Na osnovu čl. 19 i 91 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. List RCG" br. 39/04) i člana 12 Statuta
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ("Sl. List RCG" br. 70/05), Upravni odbor Fonda za
zdravstveno osiguranje na sjednici održanoj dana 23.12.2011. godine donio je
ODLUKU
O UTVRðIVANJU LISTE LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA
FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Član 1
Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje namijenjenih za
obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Lista lijekova) utvrñena ovom odlukom glasi:
LISTA A - LIJEKOVI KOJI SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA FONDA ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
ATC
INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka
farmaceutski
oblici
režim
propisivanja
i primjene
A
LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM
A01
A01A
A01AB12
STOMATOLOŠKI LIJEKOVI, LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI USNE ŠUPLJINE
STOMATOLOŠKI LIJEKOVI, LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI USNE ŠUPLJINE
tablete
R
natrijum fluorid
oralni gel
R; SZ
mikonazol
rastvor
SZ
heksetidin
indikacije:
samo u jedinicama intenzivne njege
A02
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE POREMEĆAJA ACIDITETA, ULKUSNE BOLESTI I SA
DJELOVANJEM NA PERISTALTIKU
A02B
A02BA02
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PEPTIČKOG ULKUSA I GASTROEZOFAGUSNOG REFLUKSA
tablete
R; SZ
ranitidin
A01AA01
A01AB09
indikacije:
A02BA03
indikacije:
A02BC01
A02BC02
2% 40g
(1 mg / ml) 200 ml
150 mg; 300 mg
SZ
40mg
za kapsule: za šifre MKB: K22.1, K25-K28, u slučaju rezistencije na H2 blokatore, najduže mjesec dana tokom godine, osim za
šifru E16.8 kada je primjena vremenski neograničena. Terapija se može sprovoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: ureaizdisajni test,test Helicobacter pylori ili dokaz u toku biopsije.Nakon neuspješne primarne terapije obavezna je mikrobiološka
analiza s antibiogramom.
za prašak za infuzije: samo u jedinicama intenzivne njege, te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg
gastrointestinalnog sistema
tablete
RZ; SZ
20mg; 40mg
pantoprazol
prašak za injekcije
indikacije:
0,25mg; 1mg
injekcije
Z; SZ
50mg
za šifre MKB:K25-K28; najduže mjesec dana tokomgodine, osim za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatske
terapije, kada se primjena odobrava dok traje terapija kortikosteroidima ili citostaticima.
za šifru: MKB: K30; terapija do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci.
Po prijedlogu specijaliste interniste ili gastroenterologa
tablete
R; SZ
20mg; 40mg
famotidin
za šifre MKB:K25-K28; najduže mjesec dana tokomgodine, osim za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatske
terapije, kada se primjena odobrava dok traje terapija kortikosteroidima ili citostaticima.
za šifru: MKB: K30; terapija do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci.
Po prijedlogu specijaliste interniste ili gastroenterologa
kapsule
R; SZ
20mg
omeprazol
prašak za infuzije
indikacije:
doze
SZ
za tablete: kao nastavak parenteralne terapije, na osnovu otpusne liste, za šifre MKB: K22.1; K25-K28 i K85, najduže mjesec
dana, osim za šifru E16.8, kada je primjena vremenski neograničena
za injekcije: najduže tri dana u jedinicama intenzivne njege, te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg
gastrointestinalnog sistema
40mg
A02BC05
indikacije:
A03
A03B
A03BA01
A03BB01
A03F
A03FA01
esomeprazol
injekcije
SZ
40mg
sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dijela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije
do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva danado 4 ampule po danu)
LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
ALKALOIDI BELADONE I DERIVATI,
MONOKOMPONENTNI
injekcije
Z; SZ
atropin
dražeje
R; SZ
hioscin butilbromid (skopolamin)
PROPULZIVI
metoklopramid
1mg/ml
10mg
injekcije
Z; SZ
20mg/ml
sirup
R; SZ
5mg/5ml
tablete
R; SZ
10mg
injekcije
Z; SZ
10mg/2ml
RS; SZ
4mg; 8mg
A04
A04AA01
ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE NAUZEJE
tablete
ondansetron
indikacije:
za suzbijanje povraćanja uzrokovanog citostaticima, za MKB: C00-C97
A04AA02
granisetron
injekcije
SZ
tablete
RS; SZ
injekcije
SZ
indikacije:
za suzbijanje povraćanja uzrokovanog citostaticima, za MKB: C00-C97
A05
A05AA02
LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE
kapsule
RS;SZ
urzodeoksiholna kiselina
indikacije:
1.patohistološki dijagnostifikovana primarna bilijarna ciroza, za MKB: K74.3
2. primarni sklerozirajući holangitis, za MKB: K83.0
Po prijedlogu specijaliste gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore
A05BA...
L-ornitin, L-aspartat
indikacije:
za šifru MKB: K72
A06
A06AB02
LAKSATIVI
bisakodil
koncentrat za
infuziju
granule
4mg/2ml; 8mg/4ml
1mg; 2mg
1mg/ml; 3mg/3ml
250mg
SZ
5g/ml
RS; SZ
3g
dražeje
SZ
5mg
supozitorije
SZ
10mg
sirup
RS; SZ
A06AD11
laktuloza
indikacije:
za šifre MKB: K70 - K74
A07
A07AA02
ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM
dražeje
R; SZ
nistatin
A07BA01
medicinski ugalj"
A07DA03
loperamid
67% od 500ml
500 000i.j.
kapi
R; SZ
100 000i.j./ml
tablete
Z; SZ
250mg; 500mg
granule
Z; SZ
50 g/19,25 g
tablete
RS; SZ
2mg
kapsule
RS; SZ
2mg
kapsula tvrda
gastrorezistentna
RS; SZ
3 mg
A07EA06
budesonid
indikacije:
Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona za MKB: K50
Lijek se u terapiju uvodi do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja specijaliste gastroenterologa, a nastavak terapije još
3 mjeseca u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja specijaliste gastroenterologa
A07EC01
sulfasalazin
indikacije:
za šifre MKB: K50, K51 i M05
A07EC02
mesalazin
indikacije:
za šifre MKB: K50, K51 i M05
tablete
RS; SZ
500mg
tablete
RS; SZ
250mg; 400mg; 500mg
supozitorije
RS; SZ
250mg; 500mg
mikroklizme
RS; SZ
4g/60ml
granule
RS;SZ
100mg; 500mg
A07FA01
bacilus subtilis IP 5832
indikacije:
Samo za djecu do 18 godina
kapsule
A09
LIJEKOVI ZA OLAKŠAVANJE PROBAVE (ENZIMI)
A09AA02
enzimi pankreasa (visoko dozirani)
kapsule
R; SZ
RZ; SZ
indikacije:
za šifru MKB: E84
A10
A10AB
A10AB01
LIJEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
INSULINI I ANALOZI BRZOG DEJSTVA
karpula
RS; Z; SZ
humani insulini
špric
A10AB04
A10AB05
A10AB06
A10AC
A10AC01
insulin lispro
humani aspart
insulin glulizin
A10AD01
150mg pankreatina
(10 000 j. lipaze+ 8000 j. amilaze +
600 j. proteaze)
300mg pankreatina
(25 000 j. lipaze +18 000 j. amilaze
+ 1000 j. proteaze)
400mg pankreatina
(25 000 j.amilaze + 40 000 j. lipaze
+ 1600 j. proteaze)
(100i.j./ml) 3ml;
(100i.j./ml) 3ml;
injekcije pen
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
karpula
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
karpula
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
špric
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije
RS; Z; SZ
(100i.j./ml)10ml;
karpula
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 10ml;
injekcije špric
RS; Z; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA
karpula
humani izofan insulin
špric
A10AD
A10AD01
RS; Z; SZ
35mg
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA U KOMBINACIJI SA INZULINIMA BRZOG DEJSTVA
humani insulini brzog dejstva sa izofan
insulinom(30%+70%)
humani insulini brzog dejstva sa izofan
insulinom(25%+75%)
A10AD05
insulin aspart sa protamin insulinom
(30%+70%)
A10AE
A10AE04
INSULINI I ANALOZI DUGOG DEJSTVA
insulin glargine
A10AE05
insulin detemir
A10B
A10BA02
A10BB01
A10BB09
A10BB12
A11
A11CB…
ORALNI ANTIDIJABETICI
metformin
glibenklamid
gliklazid
glimepirid
VITAMINI
retinol + ergokalciferol
karpula
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
špric
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
karpula
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
injekcije špric
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
bočica
RS; SZ
(100i.j./ml) 5ml
karpula
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
špric
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije
RS; SZ
(100i.j./ml) 10ml;
karpula
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
špric
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
karpula
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije
RS; SZ
(100i.j./ml) 3ml;
tablete
R; SZ
500mg; 850mg; 1000mg
tablete
R; SZ
3,5mg; 5mg
tablete
R; SZ
80mg
tablete
R; SZ
1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg
kapi
R; SZ
10ml
A11CC03
alfakalcidol
indikacije:
za šifre MKB: E20; M80; M81; N18
kapsule
RS; SZ
0,25mcg; 0,5mcg; 1mcg
kapsule
RS; SZ
0,25mcg; 0,5mcg
kapi
RS; SZ
ampule
Z; SZ
100mg/ml; 250mg/2ml
ampule
Z; SZ
500mg/5ml
Po prijedlogu specijaliste endokrinologa, reumatologa ili nefrologa
A11CC04
kalcitriol
indikacije:
za šifre MKB: K72, N18
A11CC05
A11DA01
A11GA01
A11HA02
holekalciferol
tiamin
askorbinska kiselina
piridoksin
A12
A12AA02
A12AA04
A12BA01
MINERALI
kalcijum glubionat
kalcijum karbonat
kalijum hlorid
10ml
tablete
R; SZ
20mg
ampule
Z; SZ
50mg/2ml; 250mg/5ml
ampule
Z; SZ
10% 10ml
tablete
R; SZ
1g
tablete
R; SZ
1g
prašak
R; SZ
1g
A12CC02
A14
A14AB01
ampule
magnezijum sulfat”
ANABOLIČKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
injekcije
nandrolon
B
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
B01
B01AA03
B01AA07
B01AB
B01AB01
B01AB02
B01AB04
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
tablete
varfarin
tablete
acenokumarol
HEPARINI
injekcije
heparin
prašak za injekcije
antitrombin III
rastvor za injekcije
dalteparin
indikacije
za SZ:
indikacije
za Z:
1. prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno)2.
tromboembolijski incidenti i prevencija zgrušavanja tokom hemodijalize3. nestabilna angina pektoris i ne-Q infarkt miokarda
B01AB05
indikacije
za SZ:
SZ
10%; 20%; 50%
Z; SZ
50mg/ml
RS; SZ
5mg
RS; SZ
4mg
Z; SZ
SZ
Z; SZ
5000ij; 25 000ij
500i.j.; 1000i.j.
2500i.j.; 5000i.j.; 10000i.j.
ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza), a bolesnici nijesu hospitalizovani, do 7 dana terapije.
2000ij; 4000ij; 6000ij; 8000ij;
10000ij
1. prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno)
2. tromboembolijski incidenti i prevencija zgrušavanja tokom hemodijalize
3. nestabilna angina pektoris i ne-Q infarkt miokarda
enoksaparin
injekcije
Z; SZ
indikacije
za Z:
ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza), a bolesnici nijesu hospitalizovani, do 7 dana terapije.
B01AB06
nadroparin
indikacije
za SZ:
injekcije
Z; SZ
2850 ij; 3800 ij; 5700ij; 7600 ij
1. prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno)
2. tromboembolijski incidenti i prevencija zgrušavanja tokom hemodijalize
3. nestabilna angina pektoris i ne-Q infarkt miokarda
indikacije
za Z:
ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza), a bolesnici nijesu hospitalizovani, do 7 dana terapije
B01AB08
reviparin
indikacije
za SZ:
indikacije
za Z:
injekcije
Z; SZ
1750 i.j./0,25ml; 3436i.j./0,6ml
prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno);
ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza), a bolesnici nijesu hospitalizovani, do 7 dana terapije
B01AC
B01AC04
INHIBITORI AGREGACIJE TROMBOCITA (IZUZEV HEPARINA)
tablete
RZ; SZ
klopidogrel
indikacije:
kod bolesnika posle ugradnje grafta ili stenta, do 12 mjeseci
B01AC05
tiklopidin
indikacije:
kod dokazane nepodnošljivosti na acetil salicilnu kiselinu uz preporuku interniste ili neurologa
B01AC06
B01AC07
acetil salicilna kiselina
dipiridamol "
indikacije:
za dijagnostiku koronarne bolesti
tablete
RS; SZ
75mg
250mg
tablete
SZ
100mg
ampule
SZ
10mg
B01AD
ENZIMI
B01AD01
streptokinaza
B02
ANTIHEMORAGICI (LIJEKOVI KOJI POSPJEŠUJU MEHANIZAM ZGRUŠAVANJA KRVI)
B02AB01
aprotinin "
injekcije
B02BA01
B02BC30
B02BD01
B02BD02
B02BD04
B02BD07
B03
B03AA02
B03AB05
fitomenadion
fibrinsko ljepilo
koagulacioni faktori II,VII,IX,X "
koagulacioni faktor VIII
koagulacioni faktor IX
koagulacioni faktor XIII "
ANTIANEMICI
gvožñe II - fumarat
gvožñe III hidroksid polimaltoza
injekcije
B03AB09
gvožñe III protein sukcinilat
indikacije:
za šifru MKB: D50, kod djece do 15 godina
B03BA03
hidroksikobalamin
prašak za infuzije
kit
750 000 i.j.;
1 500 000 i.j.
SZ
SZ
SZ
200 000 ki.j; 500 000 ki.j;
1 000 000 ki.j.
2mg/0,2ml; 10mg/ml
SZ
0,5ml; 1ml; 2ml; 3ml; 5ml
lio boč.
SZ
200i.j.; 250i.j.; 500i.j; 600i.j.
prašak za injekcije
SZ
250ij; 500ij; 1 000ij
prašak za injekcije
SZ
200i.j.; 500i.j.; 600i.j; 1 200i.j.
lio boč.
SZ
kapsule
sirup
tablete za žvakanje
sirup
R;SZ
R; SZ
R; SZ
R; SZ
350 mg
50mg/5ml
100mg
40mg/15ml
injekcije
Z; SZ
2,5mg/2ml
indikacije:
za šifru MKB: D51
B03BB01
folna kiselina
tablete
R; SZ
5mg
B03XA01
eritropoetin
ampule
Z; SZ
1000i.j.; 2000i.j.; 4000i.j.;
5000ij; 6000ij; 10 000i.j.
indikacije:
za šifru MKB:N18 i anemije kod maligniteta
B03XA03
metoksi polietilenglikol-epoetin beta
rastvor za injekcije
Z; SZ
30mcg/0,3ml; 50mcg / 0,3ml;
75 mcg /0,3 ml; 100mcg /0,3 ml;
120mcg/0,3ml
indikacije:
za MKB:N18
kod bolesnika sa anemijom u bubrežnoj insuficijenciji (vrijednost klirensa kreatinina £ 50ml/min) u pred-dijaliznom periodu, tokom
dijalize i post-transplantaciono sa vrijednostima hemoglobina nižim od 90 gr/l za početak trapije, a za održavanje 110gr/l
Prije primjene obavezno je korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožña, vitamina, drugih nutritivnih faktora,
zaustaviti krvarenje).
Po prijedlogu specijaliste nefrologa
B05
SREDSTVA ZA ZAMJENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05AA01
humani albumin
infuzije
B05AA05
B05AA06
B05AA07
B05BA02
dekstran 40 u fiziološkom rastvoru
želatinski polimerizat
hidroksietilskrob, natrijum hlorid
ulje soje, fosfolipidi jajeta, glicerol
B05BA03
glukoza
B05BA03
fruktoza
aminokiseline (i kombinacija sa vitaminima i
mineralima i dr.)
natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum
hlorid
Na+K+Ca+Mg+Cl+laktat
natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum
hlorid + natrijum laktat
B05BA10
B05BB01
B05BB01
B05BB01
SZ
5%(100ml; 250ml; 350ml; 500ml);
20%(10ml,50ml,100ml)
infuzije
SZ
(10%+0,9%) 500ml
infuzije
SZ
3,5% 500ml
infuzije
SZ
(6%+0,9%) 500ml
infuzija boca
SZ
250 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija boca
SZ
500 ml (20%. 1,2% 2,25%)
infuzija kesa
SZ
250 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija kesa
SZ
500 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija boca
SZ
100 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija kesa
SZ
100 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija
SZ
500 ml (10% + 2,5% + 0,6%)
injekcije
Z; SZ
infuzije
Z; SZ
infuzije
SZ
(5%;10%) 500ml
infuzije
SZ
100ml; 250ml; 500ml
infuzije
Z; SZ
500ml
infuzije
Z; SZ
500ml
infuzije
Z; SZ
500ml
(25%;37%;50%) 10ml;
5%; 10%;
B05BB02
B05BC01
B05CX10
B05D…
B05XA01
B05XA02
natrijum hlorid+glukoza
manitol
manitol, sorbitol
rastvori za peritonealnu dijalizu
kalijum hlorid
natrijum hidrogenkarbonat
infuzije
Z; SZ
500ml
infuzije
Z; SZ
(10%;20%) 250ml; 500ml
rastvor
Z; SZ
(0,54%+2,7%) 5l
rastvor
Z; SZ
infuzije
Z; SZ
infuzije
Z; SZ
8,4%
(0,9%) 10ml; 100ml; 250ml; 500ml;
1000ml
(10%) 100ml
(0,45%) 250ml; 500ml
B05XA03
natrijum hlorid
infuzije
Z; SZ
B05ZA
koncentrovani rastvori za hemodijalizu
konc.rastvor
Z; SZ
C
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM
C01
C01A
C01AA05
TERAPIJA BOLESTI SRCA
KARDIOTONICI
digoksin
C01B
C01BB01
C01BB02
C01BC03
ANTIARITMICI
lidokain
meksiletin
propafenon
C01BD01
amjodaron
C01C
C01CA01
C01CA04
tablete
R; SZ
0,25mg
injekcije
Z; SZ
0,25mg/2ml
ampule
Z; SZ
2% 2ml
kapsule
RS; SZ
200mg
tablete
RS; SZ
150mg; 300mg
injekcije
Z; SZ
tablete
RS; SZ
injekcije
SZ
150mg/3ml
injekcije
SZ
10mg/ml
koncentrat za
infuziju
SZ
50mg/5ml; 200mg/10ml;
250mg/50ml; 500mg/50ml
SZ
250mg/20ml
35mg/10ml
200mg
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NASTIMULACIJU RADA SRCA
etilefrin
dopamin
koncentrat za
infuziju
injekcije
C01CA07
dobutamin
C01CA24
C01D
C01DA02
Z; SZ
adrenalin (epinefrin)
VAZODILATATORI- LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANGINE PEKTORIS
lingvalete
R; Z; SZ
gliceriltrinitrat
C01DA14
izosorbid-5-mononitrat
C02
C02AB02
C02CA04
C02CA06
C02DD01
C03
C03AA03
C03BA11
C03CA01
ANTIHIPERTENZIVI
metildopa
doksazosin
urapidil
nitroprusid natrijum”
DIURETICI
hidrohlortiazid
indapamid
furosemid
C03DA01
C03EA12
C07
C07AA05
C07AA07
indikacije:
7,4%
0,5mg
injekcije
SZ
oralni aerosol
RS; SZ
tablete
R; SZ
20mg; 40mg
kapsule
R; SZ
40mg;
tablete
R; SZ
250mg
tablete
R; SZ
1mg; 2mg; 4mg
injekcije
SZ
25mg/5ml; 50mg/10ml
ampule
SZ
50mg/5ml
tablete
R; SZ
25mg
tablete
R; SZ
2,5mg
5mg
12,2ml/200 doza (0,4mg/doza)
tablete
R; SZ
40mg
injekcije
Z; SZ
20mg/2ml; 250mg/10ml
R; SZ
25mg; 100mg
R; SZ
10mg+5mg
R; SZ
40mg
RS; SZ
80mg
tablete
spironolakton
tablete
amilorid, metiklotiazid
BLOKATORI BETAADRENERGIČKIH RECEPTORA
tablete
propranolol
tablete
sotalol
kao antiaritmik za šifre MKB: I47; I48; I49
1mg/ml
C07AB02
metoprolol
C07AB03
C07AB09
C07AG02
C08
C08CA01
C08CA05
atenolol
esmolol”
karvedilol
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
amlodipin
nifedipin
C08CA06
nimodipin
indikacije:
za šifru MKB: I 60
C08DA01
verapamil
C08DB01
C09
C09A
C09AA01
C09AA02
C09AA03
C09AA05
C09AA06
C09AA08
C09AA09
C09B
C09BA02
C09BA03
C09BA05
C09BA06
C09BA09
C09C
C09CA01
tablete
R; SZ
injekcije
Z; SZ
50mg;100mg
5mg/5ml
tablete
R; SZ
25mg; 50mg; 100mg
ampule
SZ
tablete
R; SZ
6,25mg; 12,5mg; 25mg
tablete
R; SZ
5mg; 10mg
tablete
R; SZ
20mg
kapsule
R; SZ
infuzije
SZ
2,5mg/10ml; 100mg/10ml
20mg
10mg/50ml
tablete
R; SZ
40mg; 80mg
injekcije
Z; SZ
5mg/2ml
tablete
R; SZ
diltiazem
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN – ANGIOTENZIN
SISTEM
BLOKATORI KONVERTAZE (ACE- INHIBITORI), MONOKOMPONENTNI
tablete
R; SZ
kaptopril
tablete
R; SZ
enalapril
tablete
R; SZ
lizinopril
tablete
R; SZ
ramipril
tablete
R; SZ
kvinapril
film tablete
R; SZ
cilazapril
tablete
R; SZ
fosinopril
ACE - INHIBITORI, KOMBINACIJE
tablete
R; SZ
enalapril, hidrohlortiazid
tablete
R; SZ
lizinopril, hidrohlortiazid
tablete
R; SZ
ramipril, hidrohlortiazid
tablete
R; SZ
kvinapril, hidrohlortiazid
tablete
R; SZ
fosinopril,hidrohlortiazid
ANTAGONISTI RECEPTORA ANGIOTENZINA II, MONOKOMPONENTNI
tablete
RS; SZ
losartan
90mg
12,5mg; 25mg; 50mg
10mg; 20mg
5mg; 10mg; 20mg
2,5mg; 5mg
10mg; 20mg
2,5mg; 5mg
10mg; 20mg
(10mg+12,5mg); (10mg+25mg)
(10mg+12,5mg); (20mg+12,5mg)
(2,5mg+12,5mg); (5mg+25mg)
(20 mg + 12,5 mg)
(20mg+12,5mg)
50 mg; 100 mg
indikacije:
za liječenje arterijske hipertenzije (za šifre MKB: I10, I11) ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste
za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasnim.
