Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 1 od 11
INFORMACIJE O KONTROLI I SERTIFIKACIJI
ORGANSKE PROIZVODNJE U SKLADU SA ZAKONOM O ORGANSKOJ PROIZVODNJI
I OCS STANDARDOM (ekvivalentan sa Reg. 834/2007)*
Sadržaj

Ko je ORGANIC CONTROL SYSTEM (OCS)?

Kako da dođete do sertifikata o organskom poreklu proizvoda?

ORGANSKI PROIZVOD

Kontrola

Sertifikacija

Izdavanje potvrde za organske proizvode iz uvoza

Izvoz

Kako da se priključite OCS programu kontrole i sertifikacije?

Da li su vam potrebne dodatne informacije?
A – Informacije o sistemu kontrole, sertifikacije i izdavanju Potvrda
Ko je ORGANIC CONTROL SYSTEM (OCS)?
OCS je ovlašćena kontrolna organizacija koja se bavi kontrolom i sertifikacijom organske primarne proizvodnje,
prerade, sakupljanja šumskog bilja i prometa organskih proizvoda.
OCS je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji
Republike Srbije (Sl.glasnik RS, br. 30/10) i pripadajućim pravilnicima. Takođe, OCS je akreditovan u skladu sa
standardom SRPS EN 45011 za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji kao i proizvoda
sa geografskim poreklom od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).
*Od 21.juna 2013.godine OCS se nalazi na listi kontrolnih tela čiji je sistem kontrole i sertifikacije organske
proizvodnje priznat od strane Evropske komisije kao ekvivalentan sistemu kontrole i sertifikacije kako je to
propisano u Regulativi 834/2007. To znači da je sertifikat koji je izdat od strane OCS-a za organske proizvode
namenjene izvozu priznat u Evropskoj Uniji.
Proizvodi koje OCS sertifikuje u cilju izvoza pripadaju sledećim kategorijama:
A: neprerađeni biljni proizvodi
D: prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana.
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 2 od 11
Više detalja o sistemu ekvivalencije možete da pronađete u sledećim regulativama:
Regulativa 1235/2008 (opisuje uslove za izvoz organskih proizvoda u EU):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:0052:EN:pdf
Regulativa 586/2013 (naveden OCS kao priznato kontrolno telo):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0051:0061:EN:PDF
Kako da dođete do sertifikata?
Ukoliko želite da svoj proizvod deklarišete kao organski i da ga plasirate na domaće i/ili EU tržište potreban vam
je sertifikat o organskom poreklu proizvoda.

