AFORIZMI
I AFORISTIČARI
15
(Priredio ĐorĊe Otašević)
Etna 2011.
I
AFORISTIČARI
2
IVO MIJO ANDRIĆ
Amerikanci su pravi domoljubi. Oni svoje domove brane po cijelom
svijetu.
Begovska vremena ostala su daleko za nama. Jah...
Bili smo na zelenoj grani sve dok se nije osušila.
Bjelodano je da nas ĉekaju crni dani.
Boţe zdravlja. Za veselje ćemo se sami pobrinuti.
ALEKSANDAR BALJAK
Ako vaša ţena nema šta da obuĉe, nemojte samo tako da stojite i gledate! Preduzmite nešto!
Ako ne priznate da smo najveća ţrtva rata, primoraćete nas da se
udvostruĉimo!
Ako se ĉitanje knjige pretvori u noćnu moru i samokaţnjavanje, to
znaĉi da se ĉitalac uhvatio u koštac s delom koje ga uveliko prevazilazi.
Aforizam je grom iz vedra neba.
Aforizam je lepo vaspitan grafit.
Beograd se neće spuštati na reke. To nije njegov nivo.
Berlinski zid nije srušen, nego je pomeren na istok. Trenutno je na
turneji po Balkanu.
Bog daleko, Amerika blizu. Ovo je nekad bila samo meksiĉka izreka.
Branili smo svaki pedalj otadţbine dok je to imalo nekog smisla.
3
BOJAN B OGDANOVIĆ
A kad su grobnice otvorene, vidjelo se da to ni iz daleka nije dovoljno za formiranje biraĉkog tijela.
Ako ima dovoljno vatre u njima, knjige mogu biti dobar putokaz u
mraĉnim vremenima.
Ako neki aforistiĉari naĊu nešto vrijedno u sebi, neka se prijave policiji. To je Lecov aforizam.
Ako smo duboko zabrazdili, jesmo li mi to oralni pobjednici?
Ako ti djecu vaspitava ulica, onda se i odijelo na štrafte najviše nosi.
Arhiva će biti otvorena kada naĊemo kljuĉ pohranjen u njoj.
Aforizmi vam neće doći glave ako pišete onako kako mislite – bezglavo!
SLAVOMIR VASIĆ
Ako popravimo raspoloţenje, moţda nas prime u klub optimista.
Ako sa moga lica uklonite brige, to više nije moje lice.
Amerika budnim okom motri na svet. U pitanju je tipiĉan ludaĉki pogled.
Aforizam je eksperiment sa istinom.
Vlada se opredelila za postupnost. Postupno nas uvodi u pakao.
Vladini rezultati još nisu poznati. Struĉna ekipa upravo radi procenu
štete.
Vladini rezultati su veliki – i poraţavajući.
4
MITAR ĐERIĆ LAKI
Adam je bio strpljiv, saĉekao je jesen.
Ako jednoga dana budem umro, voleo bih da to bude neki drugi dan.
Ako svi lepo govore o vama, proverite da li ste ţivi.
Ameriĉke baze stvaraju kiselinu.
Budalama je prazan šešir na glavi.
Budale su eksperti za gluposti.
Vlada je uvela red u porodilištima, uopšte nema guţve.
Volim da vozim sobni bicikl. Kad god stanem, stigao sam.
ANĐELKO ERDELJANIN
A kad će republika Kosovo priznati nezavisnu Srbiju?
Ako sila masi daje ubrzanje, zašto je onda masa protiv upotrebe sile?
Biće skoro propast sveta. Odmah posle Evropske unije.
Blesav i lud su – koalicije.
Bolje kafe kuvarica u Narodnoj banci nego glavni kuvar u narodnoj
kuhinji.
Braćo Srbi, krivi bili pa videli.
Budućnost Srbije ugroţava meĊunarodna zajednica srpskog naroda.
Veţi gazdu, konjosali smo!
5
BANE JOVANOVIĆ
A – Dok ima alibi, niĉeg se ne stidi.
B – Usijane glave dalje od barutane!
V – Našu poslednju verziju prvi ćemo iskusiti.
G – Glave podzemlja su na površini.
D – Samo dobar moţe da postane zao. To je prednost dobrog ĉoveka.
Đ – Istorija je uĉiteljica u raljama svojih Ċaka.
E – Kuda ide ovaj voz za Evropu?
Ţ – On je ţrtva svoje zloĉinaĉke naravi.
Z – Sve smo znali, ali šta ga znamo!
I – Biraĉ izbiraĉ loš je pogaĊaĉ.
J – Našu javnost opsedaju javne tajne.
SUNO KOVAČEVIĆ
Ako su vratili toĉak historije, trebali su vratiti i suvremenike.
Ateisti ne vjerujući u boga, ne protive se njegovoj pomoći.
Bezvezni reţim vlasti nije kompatibilan sa bezviznim reţimom stanovništva.
Beskućnici su avangarda naroda, prvi su izašli na ulice.
Bosna i Hercegovina ide sizifovskim putem, a nema Sizifa.
Bosna i Hercegovina je srcolikog oblika. Zato ĉesto i krvari.
Bošnjaka koji ne klanja vlast svojim postupcima tjera da se krsti.
6
ŽIVKO KULIĆ
Avionima upravljaju piloti, a bombarderima ubice.