Za bolesnike koji ne podnose ACE –inhibitore, po prijedlogu specijaliste kardiologa
C09D
C09DA01
ANTAGONISTI RECEPTORA ANGIOTENZINA II, KOMBINACIJE
tablete
RS; SZ
losartan, hidrohlortiazid
indikacije:
za liječenje arterijske hipertenzije (za šifre MKB: I10, I11) ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste
za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasnim.
Za bolesnike koji ne podnose ACE –inhibitore, po prijedlogu specijaliste kardiologa
C10
C10A
C10AA01
C10AB
C10AB04
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
LIJEKOVI KOJI SMANJUJU NIVO HOLESTEROLA I TRIGLICERIDA
tablete
R; SZ
simvastatin
FIBRATI
tablete
R; SZ
gemfibrozil
kapsule
(50 mg+12,5 mg)
10mg; 20mg; 40mg
300mg
R;SZ
100mg
indikacije:
ako poslije tromjesečne dijete trigliceridi u krvi nisu niži od 2mmol/L
C10AB08
ciprofibrat
D
DERMATOLOGICI-LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
D01
D01AA01
D01AC
D01AC01
ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU
mast
nistatin
DERIVATI IMIDAZOLA I TRIAZOLA
krem
klotrimazol
kapsule
450mg
R; SZ
R; SZ
100 000ij/g
R; SZ
1%
D01AC02
D06
D06AX30
D06BA01
D06BB03
D07
D07AC04
D08
D08AG02
krem
R; SZ
mikonazol
ANTIBIOTICI I HEMOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU
mast
R; SZ
bacitracin, neomicin
2%
30g
prašak
R; SZ
5g; 50g
sprej
Z; SZ
150ml
krem
Z; SZ
1%
krem
R; SZ
5%
mast
R; SZ
5%
KORTIKOSTEROIDIZA PRIMJENU U LIJEČENJU KOŽNIH BOLESTI
krem
R; SZ
fluocinolon acetonid
0,025%
sulfadiazin srebro
aciklovir
ANTISEPTICI I DEZIFICIJENSI
povidon jod
mast
R; SZ
0,025%
gel
R; SZ
0,025%
rastvor
R; Z; SZ
10,0%
pjena
R; Z; SZ
7,5%
G
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GENITO-URINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI
G01
G01AF01
G01AF02
G01AX11
G01AX
G02
G02A
G02AB01
LIJEKOVI SA ANTIINFEKTIVIM I ANTISEPTIČKIM DJELOVANJEM NA GINEKOLOŠKU PRIMJENU
vaginalete
RS; SZ
500mg
metronidazol
vaginalete
RS; SZ
200mg
klotrimazol
vaginalete
RS; SZ
200mg
povidon jod
vaginalete
RS; SZ
(100000+35000+35000ij
nistatin, neomicin, polimiksin
OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI
UTEROSTIPTICI I PROSTAGLANDINI
kapi
RS; SZ
(0,25mg/ml) 10ml
metilergometrin
G02AD02
dinoproston
injekcije
Z; SZ
gel
SZ
0,5mg/3g
vaginalete
SZ
3mg
injekcije
SZ
0,25mg/ml
tablete
RS; SZ
injekcije
Z; SZ
G02AD04
G02C
G02CA
karboprost
BETAADRENERGIČNI AGONISTI
heksoprenalin
G02CB01
G03
G03AA07
G03BA03
G03CA03
G03DA03
G03DA04
tablete
RS; SZ
bromokriptin
POLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA POLNI SISTEM
tablete
RS; SZ
etinilestradiol, levonorgestrel
injekcije
Z; SZ
testosteron
injekcije
Z; SZ
estradiol
injekcije
Z; SZ
hidroksiprogesteron
kapsula meka
RS; SZ
progesteron
indikacije:
1. prijevremeni poroñaj, MKB: O60
2. prijeteći pobačaj, MKB: 020.0
Po prijedlogu specijaliste ginekologa
G03DC03
G03GA01
G03GA02
linestrenol
horiogonadotropin
menotropin
indikacije:
do 2250 i.j. kao terapija za dva postupka vantjelesne oplodnje
G03GA05
folitropin alfa
indikacije:
do 2250 i.j. kao terapija za dva postupka vantjelesne oplodnje
G03GA06
folitropin beta
0,1mg/ml; 0,2mg/ml
0,5mg
0,01mg/4ml
2,5mg
0,03mg+0,15mg
250mg/ml; 1000mg/4ml
10mg/ml
250mg/ml
100mg; 200mg
tablete
RS; SZ
prašak za injekcije
SZ
1500i.j.; 5000i.j.
injekcije
SZ
75ij+75ij
SZ
75ij; 300ij; 900ij
SZ
50ij; 100ij
pen injekcije
injekcije
indikacije:
do 2250 i.j. kao terapija za dva postupka vantjelesne oplodnje
G03GB02
G03HA01
klomifen
ciproteron
5mg
tablete
RS; SZ
50mg
tablete
RS; SZ
50mg
G04
G04B
G04BD09
UROLOŠKI LIJEKOVI
OSTALI UROLOŠKI LIJEKOVI UKLJUČUJUĆI ANTISPAZMOTIKE
tablete
R; SZ
trospijum
injekcije
5mg
Z; SZ
0,2mg
G04C
G04CB01
LIJEKOVI U TERAPIJI BENIGNE HIPERTROFIJE PROSTATE
tablete
finasterid
H
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE
H01
H01A
HORMONI HIPOFIZE, HIPOTALAMUSA I ANALOZI
HORMONI PREDNJEG REŽNJA HIPOFIZE
H01AC01
somatropin
injekcije
RS; SZ
H01B
H01BA02
HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE
dezmopresin
tablete
RZ; SZ
indikacije:
primarno noćno mokrenje (F98.0), po prijedlogu dječijeg endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore
indikacije:
RS; SZ
5mg
5mg/1,5ml; 10mg/1,5ml;
15mg/1,5ml; 5,3mg/1ml; 12mg/1ml;
6mg/3ml
1.nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lucenjem ili izostankom lucenja hormona rasta MKB: E23.0, samo kod djece do 18 godina
starosti;
2. turnerov sindrom MKB: Q96, samo kod djece do 18 godina starosti;
3. kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urodjenim ili stecenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina
starosti MKB: E23.0
H01BB02
H01C
H01CA01
oksitocin
HORMONI HIPOTALAMUSA
gonadorelin"
indikacije:
1.retencija testisa kod djece do 3 godine
2.dijagnostika preranog puberteta
H01CB01
somatostatin
0,2mg
nazalni sprej
RZ; SZ
injekcije
SZ
4mcg/0,5ml; 20mcg/ml; 40mcg/ml
0,1mg/ml;
injekcije
SZ
5 i.j./ml; 10 i.j./ml
injekcije
SZ
prašak za infuzije
SZ
3mg
0,1 mg/ml
indikacije:
za šifre MKB: C75.1; D35.2; E34.0; I85; K85
H01CB02
oktreotid
SZ
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
betametazon dinatrijum fosfat, betametazon
injekcije
dipropionat
tablete
deksametazon
Z; SZ
(2mg+5mg)/ml
injekcije
tablete
injekcije
tablete
tablete
injekcije
R; SZ
Z; SZ
R; SZ
Z; SZ
R; SZ
R; SZ
SZ
0,5mg
4mg/ml
4mg; 8mg; 32mg
20mg; 40mg; 125mg; 500mg
5mg; 20mg
20mg
100mg; 250mg; 500mg
tablete
R; SZ
0,025mg; 0,05mg; 0,075mg;
0,1mg; 0,125mg; 0,15mg
indikacije:
H02
H02AB01
H02AB02
injekcije
za šifre MKB: C75.1; D35.2; E22.0; E34.0; I85; K29.0; K85
H02AB04
metilprednizolon
H02AB07
H02AB09
prednizon
hidrokortizon
H03
H03A
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE TIREOIDEJE
PREPARATI TIREOIDEJE
H03AA01
levotiroksin
H03B
H03BA02
H03BB02
H04
H04AA01
ANTITIREOIDNI PREPARATI
tablete
R; SZ
propiltiouracil
tablete
R; SZ
tiamazol
LIJEKOVI SA DJELOVANJEMNA LUČENJE HORMONA PANKREASA
prašak za injekcije
Z; SZ
glukagon
50mg; 100mg
20mg
1mg
J
J01
J01A
J01AA02
ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
TETRACIKLINI
tablete
doksiciklin
J01AA12
tigeciklin
indikacije:
1. komplikovane intra-abdominalne infekcije
2. komplikovane infekcije kože i mekih tkiva
J01B
J01BA01
HLORAMFENIKOLI
hloramfenikol #
R; SZ
100mg
R; SZ
100mg
R; SZ
100mg
SZ
50 mg
prašak za injekcije
SZ
1g
prašak za injekcije
Z; SZ
500mg; 1000mg
sirup
R; SZ
125mg/5ml; 250mg/5ml
kapsule
R; SZ
250mg; 500mg
kapsule
tablete za oralnu
suspenziju
rastvor za infuziju
obavezan antibiogram
J01C
J01CA01
J01CA04
J01CE01
J01CE02
BETA - LAKTAMSKI PENICILINI
ampicilin
amoksicilin
benzilpenicilin"
fenoksimetilpenicilin
tablete disp.
R; SZ
500mg; 750mg; 1000mg
lio boč.
Z; SZ
500 000 i.j.; 1 000 000 i.j.
tablete
R; SZ
600 000 i.j.; 1 200 000 i.j.
sirup
R; SZ
300 000 i.j./5ml
600 000 i.j.; 1 200 000 i.j.; 2 400
000 i.j.
