ĐorĊe Otašević
REČNIK SRPSKIH
ANTIPOSLOVICA
Etna 2011.
PREDGOVOR
Termin antiposlovica (Antisprichwort) u jeziĉku nauku
je uveo Volfgang Mider (Wolfgang Mieder), a kasnije su ga koristili mnogi drugi lingvisti.
Antiposlovice su ekspresivni izrazi nastali kao rezultat
vrlo razliĉitih strukturno-semantiĉkih transformacija ne samo
poslovica, već i izreka, krilatica, aforizama, poznatih politiĉkih
parola, fraza, izjava i eufemizama. Obiĉno se koriste za satiriĉno, ironiĉno ili humoristiĉko komentarisanje odreĊene situacije,
dogaĊaja, liĉnosti i sliĉno. U srpskim antiposlovicama dominantna je politiĉka i socijalna komponenta, mada ima i ĉisto humoristiĉkog poigravanja jezikom. Za razumevanje većine antiposlovica neophodno je poznavanje socijalnog i jeziĉkog konteksta u kojem su nastale.
Za razliku od ruskih, ameriĉkih i engleskih antiposlovica
kod kojih se u objavljenim zbornicima autor najĉešće ne navodi
i koje se smatraju delom narodnog stvaralaštva, autori srpskih
antiposlovica obiĉno su poznati.
Broj razliĉitih transformacija polaznih poslovica (krilatica itd.) vrlo je veliki, što materijal sabran u ovom reĉniku jasno
pokazuje.
Većina ovde objavljenih antiposlovica ekscerpirana je iz
antologija, pregleda, zbornika i autorskih zbirki aforizama objavljenih u Srbiji u proteklih dvadesetak godina. U izvorima koji
za ovu priliku nisu obraĊeni sigurno se nalaze stotine i stotine
antiposlovica.
2
AMERIKA I ENGLESKA, BIĆE ZEMLJA
PROLETERSKA
■ Parola popularna u Jugoslaviji nakon Drugog svetskog rata.
Amerika i Engleska biće zemlja proleterska. A znam i druge kletve.
Slobodan Simić
Amerika i Engleska ne postadoše zemlje proleterske nego drţave bombarderske.
Ţivko Kulić
Jugoslavija je bila proleterska zemlja. Sada je red na Ameriku i
Englesku.
Miodrag Lazarević
Amerika i Engleska biće zemlja proleterska. Srbija i Crna Gora
biće zemlje UNPROFOR-a!
Anonim
A sada jedna pesma pradedovska: „Amerika i Engleska biće zemlja proleterska”.
Milivoje Radovanović
Amerika i Engleska biće zemlja proleterska! A gde ćemo se onda zaduţivati?
Petar Lazić
Ima bar nešto od istorijskog predviĊanja: Amerika i Engleska ne
postadoše zemlje proleterske, ali makar bombardovahu naše proletere.
Dragan Koprivica
3
BOLJE GROB NEGO ROB
■ Parola s demonstracija odrţanih u Beogradu 27. marta 1941.
godine, koje su bile reakcija na pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu.
Bolje grob nego rob… Kad već ne mogu dva dobra zajedno!
Rade Jovanović
Bili smo na neki naĉin robovi ideje o multietniĉkoj Jugoslaviji.
Sada svako ima svoju zemlju. Bolje grob nego rob!
Bojan Bogdanović
Bolje rob nego grob. Bolje pakt nego akt. Evolucija ĉini svoje.
Danica Mašić
Komunisti su Srbima rekli da je bolje grob nego rob. A nama ne
treba dvaput govoriti.
Rade Jovanović
Bolje rob nego grob – na kredit!
Vojkan Ristić
4
VODIMO LJUBAV, A NE RAT!
■ Parola hipi pokreta iz 1969. godine, protiv rata u Vijetnamu.
Vodimo ljubav, a ne rat. Ako nećete da se volimo, upotrebićemo
oruţje.
Aleksandar Ĉotrić
Vodimo ljubav, a ne rat. Sa ovakvim komšijama?
Miladin Berić
Vodimo ljubav, a ne rat. To i radimo – ratujemo!
Vesna Denĉić
Vodite rat, a ne ljubav! Nije humano pucati u ţene.
Goran Dokna
Vodimo ljubav a ne pse!
Anonim
Vodite ljubav, a ne evroatlanske integracije.
AnĊelko Erdeljanin
Dva miliona Šiptara su dokaz da je na Kosovu trebalo voditi ljubav, a ne rat!
Rade Jovanović
Na Kosovu Albanci vode i rat i ljubav protiv Srba.
Aleksandar Baljak
Napola smo poslušali hipike. Vodili smo ljubav, ali i rat.
Ljubodrag Stojanović
5
GUSKE SU SPASILE RIM
■ 390. godine pre n.e. Gali su porazili Rimljane i poslednji
branioci Rima su se sakrili na Kapitolu i napravili utvrĊenje. Kada su jedne noći Gali krenuli na utvrĊenje, guske su
se, po legendi, probudile i probudile Rimljane koji su potom
odbili napad. Odatle uzreĉica: „Guske su spasile Rim“.
Guske su spasile Rim, a vas neće ni novinarske patke.
Ilija Marković
Ne znam da li su guske spasile Rim, ali sam siguran da su svinje
uništile Srbiju.
Ljubodrag Stojanović
Svako je imao pravo da spasi Rim, a samo su ga guske iskoristile.
Andrija Markuš
Ako su fer, neka guske malo spasavaju i Beograd.
Radomir Racković
Guske koje su spasile Rim nisu bile promovisane u labudove.
Vuk Gligorijević
Ĉujem, kaţe se, „Guske pod Kapitolom spasle su Rim…” Da
nabavimo i mi koju gusku?
Zoran Stanojević
6
DOĐOH, VIDEH, POBEDIH
■ „Veni, vidi, vici“ – lakonski izveštaj Senatu rimskog imperatora Julija Cezara posle pobede nad pontskim kraljem
Farnakom 47. god. p.n.e.
DoĊoh, videh, „o revoir”! Jedino tako moţemo saĉuvati svetski
mir.
Nikola Stanković
DoĊoh, videh, popizdih!
Boško Marinković
DoĊoh, videh… i šta ono beše treće?!
Milovan Vrţina
DoĊoh, videh... Vaţno je uĉestvovati.
Ţarko Milovanović
Jedan autonomaški: DoĊoš, videh, oterah!
Dušan Vlajković Mitrovanov
Kukaviĉka: DoĊoh, videh, utekoh.
Zoran D. Ţivković
7
DRŽAVA, TO SAM JA
■ „L´etat c´est moi” – Izjava francuskog kralja Luja LIV.
Drţava, to sam ja! To je naš nacionalni interes!
Zoran T. Popović
Drţava, to sam ja. I ona i ja kao stranka plaćamo drţavne ĉinovnike.
Aleksandar Ĉotrić
Drţava, to si ti!
Zoran Raonić
Ne smeta ako voĊa kaţe, drţava to sam ja. Problem nastaje kad
odluĉi da sravni identitet.
Bojan Bogdanović
Radio sam u interesu drţave. A drţava, to sam ja!
Slobodan Simić
Tako je vrijeme došlo. Sad svaka šuša moţe kazati: „Drţava to
sam ja!”
Zoran Raonić
Drţava to sam ja. Danas jesam, sutra nisam.
Milan Todorov
Drţava, to sam ja – zamišljao drukĉije.
Ilija Marković
Ne znam ni ko sam ni šta sam. Zato imam pravo da kaţem – drţava, to sam ja!
ĐorĊe Otašević
8
ŽIVEĆE OVAJ NAROD
■ „Ţiveće ovaj narod“ – film reţisera Nikole Popovića, za
koji je scenario napisao Branko Ćopić.
Ţiveće ovaj narod jer je spreman da gine do poslednjeg!
Aleksandar Baljak
Ţiveće ovaj narod dok stranci budu spremni da udele.
Boško Marinković
Ţiveće ovaj narod! Ali kao stoka!
Dragan Ognjanović
Ţiveće ovaj narod, ali se ne zna kad.
Milan R. Simić
Ţiveće ovaj narod. To je uzreĉica koju smo preuzeli od Hazara.
Momĉilo Mihajlović
Ţiveće ovaj narod. Što potvrĊuje i Darvinova teorija.
Vladan Sokić
Preţivaće ovaj narod.
Nedeljko Blaţić
Ţiveće ovaj narod, jer veruje u ţivot posle smrti.
Radivoje Damjanović
9
ZBOGOM ORUŽJE
■ „Zbogom oruţje“ (engl. A Farewell to Arms) – poluautobiografski roman Ernesta Hemingveja iz 1929. godine.
Zbogom oruţje – reĉe terorista, odlaţući bombu u staniĉnu garderobu.
Miloš ĐurĊev
Zbogom oruţje. Ubi me prejaka reĉ.
Zoran S. Stanojević
Zbogom Hemingveju! – reĉe oruţje.
Raša Papeš
Rekao sam: – Zbogom oruţje! Odgovorilo mi je: – Zbogom ĉoveĉe!
Aleksandar Ĉotrić
10
ISTORIJA JE UČITELJICA ŽIVOTA
■ „Historia magistra vitae est!“ (Ciceron)
Ako je i nova istorija uĉiteljica ţivota, onda joj jedno vreme ne
bi trebalo dati licencu za rad.
Slobodan Duĉić
Ako je istorija uĉiteljica ţivota, zašto nas nešto nije nauĉila.
Ranko Lalović
Ako ti istorija nije yĉiteljica ţivota, onda su ti zatvori – univerziteti.
Boško Marinković
Da nam je istorija bila uĉiteljica ţivota, i sa geografijom bi sada
mnogo bolje stajali
Velibor Marjanović
Ili nam je istorija loša uĉiteljica ili smo mi loši Ċaci.
Dušan Vojinović
Istorija je uĉiteljica ţivota samo za onog koji ne zna da je ona
ropkinja politike.
Goran Kljajić
Istorija je uĉiteljica ţivota, silovana od strane pobednika.
Dejan Tofĉević
Istorija je uĉiteljica ţivota. Mi njeni loši Ċaci.