Agresija je nelegitimna. Zato je podrţavaju samo izvoznici demokratije.
Administracija je kao korov. Što je više smanjujemo, sve je veća.
Ajkule su vrlo halapljive i ne treba ih prevoditi ţedne preko vode.
Akademici rade koliko mogu, a akademci – koliko moraju.
Ako atomski rat postane stvarnost, smak sveta postaće realnost.
Ako dugo ĉekate autobus, nemojte se ljutiti. I autobus je dugo ĉekao
vozaĉa.
Ako je istorija uĉiteljica ţivota, arheologija je uĉiteljica smrti.
MIRKO KULIĆ
Avalski toranj su srušili sa visine, ali iz niskih strasti.
Bacaju nam prašinu u oĉi da bi nam lakše prodavali maglu.
Bog ĉuva Srbe od svega i svaĉega. Jedino ih ne moţe saĉuvati od samih sebe.
Vešti pojedinci uzimaju samo šakom, a ne i kapom.
Vlast bi postala demokratska, ali za to još uvek nema dozvolu naroda.
Vlast se s kriminalcima hvata u koštac, ali mnogi od njih imaju jaka
leĊa.
Gde kriminalci kolo vode, drţava muziku plaća.
7
SAVO MARTINOVIĆ
Ako je suditi po imenu Oca nacije, njegov kum nije bio prorok.
Ako ne voliš da ljubiš ţenu u ĉelo, kupi joj štikle.
Biografiju je, kao i ĉoveka, lako skratiti.
Bog s nama! Moţda i bi da ne bira društvo.
Budi muško, pa priznaj da si ţensko!
Vodka je za mene obiĉna brlja – Dţoni Voker.
Da li je vaš suprug dovoljno oţenjen?
Da li je vaša supruga u bilo kom smislu udovica? Još uvek ne, ali radi na tome.
Da seks nije nešto, od nas ne bi bilo ništa.
Dao bih svu ušteĊevinu samo da ne ostanem bez išta.
DRAGAN MILJKOVIĆ
Ako vam je do morala, preispitajte sebe.
Ako ţelite da vam stvari krenu na bolje, pomerite se s mesta.
Ako ţelite da odete odavde, idite pre no što vas stignu godine.
Ako im dozvolite da vas slome, svima će reći da ste pukli.
Ako je zdravlje naše najveće bogatstvo, zašto se tajkuni i politiĉari
leĉe o trošku drţave?
Ako je politika kurva, zašto je prostitucija zabranjena?
8
RADMILO MIĆKOVIĆ
Avangarda je u panici. Narod joj je za petama!
Ako je politika kurva, onda je naša predsednica lezbejka!
Ako moţete kobili rep da išĉupate, onda ste sposobni za rad u Skupštini!
Biraĉko telo je kao ţena. Gleda se u glavu, a osvaja odozdo!
Borba protiv organizovanog kriminala ide do samog vrha, gde policija nema šta da traţi!
Vaš list je isuviše gorak, a mi nismo obiĉne gusenice već svilene bube!
Vaš optimizam je veoma zarazan. Ĉesto sa smrtonosnim ishodom!
ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ
Ako je ovo globalno selo, onda se zna ko piša uz tarabu.
Bedna zemlja. Ovde lopovi pljaĉkaju lopove koji su krali od lopova.
Voliš da gledaš ţene na ulici? Voajerĉino heteroseksualna!
Diktator je najveći snajperski promašaj.
Ţena i ja smo zamenili partnere. Sad mi neko drugi zvoca.
Za dobrim autom od 400 konja prašina se ne diţe. On je usisava.
Zaceliće se vekovne rane. Ĉim narod izumre.
Zemlja nam je za jedinicu. Sistem nam je pun moralnih nula.
Ja sam atletski graĊen. Kao trkaĉ iz Etiopije.
9
RATIBOR NOVAKOVIĆ
Ako je neko na tvojoj strani, ne mora da znaĉi da si u pravu.
Ako lud i hiljadu prilika dobije, uvek će pokazati da je lud.
Ako nisi poslušao savet, ne ţali se na posledice.
Baš je lepo što smo svi razliĉiti. Kada bismo svi bili kao ja, ko bi
nam pevao?!
Đavo je na Zemlji u prednosti jer u svoje redove prima i vernike i nevernike.
Ko od ludog traţi pamet, dokazuje da ni on nije normalan.
Ko trku ne trĉi, ne stiţe do cilja.
Mrţnja i dobrota ne mogu ići zajedno. Uvek su u svaĊi.
BOŽIDAR PEŠEV
Ako i ovaj Uskrs proĊe bez bombi, pomisliću da nas saveznici više
ne vole.
Ako se pojavi magareći grip, Srbi će biti ţivotno ugroţeni.
Blago vama ludima, vi lako moţete da preţivite sami sebe.
Verovao sam u demokratiju dok na vlast nisu došli demokrati.
Gradska vlada raskopala je Beograd da u sluĉaju da doĊe do uskršnjeg bombardovanja, bude što manje štete.
„Dabogda ti dete volelo da ĉita“, najveća je kletva u Srbiji.
Da nas ne bi nosili na duši, prodali su nas Evropi.