750 000i.j./5ml; 1 000 000 i.j./ 6ml
500 000 i.j.; 1 000 000 i.j. 1 500
000i.j.
400 000 i.j.; 800 000 i.j.
J01CE08
benzatinbenzilpenicilin"
lio boč.
Z; SZ
J01CE10
benzatin fenoksimetilpenicilin
sirup
R; SZ
tablete
R; SZ
prašak za injekcije
Z; SZ
sirup
RS; SZ
125mg/5ml
kapsule
RS; SZ
250mg
ampule
SZ
J01CE30
J01CF02
benzilpenicilin, prokain benz.penicilin
kloksacilin #
indikacije:
infekcije sa osjetljivim stafilokokom koji stvara penicilinazu
obavezan antibiogram
J01CR02
amoksicilin, klavulonska kiselina
sirup
R; SZ
tablete
R; SZ
prašak za injekcije
Z; SZ
indikacije:
1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42
2. infekcije urogenitalnog trakta MKB: N30; N34; N36; N37; N39
3. infekcije srednjeg uha MKB: H65; H66
J01CR05
piperacilin, tazobaktam #
prašak za injekcije
1g
(125+31,25) mg/5ml;
(250+62,5) mg/5ml;
(400+57) mg/5ml
(250+125) mg;
(500+125) mg; (875+125)mg
(500+100) mg; (1000+200) mg;
SZ
(2g+0,25g); (4g+0,5g)
obavezan antibiogram
J01D
J01DB01
J01DB04
J01DC02
indikacije:
CEFALOSPORINI
cefaleksin
cefazolin
cefuroksim
sirup
R; SZ
250mg/5ml
kapsule
R; SZ
250mg; 500mg
prašak za injekcije
SZ
1g
prašak za injekcije
SZ
750mg; 1500mg
tablete
R; SZ
1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J41; J42
2. infekcije kože i mekog tkiva MKB: L00 - L08
3. infekcije urogenitalnog trakta MKB: N30; N34
4. lajmska bolest MKB: A69.2
250mg; 500mg
J01DD01
cefotaksim #
indikacije:
za Z, nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije
prašak za injekcije
Z; SZ
prašak za injekcije
SZ
prašak za injekcije
Z; SZ
500mg; 1000mg; 2000mg
obavezan antibiogram
J01DD02
ceftazidim #
500mg; 1000mg
obavezan antibiogram
J01DD04
ceftriakson #
indikacije:
za Z: nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije
250mg; 1000mg; 2000mg
obavezan antibiogram
J01DD08
cefiksim
sirup
RS; SZ
100 mg/5 ml
tablete
RS; SZ
400 mg
indikacije:
1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J41; J42;
2. zapaljenje srednjeg uha MKB: H66;
3. urinarne infekcije MKB: N00; N10; N30; N34;
J01DE01
cefepim #
prašak za injekcije
SZ
500mg; 1000mg
prašak za injekcije
SZ
500mg; 1000mg
prašak za infuzije
SZ
(500mg+500mg)
obavezan antibiogram
J01DH
J01DH02
KARBAPENEMI
meropenem #
obavezan antibiogram
J01DH51
imipenem, cilastatin #
obavezan antibiogram
J01E
J01EE01
J01F
J01FA01
J01FA09
indikacije:
J01FA10
SULFONAMIDI I TRIMETOPRIM
sulfametoksazol, trimetoprim
MAKROLIDI I LINKOZAMIDI
eritromicin
klaritromicin
sirup
R; SZ
(200mg+40mg)/5ml
tablete
koncentrat za
infuzije
R; SZ
(400mg+80mg)
SZ
(400mg+80mg)/5ml
sirup
R; SZ
tablete
R; SZ
125mg/5ml; 200mg/5ml; 250mg/5ml
250mg; 500mg
kapsule
R; SZ
250mg; 500mg
sirup
R; SZ
125mg/5ml; 250mg/5ml
tablete
R; SZ
250mg; 500mg
1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41; J422. infekcije kože i mekog tkiva
MKB: L00 - L083. infekcije srednjeg uha: MKB: H65, H664. infekcija želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori
MKB: K29
sirup
R; SZ
100mg/5ml; 200mg/5ml
azitromicin
tablete
R; SZ
250mg; 500mg
kapsule
R; SZ
250mg
prašak za infuzije
SZ
500mg
indikacije:
1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J 40; J41; J42
2. infekcije kože i mekog tkiva MKB: L00 - L08
3. infekcije srednjeg uha: MKB: H65; H66
4. infekcije izazvane Chlamydia-ma MKB: A55; A56
5. negonokokni uretritis MKB: N34.1
6. cervicitis MKB: N72
J01FF01
klindamicin #
kapsule
R; SZ
injekcije
SZ
150mg
300mg/2ml
obavezan antibiogram
J01G
J01GA01
AMINOGLIKOZIDI
streptomicin
prašak za injekcije
Z; SZ
1g
J01GB03
gentamicin
injekcije
Z; SZ
20mg/2ml; 40mg/2ml; 80mg/2ml;
120mg/2ml
J01GB06
amikacin #
injekcije
Z; SZ
100mg/2ml; 500mg/2ml
indikacije
za Z:
nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije
obavezan antibiogram
J01GB07
netilmicin #
injekcije
SZ
150mg/1,5ml
tablete
RS; SZ
200mg
tablete
RS; SZ
250mg; 500mg
infuzije
SZ
100mg; 200mg
obavezan antibiogram
J01M
J01MA01
HINOLONI
ofloksacin #
obavezan antibiogram
J01MA02
ciprofloksacin #
indikacije:
1. zarazne bolesti crijeva Typhus abdominalis i Paratyphus MKB: A01, Salmonellosis MKB: A02, Shigellosis MKB: A03
2. infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis MKB: A15 - A19
3. polne infekcije izazvane Chlamydia uzročnikom MKB: A56
4. infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae MKB: J15.7
5. infekcije respiratornog trakta izazvane Chlamydia uzročnikom MKB: J16.0
6. infekcije urogenitalnog trakta MKB: N30; N34; N36; N37; N39; N41.1; N72
7. zapaljenje srednjeg uha MKB: H66
8. osteomyelitis MKB: M86
J01MA14
moksifloksacin
obavezan antibiogram
tablete
RS; SZ
rastvor za inf.
SZ
indikacije:
1. za liječenje teških oblika upale pluća;
2. za liječenje komplikovanih infekcija koze i mekih tkiva u jedinicama intenzivne njege
J01MB04
J01X
J01XA01
pipemidna kiselina
OSTALI ANTIBIOTICI
vankomicin #
J01XA02
J01XD01
J02
J02AB02
J02AC01
J02AC02
J04
J04AA01
J04AB02
J04AC51
J04AK01
J04AK02
J05
J05AB01
obavezan antibiogram
teikoplanin #
obavezan antibiogram
metronidazol
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
ketokonazol
flukonazol
kapsule
R; SZ
kapsule
SZ
125mg; 250mg
prašak za infuzije
SZ
500mg; 1000mg
prašak za injekcije
SZ
200mg; 400mg
tablete
R; SZ
250mg; 400mg
infuzije
SZ
tablete
R; SZ
kapsule
RS; SZ
50mg; 150mg
infuzije
SZ
200mg/100ml
kapsule
itrakonazol
ANTITUBERKULOTICI
tablete
para-amino salicilna kiselina"
kapsule
rifampicin
kapsule
izoniazid +piridoksin
tablete
pirazinamid "
tablete
etambutol "
ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
tablete
aciklovir
J06
J06A
J06AA01
J06AA02
J06AA03
J06AA04
J06AA05
J06AA06
J06B
J06BA01
SERUMI I IMUNOGLOBULINI
IMUNOSERUMI
antitoksin protiv difterije
antitoksin protiv tetanusa
antitoksin protiv zmijskog otrova
antitoksin protiv botulinuma"
anti toksin protiv gasne gangrene"
serum protiv bjesnila"
IMUNOGLOBULINI
imunoglobulin - IgG humani
J06BA02
imunoglobulin - IgIV 7S
400 mg
400mg/250ml
RS; SZ
200mg
500mg/100ml
200mg
100mg
RS; SZ
RS; SZ
150mg; 300mg
RS; SZ
400 mg +25 mg
RS; SZ
500mg
RS; SZ
100mg; 400mg
R, SZ
200mg
prašak za infuzije
SZ
250mg
injekcije
SZ
10 000 i.j.; 20 000 i.j.
injekcije
Z; SZ
1500 i.j.; 5000 i.j.
injekcije
Z; SZ
5ml
injekcije
SZ
injekcije
SZ
injekcije
Z; SZ
injekcije
SZ
(16%) 2ml; 5ml
koncetrat za inf.
SZ
(5%) 10ml; 20ml; 50ml; 100ml
J06BB01
anti D (Rho) imunoglobulin
injekcije
J06BB02
J06BB04
imunoglobulin antitetanusni
hiperimuniglobulin protiv hepatitisa "B"
injekcije
Z; SZ
50mcg;100mcg;200mcg;250mcg;30
0mcg
250ij/ml; 500i.j.