Kako da postupite?
OCS vam obezbeđuje pouzdani program kontrole i sertifikacije koji je u skladu sa Zakonom o organskoj
proizvodnji Republike Srbije i pratećim pravilnicima. Pomenuti propisi, kao i svi ostali bitni dokumenti vezani za
organsku proizvodnju mogu se naći na zvaničnoj internet prezentaciji Direkcije za nacionalne referentne
laboratorije (http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/organska.html).
Ukoliko nemate mogućnost pristupa internetu, na Vaš zahtev OCS će Vam dostaviti navedene propise i ostalu
potrebnu dokumentaciju.
Ukoliko želite da izvozite svoje proizvode, tj. da vaši proizvodi budu prihvaćeni na tržištu Evropske Unije kao
organski, kontrola i sertifikacija se sprovodi u skladu sa OCS standardom, tj. Instrukcijom kojom se utvrđuju
uslovi za proizvodnju, kontrolu i sertifikaciju organskih proizvoda koji se izvoze na tržište Evropske unije
(http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/organska.html).
Proizvođači uključeni u program kontrole i sertifikacije stiču pravo na korišćenje znaka OCS-a i oznaka
propisanih od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom, odnosno Regulativom 834/2007. Oznake se
izdaju u formi grafičkog znaka i vizuelno su sredstvo koje neposredno obaveštava potrošača o organskom
poreklu proizvoda.
Proizvođači su u obavezi da se pridržavaju pravila obeležavanja organskih proizvoda u skladu sa gore
navedenim propisima
Kako pristupiti OCS programu kontrole i sertifikacije?
1.
Proizvođač (farma, proizvodna jedinica, kooperativa, trgovac, uvoznik, izvoznik) pokazuje zainteresovanost
za ulazak u program kontrole i sertifikacije i kontaktira OCS;
2.
OCS proizvođaču šalje Informativni paket koji sadrži Opšta pravila i obrazac preko koga se OCS-u
dostavljaju osnovne informacije o proizvodnji (Upitnik za dobijanje cenovne ponude);
3.
Podaci iz Upitnika se analiziraju i na osnovu podataka, izrađuje se cenovna ponuda za kontrolu i sertifikaciju
i OCS šalje proizvođaču ponudu za vršenje usluge kontrole i sertifikacije u pisanoj formi;
Proizvođač prihvata ili ne prihvata ponudu i o tome obaveštava OCS pisanim putem (overom ponude);
4.
5.
Uvoznik organskih proizvoda uz prijavu je dužan priložiti sertifikat izdat od strane ovlašćene kontrolne
organizacije iz zemlje porekla proizvoda kao i dokumentaciju vezanu za kupovinu i uvoz organskih
proizvoda;
6.
Po prihvatanju ponude proizvođač potpisuje ugovor i vraća ga poštom na našu adresu, čime se uključuje u
program kontrole i sertifikacije, odnosno, proizvođač se uključuje u organsku proizvodnju i dodeljuje mu se
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 3 od 11
evidencioni broj. Nakon potpisivanja Ugovora OCS proizvođaču dostavlja (u elektronskom ili štampanom
obliku) ostalu dokumentaciju potrebnu za vođenje evidencije o proizvodnji od strane proizvođača. Datumom
potpisivanja ugovora počinje period konverzije.
7.
Skraćenje perioda konverzije odobrava nadležno ministarstvo, a u slučaju kontrole i sertifikacije prema OCS
standardu skraćenje perioda konverzije je u skladu sa važećom Instrukcijom kojom se utvrđuju uslovi za
proizvodnju, kontrolu i sertifikaciju organskih proizvoda koji se izvoze na tržište Evropske unije.
Zahtev nadležnom ministarstvu podnosi proizvođač zajedno sa relevantnom dokumentacijom u skladu sa
uputstvom nadležnog ministarstva. http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/novo%20organska/Skracenje.pdf.
8.
U skladu sa Ugovorom između proizvođača i OCS-a, navedena pravila proizvodnje su nepromenjiva i
obavezna (osim u slučaju izmena i dopuna regulatornih akata iz oblasti organske proizvodnje).
9.
Kontrola će biti izvršena po prijemu prve rate u visini od 50% od utvrđene cene kontrole i sertifikacije.
Kontrola
Ako svoj proizvod želite da predstavite kao proizvod organskog porekla, neophodno je da nepristrasna, treća
strana izvrši kontrolu proizvodnje odnosno uzgoja. U ovom slučaju OCS je “treća” i nepristrasna strana. Kontrola
će biti vršena najmanje jednom godišnje i obuhvatiće celokupan proces proizvodnje i dokumentaciju koja prati tu
proizvodnju. U toku godine OCS može da izvrši i vanrednu i/ili nenajavljenu kontrolu kod proizvođača.
U cilju kontrole koriste se sledeće metode:

Razgovor sa osobama odgovornim za proizvodnju ili sakupljanje;

Pregled polja, prostorija, proizvodne opreme i procesa, skladišnih prostorija, područja sakupljanja
samoniklog bilja i plodova, otkupnih mesta i sl. Za pregled polja pod usevima i područja sakupljanja
samoniklog bilja i plodova biće korišćene i mape;

Kontrola svih podugovorenih objekata/proizvođača ili zakupljenih parcela;

Biće izvršen pregled i način upotrebe đubriva, ispitan način kontrole korova, zaštite od štetočina i bolesti;

Kontrola knjigovodstva – računa i druge dokumentacije za koju kontrolor proceni da je bitna;