10
ZORAN T. POPOVIĆ
Albanci vole Srbe. Zbog toga ni pedalj njihove svete zemlje Kosova,
ne daju nikom.
Bili bismo mi ljudi, da u poslednjem trenutku nismo shvatili, da se to
kosi sa našim nacionalnim interesima.
Broj ţrtava nije konaĉan, jer je primećeno da i neki drugi idu našim
putem.
Vlada nas je dovela do prosjaĉkog štapa. Dalje moţemo i sami.
Vlada nije usvojila naš amandman, tako da je i dalje na snazi mišljenje da je zemlja okrugla.
VoĊa je ĉovek iz naroda. Zato narodu nije verovati.
VoĊi je ograniĉena sloboda kretanja. Opkoljen je telohraniteljima.
Gde ja stadoh, ti oduţi – reĉe deda unuku.
Govornici su poštovali dozvoljeno vreme, tako da su sve diskusije
bile ograniĉene.
VLADIMIR RISTIĆ
Ako nikada ne naĊeš posao, znaĉi da nisi izgubio sebe.
Ako ćemo pravo, najveći pedofil je Deda Mraz.
Batina je iz raja izašla. I nikako da se tamo vrati…
Bolje da poslanici plaćaju prostitutke nego da besplatno tucaju ovaj
narod...
Gde gazda pogledom... Nju mu i dovedu.
11
SAMIJA SLATINA
Ako vas mali problemi ne brinu, brinuće vas kad budu veći.
Ako voziš brzo, brţi si kraju ţivota nego kraju puta.
Ako ţeliš da drugi pred tobom skidaju kapu, treba nešto da postaneš
u ţivotu.
Ako ţeliš duga ţivota biti, moraš u svemu umjeren biti.
Ako ţeliš da te se ljudi sjećaju, onda uradi neko opšte dobro koje će
im od koristi biti.
Ako ţeliš mirno ţivjeti, trebaš svoju narav smiriti.
Ako je voljena osoba daleko od oĉiju, ne znaĉi da je daleko od srca.
NIKOLA STANKOVIĆ
Ima budala koje nas još uvek sa onim pare ili život, štrecaju. Da jedno ne ide bez drugog, kao da ne znaju!
Ima dve vrste ţena: jednima sve smeta, drugima ništa ne smete!
Ima i kod nas pametnih i sposobnih. Samo što se meĊusobno ne podnose!
Ima i takvih kojima ne smete ni pomisliti da kaţete da ne jedu ono
što se ne jede. Dušu će vam pojesti!
Ima još jedna šansa i kad je kraj. To je raj!
Kad se malo bolje zagleda, svaki ĉovek je više-manje sluĉaj za posmatranje!
12
MIROSLAV SREDANOVIĆ
Andrić nije dorastao sadašnjim našim piscima. On je dobio samo Nobelovu nagradu.
Bogata smo nacija. Puno je ljudi s kompleksom više vrednosti.
Branićemo Kosovo svim sredstvima. Ako treba – i verbalno.
Više ne moţemo ratovati. Srećom, ostaju nam politiĉke borbe.
GraĊani mogu da misle o svojim vlastodršcima što god hoće. Mogu
ĉak da to mišljenje zadrţe za sebe.
GraĊani su zaštićeni od štetnog sunĉevog zraĉenja. Ne izlaze iz svoje
senke.
GraĊani su nelojalni narodnim vlastima. Opiru se ĉak i svom hapšenju.
BUDIMKA STOJANOV
Da se glava na ramenu saĉuva najbolje u ĉetiri oka pregovarati…dok
drugo rešavati ispod ţita.
Dok smo se mi sabrali u jednu drţavu…mnogo toga nam oduzeli.
I dalje smo gladni iako progutasmo onoliko laţi stranaĉkih kandidata.
Jebem ti ovaj ţivot pseći, ĉim zalajem…moram da nestanem. Odvedu me šinteri.
Kad je došao do mnogo para…preko noći je ispario.
Kod nas i bez glasanja sve se usvaja. Kvorum nije vaţan.
13
VITOMIR TEOFILOVIĆ
Ako niko nije kriv dok se ne dokaţe, niko se ne sme ni osumnjiĉiti!
To bi bila pretpostavka krivice!
Buduća vlada ne moţe da omane! Samo nek` radi suprotno od sadašnje.
Vrhuška? Vrh huška!
Da je Srbima bitan novac, većina bi otišla u svet, a ne manjina!
Da je Tito znao za Goli otok, pošumio bi ga!
Da prvoborci nisu unovĉili ideale, mladi ne bi imali idole!
Do izbora politiĉari ţive od obećanja. Nakon izbora – od opravdanja.
Dobro je što je naš put prav, ali ne valja što je rastegljiv. Nigde cilja!
Dobro je što rastu cene hleba, mleka, mesa, ulja... Ako mi ne cenimo
domaće proizvode, ko će?!
VASIL TOLEVSKI
Ako idealna drţava ne postoji, onda smo blizu idealne drţave!
Albanci poštuju unutrašnje organe Srba! Zato ih prodaju u Italiji.
Bog nas je kaznio na razne naĉine. A dao nam je i politiĉare.
Bolje bi bilo da za predsednika izaberemo zlatnu ribicu! Bar će nam
ispuniti neku ţelju.