prašak za injekcije
Z; SZ
10mcg
J06BB05
imunoglobulin protiv bjesnila
injekcije
Z; SZ
1ml; 2ml; 5ml; 10ml (sa najmanje
150ij/ml)
J07
J07A
J07AE01
VAKCINE
BAKTERIJSKE VAKCINE
indikacija:
Z; SZ
vakcina protiv kolere
ampule
Z; SZ
10ml
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
J07AG01
vakcina protiv hemofilusa influence tip B,
prečišćena i konjugovana
prašak za injekcije
Z; SZ
10mcg
J07AH03
vakcina protiv meningokoknog meningitisa
grupa A i C , prečišćena polisaharidna
prašak za injekcije
Z; SZ
50mcg+50mcg
indikacija:
J07AH04
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
vakcina protiv meningokoknog meningitisa
četvorovalentna (A+C+W135+Y), prečišćena
polisaharidna
prašak za injekcije
Z; SZ
0,5 ml
indikacija:
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
J07AJ01
vakcina protiv velikog kašlja
ampule
Z; SZ
5ml
J07AJ51
vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog
kašlja - cijeloćelijska
ampule
Z; SZ
0,5 ml
J07AJ52
vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog
kašlja (Di Te Per Al), acelularna
ampule
Z; SZ
0,5ml; 5ml; 10ml
J07AL01
vakcina protiv pneumokoka, polisaharidna
injekcije
Z; SZ
0,5 ml
indikacija:
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
J07AL02
vakcina protiv pneumokoka, konjugovana
indikacija:
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
J07AM01
J07AM51
vakcina protiv tetanusa
vakcina protiv tetanusa i difterije(Di Te Al)
ampule
Z; SZ
5Lf/0,5ml; 10Lf/10ml
ampule
Z; SZ
5ml; 10ml
J07AN01
vakcina protiv tuberkuloze, živa atenuirana
ampule
Z; SZ
1ml; 2ml; 5ml
J07AP03
vakcina protiv trbušnog tifusa, prečišćena
polisaharidna
ampule
Z; SZ
0,5ml; 10ml
ampule
Z; SZ
0,5 ml
indikacija:
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
J07B
VIRUSNE VAKCINE
vakcina protiv krpeljnog
meningoencefalitisa, inaktivisna
cjerovirusna
J07BA01
indikacija:
J07BB01
indikacija:
ampule
Z; SZ
0,5ml
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
vakcina protiv gripa - inaktivisana,
cjeloćelijska
ampule
Z; SZ
0,5ml; 5ml
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
J07BB02
indikacija:
J07BC01
J07BC02
J07BD01
vakcina protiv gripa, inaktivisana,
rascijepljena i prečišćena ("split") ili
pojedinačna ("subunit")
ampule
Z; SZ
0,5 ml
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
vakcina protiv žutice izazvane virusom
hepatitisa B, rekombinantna
vakcina protiv žutice izazvane virusom
hepatitisa A, inaktivisana cjelovirusna
vakcina protiv malih boginja, živa
atenuirana
ampule
Z; SZ
0,5ml; 1ml;10mcg; 20mcg
ampule
Z; SZ
0,5 ml
ampule
Z; SZ
0,5ml
J07BD52
vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa,
živa atenuirana
prašak za injekcije
Z; SZ
0,5 ml
J07BF02
vakcina protiv dječije paralize - živa, oralna,
tritipna
ampule
Z; SZ
1ml; 2ml; 5ml
J07BF03
vakcina protiv dječije paralize, inaktivisana,
tritipna
ampule
Z; SZ
0,5 ml
J07BG01
vakcina protiv bjesnila, inaktivisana
ampule
Z; SZ
(2,5 i.j./ml) 0,5ml; 1ml; 5ml
indikacija:
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
J07BL01
vakcina protiv žute groznice, živa atenuirana
indikacija:
vakcinacija se sprovodi u skladu sa epidemiološkim i kliničkim indikacijama datim u Programu obaveznih imunizacija stanovništva
protiv odreñenih zaraznih bolesti
prašak za injekcije
J07CA06
vakcina protiv difterije, tetanusa, acelularna
komponenta pertusisa, inaktivirana vakcina
protiv dječije paralize i vakcina protiv
hemofilusa influence tip b, kombinovana
L
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
L01
L01A
L01AA01
ANTINEOPLASTICI
ALKILIRAJUĆI CITOSTATICI
ciklofosfamid
lio bočica sa
rastvaračem u
špricu
Z; SZ
0,5ml
Z; SZ
0,5 ml
tablete
RS; SZ
50mg
prašak za injekcije
SZ
200 mg; 500mg; 1000mg
Po prijedlogu specijaliste onkologa, specijaliste reumatologa i specijaliste hematologa
L01AA02
hlorambucil
tablete
RS; SZ
2mg
tablete
RS; SZ
2mg; 5mg
ampule
SZ
ampule
SZKF
Po prijedlogu specijaliste hematologa
L01AA03
melfalan
L01AA05
hlormetin "
Po prijedlogu specijaliste hematologa
10mg
Po prijedlogu specijaliste hematologa
L01AA06
ifosfamid "
indikacije:
1. sarkom kostiju i mekih tkiva
2. testikularni karcinom (treća linija)
3. agresivni limfom (ICE protokol)
Po prijedlogu specijaliste onkologa, specijaliste hematologa
L01AB01
busulfan
500mg; 1000mg
tablete
RS; SZ
2mg
kapsule
RS; SZ
40mg
ampule
SZ
100mg
SZ
100mg; 200mg
Po prijedlogu specijaliste hematologa
L01AD01
karmustin "
Po prijedlogu specijaliste hematologa i specijaliste onkologa
L01AX04
dakarbazin
prašak za injekcije
Po prijedlogu specijaliste hematologa i specijaliste onkologa
L01B
L01BA01
indikacije:
ANTIMETABOLITI
metotreksat
tablete
RS; SZ
ampule
Z; SZ
2,5mg; 5mg
50mg/5ml, 10mg/1ml, 500mg/20ml,
1000mg/20ml
za šifre MKB: od C00 - C97, M05 i L40
Po prijedlogu specijaliste onkologa, specijaliste reumatologa i specijaliste hematologa
L01BB02
merkaptopurin
tablete
RS; SZ
50mg
tablete
RS; SZ
40mg
prašak za injekcije
SZ
100mg; 500mg; 1000mg; 2000mg
injekcije
SZ
250mg/5ml; 500mg/10ml
prašak za infuzije
SZ
200mg; 1000mg
Po prijedlogu specijaliste hematologa
L01BB03
tiogvanin
Po prijedlogu specijaliste hematologa
L01BC01
L01BC02
L01BC05
indikacije:
citarabin
fluorouracil
gemcitabin
1. prva linija metastatskog ili uznapredovalog adenokarcinoma pankreasa,
2. metastatski nemikrocelularni karcinom pluća,
3. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom mokraćne bešike,
4. metastatski karcinom dojke nakon antraciklina i taksana ili u kombinaciji sa njima
Liječenje gemcitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriterijumi: opšte stanje ECOG 0-1, nepostojanje metastaza u CNS-u
i/ili kostima; vrijednost bilirubina<1.5x gornja granica uredne vrijednosti; AST, ALT, GGT<2xgornja granica urednih vrijednosti;
kreatinin<1.5x gornja granica urednih vrijednosti; vrijednost neutrofila>1,5x10³/mm³; vrijednost trombocita>10x10³/mm³
Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija. U slučaju pozitivnog odgovora
(kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) može se nastaviti sa daljom terapijom. Potrebno je da pacijent ima PS od 0 do 1
I da ima zadovoljavajuće hematološke parametar za primjenu, da nema sekundarne depozite u CNS-u
Po prijedlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore za indikacije pod 1, 2, 3, 4 , i Konzilijuma Specijalne bolnice
Brezovik za indikaciju pod tačkom 2.
L01C
L01CA01
L01CA02
L01CB01
L01CD01
PODOFILINSKI DERIVATI I BILJNI ALKALOIDI
prašak za injekcije
vinblastin
injekcije
vinkristin
kapsule
etopozid
SZ
10mg
SZ
1mg; 2mg
RS; SZ
koncentrat za
SZ
infuziju
Po prijedlogu specijaliste hematologa, specijaliste onkologa i specijaliste pulmologa - onkologa
koncentrat za
SZ
paklitaksel
infuziju
50mg
100mg/5ml
30mg/5ml; 100mg/16,7ml
indikacije:
1. prva ili druga linija hemioterapije metastatskog carcinoma dojke;
2. primjena postoperativno kod ranog karcinoma dojke nakon 4 ciklusa AC protokola ukoliko postoje pozitivni limfni čvorovi aksile
i ako tumor nije hormonski zavistan;
3. prva ili druga linija hemioterapije karcinoma jajnika u protokolu sa cisplatinom ili karboplatinom;
4. prva ili druga linija hemioterapije uznapredovalog ili metastatskog nemikroćelijskog karcinoma pluća;
Prije liječenja neophodno je da su ispunjeni uslovi: da performans status bude od 0 do 2, da nema metastaza na mozgu, da su
biohemijski parametri u sledećim granicama bilirubin do 1,5 puta uvećan, transaminaze do 5 puta od normalnih vrijednosti, dok je
nivo neutrofila neophodno da bude veći od 1,5 x 10n³ mm³, dok broj trombocita da bude veći od 100 x 10³ mm³.
Nakon tri ciklusa potrebna je kompletna evaluacija. Terapija se nastavlja samo u slučaju pozitivnog odgovora.
Po prijedlogu specijaliste onkologa za indikacije pod 1,2,3,4, i specijaliste pulmologa - onkologa za indikaciju pod tačkom 4.
L01CD02
docetaksel
koncentrat za
infuziju
SZ
20mg/0,5ml; 80mg/2ml
indikacije:
1. hemioterapija metastatskog karcinoma dojke;
2. hormonski refrakterni metastatski karcinom prostate;
3. rani karcinom dojke sa pozitivnim limfnim čvorovima aksile u sekvenciranim ili konkomitantnim protokolima hemioterapije;
4. druga linija metastatskog nemikroćelijskog karcinoma pluća;
Prije liječenja neophodno je da su ispunjeni uslovi - da performans status bude od 0 do 2, da nema metastaza na mozgu, da su
biohemijski parametri u sledećim granicama bilirubin do 1,5 puta uvećan, transaminaze do 5 puta od normalnih vrijednosti, dok je
nivo neutrofila neophodno da bude veći od 1,5 x 10n³ mm³ , a broj trombocita da bude veći od 100 x 10³ mm³ .
Nakon tri ciklusa potrebna je kompletna evaluacija. Terapija se nastavlja samo u slučaju pozitivnog odgovora.
Po prijedlogu specijaliste onkologa za indikacije pod 1,2,3,4, i specijaliste pulmologa - onkologa za indikaciju pod tačkom 4
L01D
L01DB01
L01DB02
CITOSTATSKI ANTIBIOTICI
doksorubicin
daunorubicin
indikacije:
za šifre MKB: C91; C92
L01DB03
L01DB06
epirubicin
idarubicin
L01DB07
mitoksantron
indikacije:
1.akutna mijeloblastna i akutna limfoblastna leukemija, agresivni NHL, PS 0 ili 1
2. maligne primarne progresivne forme multiple skleroze
L01DC01
bleomicin "
L01X
OSTALI CITOSTATICI
L01XA01
cisplatin
L01XA02
karboplatin
L01XA03
oksaliplatin
indikacije:
metastatski karcinom kolorektuma i postoperativno u kombinaciji sa 5FU/LV , ukoliko postoje zahvaćeni limfni čvorovi - Dukes C
u slučaju PS od 0 do 1 na tri meseca, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija i procena tumorskog odgovora na terapiju.
Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest)
L01XB01
prokarbazin "
L01XX02
l - asparaginaza"
ampule
SZ
L01XX05
hidroksikarbamid
kapsule
RS; SZ
500mg
indikacije:
Hronične mijeloproliferativne bolesti:
- hronična granulocitna leukemija MKB: C92.1
- esencijalna trombocitemija MKB: D47.3
- primarna mijelofibroza MKB: C94.5
- prava policitemija MKB: D45
L01XX11
estramustin
kapsule
RS; SZ
140mg
prašak za infuzije
SZ
300mg
indikacije:
Za šifru MKB: C 61, karcinom prostate, hormono refrakteran PS 0 ili 1
injekcije
SZ
10mg; 50mg
prašak za infuzije
SZ
20mg
injekcije
SZ
10mg; 50mg
kapsule
RS; SZ
prašak za infuzije
SZ
5mg; 10mg
koncentrat za inf.
