,46
GOTOVINA
PLACENO:
KUSUR:
18-10-2012-05:47
EVBR: 03923180
F
# 000693
30,00
30,00
0,00
FISKALNI ISJEECAK
>00<
BB3048F373E831804167
B6FC25419E353017BB29
02013258
----------------------------------------#
# Automat za gorivo: 02
20,548 X
IJKL)F3 110 :
0,00
KUSUR:
17-10-2012-2217
ID EVBR: 03923178
F
# 000507 EVBR: 03923178
# 000577
F
FISKALNI
>00<
25,00
25,00
GOTOVINA
0,00
!
!
transakcije: 1300
# Bro j
za gorivo: 04 # Automat
#
#
#
Eurodizel
X
1,38
LJKLJPNC) :
21,00 A
21.00
3,05
17,0%
STOPA A
POREZ UKUPNO3,05
21,00
PROMET A ---------------------------------------21,00
21,00
GOTOVINA
0,00
PLACENO: KUSUR:
18-10-2012-05:56
0 EVBR: 03923180
F
# 000695
F=ISKALNI ISJEECAK
>00<
32625E874C
2CBD89847A
......nrnn
JUGOPETROL A.D
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
B.S.PODGORICA 9 KASAI
BUL. IVANA CRNOJEVICA,PODGORICA
JUGOPETROL A.D
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
B.S.PODGORICA 9 KASAI
BUL. IVANA CRNOJEVICA,PODGORICA
02013258
# Broj transakcije: 1181
# Automat za gorivo: 05
# Broj transakcije: 1125
# Automat za goriVo: 03
#
Eurosulj
02013258
PIB:
PIB:
Euroditel
et .25
20,2794:
IJKLJPNCY:
70,01,A
70,01
10,17
10,17
70,01
50,732 X
1,43,
LIKUPNO :
30,00 A
..?() ;',1)0
4,36
4,36
30,00
STOPA A . .
17,0%
POREZ UKUPNO
PROMET A:
GOTOVINA
PLACENO:
STOPA A
POREZAKUPNO
pROMET A -
KUSUR:
70,01
70,01
GOTOVINA
PLACENO:
30,00
30,00
KUSUR:
17-10-2012-23:41
EVBR: 03923180
F
# 000617
0,00
17-10-2012-22:35
EVBR: 03923180
# 000582
F
FISKALNI
>00<
FISKALNI ISJEECIAK
>00<
0,00
ISJECAK
FEADAA7442AF75C7A500
4BFE1569F30458641704
6AA00959356E69FC125B
13CB4AF23E3267A6B75A
JUGOPETROL A.D
JUGOPETROL A.D
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
B.S. P0000RICA9 KASA2
B.S. PODGORICA9 KASA2
BUL. IVANA CRNOJEVICA BB,PODGORICA
BUL. IVANA CRNOJEVICA BB,PODGORICA
02013258
PIB:
PIB:
02013258
# Broj transakcije: 1247
# Broj transakcije: 1086
# Automat za gorivo:
# :
#
#
03-
Eurodizel,
21,739 X
# Automat za gorivo: 06
# !
tecni naftni gas
31,8/5 X
1,38
LJKLJF3 NO :
STOPA A
! 17,0%
POREZ UKUPNO
PROMET A
30,00 A
30,00
4,36
4,36
,
30,00
30,00
-0,00
17-10-2012-22:17
EVBR: 03923178
# 000508
F
FISKALNI ISJEECAK
>00<
049BF2501EB65B45966E
Al6C14DB034B8BC372AD
I. 25,50 A
'25,50
17,0%
STOPA A
POREZ UKUPNO
PROMET A
30,00
GOTOVINA
PLACENO:
KUSUR:
LOWPW)
0,80
3,71
3,71
25,50
25,50
GOTOVINA
PLACE NO
KUSUR:
18-10-2012-01:30
EVBR: 03923178
F
# 000557
25,50
0,00
FISKALNI ISJEECAK
>00<
E98D33529280319AOCEE
776C669F66A62DB61B84
MALUX DOD
D.0.0. "VOLI TRADE"
PODGORICA
Bul. Jpsipa Broza bb - Podgorica
MARKET MALUX
"VOLI 4"- KASA 3
BULEVAR REVOLUCIJE 54
Vasa Raickouica - PODGORICA
PODGORICA
00003 Danijela Popouic • 101
D.D.Q. - vOLI
;Jr: asir
4
A
A
1 , 600
x
STMSIFRA 7%
13278 JUPI 2L PVC
1,34 A
13278 JUPI 2L PVC
1,34 A
== RAWN ZA VAS =
GULAS
3,00
2X
6,00
3,00
"NAP!
0,50
1793 FANTA EXOTIC 2L
1,33 A
111 .
1703 FANTP EXOTIC 2L
1,33 A
1,34 A
63559 COCKTA LIMETA PV
1,34 A
POPUST
Vasa Raickouica - PODGORICA
6,89.
0,89]
PIB: 02227312
1,49 00003
Sanja Boskouic
' 1
3,15 1410 ARIEL MOUNTAIN SP 8'56' POPUST 3,08 %
0,99
1,00 64923 GRIOTTE 51GR KRA
70,17 A
1,60 64923 GRIOTTE 516R KRA 0,88 A
5,66 A
0,88 A
1
63559 COCKTA LIMETA PV
13274 COCKTA2L PVC
"VOLI 4°- MASA 3
1,40.
B
A
A
A
TRMUC -
Bul. Josipa Broza bb - Podgorica
2,000 x 0,70H
IEB
:A KOPA 100G
'A KOPA 1006
2SLA CARNEX
ZNEX MINI STIJESNJENA
;ETA KOKOSJA
SETA CURECA
PIB:-----02816393
PIB: 02227312
PIB: 02719452
1,34 A
12,69 %
-0,17 A
15,000 x 0,03
1346 KOPA MLJFVFNA KAF
2273 CE0EVITA MANDARIN
12,45 A
Treu_
111, 37,
8,37
,
JPNO ZA A
122
JPNO ZA B
3,8V
IZNOS POREZA A.17,00%
LE
1, 85
TOTAL
0,20
7,25
GOTOVINA
1,42
JPNO POREZA
7,25
UKUPAN PDV
40S POREZA A.17,00%
IOS POREZA B.07,00%
UKUPNO ZA A
7,25
--------0003
BROJ ARTIKALA
51,37
SOTOVINI
40,00
SUP
HVALA NA POSJETI !
8 ARTIKALA
30072 00075
FISK. BLOK BROJ
00891690
05.10.2012
12:22:00
FISKALNI EIL011
G PM 3308839
VG00894
)TUM 07-10-2812 VRIJEME 08:58:25
UKUPNO ?A A •
17NOS POREZA
03307474
ROCUN
TOTAL
27,98
GOTOVINA
•-• CD
•
cd, (36.
30,00
2,02
BRUT ARTIKALA
0009
F'SK. BLOK BRO.]
31.08.2012
00852274
13:29:43
FISKALNI BLOK
G PM 3308839
VG00894
br.293
PRWEEL'E. J
L A 'MR
' AO
ro
i
ac
,G
X
JG
N-•
u.811
!7',OK IMENKH 1.50
.uu
,/.00
. 8
0,5
(ORA
1.8
POR B
AJHEZ UKUPNO 2,3
3.6
SN.ST.A
1L,P
USN.ST .B
UKUPNO
.cc
m m m m
zscocammeaca liacocacau l
. a)
cn co Cr) 01 CO OD CO CO Ul Ul
Ulla .
br.452
•••• •••
JAPP'
Pi
JELEN
KISJFIA
KUSUR
RACUN
CD
27,98
4,07
UKUPAN PDV
FISPIALNI EION
a3 RM991369
0,30
0.90
ES SALATA
IA
,
_
CD
000 TERASA NA TAR
•RESTORAN
SJEROGOSTE BB
KOLASIN
x
re)
N)
uz)
CO CO CO
CD
Al Ul
CO
00 CO CO
zr
CO -
M CO
CO CV
CV
r =
c-;or7; 1E !:2
CO,
CO AO
CO CO
Ul Co
03 CM
CO UJ
Lo
1 6, z1C
16,41
GOTOVINA
16,41
PLACENO
KUSUPv,91
'u-2012-17:44
EVBR:03720492
F
007242
OPERATER >01< **
ci 2
?Ai DC 1.43
IINO " C". ru CJ
'-' -I
rC-8
o 1".;.;
ii.
M CD
ILI •
6a
c-a' MC
= 13
FU
C CD
a„ Es
ilwomms .46
Cr 2 al:d
CX X3
T.
N.1 F- •,-. :Ei:
etsP clP
GI a)
CM CD
N- ,.
II
•CC
CD
L
r w. & = hi ig zi
ow
C13 CIL L.
i
le
0
C...)
<C
i
(s)
<C
2
LL/
*
M
CX 0
o
CL CL
cn
E
CL Ca CL
;2 x ;2 zE CL
grill
-I
'&c
*--
N 8
'"
C3
CH
cF ‹C ,cr
U,
Ul
A, M CD
CV Cv 'fSgg
Cs: OS
A LO
cir 426,
C-ff)
Cv
CE
ca
-1
W
CO CL Za
g
J=) IC
,
n3
1
c\J
I's
CV
F.),1 8
\
rC3
CO
==I
S? mi
..
-
AC
=cn
r-7
14.1
"
Col
Ic
L"
-e") 1"
0 Cn
co 0
c3 C--I
0 3
-J -../ es.r
0_ tt,
INJ
rs.)
ft/ •ccrs.)<:t
cC
cf3
c_,
C=3
-J
CV
LU
CV to
•CC
CY
,,
CO
DM) " KOMOV I '
ANDR JEV I CA
HOTEL
KOMOV
*HVALA *
,
*******
02631300
Pill. #00000
10.10.2012
*** FISKALNI BLOK
Fix 1.30
c6.50
SOK FL. 0.251
fix 1.40
NIK GOLDJELEN c8.40
Fix 1.00
c5.00
KRUSKA VINJAK
lx 1.80
c1.80
VINO 2dc :ix 0.90
c2.70
DON.SLJIVA
e24.4
SUNA
c24.4
OSN.ST .A
0.5
STOPA A 17%
0.5
UK. POREZ
c)
•CC CY
• Cr r..,3
DUO "RIVA R"
GRILL KAFE
Ul.P1711K.
=PICA
JPK A.D
IRS MATA PETRTOVICA2,KOTOR
N8:02630052
BS PODGORICA 4
EC-01 BulikNIK
CETINJSKI BUT BB
OIItENI VRAT
1*5,00.5.0
PIB: 02013258
PODGORICA
n
SPLATA
' atm
muE;11(Kasir: MILUTIN.J
2,000 x 0,81
10,80
tIMBIR
1,61
A
0,80Cocta 8 5 PVC
2,000 x 0,71
7,
1,41
. Bravo borovnica PVC 0 5 A
PPIV ST. A 1 u 7
A
ce 90g
" ° Jos
OKNICA A 6.6/ Pere
0, 3!
3, 3E
]:13 TOTAL
PDV A
flAc EnAl, ;.2! UKUPNO ZA A
WIRM POV
3, 3!
0,4!
IZN OS POREZA A.17,00%
GOTOVINA €' ?Jr UKUPNO POREZA
&JISK. 06
0,4!
11310T01311
3, 3!
Hur na
i Niposjeti!
VN:20 Gotovina
R114528 K:
HVALA NA POSJETI
3 ARTIKALA
00238 80238
DATUM 08-10-2812 VRIJEME 16:50:32
FISKALNI
0 RM991377
V.W191-fkt/A-Zi M
SERIJA D
SERIJA D
_Datum. :
Broj.
endie . Vrsta i nun/" ro be
.
cena •
.
/1(3 - 20 12-g
Cijena
Jed.
Koli-
mere , dine • sa pcov
'Ade.
oh
IznoS
if7czaD
- .
Broj
eviden- Vrsta i naziv robe
cije
cena
4
419222
.2
sa PDV
N2
..— •
Ukupno
419223
Qs,
glb
*
A
-''
4 'A Re/
\04*
N2
.; /0. 2012 . g
I znos
n
NeCtM
4,013coi.
/ 160n0
03923063
0 cc
Potpis
(4e
41922
di l ena
Kolidine
78-ct
Potpis
N.
J'...'
mere
Blok saduvati u slue*
reklamacije.
Blok saduvati u sludaju
reklarniCije.
N.
F2K4-sit2u-
BON
4192 .3
n 0
\
s(-)
rc)
•-)
k.PPt/(1
.
D.O.D. "VOLI TRADE"
Bul. Josipa Broza bb - Podgorica
"VOLI 4"- KASA 3
Vasa Raickouica - PODGORICA
PIB: 82227312
08083 MIlena Ziukouic
1,372 x 1,78
36991 GROZDJE BIJELO 2,33
2,78
3022 FELCE AllURRA KUP POPUST
8,27 %
-8,23
2,880 x 1,18
19878 MLINAREV HUES 4 2,20
1758 JAFFA BISKVIT 300
1,83
10311 SOK BOROVNICA 0.
8,32
69982 SOK FAMILY POMOR
8,34
1909 PRIMA SLAM! STAPI
8,15
81230 SMOKI SMOKIC 35G
0,28
1989 PRIMA SLANI STAPI
0,15
81230 SMOKI SMONIC 35G
8,28
49846 CEDEVITA GO NARA
0,84
49846 CEDEVITA GO NARA
0,84
7,008 x 0,21
19148 JOGURT CASA 188M
1,47
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A=17,00%
UKUPNO ZA B
IZNOS POREZA 8=07,80%
UKUPAN PDV
73dOd'An
%4T ] Erdik
nz.c-j
, r
A
A
A
1
...)
