KRIMINALNI DOSIJE
aforizmi
Priredila Vesna Denčić
Karikature Mića Miloradović
Etna 2013.
2
Kriminal je zakon, brate!
Milan Todorov
Za tajkune ne vaţi pravilo „ko laţe, taj i krade”.
Oni ćute i kradu!
Rade Jovanović
Kriminalci svoju decu školuju u inostranstvu.
Ne ţele da njihovi potomci ţive u drţavi bezakonja.
Momĉilo Mihajlović
Mi smo već izgubili veliki deo teritorije.
Jedan tajkun je vlasnik skoro pola Srbije.
Aleksandar Ĉotrić
Policija je poslala snaţnu poruku kriminalcima.
Neće više da im bude prijatelj na Fejsbuku.
Aleksandar Baljak
Nama se ne moţe ugoditi:
drţava nam ne valja zato što je neorganizovana,
a kriminal zato što je organizovan!
Dragan Šušić
3
Tajkuni su velike neznalice.
Ne znaju šta imaju!
Slobodan Simić
Čitava istraga je otišla u pogrešnom smeru.
Lopovi su pobegli u suprotnom pravcu.
Iva Maţuranić
Sve je više graĎana koji kriminal u zemlji
gledaju skršenih ruku.
Bojan Bogdanović
Tajkuni bi trebalo da sede u Skupštini,
njih niko ne moţe da kupi.
Toma Rakijaš
Borba protiv organizovanog kriminala ide do samog vrha,
gde policija nema šta da traţi!
Radmilo Mićković
Kriminalci naišli na tvrd orah.
Zato su spalili poslastičaru.
Miodrag Stošić
4
Kad su na odskočnoj dasci tajkuni,
sirotinja leti u nebo.
Zoran Doderović
Tajkuni napred. Ostali stoj!!
Zoran T. Popović
Krupni kriminalac je dobio zatvorsku ćeliju.
Da se ne druţi sa dţeparošima.
Miroslav Sredanović
Premijer ne vuče konce kriminalne mreţe.
To mu je prišiveno.
Bojan Rajević
Nema ništa od brzih pruga.
Tajkuni neće skoro dobiti robijaška odela.
Aleksandar Baljak
Bio je i policajac i kriminalac.
Prema potrebi!
Radmilo Mićković
Da nije političara, tajkuni i kriminalci bili bi usamljeni.
Vitomir Teofilović
5
Sudski proces je politički motivisan
jer se kriminalac bavio politikom.
Dejan Tofĉević
Ne moţe policija da hapsi ugledne graĎane
samo zato što su kriminalci.
Vesna Denĉić
Antikomunisti su grobari samoupravnog socijalizma
i ţrtve tajkunskog kapitalizma.
Ţivko Kulić
Naši političari nemaju,
ama baš nikakve veze sa kriminalcima,
a sve se manje i druţe!
Zoran T. Popović
Tačno je da sam često u sukobu sa zakonom.
Ali ja taj sukob nijednom nisam traţio.
Milan Todorov
Policija se naljutila na kriminalce.
Ne ţeli ništa o njima da zna.
Bojan Rajević
6
Kriminalci su postali humaniji.
Sad trguju ljudima.
Marko Tasković
U dalekoj budućnosti Srbi će verovati
da su nastali od tajkuna.
Dragan Miljković
Policija prisluškuje razgovore kriminalaca.
Ona se dobro razume u kriminalni jezik.
Miroslav Sredanović
Uskoro ćete saznati ko je najveći kriminalac u Srbiji.
Dali smo mu vašu adresu.
Aleksandar Baljak
Stvorili smo ekološku drţavu.
Tajkuni su je očistili.
Vasil Tolevski
Pre nego što optuţite predsednika
da je kriminalac, tajkun ili profiter,
trebalo bi da znate da je on na prvom mestu
uvaţeni političar, otac nacije i glava kuće.
Vladimir Dramićanin
7
Mnogi samo pričaju o kriminalu,
a političari znaju da treba prionuti na posao.
ĐorĊe Otašević
I tajkuni daju svoj doprinos borbi protiv kriminala.
Prestali su da rade.
Aleksandar Ĉotrić
Kada je potonuo u more kriminala,
videlo se da je tajkun bio pun kao brod!
Radmilo Mićković
Tajkun je bio pod udarom vlasti,
zato mu je račun tako natekao.
Dejan Tofĉević
Kriminalci ne mogu da umaknu našoj policiji.
Ona im je stalno za petama.
Aleksandar Baljak
Kriminalom sam počeo da se bavim
još u tinejdţerskim godinama,
odmah po ulasku u podmladak Stranke.
Aleksandar Novaković
8
Neki kriminalci su ovih dana bili neoprezni uhvatila ih je promaja!
Ţivojin Denĉić
Razbili su kriminalne bande.
Kriminalci su morali da se organizuju u političke stranke.
Aleksandar Ĉotrić
Policija je na jedvite jade pronašla kriminalca.
Krio se iza imuniteta.
Zoran T. Popović
Kad pogledaš, svi krše zakon.
Kad zaţmuriš – niko.