Ako kontrolor oceni da je potrebno, biće uzeti i uzorci zemljišta ili proizvoda za detaljnu hemijsku analizu
koja će se obaviti u akreditovanoj laboratoriji o trošku proizvođača.
Kontrolor sačinjava izveštaj o kontroli u pisanom obliku na predviđenom obrascu. Izveštaj mora biti potpisan
(overen) od strane predstavnika proizvođača čiji se proizvodi kontrolišu i kontrolora. Sve informacije do kojih
kontrolor dođe tokom kontrole se tretiraju kao poverljive. Svoju odluku o dodeljivanju sertifikata i znaka
organskog porekla sertifikaciono telo OCS-a će zasnovati na ovom izveštaju i prilozima/dokumentima koji su
sastavni deo izveštaja. Kontrolor koji obavlja kontrolu kod proizvođača ne donosi odluku o sertifikaciji niti je
nadležan da se kod proizvođača izjašnjava o mogućem ishodu kontrole.
Proizvođač je dužan da blagovremeno obavesti OCS o svim promenama koje namerava da učini u procesu
proizvodnje, na proizvodu ili u sistemu kvaliteta, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvodnje sa Zakonom
i Pravilnicima/OCS standardom.
Sertifikacija i izdavanje potvrde o organskim proizvodima iz uvoza
Odluku o sertifikaciji odnosno izdavanju potvrde za uvezene organske proizvode donosi sertifikaciono telo OCSa objektivno i transparentno.
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
Strana 4 od 11
OPŠTA PRAVILA
Uslovi i postupci za dodeljivanje, održavanje, proširenje, suspenziju i oduzimenje sertifikacije
Izdavanje (dodela) sertifikata
Proizvođaču će biti izdat sertifikat pod sledećim uslovima, pri čemu svaki od navedenih uslova mora biti ispunjen:
1. ukoliko je organska proizvodnja ili sakupljanje samoniklog bilja, delova bilja i plodova sprovedeno u
skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim Pravilnicima/OCS standardom,
2. ukoliko je transport organskih proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim
Pravilnikom/OCS standardom,
3. ukoliko je skladištenje organskih proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim
Pravilnikom/OCS standardom,
4. ukoliko je ambalaža i pakovanje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim
Pravilnikom/OCS standardom,
5. ukoliko je označavanje i deklarisanje organskog proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj
proizvodnji i pratećim Pravilnikom/OCS standardom,
6. ukoliko je u predviđenom roku sproveo korektivne mere koje zahtevaju hitnost i onemogućavaju
izdavanje sertifikata a određene su od strane sertifikatora po tačkama 1-5,
7. ukoliko su sve aktivnosti koje su predmet stručne kontrole prijavljene blagovremeno.
Kupcu uvozniku će biti izdata Potvrda pod sledećim uslovima, pri čemu svaki od navedenih uslova mora biti
ispunjen:
1. ukoliko uvezeni organski proizvodi imaju sertifikat ovlašćene organizacije za sertifikaciju iz zemlje
porekla proizvoda,
2. ukoliko su proizvodi uvezeni u skladu sa propisima Republike Srbije o uvozu poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda,
3. ukoliko je transport i skladištenje uvezenih organskih proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj
proizvodnji i pratećim Pravilnikom,
4. ukoliko je prepakivanje, odnosno ambalaža u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim
Pravilnikom,
5. ukoliko je označavanje i deklarisanje organskog proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj
proizvodnji i pratećim Pravilnikom
6. ukoliko je u predviđenom roku sproveo korektivne mere koje zahtevaju hitnost i onemogućavaju
izdavanje sertifikata a određene su od strane sertifikatora po tačkama 2-5
Grupna sertifikacija
Osim gore navedenog, grupna sertifikacija se može izvršiti ukoliko je ispoštovano sledeće:
-
Uspostavljen je pouzdan i u praksi primenjen sistem interne kontrole
-
Interni kontrolori imaju adekvatno znanje u datoj organskoj proizvodnji
-
100% članova grupe su prekontrolisani od strane internog kontolora ili postoji jasan dokaz da sistem
