NEDELJA KVALITETA 2012.
Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost
Foundation for Quality Culture and Excellence
FQCC
Associate Member of
Petak, 2. mart, 09.30 – 14.00
- DRUŠTVENA ODGOVORNOST I EU INTEGRACIJA SRBIJE (Doc. dr Ðorde
Jovanovic, Fakultet za menadžment Novi Sad)
- RAZVOJ I PRIMENA KONCEPTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U SRBIJI
(Mr Ljiljana Brdarevic, consultant i doc. dr Ðorde Jovanovic, Fakultet za
menadžment Novi Sad)
- DIZAJNIRANJE STRATEGIJE U TELEKOMUNIKACIONIM KOMPANIJAMA
(Maja Dabetić,Goran Marković - Telekom Srbija, Beograd i prof. dr Slavko
Arsovski, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac)
- IMPLEMENTACIJA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISITEMA U RFZO
(Bašic SM, Vuksanovic MA, Lukic MI - Republički fond za zdravstveno
osiguranje, Beograd , Stankovic SI , Ilic CZ, Rakic Z. - Nacionalna služba
za zapošljavanje, Beograd)
- MERENJE STEPENA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGE NACIONALNE
SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE (Zoran Rakić, Nacionalna služba za
zapošljavanje, Beograd)
- PROCESNO ORJENTISANE INTERNE PROVERE (Branislava Milovanov,
NIS a.d. Novi Sad)
- INVESTIRANJE U VOZNA SREDSTVA USLOV POVEĆANJA KVALITETA
USLUGE U ŽPCG AD PODGORICA (Mr Milenko Šaranović, ŽPCG JSC
Podgorica)
- UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRIMENA U SISTEMU MENADŽMENTA
SIGURNOSTI INFORMACIJA (Dragan Markovic, HDL Design House,
Beograd)
- AKREDITOVANE LABORATORIJE - ULOGA U OBEZBEÐENJU BEZBEDNOSTI
I KVALITETA HRANE (Dr Andreja Rajkovic, Ružica Krsmanovic, dr Nada
Šmigic, dr Ilija Ðekic – Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu)
- KVALITETOM DO BOLJIH REZULTATA (Ivan Pribićević, Zavod za udžbenike,
Beograd)
- OBEZBEÐENJE KVALITETA U ICT PROJEKTIMA (Dr Radoslav Rakovic,
Energoprojekt ENTEL, Beograd)
- ECOPROFIT – PROFIT KROZ SMANJENE NEGATIVNE UTICAJE NA ŽIVOTNU
SREDINU, NA PRIMERU PREDUZEĆA DANUBIUS (Žužana Šandor
Milošević, Delta-Pak d.o.o. N.Beograd i mr Dragana Petrović, Victoria
Consulting d.o.o. N.Beograd)
- POBOLJŠANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM U “POLITICI AD”
(Mr Ana Trajkovic, FON Beograd i Nikola Marinkovic, “Politika”, Beograd)
21. TRADICIONALNA MANIFESTACIJA:
NEDELJA KVALITETA 2012.
AKTUELNE TEME IZ OBLASTI KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI,
PRIMERI IZ PRAKSE USPEŠNIH, RAZMENA ISKUSTAVA
--------------------------------------------DETALJNE INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:
FONDACIJA ZA KULTURU KVALITETA I
IZVRSNOST - FQCE
(EVICA MILIĆ - [email protected]
[email protected])
29. FEBRUAR, 1. I 2. MART
BEOGRAD
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
(TERAZIJE 23, VELIKA SALA, II SPRAT)
KEJ OSLOBOÐENJA 29, 11080 ZEMUN
TEL: 011/2199 999, TEL/FAX: 2611 293;
WWW.FQCE.ORG.RS
--------------------------------------------Kotizacija iznosi 15.000 dinara po ucesniku,
za četvrtog učesnika – gratis.
Za devizno placanje kotizacija iznosi 150 evra.
Kotizacija za clanice FQCE
iznosi 12.000 dinara po učesniku, za četvrtog
učesnika – gratis.
FQCE nije u sistemu PDV
NEDELJA
KVALITETA
2012.
Uplata na tekući račun FQCE:
160-275822-20, Banca Intesa ad, Beograd
devizni račun:
54010-140-308056, NLB BANKA AD BEOGRAD
PIB –102251726, MB – 17378104
GENERALNI SPONZOR
Kotizacija obuhvata štampani materijal sa temama Savetovanja;
koktel (29. februara); svečanu večeru (1. marta), koktele i kafe
tokom održavanja manifestacije.