N:11.;
';.; 7.1163d
%LI
NSO
d Lidai
d*IS'NSO
MIS
U:.:,;d14 NOS
9S°0".1
00'”
OWIM
00-ZT'e
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
O q 'T xe
13.
diNId31
oYo
Oci'0
2Nd8:11:1 NRIS
n6'c..1 x17
0
d0d0
B
es . T x17
I MO 0000004
ST. ZI-OT-90
dldAH
—
Mfritki Strix
13,58
Q4,101'41.74.16
UKUPAN POV
TOTAL
13,39
1,95
1,95
FANTA 2/1
RN
8,10
GOTOVINA. 0002
88811847
11:18:01
FISKALNI BLOK
PM 3388838
PIB:0000002701154
8002
00398545
18:04:29
FISK. BLOM BROJ
06.10.2012
FISKALNI
G
2X
RM 3309185
EIL11711
VG01275
VG00895
HVALA NA POSJETI !
5,1
lx
COCKTA
2,50
HAMBURGER
1,00
•1 X
8,10
BROJ ART IKALA
BROJ ART IKALA
FISK. BUCK BROJ
84.10.2012
8,10
1,10
1,18
33010277
KRUNA
KRALJA NIKOLE BB
PODGORICA
GRIL PECENJARA KRUNA
GIROS
UKUPNO , ZA A
.
IZNOS POREZA, A=17,80%
UKUPAN pou
TOTAL
13,39
1
3,080 x 1,35
4,05P
3,088 x 1,35
4,85
COCA COLA 2/1
13,39
GOTOVINA
G
D.G.O. "UN! COMERCE"
SAMOPOSLUGA 1
- NASA 1 Golubouci bb - PODGORICA
PIB: 82871231
88881 KASIR 1
Vrijeme:1
F ISKALN I BON
(f3
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A=17,00%
0.
58
58
58
*
"0.0.0. "VOLI TRADE"
Bul. JosIpa Broza bb - Podgorica
;
"VOLI 4" - KASA 1
Vasa
Raickouica
- PODGORICA
\
PIB: 02227312
11
1 00001 Gordana Jouanouic
8,000 x 0,55 1
4,40 A
65788 CD-R 52X Sc SING
8,99 A1
65791 DVD-R, 16X 25/1 W
18.
Kasir: SVETLANA BOZOVIC
Kasa: 0001
Artikala: 007
Datum:14-10-2012
VG80894
;
48.
7.
Br. fiskalnih bonova: 122172
GD P i,SWISIS WWu
0013
80898262
11:53:11
3308839
Perez A % = 17.00
Ukupno za A
Iznos poreza A
Perez 8 % = 7.80
Ukupno za B
Iznos poreza B
Ukupno poreza..
Gotovina:
Up laceno:
Kusur:
FISKALNI BLOK
RM
LAVITA BRIK KOKTEL 0.2 ZUTI
24.000 X
0.26
LA VITA BRIK BRESKVA 0.2 VINO
26.000 X
0.26
HLJEB BIJELI ALEKSANDRIJA 600
2.008 X
0.60
HLEB PRIMAT 600 G
15.000 X
0.60
CAJNA KOBASICA VELMONT
1.828 X
6.99
SIR GAUDA OLDENBURGER 48% MM
1.898 X
8.79
SUNKA U °MOTU VELMONT
4.99
2.014 X
TOTAL: 13,58
BROJ ARTIKALA
FISK. BLOK BROJ
11.18.2012
NIKA MILJANICA 1 - NIKSIC
*** HVALA ***
PIB: 02712253
.inf)
29'93:
91='07.1.
1
9,91
1,44
3,67
0,24
1,68
;TOTAL
:GOTOVINA
8.MARTA-m---rumunzur,
ALBONA DELIKATES
910309C0 Wb
MOOki g:'NSL4 dA0Anig.
9TOOM
NP9
STOPA A
IZ.POR.A
POREZ UKUPNO
PROMET A
IJKLIF3 t4() :
GOTOVINA
PLACENO:
KUSUR:
14-10-2012-17:18
1,
0,80
o,
*
BULATOVIt COMPAAY deo.o.
Podgorica, ul. Orjenska br. 118 Tel: 069 444 261
2.iro raoun: 510 - 19713 - 71
Cl /c
PIB: 02687526 PDV: 30131-06921-0
,V
47g
\,----------L.----.1
Kupac, sjedi§te i adresa:
Datum: ea
/A 6W .
Redni
broj
Valuta:
NAZIV ROBE - USLUGE
FAKTURA Br. ,/e)
/r
PIS.
PDV:
eige-Z,0
Jed
mjere
Kolidina
Cijena
bez PDV-a
PDV
Pvir
Nor
Na ospovu bana 24. Zakona o porezu na dodatnu vrije
cijene su sa uraOunatim PD• . om pa stopi 17%
lsporuka: FCO maloprodajni objekat kup
UKUPNO:
1
Robu primio: Robu izdao:
:,n`e
UKU PAN
iznos sa PDV-orn
.j .1_0. . 201 Lro,q.
lirbearba, ./
Pak-qH 6p. e'-!*
Ha 31413 / I4Me npvimaoqa:
84210 flrbearba, yn. Fberowesa 26
Ten. 052/352-005,mo6. 069/049-686
1711959290013
Peg.
bp.
Cjegmure (npefitiaantiwre):
FP&
Jeg. BpieijegHocr
Ken. mjepe
ne3ngB
Bpera ripovi3eoga,
ognocHo ycnyra
r_itheLo
ngB
(17% )
B pvijegHocr ca riP,B
_________.
a(249
.,..,
-1
—
,
–.-----
.____..
0 OW
KOpPICHIelK ycnyra:
ilmeatba,
2011..1.0g
stioire"
Hamis / mme npmmacita:
I
84210 flrbearba, yri. Fberoamea 26
Ten. 052 /352-005,m06. 069/049-686
>KR 505-8814-13 M15: 1711959290013
Peg.
BpG ra npoin3eoga,
6p.
Kon.
f0C1-10 ycriyra
Cie/Ulf G Ipe6vitiai
mtin.):
DAB:
Jeg. Bpmjegriocri 1mjep ne311/4B
1
q C4(36-977(ga 9_,
.
!I/1B
( 17°,10)
Bplijegrioc-r ca f
0 eve,
7z)1,4-04e,H,,,
Kopt4cH1K ycnyra:
iktiLik***
9
▪
owal mon.
I768000A
6288022 Wd
$40-113
S1:E:fg
2182'01'20
3E268800
rOd8 NO18 'NSId
7888
.s
v. <C <C CC
V1V4IRIV rade
C_
a
82
cot
- 17 • cp
iiLli kE N7 ER
cm •4
,cc
,cx
, •cc
Cll o_ ,-cc
"
13 CS , „...
1-- _a
u r.4
0 j ...
oc
t=
z z
" a
ml"
--1 co
.cc.
cc de •DC
0 IX
9 co X
=1 .,..
c- iv
de
CII =T
<E
CII CC
o co .. C) '' a DO CO DO CD
-.
-.
-Ita ii
••
CD .-co
0.. co CS .. <C
.„ .99
T.- .
P.- I-ro I-i.v
6 a a
1-4
1-4
••-,
oc
=
Vr.
•
c a a
a, a
Lai
-1k$J_G)J_
A0d Nudnun
%00'LI = V VZ3d0d SONZI
3'21
081,
SOOI NOISNIM 2S8179
22'0
d9S2 3I1d01 17822
iszl) lino
617'i
66'8
M
,-,
03d 6L22I
Z N3
23
CO
CO
co Lu
co
0
UJ . 14.1
C-1 IP-- C-3 I--
CI) 0
CI"
(N1
07
U,
r•-,•
CO •-• = •-• =
=
r- 0- I"..- CL
CO CO
CO (NJ CD 0.1 CD
CD es1 CL CO 0-
X9I d-OAO 16E9
amain() ellerea
H )
3
oNdnun
V V2
LO CO
Pe) ="fVC4 •-• 03
6 9:7
us
<C
C-1
VNIA0106
't
CC <r
1.17
20000
21. 2/2220 :Sid
VOId0900d - e3In0431ed esen
CC
CIL
2 VSVM
MON
3wo6pod - qq mug easor 'Ls
.30Vdi 110A. '0'0'0
DOD "ALBONA"
ALBONA CENTAR BERANE
-ul.
29 Novembra bb
BERANE
PIB: 02712253
00001
1,000
017511
P.OVA
vIVA 0.5 In&
0,35 A;
x 0,49 n
017512-AQVA VIVA 1.5L PVC 6 0,49 A,
1,000 x 0,43
017512-AQUA1VIVA
1.5L PVC 6 0,49 (1
7,000 x 0,39
017717-A0VA VIVA 0.50 SL NP 2,73 A
•6pumilar
rile2ril8 ri DeAn9e8 lona
oudmIn
i_.g:..1?0.
S ouzI
tad Vs . eu9
•
110>i
eue[i0
aOw-Per
r
e UO3
oho
0 01
. 1• e/sJA -ubjiiria
q Al3U
fq19
'6.--2Z•nz.--,..44 i_SI7r/rTuAtikit14.C.A:1L.
b_91/n-L___414Wit
1,000 x 1,05
i
4.47-16iraiini-1<EBRASTI1D1=-I.- 1,000 X 1,05
147161-N1PSY REBRASTI XXL 1 1,05 A'
1,000 x 0,76
OSLIIEE0 NV 0)
Z000 ZO HISVN
SS : E1
100000N 010000NO18SIJ
100
04L 13 :$
()IL 133
oNdmin**
9Z'1$Z3110d10
%LI 9 VdOIS
960356-PLAs4TNE CASE 0.225 0,78 A'
601$
l'IS'NSO
4.
OS*0
6,94'
%LI
V
VdOIS
WO'
UKUPNO ZA A
1,01: OZ*1$V'IS'NSO
IZNOS POREZA A=1,7,:t0%
1,01: WO ,VNBS
c
I UKUPAN PDV
----V ON $V103 V303
OZ*1 x
941
11-(31FALL'
VfNId31
It *0"
GOTOVINk
001
201,00;.
k. QOTOVINA
953N ONVSTIN
13,06i B010
KUSUR
Or/ x
--------*** N019 IN1VMS13 ***
80-17
BROJ ARTIKALA
ZIOZ'0•S0
Z10000#
FISK, P, ,,OK BROJ:
:9Id
EE69S9Z0
/ 2211:7270,
jq ilt*****
2600.2012
•F,ISKALNI. 2 LOY:.
1/31A33311111
V000721,
S RI 330655
•
.10 1,4 I .
_ - ---- - --- . . V3INIZ09VA3)
S'AVICA DABETIC
.1160MNVf ONIN f1I1606.
,
POSJETI ***
to*
'0'0'0
Ram
TOM "SOZINA"
KASA BR. 3
P111: -02462494
04.10.12 #000939
FISKALN1 BLOK
lx 2.50
MINIM VOZILO
€2.50 A
SOMA
0.50
OSN.ST A
c2.50
IZ.P0 17% c0.36
UK.POREZ
c0.36
*HMO C2.50
60TOVINA
c2.50
BL0K000927 #0000
************************
0.0.0. IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
1 9 7 3 2
SL.BR . 108
HVALA NA POVJEREN3U
************************
POO6ORICA
TUNEL "SOZINA"
KASA BR. 1
P111:-----02462494
05.10.12 #000348
FISKALNI BUM
lx 2.50
CI3ENA VOZNJE.
KASIR 01 0117:59
OHM
03304334
UKUPNO EUR.:
1.15
FISKALNI BLOK
FISKALNI BLOK
Ix 2.50
,
POTHIck0
€2.50
c2.1
SOMA
c2.
OSN.ST k 12.P0 17% cO.
€0.
UK.POREZ c2.
84101P110
c2.
60TOVINh
€2.50 A
c2.50
€2.50
OSN.S1 h
12.P0 11% 0.36
UK.PEMEZ 0.36
**MUM 42.50
c2.50
60TOVINII
€2.50
BLOK001000
KASIR 01 01 17
4:08 033043
B1.014001109 #0000
KASIR 01 01 20:59
ORM 03304337
11014000461 00000 i
KASIR 01 01 12:091
Rli
lx 2.!
PUTNICK0 VOZILO
•
SUMA
€2.50
12.P0 17% c0.36
c0.36
OK.POREZ
c2.50
**UKIIIID
c2.50
GOTOVINA
1.15
FISKAL11 1 BLOK
Punuaw VOZILO
vozko
1MA
OSH.ST A
PIB:-----0246249
07.10.12 #00100
* HVALA *
€2.50 A
ORM 03304332 I
===== .00==
ZA PLACANJE EUR:
PIB:-----02462494
05.10.12 #01128
*ANN €2.50 .
GOMM €2.50
81014000342 40000 1
KAS1R 01 0113:41 1
1.15
*Vitt RAO*
*HVALA *
TUNEL "SOZINA"
NASA 8L2
PIB : ---- -02462494
1x 2.50
c2.50 A 1
c2.50 1
SIYM
c2.50
0514.51 A
12.P0 17% 0.36
UK.POREZ 0.36
TUNEL SOZINA
KASA BROJ 6
*VAtRA6011*
07.10.12 #000465
PUINICKO VOZILO
RACUN BR:
33964/T3
POCETAK VOZN3E:
16.09.2012.
17:39
ZAVRSETAK VOZN3E:
16.09.2012.
17:43
PREMENO KM.:
1.9
•
11001EPUI"
POO6ORICA
03304333 I
RELACIJA:
00: DO:
1/20
TUNEL "SOZINA"
RASA BR. 2
.