interne kontrole funkcioniše i da će svaki proizvođač tokom proizvodne sezone biti prekontrolisan
(utvrđen je jasan plan internih kontrola)
-
Postoje zapisi o internim kontrolama koji sadrže relevantne podatke o proizvodnji
-
Predstavljen je detaljan odobren spisak članova grupe
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 5 od 11
-
Članovi grupe imaju osnovno znanje o organskoj proizvodnji
-
Vodi se jasna evidencija o primenjenim merama u zaštiti bilja/prihranjivanju/lečenju životinja, itd.
-
Obezbeđen je sistem razdvajanja organske i konvencionalne proizvodnje.
Održavanje sertifikata/potvrde
Postupak održavanja (odnosno produženje važenja) sertifikata će se sprovesti kod proizvođača kod kojih je
sertifikat istekao a na zalihama imaju sertifikovane organske proizvode ili u naknadnom postupku posle suspenzije
sertifikata.
Prilikom postupka održavanja sertifikata obavezna je kontrola koja ima za cilj da utvrdi stanje vrsta i količina
organskih proizvoda u skladištu kao i količine i vrste organskih proizvoda koje su bile predmet trgovine u vremenu
trajanja važenja sertifikata. Održavanje sertifikata kao naknadne mere posle suspenzije sertifikata može biti
donešeno tek posle obavljanja detaljne stručne kontrole.
Postupak održavanja Potvrda će se sprovesti i kod kupca uvoznika kod kojeg je Potvrda istekla sa rokom važenja a
na zalihama imaju prethodno potvrđene organske proizvode.
Održavanje sertifikata/potvrde se naplaćuje u skladu sa cenovnikom OCS-a.
Proširenje sertifikata/potvrde
Postupak proširenja obima sertifikata će se sprovesti ukoliko proizvođač nakon dobijanja sertifikata podnese zahtev
za proširenje obima sertifikacije u smislu količina i vrsta organskih proizvoda. Sastavni deo proširenja obima
sertifikacije je stručna kontrola.
Postupak proširenja obima potvrde koji je rezultat izdavanje potvrde prilikom uvoza organskih proizvoda će se
sprovesti ukoliko kupac uvoznik nakon dobijanja potvrde podnese zahtev za proširenje obima potvrđivanja u
smislu količina i vrsta organskih proizvoda. Sastavni deo proširenja obima potvrđivanja je stručna kontrola.
Proširenje sertifikata/potvrde se naplaćuje u skladu sa cenovnikom OCS-a.
Suspendovanje sertifikata/potvrde
Proizvođaču će biti suspendovan sertifikat kao mera sankcije ukoliko se u toku proizvodnje i naknadnim
postupcima od strane proizvođača naruši organski integritet proizvoda. Mera suspendovanja sertifikata nastaje kao
rezultat žalbe kupca organskog proizvoda na organski status kupljenog organskog proizvoda (kao rezultat dodatnih
hemijskih analiza) i kao rezultat nenajavljene stručne kontrole.
Suspendovanje sertifikata može da traje najduže 30 dana tokom kojih je obavezna dodatna stručna kontrola u
prisustvu predstavnika proizvođača. Tokom suspendovanja sertifikata proizvođač ne može da trguje sa
proizvodima navedenim na sertifikatu.
Naknadno utvrđivanje aktivnosti/proizvoda van obima (kvalitativno i kvantitativno) stručne kontrole i sertifikacije
uz pozivanje na organski status proizvoda van obima kontrole i sertifikacije takođe vodi suspenziji sertifikata.
Kupcu uvozniku će biti suspendovan potvrda kao mera sankcije ukoliko je naknadnim postupcima u toku
obeležavanja i manipulisanja organskim proizvodima narušio organski integritet proizvoda.
Povlačenje sertifikata/potvrde
Proizvođaču će biti oduzet sertifikat, kao naknadna mera posle suspenzije, po isteku 30 dana u kojem periodu nije
bila omogućena dodatna stručna kontrola od strane kontrolisanog proizvođača ili se tokom dodatne stručne
kontrole utvrdilo narušavanje integriteta organskog proizvoda.
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 6 od 11
OCS će po osnovu procene odrediti proizvođače kod kojih će biti obavljena nenajvljena stručna kontrola u cilju
nadzora nad naknadnim postupcima koji mogu narušiti organski integritet proizvoda.