Gatara mi je rekla da promenim nekoliko ministara! Savremeni drţavnik prima svaki savet koji je za dobro naroda.
Gladni su najbolji glasaĉi! Oni gutaju sve.
14
ABDURAHMAN HALILOVIĆ AHIL
Ako ništa drugo – recite nam šta je bilo ono prvo!?
Vezali smo konja iz navike – gazda nije ništa rekao.
Vidi se svjetlo na kraju – ali mi ne moţemo doći do tunela.
Vladajući nikako da uštimaju orkestar – narod cvili.
Vode mu je do grla – previše pije.
Gule ga kao jarca – na zadovoljstvo svih prisutnih koza.
Daleko iza nas – osjeća se napredak.
ALEKSANDAR Č OTRIĆ
Ako vam je to ljubimac, zašto ga onda drţite na lancu?
Ako ne moţe Njegoševa, bio bih zadovoljan i tom Nobelovom nagradom.
Ako te toliko zanima ko najviše sere, zini da ti kaţem!
Ako u Srbiji hoćete da stignete do cilja, morate da blokirate put.
Ameriĉka demokratija razlikuje se od diktature po tome što ima jednu partiju više!
Analizom je utvrĊeno da u kobasicama ima svega i svaĉega. Pa ĉak i
mesa.
Baba i deda se sada dobro slaţu. Ostarili su i više ne mogu da se tuku.
Bezgrešno je zaĉet. On je dete iz epruvete.
15
II
KNJIGE
16
MILIVOJE RADOVANOVIĆ
„Okupirani sobom“
A sada jedna pesma pradedovska: „Amerika i Engleska biće zemlja
proleterska”.
Ako smo nekoga i likvidirali, to je bilo u samoodbrani.
Antistaljinisti nisu doĉekali ĉetrdeset osmu.
Ateizam je mnogoboţaĉko praznoverje.
Aforizam: dvosmisleno jasna misao.
Bauk antikomunizma kruţi Evropom.
Bićemo mi opet braća. Istorija se ponavlja.
Biću kritiĉan i samokritiĉan. Svi smo krivi.
Bratimljenje nije bilo simboliĉno. Stvarno su jedni drugima pili krv.
Braća se ne podnose još iz vremena kad nisu bili braća.
Braća su našla zajedniĉki jezik – kod prevodioca.
Bratoubilaĉki rat je dokaz da smo i pre rata bili braća.
VoĊa je bio majstor svog zanata, mada se nikada nije bavio njime.
VoĊa je voleo samoupravljanje. To je bio njegov metod rada.
Goli Otok je kameno doba revolucije.
Da je Kafka ţiveo u socijalizmu, napisao bi svetski proces.
Da je ovo najotvorenija zemlja, jamĉi trista hiljada emigranata.
Da nije bilo lova, mnogi revolucionari ne bi omirisali barut.
Iz knjige „Okupirani sobom” („Vuk Karadžić“, Paraćin, 1990)
17
DRAGAN ŠUŠIĆ
„Poznavanje prirode društva“
Grupni seks nije više ono što je bio. Danas, bre, niko više neće da zapne!
Da je brak toliko dobar, ne bi se govorilo o braĉnim duţnostima, nego
o braĉnim lepotama.
Devet godina nisam bio na godišnjem odmoru. Ĉekam da se prethodno zaposlim.
Deĉji plaĉ nam je sve reĊi, ali zato odrasli kukumavĉe.
Evropa traţi da budemo normalna drţava, a ne pita koliko to nama teškoća zadaje.
Em mi je ţivot usran, em me još ubeĊuju da ga uzmem u svoje ruke.
Ţena mi ne dozvoljava da drţim kućnu ljubimicu!
Ţivo me interesuje da li ćemo u Evropu stići vozom, avionom ili klizištem!
Ţivot mi mnogo znaĉi u ţivotu. Bez njega mi nema ţivota!
Ţivot ĉine male stvari. U našim uslovima, to su pre svega male plate i
male penzije.
Zvali su me da popušimo marihuanu mira.
Zloĉinac je bio skroman. Ţeleo je da ostane anoniman.
Znam da je pre dva veka poĉelo stvaranje moderne srpske drţave, ali
ne znam kad će se nastaviti.
Iz knjige „Poznavanje prirode društva“ (Alma, Beograd, 2010)
18
VII
BIBLIOGRAFIJA
19
E NCIKLOPEDIJE , ANTOLOGIJE , PREGLEDI , ZBORNICI
Boţović, Ratko: Od Stradije do Stradije. Stylos / Ilijada, Novi
Sad, 2007.
Boţović, Ratko: Sedmorica protiv mene. Udruţenje humorista
i satiriĉara Crne Gore, Podgorica, 2010, 255 str.
Vasić Slavomir i Ivan Matejević (prir.). Izvajane misli 2. Centar za kulturu i umetnost, Aleksinac, 2008, 180 str.
Vasić Slavomir i Ivan Matejević (prir.): Izvajane misli 3. Centar za kulturu i umetnost, Aleksinac, 2009, 241 str.
Denĉić Vesna (prir.): Dnevnik nepristajanja. Alma, Beograd,
2009.
Đuriĉković, Milutin (prir.): Sve, sve, ali za inat : antologija
aforizama za decu i mlade. Alma, Beograd, 2007.