/101022 WI 0
LSEIZOSA S I 3
%Ons3 I Niki%
P18:---024624,94
05.10.12 #001095
FISKALN1 BLOW
c2.50 A
€2.50
OSN.ST A
C2.50
12.P0 17% €0.35
tS:Z2:81
11860000
---------' wee
__ , ----------- .., - -- , - , -- ,
AD FPORSKI SAOBRACAJ
SOMA
Kamenari
HERCEG NOVI
)IB: 02007479
elem‘(31,
''' '
•
"MONTEPUT " 000
-02462494
06.10.12 #001125 %00'MV V2380d SONZI
. Shq
ii i 50 stiq
V V2 WM
---01. ------00 1-
1 5ei
4-,
NO ZA
c2.50 A
c2.50
sum
OAT h c2.50
17.11 11% c0.36
UK.POREZ 0.36
**MOO (2.50
50TOVINA 4.50
Bq001106 #0000
1040101 2059
------------ ------------
°,65
NUS POREZu A=17,00%
UKUPNO PORE. A
0,65
otel
etane
P
FIE
KALNI
RW90695
x
eNeet
01.. 1.
000
0 1. ••
-00
000
+
ZSS960Z0 :gId
atogood - eoedog qpisued$T
081. Si " SS3bd S Oat',
n*
z*
0
== ==7===
sssoms
•Z14:1Z'60*14
I
0 L.Lj 0,
:3CNZOA NVI330d
*****9ZESOW.L3*********
*
*
neN383CA0d VW V1VAH *
E01. 8819
*
*
HS1113 IXV1
3AI9W13X3 NI 00
- 0 *
CC CL *
CO *
• a *
••
..,..
-J Z
Cl) : i.
Li N .
r,
Z 0 "
N •
0N
....:
iNi fe-
e- y „....
0 a00
_ (N,
1-.04z
cr * co,e
Li
• La - n
I-000
‹-r1 *** z -1-u
,-ce 0
.
u
u
,.
.
N--x 0
:
* `10*-crvw
6
:88 03V8
lE/EESOZ
.241,0Et0 MHO
SZ : 91 [010 VISO
000011 98S00080/8
cu
Co
7r•
0.3c
OJ
C ("0 • =
N
VA.
V-&
3
Ca
CS)
-3
11019 mom
1090004 71•0110
t61,Z9P20-----:ffel
IHB vsyi
.VNIZOS. 13001
maul
-maw
cm•
azi
t-';' 7!
z3Hajw
YunS
V 0S73
01120A 0N3I14I0
I OS'Z xl
II,
zfl
'21.026014
L17:14
&'<g' V IVHso
.
W 4:*
rs, Le *
AVIV000
:3CNZOA VN3CI3
03 211
„
e-
\
03
cn
co
23d0d
03904073
y
oo
1%00
00 • 0
Z
ElE311
snNoe
* '
OS 'Z3 IIIIA0109
os*Z3 mono
*
*
*
*
= *
:8113 mem
= C==== ==
slIse51 1.00'
V3I210000d - L9 'MI ez04$ edIso
V300800d - 000 w01008.
SRECAN PUT1
1 ARTIKAL
80400
DATUM 08- 0-2012 VREME 17:58:87
G
:vCIOV13d
L
e ,50
UGOTOVINI
:oo
:ao
690 V000 VHSNO411313
V 00'01. 4 ' 5e .
A
PIB : ----
FISKALNIBLOKLe
lx 2.50
PUTHICK0
MILO
•
'VNI110109
-114)113.1.
nOd NVAIR
Hata:a Vucinouic
A
uo410
*VAt RAUH*
* HVALA *
-I.-
0(3
.19R01
KASA BROJ 6
:00
Zt0Z'OI1/0
02111 W1g
V101110 Ma
lx 150
PUTNICK0 VOZILO
r0000RICA
TL SOZINA
11C383CA0d VN V1VAH
:SIdiOd
414 V1VAH
i II3CSOd 1
M2
;
3>
Ca
3M•
A-
**************
N EXCLUSIVE
I FLASH
7 3 2
R. 109
POVJERENJU
kOHOW.********
489/T3
3ZN3E:
Z.
VOZN3E:
2.
KM.:
09:31
09:35
1.8
1.10
ZNJE.
==========
1.10
IR.:
1.10
4JE EUR:
---•••.-••••..
•••••••- .....
RACUN BR:
576/3T
*******,***************
* 0.0.0 IN EXCLUSIVE *
*
TAXI FLASH
*
*
9732
*
*
SL.BR . 104
*
* HVALA NA POVJEREN3U *
RACUN BR:
*********ET(YU)9264*****
POCETAK VOZNJE:
12.10.2012.
21:37
ZAVRSETAK VOZNOE:
21:41
12.10.2012.
PREDJENO KM:
1.8
*******ET(YU)9323*****
vOCETAK VOZNJE:
12.10.2012.
09:05
2AVRSETAK VOZNJE:
09:08
12.10.2012.
1.9
HREDJENO KM:
CIJENA VOZNJE: DODATAK
+
MENA VOZNJE: OODATAK
+
POREZ
1.05
0.00
...... = a =
1.05
0.00
4.
411/3T
RACUN BR:
0.0'IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 101
HVALA A POVJERENOU
FOREZ • ,0.0%
masime====
BONUS
0.0% -
UKUPNO EUR:
i**************
4 EXCLUSIVE
I FLASH
732
3R, 107
POVJERENJU
1.4************
0.45
ZNJE.
0.45
DE EUR:
0.45
12f
BONUS
0.0%
UKUPNO EUR:
=
1.10
0.00
=========
1.10
1.10
POTPIS' HVALA NA POVJERENJU
RACUN BR:
POCETAK VOZNJE:
12.10.2012.
ZAVRSETAK VOZNJE:
12.10.2012.
PREDOENO KM.:
CIJENA VOZNJE. UKUPNO EUR.:
ZA PLACANJE EUR:
UKUPNO EUR.:
0.50
= =
0.50
RELACIJA:
OD: 00: 2-o
0.00
00
0.95
0.00
=========
0.95
0.95
RELACIJA:
OD: DO: 00: PCN3d3CA0d N tilwAH
:0(
:0(
:0(
:VCI3V-13Z
******A*****************
0.50
RELACIJA:
OD: 00' UKUPNO EUR:
************************
,0.0.0, IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 107
HVALA NA POVJERENJU
CIJENA VOZNJE. ZA PLACANJE EUR: 0.95
0.0%
pnTPIS: HVALA NA POVJEFENJU
730/T3
RACUN BR:
POCETAK VOZNJE:
13:44
12.10.2012.
ZAVRSETAK VOZN3E:
13:47
12.10.2012.
0.7
PRED3ENO KM.: = = ======1.
BONUS
POTPIS: HVALA NA POVJERENOU
0.0.0 IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 107
HVALA NA POVJERENJU
************************
0.95
0.00
0.00
=====
(1O: *****44W***********4044**
CIJENA VOZNJE:
DODATAK
0.0% +
nn: 42o-
*********ETOU)9314*****
POCETAK VOZNJE:
19:38
13.10.2012.
ZAVRSETAK VOZNJE:
13.10.2012.
19:42
PREDJENO KM:
1.7
POREZ
PELAC I JA :
00:37
00:38
0.7
120.
.IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
*
SL.BR . 105
4 HVALA NA POVJERENJU *
*
1.10
RELACIJA:
OD: DO: 953/T3
OZNJE:
2.
VOZNJE:
2.
KM.:
1.05
0.00
=========
1.05
1.05
1.10
0.00
679/3T
733/T3
04' 4
14:20
00'0
%0'0
SnNOE
14:22
0.7
00 000
+ %0'0
Z3d0c
:?1n3 ONdn)(f
0.45
0.45
0,745
00•0
: 3CNZOA
NVIVO0C
One':
6'4 FL:a
60:a
:WA 0N3CO3dd
*Z4OZ'04'1,74
: 3CNZOA NV13SdAV2
*Z40Z*04'174
: 3CNZOA NVI330d
*****4,4E6(ni013*********
* n CN3d3CA0d iN
ViVAH *
*
SO4 'N8'1S
Z E e 6
*
HSV-IJ
* 3A ISnl3X3 NI'
IE/EEz
:88 NI-13Vd
om.
:UN BRI
500/3T
RACUN BR:
2IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9 7 3 2
SL.BR . 106
MLA NA POVJERENJU
******ET( YT)9319**0
.TAK VOZNJE:
0.2012.
19:
SETAK VOZNJE:
0.2012.
19:
JEW KM:
NA VOZNJE:
rAK
1.
0.
=======
1.0
.IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
*
9 7 3 2
SL.BR . 105
* HVALA NA POVJERENJU *
*********ET(YU)9314*****
POCETAK VOZNJE:
23:03
09.10.2012.
ZAVRSETAK VOZNJE:
23:08
09.10.2012.
2.0
PREDJENO KM: 1.20
0.00
CIJENA VOZNJE:
DODATAK
257/3T
A
.IN EXCLUSIVE *
40
TAXI FLASH
9 7 3 2
SL.BR . 102
* HVALA NA POVJERENJU *
+
IJA:
0.00
00
1.20
0.00
=== ======
1.20
1.20
UKUPNO EUR:
ZNJE:
1.10
0.00
=========
0.00
=Zia
.0% -
=========
1.10
1.10
1.05
POREZ
BONUS
0.0,
125/3T
.IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
* .
9 7 3 2
SL.BR . 102
*
* HVALA NA POVJERENOU
POREZ
0.0%
BONUS 0.0%
UKUPNO EUR:
RELACIJA:
OD: DO: POTPIS: 1.05
0.00
0.0% -
=.=======
UKUPNO EUR:
1.05
1.05
1s00
RELACIJA:
OD: 00: 1.( 0
POTPIS: HVALA NA POVJERENJU
°
,7e 919-
536/3T
IN EXCLUSIVE *
44
TAXI FLASH 9 7 3 2
SL.BR . 105
* HVALA NA POVOERENJU
*
0.95
0.00
========.
0.95
0.00
Mt=143 = ==.151 =
0.95
0.00
=======,==
0.95
0.95
464/3T
RACUN BR:
RACUN BR:
.IN EXCLUSIVE *
*
TAXI FLASH
*
o
9 7 3 2
*
SL.BR . 105
* HVALA NA POVJERENJU
*********ET(YU)9322*****
POCETAK VOZNJE:
22:38
02.10.2065.
ZAVRSETAK VOZNOE:
22:41
02.10.2065. 1.6
PREDJENO KM: CIJENA VOZNJE:
DODATAK
BONUS
====a====
UKUPNO EUR:
0.00
0.0%
=====.===
0.00
=====.===
00
C.Q0
Mite& 0_9
= =====
1.10
0.00
Lou
0.00
/4/) /-M
1.10
.0% +
1.05
CIJENA VOZNJE:
DODATAK•0.00
HVALA NA POVJERWU
A
ET(YU)9322*****
TZNJE:
19:19
VOZNJE:
5.
19:23
KM:
1.8
..6%
ruKEZ
POTPIs. RACUN BR:
*
*
10:48
1.7
1.00
POTPIS: HVALA NA POVJERENJU
/20
*
*
10:44
7.IJENA VOZNJE:
UODATAK
RELACIJA:
00: 00:
-0:
OZ/jEtt
.1N EXCLUSIVE
IX! FLASH
9 7 3 2
..BR. 102
IA POVJERENJU
POCETAK VOZNJE:
05.10.2012.
ZAVRSETAK VUZNJE:'
05.10.2012.
PREDJENO KM:
RELACIOA:
OD: DO: DO: LA s NA POVJEROJU
115/3T
*********ET( YU)9322*****
POCETAK VOZNJE:
06.10.2065.
09:42
ZAVRSETAK VOZNJE:
06.10.2065.
09:46
PREDJENO KM:
1.8
9
#04:4*
BONUS 0.06
0 EUR:
0.
O90999999 ETM)231 41
1.20
0:
0.0
========
1.0
1.0
.4N EXCLU:IVE
•
TAXI FLASH
9 7 3 2
SL.BR . 105
HVALA NA POVJER_NJU
---=
POREZ 0.0%
Pfr
RArUN BR:
lea
*********ETCYU)9314*****
POCETAK VOZNJE:
10.10.2012.
19:18
ZAVRSETAK VOZNJE:
10.10.2012.
19:22
PREDJENO KM:
1.9
CIJENA VOZNJE:
DODATAK
POREZ 0.0% +
BONUS 0.0%
UKUPNO EUR:
RELACIJA:
OD: 00: 30:
***00****ET(YU)9314*****
POCETAK VOZNJE:
10:41
09.10.2012.
ZAVRSETAK VOZNJE:
10:44
09.10.2012.
1.8
PREDJENO KM: 1.15
0.00
=========
1.15
0.00
00
1.15
0.00
1.15
1.15
DOTPIS: HVALA NA POVJERENJU
1.05
0.00
CIJENA VOZNOE: DODATAK
=========
1.05
POREZ
0.0% +
BONUS
0.0%
1
UKUPNO EUR:
0.00
00
1.05
0.00
=1.05
1.05
RELACIJA:
OD: DO: 00: POTPIS: HVALA NA POVJERENJU
33919/31
RACUN 13R:
33790/31
*
2IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.8R. 106
k NA POVJEREN3U
2IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
SL.8R. 106
*
0 HVALA NA POVJERENJU 0
g**ET(YU)9319*****
VOZN3E:
22:31
2012.
*********ETUU)0319*****
POCETAK VOZNJE:
14.09.2012.
10:34
22:35
1.9
2012.