Kupcu uvozniku će biti oduzeta potvrda, kao naknadna mera posle susupenzije, ukoliko se naknadnim postupcima
od strane kupca uvoznika naruši organski integritet proizvoda.
Naknadni postupci koji narušavaju organski integritet proizvoda, utvrđeni tokom nenajavljene kontrole, su
definisani kao sledeći:
- mešanje neupakovanog sertifikovanog/potvrđenog proizvoda sa konvencionalnim proizvodima u
skladišnim objektima nakon kontrole.
- svesno ili nesvesno izlaganje proizvoda zabranjenim hemijskim supstancama (npr. supstancama koje se
koriste u postupku DDD) i
- nevoljno izlaganje proizvoda zabranjenim hemijskim supstancama (avio-tretiranje okolnih
poljoprivrednih površina ..)
kao i
- označavanje proizvoda kao organskih proizvoda a nisu sadržani na sertifikatu/potvrdi,
- utvrđivanja paralelne proizvodnje koju proizvođač nije prijavio,
- neslaganjem knjigovodstvenih podataka o količini prodatih proizvoda i stanja u skladištu sa navedenim
količinama na sertifikatu/potvrdi i
- po zahtevu ovlašćenog inspektora Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede a u
skladu sa Zakonom.
Važeći sertifikat može da bude povučen i u slučaju da proizvođač nije blagovremeno obnovio ugovor, tj. nije
prijavio svoju proizvodnju za kontrolu i sertifikaciju najkasnije 2 (dva) meseca pre berbe ili žetve kulture koja
najranije dospeva (ukoliko gaji/sakuplja više biljnih vrsta) u tekućoj godini, odnosno 2 meseca pre isteka
važenja sertifikata u slučaju prerade/trgovine/izvoza/uvoza.
Opisani postupci održavanja, proširenja, suspenzije i povlačenja sertifikata se jednako primenjuju i na grupnu
sertifikaciju.
Odluke vezane za sertifikaciju/potvrđivanje donosi sertifikator osim u slučaju povlačenja sertifikata po osnovu
zahteva nadležnih organa.
Pravo na žalbu
Ukoliko se odbije sertifikacija/izdavanje potvrde proizvođač/uvoznik ima pravo žalbe koja se proceduralno rešava
u Komisiji za žalbe OCS-a.
Proizvođač ima pravo na prigovor na rad osoblja OCS-a ili na žalbu protiv svake odluke sertifikatora ukoliko
proceni da je doneta na njegovu štetu. Pravo na prigovore imaju i treća zainteresovana lica koja nisu korisnici usluga
OCS-a. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke o sertifikaciji, dok se prigovori mogu podnositi
15 dana nakon nastanka uzroka prigovora.
OCS će proizvođaču/trećem licu po zahtevu proslediti obrazac za podnošenje prigovora/žalbe.
Po okončanju postupka za rešavanje prigovora ili žalbe, podnosilac se informiše o ishodu pisanim putem na način
koji ne ugrožava poverljivost uključenih strana.
Prethodne sertifikacije
Proizvođač je dužan u Prijavi za uključivanje u organsku proizvodnju navesti podatke o prethodnim
sertifikacijama obavljenim od strane druge kontrolne organizacije kao i eventualno zadate korektivne mere za
godinu u kojoj se prijavljuje OCS-u. Takođe, dužan je da navede i ukoliko mu je sertifikacija od strane druge
kontrolne kuće odbijena.
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 7 od 11
Korišćenje sertifikata, potvrde, koda i sertifikacionog znaka OCS-a
Kod OCS-a: RS-ORG-001, za izvoz u EU: RS-BIO-162
Sertifikacioni znak OCS-a:
Sertifikacioni znak i kod OCS-a se dodeljuju proizvodima čija tehnologija proizvodnje, metodi uzgoja i način
sakupljanja samoniklog bilja i plodova ili uvoz organskih proizvoda zadovoljavaju uslove propisane Zakonom i
Pravilnicima/OCS standardom. Znak OCS-a se izdaje u formi grafičkog znaka i vizuelno je sredstvo koje
neposredno obaveštava o organskom poreklu. Naš znak i oznake propisane važećim Pravilnikom se ističu na
ambalaži i obaveštavaju potrošača o organskom poreklu proizvoda.
Detaljna uputstva za obeležavanje proizvođaču dostavlja OCS nakon potpisivanja Ugovora.
Pre puštanja proizvoda u promet proizvođač je dužan da dostavi izgled etikete na autorizaciju sa svim gore
navedenim oznakama organskog statusa, pri čemu je proizvođač dužan da deklarisanje i označavanje upakovanih
namirnica sprovede po relevantnim propisima.
