SAOPŠTENjE SA ISTRAŽIVAČKOG FORUMA U BEČU
Održanog 20.septembra 2012.
1. Došli smo na Istraživački forum u Beč (Austrija) da učestvujemo na Ministarskoj
konferenciji o starenju na temu „Osigurati društvo za sve generacije: Promocija
kvalitetnog života i aktivnog starenja“. Nedvosmisleno podržavamo
implementaciju Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju (Madrid
International Plan of Action on Ageing - MIPAA)1 u regionu Ekonomske
komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (United Nations Economic Commission
for Europe – UNECE)2. Uvereni smo da je Regionalna strategija Ekonomske
komisije za implementaciju Madridskog plana 3 kvalitetan okvir za
političke akcije u oblasti starenja u našim zemljama. Mi smo takođe ubeđeni da
takve akcije treba da budu: oblikovane i zasnovane na valjanim, pouzdanim,
reprezentativnim i uvremenjenim podacima koji su ekstrahovani iz
visokokvalitetnog multidisciplinarnog istraživanja o starenju, kao i da
zastupaju stanovište (perspektivu) celokupnog životnog veka i da glavni akcenat
stavljaju na rodnu dimenziju
2.
Svesni smo da naš region kao i čitav svet prolazi kroz značajne
demografske promene koje imaju društvene, porodične, ekonomske, političke i
tehnološke implikacije; i da će starenje stanovništva biti jedna od najsnažnijih
pokretačkih sila ovih globalnih transformacija. Putem istraživanja i diseminacije
znanja, mi želimo da shvatimo pun obim i značaj ovih transformacija i da
doprinesemo razvoju kapaciteta za kreiranje adekvatnih odgovora u oblasti
politika.
Akcenat mora biti na izgradnji kapaciteta u oblasti gerontološke ekspertize, na
takav način da pomaže u oblikovanju društva za sve generacije koje je u
skladu sa ciljevima Regionalne strategije, kao i da obezbeđuje i uvećava dobiti
stečene produženjem životnog veka.
Ovo zahteva značajne investicije za razvoj akademskih institucija za istraživanje
starenja, kao i pojavljivanje takvih programa obuke u oblasti gerontologije koji bi
osigurali efikasno pružanje svih najvažnijih zdravstvenih i socijalnih usluga.
3. Prepoznali smo da su istraživači i istraživačke institucije u regionu Ekonomske
komisije među vodećima u globalnim naporima da se identifikuju mehanizmi
individualnog starenja i starenja stanovništva
1
U daljem tekstu Madridski plan
U daljem tekstu Ekonomska komisija
3
UNECE Regional Implementation Strategy for MIPAA (UNECE RIS/MIPAA) – u daljem tekstu
Regionalna strategija
2
te zbog toga imamo posebnu odgovornost da sa ostatkom sveta podelimo rezultate
naučne analize o starenju i njihove implikacije.
Za realizaciju ovog poduhvata neophodno je adekvatno i uvremenjeno finansiranje
kako iz javnih tako i privatnih izvora; uz obavezu da se svi neophodni podaci
stave na raspolaganje istraživačima, kreatorima politika i praktičarima.
Moramo istraživati više i bolje kako bi izašli u susret rastućoj zabrinutosti
koja se često sreće u političkim debatama u kojima se starenje stanovništva
posmatra kao teret društvu- posebno u vreme ekonomske krize; i razraditi pristupe
za uklanjanje institucionalnih i društvenih barijera koje stoje na putu mobilisanja
potencijala starijih ljudi.
4.
Primećeno je, naročito u zemljama istočne Evrope, kao i u zemljama bivšeg
Sovjetskog Saveza, da su poslednjih decenija prošle kroz višestruke tranzicije i
stekle dragocena iskustva u borbi sa brojnim izazovima u procesu izgradnje
kohezivnog i prosperitetnog društva.
Mnoge od ovih država su se, takođe, prilagođavale svojim demografskim
tranzicijama kroz: razvoj politika aktivnog i zdravog starenja, reforme svojih
penzionih sistema, reorganizaciju tržišta radne snage i modernizaciju zdravstvenog
i sistema socijalne zaštite.
Ove države i nadalje treba podržavati u oblasti izgrađivanja istraživačkih
kapaciteta i u definisanju politika koje su formulisane i zasnovane na evidenciji,
posebno u svetlu činjenice da napori da se izađe iz krize mogu podriti napore da
se u ovim zemljama unaprede postojeći programi za poboljšanje blagostanja i
socijalne integracije starijih ljudi. Potrebna je uzajamna saradnja u izvlačenju
korisnih lekcija u zemljama regiona Ekonomske komisije.