NO
14.09.2012. PREOJENO KM: 10:37
1.8
CIJENA VOZNJE:
DOOATAK
1.10
0.00
RACUN BR
1837/3T
.IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
SL.8R. 105
O HVALA NA POVJEREN3U 0
*
*********ET(YU)93140****
POCETAK VOZNJE:
06.09.2012.
06:19
ZAVRSETAK VOZN3E:
06.09.2012.,
06:21
PREDJENO KM:
1.9
CIJENA VOZNJE:
OODATAK
1.10
0.00
mamaamamm
.1.4==aa==aa
POREZ
0.0% +
1.10
0.00
=========
BONUS 0.0%
0.0% -
UKUPNO EUR:
10 EUR:
0.00
1.10
1.10
RELACIJA:
:IJA:
nn:
.no:
nn:
IS:
NALA NA POV3EREN31
124/3T
2IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
SL.8R. 106
* HVALA NA POVJERENOU *
*********ET(YU)9319***4t*
POCETAK VOZNJE:
03.10.2012.
11:37
ZAVRSETAK VOZNJE:
03.10.2012.
11:41
PREDJENO KM:
1.8
CI3ENA VOZNJE:
000ATAK
1.10
0.00
1.10
1.10
0.0%
RACUN 8R:
1.10
POREZ
BONUS
0.0%
0.0%
UKUPNO EUR:
0.00
==== =====
1.10
0.00
=========
1.10
1.10
RELACIJA:
00: 00: DO: POREZ
0.0% 4.
0.00
BONUS
0.0%
1.10
0.00
UKUPNO EUR:
1.10
1.10
RELACIJA:
OM_
.
.
no:
POTPIS: HVALA NA POVJERENJU
P0TPis:
HVALA NA POVJEREN3U
POTPIS:
;
HVALA NA POVJERENJU
0
2c-e
LI 20
600/3T
RACUN BR:
34530/31
N EXCLUSIVE
I FLASH
732
R. 106
POVJERENJU
*
*
NYU)9319*****
!NJE:
13:31
13:38
2.0
43E:
1.20
0.00
RACUN BR: 2836/31
•IN EXCLUSIVE TAXI FLASH
9732
SL.BR. 105
* HVALA NA POVJERENJU
*
*
*********ET(YU)9314***** POCETAK VOZNJE: 28.09.2012.
14;46
ZAVRSETAK VOZNJE:
28.09.2012.
14:49
PREOJENO KM:
1.8
CIJENA VOZNJE:
OODATAK
+
1.10
0.00
0.0 IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
*
SL.BR . 101
*
* HVALA A POVJERENOU
*********ET(YU)9323*****
POCETAK VOZNJE:
15:15
21.09.2012.
ZAVRSETAK VOZNJE:
15:18
21.09.2012.
1.9
PREDJENO KM:
CIJENA VOZNJE: +
DODATAK
1.10
0.00
a=a=aa===
) %
0.00
===.====.
1.20
0.00
-
=========
1.20
1.20
POREZ
0.0%
1.10
POREZ
0.0%
+
0.00
1.10
-
0.00
=========
BONUS
0.0%
111111111
/
UKUPNO EUR:
111111111111111
RELACIJA:
00: DO: 00: 1.10
1.10
0.0 IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 103
*
* HVALA NA POVJERENJU *
*********ET(YU)93260****
POCETAK VOZNJE:
16:26
21.09.2012.
16:30
1.8
21.09.2012.
0605SIBSS KM:
CI3ENA VOZNJE:
DODATAK
1.10
+
0.00
=
1.20
20908/3T
RACUN BR: BONUS
0.0%
UKUPNO EUR: 1.10
0.00
=========
1.10
1.10
RELACIJA:
OD: DO: DO: POTPIS: HVALA NA POVJERENJU
1.10
0.00
= = = == = == a
1.10
POREZ
0.0% +
0.00
1.10
0.00
BONUS 0.0%
1.10
1.10
UKUPNO EUR:
RELACIJA:
OD: 00: 00: POTPIS: HVALA NA POVJEREJU
4/ 2-
--'---KRUUn Dm. 20543/3T
RACUN BR:
-****************
IN EXCLUSIVE
VI FLASH
9732
_.BR. 107
VA POVJERENOU
*****************
28107/T3
R:
VOZNJE:
10:02
012.
AK VOZNJE:
10:06
!012.
1.8
40 KM.:
1.15
=====.....
1.12
EUR.:
....... ==
CAVJE EUR:
VOZN3E.
0.0 IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 103
4*
- HVALA NA POVJERENJU
•
0
0
*
0
0
14:19
2.0
14.09.2012.
KM:
CIJENA VOZNOE:
DODATAK
1.15
0.00
0.0, IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 101
HVALA A POVJERENOU 0
.IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
*
SL.BR . 102
• HVALA NA POVJERENJU 0
0
*********ET(YU)9322*****
POCETAK VOZNJE:
20:39
24.09.2065.
24.09.2065. PREDJENO KM:
20:43
2.0
1
I CIJENA VOZNJE:
1.20
0.00
! DODATAK
.... =====
1.20
1.15
POREZ
0.0% +
0.00
1.15
0.00
JA:
BONUS
0.0%
UKUPNO EUR:
0
0.00
0.0%
=====aaa=
...
**************
N EXCLUSIVE
I FLASH
1 732
R. 108
POVJERENOU
A
=========
POREZ
%701-4
LTWShoftir
O '
1.15
0.00
CIOENA VOZNOE: +
DODATAK
1.15
▪
KFILAJM OM.
*********ETOW)9323****0
POCETAK VOZNJE:
17:40
28.09.2012.
ZAVRSETAK VOZNJE:
17:44
28.09.2012.
1.9
PREOJENO KM: *********ET(YW)9326*****
POCETAK VOZNJE:
14.09.2012.
14:16
SIMMS
•
1.15
0.00
0.0% -
BONUS
1.15
1.15
0=======a
RELACIJA:
OD: DO: DO: 1.15
1.15
UKUPNO EUR:
BONUS
0.0%
0.00
1.20
0.00
=========
1.20
1.20
RELACIOA:
OD: DO: DO: POTPIS: HVALA NA POVJERENDU
1**************
0.0% +
UKUPNO EUR:
RELACIJA:
OD: DO: DO: POTPIS: HVALA NA POVJEREOU
POREZ
POTPIS: HVALA NA POVJERENJU
33463/T3
1/2o.
12NrJE:
19:25
***********************
0.0.0. IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
1 9 7 3 2
SL.BR . 108
HVALA NA POVJERENJU
************************
VOZNJE:
19:28
1.7
!NOE.
1.05
2.:
1.05
JE EUR:
1.05
RACUN BR:
33343/T3
POCETAK VOZNOE:
04.09.2012.
10:24
ZAVRSETAK VOZNJE:
04.09.2012.
10:28
PREDOENO KM.:
1.7
120
339/T3
BR:
VOZNJE:
22:45
.2012.
ETAK VOZNJE:
22:50
.2012.
2.1
ENO KM.:
A VOZNOE.
1.30
EUR.:
1.30
====
1.30
RELACIJA:
00: 00:._ ..... .....
************************
0.0.0 IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 107
HVALA NA POVJERENJU
************************
RACUN BR:
30981/T3
POCETAK VOZNJE:
20.09.2012.
11:35
ZAVRSETAK VOZNJE:
20.09.2012.
11:39
PREDOENO KM.:
1.8
CIJENA VOZNOE.
1.10
RACUN BR:
27855/T3
POCETAK VOZNJE:
24.09.2012.
11:41
ZAVRSETAK VOZNJE:
24.09.2012.
11:44
PREOJENO KM.:
1.7
UKUPNO EUR.:
1.10
CIJENA VOZNJE.
ZA PLACANJE EUR:
1.10
UKUPNO EUR.:
CIJENA VOZNOE.
1.10
==========
UKUPNO EUR.:
1.10
==========
ZA PLACANJE EUR:
1.10
******************
0 IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 107
NA POVJERENOU
*******************
.ACANJE EUR:
************************
0.0.0. IN EXCLUSIVE
TAXI FLASH
1 9 7 3 2
SL.BR . 109
HVALA NA POVJERENJU
************************
..
RELACIJA:
OD: Do: tior s
ZA PLACANJE EUR:
1.00
1.00
1.00
RELACIJA:
OD: _.
00: i7206
\
0
vi-
* * * * * * *0
Lii
w
If)
U") •
*
*
r-)
*
z sr.
LAJ
ce
,_.
Cl)
m = in
-I or) rnI o lai
°:
Cf)
u a , n
LU
n
x .../ (V)
lal Li_
Z e-e
a-.
.
N ceu.
n
•
a)
z
LLJ
•
w".
r-)
C> u
J) 0
•
0
in
0') 07
II
0
••
▪
RACUN BR: RACUN BR:
-
--
125/31
A
*
•
2IN EXCLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
*
SL.R. 106
* HvALA NA POVJERENJU *
382/31
RACUN BR:
•IN EXC LUSIVE *
TAXI FLASH
0
9 7 3 2
0.0 IN EX CLUSIVE *
TAXI FLASH
9732
SL.BR . 103
* HVALA NA P OVJERENJU *
SL.BR . 102 *
* HVALA NA P OVJERENJU *
*********ETUU4322*****
POCETAK VOZNJE:
07.10.2065.
14:24,
ZA VRSETAK VOZNJE:
07.10.2065.
14:28
P REDJENO KM:
2.1
CIJENA VOZNJE:
1.25
DODATAK
0.00
*********ET(YU)8318*****
POCETAK VOZNJE:
03.10.2012.
11:47
ZAVRSETAK VOZNJE:
03.10.2012. 12:00
PREOJENO KM:
3.8
CIJENA VOZNJE:
2.65
DODATAK
0.00
*********ET(YU)932S*****
POCETAK VOZNJE:
06.10.2012.
11:56
ZAVRSETAK VOZNJE:
06.10.2012.
12:11
P REDJEND KM:
10.1
CIJENA VOZNJE:
DODATAK
+
=========
1.25
2.65
POREZ
0.0%
POREZ 0.0%
0.00
====
BONUS
0.0%
UKUPNO EUR:
BONUS 0.0%
2.65
0.00
UKUPNO EUR:
..=====.0
2.65
2.65
RELACIJA:
OD:
DO:
RELACIJA:
On:
Do:
POREZ 0.0%
0.00
------- =.
1.25
0.00
----- = =
1.25
1.25
BONUS 0.0%
6.00
0.00
..=======
8.00
0.00
========6.00
0.00
UKUPNO EuR: RELACIJA:
OD:
DO:
DO: -
6.00
6. 00
POTPIS: HVALA NA POVJEREJU
,
DO:
340/31
POTPIS:
HVALA NA POVJERENJU
PoTP IS: HVALA NA POVJERENJU
-J
<C
= c_D m
NcrLuicto
C/3
=
OC
• 3C.4.1
o
11%-n
Aid
am
sir: KatOric Miodrag
A
IthiCk0 uOzilo
4,50
.1:)2
."
LL, SO
IlifeNI„.
^,
-*CZ)
cc 6o g- cr
.CC
A.O.Pomorski saobrack
KAMENARI
HERCEG NOVI
PIB: 02007479
Ag
!r.
a32e.
4,50
ZA A
0,65
ZNOS POREZA Ar47,00% 0,65.
IKUPNO POREZA ------ ' - c
4,50r,
c
EV E5
" CL
C3 CL
ZC4ZI
P4CL.C.C1,:•
6.1
ONO
1 GOT011'INI ----5amenari
SRECAN PUT I
00006
IC0141TROLE
DATUM 00-10-2012 VREME 21:32:03
F I SKALN I BON 0 RM991237
-- --
1 ARTIKAL
-
\
03904315
-
k.sy:ocwoolt.
'eaksnwitioasKsocest000stisso
NAZIV / IME IZDAVAOCA
e
:
4101"Ait*Vnailiff.1:4,i00.3,Vid.6,v6v0.4,:tr 4*,40w.4.**Aii.
-
.11..•••
_
hr
SjediMe (prelliiraWate):
--tzttit36,-
4.
. .
P18:
1
2-
/z p 5 k,/?- 51-a 6-4--0
i
,
.
Vai natog bt.
, Natin Cdpreme
Uslovi pladanja ,
Red.
Proclajna
Jed.
ajena
broj VRS A PROIZVODA USLUGA mjere Kolreina sa
PDV
S
201
Redni
b roj
PIB:
Racun
-
(N,f 1I NICk
VRSTA PROIZVODA - USLUGA
VrijednOst
sa PDV
'
I ,,
Li ....
br..
Jed.
mjere
Kolidna
4
.30
/s
VRIJEDNOST
P°jedinaena
cijena
sa PDV
sa PDV
o
I
1
,WZIFFAMMIXIMM31
E A-
Ji 0
..
G
0
:10
IIIII=
NEI
go e
11
,:-.1m 4'
._
SVEGA:
' A's
ACLJE SE PRIMAJU U ROKU Oo '
1 REKLAM
()Al,*
FAKTURISAO:
•
7-1
C64R10:
NAZIV / IME IZDAVAOCA:
Sjeate Virebivalgte . Mjesto: Datum:
PIB:
.
20egod.
R.AelLTN Br. ,
cojideanjana Vrijednost
aed.
Red.
Kblioina .P:
USLLIGA
mjere
VRSTA
PRO,IZVODA
broj
sa PDV
sa PDV
141 OW
Do i3g ,
ecr(C
z ab OvJpr.id;'.
0.0.0, IINIEHE6R0-6AS'
ludillia bb
BERM
FBI
82389355
IBM
RA 83609884
15,80
lx
CO 68S
15,88 A,
UNUPAIFOTAL
15,88
PORE2 A n 17,8E1
2,30
P98811 9
15,88
UKUPON PRO8E1 15,81
15,81 I
!A
81,50
11,84
11,84
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A=17,00%
UKUPAN PDV
,000 01
00001
Kasir: ZLATKO V.