Ratibor Jonović
11
KUPUJMO DOMAĆE
■ Slogan kampanje kojom se graĊani podstiĉu da kupuju
domaće proizvode, kako bi se smanjio spoljnotrgovinski deficit i ojaĉala domaća ekonomija.
Kupujmo domaće! Šta fali našim poslanicima!
Aleksandar Baljak
Naravno da kupujemo domaće. Nama ništa nije strano.
Nenad Ćorilić
Zajebi uvozno – duvaj domaće! Moravihuana!
Dušan Vlajković Mitrovanov
Kupujmo domaće. Naši ljudi su jeftiniji.
Radoje Nikolić
12
LESI SE VRAĆA KUĆI
■
„Lassie Come Home“ – roman Erika Najta (Eric
Knight) po kojem je snimljeno jedanaest verzija filma, prvi
put 1943. godine u reţiji Freda Vikoka.
Za Srbe na Kosovu, ne moţe se reći da ţive kao pas. Naroĉito
ako se misli na Lesija.
Miodrag Stošić
Da je Lesi bio naš pas, nikada se ne bi vratio kući.
Miloš ĐurĊev
Lesi ima rešeno stambeno pitanje.
Mitar Đerić
Lesi se vratila kući. Ostali ukućani ĉekaju donaciju za obnovu
objekta.
Jovo Nikolić
Lesi se vratila kući. U inat poštaru.
Dušan Vlajković Mitrovanov
Lesi se vraća kući – ĉim potpiše mirovni sporazum.
Goran Dokna
Lesi, vrati se kući – da povedeš i nas.
Miodrag Stošić
Lesi, vrati se kući! Razveo sam se.
Dušan Vlajković Mitrovanov
13
MANGUPI U SOPSTVENIM REDOVIMA
■ V. I. Lenjin je navodno rekao: „Sa neprijateljima ćemo
nekako izaći na kraj, ali upropastiće nas mangupi iz sopstvenih redova“.
Komunizam bi uspeo da nije stvorio mangupe u našim redovima.
Dragan Šušić
Komunisti su pola veka bili najkompaktnija politiĉka snaga. Svi
mangupi su bili u njihovim redovima.
Iva Maţuranić
Mangupi u našim redovima su nam došli glave. Lenjin, Staljin,
Marks, Engels...
Aleksandar Ĉotrić
Mangupi u našim redovima su nas totalno uneredili.
Ljubodrag Stojanović
Obraĉunavaćemo se mi sa mangupima u našim redovima. Sve
ćemo ih oterati u ambasadore.
Rade Đergović
I dalje proganjaju mangupe iz njihovih redova. Svet nije ni zasluţio bolje ambasadore.
Mitar Tucović
14
NE OKREĆI SE, SINE
■ Jugoslovenski film snimljen 1956. godine u reţiji Branka
Bauera, po scenariju Branka Bauera i Arsena Diklića.
„Ne okreći se, sine”, samo zato što sam rekao „I tata bi, sine”.
Dušan Vlajković Mitrovanov
Ne okreći se sine, ĉitaćeš to u memoarima.
Vesna Denĉić
Ne okreći se sine. Srbija ti je za leĊima.
Rade Đergović
Ne okreći se, sine! Gazi sve pred sobom.
Dušan ĐorĊević
Ne okreći se, sine! Nemaš šta vidjeti.
Nebojša Borovina
Ne okreći se, sine! Poza 69 je sledeća lekcija.
Dušan Vlajković Mitrovanov
Ne okreći se, sine! Tek si dobio azil!
Dragan Ilić
Ne okreći se, sine, sida preti.
Radomir Stanojković
Otac: Ne okreći se, sine. Sin: Tata, ne smaraj.
Dušan Vojinović
15
O UKUSIMA SE NE RASPRAVLJA
■ De gustibus non est disputandum (lat.)
Najviše volim punu trpezu. Ali, o ukusima ne treba raspravljati.
Milutin Đuriĉković
Ţivot nam je lep... ali, o ukusima se ne raspravlja.
Aleksandar Milenković
O ukusima ne vredi raspravljati. Zašto onda ljudoţderima osporavaju slobodu u izboru hrane?
Radoje Nikolić
Bengalski tigar pojeo crnca. O ukusima se stvarno ne da raspravljati.
Dušan Vlajković Mitrovanov
O ukusima ne vredi raspravljati, reĉe ljudoţder.
Tomislav Marković
O ukusima ne vredi raspravljati. S time se neko slaţe, a neko ne.
Aleksandar Ĉotrić
O ukusima ne treba raspravljati. Da ne bih ja nekom glavu razbio!
Slobodan Simić
O ukusima ne treba raspravljati punih usta.
Aleksandar Novaković
16
PIŠI KAO ŠTO GOVORIŠ
■ „Piši kao što govoriš, a ĉitaj kao što je napisano“ (Adelungov princip koji je prihvatio Vuk Stefanović Karadţić)
Ne verujemo strancima. Ne pišu kao što govore.
Aleksandar Baljak
Govori kao što su te podmitili!
Mitar Tucović
Piši kako govoriš. Tako nastadoše hijeroglifi.
Mitar Đerić
Piši kako ti se govori!
Nikola Stanković
Piši kao što govore, a ĉitaj kako im se sviĊa.
Vladislav Vlahović
Pišti kao što govoriš!
Radmilo Mićković
U Ustavu Srbije lepo piše da je Kosovo deo Srbije, ali šta to vredi kad Albanci ne ĉitaju kao što je napisano.
Aleksandar Baljak
Piši kao što govoriš, govori kako ti narede.
Mića Tumarić
Piši kao što ĉitaš, reĉe reformator nepismenom narodu.
Vesna Denĉić
17
SRBIJA JE VELIKA TAJNA
■ „Srbija je velika tajna; / ne zna dan šta noć kuva, / niti
noć šta zora raĊa“ („Srbija je velika tajna“ Desanke Maksimović)
Srbija je velika tajna, a mi ne umemo da ĉuvamo tajne.
Aleksandar Baljak
Srbija je bila velika tajna dok tajna policija nije uzela stvar u
svoje ruke.
Ilija Marković
Srbija je bila velika tajna. Sada je mala.
Aleksandar Ĉotrić
Srbija je velika tajna javna kuća!
Radmilo Mićković
Srbija je nekad bila velika tajna, a sada je mala tajna velikih
majstora svetske kuhinje.
Aleksandar Baljak
18
TUĐE NEĆEMO, SVOJE NE DAMO
■ Reĉenica koja se pripisuje Josipu Brozu u govoru iz
1944. godine u vezi s teritorijama koje su po Rapalskom
ugovoru pripale Italiji, kasnije ĉest politiĉki slogan.
Nema uvoza, nema izvoza! TuĊe nećemo, svoje ne damo!
Milan Beštić
Novi slogan „meĊunarodne zajednice”: Svoje ne damo, tuĊe poklanjamo!
AnĊelko Erdeljanin
TuĊe nećemo – svoje smo otuĊili.
Savo Martinović
TuĊe nećemo! Naše smo sahranili.
Radoje MaĊo Golović
TuĊe nećemo, a i ovih naših nam je dosta.
Milen Milivojević
TuĊe neću. Ne da mi supruga.
Staniša Milosavljević
TuĊe ne damo – svoje nemamo.
Dejan Tofĉević
TuĊe nećemo – svoje bi da prodamo.
Dušan Vlajković Mitrovanov
19
ĆERAĆEMO SE JOŠ
■ „Ćeraćemo se još / Jednako ćerati / To da smo naĉisto /
Nema šta da krijemo / Neka niko ne misli da nećemo“ (poema „Ćeraćemo se još“ Matije Bećkovića)
I dalje se gledamo mrko poprijeko. Ako, ćeraćemo se još.
Ţivko Kulić
I kad se usaglasimo, još ćemo se ćerati.
Aleksandar Matijašević
Glasaćemo se još.
Milan R. Simić
Odvajanjem Crne Gore naši bratski odnosi nisu baĉeni u
zapećak. Ćeraćemo se još!
Vitomir Teofilović
20
UBI ME PREJAKA REČ
■ „Ubi me prejaka reĉ” – „Epitaf” iz zbirke pesama „Poreklo nade” (1960) Branka Miljkovića (1934–1961).
Prošlo je vreme kad je ubijala prejaka reĉ, na delu je tihi ubica –
prazna misao.
Ţivko Vujić
Sve je manje pisaca. Ubi ih prejaka reĉ.
Dušan ĐorĊević
Sudsko priznanje aforistiĉara: „Ubi me prejaka reĉ – sopstvena”.
Bogdan Todorović
Ubi ga prejaka reĉ, reĉe islednik rodbini.
Slobodan Simić
Ubi me prejaka reĉ – tehnike.
Slavomir Vasić
Ubi me prejaka reĉ. Posle me je dokrajĉio motkom.
Ivan Buzurović
Ubi me prejaka reĉ. Eto dokle seţe govor mrţnje!
Milen Milivojević
Ubi me prejaka reĉ. Poslednje što sam ĉuo bilo je „pali“.
Velibor Marjanović
Ubi me prejaki kredit na reĉ.
Miodrag Stošić
Nekad je prejaka reĉ ubijala. Danas ne moţe ni da ih nasmeje.
Ljubomir Vujović
21
HRANI SINA PAK ŠALJI U VOJSKU,
SRBIJA SE UMIRIT NE MOŽE
■ „Niti ide, niti će ti doći; / nit se nadaj, niti ga pogledaj, /
hrani sina, pak šalji u vojsku, / Srbija se umirit ne moţe”
(„Poĉetak bune protiv dahija” Filipa Višnjića)
Veţi konja gde ti gazda kaţe, Srbija se umirit ne moţe!
AnĊelko Erdeljanin
Hrani sina pa šalji da gine, za neĉije trice i kuĉine!
Radmilo Mićković
Hrani sina pa šalji u vojsku jer ona ga nahraniti neće.
Dejan Tofĉević
Hrani sina, daj mu bensedina! Srbija se umirit ne moţe!
Rajko Micin
Hranim sina pa šaljem na vojsku. A on se spanĊa sa komandirom straţe.
Jasmina Bukva
Zavadi pa vladaj! Srbija se umirit` ne moţe!