Rok za prijavljivanje na Savetovanje – 28. februar 2012.
---------------------------------------------
KONKURS ZA
NACIONALNU NAGRADU ZA POSLOVNU IZVRSNOST
OSKAR KVALITETA 2012.
Časopis kvalitet & izvrsnost
www.fqce.org.rs
Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost
Foundation for Quality Culture and Excellence
Učesnicima „Nedelje kvaliteta 2012“
Da li će privreda Evropske unije uspeti u 2012. godini da zabeleži bilo kakav rast,
ili će preći u recesiju?
Takve dileme, sa kojima je započeta 2012. godine, bile su nezamislive kada je reč
o zemljama razvijenog Zapada.
Šta će se u takvim okolnostima dešavati sa zemljama u tranziciji ? Da li će one
uspeti da izbegnu recesiju svoje privrede i šta će za njih značiti eventualni rast
BDP od oko jedan odsto, kad se zna da svaki godošnji rast BDP zemalja u tanziciji
manji od četiri posto predstavlja realno nazadovanje u odnosu na razvijeni svet.
Srbija je takođe u nezavidnoj situaciji kada se uzmu u obzir svi ekonomski
parametri. U 2012. godini planira se rast BDP za 1,5 odsto, što ni izdaleka nije
dovoljno za finasiranje planirane budžetske potrošnje, pre svega penzija i
zarada u državnom sektoru i dospelih finansijskih obaveza.
Izlaz se vidi u boljem organiziovanju poljoprivredne proizvodnje, putne privrede
i energetike, privlačenju direktnih investicija i jačanju realnog sektora privrede.
Situaciju značajno otežava neizvesnost oko dobijanja kandidature za
pristupanje Srbije Evropskoj uniji, čime bi se otvorila perspektiva za nove
investicije i nova radna mesta.
Opšti je zaključak da treba nastaviti sa implementacijom evropskih satandarda,
bez obzira da li će zemlja u martu ove godine dobiri kandidaturu za pristupanje
Evropskoj uniji. Primena evropskih standarda treba da doprinese boljem
uređenju zemlje u svim segmentima rada i poslovanja, a samim tim i
poboljšanju svih uslova i aspekata života u Srbiji.
Tradicionalna, 21. po redu manifestacija „Nedelja kvaliteta 2012“ ima za cilj da
okupi na jednom mestu relevantne institucije i autore iz zemlje i okruženja
koji će, pored ostalog, razgovarati i o tome kako obezbediti održiv razvoj u
uslovima globalne ekonomske krize, primenom standarda kvaliteta u praksi.
Kroz raznovrsne teme, učesnicima skupa će se prezentirati najnoviji trendovi i
tendencije u praćenju i razvoju upravljačkih standarda u svetu, menadžment
alatima i tehnikama za njihovu primenu. Bićemo u prilici da čujemo korisna
saopštenja iz prakse uspešnih firmi i kompanija, koja mogu biti aplikativna za
sve potencijalne učesnike ovog skupa.
Pokrovitelj 21. tradicionalne manifestacije „Nedelja kvaliteta 2012“ je
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, kao resorno ministarstvo za
razvoj infrastrukture kvaliteta u Srbiji. Takođe, ova manifestacija je podržana od
strane Privredne komore Srbije, nadležnih državnih i stručnih institucija,
privrednih organizacija i njihovih asocijacija.
U nadi da će „Nedelja kvaliteta 2012“ biti tribina za sve pregaoce i pokretače
novih trendova u poslovanju srpskih kompanija i preduzeća, očekujemo i vaš
doprinos u radu ovog tradicionalnog skupa.
Programski odbor
„Nedelje kvaliteta 2012“
NEDELJA KVALITETA 2012.
U organizaciji:
Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE
i časopisa KVALITET&izvrsnost
pod pokroviteljstvom
Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
Republike Srbije
ČETVRTAK, 1. mart, 09.30 – 14.00
- DA LI SMO SIGURNI DA POZNAJEMO SVOJU ULOGU ? (Vladimir Simić,
Euroquality Group, Beograd)
- KVALITET DRUŠTVA - 2. deo (Boško Gavovic, TUV SUD Serbia, Beograd)
- GLOBAL EMAS (Ana Pribaković Borštnik, SIQ Ljubljana)
u saradnji sa Privrednom komorom Srbije
odrzava se 21. tradicionalna Manifestacija,
koja okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne
strucnjake iz oblasti kvaliteta na trodnevni skup
NEDELJA KVALITETA 2012.