Kljajić Goran (prir.): Nevini se najviše plaše. Tale, Banja Luka, 2008, 91 str.
Lepota je prolazna: aforizmi o ženama i muškarcima. Visoka
škola elektrotehnike i raĉunarstva – Beogradski aforistiĉarski
krug, Beograd, 2010.
Lero, Grujo (prir.): I posljednji Mohikanac je ispred nas : aforizmi, epigrami i humorističko-satirične pjesme. Tale, Banja
Luka, 2009, 100 str.
Lero, Grujo (prir.): Pljačka im materina : aforizmi, epigrami i
humorističko-satirične pjesme. Tale, Banja Luka, 2010, 108
str.
Luković-Bulat Silvija, Mirĉov Svetlana, Luković Miroslava:
Enciklopedija citata. Beogradska knjiga, Beograd, 2006.
Otašević Alma i ĐorĊe Otašević (prir. i preveli): Aforizmi ruskih pisaca. Alma, Beograd, 2008, 233 str.
20
Otašević, ĐorĊe (prir.): Antologija srpske satire : 1987–2007.
Alma, Beograd, 2007.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 10. Alma, Beograd, 2008,
Otašević, ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 11. Alma, Beograd, 2008, 327 str.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 12. Alma, Beograd, 2009, 291 str.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 13. Alma, Beograd, 2009, 229 str.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 14. Alma, Beograd, 2010, 256 str.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 8. Alma, Beograd, 2007.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 9. Alma, Beograd, 2007.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Gramatika u bermudama 1. Beografiti, Beograd, 2001, 174 str.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Gramatika u bermudama 2. Alma,
Beograd, 2003, str.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Dribling duha (sažeto izdanje). Alma,
Beograd, 2007.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Dribling duha. Alma, Beograd, 2007.
Otašević, ĐorĊe (prir.): Mala antologija srpske satire : 1987–
2007. Alma, Beograd, 2007.
Pavlović, Srba (prir.): Knjiga ugursuza: biseri srbijanske satire. Knjiga Pavlović, Novi Beograd, 2007, 118 str.
Pavlović, Srba (prir.): Kozolici u srpskoj književnosti. Knjiga
Pavlović, Novi Beograd, 2007.
21
Tolevski Vasil (prir. i preveo): Antologija na balkanskiot aforizam : Antologija balkanskog aforizma 1. Alma, Beograd,
2008, 547 str.
Tolevski Vasil (prir. i preveo): Antologija na balkanskiot aforizam : Antologija balkanskog aforizma 2. Alma, Beograd,
2008, 701 str.
Tolevski Vasil (prir.): Našite prijateli – aforističari iz Srbije,
Crne Gore i Republike Srpske. Skopje, 2007 (na makedonskom).
Tolevski Vasil (prir.): Našite prijateli 2 – aforističari od Bosna i Hercegovina i Srbija. Alma, Beograd, 2008.
Tolevski, Vasil (prir. i preveo): Biseri balkanskog aforizma 1.
Alma, Beograd, 2010.
AUTORSKE ZBIRKE
Andrić, Ivo Mijo: Kapitalne misli : aforizmi i epigrami. Zagreb, 2007, 144 str.
Andrić, Ivo Mijo: Sindikalizmi i radikalizmi. Sindikat PRDIVa Hrvatske, Zagreb, 2001, 96 str.
Andrić, Ivo Mijo: Ulomci od slova. Zagreb, 2008, 100 str.
Baljak, Aleksandar: Aforizmi. Alma, Beograd, 2007.
Baljak, Aleksandar: Demokratijada. PLATO, Beograd, 2008,
198 str.
Baljak, Aleksandar: Rat je prvi počeo. AGORA, Zrenjanin,
2007, 284 str.
22
Barjaktarević, Miroslava Ţ.: Razmišljanja, Došaptavanja,
Esej o čoveku, basne o nama. Beograd, 1970.
Berić, Miladin: Na evropskom putu. Knjiţevna zajednica „Vaso Pelagić“, Banja Luka, 2009, 109 str.
Beštić, Milan: Aforizmi. Alma, Beograd, 2007.
Beštić, Milan: Neću da trošim ćutanje. Alma, Beograd, 2006.
Beštić, Milan: Sabrani aforizmi. Alma, Beograd, 2006.
Bogdanović, Bojan: Bogovi i batine. Alma, Beograd, 2009,
224 str.
Buzurović, Ivan: Naša posla. Alma, Beograd, 2009, 133 str.
Vasilevski, Risto: Nulto vreme. Arka, Smederevo, 2010, 205
str.
Veljković, Mihailo: U senkinoj kući. Alma, Beograd, 2009,
Vidaković, Velibor: Smej se smrti : šaljivi aforizmi o napuštanju života. Udruţenje srpskih izdavaĉa Luta, Beograd, 2009,
128 str.
Vojvodić, Dušan Birdţa: Posveta Zoranu Svorenu. Nevkoš,
Novi Sad, 2005.
Vukasović, Milan: Misli. 1940.
Vuĉetić, Nenad: Kum caruje, mladost drogu valja. Ošišani
jeţ, Beograd, 2007.
Damjanović, Radivoje Rale: Jahanje na tigru. Alma, Beograd,
2010, 89 str.