Prigovori proizvođačima
OCS od proizvođača zahteva da vode zapise o svim prigovorima dostavljenim u vezi sa organskim proizvodima i
da te zapise stavi na raspolaganje kontrolorima tokom stručne kontrole.
Proizvođač je u obavezi da preduzme odgovarajuće mere u odnosu na takve prigovore i bilo koje druge
nedostatke na proizvodu koje utiču na usaglašenost sa zahtevima za sertifikaciju.
B - Informacije o proizvodnim pravilima
Za uzgoj biljaka i životinja, preradu organskih sirovina, sakupljanje samoniklog bilja i plodova i uvoz organskih
proizvoda primenjuju se pravila navedena u Zakonu o organskoj proizvodnji i pripadajućim Pravilnicima, kao i u
OCS standardu. Proizvođač je dužan da prouči ta pravila i da ih se pridržava od momenta potpisivanja Ugovora
kao i tokom celokupnog perioda organske proizvodnje.
OCS standard možete pronaći na adresi: http://www.organica.rs/op-ocs_privatni_standard.html
Podaci od interesa prilikom kontrole
Sledećim podacima se tokom kontrole i pisanja izveštaja poklanja naročita pažnja a u zavisnosti od konkretne
situacije kontrolor može tražiti i ostalu dokumentaciju od interesa za sertifikaciju:
Biljna proizvodnja:
1.
Plan i rotacija useva;
2.
Broj hektara zemlje po usevu; paralelna proizvodnja (konvencionalna i organska u okviru iste farme)
3.
Istorijat svakog polja unazad tri godine prilikom uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju
(prethodne kulture, đubrenje, kontrola korova, štetočina i bolesti);
4.
Đubrenje (vrste i količine) i skladištenje đubriva;
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 8 od 11
5.
Poreklo semena i sadnica (za upotrebu reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje u
organskoj proizvodnji priložiti rešenje nadležnog Ministarstva);
6.
Vrste i sorte (sortne liste možete pronaći na http://www.sorte.minpolj.gov.rs/katkd/kategorijedownloada/sortne-liste). Sorte koje se ne nalaze na važećoj sortnoj listi ne mogu da budu sertifikovane;
7.
Poreklo vode za navodnjavanje;
8.
Kontrola korova i štetočina; takođe, procenjuju se uticaj oplemenjivača tla, herbicida i pesticida koji se
koriste na konvencionalnim parcelama u susedstvu;
9.
Procena prinosa;
10. Uslovi skladištenja;
11. Rukovanje organskim proizvodima;
12. Životinje koje borave na farmi (broj i vrsta životinja, smeštaj i ishrana);
13. Knjigovodstvo i računovodstvo, evidencije o proizvodnji;
14. Vage i tegovi za merenje, merni instrumenti i dr.
Stočarstvo (uključujući i pčelarstvo):
1.
Vrste i rase životinja;
2.
Način uzgoja;
3.
Objekti za uzgoj;
4.
Ishrana i zdravstvena taštita životinja;
5.
Prevoz i klanje (gde je primenjivo);
6.
Postupanje sa životinjama;
7.
Nabavka životinja;
8.
Ispusti i pašnjaci;
9.
Ispaša kod pčela.
Prerada i/ili pakovanje:
1.
Poreklo sirovine i potvrde o organskom poreklu sirovine (validnost sertifikata);
2.
Skladištenje organskih sirovina, jasno označene i odvojeno skladištene od konvencionalne sirovine;
3.
Pomoćni materijali koji se koriste tokom tehnološkog postupka prerade;
4.
U slučajevima kada se proizvodi proizvod koji sadrži više od jednog sastojka, prilaže se receptura po
kojoj se spravlja organski proizvod;
5.
Pratljivost proizvoda;
6.
Opis proizvodnih procesa i metoda, jasno odvojeni od konvencionalnih procesa proizvodnje, zapisnik o
čišćenju opreme u slučaju vremenskog razgraničenja sa konvencionalnom proizvodnjom;
7.
Skladištenje gotovog proizvoda, jasno odvajanje i označavanje organskih i konvencionalnih gotovih
proizvoda;
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
8.
Materijal za pakovanje;
9.
Rezultati hemijskih analiza;
OPŠTA PRAVILA
Strana 9 od 11
10. Izgled etikete organskih proizvoda;
11. Procedura održavanja čistoće u proizvodnom pogodnu;
12. Kvantitativna verifikacija računa i proračuna (pristiglih i poslatih), knjigovodstveni sistem, dozeri,
punilice i dr.
Sakupljanje samoniklog bilja i plodova:
1.