'Kasir: RAJKOJ3;
7,246 x
I
110
Eurodizel
180191153
10,00
TOTAL_
UKUPNO ZA A, -,
IZNOS POREZA A=17,00%
1,45
UKUPNO PORE2A
1,45
10, 0 0
U GOTOVINI
10, 0 0
U GOTOVINI
VN:20 Gotouinai
VN:20 Gotouina
R107884 K:
R105767 K:
0002
HVALA NA POSETI !
HVALA NA POSETI !
1 ARTIKAL
004054951
00100
1 ARTIKAL
00173
17:44:48
DATUM 14-10-2012 VREME 11:55:32
DATUM 14-10-2012 VREME 16:16:06
FISK. BLOK BROJ
03.10.2012
FISKALNI
MLA RA POSJEI1
10, 00
:Teen' naftni lis
81,50
BROJ ARTIKALA
(B
TOTAL
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A=17,00%
UKUPNO POREZA
81,50
TOTAL
GOTOVINA
15119
18.18,2012
JUGOPETROL AD
B.S. NIKSIC 2
HERCEGOVACKI PUT BB
NIKSIC
PIB: 02013258
JUGOPETROL
MOTOR
BS NIKSIC
13 JULI BB
PIB: 02013258
2,38
UKUPNO r88
60100109
0.0.0. "OM PETROL"
Sutuara bb - KOTOR
"VUK&PETROL"
Lijesnje bb - PODGORICA
PIB: 02276917
1
00001 Mania
53,330 x 1,50
80,00 A
1000,00,10 EUROSUPER 95
1,000 x 1,50
1000,00,12 GLAZER SUPER SJAJ 1,50 A
BLOK
F I SKALNI BON
F ISKALN I BON
VG01317
G RM 3923805
3923054
RM991236
3923055
G RM991239
Automat broj: 2
Racun broj: 388869
SSZ80££
PETROL
h2SE001.1d
NO 13
*****************
3W3CW ZI8Z-60-0£ wnii)
*VA RA6UP
JUGOPETROL AD
1UNIRIU
I
RE00 L1200
HVALA *.
MOTOR
i Il3CSOd UN UlUAN
HIP:-----02274639
B.S. JUGOPETROL
{ 00'0S
D.O.D. " S & M
01.10.12 #017478
INIA0109
ZABLJAK
FISKALNI BLOK
BENZINSKA PUMPA *BIJELA*
!
13:333x 1.501
PIB: 02013258
BIJELA bb
92 'L
VZ3d0d ONdn
BNB
C20.00 A.
"
00001
HERCEG
NOVI
:41iy,\UZ3d0d SON
SOMA C20.00'
Kasir. : VLADIMIR G
PIB: 02217376
OSH.ST A C20.00
• 4 U VZ
CE".4,
46,667 x 1,50
12.P0 17% C2.91
00001 Marija
-- II -WIG
1
UK.FOREZ C2.91
Eurosuper 95
A
• 70,05
33,340 x 1,50
**OKUPHO C20.00
00'05
56 adnSOW
50,01 A
GOTOV1HA C20.00 6 EUROSUPER 95
TOTAL_
E3ED
OS't x 8FP4PE
BLOK013553 #0000
UKUPNO ZA A
L
70,00
KAS1R 01 01 22:17 UKUPNO ZA A
3Ilealr0 e0 I N IS 100(
50,01
OMR 03710110
IZNOS POREZA A=17,00%
.10,17
614/029Z0
:91d
IZNOS POREZA A=17,80%
7,271
UKUPNO POREZA
869 LEZ L9 Z0E+ .T81
UKUPAN PDV
7,27
3 14e0 0c0Ped
TOTAL
GOTOVINA
50,01
50,01
BROJ ARTIKALA
FISK. BLOK BROJ
08.10.2012
0001
00048960
Y'
R 32593,W
Ok
Jhl" -MUIUK
DA
0"
23:23:37
F I SKALN I
G
VN:20 Gotoui
EIL_C)11
RM 3905061
:39:11
E3C1t4
a3
VG81972
M991308
1n5
ca
I- l-
4=! -:
tNI
44
Le, *& DC 1.6 ra.) 7.;
c=
.17
--I
aO0 CO
fOI
I
44
I-.
0
0
•Sa
-
0 0
••••
V00° .- Ln
7d:
C=1
intri
r 1""
I
IMP CIO CO a=0
r%.1
OD
•-•-
I
CC
1 =s VI CZ;
r•J
1-•
• • IN ••n•
• siC La.1= Ca 0
O. • L
L. CO
CC Ca. •
0
lei
tot .c 0
all
I•cc • CL. CL.
.
0
•
y tei co,
•••••
OD
to,
n--
f
••••• ••,c tit 0 tol
La- VCC
CO
PARKING -RIVA KOTOR
MOTOR
3923070
PIB: 02013274
00001 suetozar ulahouic
,umwaa
Automat broj: 1
Racun broj: 49049
S8
oa6aualuow momni
U GOTOVINI
BS Kolasin
Tel. +382 67 201 552
PIB: 02630419
00001 Vukiceuic Isidora
7
10,490 x 1,43
EUROSUPER 95
A
15,00
TOTAL_
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A=17,00%
,UKUPNO POREZA
15,00
15,00
2,18
2,18
U GOTOVINI
15,08
HVALA NA POSJETI!
00446 80479
1 ARTIKAL
DNEVNA TARIFA
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A=17,00%
UKUPAN PDV
TOTAL
GOTOVINA
2,000 x 0,90
1,80
1,8
0,2
0,2
1,8(
1,8
000
BROJ ARTIKALA
0025870
FISK. BLOK BROJ
18:01:0
08.10.2012
F I SKALNI EIL_C)1.6
( PETROL
doo
HZINSKA KIWI 1
27 WT BB
JUGOPETROL AD
-
KOTOR
BS BERANE
IB:
lel: 640-150
SREECANI
PlJlr
1
00001
02247712
LP: cz,
#343497 Kasir: UL SLAV. CD gm
D.2012
FISKALNI BLOK
9 x 1,38
CO 1.4
7x 1.380
38,88
Eurodizel rrt
c10.001 A
DIZEL
e10.001 Tana W2-14:
30, 00
13.1
e10.001 UKUPNO 2
ST.A
ee
el.453 IZNOS PO
'A A 17% 4,36
=r1430t
e1.453 UKUPNO REZA04
'OREZ
4,36
RIPHO c10. 001
.9610. 001
1.
38,00
gD
•6101(215955 #000001 U GOTOV NI
VN:20Gotbuina_,,A!_i
20:46
IR .01 0001
R 36255 K:
RR 03304144
HVALA NA POSJETI I
1 ARTIMAL
00104
DATUM 05-10,,2012 VREME 15:19:18
g
FI PiALNI BON
JPS
-
JPK
B. S PLJEVLJA
PIB: 02813258
B.S. ZABJELO
PODGORICA
PIB: 02813258
00001
00001
Kasir: MIROJE M.
1
14,493 x 1,38
A
20,80
Eurodizel
TOTAL
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A.17,00%
UKUPNO POREZA
20,00
20, 08
2,91
2,91
U GOTOVINI
20,00
VN:20 Gotouina
R181287 K:
HVALA NA POSJETI
00357 00357
1 ART IKAL
DATUM 04-10-2012 VRIJEME 15:56:51
Kasir: GOJKO.K
13,699 x 1,41
A
20,0
Eurosuper 98
TC1TAL_
UKUPNO ZA A
I2NOS POREZA A. 17,00%
UKUPNO POREZA
20,&
28,01
2,9
2,9
U GOTOVINI
20,0
VN:20 Gotouina
R134653 K:
HVALA NA POSETI !
00357
1 ARTIKAL
DATUM 11-10-2012 VREME 14:27:39
F I SIIALNI E101,4
F I SKALNI BON
G RM991317
3923059
RM991190
3923061
S 3923042
9913411
"JUGOPETROL"
.ta petrouita br.2 - PodgarlIca
IZINSSA STANICA PODGORICi
I.Crnojeuita bb - PODq/
AD "JUGOPETROL"
NB: 02013258
RIC
Trg Mata Petrouita br.2 - Podgorica
JUGOPETROL AD
DARKO I.
B.S. 2ABJELO
BENZINSKA STANICA PODGORICA 9
KOTOR
13,333:
PODGORICA
Bul. I.Crnojeuita bb - PODGORICA
BS BERANE
Jper 95
PIB: 02013258
PIB: 02013258
PIB: 02013258
---6
1
:
08801
DARMO
I.
00001
1
0 ZA A
Kasir:
MIROJE
M.
Kasir:
MARJAN
C.
14,493 x 1,38
PORE2A A.17,00%
14,493 x 1,38
21,739 x 1,38 Eurodizel
20,08 P
N PDV
20,00 Eurodizel
A
A.
30,00
Eurodizel
UKUPNO ZA'A
20,0E
T AL
20,00 TOTAL_
TOTAL
230,00 IZNOS pOREZA A.17,88%
2,91
RNA
20,00 UKUPNO ZA A
30,08 UKUPAN PDV
UKUPNO ZA A'
2,91
2,91 IZNOS POREZA A.17,00%
IZNOS POREZA A.17,00%
4,36
ARTIKALA
2,91 UKUPNO POREZA
4,36 TOTAL
UKUPNO POREZA
20,08
• BLOK BROJ
GOTOVINA
20,0E
2,13 00
0.2012
AOTDVINI
30,00
U GOTOVI
'
BLO
FISKALNI
00'Ootouina
BRD1J ARTIKALA
VN:28
0001
ucol 178256,M:
RM 3923919
FISK. BLOK BROJ
R 358
0017342.5
NAL NA POSJETI 1
05.18.2812
23:03:2E
.,,
HUALA NA POSJETI !
1 ARTIKAL
00354, 4
DAL
FISKALNI
EIL011
Rn202495
TUM' 309-2012 VRIJEME 16;28:37
8:23
G RM 3923919
VG01860
FISPcALNI ,00t4
\
i--31a61
991190 142
HVALA NA POSJETI !
,
Rn200412
)1/f/
>2 c m: cz
c
''
ca) c,
0.., CD cu __,
3
3
3>
CO
Cl,
CO
3>
e3 -I . c/
,,,3 -n.
Nt, : 4•1 I co,
-o
s '.7 o 1:3
CO
1
3>
-•
-13 on
.
0 ; -,
6 I'n 2 ___, , CI
4,.-. c-,
CO
-:: oc CI CU
:2> -
.'t
-.4 ..
Ic ....
3c iv
a"
.., Tv 3z.
I NJ 3>
3>
r-o
n
11
I
,
..•
......4
I
3>
CO CO co
CD CD a)
CO CO co
NJ
I 3> ...A
2>
tal
.;
13z)
'5,9- 8.4)
En so so .5:11
„pa
Eli
an,
cR
*4=
CD
00
CO CO U3 p.
cn co 4= *.
X x
c...)
03 CO CA CM -.4 V
0) 0)01
C4I CrI CD CD V
--ErtIFIWIL
>1‘7111•111M.17 >!'1711.7111. n •
OIL COMPANY
. 7.7
"Pr
Bul. Sv. Petra CetInjskog 130
81000 Podgorks, Montenegro
RACUtn_i_g_an
Serija 13\
19
45761-1
0 219415
Datum:
LUKorggenegro
I
BS Tolosi
TEL: +382 67 639 291
PIB: 02630419
7,250 x 1,07
00001 Milena Adzic 10,01
A
EURODIZEL TOTAL WPM ZA A
1ZNOS POREZA A.17,00%
UKUPNO POREZA BS Tolosi
•
0 219416
erCOlukoll.co.me
TEL: +382 67 639 291
PIB: 02630419
7
00001 Marina Pauiceuic 7,250 x 1,38
10,01
EUROD1ZELA
Bul. Sv. Petra CetInjskog
81000 Podgorlca, Montan m
P18:02630419
PDV: 30/31-05761-1
Tel: +382 20 219415
Fax: +382 20 219416
e-mail: mailer(glukoil.co.me;
11E3,01
TOTAL
10,01 Cijena
,E
.
I z n o s•
UKUPNO ZA A
1,45
ZA
A.17,00%
IZNOS
EZA1,45
UKUPNO PO
1E1,01
10,01
1,45
1,45
E •
jC).
10,01 U GOTOVIN I
! :141
Huala na posjeti
1 ART IKAL
00145
00143 -10-2012
VRIJEME 09:42:09
1 DATUM 07
I SKALN I BON
03307186
R11003229
10,01
U GOTOVINI
LUKOIL Montene ro
LUKOILMontenegre-----
Huala na posjeti
1 ARTIKAL
00271 00274 DATUM 09-10-2012 VRI3EME 12:00:00
F I SKAL N I BON
03307186
G R11003229
PDV 17% zero
DuplIkat ne
bun prImlo:
(potpie primaoca)
Robu I moun primlo:
gkialet niz page&
(Polim Pamir*
greala Aet poya
6ZE0IEE
68b£08Wd
1,4013 IN1tIWSI
£0 : h£:EI 3W3C1dA ZI0Z-0I-h0 wnima
1V1IIIIV 1
96S90 ZSSOO
ZO'ZZ
INIA0109 n
AZ i£
VZ3d0d ONd0W0:
AZ `£ tOO rLI=V VZ3d0d SONZI'
Z0 `ZZ
VZ Down:
Z0 ZZ
-1tOJLOJI.
zezz
00 6 0
ISOEZ6F i II3CSOd UN U1VAN
31 ISM!
hi T
4500 `Z U tellOd SONZ
VZ ONd051
.1.2
ginone euenor z0000. :Nex 0130,L
688SM° :81d
ChS-17EZ 00 : 181
Z:Wd
EZE:141.
upoopod "wq emeg ej
V3Id0900d SO s
vci Cod ecuo0
erv1100 008
00 • 0 S0N08-1013d
70 <= =
cp.DC. Gl
4= PO C3
CM CD 1--I
a' c0
0.1
Gl G
....