Dragan Miljković
22
CILJ OPRAVDAVA SREDSTVO
■ „Cilj opravdava sva sredstva” – pripisuje se italijanskom politiĉkom filozofu Nikolu Makijaveliju (Niccolò Machiavelli, 1469–1527) mada se ona tako formulisana ne nalazi ni u jednom njegovom delu.
Ako cilj opravdava sredstva, onda će start biti veoma grub.
Lazar Dţamić
Naš cilj ne opravdava ni sredstva za transport!
Ţivojin Denĉić
Sredstva informisanja su cilj.
Vesna Denĉić
Cilj ne bira sredstva informisanja.
Ilija Lakušić
Cilj opravdava sredstvo kontracepcije.
Dušan Vlajković Mitrovanov
23
ČEKAJUĆI GODOA
■ „Ĉekajući Godoa” (fr. En attendant Godot; engl. Waiting for Godot) – drama Semjuela Beketa (Samuel Beckett).
Ustav smo ĉekali duţe od Godoa, ali ja od toga ne bih pravio
predstavu.
Aleksandar Baljak
Godo, trenutno smo odsutni… Ako doĊeš prije nas, skokni po
hljeb.
Dragan Koprivica
Bolja budućnost samo što nije. Godo je otišao po nju.
ĐorĊe Otašević
Godo je namirisao saĉekušu!
Raša Papeš
Godo, polako, ni mi nijesmo još stigli.
Dragan Koprivica
Gospodine Godo, sveĉani stroj postrojen je u vašu ĉast! Godinama.
Nenad Ćorilić
Dok smo ĉekali Godoa, prošli su nam svi vozovi. Krivcu za to
snosi šef stanice.
Boţidar Pešev
Mi nismo ĉekali Godoa da doĊe. Ĉekali smo da on ode.
Dragan Šušić
24
ŠTO PROPUSTI DIJETE GRUICA,
TO DOČEKA STARINA NOVAČE
■ „Što uteĉe mladu Tatomiru / Doĉekuje dijete Gruica. /
Što propusti dijete Gruica / To doĉeka Starina Novaĉe“
(epska narodna pesma „Starina Novak i deli Radivoje“)
Što propuste Sjedinjene Drţave, to doĉeka Evropska unija.
AnĊelko Erdeljanin
Što propusti drumska mafija, saĉekaju benzinska i carinska. Za
steĉajnu što ostane.
Vitomir Teofilović
Što propusti levica to doĉeka desnica, pa za srednji sloj ne ostane ništa.
Miloš ĐurĊev
25
INDEKS POSLOVICA, IZREKA,
SLOGANA ITD.
26
ako
AKO NEĆE BREG MUHAMEDU,
HOĆE MUHAMED BREGU
Aladin
ALADINOVA ĈAROBNA
LAMPA
alat
BEZ ALATA NEMA (NI)
ZANATA
Ali-Baba
ALI-BABA I ĈETRDESET
RAZBOJNIKA
Alisa
ALISA U ZEMLJI ĈUDA
Amerika
AMERIKA I ENGLESKA, BIĆE
ZEMLJA PROLETERSKA
autonomija
VIŠE OD AUTONOMIJE, MANJE
OD DRŢAVE
baba
KO O ĈEMU, BABA O
UŠTIPCIMA
ŠTO JE BABI MILO U SNU JOJ
SE SNILO
babica
MNOGO [STO] BABICA,
KILAVO DETE [KILAVA DECA]
Balkan
BALKAN JE BURE BARUTA
barut
BALKAN JE BURE BARUTA
batina
BATINA IMA DVA KRAJA
BATINA JE IZ RAJA IZAŠLA
bauk
BAUK KOMUNIZMA KRUŢI
EVROPOM
bacati
PRVI SE MAĈIĆI U VODU
BACAJU
baciti
KOCKA JE BAĈENA
bez
BEZ ALATA NEMA (NI)
ZANATA
biti
BITI ILI NE BITI
NEKA BUDE ŠTO BITI NE MOŢE
U POĈETKU BEŠE REĈ
biti se
KO SE BIJE, TAJ SE VOLI
blago
BLAGO TOME KO DOVIJEK
ŢIVI
Bog
BOG JE STVORIO SVET ZA ŠEST
DANA
BOG MI JE SVEDOK
BOG SVE VIDI
BOG ĈUVA SRBE
CARU CAREVO, BOGU BOŢJE
VLAST JE OD BOGA DATA
[SVAKA JE VLAST OD BOGA]
OPROSTI IM, BOŢE! NE ZNAJU
ŠTA RADE [ĈINE]
SILA BOGA NE MOLI, A BOG
SILU NE VOLI
TRIPUT BOG POMAŢE
bogatstvo
DECA SU NAŠE NAJVEĆE
BOGATSTVO
27
ĈOVEK JE NAŠE NAJVEĆE
BOGATSTVO
bojati se
KO RADI, NE BOJI SE GLADI
boleti
OD VIŠKA GLAVA NE BOLI
bolje
BOLJE VRABAC U RUCI NEGO
GOLUB NA GRANI
BOLJE GROB NEGO ROB
BOLJE SPREĈITI NEGO LEĈITI
bos
PROVEO SE KAO BOS PO
TRNJU
brat
BRAT JE MIO KOJE VERE BIO
SLOŢNA BRAĆA KUĆU GRADE,
A NESLOŢNA RAZGRAĐUJU
brdo
KO NA BRDO AK’ I MALO STOJI
breg
AKO NEĆE BREG MUHAMEDU,
HOĆE MUHAMED BREGU
TIHA VODA BREG RONI
brod
PACOVI PRVI NAPUŠTAJU
BROD KOJI TONE
Brut
ZAR I TI, SINE BRUTE?!
buditi se
BUDI SE ISTOK I ZAPAD
bure
BALKAN JE BURE BARUTA
vaditi
28
VRANA VRANI OĈI NE VADI
[NE KOPA]
važno
VAŢNO JE UĈESTVOVATI
valjati
UM CARUJE, SNAGA KLADE
VALJA
vatra
GDE IMA DIMA, IMA I VATRE
vezati
VEŢI KONJA GDE TI GAZDA
[AGA] KAŢE
veliki
SRBIJA JE VELIKA TAJNA
VELIKA [VEĆA] RIBA GUTA
[JEDE] MALU [MANJU]
U STRAHU SU VELIKE OĈI
vera
BRAT JE MIO KOJE VERE BIO
NE PRODAJ VERU ZA VEĈERU
verovati
SIT GLADNOM NE VERUJE
veći
OD DVA ZLA (MI) UVEK
IZABEREMO VEĆE
veče
JUTRO JE PAMETNIJE OD
VEĈERI
večera
NE PRODAJ VERU ZA VEĈERU
videti
BOG SVE VIDI
DOĐOH, VIDEH, POBEDIH
vino
U VINU JE ISTINA
visoko
KO VISOKO LETI, NISKO PADA
višak
OD VIŠKA GLAVA NE BOLI
više
VIŠE OD AUTONOMIJE, MANJE
OD DRŢAVE
TO MAJKA VIŠE NE RAĐA
vladati
ZAVADI PA VLADAJ
vlast
VLAST JE OD BOGA DATA
[SVAKA JE VLAST OD BOGA]
VLAST KVARI LJUDE
voda
KRV NIJE VODA
PRVI SE MAĈIĆI U VODU
BACAJU
TIHA VODA BREG RONI
voditi
VODIMO LJUBAV, A NE RAT!
vojnik
RADO IDE SRBIN U VOJNIKE
vojska
HRANI SINA PAK ŠALJI U
VOJSKU, SRBIJA SE UMIRIT’ NE
MOŢE
voleti
ZELENO, VOLIM TE ZELENO
voleti se
KO SE BIJE, TAJ SE VOLI
vostani
VOSTANI SERBIJE
vrabac
BOLJE VRABAC U RUCI NEGO
GOLUB NA GRANI
vrana
VRANA VRANI OĈI NE VADI
[NE KOPA]
vrata
LEPA REĈ I GVOZDENA VRATA
OTVARA
vrata
MI O VUKU, A VUK NA VRATA
vratiti se
LESI SE VRAĆA KUĆI
vraćati se
UBICA [ZLOĈINAC] SE (NE)
VRAĆA NA MESTO ZLOĈINA
vreme
VREME JE NOVAC
VREME LEĈI SVE
VREME RADI ZA NAS
vuk
VUK DLAKU MENJA, ALI ĆUD
NIKADA
I VUK SIT, I OVCE NA BROJU
MI O VUKU, A VUK NA VRATA
ĈOVEK JE ĈOVEKU VUK
gazda
VEŢI KONJA GDE TI GAZDA
[AGA] KAŢE
gvozden
LEPA REĈ I GVOZDENA VRATA
OTVARA
gde
GDE IMA DIMA, IMA I VATRE
GDE JA STADOH, TI PRODUŢI!
glava
29
KO NEMA U GLAVI, IMA U
NOGAMA
OD VIŠKA GLAVA NE BOLI
RIBA OD GLAVE SMRDI
ĈIZMA GLAVU ĈUVA, ŠUBARA
JE KRASI [KVARI]
glad
KO RADI, NE BOJI SE GLADI
gladan
SIT GLADNOM NE VERUJE
glas
DOBAR GLAS DALEKO SE
ĈUJE, A LOŠ JOŠ DALJE
gledati
SAMO VAS GLEDAMO
go
CAR JE GO
govoriti
GOVORI SRPSKI DA TE CEO
SVET RAZUME
PIŠI KAO ŠTO GOVORIŠ
Godo
ĈEKAJUĆI GODOA
golub
BOLJE VRABAC U RUCI NEGO
GOLUB NA GRANI
gora
TRESLA SE GORA, RODIO SE
MIŠ
gordo
ĈOVEK – KAKO TO GORDO
ZVUĈI!