Sakupljanje se mora odvijati u jasno geografski obeleženom i određenom području;
2.
Obezbediti pratljivost proizvoda;
3.
Sakupljanje je dozvoljeno na područjima koje najmanje tri godine nisu tretitana nedozvoljenim
sredstvima;
4.
Proizvođač je dužan da obezbedi potrebne dozvole za sakupljanje samoniklog bilja i plodova;
5.
Sakupljanje ne sme uticati na populaciju sakupljanih vrsta ili na habitat drugih organizama;
6.
Obezebediti listu sakupljača i evidencije o obuci sakupljača.
Uvoz organskih proizvoda
1.
Poreklo sirovine i sertifikat o organskom poreklu sirovine;
2.
Dozvola za stavljanje u promet;
3.
Skladištenje organskih sirovina, jasno označene i odvojeno skladištene od konvencionalne sirovine;
4.
Pratljivost proizvoda;
5.
Skladištenje gotovog proizvoda, jasno odvajanje i označavanje organskih i konvencionalnih gotovih
proizvoda;
6.
Materijal za pakovanje;
7.
Izgled etikete organskih proizvoda;
8.
Procedura održavanja čistoće u skladištu;
9.
Merni instrumenti i oprema;
10. Kvantitativna verifikacija računa i proračuna.
Izvoz/trgovina
1.
Poreklo proizvoda (validni sertifikati)
2.
Skladištenje
3.
Sledljivost
4.
Dobavljači
5.
Kupci
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 10 od 11
Kontrola grupe proizvođača
Grupa proizvođača – proizvođači sa kojima je nosilac sertifikata zaključio ugovor o saradnji i koji se nalaze u istoj
geografskoj oblasti i obavljaju sličnu ili istu vrstu organske proizvodnje. Ugovor o saradnji se zaključuje u cilju
zajedničke proizvodnje organskih proizvoda, obezbeđenja organske sirovinske baze i smanjenja troškova kontrole
i sertifikacije po pojedinom proizvođaču. Članovi grupe ne dobijaju pojedinačne sertifikate o organskoj
proizvodnji, osim ako to nije posebno ugovoreno sa nosiocem sertifikata. Sama grupa može da bude nezavisan
entitet (npr. Udruženje) i tada je taj entitet nosilac sertifikata.
1.
Opis organizacije/grupe
2.
Uređenje grupe (osnivački akti gde je primenjivo)
3.
Podaci o nosiocu sertifikata
4.
Interna pravila organske proizvodnje
5.
Izveštaji o internim obukama i sastancima
6.
Opis zahteva za interne kontrolore i podatke o njima
7.
Spisak odobrenih proizvođača i način ažuriranja
8.
Način odlučivanja o prihvatanju proizvođača
9.
Zapisi o izvršenim internim kontrolama, zadatim korektivnim merama i sankcijama
10. Podaci koji se vode o proizvođačima
11. Tretman nakon berbe/žetve/klanja...
12. Zapisi koje samostalno vode članovi grupe
13. Ostala dokumentacija koja može biti od značaja za datu grupu i proizvodnju.
Napomena:
Kontrolor, odnosno evaluator zadržava pravo da traži dodatna objašnjenja o “izvorima rizika” za koje proceni da
zaslužuju posebnu pažnju a koji eventualno nisu navedeni u ovom materijalu.
Obaveze u slučaju izvoza organskih proizvoda
Osim gore navedenih proizvodnih pravila, proizvođač treba da vodi računa da blagovremeno pre svakog izvoza
pošalje OCS-u Zahtev za izdavanje Sertifikata o inspekciji (transakcioni sertifikat). Zahtev se popunjava na
obrascu koji proizvođaču dostavlja OCS. Original sertifikata treba da prati robu prilikom izvoza i zato je veoma
važno da proizvođač blagovremeno dostavi zahtev OCS-u!
Sva dokumentacija vezana za trgovinu proizvodima sertifikovanim u skladu sa OCS standardom mora da sadrži
kod OCS-a: RS-BIO-162 (fakture, otpremnice, i sl.)
U slučaju da imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Naziv dokumenta:
DOO ORGANIC CONTROL SYSTEM
SUBOTICA
OPŠTA PRAVILA
Strana 11 od 11
Nadamo se da ćemo i Vama poželeti dobrodošlicu u naš OCS program kontrole i sertifikacije!
ORGANIC CONTROL SYSTEM doo
Trg cara Jovana Nenada 15/I,
24 000 Subotica
Tel. 024 554 600, 024 521 130
Fax: 024 553 116
Email: [email protected]
www.organica.rs
Kontakt:
Mirjana Jovanović Dragojlović
[email protected]
Nada Berkeš
[email protected]
Izdanje: 07
Šifra: PK-D-11
Izradio/izmenio:NPM
Datum: 13.11.2013.
Download

opsta pravila v7 pk-d-11