SZ
10mg/5ml; 20mg/10ml; 30mg/15ml
ampule
5mg; 10mg
SZ
15mg
SZ
10mg; 50mg;
Po prijedlogu odgovarajućeg Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore
koncentrat za
infuzije
koncentrat za
infuziju
prašak za infuziju
konc. za infuzije
kapsule
SZ
50mg/5ml; 150mg/15ml;
450mg/45ml
50mg; 100mg
SZ
5mg/ml
SZ
RS; SZ
50mg
Po prijedlogu specijaliste hematologa
Po prijedlogu specijaliste hematologa
Po prijedlogu specijaliste urologa, specijaliste onkologa
L01XX14
tretionin
indikacije:
akutna promijelocitna leukemija - C92.4
Po prijedlogu specijaliste hematologa
kapsule
RS; SZ
10mg
L01XX19
irinotekan
koncentrat za inf.
SZ
40mg/2ml; 100mg/5ml
indikacije:
prva linija hemioterapije metastatskog karcinom kolona ili rektuma, uz 5FU i LV, ili nakon progresije na prethodne
hemioterapijske agense.
Neophodan je adekvatan performans status, da pacijent nema metastaze na mozgu, da su hematološki i biohemijski parametri
adekvatni za primjenu hemioterapije (nivo bilirubina manji od 1,5 puta gornja granica normalne vrijednosti; nivo AST i ALT manji
od 5 puta gornja granica normalne vrijednosti; nivo kreatinina manji od 1,25 puta gornja granica normalne vrijednosti; nivo
granulocita veći o1,5 x 103/mm; nivo trombocita veći od 100 000/mm)
Po prijedlogu specijaliste onkologa
L02
L02B
L02BA01
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
ANTAGONISTI HORMONA
tamoksifen
tablete
RS; SZ
10mg; 20mg
indikacije:
1. metastatski hormonski zavistan karcinom dojke, do trajanja pozitivnog odgovora na terapiju (CR, PR, SD); MKB - C50
2. rani hormon zavistan karcinom dojke do 5 godina; MKB - C50
Po prijedlogu specijaliste onkologa
L02BB
L02BB03
ANTI - ANDROGENI
bikalutamid
indikacije:
tablete
RS; SZ
50mg; 150mg
1. za dozu od 50mg dnevno: uznapredovali, metastatski karcinom prostate, u kombinaciji sa LHRH analogom ili orhidektomijom u
kompletnoj androgenoj blokadi; MKB-C61
2. za dozu od 150 mg dnevno: umjesto kastracije kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene
metastaze, koštane ili visceralne).
Po prijedlogu specijaliste urologa
L02BG
L02BG03
INHIBITORI ENZIMA
anastrozol
indikacije:
1. kod postmenopauzalnih žena sa metastatskim kancerom dojke i kao adjuvantna terapija hormonski zavisnog kancera dojke kod
postmenopauzalnih žena
2. kod pacijentkinja u drugoj liniji terapije metastatskog hormonzavisnog karcinoma dojke koji je progredirao na tamoxifen
Odobrava se terapija od tri meseca, nakon kojih se radi evaluacija, a nastavak lečenja se odobrava u slučaju adekvatnog
tumorskog odgovora CR, PR, SD
Potrebno je da je tumor hormonski zavistan, da je ECOG od 0 do 3 i da pacijentkinja nema metastaze u CNS - u
Po prijedlogu specijalista onkologa.
L02BG04
letrozol
tablete
tablete
RS; SZ
1mg
RS;SZ
2,5mg
indikacije:
1. kod postmenopauzalnih žena sa metastatskim kancerom dojke i kao adjuvantna terapija kancera dojke sa pozitivnim
hormonskim receptorima2. kod pacijentkinja u drugoj liniji terapije metastatskog hormonzavisnog karcinoma dojke koji je
progredirao na tamoxifenOdobrava se terapija od tri meseca nakon kojih se radi evaluacija, nastavak lečenja se odobrava u
slučaju adekvatnog tumorskog odgovora CR, PR, SDPotrebno je da je tumor hormonski zavistan, da je ECOG od 0 do 3 I da
pacijentkinja nema metastaze u CNS-uPo prijedlogu specijaliste onkologa.
L03
IMUNOSTIMULATORI
L03AA02
filgrastim
injekcije
SZ
30 Mij; 48 Mij
L03AX03
atenuirani bacili M. bovis-soj BCG
lio boč.
SZ
81mg
indikacije:
primarni i recidivantni karcinom " in situ" mokraćne bešike
L04
L04AA01
IMUNOSUPRESIVI
ciklosporin A
kapi
RS; SZ
100mg/ml
RS; SZ
25mg; 50mg; 100mg
SZ
50mg/ml; 250mg/5ml
L04AA05
takrolimus
kapsule
koncentrat za
infuzije
kapsule
indikacije:
primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega, odbacivanje alogenih transplantata jetre, bubrega i srca pri postojanju
rezistencije na konvencionalne imunosupresive
L04AA06
mikofenolna kiselina
L04AX01
azatioprin
Odobrava se terapija za period od šest mjeseci, a nakon toga urolog daje procjenu stepenaodgovora na terapiju
RS; SZ
0,5mg; 1mg; 5mg
tablete
RS; SZ
180mg; 360mg;500mg
kapsule
RS; SZ
250mg
tablete
RS; SZ
50mg
L04AX02
thalidomid
indikacije:
multipli mijelom za MKB: C90
tablete
RS; SZ
100mg
Po prijedlogu specijaliste hematologa
M
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŠTANO-MIŠIĆNOG SISTEMA
M01
M01A
M01AB05
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI
NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI
tablete
R; SZ
diklofenak
M01AB15
M01AC01
ketorolak trometamin
piroksikam
M01AE01
ibuprofen
M01AE02
naproksen
50mg; 75mg; 100mg
supozitorije
R; SZ
12,5mg; 25mg; 50mg
injekcije
Z; SZ
75mg
kapsule
R; SZ
75mg
injekcije
Z; SZ
30mg/ml
tablete
R; SZ
20mg
kapsule
R; SZ
10mg; 20mg
sirup
R; SZ
100mg/5ml
tablete
R; SZ
400mg; 600mg
tablete
R, SZ
375mg
supozitorije
R; SZ
500mg
tablete
RS; SZ
SZ
100mg; 200mg; 500mg
injekcije
SZ
4mg/2ml
prašak za injekcije
SZ
4mg
M01C
M01CC01
M03
SPECIFIČNA ANTIREUMATSKA SREDSTVA
penicilamin “
MIŠIĆNI RELAKSANSI
M03A
MIORELAKSANSI SA PERIFERNIMDJELOVANJEM
M03AB01
M03AC01
M03AC03
M03AC09
suksametonijum
pankuronijum bromid
vekuronijum bromid
rokuronijum bromid
injekcije
injekcije
SZ
50mg/5ml; 100mg/10ml
M03AC11
cisatrakuijum
injekcije
SZ
5mg/2.5ml, 10mg/5ml, 20mg/10ml
150mg/30ml
M04
M04AA01
M05
M05B
M05BA
M05BA04
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA
tablete
R; SZ
alopurinol
LIJEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
LJEKOVI KOJI DJELUJU NA STRUKTURU KOSTI I MINERALIZACIJU
BISFOSFANATI
indikacije:
M05BA06
indikacije:
M05BB03
indikacije:
alendronat
tablete
RS; SZ
125mg; 250mg
100mg; 300mg
10mg,70mg
1. osteoporotična fraktura, priložiti RTG snimak
2. osteoporoza sa denzitetom manjim od – 3,5, priložiti snimak osteodenzitometrije
Po prijedlogu reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
ibandronska kiselina
tablete
RS; SZ
za tablete od 50mg:
1. metastaze karcinoma pluća u kostima
2. hiperkalcemija kod malignih oboljenja kostiju
Po prijedlogu hematologa ili onkologa Kliničkog centra Crne Gore
za tablete od 150mg:
1. osteoporotična fraktura, priložiti RTG snimak
2. osteoporoza sa denzitetom manjim od -3,5 , priložiti snimak osteodenzitometrije
Po prijedlogu reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
tablete
RS; SZ
alendronska kiselina, holekalciferol
1. osteoporotična fraktura, priložiti RTG snimak
2. osteoporoza sa denzitetom manjim od – 3,5, priložiti snimak osteodenzitometrije
Po prijedlogu reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
50mg, 150mg
(70mg+2800i.j.); (70mg+5600i.j.)
N
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
N01
N01A
ANESTETICI
OPŠTI ANESTETICI
N01AB01
halotan
N01AB06
izofluran
N01AB08
sevofluran
N01AF03
tiopental natrijum”
rastvor za
inhalaciju
rastvor za
inhalaciju
rastvor za
inhalaciju
lio boč.