goreti
NIĈIJA NIJE GORELA DO ZORE
gost
30
SVAKOG GOSTA ZA TRI DANA
DOSTA
gotovo
UĐEŠ, IZAĐEŠ I GOTOVO
grabiti
KO RANO RANI, DVE SREĆE
GRABI
graditi
DOGOVOR KUĆU GRADI
SLOŢNA BRAĆA KUĆU GRADE,
A NESLOŢNA RAZGRAĐUJU
grešiti
GREŠITI JE LJUDSKI
KO RADI, TAJ I GREŠI
greška
NA GREŠKAMA SE UĈI
grob
BOLJE GROB NEGO ROB
OD KOLEVKE PA DO GROBA
NAJLEPŠE JE ĐAĈKO DOBA
SRBIJA JE [SRPSKE ZEMLJE SU]
TAMO GDE SU SRPSKI
GROBOVI
guske
GUSKE SU SPASILE RIM
gušter
KOGA SU ZMIJE UJEDALE, TAJ
SE I GUŠTERA PLAŠI [BOJI]
dabogda
DABOGDA IMAO PA NEMAO
davljenik
DAVLJENIK SE I ZA SLAMKU
HVATA
dakle
MISLIM, DAKLE – POSTOJIM
dan
PO JUTRU SE DAN POZNAJE
SVAKO ĈUDO ZA TRI DANA
SVAKOG GOSTA ZA TRI DANA
DOSTA
Danska
IMA NEŠTO TRULO U DRŢAVI
DANSKOJ
dati
DAJTE MI POLUGU I POMERIĆU
ZEMLJU
DAŠ MU PRST, A ON HOĆE
CELU ŠAKU [RUKU]
TUĐE NEĆEMO, SVOJE NE
DAMO
dva
OD DVA ZLA (MI) UVEK
IZABEREMO VEĆE
OD IZVORA DVA PUTIĆA
BATINA IMA DVA KRAJA
KO UMIJE, NJEMU DVIJE
kraj
BATINA IMA DVA KRAJA
dvesta miliona
NAS I RUSA – DVESTA
MILIONA
dvoje
ZA LJUBAV JE POTREBNO
DVOJE
devojka
KO PRE DEVOJCI, NJEGOVA
[ONOGA] I DEVOJKA
Deda Mraz
DEDA MRAZE, DEDA MRAZE,
NE SKREĆI SA STAZE
delije
IGRALE SE DELIJE NA SRED
ZEMLJE SRBIJE
delo
KONAC DELO KRASI
dete
MNOGO [STO] BABICA,
KILAVO DETE [KILAVA DECA]
DECA SU NAŠE NAJVEĆE
BOGATSTVO
REVOLUCIJA JEDE SVOJU
DECU
dizati se
ZA DOBRIM KONJEM PRAŠINA
SE DIŢE
dim
GDE IMA DIMA, IMA I VATRE
dići se
KAD SE DIGNE KUKA I
MOTIKA
dlaka
VUK DLAKU MENJA, ALI ĆUD
NIKADA
dobar
DOBAR GLAS DALEKO SE
ĈUJE, A LOŠ JOŠ DALJE
dovijek
BLAGO TOME KO DOVIJEK
ŢIVI
dogovor
DOGOVOR KUĆU GRADI
dokazati
SVAKO JE NEVIN DOK SE NE
DOKAŢE SUPROTNO
dolaziti
NESREĆA NIKADA NE DOLAZI
SAMA
31
domaće
KUPUJMO DOMAĆE
dostižan
PRAVDA JE SPORA, ALI
DOSTIŢNA
doći
DOĐOH, VIDEH, POBEDIH
ĐAVO DOŠAO PO SVOJE
dočekati
ŠTO PROPUSTI DIJETE GRUICA,
TO DOĈEKA STARINA NOVAĈE
drvo
DRVO SE NA DRVO OSLANJA,
A ĈOVEK NA ĈOVEKA
država
VIŠE OD AUTONOMIJE, MANJE
OD DRŢAVE
DRŢAVA, TO SAM JA
IMA NEŠTO TRULO U DRŢAVI
DANSKOJ
drugi
KO NIJE ZA SEBE, NIJE NI ZA
DRUGOGA
drum
DRUMOVI ĆE POŢELJET’
TURAKA
MORE, MARKO, NE ORI
DRUMOVA
dug
ĈIST RAĈUN – DUGA LJUBAV
Ďavo
ĐAVO DOŠAO PO SVOJE
ĐAVO NE SPAVA
KO S ĐAVOLOM TIKVE SADI, O
GLAVU MU SE LUPAJU
Ďački
32
OD KOLEVKE PA DO GROBA
NAJLEPŠE JE ĐAĈKO DOBA
Evropa
BAUK KOMUNIZMA KRUŢI
EVROPOM
žena
KUĆA NA ŢENI LEŢI
živ
ĈOVEK SE UĈI DOK JE ŢIV
živeti
ŢIVEĆE OVAJ NAROD
OD STARE SLAVE SE NE ŢIVI
život
ŢIVOT PIŠE ROMANE
ISTORIJA JE UĈITELJICA
ŢIVOTA
UZMI SVE ŠTO TI ŢIVOT PRUŢA
žito
TREBA IZDVOJITI ŢITO OD
KUKOLJA
U SVAKOM ŢITU IMA
KUKOLJA
žuti
ŢUTI ŢUTUJU, A CRVENI
PUTUJU
za
ZA DOBRIM KONJEM PRAŠINA
SE DIŢE
ZA LJUBAV JE POTREBNO
DVOJE
VREME RADI ZA NAS
KO NIJE ZA SEBE, NIJE NI ZA
DRUGOGA
zaborav
PRVA LJUBAV ZABORAVA
NEMA
zavaditi
ZAVADI PA VLADAJ
zadenuti
SVIRAJ, SVIRAJ, PA ZA POJAS
ZADENI
zajedno
ZAJEDNO SMO JAĈI
zakon
KOME ZAKON LEŢI U TOPUZU
NUŢDA ZAKON MENJA
PRED ZAKONOM SU [SMO] SVI
JEDNAKI [ISTI]
zanat
BEZ ALATA NEMA (NI)
ZANATA
zapad
BUDI SE ISTOK I ZAPAD
NA ZAPADU NIŠTA NOVO
zar
ZAR I TI, SINE BRUTE?!
zbogom
ZBOGOM ORUŢJE
zvati
OTADŢBINA ZOVE
zvezde
PREKO TRNJA DO ZVEZDA
zvučati
ĈOVEK – KAKO TO GORDO
ZVUĈI!
zdravlje
ZDRAVLJE NA USTA ULAZI
ĈISTOĆA JE POLA ZDRAVLJA
zeleno
ZELENO, VOLIM TE ZELENO
Zemlja
DAJTE MI POLUGU I POMERIĆU
ZEMLJU
zemlja
ALISA U ZEMLJI ĈUDA
I OVAJ KAMEN ZEMLJE SRBIJE
PROLETERI SVIH ZEMALJA –
UJEDINITE SE!
AMERIKA I ENGLESKA, BIĆE
ZEMLJA PROLETERSKA
zid
I ZIDOVI IMAJU UŠI
zlato
NIJE ZLATO SVE ŠTO SIJA
ĆUTANJE JE ZLATO
zlo
OD DVA ZLA (MI) UVEK
IZABEREMO VEĆE
KO PEVA, ZLO NE MISLI
zločin
ZLOĈIN SE NE ISPLATI
zločinac
UBICA [ZLOĈINAC] SE (NE)
VRAĆA NA MESTO ZLOĈINA
zmija
KOGA SU ZMIJE UJEDALE, TAJ
SE I GUŠTERA PLAŠI [BOJI]
znati
ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM
KO GA NE ZNA, SKUPO BI GA
PLATIO
OPROSTI IM, BOŢE! NE ZNAJU
ŠTA RADE [ĈINE]
znoj
MOGU VAM OBEĆATI SAMO
KRV, ZNOJ I SUZE
zora
33
NIĈIJA NIJE GORELA DO ZORE
zrno
ZRNO PO ZRNO – POGAĈA,
KAMEN PO KAMEN – PALAĈA
I ĆORAVA KOKA NAĐE ZRNO
zub
OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB
POKLONJENOM KONJU U ZUBE
SE NE GLEDA
iver
NE PADA IVER DALEKO OD
KLADE
igrati se
IGRALE SE DELIJE NA SRED
ZEMLJE SRBIJE
izabrati
OD DVA ZLA (MI) UVEK
IZABEREMO VEĆE
izaći
UĐEŠ, IZAĐEŠ I GOTOVO
izbijati
KLIN SE KLINOM IZBIJA
izvor
OD IZVORA DVA PUTIĆA
izdvojiti
TREBA IZDVOJITI ŢITO OD
KUKOLJA
imati
DABOGDA IMAO PA NEMAO
I ZIDOVI IMAJU UŠI
I MI KONJA ZA TRKU IMAMO
IMA NEŠTO TRULO U DRŢAVI
DANSKOJ
IMA SE, MOŢE SE
NIKO NEMA ŠTO SRBIN IMADE
ispeći
34
ISPECI, PA RECI
isplatiti se
ZLOĈIN SE NE ISPLATI
istina
ISTINA JE (NEGDE) NA SREDINI
istina
ISTINA JE (SAMO) JEDNA
STO PUTA PONOVLJENA LAŢ
POSTAJE ISTINA
U VINU JE ISTINA
U SVAKOJ ŠALI IMA POLA
ISTINE
istok
BUDI SE ISTOK I ZAPAD
istorija
ISTORIJA JE UĈITELJICA
ŢIVOTA
ISTORIJA SE PONAVLJA
ISTORIJU PIŠU POBEDNICI
ići
RADO IDE SRBIN U VOJNIKE
ja
DRŢAVA, TO SAM JA
jagnje
UMILJATO JAGNJE DVE OVCE
SISA
jare
HOĆE I JARE I PARE
jato
SVAKA PTICA SVOME JATU
LETI
jačati
ONO ŠTO ME NE UBIJE, JAĈA
ME
jači
ZAJEDNO SMO JAĈI
jedan
ISTINA JE (SAMO) JEDNA
JEDAN KO NIJEDAN
SVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE
jednak