(29. februar i 1. i 2. mart, Beograd, Privredna komora Srbije (Terazije 23)
--------------------------------SREDA, 29. februar, 10.00 - 14.00
- FAKTORI KOJI MOGU DA PROMENE SVET (Vladimir Simic, Euroquality
Group, Beograd)
- NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI AKREDITACIONOG TELA SRBIJE U 2011. GODINI
(Dr Dejan Krnjaic, direktor ATS-a, Beograd)
- KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA I SUSTAV UPRAVLJANJA (Dr. sc. Miroslav
Drljača, Zračna luka Zagreb)
- KORPORATIVNOM KULTUROM KA UNAPREĐENJU IMS-a
(Prof dr Jugoslav Radulović, Slavica Grković, Tehnički remontni zavod
Kragujevac)
- POSLOVNA IZVRSNOST TELEKOMUNIKACIONIH KOMPANIJA
(Goran Marković, Maja Dabetić - Telekom Srbija, Beograd i
prof. dr Slavko Arsovski – Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac)
- ZNAČAJ INTEGRISANE PRIMENE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE USLUGOM I
SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU INFORMACIJA (Prof. dr Milan
Kukrika, Univerzitet u Beogradu i Marija Pešut, MFC Beograd)
- EDUKACIJA OPERATIVNOG MENADŽMENTA I ZAPOSLENIH KAO CILJ
UNAPREÐENJA POSLOVANJA ORGANIZACIJE (Prof.dr Zoran Punoševac,
Visoka škola poslovno-industrijski menadžment, Kruševac)
- ULOGA INŽENJERSKE STRUKE U UPRAVLJANJU RIZICIMA
PROCESA/PROJEKTA (Mr Nataša Markulin Grgic – INA d.d. Zagreb;
Prof. dr. sc. Marko Bešker - Oskar, Zagreb; Dr. sc. Miroslav Drljaca,
Zracna luka Zagreb d.o.o.)
- POSLOVNA NEIZVESNOST I ODRŽIVA IZVRSNOST (Dr Miloš Jelić, Institut
“Kirilo Savić”, Beograd)
- BENEFIT-COST (B/C) ANALIZA TROŠKOVA KVALITETA NA PRIMJERU
PROJEKATA U GRAÐEVINARSTVU (Mr Dušan Ðurovic, prof. dr Milan
Vukcevic, prof. dr Miodrag Bulatovic - Mašinsko fakultet u Podgorici)
- NOVI PRISTUP PROJEKTOVANJU MENADŽMENTA PROCESIMA
(Prof. dr Slavko Arsovski, Fakultet inženjerskih nauka i prof. dr Zora Arsovski,
Ekonomski fakultet - Kragujevac)
- UTICAJ SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM NA POBOLJŠANJE
NAPLATE POTRAŽIVANJA (Slavoljub Petrović, CQA, Beograd)
- ZNAČAJ INOVACIJA U SERTIFIKOVANIM PREDUZEĆIMA (Prof.dr Zdravko
Krivokapić, doc. dr Aleksandar Vujović, Saša Petrović – Mašinski fakultet,
Podgorica)
--------------------------------Okrugli sto:
- SLEDLJIVOST - VAŽAN I OBAVEZAN DEO SISTEMA UPRAVLJANJA
BEZBEDNOŠCU HRANE (Dr Radomir Radovanovic, dr Igor Tomaševic,
mr Nikola Tomic - Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu)
MENADŽMENT ENERGIJOM - ENERGETSKA EFIKASNOST
(Uvodničar i moderator, mr Milan Ivanović, Lloyd's Register, Beograd)
- KOGNITIVNA DISONANCA KAO UZROK NEEFIKASNOSTI PROCESA OBUKE
(Mr Milan Ivanović, Lloyd's Register, Beograd)
Od 20.00, Svečana večera:
Kristalna dvorana Centralnog doma vojske (Braće Jugovića 11)
- VREDNOVANJE I IZBOR ISPORUČIOCA (Sc. Tomislav Đorđević i
prof. dr Branislav Jakić, SMR Ministarstvo odbrane, Beograd)
Download

Nedelja kvaliteta 2012 (pdf, 68kb)