Dangubić, Ratko: Testament besmrtnika. Arhipelag, Beograd,
2007.
Denĉić, Vesna: Stradanje u ciklusima. Beofeniks, Beograd,
2007.
Denĉić, Vesna: Horizonti. Beofeniks, Beograd, 2006.
23
Dinĉić, SrĊan: Kaktus, makaze i sitne nakaze.
Dinĉić, SrĊan: Nešto nevešto.
Drmić, Jandre: Plodovi mora. Zagreb, 2008, 91 strr.
Đergović, Rade: Izdajnici evolucije. Zaslon, Šabac, 2007, 64
str
Đergović, Rade: Izdajnici evolucije. Zaslon, Šabac, 2010, 64.
str.
Đergović, Rade: U demokratiji do guše. Zaslon, Šabac, 2007,
63 str.
Đerić, Mitar V.: Neradnici svih zemalja – isti ste. Anasgraf,
Beograd, 2004. 155. str.
Đerić, Mitar Laki: Trogled. Narodna knjiga – Alfa, Beograd,
2007, 147. str.
ĐorĊević, Dušan: Magareći ujed. Vranjske, Vranje, 2009, 57.
str.
ĐorĊević, Dušan: Poštena kurva (2006)
Đuza, Ţivko: Istraga je u toku. Mrkonjić Grad, 2010, 89 str.
Đuza, Ţivko: Prognoze iz vode.
Đukanović, Milomir: Talog pada sa vrha. Grafotrgovina, Loznica, 2010.
Erdeljanin, AnĊelko: Erdeljanje : Izabrani i zabranjeni aforizmi. Futura, Petrovaradin, 2010.
Erdeljanin, AnĊelko: Najveći konj u Srbiji. Futura. Petrovaradin, 2008, 80 str.
Zakić, Rastko: Gorka žetva. Alma, Beograd, 2007, 155. str.
Ivaštanin, Nebojša: Kraj iluzija. Vahazar; RIPOL klassik; Zaduţbina P. Koĉić, Moskva, 2005, 269. str.
Ilić, Milan Maja: Pošto čovek. Vranjske, Vranje, 2007.
24
Jovanović, Rade: Iz crvene banovine : erotski aforizmi. Agora,
Zrenjanin, 2010, 155 str.
Jovanović, Rade: Kratko i jasno. Agora, Zrenjanin, 2008, 124
str.
Jovićević, Vladimir Jov: Bijelo Polje Veselina Boškovića.
JOV, Beograd, 2010, 84 str.
Kljajić, Goran: Opažanja. Tale, Banja Luka, 2008, 336 str.
Kneţević, Boţidar: Misli. Gradska biblioteka „Boţidar Kneţević“, Ub, 2002, 209 str.
Kovaĉević, Pavle: Nasmej se, toga nema nigde u svemiru. Izdanje autora, Beograd, 2009.
Kovaĉević, Pavle: S one strane duha. Beograd, 2008, 184 str.
Kovaĉević, Pavle: Upravljanje sobom: PA-KO metod. Kalekom, Beograd, 2001, 305 str. (10. izdanje)
Kovaĉević, Uroš: Misaoni lavirint. Sanimeks, Beograd, 2010,
80 str.
Koprivica , Dragan: Aforizmanija : aforizmi i epigrami. Unireks, Podgorica, 2010, 230 str.
Kulić, Ţivko: U kandžama demokratije. Alma, Beograd, 2009,
Lazarević, Mile: Priče, aforizmi, misli. Beograd: Knjiţevna
zajednica Jugoslavije; Paraćin: Grafopromet, 2006, 118 str.
Latinović, ĐorĊe: Bogovi su pali iz teme. Zavod za udţbenike
i nastavna sredstva Istoĉno Sarajevo, 2007 (izabrani aforizmi).
Lec Stanislav Jeţi: Neočešljane misli. Bagdala.
Lec, Stanislaw Jerzy: Nepočešljane misli 1. Šareni dućan, Koprivnica, 2002, 176 str.
Lec, Stanislaw Jerzy: Nepočešljane misli 2. Šareni dućan, Koprivnica, 2006, 176 str.
25
Maksimović, Mihailo: Mali bukvar za veliku decu. Beograd,
Sluţbeni glasnik, 2009, 118 str.
Maksimović, Mihailo: Mali bukvar za veliku decu. Beĉ, 1792.
Marić, Boţo: Peti, s desna. Art print, Banjaluka, 2010, 70 str.
Marković, Ilija: Aforizmi. Alma, Beograd, 2007.
Marković, Ilija: O aforizmu aforizmi. Alma – Ilijada, Beograd
– Novi Sad, 2007.
Martinović, Savo: Novela o Novelji. Obodsko slovo, Rijeka
Crnojevića, 2000.
Martinović, Savo: Pitamteja. Udruţenje humorista i satiriĉara
Crne Gore, Podgorica, 2008, 165 str.
Macić, Ekrem: Život na čekanju. Društvo pisaca BiH : Podruţnica pisaca HNK Mostar, 1999, 79 str.
Macić, Ekrem: Zaštićeni svjedok. 2008.
Macić, Ekrem: Metak sa posvetom. MeĊunarodni centar za
mir Sarajevo : Podruţnica pisaca HNK Mostar, 2002, 118 str.