PRED ZAKONOM SU [SMO] SVI
JEDNAKI [ISTI]
jednom
TRIPUT MERI, JEDNOM SECI
jesti
KAD SE JEDE, NE PRIĈA SE
REVOLUCIJA JEDE SVOJU
DECU
još
ĆERAĆEMO SE JOŠ
junak
NA MUCI SE POZNAJU JUNACI
jutro
JUTRO JE PAMETNIJE OD
VEĈERI
PO JUTRU SE DAN POZNAJE
kad
KAD SE JEDE, NE PRIĈA SE
KADA MAĈKE NEMA, MIŠEVI
KOLO VODE
kadija
KADIJA TE TUŢI, KADIJA TI
SUDI
kamen
ZRNO PO ZRNO – POGAĈA,
KAMEN PO KAMEN – PALAĈA
I OVAJ KAMEN ZEMLJE SRBIJE
KO TEBE KAMENOM, TI NJEGA
HLEBOM
karavan
PSI LAJU, A KARAVANI
PROLAZE
kasno
KASNO MARKO [JANKO] NA
KOSOVO STIŢE
kvariti
VLAST KVARI LJUDE
NOVAC KVARI LJUDE
kilav
MNOGO [STO] BABICA,
KILAVO DETE [KILAVA DECA]
klada
NE PADA IVER DALEKO OD
KLADE
UM CARUJE, SNAGA KLADE
VALJA
klin
KLIN SE KLINOM IZBIJA
kljuse
UZDAJ SE U SE I U SVOJE
KLJUSE
ko
KO VISOKO LETI, NISKO PADA
KO GA NE ZNA, SKUPO BI GA
PLATIO
KO LAŢE, TAJ I KRADE
KO NA BRDO AK’ I MALO STOJI
KO NEMA U GLAVI, IMA U
NOGAMA
KO NIJE ZA SEBE, NIJE NI ZA
DRUGOGA
KO O ĈEMU, BABA O
UŠTIPCIMA
KO PEVA, ZLO NE MISLI
KO PRE DEVOJCI, NJEGOVA
[ONOGA] I DEVOJKA
35
KO PREŢIVI, PRIĈAĆE
KO RADI, NE BOJI SE GLADI
KO RADI, TAJ I GREŠI
KO RANO RANI, DVE SREĆE
GRABI
KO S ĐAVOLOM TIKVE SADI, O
GLAVU MU SE LUPAJU
KO SE BIJE, TAJ SE VOLI
KO SE MAĈA LATI, OD MAĈA I
GINE
KO TEBE KAMENOM, TI NJEGA
HLEBOM
KO TO KAŢE, KO TO LAŢE,
SRBIJA JE MALA
KO TO TAMO PEVA
KO UMIJE, NJEMU DVIJE
KOGA NEMA, BEZ NJEGA SE
MOŢE
S KIM SI – TAKAV [ONAKAV] SI
kovač
SVAKO JE KOVAĈ SVOJE
SREĆE
koka
I ĆORAVA KOKA NAĐE ZRNO
kolevka
OD KOLEVKE PA DO GROBA
NAJLEPŠE JE ĐAĈKO DOBA
kolo
KADA MAĈKE NEMA, MIŠEVI
KOLO VODE
KOLO SREĆE SE OKREĆE
komunizam
BAUK KOMUNIZMA KRUŢI
EVROPOM
konac
KONAC DELO KRASI
36
konj
VEŢI KONJA GDE TI GAZDA
[AGA] KAŢE
ZA DOBRIM KONJEM PRAŠINA
SE DIŢE
I MI KONJA ZA TRKU IMAMO
KRALJEVSTVO ZA KONJA
POKLONJENOM KONJU U ZUBE
SE NE GLEDA
korak
KORAK NAPRED, DVA KORKA
NAZAD
OVO JE MALI KORAK ZA
ĈOVEKA, ALI VELIKI ZA
ĈOVEĈANSTVO
Kosovo
KASNO MARKO [JANKO] NA
KOSOVO STIŢE
KOSOVO (JE) NAJSKUPLJA
SRPSKA REĈ
KOSOVO JE SRBIJA
KOSOVO JE SRCE SRBIJE
SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA
ĈUJE
kocka
KOCKA JE BAĈENA
kraj
BATINA IMA DVA KRAJA
kraljevstvo
KRALJEVSTVO ZA KONJA
krasiti
KONAC DELO KRASI
krasti
KO LAŢE, TAJ I KRADE
kratak
U LAŢI SU KRATKE NOGE
krv
KRV NIJE VODA
MOGU VAM OBEĆATI SAMO
KRV, ZNOJ I SUZE
krst
SVAKO NOSI SVOJ KRST
kuka
KAD SE DIGNE KUKA I
MOTIKA
kukolj
TREBA IZDVOJITI ŢITO OD
KUKOLJA
U SVAKOM ŢITU IMA
KUKOLJA
kupovati
KUPUJMO DOMAĆE
kurva
POLITIKA JE KURVA
Kurta
SJAŠI KURTA DA UZJAŠE
MURTA
kuća
DOGOVOR KUĆU GRADI
KUĆA NA ŢENI LEŢI
LESI SE VRAĆA KUĆI
SLOŢNA BRAĆA KUĆU GRADE,
A NESLOŢNA RAZGRAĐUJU
lagati
KO LAŢE, TAJ I KRADE
KO TO KAŢE, KO TO LAŢE,
SRBIJA JE MALA
laž
STO PUTA PONOVLJENA LAŢ
POSTAJE ISTINA
U LAŢI SU KRATKE NOGE
lajati
PAS KOJI LAJE, NE UJEDA
PSI LAJU, A KARAVANI
PROLAZE
lampa
ALADINOVA ĈAROBNA
LAMPA
lasta
JEDNA LASTA NE ĈINI
PROLEĆE
latiti se
KO SE MAĈA LATI, OD MAĈA I
GINE
lep
LEPA REĈ I GVOZDENA VRATA
OTVARA
LJUBAV JE LEPA SAMO DOK SE
ĈEKA
lepota
LEPOTA JE PROLAZNA
Lesi
LESI SE VRAĆA KUĆI
leteti
KO VISOKO LETI, NISKO PADA
SVAKA PTICA SVOME JATU
LETI
lečiti
BOLJE SPREĈITI NEGO LEĈITI
VREME LEĈI SVE
lud
OBEĆANJE – LUDOM
RADOVANJE
SRBI SU LUD NAROD
ludost
MLADOST – LUDOST
ljubav
VODIMO LJUBAV, A NE RAT!
37
ZA LJUBAV JE POTREBNO
DVOJE
LJUBAV JE LEPA SAMO DOK SE
ĈEKA
PRVA LJUBAV ZABORAVA
NEMA
ĈIST RAĈUN – DUGA LJUBAV
ljudi
VLAST KVARI LJUDE
NOVAC KVARI LJUDE
ljudski
GREŠITI JE LJUDSKI
SVE [NIŠTA] ŠTO JE LJUDSKO,
NIJE MI STRANO
ljuljati
RODILO SE, VALJA GA
LJULJATI
majka
PONAVLJANJE JE MAJKA
MUDROSTI
TO MAJKA VIŠE NE RAĐA
majmun
RAD JE (OD MAJMUNA)
STVORIO ĈOVEKA
mangupi
MANGUPI U SOPSTVENIM
REDOVIMA
Marko
MORE, MARKO, NE ORI
DRUMOVA
mač
KO SE MAĈA LATI, OD MAĈA I
GINE
mačići
PRVI SE MAĈIĆI U VODU
BACAJU
38
mačka
KADA MAĈKE NEMA, MIŠEVI
KOLO VODE
meĎu
OJ, SRBIJO, MEĐU ŠLJIVAMA
menjati
NUŢDA ZAKON MENJA
meriti
TRIPUT MERI, JEDNOM SECI
mesto zločina
UBICA [ZLOĈINAC] SE (NE)
VRAĆA NA MESTO ZLOĈINA
mi
NAS I RUSA – DVESTA
MILIONA
milo
ŠTO JE BABI MILO U SNU JOJ
SE SNILO
mio
BRAT JE MIO ...
misliti
MISLIM, DAKLE – POSTOJIM
miš
KADA MAĈKE NEMA, MIŠEVI
KOLO VODE
TRESLA SE GORA, RODIO SE
MIŠ
mladi
NA MLADIMA [MLAĐIMA]
SVET OSTAJE
mladost
MLADOST – LUDOST
mlaĎi
NA MLADIMA [MLAĐIMA]
SVET OSTAJE
moliti
SILA BOGA NE MOLI, A BOG
SILU NE VOLI
motika
KAD SE DIGNE KUKA I
MOTIKA
NEMA HLEBA BEZ MOTIKE
moći
IMA SE, MOŢE SE
KOGA NEMA, BEZ NJEGA SE
MOŢE
NE MOŢE ŠUT S ROGATIM
SVETU SE NE MOŢE UGODITI
SRBIJA SE UMIRIT NE MOŢE
mrtav
O POKOJNIKU [MRTVIMA] SVE
NAJLEPŠE [NAJBOLJE]
mudrost
PONAVLJANJE JE MAJKA
MUDROSTI
muka
NA MUCI SE POZNAJU JUNACI
Murta
SJAŠI KURTA DA UZJAŠE
MURTA
Muhamed
AKO NEĆE BREG MUHAMEDU,
HOĆE MUHAMED BREGU
nada
NADA UMIRE POSLEDNJA
nazad
KORAK NAPRED, DVA KORKA
NAZAD
najbolji
NAPAD JE NAJBOLJA
ODBRANA
najveći
DECA SU NAŠE NAJVEĆE
BOGATSTVO
ĈOVEK JE NAŠE NAJVEĆE
BOGATSTVO
najskuplji
KOSOVO (JE) NAJSKUPLJA
SRPSKA REĈ
najstariji
SRBI – NAROD NAJSTARIJI
napad
NAPAD JE NAJBOLJA
ODBRANA
napred
KORAK NAPRED, DVA KORKA
NAZAD
napuštati
PACOVI PRVI NAPUŠTAJU
BROD KOJI TONE
narod
ŢIVEĆE OVAJ NAROD
NAROD SE PITA
SMRT FAŠIZMU – SLOBODA
NARODU!
