Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci
Pořadí
1
2
Reg.
číslo
Číslo kola výzvy:
03
Číslo a název globálního grantu:
CZ.1.07/3.2.08 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v Jihočeském kraji
Vyhlašovatel (ZS):
Jihočeský kraj
Žadatel
Název projektu
Počet
bodů
Projekt
schválen
Radou kraje
/ zastupitelstvem
Požadovaná výše
finanční podpory
v Kč
Navržené
krácení
finanční
podpory*) v Kč
Doporučená
výše finanční
podpora
v Kč
Celková výše
navržených
finančních
podpor v Kč
(kumulativní
údaj)
CZ.1.07/3.2.08/03.0010
Pro Futuro
Consulting a.s.
Multimédia, ICT a
nejnovější trendy
prezentace v
l e kt o r s k é p r a xi
95,5
An o
2 154 829,66
114 790,40
2 040 039,26
2 040 039,26
CZ.1.07/3.2.08/03.0074
V yš š í o d b o r n á
š ko l a , S t ř e d n í
p r ů m ys l o vá
š ko l a
a u t o mo b i l n í a
t e c h n i c ká , Č e s k é
B u d ě j o vi c e ,
S ku h e r s ké h o 3
D a l š í v z d ě l á vá n í
p r a c o vn í ků ve
strojírenství a
a u t o p r ů m ys l u
88,5
An o
2 240 702,00
17 700,00
2 223 002,00
4 263 041,26
3
CZ.1.07/3.2.08/03.0008
VIA ALTA a.s.
T vo r b a n o v ýc h
vz d ě l á va c í c h
p r o d u kt ů v o b l a s t i
ISMS a ITSM
4-5
CZ.1.07/3.2.08/03.0003
V i a S ys t s . r . o .
Z v yš o v á n í
účinnosti užití
e n e r gi e
86,0
An o
3 414 830,08
1 402 769,84
2 012 060,24
8 278 776,90
CZ.1.07/3.2.08/03.0041
R e gi o n á l n í r a d a
profesní
přípravysdružení pro
podporu,
ko o r d i n a c i a
r o z vo j p r o f e s n í
přípravy
V yt vo ř e n í
vz d ě l á va c í c h
p r o gr a mů
v yb r a n ýc h
profesních
k va l i fi k a c í d l e
NSK v Jihočeském
kr a j i
86,0
An o
4 336 868,16
393 884,00
3 942 984,16
12 221 761,06
Open Agency
s.r.o.
R e gi o n á l n í
p a r t n e r s t ví p r o
v ýu ku o d b o r n ýc h
c i z í c h j a z yků
podle potřeb
p o d n i ků v
Jihočeském kraji
83,0
An o
6 206 784,16
2 467 319,32
3 739 464,84
15 961 225,90
A B S O L U TE o . s .
T vo r b a
i n t e r a kt i vn í c h
j a z yk o v ýc h ku r z ů
se zaměřením na
strojírenství a
s t a v e b n i c t ví
79,5
An o
4 668 869,28
1 145 501,52
3 523 367,76
19 484 593,66
Jihočeská
u n i ve r z i t a v
Č e s k ýc h
B u d ě j o vi c í c h
D a l š í v z d ě l á vá n í
osob
z o d p o vě d n ýc h z a
vo d n í
h o s p o d á ř s t ví a
o c h r a n u vo d v
Jihočeském kraji
79,5
An o
2 248 504,16
75 897,60
2 172 606,56
21 657 200,22
4-5
6
7-8
7-8
CZ.1.07/3.2.08/03.0004
CZ.1.07/3.2.08/03.0058
CZ.1.07/3.2.08/03.0067
87,0
An o
2 048 515,40
44 840,00
2 003 675,40
6 266 716,66
MV1 s.r.o.
V ývo j
vz d ě l á va c í h o
modelu
"Z o d p o v ě d n ý
z a m ě s t n a va t e l " n a
podporu sociální
o d p o vě d n o s t i
fi r e m
78,0
An o
3 722 564,88
1 292 029,20
2 430 535,68
24 087 735,90
CZ.1.07/3.2.08/03.0030
P r a c o vn í
společnost
n á s t a vko v ýc h
vč e l a ř ů C Z , o . s .