N01AH01
fentanil§
injekcije
SZ
N01AH02
alfentanil§
injekcije
SZ
SZ
50ml
SZ
100ml
SZ
250ml
SZ
500mg; 1000mg
0,1mg/2ml; 0,5mg/10ml;
2ml (0.05mg/ml); 10ml (0.05mg/ml)
1mg/2ml; 5mg/10ml
2ml (0.5mg/ml); 10ml (0.5mg/ml)
N01AH06
N01AH51
N01AX03
remifentanil§
fentanil sa droperidolom§
ketamin
injekcije
SZ
1mg/3ml; 2mg/5ml
injekcije
SZ
(0,05mg+2,5mg)/ml
injekcije
SZ
50mg/ml
N01AX07
etomidat
injekcije
SZ
(2mg/ml)10ml
N01AX10
propofol
emulzija (rastvor)
SZ
(10mg/ml)20ml,(20mg/ml)50ml,
(10mg/ml)50ml,(10mg/ml)100ml
N01AX13
N01B
N01BB01
N01BB01
N01BB02
azotni oksidul”
LOKALNI ANESTETICI
bupivakain
bupivakain + glukoza
lidokain
N01BB08
N01BB52
N02
N02A
N02AA01
N02AB02
N02AB03
indikacije:
N02AX02
indikacije:
N02B
N02BA01
N02BB02
N02BE01
kartikain
lidokain, adrenalin
ANALGETICI
OPIOIDI
morfin §
SZ
injekcije
SZ
injekcije
SZ
injekcije
Z; SZ
sprej
SZ
50ml (100mg/ml)
gel
SZ
2% (30g)
injekcije
Z; SZ
20mg/ml
injekcije
Z; SZ
(40mg+0,025mg)/2ml
sol
RS; SZ
10mg/5ml
tablete
RS; SZ
10mg; 30mg; 60mg; 100mg
injekcije
SZ
petidin§
injekcije
SZ
transdermalni
RS; SZ
fentanil §
flasteri
bolovi u malignitetu, MKB: C00-C97 koji se ne mogu kontrolisati standardnom terapijom
tramadol§
za šifre MKB: C00-C97
OSTALI ANALGETICI I ANTIPIRETICI
acetil salicilna kiselina
metamizol
paracetamol
(5mg/ml)20ml, (5mg/ml)4ml
(5mg+80mg)/ml 4ml
(10mg/ml)3,5ml i (20mg/ml)2ml
20mg/ml
100mg/2ml
12mcg/h; 25mcg/h; 50mcg/h,
75mcg/h; 100mcg/h
kapi
RS; SZ
10ml (100mg/ml)
tablete
RS; SZ
50mg; 100mg; 200mg;
kapsule
RS; SZ
50mg;
supozitorije
RS; SZ
injekcije
SZ
50mg/1ml; 100mg/2ml
100mg
tablete
SZ
300mg; 500mg
injekcije
Z; SZ
2,5g/5ml
sirup
R; SZ
120mg/5ml
tablete
SZ
500mg
supozitorije
SZ
80mg; 120mg; 200mg
injekcije
SZ
(10mg/1ml) 100ml
N03
N03A
N03AA02
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE EPILEPSIJE
ANTIEPILEPTICI
fenobarbiton §
N03AE01
klonazepam
N03AF01
karbamazepin
N03AG01
natrijum valproat
tablete
RS; SZ
injekcije
SZ
220mg/2ml
tablete
RS; SZ
0,5mg; 2mg
injekcije
SZ
sirup
RS; SZ
100mg/5ml
tablete
RS; SZ
200mg; 400mg
sirup
RS; SZ
(50mg/ml) 150ml
tablete
RS; SZ
300mg
tablete
RS; SZ
333mg+145mg
tablete
RS; SZ
25mg; 50mg; 100mg ; 200mg
N03AG01
N03AX09
natrijum valproat sa valproinskom kiselinom
lamotrigin
indikacije:
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike i za MKB šifru F 31
N03AX11
topiramat
indikacije:
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike
N03AX12
gabapentin
indikacije:
N03AX14
tablete
kapsule
15mg; 100mg
1mg/ml
RS; SZ
25mg; 50mg; 100mg; 200mg
RS; SZ
100mg; 300mg; 400mg
RS;SZ
250mg,500mg, 1000mg
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike
levetiracetam
tablete
sirup
100mg/ml
indikacije:
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neurofiziologa Kliničkog
centra Crne Gore
N03AX16
pregabalin
indikacije:
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neurofiziologa Kliničkog
centra Crne Gore
N04
N04A
N04AA01
N04AA02
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARKINSONOVE BOLESTI
ANTIHOLINERGIČKI LIJEKOVI
tablete
triheksifenidil §
tablete
biperiden
N04B
N04BA02
DOPAMINERGIČKI LIJEKOVI
levodopa, benzerazid
N04BC04
N04BC05
indikacije:
ropinirol
pramipeksol
RS; SZ
75mg, 150mg
RS; SZ
2mg; 5mg
RS; SZ
2mg
injekcije
Z; SZ
5mg/ml
tablete
RS; SZ
200mg+50mg
kapsule
RS; SZ
100mg+25mg
tablete
RS; SZ
0,25mg; 1 mg; 2 mg; 5mg
tablete
RS; SZ
0,25mg; 1mg
tablete sa
produženim
RS; SZ
0,375mg; 0,75mg;1,5mg;3mg
oslobañanjem
za liječenje uznapredovalog stadijuma Parkinsonove bolesti za MKB: G20; G21; G22; sa razvojem slabljenja dejstva levodope i/ili
pojave oscilacije
N05
N05A
N05AA01
PSIHOLEPTICI
ANTIPSIHOTICI
hlorpromazin
N05AA02
N05AB02
levomepromazin “
flufenazin
N05AC02
N05AD01
kapsule
tioridazin
haloperidol
N05AH02
klozapin
indikacije:
za bolesnike sa rezistencijom na druge neuroleptike
tablete
RS; SZ
ampule
Z; SZ
tablete
RS; SZ
25mg; 100mg
dražeje
RS; SZ
1mg; 2,5mg; 5mg
injekcije
Z; SZ
tablete
RS; SZ
dražeje
RS; SZ
kapi
SZ
tablete
RS; SZ
injekcije
Z; SZ
tablete
RS; SZ
25mg; 100mg
25mg/1ml; 50mg/2ml
25mg/ml
1mg; 2,5mg; 5mg
25mg; 100mg
10ml (2mg/ml)
2mg; 10mg
5mg/ml; 50mg/ml
25mg; 100mg
N05AH03
olanzapin
indikacije:
za duševne bolesnike sa refrakternim oblicima bolesti (F20-29) na klasičnu terapiju ili zbog nepodnošenja klasične terapije
(uključujući klozapin)
Po prijedlogu specijaliste psihijatra
N05AL01
sulpirid
N05AN01
N05AX08
litijum karbonat
risperidon
tablete
RS; SZ
5mg; 10mg
tablete
RS; SZ
injekcije
SZ
200mg
kapsule
RS; SZ
300mg
tablete
RS; SZ
300mg
tablete
RS; SZ
prašak za injekcije
Z; SZ
100mg/2ml
1mg; 2mg; 3mg; 4mg
25 mg; 37,5 mg; 50 mg
indikacije:
za prašak za injekcije:
1. akutne i hronične psihozeza bolesnike koji su rezistentni na klasične antipsihotike
2. šizofrenijaprve epizode šizofrenije kod osoba do 35 godine života
Samo za pacijente koji ne sarañuju u sprovoñenju terapije u fazi pogoršanja bolesti, nakon prethodne terapije sa oralnim
risperidonom.
Po prijedlogu specijaliste psihijatra Kliničkog centra Crne Gore ili Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor
N05B
N05BA01
ANKSIOLITICI
diazepam
N05BA06
N05BA08
N05BA12
N05C
N05CD02
N05CD08
N05CF02
N06
N06A
N06AA04
N06AA09
N06AA21
lorazepam
bromazepam
alprazolam
HIPNOTICI I SEDATIVI
nitrazepam
midazolam
zolpidem
PSIHOANALEPTICI
ANTIDEPRESIVI
klomipramin
amitriptilin “
maprotilin
tablete
R; SZ
2mg; 5mg; 10mg
mikroklizme
R; SZ
5mg/2,5ml
ampule
Z; SZ
10mg/2ml
dražeje
R; SZ
2mg; 5mg; 10mg
tablete
R; SZ
1mg; 2,5mg
injekcije
SZ
tablete
R; SZ
1,5mg; 3mg; 6mg
tablete
R; SZ
0,25mg; 0,5mg; 1mg
tablete
R; SZ
ampule
SZ
tablete
R; SZ
dražeje
RS; SZ
injekcije
SZ
2mg/ml
5mg
5mg/5ml; 15mg/3ml
5mg/ 10mg
25mg
25mg/2ml
tablete
RS; SZ
25mg
tablete
RS; SZ
10mg; 25mg
ampule
SZ
20mg/2ml
tablete
RS; SZ
ampule
SZ
tablete
RS; SZ
kapsule
RS; SZ
20mg
tablete
RS; SZ
20mg; 30mg
tablete
RS; SZ
30mg; 60mg
film tablete
RS; SZ
10mg
N06AB03
fluoksetin
N06AB05
N06AX03
N06D
N06DX01
paroksetin
mianserin
LIJEKOVI ZA TERAPIJU DEMENCIJE
memantin
indikacije:
Alzheimerova bolest za MKB: F00, G30
Po prijedlogu specijaliste psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa
N07
N07A
N07AA01
N07AA02
N07B
N07BC02
OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
PARASIMPATOMIMETICI
injekcije
SZ
neostigmin
dražeje
RS; SZ
piridostigmin
LIJEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
kapi
RS; SZ
metadon §
tablete
RS; SZ
25mg, 50mg
25mg/5ml
20mg
0,5mg/ml
60mg
10mg/ml
5mg
N07XX02
riluzol
indikacije:
amiotrofična lateralna skleroza; MKB-G12.2
Po prijedlogu specijaliste neurologa
P
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH PARAZITIMA
P01
P01BA01
P02
P02C
P02CA01
ANTIPROTOZOICI
hlorohin
ANTIHELMINTICI
LIJEKOVI PROTIV NEMATODA
mebendazol
P02CA03
albendazol
tablete
RS; SZ
tablete
RS; SZ
sirup
R; SZ
tablete
R; SZ
tablete
RS; SZ
indikacije:
za šifre MKB: B67 i B69
P03
P03A
P03AC04
P03AX01
LIJEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA, SKABICIDI, INSEKTICIDI
LIJEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA I SKABIJESA
šampon
permetrin
emulzija
benzil benzoat
R
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
R03
R03A
R03AC02
LIJEKOVI KOJI SE PRIMJENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
ADRENERGICI, INHALACIONI
sirup
R; SZ
salbutamol
50mg
200mg; 250mg
(100mg/5ml)30ml
100mg
400mg; 200mg
SZ
R; SZ
25%
tablete
rastvor za
inhalaciju
sprej za inhalaciju
R; SZ
2mg/5ml
2mg
R; SZ
5mg/ml
R; SZ
0,1mg/dozi
sprej za inhalaciju
RS; SZ
25mcg/dozi
R03AC12
salmeterol
indikacije:
1.bronhijalna astma, uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima za MKB: J45;
2. hronična opstruktivna bolest pluća za umjereno teške, teške i veoma teške (II,III i IV stadijum) oblike bolesti za MKB; J44;
Po prijedlogu pulmologa,pneumoftiziologa ili pedijatra pulmologa.
R03AK03
fenoterol, ipratropijum bromid
R03AK06
indikacije:
flutikazon propionat, salmeterol
rastvor za
inhalaciju
sprej za inhalaciju
prašak za
inhalaciju (disk
akuhaler)
RS; SZ
(0,5mg+0,25mg)/ml
RS; SZ
(0,05mg+0,021mg)/dozi
RS; SZ
(100+50)mcg; (250+50)mcg
(500+50)mcg
za šifre MKB: J44; J45,
za dozu (100+50)mcg:
za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme
Po prijedlogu specijaliste pedijatra – pulmologa
za doze (250+50)mcg i (500+50)mcg:
za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme i bolesnika sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (HOBP) s
FEV manje od 60% i učestalim egzacerbacijama bolesti uprkos terapiji bronhodilatatorima
Po prijedlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urañenog spirometrijskog nalaza
R03AK07
budesonid + formoterol
indikacije:
za šifre MKB: J44 i J45
prašak za
inhalaciju (disk
akuhaler)
RS; SZ
(320+9)mcg;, (80+4,5)mcg
(160+4,5)mcg
za dozu (320+9)mcg:
za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme i bolesnika sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (HOBP) s
FEV manje od 50% i učestalim egzacerbacijama bolesti uprkos terapiji bronhodilatatorima
za doze (80+4,5)mcg i (160+4,5)mcg:
za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme
Po prijedlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urañenog spirometrijskog nalaza
R03B
OSTALI LIJEKOVI ZA OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI, INHALACIONI
R03BA02
budesonid
R03BA05
R03BB04
indikacije:
R03DC03
flutikazon
suspenzija za
inhalaciju
prašak za
inhalaciju (disk
akuhaler)
sprej za inhalaciju
R03DA04
R03DA05
RS; SZ
200mcg/dozi; 400mcg/dozi
RS; SZ
50mcg/dozi; 125mcg/dozi
250mcg/dozi
prašak za
RS; SZ
18mcg
inhalaciju, tvrda
kapsula
hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih umjereno teške, teške i veoma teške (II, III i IV stadijum) oblike bolesti za
MKB: J44.