SRBI – NAROD NAJSTARIJI
SRBI SU LUD NAROD
SRBI SU NEBESKI NAROD
naučen
NIKO SE NIJE NAUĈEN RODIO
naš
SVETSKO, A NAŠE
nebeski
SRBI SU NEBESKI NAROD
nevin
SVAKO JE NEVIN DOK SE NE
DOKAŢE SUPROTNO
neka
39
NEKA BUDE ŠTO BITI NE MOŢE
nemati
DABOGDA IMAO PA NEMAO
neprijatelj
NEPRIJATELJ (NIKADA) NE
SPAVA
nesreća
NESREĆA NIKADA NE DOLAZI
SAMA
nečoveštvo
KOME ZAKON LEŢI U TOPUZU
nijedan
JEDAN KO NIJEDAN
nikad
NEPRIJATELJ (NIKADA) NE
SPAVA
niko
NIKO NIJE SAVRŠEN
NIKO SE NIJE NAUĈEN RODIO
ničiji
NIĈIJA NIJE GORELA DO ZORE
ništa
ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM
nov
NA ZAPADU NIŠTA NOVO
CAREVO NOVO ODELO
novac
VREME JE NOVAC
NOVAC KVARI LJUDE
noge
KO NEMA U GLAVI, IMA U
NOGAMA
U LAŢI SU KRATKE NOGE
nositi
SVAKO NOSI SVOJ KRST
40
nužda
NUŢDA ZAKON MENJA
obećanje
OBEĆANJE – LUDOM
RADOVANJE
obećati
MOGU VAM OBEĆATI SAMO
KRV, ZNOJ I SUZE
ovaj
ŢIVEĆE OVAJ NAROD
ovde
OSTAJTE OVDJE!
ovca
UMILJATO JAGNJE DVE OVCE
SISA
I VUK SIT, I OVCE NA BROJU
odbrana
NAPAD JE NAJBOLJA
ODBRANA
odelo
ODELO NE ĈINI ĈOVEKA
CAREVO NOVO ODELO
održati
PESMA NAS JE ODRŢALA,
NJOJZI HVALA
oko
OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB
okretati se
KOLO SREĆE SE OKREĆE
NE OKREĆI SE, SINE
opravdavati
CILJ OPRAVDAVA SREDSTVO
oprostiti
OPROSTI IM, BOŢE! NE ZNAJU
ŠTA RADE [ĈINE]
orati
MORE, MARKO, NE ORI
DRUMOVA
oružje
ZBOGOM ORUŢJE
oslanjati se
DRVO SE NA DRVO OSLANJA,
A ĈOVEK NA ĈOVEKA
ostati
OSTAJTE OVDJE!
SRBA ĆE OSTATI ZA POD
JEDNU ŠLJIVU
otadžbina
OTADŢBINA ZOVE
otvarati
LEPA REĈ I GVOZDENA VRATA
OTVARA
otvoriti se
SEZAME, OTVORI SE!
oči
VRANA VRANI OĈI NE VADI
[NE KOPA]
U STRAHU SU VELIKE OĈI
padati
NE PADA IVER DALEKO OD
KLADE
palača
ZRNO PO ZRNO – POGAĈA,
KAMEN PO KAMEN – PALAĈA
pametniji
JUTRO JE PAMETNIJE OD
VEĈERI
PAMETNIJI POPUŠTA
papir
PAPIR [HARTIJA] TRPI SVE
pare
HOĆE I JARE I PARE
partija
PRIZNAJEM SAMO SUD SVOJE
PARTIJE
pas
PAS JE ĈOVEKOV NAJBOLJI
PRIJATELJ
PAS KOJI LAJE, NE UJEDA
PSI LAJU, A KARAVANI
PROLAZE
pacov
PACOVI PRVI NAPUŠTAJU
BROD KOJI TONE
pevati
KO PEVA, ZLO NE MISLI
KO TO TAMO PEVA
HOĆE LI SLOBODA UMETI DA
PEVA KAO ŠTO SU SUŢNJI
PEVALI O NJOJ
pesma
PESMA NAS JE ODRŢALA,
NJOJZI HVALA
pisati
ŢIVOT PIŠE ROMANE
ISTORIJU PIŠU POBEDNICI
PIŠI KAO ŠTO GOVORIŠ
pitati se
NAROD SE PITA
platiti
KO GA NE ZNA, SKUPO BI GA
PLATIO
pobediti
DOĐOH, VIDEH, POBEDIH
pobednik
ISTORIJU PIŠU POBEDNICI
pogača
41
ZRNO PO ZRNO – POGAĈA,
KAMEN PO KAMEN – PALAĈA
poželeti
DRUMOVI ĆE POŢELJET’
TURAKA
poznavati se
NA MUCI SE POZNAJU JUNACI
PO JUTRU SE DAN POZNAJE
pojas
SVIRAJ, SVIRAJ, PA ZA POJAS
ZADENI
poklonjen
POKLONJENOM KONJU U ZUBE
SE NE GLEDA
pokojnik
O POKOJNIKU[MRTVIMA] SVE
NAJLEPŠE [NAJBOLJE]
pola
U SVAKOJ ŠALI IMA POLA
ISTINE
ĈISTOĆA JE POLA ZDRAVLJA
politika
POLITIKA JE KURVA
poluga
DAJTE MI POLUGU I POMERIĆU
ZEMLJU
pomagati
TRIPUT BOG POMAŢE
pomeriti
DAJTE MI POLUGU I POMERIĆU
ZEMLJU
ponavljanje
PONAVLJANJE JE MAJKA
MUDROSTI
ponavljati se
ISTORIJA SE PONAVLJA
42
ponovljen
STO PUTA PONOVLJENA LAŢ
POSTAJE ISTINA
popuštati
PAMETNIJI POPUŠTA
posle
I POSLE TITA – TITO
POSLE MENE – POTOP
poslednji
NADA UMIRE POSLEDNJA
postojati
MISLIM, DAKLE – POSTOJIM
potop
POSLE MENE – POTOP
potopljen
SVAKO TELO POTOPLJENO U
TEĈNOST
početak
NA POĈETKU BEŠE REĈ
SVAKI POĈETAK JE TEŢAK
U POĈETKU BEŠE REĈ
pravda
PRAVDA JE SPORA, ALI
DOSTIŢNA
pratiti
HRABRE SREĆA PRATI
prašina
ZA DOBRIM KONJEM PRAŠINA
SE DIŢE
prvi
PRVA LJUBAV ZABORAVA
NEMA
PRVI SE MAĈIĆI U VODU
BACAJU
prvo
PRVO SKOĈI, PA RECI HOP
pred
PRED ZAKONOM SU [SMO] SVI
JEDNAKI [ISTI]
preživeti
KO PREŢIVI, PRIĈAĆE
prezren
USTAJTE PREZRENI NA SVETU
prejak
UBI ME PREJAKA REĈ
preko
PREKO TRNJA DO ZVEZDA
priznavati
PRIZNAJEM SAMO SUD SVOJE
PARTIJE
prijatelj
PAS JE ĈOVEKOV NAJBOLJI
PRIJATELJ
pričati
KAD SE JEDE, NE PRIĈA SE
pričati
KO PREŢIVI, PRIĈAĆE
provesti se
PROVEO SE KAO BOS PO
TRNJU
prodati
NE PRODAJ VERU ZA VEĈERU
produžiti
GDE JA STADOH, TI PRODUŢI!
prolazan
LEPOTA JE PROLAZNA
proleter
PROLETERI SVIH ZEMALJA –
UJEDINITE SE!
proleterski
AMERIKA I ENGLESKA, BIĆE
ZEMLJA PROLETERSKA
proleće
JEDNA LASTA NE ĈINI
PROLEĆE
propustiti
ŠTO PROPUSTI DIJETE GRUICA,
TO DOĈEKA STARINA NOVAĈE
prorok
NIKO NIJE PROROK U SVOM
SELU
proći
GDE [KUD] ON PROĐE, TU
TRAVA NE RASTE
prst
DAŠ MU PRST, A ON HOĆE
CELU ŠAKU [RUKU]
pružati
UZMI SVE ŠTO TI ŢIVOT PRUŢA
ptica
SVAKA PTICA SVOME JATU
LETI
put
SVI PUTEVI VODE U RIM
putić
OD IZVORA DVA PUTIĆA
putovati
ŢUTI ŢUTUJU, A CRVENI
PUTUJU
rad
RAD JE (OD MAJMUNA)
STVORIO ĈOVEKA
raditi
VREME RADI ZA NAS
KO RADI, NE BOJI SE GLADI
KO RADI, TAJ I GREŠI
43
rado
RADO IDE SRBIN U VOJNIKE
radovanje
OBEĆANJE – LUDOM
RADOVANJE
raĎati
TO MAJKA VIŠE NE RAĐA
razbojnik
ALI-BABA I ĈETRDESET
RAZBOJNIKA
razgraĎivati
SLOŢNA BRAĆA KUĆU GRADE,
A NESLOŢNA RAZGRAĐUJU
različit
UKUSI SU RAZLIĈITI
razumeti
GOVORI SRPSKI DA TE CEO
SVET RAZUME
raj
BATINA JE IZ RAJA IZAŠLA
rano
KO RANO RANI, DVE SREĆE
GRABI
raspravljati
O UKUSIMA SE NE
RASPRAVLJA
rasti
GDE [KUD] ON PROĐE, TU
TRAVA NE RASTE
rat
VODIMO LJUBAV, A NE RAT!