7C 7C c... MC
• • a. ...
3>
r3> 5
ai
MI
X>
= .--, C= __I
7C 1,4 7T —1
CC 7C C= en
13 CM -0 6.;
2 CO 7=
13 —1
'13 C3
C7 '3 1..4 3>
xi m 3>
me./
CV 3> 3>
3>
3>
II
FA
o
€32
JUGOPETROL A.D
TRG MATA PETROVICA 2,KOTOR
B.S. PODGORICA9 KASA2
BUL. IVANA CRNOJEVICA BB,PODGORICA
PIB:
02013258
UZ3d0d ON(10
89'1Z
09
II6ZLOI :vrPed
66108i
euTno709 oz:
INThQjj
89'1Z
invooinv Odl
X OES'LZ
(9d)
IhZIssu
NOB- • IN-110WSIA D:
e040:8I
3W3d6 ZIOZ-81-£8 ;cud
1VNI1dU I
CD
7C CD
r
Cu CO
CD CD
-1 .4.
r
se6 jojeu
6V1S1136S
# Broj transakcije: 1840
# Automat za g orivo: 01
Eurodizel
21,739 X
LJKIJF3 NO :
1,38
STOPA A
17,0%
POREZ UKUPNO
PROMET A
GOTOVINA
PLACENO:
KUSUR:
18-10-2012-14:38
EVBR: 03923178
# 000707
F
Pre
r•-•
3>
30,00 A
3C),()()
4,36
4,36
30,00
30,00
30,00
0,00
FISKALNI ISJEECAK
>00(
iCI
A
A
1818116AF4972A9F83C0
C7E8EB5D6C3B8C88EC62
80001
JPIS A.D
TRG MATA PETRTOVICA2,KOTOR
BS PODGORICA 4
CETINJSKI BUT BB
POOGORICA
PIB: 02813258
:
LIKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A=17,00%
:UKUPNO POREZA
PODGOR/CA 9;
bb - PODGORICk
PIB: 02013258
f00001 DARK0 I.
'
30,80
-----------------------------10,6E1
-- --A
;-4,36
4,36
iGOTOW
211
ttetro
o
*1
a-71:
:11:•:
10 3:86
,BRO1 fikiKALA
3LOK BROJ
'012
/0A0 )
__ ___ _ I
14,493
A
RM 3923919 00171954
26:33:14
--------------------- UG01860
-- HVALA NA
POSJETI !
Ph198487
03923063
!
TOTAL.
UKUPNO ZA A)
IZNOS POPEZA A- , 0%
'IKUPNO POREZA
2E3
-
0001
ISKALNI E3L_C311
•
.40,41
ZORA .R
•
0
21•!,!:
1
lUKUPNO 2A A
fIZNOS POREZA A=17,00%18,
jUKUPAN
I CA
g
eopleMAPIZI
Orifrleald
!30,00
FISKALNI BON
tg:g:
7,246 >1 . 1,38
iEurodizel
GOTOVINI
30,00 i
Huala na posJetil
1 VN:20 Gotouina
R1145?7 K:
HVALA NA POSJETI
00237 80237 1 ARTIKAL
DATUM 08-18-2012 VRIJEME 16:49:41
R11991377
BEN2INSKA STAN/CAbr.2 - Podgoripi
Bus. I.CrnoJeulea
21,739 x 1,38
A
30,0P
-
TOTAL
AD "JUGOPETROL"
Petrouida
1
MILUTINJ
turodizel
Trg Hata
Gotouina
1 99 X:
00282
HVALA NA -POSJETI !
1 ARTIt
DATUM 11-10-2012 VREME 18:15:
FISKALNI Elt]
nZ 0,1991196
3923049
FAB LIVE BENZINSKA STANICA
D.0.0.."FAB LIVE"
Be/viral bumpa "FAR LIVE"
Mahala bb - Golubouci
P 0 D G 0 RI C A
PIB: 02238942
00001 Stanka
1
10,870 x 1,.3S
10 EURODIZEL •
15,08.A
UKUPNO ZA A
IZNOS POREZA A . 17,00%
UKUPAN PDV
TOTAL
GOTOVINA
Fab live d.o.o. 81304 Golubovci, Mahala bb
Montenegro, Cma Gora
Tel: ++382 20 872-451,606-330
Fax ++382 20606-330
2iro radun: 10-9767-33
7
15,00
2,18
2,18
DANA e
L.
KUPAC 15,00
15,80 k USLUGE
BROJ ARTIKALA
FISK. BLOM BROJ
05.10.2012
0001 :4
00360289 17:58:19
FISKALNI EILOK
RM 33010450
VG01741
Automat broj: 1
Racun broj: 366257
HVALA
JERENJU
-
D. 0.o.
PAPIC
PREDUZE6E ZA PRQIZVODNJU, PROMET I USLUGE
GieFS?e4
,g4106)4_
84210 Pljevlja, Radosavao 22
Tel. 0872 83 606, 067 801 275
Mati6ni brot 02366576; &fra cy. 18220
Reg. br. 5-0149331/001
tro radun: 55900-601-7-10906
Pljevlja, _... god.
RAoUN Br.
200
Red.
broj
Jed.
Mj.
NAZIV ROBE
H0-7CA--
frAy
Cljena
if(04-Yf
Porez na promet nije zaradunat na osnovu izjave kupca br. Roba slu2i za dalju proda*
Fakturisa
Kol.
IZNOS
/49c)(
o
.
. 200
... god.
7-N
-
adititibT
a
r
if-j7 6/
br. 3/20/2
504- 5,4-0 (ci
Vag nalog Natin otpreme Uslovi plganja
Red.
Jed.
broj Kolkina mjere
Cijena
NAZIV ARTIKLA
IN0S
3 :50
JE SE PR1MAJU SAMO UROKU 0
DANA
4.1
40-•
;645-403, 645-405
" OKOV "0.0.0.
26 - PODGORICA
PRODAVNICA 9 " OKOV
JOSIPA BROZA TITA br.
Strazica bb - PLJEVLJA
*** HVALA NA POSJETI ***
*** VAS RACUN ***
PIB: 02226782
86507Podloloka za nitne DIN 9021 fi 8
8.040 X
2:10
*A
86340Matica DIN 934 M6
0.020 X
0.70
0.88
0.01
2735Vijak DIN 933 6x1008,8
0.020 X
4.85
*A
580421ak sprej "FLY Color" RAL 9005
0.10
1.000 X
3.00
*A
58029Lak sprej "FLY Color" RAL 5010
3.00
1.000
X
3.00
*A
58035Lak sprej "FLY Color" RAL 7001
'.3.08
1.000 X
3.00
58041Lak sprej "FLY Color"
X
1.000
3.00
*A
3.08
RAL •9005
- *A
3.00
Porez A % = 17.00
Ukupno za A
Iznos poreza A
Ukupno poreza..
TOTAL: Gotovina:
Uplaceno:
Kusur:
Br. fiskalnih bonova: 140015
Kasir: Operator 01
Kasa: 000/
Artikala: 007
Datum:11-10-2012
Vrijeme:13:29
FISKALNI BON
RN 3309312
•
▪
▪
ATLASBANK A
UPLATNI tTEDNI LISTIo
UN: 314026aturn
broj pOs.
jedinic
novo stanje
*580.00
292940
ATLAS BARKA AD PODOORICA
50900000711721677
adresa
svrha:
kontrolor
()briar.- 107
LJETOP I S DOk,
KNJ I ZARA
" KULTURA"
MOSROVSKA BB -PODGORICA
* HVALA *
*******
PIB: 02065002
1 940.2012
#000047
*FISKALNI BLOK
lx 0.80
AVLICIKONI c0.80 A
x 0.95
SKALPER
e0.95 A
x 0.20
LI SELOTEP
c0.20 A
MA
t1.95
CST.A
t1.95
IPA A
17%
t0.28
POREZ
c0.28
KUPNO
:95
T.
el.
el.
9E5
810K000038 #000001
'R 01 0001
15:54
e). gm ft/301223
I,..JETOP I S C)00
KNJ I ZARA
" W.X..111112)k"
03'
wm-N101:1?
ClildliN liZ
MOSKOVSKA BB -POO6ORICA
* NVALA *
ifitiHHHHE
PIB: 02065002
12.10.2012
#000038
FISKALNI BLOK
ix 0.65
TEX MARKER
e0.65 A
lx 0.65
TEN MARKER
c0.65 A
ix 1.00
TRATO MARKER
0.00 A
SUMA
e2.30
OSN.ST.A
c2.30
STOPA A 17% c0.33
UK. POREZ
c0.33
**UKUPNO
GOT.
€2. :9()
FIS.BLOK000033 #000001
KASIR 01 0001
14:32
RN 03301323
'8'8d
Urn
U SWI
8 SL'?
gTUDIO
BIZMON
U.DRNILR KISS 3
P ODGORICR
VLRSNIK XXXXXXXXX
BIZMON
V.ORNILR KISS 3
P 0 0 G ORICR
ULRSNIK . xxxxxxxxx
NIP '02376636
NIP' 237GG3G
:wad
(39'0
STUDIO
tTUDIO
'U'Od
'Els
03/10/2012 17.40
400 R-SLUZBENIK
5,00 R
01,00
20,00 R
USLUGE
20X
USLUGE
EndlUNS
'HS 835188N
NUM@ 1:01 . A3
OZDZEZO 'Did
MEOU-ZBIR
OSN.ST.R
0 .1 AR II d
I Milad ormorin - I CU
POR R 17x
UK.POREZ
tlE0JUZBR
GOT.
.U321 ISE. 000
.
05/10/2012 17.34
400 R-SLUZBENIK
815,00
3X -
45,00 R
USLUGE
45,00
OSN.ST.R -
, 6,54
POP A 17/
6,54
UK.POREZ
'45,00
tIEDJUZBR
45,00
GOT.
25,00
25,00
3,63
3,63
25,00
25,00
8R000005
BLOK
BLOK.FISC.BRO00004
4D PM 3303050
'KOK
8R000005
BLOK.FISC.BRO00004
4D RN 3303050
x
cr,
W
1N 7 CD
cri tmn
u3
.„„
""..1
ti; ER
cn
cn cn co CD CD
3> 3>
3> "'
BUNION
V.DONILR KIM 3
P ODGORICR
WASNIK . xxxxxxxxx
NIP 02376636
09/10/2012 18.10
400 R-SLUZBENIK
2X
USLUGE
OSN.ST.R
POP R 17/
UK.POREZ
tlE0JUZBR
GOT.
@4.00
8,00 R
8,00
1,16
1,16
8,00
8,00
BR000005
BLOK
BLOK.FISC.BRO00004
4D RD 3303050
BIRO/140NY"
PIB: 02249286
Registarski broj: 703
KOSOVSKIH 3UNAKA BR.6 • 20000 PODGORICA•020/218-667•www.blromonbco.me
Certified
Sales Partner
Service Partner
Ime kupca:
NARODNA STRANKA CRNE
GORE
Lokacija kupca:
PODGORICA
PIB kupca:
PDV kupca:
Por %
JM
Naziv
Rb
RIS
PAPIR DOUBLE-A 80gr
17
gifra djelatnosti: 052721
you can
PDV:30131-00733-9
Canon
ERSTE:640-4928-08
Raoun br.
675/12
Dana:
18.09.12
Cjena sa Rabat Cjena bez Cjena sa Vrijed. sa
Kolicina rabatom u
rabata sa rabatom i rabat. i
PDV
bez PDV
sa PDV sa PDV
3.20
3.744
Vrijednost bez rabata i PDV:
Porez %
17
Osnovica
16.00
Iznos PDV
2.72
Prod Vr.
18.72
Vdjednost rabata
Vdjednost sa rabatom
Vdjednost PDV:
Faktuma vrijednost:
3.744
18.72
16.00
0.00
16.00
2.72
18.72
BIROMON7'
P I B: 02249286
Registarski broj. 703
• KOCIVSKIH JUNAKA BR.6 • 20000 PODGORICA • 020/218-667 . www.biromont.co.me
you can
i. Certified
Canon
Sales Partner
M' Service Partner,
Ime kupca:
NARODNA STRANKA CRNE
GORE
Lokacija kupc,a:
PODGORICA
PIB kupca:
PDV kupca:
Por
JM
Naziv
Rb
RIS
1 PAPIR DOUBLE-A 80gr
Porez %
17
ifra djelatnosti: 052721
PDV: 30/31-00733-9
Osnovica
16.00
Primio
linos PDV
2.72
Prod Vr.
18.72
17
ERSTE:540-4928-08
Raeun br.
725/12
Dana:
08.10.12
Cjena sa Rabat Cjena bez Cjena sa Vrijed. sa
Kolicina rabatom u
rabata sa rabatom i rabat. i
bez PDV
PDV
sa PDV sa PDV
3.20
3.744
Vdjednost bez rabata I PDV:
Vdjednost rabata
Vdjednost sa rabatom
Vrijednost PDV:
Fakturna vrijednost:
3.744
18.72
16.00
0.00
16.00
2.72
18.72
BIROMONT
PIB: 02249286
Registarski broj: 703
Sifra djelatnosti: 052721
KOBOVSKIH 'UNRRA BR.6 • 20000 PODGORICA•020/218-667.www.biromont.co.me
Certified
Sales Partner
Service Partner
!me kupca:
NARODNA STRANKA CRNE
GORE
Lokacija kupca:
PODGORICA
PIB kupca:
PDV kupca:
Por
Naziv
Rb
JM
RIS
1 PAPIR DOUBLE-A 80gr
Porez %
17
Osnovica
32.00
'zoos PDV
5.44
Prod Vr.