T vo r b a a p i l o t n í
o vě ř e n í
vz d ě l á va c í h o
ku r z u V Č E L A Ř F AR M Á Ř v r á m c i
dalšího
vz d ě l á vá n í
78,0
An o
4 896 927,23
238 754,12
4 658 173,11
28 745 909,01
CZ.1.07/3.2.08/03.0054
O b č a n s ké
sdružení
CHANCE IN
NATURELOCAL
A C TI O N
GROUP
D a l š í v z d ě l á vá n í ž i vě a z d r a v ě n a
j i h o č e s ké m
ve n ko vě
78,0
An o
4 381 673,04
1 222 999,20
3 158 673,84
31 904 582,85
CZ.1.07/3.2.08/03.0020
JAHLA poradenství s. r.
o.
T vo r b a vz d ě l á v á n í
do role interního
l e kt o r a a j e j í
i mp l e m e n t a c e v
r á m c i c e l é fi r m y
nebo daného
procesu
77,5
An o
3 021 166,26
93 130,01
2 928 036,25
34 832 619,10
12-13
CZ.1.07/3.2.08/03.0029
Střední odborná
š ko l a a S t ř e d n í
odborné učiliště,
M i l e vs ko , Č s .
armády 777
E - centrum
řemesel
netradičně
77,5
An o
4 503 560,96
129 800,00
4 373 760,96
39 206 380,06
14
CZ.1.07/3.2.08/03.0062
Euroquality
R o z vo j vz d ě l á v á n í
v m a n a ge m e n t u
k va l i t y
75,5
An o
3 985 132,53
1 308 988,92
2 676 143,61
41 882 523,67
9-11
9-11
9-11
12-13
CZ.1.07/3.2.08/03.0026
15
CZ.1.07/3.2.08/03.0005
Jihočeský
patriot
Jižní Čechy
bezpečné
74,5
An o
2 690 872,00
7 080,00
2 683 792,00
44 566 315,67
73,0
An o
5 075 684,24
1 277 996,08
3 797 688,16
48 364 003,83
16
CZ.1.07/3.2.08/03.0025
S O P H I A,
j a z yk o vé s l u ž b y
s.r.o.
V ývo j o d b o r n ýc h
ku r z ů a n gl i c ké h o ,
německého a
r u s ké h o j a z yk a v
rámci podpory
dalšího
vz d ě l á vá n í
p r a c o vn í ků
městské policie za
p o u ž i t í mo d e r n í c h
I C T t e c h n o l o gi í a
sociálních sítí
17
CZ.1.07/3.2.08/03.0040
O A, S O Š a S O U
Tř e b o ň
P o d po r a d a l š í h o
vz d ě l á vá n í v
p e č o va t e l s t ví
72,0
An o
2 276 274,75
246 296,25
2 029 978,50
50 393 982,33
18-19
CZ.1.07/3.2.08/03.0018
BCF s.r.o.
K o mp e t e n č n í
a k a d e mi e
71,5
An o
4 719 869,21
1 549 783,96
3 170 085,25
53 564 067,58
71,5
An o
4 711 718,16
223 505,56
4 488 212,60
58 052 280,18
69,0
An o
2 911 592,51
232 460,00
2 679 132,51
60 731 412,69
18-19
CZ.1.07/3.2.08/03.0035
V Š TE Č B
I n o va c e
profesního
vz d ě l á vá n í v e
va z b ě n a p o t ř e b y
Jihočeského
r e gi o n u
20
CZ.1.07/3.2.08/03.0021
Pontia, s.r.o.
R e i n ge e n e r i n g a
m a n a ge m e n t z m ě n
21
22
CZ.1.07/3.2.08/03.0059
Střední
p r ů m ys l o vá
š ko l a a V yš š í
o d b o r n á š ko l a ,
P í s e k, K a r l a
Č a p ka 4 2
Jihočeská ICT
a k a d e mi e
68,5
An o
6 822 247,44
1 741 879,20
5 080 368,24
65 811 780,93
CZ.1.07/3.2.08/03.0042
V yš š í o d b o r n á
š ko l a , S t ř e d n í
š ko l a , C e n t r u m
odborné
p ř í p r a v y,
S e z i m o vo Ú s t í ,
B u d ě j o vi c k á 4 2 1
T vo r b a
e f e k t i vn í h o
s ys t é mu d a l š í h o
vz d ě l á vá n í p r o
k va l i t u a
dostupnost
68,0
An o
2 876 146,72
734 163,52
2 141 983,20
67 953 764,13
V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2012
Ing. Olga Fraňková v. r.
…………………………..…………………
za správnost – podpis oprávněné osoby ZS
Download

Seznam schválených GP v oblasti podpory 3.2