račun
ĈIST RAĈUN – DUGA LJUBAV
revolucija
REVOLUCIJA JEDE SVOJU
DECU
44
reći
ISPECI, PA RECI
PRVO SKOĈI, PA RECI HOP
reč
KOSOVO (JE) NAJSKUPLJA
SRPSKA REĈ
LEPA REĈ I GVOZDENA VRATA
OTVARA
NA [U] POĈETKU BEŠE REĈ
UBI ME PREJAKA REĈ
riba
VELIKA [VEĆA] RIBA GUTA
[JEDE] MALU [MANJU]
RIBA OD GLAVE SMRDI
Rim
GUSKE SU SPASILE RIM
SVI PUTEVI VODE U RIM
rob
BOLJE GROB NEGO ROB
rogat
NE MOŢE ŠUT S ROGATIM
roditi se
NIKO SE NIJE NAUĈEN RODIO
RODILO SE, VALJA GA
LJULJATI
TRESLA SE GORA, RODIO SE
MIŠ
roman
ŢIVOT PIŠE ROMANE
roniti
TIHA VODA BREG RONI
ruka
DAŠ MU PRST, A ON HOĆE
CELU ŠAKU [RUKU]
Rusi
NAS I RUSA – DVESTA
MILIONA
savršen
NIKO NIJE SAVRŠEN
saginjati se
SRBIJA SE SAGINJATI NEĆE
saditi
KO S ĐAVOLOM TIKVE SADI, O
GLAVU MU SE LUPAJU
sam
NESREĆA NIKADA NE DOLAZI
SAMA
samo
SAMO VAS GLEDAMO
UĈITI, UĈITI I SAMO UĈITI
ISTINA JE (SAMO) JEDNA
san
ŠTO JE BABI MILO U SNU JOJ
SE SNILO
svaki
SVAKA PTICA SVOME JATU
LETI
SVAKI POĈETAK JE TEŢAK
SVAKO TELO POTOPLJENO U
TEĈNOST
SVAKO ĈUDO ZA TRI DANA
SVAKOG GOSTA ZA TRI DANA
DOSTA
U SVAKOJ ŠALI IMA POLA
ISTINE
U SVAKOM ŢITU IMA
KUKOLJA
svako
SVAKO JE KOVAĈ SVOJE
SREĆE
SVAKO JE NEVIN DOK SE NE
DOKAŢE SUPROTNO
SVAKO NOSI SVOJ KRST
sve
VREME LEĈI SVE
NIJE ZLATO SVE ŠTO SIJA
NIJE SVE TAKO CRNO
SVE TEĈE
SVE [NIŠTA] ŠTO JE LJUDSKO,
NIJE MI STRANO UZMI SVE ŠTO
TI ŢIVOT PRUŢA
BOG SVE VIDI
svedok
BOG MI JE SVEDOK
svet
BOG JE STVORIO SVET ZA ŠEST
DANA
GOVORI SRPSKI DA TE CEO
SVET RAZUME
NA MLADIMA [MLAĐIMA]
SVET OSTAJE
SVETU SE NE MOŢE UGODITI
USTAJTE PREZRENI NA SVETU
svetski
SVETSKO, A NAŠE
svi
SVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE
SVI PUTEVI VODE U RIM
svirati
SVIRAJ, SVIRAJ, PA ZA POJAS
ZADENI
svoj
NIKO NIJE PROROK U SVOM
SELU
UZDAJ SE U SE I U SVOJE
KLJUSE
45
Sezam
SEZAME, OTVORI SE!
selo
NIKO NIJE PROROK U SVOM
SELU
seći
TRIPUT MERI, JEDNOM SECI
sijati
NIJE ZLATO SVE ŠTO SIJA
sila
SILA BOGA NE MOLI, A BOG
SILU NE VOLI
sin
ZAR I TI, SINE BRUTE?!
NE OKREĆI SE, SINE
HRANI SINA PAK ŠALJI U
VOJSKU, SRBIJA SE UMIRIT’ NE
MOŢE
sisati
UMILJATO JAGNJE DVE OVCE
SISA
sit
I VUK SIT, I OVCE NA BROJU
SIT GLADNOM NE VERUJE
sjahati
SJAŠI KURTA DA UZJAŠE
MURTA
skočiti
PRVO SKOĈI, PA RECI HOP
skretati
DEDA MRAZE, DEDA MRAZE,
NE SKREĆI SA STAZE
skupo
KO GA NE ZNA, SKUPO BI GA
PLATIO
slava
46
OD STARE SLAVE SE NE ŢIVI
slamka
DAVLJENIK SE I ZA SLAMKU
HVATA
sloboda
SMRT FAŠIZMU – SLOBODA
NARODU!
HOĆE LI SLOBODA UMETI DA
PEVA KAO ŠTO SU SUŢNJI
PEVALI O NJOJ
složan
SLOŢNA BRAĆA KUĆU GRADE,
A NESLOŢNA RAZGRAĐUJU
smrdeti
RIBA OD GLAVE SMRDI
smrt
SMRT FAŠIZMU – SLOBODA
NARODU!
snaga
SNAGA NA USTA ULAZI
UM CARUJE, SNAGA KLADE
VALJA
spavati
ĐAVO NE SPAVA
NEPRIJATELJ (NIKADA) NE
SPAVA
spasiti
GUSKE SU SPASILE RIM
spor
PRAVDA JE SPORA, ALI
DOSTIŢNA
sprečiti
BOLJE SPREĈITI NEGO LEĈITI
Srbi
BOG ĈUVA SRBE
SRBA ĆE OSTATI ZA POD
JEDNU ŠLJIVU
SRBI – NAROD NAJSTARIJI
SRBI SU LUD NAROD
SRBI SU NEBESKI NAROD
Srbija
I OVAJ KAMEN ZEMLJE SRBIJE
IGRALE SE DELIJE NA SRED
ZEMLJE SRBIJE
KO TO KAŢE, KO TO LAŢE,
SRBIJA JE MALA
KOSOVO JE SRBIJA
KOSOVO JE SRCE SRBIJE
OJ, SRBIJO, MEĐU ŠLJIVAMA
SRBIJA JE [SRPSKE ZEMLJE SU]
TAMO GDE SU SRPSKI
GROBOVI
SRBIJA JE VELIKA TAJNA
SRBIJA SE SAGINJATI NEĆE
SRBIJA SE UMIRIT NE MOŢE
Srbin
NIKO NEMA ŠTO SRBIN IMADE
RADO IDE SRBIN U VOJNIKE
sredina
ISTINA JE (NEGDE) NA SREDINI
sredstvo
CILJ OPRAVDAVA SREDSTVO
sreća
KO RANO RANI, DVE SREĆE
GRABI
KOLO SREĆE SE OKREĆE
SVAKO JE KOVAĈ SVOJE
SREĆE
HRABRE SREĆA PRATI
srpski
GOVORI SRPSKI DA TE CEO
SVET RAZUME
NIJE SRPSKI ĆUTATI
SRBIJA JE [SRPSKE ZEMLJE SU]
TAMO GDE SU SRPSKI
GROBOVI
SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA
ĈUJE
srce
KOSOVO JE SRCE SRBIJE
staza
DEDA MRAZE, DEDA MRAZE,
NE SKREĆI SA STAZE
stajati
KO NA BRDO AK’ I MALO STOJI
star
OD STARE SLAVE SE NE ŢIVI
stati
GDE JA STADOH, TI PRODUŢI!
stvoriti
BOG JE STVORIO SVET ZA ŠEST
DANA
RAD JE (OD MAJMUNA)
STVORIO ĈOVEKA
stići
KASNO MARKO [JANKO] NA
KOSOVO STIŢE
sto
STO PUTA PONOVLJENA LAŢ
POSTAJE ISTINA
stran
SVE [NIŠTA] ŠTO JE LJUDSKO,
NIJE MI STRANO
strah
U STRAHU SU VELIKE OĈI
sud
47
PRIZNAJEM SAMO SUD SVOJE
PARTIJE
suditi
KADIJA TE TUŢI, KADIJA TI
SUDI
sužanj
HOĆE LI SLOBODA UMETI DA
PEVA KAO ŠTO SU SUŢNJI
PEVALI O NJOJ
suze
MOGU VAM OBEĆATI SAMO
KRV, ZNOJ I SUZE
tajna
SRBIJA JE VELIKA TAJNA
tamo
KO TO TAMO PEVA
težak
SVAKI POĈETAK JE TEŢAK
telo
SVAKO TELO POTOPLJENO U
TEĈNOST
teći
SVE TEĈE
tečnost
SVAKO TELO POTOPLJENO U
TEĈNOST
tikva
KO S ĐAVOLOM TIKVE SADI, O
GLAVU MU SE LUPAJU
Tito
I POSLE TITA – TITO
tih
TIHA VODA BREG RONI
topuz
KOME ZAKON LEŢI U TOPUZU
48
trava
GDE [KUD] ON PROĐE, TU
TRAVA NE RASTE
tresti se
TRESLA SE GORA, RODIO SE
MIŠ
triput
TRIPUT BOG POMAŢE
TRIPUT MERI, JEDNOM SECI
trka
I MI KONJA ZA TRKU IMAMO
trnje
PREKO TRNJA DO ZVEZDA
PROVEO SE KAO BOS PO
TRNJU
trpeti
PAPIR [HARTIJA] TRPI SVE
truba
SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA
ĈUJE
truo
IMA NEŠTO TRULO U DRŢAVI
DANSKOJ
tuĎi
TUĐE NEĆEMO, SVOJE NE
DAMO
tužiti
KADIJA TE TUŢI, KADIJA TI
SUDI
Turci
DRUMOVI ĆE POŢELJET’
TURAKA...
ćerati se
ĆERAĆEMO SE JOŠ
ćorav
I ĆORAVA KOKA NAĐE ZRNO
ćud
VUK DLAKU MENJA, ALI ĆUD
NIKADA
ćutanje
ĆUTANJE JE ZLATO
ćutati
NIJE SRPSKI ĆUTATI
ubiti
ONO ŠTO ME NE UBIJE, JAĈA
ME
UBI ME PREJAKA REĈ
ubica
UBICA [ZLOĈINAC] SE (NE)
VRAĆA NA MESTO ZLOĈINA
ugoditi
SVETU SE NE MOŢE UGODITI
uzdati se
UZDAJ SE U SE I U SVOJE
KLJUSE
uzeti
UZMI SVE ŠTO TI ŢIVOT PRUŢA
ujedati
KOGA SU ZMIJE UJEDALE, TAJ
SE I GUŠTERA PLAŠI [BOJI]
PAS KOJI LAJE, NE UJEDA
ujediniti se
PROLETERI SVIH ZEMALJA –
UJEDINITE SE!
ukus
O UKUSIMA SE NE
RASPRAVLJA
UKUSI SU RAZLIĈITI
ulaziti
ZDRAVLJE NA USTA ULAZI
SNAGA NA USTA ULAZI
um
UM CARUJE, SNAGA KLADE
VALJA
umeti
KO UMIJE, NJEMU DVIJE
HOĆE LI SLOBODA UMETI DA
PEVA KAO ŠTO SU SUŢNJI
PEVALI O NJOJ
umiljat
UMILJATO JAGNJE DVE OVCE
SISA
umirati
NADA UMIRE POSLEDNJA
umiriti
SRBIJA SE UMIRIT NE MOŢE
usta
ZDRAVLJE NA USTA ULAZI
SNAGA NA USTA ULAZI
ustati
USTAJTE PREZRENI NA SVETU
ući
UĐEŠ, IZAĐEŠ I GOTOVO
učestvovati
VAŢNO JE UĈESTVOVATI
učiteljica
ISTORIJA JE UĈITELJICA
ŢIVOTA
učiti
NA GREŠKAMA SE UĈI
UĈITI, UĈITI I SAMO UĈITI
učiti se
ĈOVEK SE UĈI DOK JE ŢIV
uši
I ZIDOVI IMAJU UŠI
uštipci
49
KO O ĈEMU, BABA O
UŠTIPCIMA
fašizam
SMRT FAŠIZMU – SLOBODA
NARODU!
hartija
PAPIR [HARTIJA] TRPI SVE
hvala
PESMA NAS JE ODRŢALA,
NJOJZI HVALA
hvatati se
DAVLJENIK SE I ZA SLAMKU
HVATA
hleb
KO TEBE KAMENOM, TI NJEGA
HLEBOM
NEMA HLEBA BEZ MOTIKE
hrabar
HRABRE SREĆA PRATI
hraniti
HRANI SINA PAK ŠALJI U
VOJSKU, SRBIJA SE UMIRIT’ NE
MOŢE
hteti
TUĐE NEĆEMO, SVOJE NE
DAMO
HOĆE I JARE I PARE
car
CAR JE GO
carev
CAREVO NOVO ODELO
carovati
UM CARUJE, SNAGA KLADE
VALJA
ceo
50
GOVORI SRPSKI DA TE CEO
SVET RAZUME
cilj
CILJ OPRAVDAVA SREDSTVO
crveni
ŢUTI ŢUTUJU, A CRVENI
PUTUJU
crn
NIJE SVE TAKO CRNO
čaroban
ALADINOVA ĈAROBNA
LAMPA
čekati
LJUBAV JE LEPA SAMO DOK SE
ĈEKA
ĈEKAJUĆI GODOA
čizma
ĈIZMA GLAVU ĈUVA, ŠUBARA
JE KRASI [KVARI]
činiti
JEDNA LASTA NE ĈINI
PROLEĆE
ODELO NE ĈINI ĈOVEKA
čist
ĈIST RAĈUN – DUGA LJUBAV
čistoća
ĈISTOĆA JE POLA ZDRAVLJA
čovek
DRVO SE NA DRVO OSLANJA,
A ĈOVEK NA ĈOVEKA
OVO JE MALI KORAK ZA
ĈOVEKA, ALI VELIKI ZA
ĈOVEĈANSTVO
ODELO NE ĈINI ĈOVEKA
RAD JE (OD MAJMUNA)
STVORIO ĈOVEKA
ĈOVEK – KAKO TO GORDO
ZVUĈI!
ĈOVEK JE NAŠE NAJVEĆE
BOGATSTVO
ĈOVEK JE ĈOVEKU VUK
ĈOVEK SE UĈI DOK JE ŢIV
čovekov
PAS JE ĈOVEKOV NAJBOLJI
PRIJATELJ
čovečanstvo
OVO JE MALI KORAK ZA
ĈOVEKA, ALI VELIKI ZA
ĈOVEĈANSTVO
čuvati
BOG ĈUVA SRBE
ĈIZMA GLAVU ĈUVA, ŠUBARA
JE KRASI [KVARI]
čudo
ALISA U ZEMLJI ĈUDA
SVAKO ĈUDO ZA TRI DANA
čuti se
DOBAR GLAS DALEKO SE
ĈUJE, A LOŠ JOŠ DALJE
SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA
ĈUJE
šaka
DAŠ MU PRST, A ON HOĆE
CELU ŠAKU [RUKU]
šala
U SVAKOJ ŠALI IMA POLA
ISTINE
šljiva
OJ, SRBIJO, MEĐU ŠLJIVAMA
SRBA ĆE OSTATI ZA POD
JEDNU ŠLJIVU
šubara
ĈIZMA GLAVU ĈUVA, ŠUBARA
JE KRASI [KVARI]
šut
NE MOŢE ŠUT S ROGATIM
51
AUTORI
52
Aleksandar Baljak
Aleksandar Devetak
Aleksandar Matijašević
Aleksandar Mijalković
Aleksandar Milenković
Aleksandar Novaković
Aleksandar Pavić
Aleksandar Ĉotrić
Andrija Markuš
AnĊelko Erdeljanin
Anonim
Bane ĐorĊević
Bane Jovanović
Biljana Obradović-Donovski
Bogdan Todorović
Boţidar Pešev
Boţo Marić
Bojan Bogdanović
Borivoje Ilić
Borislav Mitrović
Boško Marinković
Boško Radić
Branislav Ribar
Budimka Stojanov
Vedrana Ĉaĉić
Velibor Marjanović
Vera Pavić
Verica Tadić
Veselin Brnović
Veselin Milićević
Veselin Mišnić
Vesna Denĉić
Vitomir Teofilović
Vlada Batinić
Vladan Sokić
Vladimir Kusovac
Vladimir Mandić
Vladimir Mićković
Vladimir Ristić
Vladislav Vlahović
Vlajko Ćulafić
Vojislav Boranović
Vojkan Ristić
Vuk Gligorijević
Goran Veljković
Goran Dokna
Goran Kljajić
Goran Mrakić
Grujo Lero
Dalibor Davidović
Danica Mašić
Darko Habazin
Dejan Lopiĉić
Dejan M. Mitrović
Dejan Milojević
Dejan Tofĉević
Dimitrije Jovanović
Dobrašin Jelić
Dragan Ilić
Dragan J. Ristić
Dragan Karanović
Dragan Koprivica
Dragan Miljković
Dragan Mirović
Dragan Ognjanović
Dragan Ognjanović
53
Dragan Rajiĉić
Dragan Šušić
Dragiša Kašiković
Dragomir Vuksanović
Dragoslav Mitrović
Dragutin Minić Karlo
Dušan Vlajković Mitrovanov
Dušan Vojvodić Birdţa
Dušan Vojinović
Dušan ĐorĊević
Dušan Puaĉa
Dušan Vlajković Mitrovanov
Duško M. Petrović
ĐorĊe Vuković
ĐorĊe Latinović
ĐorĊe Otašević
Ţarko AnĊelković
Ţarko Ković
Ţarko Milovanović
Ţivan Ţikić
Ţivko Vujić
Ţivko Đuza
Ţivko Kulić
Ţivojin Denĉić
Ţivorad Rakić
Zoran Bogdanović
Zoran D. Ţivković
Zoran Doderović
Zoran Jovanović
Zoran Milić
Zoran Nedeljković Ţeravac
Zoran R. Kovaĉević
Zoran Rankić
Zoran Raonić
Zoran Raonić
54
Zoran S. Stanojević
Zoran Stanojević
Zoran T. Popović
Iva Maţuranić
Ivan Buzurović
Ivana Srećković
Ivko Mihajlović
Igor Ţivković
Ilija Lakušić
Ilija Marković
Irena Mirĉov
Jadran Klanica
Jasmina Bukva
Jovan Mokrinski
Jovan Stojadinović
Jovo Nikolić
Julijana Milutinović
Karlo Vereb
Katarina Novaković
Ksenija AĊanski
Ladislav Kun
Lazar Dţamić
Lepomir Katić
Ljiljana Rim Ţivković
Ljubiša Milić
Ljubodrag Stojanović
Ljubomir Vujović
Mane Maravić
Mijo Miranović Grof
Milad Obrenović
Miladin Berić
Milan Beštić
Milan J. Mihajlović
Milan Nikitović
Milan R. Simić
Milan Todorov
Milan Cvetković
Mile Basalo
Milen Milivojević
Milenko D. Ćirović
Milivoje Jozić
Milivoje MlaĊenović
Milivoje Radovanović
Milijan Despotović
Milovan Vitezović
Milovan Vrţina
Milovan Ilić Minimaks
Milovan Petrović Verkin
Milomir Đukanović
Milomir Šaranĉić
Milorad Joknić
Milorad Kalezić
Miloš ĐurĊev
Milutin Đuriĉković
Milutin MlaĊenović
Miodrag Lazarević
Miodrag LJ. Pejić
Miodrag Stošić
Mirko Kulić
Miroslav Sredanović
Miroslav Ĉopa
Mitar Đerić
Mitar Mitrović
Mitar Tucović
Mića Ţivojinović
Mića Tumarić
Mićo Štrbac
Mihailo Mića Vujanić
Momĉilo Mihajlović
Nebojša Borovina
Negovan Marković
Nedeljko Blaţić
Nedeljko Terzić
Nenad Vuĉetić
Nenad Milošević
Nenad Ćorilić
Nikola Ţivković
Nikola Stanković
Ninus Nestorović
Pavle AĊanski
Petar Lazić
Petko Vuĉetić
Rade Đergović
Rade Jovanović
Rade Kecojević
Rade Petković
Radivoje Bojiĉić
Radivoje Damjanović
Radivoje Dangubić
Radivoje Jevtić
Radivoje Rale Damjanović
Radmilo Mićković
Radoje MaĊo Golović
Radoje Nikolić
Radomir Mićunović
Radomir Racković
Radomir Stanojković
Radosav Otašević
Radoslav Tilger
Rajko Micin
Rajko Novaković
Ranko Lalović
Rastko Zakić
Ratibor Jonović
Ratko Dangubić
55
Ratko M. Pavićević
Raša Papeš
Savo Martinović
Svetozar Zorbić
Svjetlana Rašić
Selimir Kostić
Slavomir Vasić
SlaĊan Martinović
Slobodan Duĉić
Slobodan Ţivanović
Slobodan Janković
Slobodan Simić
56
Srba Pavlović
SrĊan Dinĉić
SrĊan Jovanović
SrĊan Jovanović
SrĊan Simeunović Sendan
Staniša Milosavljević
Stevan Stević
Suzana Gajić
Tamara Lujak
Tomislav Marković
Tomislav Trbojević
Filip Mladenović
ĐorĊe Otašević
REČNIK SRPSKIH ANTIPOSLOVICA
Elektronsko izdanje - skraćeni prikaz
1. septembar 2011. br. 106. - Dodatak
© ETNA - Elektronski ĉasopis za satiru
www.aforizmi.org/etna
Urednik
Vesna Denĉić
www.alma.rs
57
Download

Dodatak