37.44
17
you can
PDV:30/31-00733-9
Can ern
ERSTE:540-4928-08
Radun br.
713/12
Dana:
01.10.12
Cjena sa Rabat Cjena bez Cjena sa Vdjed. sa
Kolicina rabatom u% rabata sa rabatom i rabat. i
bez PDV
PDV
so PDV sa PDV
10
3.20
0
3.744
Vrijednost bez rabata i PDV:
Vdjednost rabata
Vrijednost sa rabatom
Vrijednost PDV:
Faktuma vrijednost:
Primio
3.744
37.44
32.00
0.00
32.00
5.44
37.44
JUMEDIA MONTdoo
-Dan
PDV: 30 31-01678-8
PIB : 02266148
PODGORICA, 13. JUL BB
Tel: 020/481-506
Fax: 020/481-511
'TIC- 530-1811-12
520-87100-93
510-10522-96
Kupac:
PODGORICA, 11.10.2012 godine
NARODNA STRANKA
PODGORICA
Vasa Raidkovi6a bb
PIB: 02055953
Faktura br. 1598,
PDV:
•Jkla osnovu:
Red.
broj
fakturigemo Vam:
NAZ1V PROIZVODA/USLUGE
314
Koiidna
Cijena Vdjednost
bez PDV bez PDV
Rabat
(%)
PDV
Stopa Iznos
°Jena
sa PDV
Vrijednost
sa PDV
NARODNA STRANKA KOALICLIA
SRPSKA SLOGA IZBORI 2012
oglas na 1/2str.0 boji 09.10.2012.
1
820,52
820,52
50% 17%
69,74
480,00
480,00
oglas na 1/1str.0 boji 12.10.
1
1.461,54
1.461,54
50% 17%
124,23
855,00
855,00
pountia MARKETING
II
:
Plawanje: virmanski.
Rok plawanja: 3 dana.
Za neblagovremeno plamanje obraeunavamo zateznu kamatu.
U slueaju spora nadlezan je Privredni sud u Podgorid.
Vrijednost bez PDV
Iznos rabata
2.282,06
-1.141,03
Osnovica co 17%
PDV po stopi 17%
1.141,03
193,97
ZA UPLATU C
1.335,00
D.o.o."Sun Sun"-televizija Sun
ul.Slobodebb. Bijelo Polje 050/433-710 Pib.02426711 Pdv. 70/31-00653-2 2iro raEun: Nib
banka:530-12504-40 Ckb banka:510-21073-65 Podgorkka banka:550-808-84
Komercijalna banka AD Budva:525-4019-15 Prva banka:535-9399-12
RaEun br.204/12
Na6.pl.Virman
Bijelo Polje
06.10.2012.god.
SRPSKA SLOGA
Ziro racun: Societe Generale banka Montenegro 550-13654-55
PI13: 02055953
Adresa: Vasa Raielcovi& bb
81000 Podgorica
%/USIA PROIZVODA-USLUGE
Emisija 30 min
KOLICINA
2
Emitovanje u 20.30h
Rok plaeanja 3 dana ad datuma izdavanja.
CIJENA REZ PDV
1025.64
PEW
174.36
CIJENA SA PLW
1200.00
IZNOS
1200.00
SRPSKA SLOGA
PODGORICA
te1:020/624 389 fax:020/625-197
Bulevar Save Kovacevica 50
20000 Podgorica
radun: 560-576-39 FFB
PIB 02893657
PDV 5-063743-7
FAKTURA M 0017/2012
08.10.2012. god
,
Opis usluge
Marketinske usluge prema Ugovoru
08.10.-12.10.2012.
Dana
Puta
5
7
Secundi
Cijena
18
0,50
Svega
256,41
r
UKUPNO
Nein plaoanja:
PDV
UKUPNO
256,41
. NAZIV / IME IZDAVAOCA.
Sjedte ,(prebiva4te): Mjesto:
PIB:
Datum:
20
eto
Red.
'Jed. Kolioina Proclaina Vrijednost,
cijena
broj VRSTA PROIZVODA - USLUGA fnjere
a PD ,
sv
sa PDV
II
zdso
-:Ovjerio:
4
1
.1110KAAHN JABHI4 EMPITEP PARAO TEJ1E131431AJA 11111,EBJbA
Ilrbeen.a, 3emepmjaxa Timmape 66, ruis: 02451182, MB: 50131-00573-8
555-2833-89 Xmno 6amma
Ten0amc:+382 52 321 152, AmpeKrop +382 52 321 886, e-mamn: [email protected]
IPALIYH
KOpMCHHIC I
Hama 00 HAPOAHA CTPAHKA
Pvweca
rpa,g
117113E13113A
11146
02055953
P6
24.09.2012.
252
rtaTym
Espoj
Umjema
1,600.00
Ha3ms
• nalllITINKII mapKerwir -
Pa6aT
272.00
H3HOC 1
1,872.00€ I
naDnameHrapHvi in36opm 2012. roxt
Pa6aT
Ilnahatbe I Wmpo-pagym
272.00 €
3A YilflATY
1,872.00 €
Xvino 6aHKa 555-2833-89
'crypt/Ica°
8111303 N
rHanomeue:
Atiperrop
FA
nAB 17.00%
C:ernaHa , a9
AMU 1..41
EOM e email
N
110KAI1H14 JABHIA ENWITEP PAANO TEI1E1314314JA IlrbEBibA
.4
rin.ean.a, 3eeepmjaxa Tuthape 66, nNS: 02451182, 11AB: 50131-00573-8
555-2833-89 Xmno 6amica
TencOaKc:+382 52 321 152, Amperrop +382 52 321 886, e-mamn: [email protected]
1PALIYH
KOpliCHIIK
Ha31413
00
HAPOAHA CTPAHKA
Aaron
Epoj
AApeca
rpag
nms
r
126
1
211—
IllfbEarbA
Ha3MB
Hape3Haarbe ABA-a
K011114111Ha
3
LAmjema
10.00
Pa6aT
Ilnahatbe I Winpo-pagr
)(Lino 6aHKa 555-2833-89
I Hanomette:
12.10.2012.
Pa6aT
rI AB:
5.10—
_
I/13HOC
35.10€
n
Hien "r111DEBAII2CKE HOBI1HE" Aoo flmeBna, Hapome peeonygmje 66
Tern 089 300-256, aac: 089 300-257 peilaawija: 089 321-772 vi 089 321-629, eMaiin: [email protected]
FMB: 02398753, FMB: 50/31-00446-4, MCP H115 MoHTeHerpo: 530-13318-23, MCP Arnac Goma: 505-8020-67
Be6: www.pvnovine.co.yu
1PALIYH
KOpliCHMK I
Hama
Srpska sloga Pljevlja
AAPer-a
Tenecim
rpaR
ruis
PS
1.
03. 10. 2012.
llaTYPA
ilrbearba
Ha3MB
Ycnyre ornawaea pba ex; 1.10.2012.
411/10
sPoi
K011114111Ha
1
LIHjeHa
170.00€
Pa6aT
niu3:
28,90 E
Pa6aT
11na1larbe Wmpo-pagyii Hf15
.. . .........•.•. •.•.•.•.•.•
nAB
Hanomette:
28.90€
17,00%
3A YTMATY
530-13318-23
113HOC
,
lmate prijateljel
.MTEL"
Podgorica
Adresa: Kralja Nikole 27a, 81000 Podgorica
PIB 02655284 1- Pt5V reg. br.30/31,06150-3 - Ziro racun 530-13881-80 kod NLB Montenegro banka a.d. Podgorica
PREDRAG POPOVI6
VASA RAI6KOVI6A BB
81000 PODGORICA
380797
94 / 94
13366025
380797/201209
Podgorica, 01.10.2012
30.09.2012
15.10.2012
01.09.2012 - 30.09.2012
068255814
m:tel 5
Sifra korisnika:
Kontrolni broj:
Broj raduna:
Poziv na broj:
Mjesto i datum izdavanja:
Datum prometa:
Datum dospijeca:
Period obra6una:
Pretplatnidki broj:
Tarifni profil:
Korisnicki servis: 1600
www.mtel.me
Radon zá Septembar 2012
•. n
Usluee
Iznos usluge
Mjesedna pretplata
.
4.2735 EUR
POZIVI
20.8939 EUR
6.3851 EUR
0.0000 EUR
0.0000 EUR
1.5384 EUR
U mreti 068
drugim mobilnim ands= u CG
.
. filcsnim mrelama u CO
**. .06naijalnim
ini brojevima
\
a
‘tl
//
' '. .
0
1\l's'‘?
iloV); ilonahn
.ini
; dill i
1
144 1 1 i
i: PODATAKA (KB)
)PO/ i )1; I
ii/14,11 G
E USLUGE
• 'e ri. n
0.0000 EUR
0.6180 EUR
0.0000 EUR
0.0000 EUR
30.6066 EUR
0.0000 EUR
(2.1368 EUR)
)
)
1.0000 EUR
- na .S1M kiirticu* -
1. Osnovica za PDV:
62.1787 EUR
2. PDV 17%:
10.5706 E'UR
0.0000 EUR
3. Avans bez PDV-a:
4. PDV po avansu:
0.0000 EUR
5. Korekcije:
0.0000 EUR
1.0000 EUR
6. Iznosi bez obradunatog mV-a:
UICUPNO za pla6anje (1+2-3-4-5+6):
73.75 EUR
10.5706 EUR
PDV po ratcunu (2-4):
*PDV nije obr gunat - 61.4 Zakona o talcsatna na pristup odredenim uslugama od op§teg interesa
Napomena: Rok za uplatu mama je do 15-og u mjesecu. Korisnik ima pravo podno§enja prigovora na ispostavljeni radun u roku od 8 dans od dana
prijema istog, i to u pisanoj formi na adresu MTEL-a, ICralja Nikole 27a, Podgorica. Ukoliko korisnik ne izmiri nun do oznadenog datuma dospijeea,
ispostavljeni nun se smatra opomenom. Rgun je od§tampan na ra6unaru i vai bez pe6ata i potpisa.
NALOG ZA. PLAtA.NJE:
MTEL D.0.0 Podgorica
Broj liro ratuna:
Broj raduna:
Poziv na broj:
530-13881-80 (NLB banka)
13366025
Prezime i ime:
Adresa:
Mjesto:
PREDRAG POPOVIO
VASA RAI6KOVI5A BB
81000 PODGORICA
380797/201209
Kontrolni broj:
Datum prometa:
Reim za tekuei mjesec:
Portplatn iMcitwoj:
94 / 94
30.09.2012
Septembar 2012
068255814
Va4 ragun zatekuél mjesec:
73.75 EUR
Za uplaht za navedeni obraZunski period:
73.75 EUR
Val ukupan dug*:
248.50 EUR
*Dug na dan obraduna
Radun moiete platiti u poslovnicama MTEL-a, bankama, Pad CG kao i putem trajnog naloga u NLB-u i CKB-u.
SEP 2012
Adresa:
Broj telefona:
Telenor d.o.o.
D2ord2a Vatingtona 83
81000 Podgorica
69020300
Broj fakture:
245362642
Kontrolni broj:
PIB:
PDV: 20/31-00099-0
4
Broj ilro raauna: 510-106-13
Broj raduna:
Marka Jovan
02242974
1.10181832
Korisnlakl servis: 1188
Datum izdavanja:
Broj faksa:
069 800 405, 069 800 406
020 401 405, 020 401 406
Naselje 4. jul, lamela 0/8
01.10.2012
81250 Cetinje
Obradunski period:
01.09.2012-30.09.2012
Rok pladanja:
www.telenor.me
15.10.2012
11 111111111111111 1111111111IMMMIIIIII
-FoREVA ottiovrcA
VOSTA
striPA.
PDV
17%
17%
17%
4,359
1,909
2,817
25,640
11,229
16,572
Pretplata
Pozivi
Poruke
UKUPNO ;
29,999
13,137
19,389
53,441
Ukupni tro§kovi bez PDV-a:
9,085
PDV: 17%
Taksa na SIM kartice:
iznos raouna za SEP
1,000
Prethodni dug na dan obraduna
63,53
0,00
Ukoliko ste u meduvremenu izvrtili uplatu,zanemarite
ovo obavjettenje:
Informacija o besplatnom saobradaju:
Besplatni minuti
Besplatni SMS:
25,629
24,629
1,000
Sakio na clan obraeuna:
63,53
Saobradaj na ratdlanjenom radunu:
* Saobradaj ostvaren u periodu od 08 do 22
** Saobradaj ostvaren u periodu od 22 do 08
NAPOMENA: *** Taksa na SIM karticu no ulazi u
osnovicu za obradun PDV-a
Marka Jovan
radun za
SEP 2012
Naselje 4. jul, lamela D/8
Broj telefona:
Broj fakture:
Kontrolni broj:
Broj raduna:
Datum izdavanja:
Obradunski period:
Rok pladanja:
81250 Cetinje
lznos raouna za SEP:
Ukupan dug:
63,53 C
63,53 €
1
69020300
245362642
4
1.10181832
01.10.2012
01.09.2012-30.09.2012
15.10.2012
WIZ
lindm ! .
........