5. Primećeno je da je postignut napredak u prioritetnim oblastima politika vezanih za
istraživanje starenja istaknutih u Istraživačkoj agendi o starenju za 21.vek4
(Research Agenda on Ageing for the 21 Century - RAA-21). Sa nestrpljenjem
očekujemo da rezultati ovih istraživanja budu pretvoreni u primere dobre
prakse, evaluirani i primenjeni u mnogo delotvornijim i uspešnijim političkim
odgovorima na izazove i mogućnosti starenja.
Da bi se ovo postiglo, definisanje politika i njihova evaluacija mora biti
realizovana kroz usaglašeno i dobro koordinirano angažovanje eksperata iz:
državnih organa, istraživačkih i akademskih institucija, civilnog sektora uključujući
poslodavce i grupe za zagovaranje/lobiranje (advocacy groups), sindikata,
poslovnog sektora, samih starijih osoba i predstavnika mlađih generacija - ne samo
na nacionalnom nego i na regionalnim i lokalnim nivoima.
4
Agenda je zajednički projekat Programa Ujedinjenih nacija o starenju (United Nations Program on
Ageing - UNPoA) i Međunarodne asocijacije gerantologije i gerijatrije (International Association of
Gerontology and Geriatrics - IAGG). Odobrena je na Forumu u Valensiji aprila 2002.godine a njena konačna
verzija je predstavljena na Drugoj svetskoj skupštini o starenju u Madridu 2003.
Očigledno je da bi politike trebalo da odgovore na potrebe i preferencije starijih
osoba tako što će učiniti da se njihov glas i mišljenje čuju kao ekspertski tj. kao
najboljih poznavalaca za svoju oblast (starenja); a sve nove inicijative ili
dostignuća u oblasti politika treba da imaju za cilj promovisanje aktivnog i
zdravog starenja i kvalitetnog života za sadašnje i buduće generacije starijih.
6.
Smatramo da je Radni okvir za prenošenje znanja Svetske zdravstvene
organizacije5 (WHO Framework on knowledge translation) korisno sredstvo
promocije informisanih politika zasnovanih na evidenciji u različitim oblastima
individualnog starenja i starenja stanovništva.
„Osnaživanje baza podataka i istraživanja“ izdvojena je kao jedna od četiri
strateški prioritetnih oblasti u Strategiji i akcionom planu za zdravo starenje
za Evropu Svetske zdravstvene organizacije za period od 2012.do
2020.godine (WHO Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 20122020.).
Pozdravljamo inicijativu za kreiranje Mape sa smernicama za istraživanje
starenja u Evropi (Road Map for European Ageing Research) koja je nastala kao
rezultat projekta
FUTURAGE6 koji je finansirala Evropska komisija kao i
Evropske istraživačke oblasti o starenju7 (European research area in ageing ERA-AGE ) čiji su rezultati:
kreiranje prvih evropskih post-doktorskih studija/programa u oblasti
starenja (FLARE ) i
prvo evropsko istraživanje starenja – „Aktivno i zdravo
starenje tokom čitavog životnog veka“ zajednički finansirano od
strane nekoliko evropskih država.
Mi, takođe, prepoznajemo važnost Evropske socijalne povelje (European
9
Social Charter8) i Povelje osnovnih prava Evropske unije (EU Charter of
5
Objavljen aprila 2012.godine sa ciljem da pomogne kreatorima politika i donosiocima odluka da integrišu
pristup problemu starenju zasnovan na evidenciji u procese razvoja nacionalnih politika o zdravlju, posebnih
politika ili programa koji se odnose na potrebe starije populacije i drugih zdravstvenih programa koji se
bave problemima HIV-a, reproduktivnog zdravlja i hroničnim bolestima.
6
Pun naziv projekta je FUTURAGE - A Definitive Road Map for Ageing Research (Definitivna mapa
sa smernicama u istraživanju starenja). Projekat je započet 1.septembra 2009.godine i trajao
je 2 godine. Cilj projekta je bio napraviti definitivnu, ka budućnosti orijentisanu mapu smernica
koje će usmeriti evropska istraživanja u oblasti starenja i zdravlja u idućih 10 godina. Zamišljen je kao
korpus dosada najobimnijih konsultacija u ovoj oblasti koje će mobilisati ne samo vodeće naučnike već i
ključne aktere a to su donatori, industrija, kreatori politika, praktičari i stariji ljudi – koji će razmotriti i
odlučiti o izgledu Mape.
7
Projekat započet 2004.godine, imao je dve faze, 1 i 2, i završen je septembra 2012.godine
8
Evropska socijalna povelja je sporazum koji je doneo Savet Evrope a koji garantuje društvena i
ekonomska ljudska prava. Doneta je 1961. godine a revidirana 1996.