Macić, Ekrem: Najdublje je prazno. Autorsko izdanje, 2007,
92 str.
Macić, Ekrem: Fatamorgana. Autorsko izdanje, 2004, 116 str.
Milenković, Vladica: Dosije Feniks. Alma, Beograd, 2010, 87
str.
Milivojević, Milen: Državi nije dobro. Alma, Beograd, 2009,
99 str.
Miliĉić, Dejan: Podvala ludosti. Dalma, Pljevlja, 2006.
Mitrović, Mitar: Glavoskretnica : izabrani aforizmi. HESPERIAedu, Beograd, 2009, 159. str.
Mićković, Vladimir: Ogovaranje zla. UHS CG, Podgorica,
2007.
26
Mićković, Radmilo: Verbalne freske. Autorsko izdanje, Kragujevac, 2007, 473 str.
Mićković, Radmilo: Ispovest trovača smehom. Kragujevac,
2006.
Mićković, Radmilo: Literarni uzlet Mamlaza Baljoševića.
Autorsko izdanje, Kragujevac, 2008, 172. str.
Mićković, Radmilo: Nepodobna knjiga : Kragujevac, 2000.
Mićković, Radmilo: Užasno dosadna knjiga. Kragujevac,
2007.
Mihajlović, Ivko: Punim gasom napred. Kulturni centar Kruševac, Kruševac, 2010, 119 str.
Mihajlović, Milan J.: Pamet za poneti. Minerva, Subotica,
2009, 97. str.
Mišnić Veselin: Uredno složeni jauci. Alma, Beograd, 2010,
178 str.
Mišnić, Veselin: Revijalni genocid i Golgota sa srećnim krajem. Ridos, Beograd, 2008, 204 str.
Mrakić, Goran: Srpski hard koreni. Alma, Beograd, 2008,
Nestorović, Ninus: Aforizmi. Alma, Beograd, 2007.
Nikolić, Zoran LJ.: Globalizacija ua neupućene. Grafiĉki atelje Bogdanović, Beograd, 2008, 111 str.
Nikolić, Jovo: Zastava svih boja. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva Istoĉno Sarajevo, 2007.
Orozović, Ratko: Od života sramota. 1970.
Otašević ĐorĊe: Praznina u slavoluku. Alma, Beograd, 2010,
73 str.
Papeš, Raša: Fundamentalno dno. Agora Zrenjanin, 2009, 118
str.
Pejić, Miodrag L.: Veliki post. Ĉigoja štampa, Beograd, 2002.
27
Pešić, Perica ŢS: Afrodizmi Aforizmi. Leskovac, 2004, 92 str.
Popović, Zoran T.: Glavom bez obzira. Beogradski aforistiĉarski krug, Beograd, 2010, 125 str.
Popović, Zoran T.: D best of... : odabrani aforizmi. Udruţenje
knjiţevnika i knjiţevnih prevodilaca : Skupština opštine, Panĉevo, 2009, 149. str.
Puaĉa, Dušan: Prometej je pobegao. Viša elektrotehniĉka škola Beograd, Beograd, 2007.
Rajković, Veljko: Čovekoliki ljudi. UHS CG, Podgorica,
2007.
Rim Ţivković, Ljiljana: Omča mikrokozma. Alma, Beograd,
2009,
Ristić Vojkan: Knjiga otisaka. GEA, Beograd, 2008, 73 str.
Ristić Vojkan: Pogled sa Prokletija. GEA, Beograd, 2006,
121 str. (2. izdanje)
Rudić, Nedeljko: Zadivljujuće iskre uma. Filip Višnjić, Beograd, 2006.
Salihbegović, Ismet: Immo pectoris. Zalihica, Sarajevo, 2005,
92 str.
Salihbegović, Ismet: Osvajač druge strane medalje. Sarajevo,
2001, 139 str.
Salihbegović, Ismet: Piropo. BH Most, Sarajevo, 2008, 113
str.
Simić, Milan R.: Eno sekire, kamo je kum? Trag, Velika Plana, 2008, 91 str.
Simić, Slobodan: Aforizmi. Alma, Beograd, 2007.
Simić, Slobodan: Siminom ulicom. Agora, Zrenjanin, 2007.
Sredanović, Miroslav: Zapisi na koži. Zavod za udţbenike i
nastavna sredstva, Istoĉno Sarajevo, 2004, 173 str.
28
Sredanović, Miroslav: Smešna zbilja. Alma, Beograd, 2010,
187 str.
Sredanović, Miroslav: Upadice. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva, Istoĉno Sarajevo, 2007, 173 str.
Stanojević, Zoran S.: Svedoci se brane ćutanjem. Studentski
kulturni centar, Kragujevac, 2007.
Stanojević, Zoran: Nama nije ni kako nam jeste. Alma, Beograd, 2009, 231 str.
Stojanović, Ljubodrag: I lud i zbunjen. Alma, Beograd, 2009,
Teofilović, Vitomir: Orvel neće proći. Alma, Beograd, 2008,
209 str.
Tilger, Radoslav: Još mogu da lanem. Alma, Beograd, 2009,
Tilger, Radoslav: Opelo za tri prsta. Zemun, Plava taĉka,
2004.
