BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Okru2ni privredni sud u Bijeljini
Okru2ni privredni sud u Bij elj ini„ rje§avajuei po zahtjevu Centra za istrailvaelo novinarstvo Sarajevo ,Dolina
br.11, radi izdavanja izvoda iz sudskog registra za Dru§tvo sa ogranitenom odgovornogeu "QUALITY
NOVA" Bijeljina, ul. Dugana Baranjina br.1, na osnovu odredbe elana 86. Zakona o registraciji poslovnih
subjekata u Republici Srpskoj ("Slu'Z'beni glasnik Republike Srpske", br. 67/13), dana 27.05.2014.godine
AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
U sudski registar, kod subjekta upisa Dru§tvo sa ogranieenom odgovornoku "QUALITY NOVA"
Bijeljina, ul. Dugana Baranjina br.1, upisani su sledeei podaci:
Matidni broj subjekta upisa: 1-4964
JIB: 4400378700011
Carinski broj: 400378700003
Firma: Drugtvo sa ogranidenom odgovornogdu " QUALITY NOVA " Bijeljina
Skradena oznaka firme: D.o.o " QUALITY NOVA" Bijeljina
Sjedigte: Dugana Baranjina br.1, Bijeljina, Bijeljina
Osnivael subjekta upisa
Prezime i ime
Adresa
Liena karta - JMB / Putna
isprava
Bijeljina
And2id Milorad
Avlijag Goran
Bap
Luka
Lalovid Milinko
Markovid Pero
Milinkovie Zoran
Mitrovie Petar
Rakovie Slaviga
Stanojevid Duro
Vidid Miladin
Cakarevie Veljko
Sokola
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
, Bijeljina
, Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Strana 1/3
KAPITAL SUBJEKTA UPISA
Ugovoreni (upisani) kapital:
23.599,92
Uplaeeni kapital:
23.599,92
UDIO OSNIVAtA U KAPITALU
Ugovoreni kapital
Procenat
Milinkovid Zoran
3.933,32
16,6667 %
And2ie Milorad
1.966,66
8,3333 %
Vidid Miladin
1.966,668,3333 %
Rakovie Slaviga
1.966,668,3333 %
Gakarevid Veljko
3.933,32
16,6667 %
Mitrovid Petar
1.966,66
8,3333 %
Markovia Pero
1.966,668,3333%
Lalovid Milinko
1.966,66
Stanojevid Duro
1.966,668,3333%
Avlijag Goran
1.966,668,3333 %
Osniv0
8,3333 %
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutragnjem prometu
gifra
22.110
22.120
22.130
22.140
Naziv
Izdavanje knjiga
22.150
22.330
30.020
51.180
51.840
51.850
51.900
52.450
52.460
52.470
52.481
52.482
52.483
52.484
52.485
52.486
52.487
Ostala izdavaeka djelatnost
Umno2avanje (reprodukcija) raeunarskih zapisa
Proizvodnja raeunara i ostale opreme za obradu podataka
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odredene proizvode iii grupe proizvoda, d.n.
Trgovina na veliko raeunarima, perifernom opremom i softverom
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim maginama i opremom
Ostala trgovina na veliko iskljudivo za sopstveni raeun
Trgovina na malo elektrienim aparatima za domadinstvo, radio i televizijskim uredajima
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
Trgovina na malo knjigama, novinama i pisadim materijalom
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i raeunarima
Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optiekom i slienom opremom
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igraekama
Trgovina na malo cvijedem
Trgovina na malo gorivom za domadinstvo
52.740
63.400
64.200
Izdavanje novina
Izdavanje easopisa i slienih periodienih izdanja
Izdavanje zvuenih zapisa
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
Opravka d.n.
Djelatnost drugih posrednika u saobradaju
Telekomunikacije
Strana 2/3
70.120
71.330
72.106
72,04)
'Rao
72.400
72.500
72.600
74.120
74.130
74.140
74.200
74.870
80.420
99.000
Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni ratun
Iznajmljivanje kancelarijskih magina i opreme, ukljudujudi i radunare
Pru2anje konsultantskih usluga u vezi s radunarskom opremom (hardver)
Izrada softvera
Obrada podataka
Izrada i upravljanje bazama podataka
Odrlavanje i popravka kancelarijskih, ra6unskih i radunarskih magina
Ostale srodne radunarske djelatnosti
Radunovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom
Istralivanje trligta i ispitivanje javnog mnijenja
Poslovni i menadtment konsalting
Arhitektonske i inlinjerske djelatnosti i tehnidko savjetovanje
Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
Eksteritorijalne organizacije i tijela
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u spoljnotrgovinskom prometu
Drugtvo se registruje za obavljanje spoljnotrgovinskih poslova i to uvoz i izvoz roba i pru2anje usluga
registrovanih u unutragnjem platnom prometu, posredovanje ,zastupanje,komision, konsignacija i dr.
LICA OVLASTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA
U unutranjem i spoljnotrgovinskom prometu
Milinkovid Zoran, adresa: nepoznata, Bijeljina , licna karta: nepoznata,
direktor
bez ogranitenja ovlagtenja
.POtpis
°via§
Perie Mira
Strana 3/3
Download

AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA