+
ISO 9001:2015-NA
PRVI POGLED
PRIMENA
Vladimir Simić, MCQI, IRCA
LA, PECB LA
Euroquality Group
Kruševac AQSS 2013
+
„Najveći
događaj od
izdavanja
ISO 9001"
ANNEX SL
ISO GUIDE 83
Kruševac AQSS 2013
+
3
Portugal pre 20 dana
Kruševac AQSS 2013
+
Da li će ovo biti moguće?
Kruševac AQSS 2013
4
+
5
USLOVI U KOJIMA SE PROMENE
DEŠAVAJU
 Usvajanje
novih obavezjućih pravila ISO o izradi,
sadržaju menadžment standarda
 Usvojenim
koncepcijama neophodne harmonizacije
svih menadžment standarda
 Značajan
pad tržišnih interesa za sertifikacije i
primenu menadžment standarda u odnosu na
očekivanja i planove
 Probleme
Kruševac AQSS 2013
u predhodnim tranzicijama
+
Rast zabrinjava ?
Kruševac AQSS 2013
6
Budući značaj ISO 9001:2008
(9001 WW Survey Result)
Kruševac AQSS 2013
7
+World-wide Survey – Glavni „inputi“
korisnika
ISO Input
For Future
(
Kruševac AQSS 2013
8
+ Neke slabosti koja traže unapređenja
UNIDO PROJEKAT – PRIMENA ISO 9001 U AZIJI
 Naglasak na kontinulanom unapređenju
 Konstantan fokus na preventivnoim akcijama
 Analiza Glavnog izroka i slabe preventivne
akcije
 Upotreba procesnog pristupa
 Rešavanje zalbi kupaca
Uputstva ?
Beli papiri?
Video prezenzacije?
Kruševac AQSS 2013
9
+
Kruševac AQSS 2013
10
+
11
Suprotnosti se lako vide
Kruševac AQSS 2013
+
12
Da li su korisni?
Kruševac AQSS 2013
+
Kruševac AQSS 2013
13
+
14

[email protected]
Kruševac AQSS 2013
+
15
Kruševac AQSS 2013
+
16
Dosta interesantno ko je ovo
ozbiljnije shvatio - izgleda?
Kruševac AQSS 2013
+
Kruševac AQSS 2013
17
+
Kruševac AQSS 2013
+
19
Jedva
čekam
šaljivu
verziju
2015
Kruševac AQSS 2013
+
Diskusije eksperata širom sveta:
 Da
li izmene ustvari pooštravaju ili
olakšavaju ispunjenje zahteva ?
 Da
li su izmene približavanje ili udaljavanje
od realnih-praktičnih-životnih-svakodnevnih
menadžment sistema i praksi poslovnih
sistema ?
 Da
li se izmenama i harmonizacijom svih
menadžment sistema ustvari ostvaruju uslovi
za integracije u primenama i sertifikacijama ?
Kruševac AQSS 2013
20
+
1427 članova grupe
Linkedin
Kruševac AQSS 2013
21
ISO 9001:2015 CQI members’ views
8%
11%
25%
+
56%
CQI ANKETA JULI 2013
UČESTVOVAO I AUTOR
Kruševac AQSS 2013
Yes
No
No Opinion
Don´t Know
1. Isključenja
22
2.Robe i usluge
3. Kontinualno
4 Definicije
5 Razvoj roba i
usluga
6 Outsourse
7 Inovacija i znanje
• 1,400 CQI
članova
• The Standards
Panel poslao
stavove TC
176.
+
ISO 9001:2015
IZMENA NA PRVI POGLED
Kruševac AQSS 2013
23
+
Najznačajnije izmene
 Isključenja-Vodi
se veoma značajna i
interesantna diskusija o potrebi izbacivanja
zahteva o isključenjima iz QMS-a u
organizacijama koje primenjuju ISO 9001
Ograničevanje isključenja
- posebno u slučajevima
ugovaranja sa eksternim stranama
svih kategorija u i van obima
menadžment sistema
Kruševac AQSS 2013
24
+
Najznačajnije izmene
Definicija
proizvoda-Imajući u vidu
značaj i specifičnosti uslužnih
delatnosti i usluga uopšte pripremljen je
predlog da se generički termin
„proizvod“ zameni sa dva generička
termina robe i usluge (Goods and
services)
Kruševac AQSS 2013
25
+
Najznačajnije izmene
Poboljšanja-Imajući
u vidu probleme
ostvarivanja, monitoringa i merenja
unapređenja u smislu kontinuiteta,
takođe, se razmišlja i o promeni
izbacivanja termina kontiunalno iz
zahteva za kontinualnim poboljšanjem
Kruševac AQSS 2013
26
+
Najznačajnije izmene

Nacrt standarda u potpunosti zadovoljava sve zahteve aneksa
SL u pogledu strukture i izgleda samog standarda
Uvod
1. Obim i predmet
2. Normativne reference
3. Termini i definicije
4. Kontekst organizacije
5. Liderstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Operacije
9. Ocenjivanje performansi
10. Unapređenje
Kruševac AQSS 2013
27
+
Najznačajnije izmene
Prilagođavanje
standarda uslužnim
organizacijama-Podrazumeva ne samo
izmenu termina već i generičko
prikazivanje svih zahteva standarda
uslužnim delatnostima što se na
primer, lako prepoznaje u tačkama
7.1.4-Oprema za merenje i monitoring
ili u tačci 8.5-Razvoj roba i usluga
Kruševac AQSS 2013
28
+
Najznačajnije izmene


Reagujući na zahteve aneksa SL uvode se dve nove tačke koje
su povezane sa kontekstom (objašnjenjem, pojašnjenjem) koje
primenjuje standard u tačkama 4.1-Razumevanje organizacije i
konteksta i tačke 4.2-Razumevanje potreba i očekivanja
zainteresovanih strana.
Oba ova zahteva zahtevaju prepoznavanje stvari, pitanja, tema
i zahteva koji mogu imati uticaja na planiranje sistema
menadžmenta kvaliteta i mogu se koristiti kao ulazni elementi
za razvoj sistema.
Kruševac AQSS 2013
29
+
Najznačajnije izmene



Procesni pristup-I ako je
poslednja verzija ISO
9001:2008 učinila mnogo na
promociji procesnog
pristupa u razvoju, primeni i
unapređenju efektivnosti
sistema menadžmenta
kvalitetom, predlagači
izmena žele da ovo još više
pojasne,i pooštre, te uvode
eksplicitne zahteve
specificirane u tačci 4.4.2Procesni pristup-koja
detaljno opisuje najbitnije
elemente primene ovoga
pristupa.










Kruševac AQSS 2013
4.4.2 Process approach
The organization shall apply a process approach
to its quality management system. The
organization shall:
a) determine the processes needed for the quality
management system and their application
throughout the organization;
b) determine the inputs required and the outputs
expected from each process;
c) determine the sequence and interaction of
these processes;
d) determine the risks to conformity of goods and
services and customer satisfaction if unintended
outputs are delivered or process interaction is
ineffective;
e) determine criteria, methods, measurements,
and related performance indicators needed to
ensure that both the operation and control of these
processes are effective;
f) determine the resources and ensure their
availability;
g) assign responsibilities and authorities for
processes;
h) implement actions necessary to achieve
planned results;
i) monitor, analyse and change, if needed, these
processes ensuring that they continue to deliver
the intended outputs; and
j) ensure continual improvement of these
processes.
30
+
Najznačajnije izmene

Rizik i preventivne mere-Možda deluje iznenađujuće da aneks
SL ne specificira posebne zahteve za preventivnim merama ali
za sve one koji su u praksi imali probleme prepoznavanja ovih
mera, sasvim je logično objašnjenje predlagača standarda da
je to posledica toga što ceo sistem, sam za sebe, deluje
preventivno. Kada se tu dodaju činjenice da organizacija u
tačkama 4.1 i 6.1- Akcije koje se odnose na rizike i mogućnostidefinišu sva eksterna i interna pitanja koja mogu da utiču na
sistem, sasvim je prihvatljivo da ceo sistem pokriva preventivne
mere i pruža veoma proširenu sliku o rizicima i mogućnostima
jedne organizacije u sistemu menadžmenta
Kruševac AQSS 2013
31
+
Najznačajnije izmene
Dokumentovane
informacije-Nacrt
standarda u potpunosti prihvata
opredeljenja aneksa SL i gde god je to
potrebno i ogovarajuće zamenjuje
termine „dokument i zapis“ sa
terminom- dokumentovana informacija
koju i opisuje u tačci 3.1.1 standarda
Kruševac AQSS 2013
32
+
Najznačajnije izmene

Kontrola obezbeđenja eksternih roba i usluga-Koja u okviru
tačke 8.6 obrađuje zahteve za sve forme eksternog
obezbeđenja roba i usluga bez obzira da li se radi o
dobavljačima, kroz aranžmane sa članicama kompanija i
velikim poslovnim sistemima, kroz autsorse procese ili funkcije
u organizaciji. Ovde je posebno značajno što se uvodi
obaveznost ocenjivanja rizika svih vrsta tipova i obima kontrola
koje se primenjuju.
Kruševac AQSS 2013
33
+ Najznačajnije izmene

Principi menadžmenta kvaliteta-Aneks A novog nacrta
standarda specificira principe menadžmenta kvaliteta kojih
sada ima 7 umesto ranijih 8 što je ostvareno isključenjem
principa „sistemski pristup“.
7
Kruševac AQSS 2013
34
35
ISO 9001:2015 Revizija
Rokovi izmene standarda
Kruševac AQSS 2013
+ ISO 9001:2015 Plan usvajanja
2013
2014
36
2015
May 2013 CD
(Committee Draft)
February 2014 DIS
(Draft International
Standard)
February 2015 FDIS
(Final Draft International
Standard)
September 2015
Published IS
(International Standard)
Kruševac AQSS 2013
+ Tranzicioni period
Za sertifikacije
Ostale važne informacije
 Uticaj na ostale standarde u seriji
̶ Očekuju se izmene granskim standardima u
cilju prećenja ovih izmena
̶ Očekuju se izmene podržavajućih
dokumenata u cilju olakšanja primene
izmena (ISO 9000, ISO 9002 i ISO 9004)
 Očekuju se dalje vesti o toku izmena kako se plan bude ostvarivao
Kruševac AQSS 2013
37
+
38
Do sada usvojeni
PO NOVIM PRAVILIMA - ANNEX SL

ISO/IEC 27001, Information technology: Security techniques,
Information security management systems

ISO 30301:2011, Information and documentation:
Management systems for records

ISO 22301:2012, Societal security: Business continuity
management systems

ISO 20121:2012, Event sustainability management systems

ISO 39001, Road-traffic safety (RTS) management systems
ISO 55001, Asset management (Currently on CD ballot with
publication scheduled for 2014 and in line with Annex SL)
Kruševac AQSS 2013
+
Započela primena i razvoj

ISO 55001 – Asset management

ISO 37500 – Outsourcing

ISO/TR 18155 – Human Resources

ISO 18480 – Facilities management

ISO 18386 – Compliance programmes

Just starting:

OHSAS 18001 has been proposed to ISO for development into an
ISO standard.

Anti bribery management systems

Sustainable purchasing
Kruševac AQSS 2013
39
40
ISO 9001:2015 Revizija
Šta korisnici treba da znaju
Kruševac AQSS 2013
41
Korisnici treba da znaju
 Committee Draft (CD) je prva prilika da se
izmene predstave široj javnosti
 Nacionalni članovi ISO su glasali o CD i dali
komentare
 Komentari se analiziraju na WG24 u Novembru
2013
 DIS standarda se očekuje u Aprilu 2014 a
usvajanje Septembra 2015
Kruševac AQSS 2013
+ Annex SL
 Obavezna
42
primena utvrđena od strane
ISO’s Technical Management Board (TMB)
 Istovetan
sadržaj, identičan osnovni tekst i
glavne definicije u svim „Management System“
Standardima
 Cilj
– Snaženje konzistentnosti i usaglašenosti
različitih standarda za menadžment sisteme
 Organizacije
koje primenjuju jedan sistem koji
pokriva više standarda (npr. QMS, EMS, ISMS
itd.) trebalo bi da vide najveću korist od ovih
izmena
Kruševac AQSS 2013
Nova struktura
High Level Structure (HLS)
1.
2.
3.
4.
Scope
Normative references
Terms and definitions
Context of the organization
• Understanding the
organization and its context
• Needs and requirements
• Scope
• Management System
5. Leadership
• General
• Management commitment
• Policy
• Roles, responsibility and
authority
6. Planning
• Actions to address risks &
opportunities
• Objectives and plans to
achieve them
Kruševac AQSS 2013
43
7. Support
• Resources
• Competence
• Awareness
• Communication
• Documented information
8. Operation
• Operational planning and
control
9. Performance evaluation
• Monitoring, measurement,
analysis & evaluation
• Internal audit
• Management review
10. Improvement
• Non conformity and
corrective action
• Continual Improvement
+
Šta je za moju organizaciju bitno . .
Da znamo šta se dešava i da
budemo pripremljeni za primenu
novih zahteva
Iskoristimo sva unapređenja samoga
standarda za povećanje biznis
performansi
Kruševac AQSS 2013
44
45
ISO 9001:2015 Revizija
Šta organizacije mogu da rade
Kruševac AQSS 2013
46
Da li započeti sa primenom novih zahteva već
sada?
Da li čekati 2015 godinu i 3 godine tranzicije
koje predlažu ISO/IAF organi?
Da li uopšte nešto menjati?
Da li nastaviti sa sertifikacijom uopšte?
+
Ipak se lako prepoznaju
neke osnovne dileme
Kruševac AQSS 2013
+ Šta bi korisnik trebalo da očekuje?
47
 Tranzicioni plan (rokove za sertifikaciju)
 Odgovarajuća dokumenta za podršku
 Uporedne Priloge (Mape promena)
 FAQs (Odgovore na sva važna pitanja )
 ISO Quality Systems website ažuriranje
 Ostale povezane ISO 9001 proizvode
 Pregled izmena ISO 9000, ISO 9001 i ISO 9004
Kruševac AQSS 2013
+
48
Mogućnosti koje se pružaju
 Integracija aktivnosti u više Menadžment
standarda
 Smanjiti naglaska na dokumentaciji kada to
nije zahtevano i kada ne daje dodatnu
vrednosti (posebno važno)
 Drugim
 Sistemi
rečima:
moraju da se fokusiraju na rezultate i „
dokumentovani sistem“ a ne sistem dokumenata.
Kruševac AQSS 2013
Da
li
je
integracija
menadžmemt
sistema
+
sada bliža ili dalja?
Komitet TC 176 je još pre pet godina zaključio da je
transformacija neophodna
–.
„Single management system“ je i
dalje cilj ali će novi ISO 9001 svakako
olakšati onima koji to žele. I to svakako
ne samo što će oko 30% teksta biti
istovetan kod svih novih standarda – do
sada su već usvojeni ISO 22301 i ISO
27001 po ovom novom konceptu
(Aneks SL).
Kruševac AQSS 2013
49
+
50
Treba da osiguram . . .
 Znati šta se dešava i kada će biti
spremno za primenu
Iskoristiti reviziju ISO 9001 za stvarno
unapređenje poslovnih performansi
 Zapamtite, ne radite izmene još, ne pre
Aprila 2014
Kruševac AQSS 2013
+
51
Prilike za organizacije
Integrišu svoje aktivnosti u obim i predmet
više menadžment standarda istovremeno
Smanje uticaj dokumentacije koja je
obavezujuća ili nema dodatne vrednosti
za organizacije
Kruševac AQSS 2013
52
Kako šef kaze
Kako mi radimo
Kako zakon kaze
Kako najveci
kupac kaže
Kako ISO 9001
kaže
Još koliko “kako” treba dodati?
Kruševac AQSS 2013
+ Business in the Information Age
Kruševac AQSS 2013
53
+
Da se zadržimo na pitanju Rizika u
ISO 9001:2015

Povezanost sa ISO 31000?