Tilger, Radoslav: Skandalija : Zemun, Plava taĉka, 2003.
Todorov Bogdan: Iza zaborava. Udruţenje pisaca Poeta, Beograd, 2009.
Tolevski, Vasil: Isuse Lucifer nas zove. Alma, Beograd, 2007.
Tolevski, Vasil: Makedonijo majko, ko mi je otac. Alma, Beograd, 2007, 129 str.
Tonĉić, Pavle: Aforizmi. Knjiţevno društvo „Sveti Sava“, Beograd, 2007, 144 str.
Tofĉević, Dejan: Predskazanje prošlosti : priručnik za plivanje dolinom suza. Udruţenje humorista i satiriĉara Crne Gore,
Podgorica, 2009, 104 str.
Tucović, Mitar: Beli The. Balkansko knjiţevno društvo, Balkanski knjiţevni glasnik, Beograd, 2010, 123 str.
Ćorilić, Nenad: Preuzimanje neodgovornosti. Narodna biblioteka „Vuk Karadţić“, Loznica, 2008, 72 str.
29
Filipović, Ţivan S.: Dinastija tranzicije. SKOR, Beograd,
2008, 104 str.
Habazin, Darko, Daks: Klot do frketa. Empirej, Beograd,
2004, 55 str.
Habazin, Darko, Daks: Svevidice. Beograd, 2006, 43 str.
Hadţialić, Sabahudin: Nedovršene duše. Sarajevo, 2010, 104
str.
Crnĉević, Brana: Piši kao što ćutiš. Beoštampa, Beograd,
2010, 117 str.
Ĉotrić, Aleksandar: Aforizmi. Alma, Beograd, 2007.
Ĉotrić, Aleksandar: Gola istina. Aurora, Vranje, 2008, 162
str.
Ĉotrić, Aleksandar: Dečja posla : aforizmi za decu. Aurora,
Vranje, 2010, 59 str.
Ĉotrić, Aleksandar: Postrežimske misli. Plato, Beograd, 2008,
140. str.
Ĉotrić, Aleksandar: Svojeglava knjiga : aforizmi za decu.
Aurora, Vranje, 2010, 53 str.
Šušić, Dragan: Poznavanje prirode društva. Alma, Beograd,
2010.
Aleksandar Baljak
30
SADRŽAJ
I Aforističari ..........................................................................5
Ivo Mijo Andrić ............................................................................... 7
Aleksandar Baljak ......................................................................... 10
Bojan Bogdanović ......................................................................... 32
Slavomir Vasić .............................................................................. 43
Mitar Đerić Laki ............................................................................ 47
AnĊelko Erdeljanin ........................................................................ 52
Bane Jovanović .............................................................................. 58
Suno Kovaĉević ............................................................................. 60
Ţivko Kulić..................................................................................... 65
Mirko Kulić .................................................................................... 82
Savo Martinović ............................................................................ 86
Dragan Miljković ........................................................................... 90
Radmilo Mićković ....................................................................... 101
Aleksandar Novaković ................................................................. 106
Ratibor Novaković........................................................................ 109
Boţidar Pešev .............................................................................. 111
Zoran T. Popović ......................................................................... 114
Vladimir Ristić ............................................................................. 120
Samija Slatina ............................................................................... 122
Miroslav Sredanović ..................................................................... 125
Nikola Stanković ......................................................................... 128
Budimka Stojanov ........................................................................ 130
Vitomir Teofilović ....................................................................... 132
Vasil Tolevski .............................................................................. 136
Abdurahman Halilović Ahil ........................................................ 143
Aleksandar Ĉotrić ........................................................................ 146
31
II Knjige .............................................................................155
Rade Đergović: „Izdajnici evolucije” .......................................... 157
Mitar Đerić Laki: „Saldo mortale” .............................................. 160
Dušan ĐorĊević: „Magareći ujed” .............................................. 162
Zoran R. Kovaĉević: „Tridvojed” ............................................... 166
Uroš Kovaĉević: „Misaoni lavirint” ............... ......................... ....167
Milivoje Radovanović : „Okupirani sobom“ ............................... 170
Jovan Stojadinović: „Sitno drobljenje“ ....................................... 176
Bogdan Todorović: „Iza zaborava“ ............................................. 184
Dragan Šušić: „Poznavanje prirode društva“ .............................. 186
ІІІ O aforizmima i aforističarima ....................................193
Vitomir Teofilović: „Lepotom duha protiv sivila“ ...................... 195
Milovan Vitezović: „Oj Srbijo, meĊu silama“ ............................ 203
Ilija Marković: „Simina“ ............................................................. 206
ІV DogaĎaji ........................................................................209
Vranjski aforistiĉari u Beogradu .................................................. 211
Vladica Milenković promovisao knjigu ....................................... 214
Odrţana skupština Sekcije satiriĉara UKS ................................... 215
V Bibliografija ...................................................................219
VІ O autorima ...................................................................235
32
AFORIZMI I AFORISTIČARI 15
(Priredio ĐorĊe Otašević)
Elektronsko izdanje - skraćeni prikaz
1. oktobar 2011. br. 107. - Dodatak
© ETNA - Elektronski ĉasopis za satiru
www.aforizmi.org/etna
Urednik
Vesna Denĉić
www.alma.rs
33
Download

Dodatak