Milorad Rankov
Kriminal je dobro organizovan
jer naša vlast ne prepušta ništa stihiji.
Milan R. Simić
Ţena i ja se bavimo organizovanim kriminalom.
Ona krade hleb u jednoj,
a ja mleko u drugoj prodavnici!
Ninus Nestorović
9
Policija nije mogla da hapsi kriminalce
jer bi time povredila njihovu privatnost.
Aleksandar Baljak
U trci sa kriminalcima,
policija je prva prošla kroz cilj.
Borivoje Ilić
Organizovanom kriminalu je teško stati na put.
Uostalom, on ga i asfaltira.
Dragan Rajiĉić
Ma kakav organizovani kriminal!
Dok ih policija nije organizovala kako treba,
bili su kao raspuštena banda.
ĐorĊe Otašević
Radnici ne rade dţabe.
Tajkuni su sve bogatiji.
Dragan Ognjanović
Tajkun ne pripada nijednoj stranci.
Sve stranke pripadaju njemu.
Vladimir Ćalić
10
Otkako sam se upoznao sa haosom u privredi,
porasle su moje simpatije za organizovani kriminal!
Radmilo Mićković
Vlast se izdigla iznad kriminala.
Ona je njegov anĎeo čuvar.
Veljko Rajković
U cilju borbe protiv organizovanog kriminala pohapšeni
su svi članovi vlade!
Goran Kljajić
PravosuĎe je bolesno.
A kriminalci pucaju od zdravlja!
Slobodan Simić
Vlada zadaje konačni udarac kriminalu.
Leţeći policajci su na ulici.
Zoran Plavšić
Ako u potpunosti iskorenimo kriminal
drţava će nam ostati bez nacionalnog obeleţja.
Momir Stanisavljević
11
Istraga je urodila plodom.
Svi smo od kriminalca dobili po jabuku.
Slobodan Simić
Tačno je da se političari bave kriminalom.
To njima niko ne moţe da zabrani.
Ninus Nestorović
Zatvori su nam tesni da bi
primili sve kriminalce.
Srećom, mesta ima i sa druge strane rešetaka.
Vladan Sokić
Naši kriminalci ne kriju lice.
Mogli bi da stradaju ukoliko ih policajci ne bi prepoznali.
ĐorĊe Otašević
Radim na rasvetljavanju kriminala.
Drţim lopovima sveću.
Milivoje Jozić
Moj otac je ministar.
Meni je kriminal u krvi!
Bojan Ljubenović
12
13
Drţavni kriminal je manje opasan nego ulični.
Odvija se kroz institucije sistema.
Nenad Ćorilić
Kad bi MUP ozbiljno jurio kriminalce,
vlada nikada ne bi imala konsenzus!
Rade Jovanović
U policiji je ispitivan u svojstvu graĎanina,
a zemlju je opustošio u svojstvu tajkuna.
Vesna Denĉić
U obračunu sa kriminalom krenuli su od odozgo.
Uhapsili su odţačara koji je naplaćivao
i za odţake koje nije čistio.
Aleksandar Ĉotrić
Elvis je pevao: „Love me tender”.
Tajkuni pevaju: „I love tender”.
Radoje Nikolić
Kriminal je sve manje prisutan na našim ulicama.
Preseljen je u institucije sistema.
Rade Đergović
14
Nezamislive sume novca u rukama tajkuna
se graniče sa crnom magijom.
Ţivojin Denĉić
Nas i Rusa,
trista tajkuna!
Slobodan Simić
Kod nas je kriminal dobro organizovan,
što znači da meĎu kriminalcima ima i pripadnika reda.
Aleksandar Baljak
Došli su crni dani za organizovani kriminal.
Vlast je bolje organizovana.
Bojan Bogdanović
Naši tajkuni su naša nada.
Što oni narede to vlada usvaja.
Mitar Mitrović
Znam tajkuna koji je za četiri godine završio dva fakulteta.
Niko nije smio ni da pomisli da ga pita
za graĎevinsku dozvolu.
Veljko Rajković
15
Protiv kriminala je ustao i leţeći policajac
kada su osumnjičenog doveli u stanicu.
Dejan Tofĉević
Ne brinite za budućnost,
ona je u sigurnim rukama tajkuna.
Miša Pavković
Ali Baba i četrdeset tajkuna su uspešno sproveli
privatizaciju u Srbiji.
Dušan Puaĉa
Naš tajkun je bolji nego vaš –
on finansira i vašu stranku.
Toma Rakijaš
Tajkuni su postali većinski vlasnici u drţavi.
Sada traţe još i manjinska prava.
Miroslav Sredanović
GraĎani nedovoljno saraĎuju sa policijom.
Kriminalci ne prave takve greške.
Dejan Milojević
16
Naša politička elita sve manje zaostaje
za poslovnom i kriminalnom.
Vitomir Teofilović
Drţavni aparat tajkuni podešavaju
prema svojim potrebama.
Ţeljko Marković
Ne samo da tajkun moţe da kupi diplomu,
nego i ceo fakultet.
Aleksandar Ĉotrić
Politički protivnici vode protiv mene prljavu kampanju.
Stalno pominju moju kriminalnu prošlost.