9
Povelja o osnovnim pravima Evropske unije precizira određena politička, društvena i ekonomska
prava za građane Evropske unije i one koji borave u Evropskoj uniji i podležu zakonu Evropske unije.
Kreirana je na osnovu Evropske konvencije i izglasana 7.decembra 2000.godine od
strane Evropskog parlamenta, Saveta ministara i Evropske komisije. Stupila je na snagu tek sa potpisivanjem
Lisabonskog sporazuma 1.decembra 2009.godine.
Fundamental Rights) koje pomažu jačanju ljudskih prava starijih osoba, kao što
to čine i Smernice protiv diskriminacije po osnovu starosti Evropske unije (EU
Directives against age discrimination) kao i nedavna Evropska povelja o pravima i
odgovornostima starijih osoba kojima je
potrebno dugoročno zbrinjavanje i pomoć 10(European Charter on the rights
and responsibilities of older persons in need of long-term care and assistance ).
7. Sistematičniji proces identifikovanja načina na koji istraživanje i inovacije mogu na
najbolji način poboljšati i naglasiti na koje sve načine starije osobe doprinose
društvu inicirano je zajedničkim naporima više aktera: 2012.- Evropskom
godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti; pilot projektom
Evropskog inovativnog partnerstva za aktivno i zdravo starenje (European
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - EIPAHA); Inicijativom
za udruženo programiranje
„Više godina, bolji život – mogućnosti i izazovi demografskih promena“ i
programom
Evropske unije „Zaštićeno stanovanje“ (Ambient Assisted
Living).
Sve ove inicijative, uključujući i Indeks aktivnog starenja (Active Ageing
Index -AAI) koji je za potrebe Evropske komisije kreiran u Evropskom
centru u Beču – imaju samo jednu svrhu a to je da ohrabre kreatore politika
i relevantne aktere na svim nivoima da naprave najadekvatniju
političku
strategiju (akcioni plan) čiji je cilj da osiguraju da dobiti koje su rezulat
produženog životnog veka nisu samo dodatne godine života već vredan resurs za
društveni i ekonomski razvoj.
8.
Razmena znanja, dobre prakse i iskustava u kreiranju politika o starenju daje
neprocenjiv doprinos na nacionalnom, internacionalnom i nivou kros-kulturne
razmene.
Da bi takva razmena bila moguća, neophodna je i održiva struktura i stalan
proces, i mora uključiti sve ključne aktere iz različitih oblasti u našem regionu, a
pre svega starije osobe kao i mlađe generacije, kako bi se otišlo korak dalje u
osnaživanju njihovih interesa.
Smatramo da se ovakvim zahtevima u regionu Ekonomske komisije može
izaći u susret formiranjem online Platforme za primenjena istraživanja i
diseminaciju znanja o starenju (Research Application and Dissemination
Platform on Ageing - REAP-AGE).
Neophodno je da se u prvoj fazi ovog poduhvata formira početni multidisciplinarni
tim koji će proceniti izvodljivost ovih predloga.
9. Predložena platforma bi uključila međunarodne eksperte iz javnog i privatnog
sektora, akademskih institucija, civilnog društva, poslovnog sektora, sindikata, kao
i starije osobe, koji bi pomogli da se nalazi istraživanja prevedu na jezik političkih
mogućnosti i specifičnih preporuka za političko angažovanje.
10
Usvojena u Briselu maja 2010.
Platforma bi imala ulogu foruma za razmenu inovativnih naučnih ideja, pomoći i
kreiranju ozbiljnih studija, analiziranju rezultata istraživanja i praćenja aktuelnog
istraživačkog i političkog napretka – a sve to u cilju identifikovanja najboljeg
opšteprimenljivog modela (modela dobre prakse) koji će informisati političku
akciju o starenju zasnovanu na evidenciji.
Na ovaj način će se, takođe, pružiti mogućnost međunarodnim ekspertima da
obučavaju jedni druge u oblasti razvoja, analize i diseminacije podataka o
starenju.
Ova platforma može postati most između zemalja zapadne, centralne i istočne
Evrope sa zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza kako bi mogli da razmenjuju
iskustva o primeni političkih akcija o starenju zasnovanih na evidenciji i da
olakšaju razmenu ideja i stručnjaka između različitih zemalja s ciljem razvoja
nacionalnih kapaciteta u oblasti starenja.
10. Evropske zemlje ulaze u treći ciklus (2013.-2017.) implementacije
Regionalne strategije i mi, (učesnici Istraživačkog foruma u Beču) se obavezujemo
da ćemo kreirati i diseminirati ključne podatke da informišemo političke napore čiji
je cilj dostizanje glavnog cilja Madridskog plana: Društva za sve generacije.
Download

SAOPŠTENjE SA ISTRAŽIVAČKOG FORUMA U BEČU