Šta će biti najbolji koraci za primenu rizika u ISO 9001?

Kako će se odvijati interne i eksterne provere rizika?

Da li će sertifikaciona tela biti spremna za perovere rizika?



Kako će se ISO sistem rizika povezati sa postojećim sistemima u
organizacijama ( Biznis, Finasnije, IT, H&S, EMS, FSMS, BCMS itd)?
Razlike u primeni između malih i velikih?
Koliko će vremena trebati da se proces risk menadžmenta ugradi u
QMS?
Kruševac AQSS 2013
54
+
Da li će izmene olakšati ili ne sertifikaciju
sistema i da li su izvršene pod pritiskom
 Ova
dilema ne postoji jer ideja samog ISO
nije bila da je sertifikacija jedini način
dokazivanja uspešnosti primene i ispunjenja
zahteva standarda
 Moto
„ Primenjujemo standard“ je mnogo
snažniji nego –“Da li ste sertifikovani“
–
Ako nije biće!
Kruševac AQSS 2013
55
+



Na kraju - očekivani problemi
Negativna povratna mišljenja o WD i CD nacrtima standarda
Pretnje "razdvajanja" (padaju ISO 9001) po glavnim industrijama –
pitanje kako će reagovari TS, AS, FS, IT i druge grupacije
Moguće vraćanje na 2nd Party Audite zbog gubitka poverenja u 9001
sertifikaciju

Veći uticaj na već sertifikovane kompanije

Nejasnoće uvode još veći jaz između klijenta i sertifikacionih tela

Potencijalno velike - i skupe - zamke u sprovođenju ili nadogradnje
Kruševac AQSS 2013
56
+
57
Strategije za dalje
Da li je ovo sasvim dobro razmišljanje?
 Interpretacija
novoga standarda da se dobije
najveća vrednost
 Minimizacija
 Držati
se čvrsto interpretacije sertifikacionih tela
 Marketing
Kruševac AQSS 2013
“upgrade” troškova
ISO 9001 sertifikacije u post – ISO eri
+
58
Neka pitanja iz prakse
Da
li su
Rak rane ISO
stvarno
9001 –
eksperti?
Sporazumi
Template i
između CB i kopiranje
Konsultanata
Stvarna cena
Kruševac AQSS 2013
+
59
Na kraju?
Sertifikacija posle 2015
Ovo
će svakako
biti glavna dilema
i izazov za novi
standard, zar ne?
Žuriti ili ne sa tranzicijom?



Kruševac AQSS 2013
Da li već na prvi pogled nacrt
novoga standarda nudi dovoljno
informacija za ozbiljne pripreme
za tranziciju.
Svakako da!
Da vidimo šta će biti u Aprilu
2014, od tada ko bude čekao
samo će sebi da napravi
probleme.
+
Pratite šta se dešava!
Nemojte da budete zatečeni
izmenama i rokovima!
Izvucite korist iz Vašega
sistema-sada je stvarno to
moguće!
BUDITE U TOKU !
Kruševac AQSS 2013
60
+ISO 9001:2015 JE TU
VEOMA BLIZU
HVALA NA PAŽNJI
DA LI ĆE POSTATI
ALATKA
UNAPREĐENJA?
MISLIM DA SE SVIMA PRUŽA
NOVA ŠANSA - DA LI ĆEMO JE
ISKORISTITI?
Svet nema drugo rešenje već da
unapređuje kvalitet proizvoda, usluga,
sistema, života, svega.......
Zar ne?
Kruševac AQSS 2013
Download

Prezentacija Kruševac (.PDF 2458KB)