Dragan Rajiĉić
Policija je stopirala kriminal.
Ispostavilo se da idu u istom pravcu.
SrĊan Dinĉić
Naša vlada će i dalje gledati tajkunima kroz prste.
Sve dok je drţe u šaci!
Rade Jovanović
17
Tajkun nam se obratio preko medija
jer njegovo ministarstvo više ne moţe da trpi
neosnovane kritike.
Dejan Tofĉević
U Srbiji su tajkuni kupili sve što je vredelo.
Vreme je da kupe i svoje prnje.
Dragan Miljković
Drţavu treba privatizovati.
Da se zna kom tajkunu pripada.
Zoran Doderović
Policija ne flertuje sa kriminalcima.
Ona je s njima u ozbiljnoj vezi.
Ninus Nestorović
Lako bismo se mi borili protiv organizovanog kriminala,
da nije organizovan!
Dragan Šušić
Naši tajkuni su pravi melem.
Preventivno nam piju krv.
Dragan Ognjanović
18
Najveći srpski brend – TAJKUNI.
Dragan Ognjanović
Organizovani kriminal je lanac bez katanca.
Danica Mašić
Nadam se da će i naša partija uskoro imati svog tajkuna.
Otvorili smo mesni odbor stranke
na Kajmanskim ostrvima.
Toma Rakijaš
U borbi protiv kriminala najvaţnija je saradnja
istraţnih organa sa vlastima.
Jer, policija moţe da udari gde ne treba.
Milan Todorov
Obračunao se sa kriminalcima.
I dobio pristojnu svotu.
Ţivko Vujić
Lanac kriminala je presečen.
Jedna polovina je u zatvoru,
druga na vlasti.
Vesna Denĉić
19
Ne pripadamo istim političkim opcijama,
ali, u kriminalnim se odlično slaţemo.
Rade Đergović
Omiljena knjiga svakog tajkuna je zemljišna knjiga.
Slobodan Simić
Naša stranka će dobiti bitku protiv tajkuna.
Samo da pronaĎemo moćnog sponzora.
Aleksandar Ĉotrić
U borbi protiv organizovanog kriminala
neće biti zaštićenih!
I krupni kriminalci će biti uhapšeni
ako se u meĎuvremenu ne poprave!
Aleksandar Baljak
Naša policija se nikad nije bavila kriminalom,
ali je reforma sluţbe donela korenite promene.
Vladimir Dramićanin
Kriminalce treba sputavati u startu.
Opteretiti ih odgovornim funkcijama!
Rade Jovanović
20
Um caruje, tajkuni pare valjaju.
Dušan Puaĉa
Kriminal treba sasecati u korenu.
Od glave.
Danica Mašić
Policija bahato upada u vile kriminalaca.
Čak se ni posluzi ne najavljuje.
Miroslav Sredanović
Premijer je naglasio da će raskrstiti sa kriminalom
i on i dalje stoji iza toga.
Bojan Rajević
Istragu uvek radi nekoliko ekipa
kriminalaca i policajaca.
Iva Maţuranić
Protiv organizovanog kriminala se borimo
svim sredstvima. Čak smo i poslovnu saradnju sa njim
sveli na najmanju meru.
Dragan Rajiĉić
21
Kod nas zakoni za kriminalce predviĎaju samo kazne.
Sloništa su im još neotkrivena.
Marko Tasković
Ako policija ovim tempom nastavi sa hapšenjem,
drţavu će morati da vode dobrovoljci!
Vesna Denĉiĉ
Ne slaţem se sa ocenom da ste vi jedan od najvećih
kriminalaca na Balkanu.
Naprotiv, mislim da vam u poslu kojim se bavite
nema premca.
Aleksandar Baljak
Optuţnica se uvek moţe koječim dopuniti.
Nije ona sveto pismo.
Milan Todorov
Ne bih rekao da kod nas ima organiziranog kriminala.
Mi to radimo spontano.
Jandre Drmić
Za njim je raspisana poternica,
jer on je čovek kakvog bi trebalo traţiti!
Zoran T. Popović
22
U vladajućoj partijizapočele su frakcijske borbe.
Vlast je krenuča u borbu protiv kriminala.
ĐorĊe Otašević
Da nije policije kriminalci bi mogli da rade šta hoće.
Ovako imaju konkurenciju.
Ninus Nestorović
Naše vlasti su rešile da se ozbiljno pozabave
organizovanim kriminalom.
To je trenutno najisplativiji posao.
Tomislav Marković
Nemam kriminalnu prošlost.
Ja sam čovek budućnosti.
Vladica Milenković
Kakvi su temelji demokratske vlasti u zemlji,
zna podzemlje.
Ilija Marković
Ključ - simbol ljudskog poštenja.
Milan Beštić
23
24
KRIMINALNI DOSIJE
Priredila Vesna Denčić
Karikature Mića Miloradović
Elektronsko izdanje
1. januar 2013. br. 119. - Dodatak
© ETNA - Elektronski časopis za satiru
www.aforizmi.org/etna
Urednik
Vesna Denčić
ISSN 2217-8902 (Online)
25
Download

Dodatak