,
(AN
========== ... i
GIMIZ : 10 _
ZIW-ZIOZ.01.60
En
SUPERMARKET
UL.SAVE KOV
ACEV1CA BB
:Y
POEVL3A
tw it 7
SUPERMARKET
UL.SINE NOVRCEVICA 88
PLJEVLJII
PIO: 02169983
EV.BR: 03500961
SUPERMARKET
UL.SAYE KOVACEVICR BB
PL3EVL3A
PIB: 02169983
EVAR: 03500961
ELENTROHSKA DOPUNA
5x 1,00
5,00 A
ELEKTRONSKR OOPUNR
20x 1,00
20,00 A
SA: 17,00%
PD. A:
PO.UK:
PR.R:
0,73
0 , 73
5 , 00
SA: 17,00%
PO.A:
PO.UK:
PR.A:
2,91
2,91
20,00
ZR RAPIN();
5, 00
/R RARE:
20,00
.'
16
8 ' 8d
:mn.od
P18: 02169983
'8.0d
%00'LI :8S
EV.BR:
,,,,, -------- 03500961
7 ------ -;
Ow !
-----ELEKTRONSKR
D OPUNR
ID B MSHO8 l
20x 1,00 20,00 A
1600GE0 1 ------------- -----17,00%
4:
C866914
:1A3Cld ;
2,91
MOH nn.!!!1
-
.
PR
2,91
fl:
1H8W83df1
20,00
001I
00'I X01
8HAd00 UNS808.151313
IMMO :81•A3
C8669120 :111d
8C1A3Cld
GG 831A308AO4 3A8S-111
13N881,1830S
n
ill Me: 20 80
,1130 6. 00u 12.10.2012-22:17 "A%
81. 212073 WO
09.10.2012-2212
M\
BI: 211419
,
000 "AM NOHERC"
HO "Rh KONERC"
: 11161MN bZ
12.10.2012-22:16 c
01: 212072
SUPERMARKET
UL.SAVE KOVACEVICA 88
PLJEVLJA
P18: 02169983
EV.8R: 03501961
ELEKTRONSKA DOPUHA
10X 1,00
10,00 A
SR: 17,00%
PD. A:
PD. UK:
1,45
1,45
PR.R:
10,00
ZR NRPLPTO:
10,11
07.10.2012-14:52
Ma
BI: 210812
MO'
3910Z
!IM.80.63
•
41) ,
.
1101dbb bZ
- --- -------- -------
fro :311d
:mwod !
:3.od
D0'0
00'1 KOI
15110.11Mal3
1:10.A3
BM@ :Gld
Eld
OM 3AMS'il
DOS
al
000.
• . 99GGO?
0? -a-ZIOZ 60 GI -
Or gl
MYSI
GI'2
81'2
-_
---
411016N
------_ - UZ
-:11.8d
:mn-od
'8.0d
%00'LI 'US
--------------
OrDI
001 KDI
880d00 EIN SH081X313
----- _ ------------_ -I9600%0 :813.A3
E86691Z0 :81d
8C1A3eld
GO 831A338AON 1111S.10
13M11483dOS
.113W0N WU. 000
"HERC"
"N E R C 5"
Save KO I/OteVit0 bb
P LJ E V LJ
PIB: 02448220
EV.BR: 03501104
-
ES' IZIIMO
-0011
: Okla
-------- - = --
00'0I
'I
:Nfi•
SY I
:0.
SR: 17,00%
0.73
0,73
5,00
------------- _ -------
ig NRPLRTV:
POULJA
P18: 02169983
EV BR . 13500961
5,00 A
• 19600 ge0 : 89 .
8C1A3Cld
99 83IA3JBAON 3ABS'10
13M881483d0S
d. 000- -----.113R0N
----- ------
p
SA: 17,00%
SA: 17,01%
:Old P0.11:
PO. R:
PO.UK:
PR. A:
1,73
1,73
5,02
/A ORT0:
ZR NRPLATb:
5111
09.10.2012-22:13 nil
81: 211422
Mt'
09 10 2012-22.•13
11
61;421
PD. UK:
PR.A:
1,73
0,73
5,00
5,00
28.09.2 012-21:13 em
BI: 92798
WI"
000 "RN liCIBC"
CAN
SUPERMARKET
UL.SAVE KOVACEVICA BB
PLJEVLJA
PIB: 02169983
EV.BR: 03500961
2,91
2,91
20,00
ELEKTROHSKA DOPUHA
20,00 A
20X 1,00
20,00
SR: 17,00%
PO.A:
C
/A ORM
31.08.2012-22:19
81: 202347
2,91
2,91
20,00
21,11
ELEKTROHSKA DOPUHA
5,00 A
5X 1,00
-----------
IC"
NA
0,00 A
SUPERMARKET
UL.SAVE KOVACEV1CA 88
PLJEVLJA
P18: 82169983
EV.BR: 03500961
880d00 80081H31: 5X 1,00
- --------
PO.UK:
000 "Rh RONERC"
SUPERMARKET
UL.SAVE KOVACEVICA BB
001 X0 ELEKTROHSKA DOPUHA
5,0044
PR.A:
000 "RN KONERC"
-8 00'0I
--------------------nRTIHRL A 17%
5X 1,00
------
000 "RN OW
000 "RN NONERC"
SUPERMARKET
UL.SAVE KOVACEVICA 66
PLJEVLJA
P18: 02169983
EV.BR: 03500961
SUPERMARKET
UL.SAVE KOVACEVICA 88
PLJEVLJA
PI8: 02169983
EV.BR: 03500961
ELEKTROHSKA 00PUHA
20,00 A
20X 1,10
ELEKTRONSKA 00PUNA
SR: 17,00%
PD. A:
PD. UK:
PR. A:
2,91
2,91
20,00
SR: 17,00%
PD. A:
PD .UK:
PR. A:
ZR NAPOO:
21,10
29.08.2012-22 : 17 MI
mff
81: 201839 10X 1,00
10,00 11
1,45
1,45
SUPERMARKET
UL.SAYE KOVACEVICA BB
PLJEVLJA
PIB: 02169983
EV.BR: 03500961
ELEKTROHSKA 00PUAR
50;00
50X 1 -,01
------------- ------SA: .17,00%
PO.A:
PD .UK:
PR.A:
50,00
11,00
111 OLE:
/P NUN:
7,26
7,20
11 11
2908 2012-22:17 ff%
81; 20183
8
W7
28.08.2012-22:16
81: 201573 000 "RN NONERC"
SUPERMARKET
UL.SAVE HOVACEVICA BB
PLJEVLJA
PIB: 02169983
EV.BR: 03500961
ELEKTRONSHA 00PUHA
35X 1,00
35,00 A
SA: 17,00%
PO.A:
PR.A:
5,09
5,19
35,00
/A AWN:
35,01
PO.UH:
51,11
fit
Nage
26.08.2112-14:35
BI: 200930
r •
A.D. "TAMPA" PODGORICA
KIGSK BR.614-CENTAR-PLiEVLP A.D.
A.D.-"STAMPA" PODGORICA
ul.KRALiA PETRA I bb
KIOSK 612.0514-CENTAR-PUEVLiA A.D.
P Lj E V Lj A
ul.KRALjA PETRR I bb
PIB: 02064901
P Li EU Li A
ambi Kasir
PIK 02864901
, 00001 Kasir
7,
5,000 x 1,00 !
ELEKTRONSKA DOPUNP Oro
•
' IZNOS POREZA A.17,00%
UKUPAN PDV
OTAL
N,
TOTAL
GOTOVINA
0001
BROJ ARTIKALA
FISK. BLOK BROJ
00100175
11.10.2812
11:57:55
FISKALNI EILOK
G PM 3309160
ERC"
SUPERMARKET
0,73 UL.SAVE KOVACEVICR BB
PL3EVIAR
"7
PIB: 02169983
EV.BR: 03500961
7NU.
huP( POU
1 UKUPNO ZA A
000 "R
A
5,80
5,00 A,
! ELEKTRONSKA DOPUNA 068 5,00
5,uu
JJ ART'vto
Fl K. 9" <
31 R8.LJ1
FIShrt
12M 33Ub160
ELEKTRORSKR 00PUNA
1,90 A
1,9x 1,10 0001
rit,16306
,
29:11
PO UK.
0,28
0,28
1,90
..ut.ajt
1,21
V001137
HVALA NA POSJETI
09.10.2012-22:13 at
•wr
61: 211423
HVALA NA POSJETI I
COMPd09
C OMPANY ë
VI Crn owske tb
111ksic
-
PIN: 02876426
14/10/2012 10:49
OSIR.411
---- - --- - 1
ORM
1581,118
15,0(i
0E011-3 1. 13
15,00
05W. ST A
15,00
POR a 17,007, 2,18
Ulf.POREZ
2,10
ZA UPLATU
SOTOUTHA 1 5 In
------BLOK
ODSJ.FISK
I1,51
FD:
8858
0 11 30946
000 "RN NONERC"
SUPERMARKET
UL.SRVE KOVRCEVICR BB
PL3EVOR
PIB: 02169983
EV.BR: 03500961
ELEKTRONSKA MAUNA
4,05x 1,00
4,05 R
SR:
17,00%
PD. A:
PD. UK:
PR. A:
0,59
0,59
4,05
4,15
12.10.2012-22:17 ©
81: 212074
DRU§TVO ZA PROMET I USLUGE
MEGA SOUND -Omega
sound
PODGORICA
20 000 Podgorica, uL Orahovaaa br. 12; mob. tel: 068/795 — 550
tel: 020/620 — 849; e-mail: omegasoundQt-com.me;
SRPSKA SLOGA
Racun br.118
Datum
09 10 2012
r.br.
1.
2.
3.
4.
5.
NAZ1V USLUGE
Kol.
OZVUCENJE
RASVJETA
MONTAZA-DE MONTAZA
1
1
1
Cijena
Cijena - 1.000,00€
PDV-170,00€
Ukupno za uplatu-1.170,00€
Montenegro Metropolis Media d.o.o.
81000 Podgorica
8. Marta 74
tel/fax +382 20 663 125
tel/fax +382 20 663 126
PIB: 02333694
PDV registracioni broj: 30/31-00380-5
tiro raZun: 530-1095-26 (NLB Montenegro banka)
NARODNA S1RANKA KOALICtiA
SRPSKA SLOGA IZBOR1 2012
ul. Vasa Raitkovica bb
Podgorica
PIB: 02055953
Datum raEuna: 11.10.2012.
RAWN br. 961/12
Naziv usluga
10.10.-25.10.2012. •- 15 dana
La Zakup osvijetljenih reklamnih povrgina
Billboard 4x3m
La Izrada reklamnih postera
Billboard 4x3m
Kom.
(povrgina)
C,ijena/mj.
Iznos EUR
2
225.00
450.00
2
22.00
UKUPNO
PDV (17%)
44.00
494.00
83.98
UKUPNO ZA PLAdANJE (Bin. •
577.98
govIma: Petstodnasedamdesetsedameura 98/100
Izvrg ni direktor
Boris Kovi6
2CA,ita
r
tt
, cc,
\
T
,,ONTEN EGRO W
IGTP,OPOLIS I
MEDIA"
P1•
\A„
13
< G 0 !a2
Napomena: RaEun je seinjen na osnovu Ugovora o zakupu broj 393/12 od 09.10.2012.g.
DRUATVO ZA PROMET I USLUGE
MEGA SOUND d.o.o. — PODGOR1CA
20 000 Podgorica, ul. Orahovaeka br. 12; mob. tel: 0681795 — 550
tel: 020/620 — 849; e-mail: omegasoundet-com.me;
SRPSKA SLOGA
Racun br.118
Datum
09 10 2012
r.br.
1.
NAZIV USLUGE
2.
OZVUCENJE
RASVJETA
MONTAZA-DE MONTAZA
3.
4.
Kol.
Cijena
5.
Ukupno za
Cijena - 299,00 €
PDV-50,86,00€
uplatu-349,86,00€
.
•
We.
);1,.1(..7,71Ty17
VI.,"
X9. n
VuK
UGOVOR 0 IZDAVAN,7U SALE s
..g1.11915,?- • 7:de
Na osnovu dlana 32 StatutajU Centar za kulturu Berane, satinjava se Ugovor 0
izdavanju sale JU Centar za kulturu Berane, ( koga predstavlja i zastupa direktor .11)
Centar 7,a kulruru Berane Vesna Novovi6 ) I Polititke partije Srpska slop ( koju
predstavlja i zastupa g-din Petar Velovie u daljem telcstu zakupac ).
Clan 1.
Ovim Ugovorom preciziraju se uslovi izdavanja sale polltakoj partiji Srpska sloga u
113 Centar za kulturu Berane kao i njihova prava i obaveze.
elan 2.
Promocija polititke partije Srpska sloga de Sc odriati u stijedu, dana 26.09.2012,god. u
19 i 30h.
Clan 3,
Zakupodavac se obavezuje da zakupeu obezbijedi potrebna teimi4ka i higijenska
sredstva za nesmetano odriavanje programa.
dan 4.
Radnici JU Centar za kulturu stavljaju Sc na raspolaganje prilikom odriavanja programa.
Clan 5.
Zakupac je duian di isplati 6300,00 na ime zakupa sale zakupodavcu za predvidjeni
termin na r. br. 505-3831-24 AlV1B Glavni trezor opttine Berane ill gotovinski.
Clan 6.
Zakupac Sc obavezuje di snosi tro§kove i posledice eventualnih gteta
Clan 7.
Ovaj ugovor je saEnjen u tetiri prirnjerka po dva ugovorenim stranama, a stupa na
snagu potpisivanjem dvije ugovorene strane.
La eventualne sporove po ovom Ugovoru nadle2an je Osnovni sud u Beranama.
ktoi esna vet'vic
colt
•
Download

ukupno