Po prijedlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urañenog spirometrijskog nalaza
granule
RS; SZ
4mg
montelukast
tablete za žvakanje RS; SZ
4mg; 5mg
RS; SZ
10mg
Bronhijalna astma za MKB: J45,
Napomena: samo za djecu do 15 godina starosti. Lijek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih
kortikosteroida ne obezbjeñuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Izuzetno,granule od 4mg, tablete za žvakanje od 4mg i 5mg mogu se koristiti kao alternativna opcija liječenja niskim dozama
inhalacionih kortikosteroida kod blage perzistentne astme.Tablete i granule od 4mg se mogu koristiti kao alternativa niskim
dozama inhalacionih kortikosteroida samo za djecu do 6 godina starosti.
Po prijedlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urañenog spirometrijskog nalaza .
teofilin
aminofilin
kapsule
RS; SZ
125mg; 250mg
tablete
RS; SZ
100mg; 350mg
injekcije
Z; SZ
250mg/10ml
R; SZ
(2mg/ml)
R05
PREPARAT ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE
R05CB02
bromheksin
R05DB13
butamirat
rastvor za oralnu
primjenu
sirup
tablete
R06
R06AC03
R06AX13
2ml (0,125/ml), 2ml (0,25/ml)
2ml (0,5/ml)
tiotropijum bromid
film tablete
indikacije:
RS; SZ
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU UPOTREBU
injekcije
hloropiramin
sirup
loratadin
tablete
SZ
4mg/5ml
SZ
20mg; 50mg
Z; SZ
20mg/2ml
RS; SZ
5mg/5ml
R; SZ
10mg
mast za oči
R; SZ
1%
kapi za oči
R; SZ
0,3%
mast za oči
R; SZ
0,3%
S
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OKO I UHO
S01
S01A
S01AA01
S01AA11
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA
ANTIMIKROBNI I ANTIVIRUSNI LIJEKOVI
hloramfenikol
gentamicin
S01AA30
S01AD03
S01AX13
S01B
S01BA04
S01BC03
S01C
S01CA01
mast za oči
R; SZ
bacitracin, neomicin
mast za oči
RS; SZ
aciklovir
kapi za oči
R; SZ
ciprofloksacin
GLUKOKORTIKOIDI I KOMBINACIJE
kapi za oči
RS; SZ
prednizolon
kapi
za
oči
R; SZ
diklofenak
ANTIINFLAMATORNI LIJEKOVI U KOMBINACIJI SA ANTIINFEKTIVIMA
kapi za oči
R; SZ
neomicin, deksametazon
indikacije:
Kratkotrajna terapija zapaljenja i suspektne bakterijske infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis, konjuktivitis, keratitis,
keratokonjuktivitis, iritis, iridociklitis, povrede rožnjače, sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa)
S01E
S01EB01
S01EC01
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GLAUKOMA I MIOTICI
kapi za oči
pilokarpin
tablete
acetazolamid “
5g
3%
0,3%
0,5%
0,1%
0,35% + 1%
RS; SZ
2,0%
RS; SZ
250mg
S01EC03
dorzolamid
indikacije:
za refrakterne slučajeve na uobičajenu antiglaukomatoznu terapiju, po preporuci oftalmologa
S01ED01
S01ED51
timolol
dorzolamid, timolol
indikacije:
za liječenje glaukoma (MKB:H40) kao druga terapijska linija, kada primjena u monoterapiji: timolola, inhibitora karboanhidraze
(dorzolamid) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta
S01F
S01FA01
S01FA06
MIDRIJATICI I CIKLOPLEGICI
atropin
tropikamid “
kapi za oči
RS; SZ
0,5%; 1%
kapi za oči
RS; SZ
0,5%; 1%
S01FB01
fenilefrin
kapi za oči
S01G….
natrijum hlorid
mast za oči
RS; SZ
5%
kapi za oči
RS; SZ
5%
S01H
S01HA03
S01JA01
LOKALNI ANESTETICI
tetrakain
fluorescein “
kapi za oči
RS; SZ
0,5%
kapi za oči
RS; SZ
0,5%; 1%; 2%
ampule
SZ
kapi za oči
RS; SZ
kapi za oči
RS; SZ
0,25%; 0,5%
kapi za oči
RS; SZ
2%+0,5%
2.5%, 5%, 10%
SZ
kapi za oči
SZ
0,5%
SZ
50mg/5ml
hipromeloza
V
OSTALI LIJEKOVI
V03
V03AB
V03AB14
V03AB15
V03AB23
OSTALI PREPARATI ZA LIJEČENJE RAZNIH BOLESTI
ANTIDOTI
injekcije
protamin sulfat
ampule
nalokson”
injekcije
acetilcistein
Z; SZ
400mcg/ml
SZ
300mg/3ml
indikacije:
kao antidot kod trovanja paracetamolom
V03AB25
V03AF
V03AF03
V04
V04CF01
injekcije
SZ
flumazenil
LIJEKOVI ZA DETOKSIKACIJU U TERAPIJI ANTINEOPLASTICIMA
injekcije
SZ
kalcijum folinat
DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
bočice
Z; SZ
PPD tuberkulin
prašak
RS; SZ
dijetetski preparat
indikacije:
10%; 20%
štapići
S01KA02
V06DX01
2%
0,5mg/5ml; 1mg/10ml
30mg/3ml; 50mg/5ml; 300mg/30ml
2,5ml
400g
1. preosjetljivost na bjelančevine mlijeka i soje/alergija na hranu MKB: K90.4, malapsorpcija zbog intolerancije2. sindrom
kratkog crijeva (uroñeni, nakon hiruške resekcije) MKB: K91.2, malapsorpcija poslije hirurškog zahvata 3. izrazita proteinsko
energetska malnutricija (kvašiorkor) MKB: E40.0, teška proteinska pothranjenost za MKB: E43.0, nespecifična teška proteinsko
energijska pothranjenost4. cistična fibroza MKB: E845. atopijski dermatitis MKB: L20Upotreba kod odojčadi do navršenih 6
mjeseci života, mjesečno 1200 - 2000 g zavisno od tjelesne mase djeteta
Po prijedlogu specijaliste pedijatra Kliničkog centra Crne Gore
V06DX01
dijetetski preparat
indikacije:
1. preosjetljivost na bjelančevine mlijeka i soje/alergija na hranu MKB: K90.4
2. atopijski dermatitis MKB: L20
prašak
RS; SZ
400g
Upotreba kod odojčadi do navršenih 6 mjeseci života, mjesečno 2000 g zavisno od tjelesne mase djeteta
Po prijedlogu specijaliste pedijatra Kliničkog centra Crne Gore
V06DX01
dijetetski preparat
indikacije:
1. alergija na proteine kravljeg mlijeka i soje
2.multiple alergije na hranu
prašak
RS; SZ
Upotreba kod odojčeta do navršenih 6 mjeseci života, mjesečno 1200 - 2000 g zavisno od tjelesne mase djeteta
Po prijedlogu specijaliste pedijatra Kliničkog centra Crne Gore
400g
V06DX02
bezglutenski proizvod
indikacije:
celijakija, MKB: K90.0
za djecu od 1 do5 godine – 4 kg za mjesec dana
za djecu od 5 do 10 godina – 5 kg za mjesec dana
za djecu od 10 do 15 godina – 7 kg za mjesec dana
za djecu od 15 do 25 godina – 10 kg za mjesec dana
prašak
RS; SZ
1000 g
Po prijedlogu gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore
V07
V07AB
V08
V08A
V08AA01
OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
aqua pro injectione
KONTRASTNA SREDSTVA
KONTRASTNA SREDSTVA SA JODOM
meglumin amidotrizoat, natrijum
amidotrizoat
ampule
Z; SZ
injekcije
SZ
1ml; 2ml; 5ml; 10ml
(76%) 20ml; 100ml
infuzije
SZ
V08AA05
V08AB02
joksitalaminska kiselina
joheksol
bočice
SZ
100 ml (300mg joda/ml)
rastvor za injekcije
SZ
V08AB05
jopromid
rastvor za infuziju
SZ
V08AB07
joversol
infuzije
SZ
50ml; 100ml; 200ml
50ml,
100ml (300mg joda/ml);
50ml, 100ml, 200 ml,
500ml
(370 mg joda /ml)
(300mg joda/ml)50ml;
(350mg joda/ml)50ml
V08AB11
jobitridol
injekcije
SZ
(300mg joda/ml) od 50ml i 100ml;
(350mg joda/ml) od 50ml i 100ml
V08B
V08BA01
KONTRASTNA SREDSTVA BEZ JODA
barijum sulfat
suspenzija
SZ
(100%) 200ml; 5000ml
prašak
V08C
V08CA01
V08CA02
V08CA09
V08CA10
KONTRASTNA SREDSTVA ZA MAGNETNU REZONANCU
injekcije
gadopentetat dimeglumin
injekcije
gadoterična kiselina
rastvor za injekcije
gadobutrol
rastvor za injekcije
gadoksetinska kiselina
400g
SZ
(469,01mg/ml); 20ml;
SZ
(05mmol/ml) 15ml;20ml
SZ
(1mmol/ml) 7,5ml; 15ml; 30ml
SZ
(0,25mmol/ml) 10ml
LISTA B - LIJEKOVI KOJI SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA FONDA ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE UZ ODOBRENJE KOMISIJE ZA LIJEKOVE FONDA
ATC
INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka
farmaceutski
oblici
režim
propisivanja
i primjene
A
LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM
A11
A11C
A11CC07
VITAMINI
VITAMINI A I D, UKLJUČUJUĆI NJIHOVE KOMBINACIJE
rastvor za inj/inf
parikalcitol
indikacije:
za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi
Po prijedlogu Konzilijuma nefrologa Kliničkog centra Crne Gore
SZKF
doze
5mcg/ml
B
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
B01
B01AD
B01AD02
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
ENZIMI
lio boč.
alteplaza
indikacije:
1. trombolitička terapija akutnog infarkta miokarda
2. trombolitička terapija kod akutne masivne plućne embolije sa hemodinamskom nestabilnošću
3. trombolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara, terapiju započeti u roku od tri sata poslije pojave simptoma
moždanog udara, nakon što se isključi intrakranijalno krvarenje pomoću CT – dijagnostike
Po prijedlogu Konzilijuma kardiologa za indikacije pod 1 i 2
Po prijedlogu Konzilijuma neurologa za indikaciju pod 3
B02
B02AA02
ANTIHEMORAGICI
traneksaminska kisjelina”
indikacija:
1. za liječenje bolesnika sa hemofilijom A i B, sa von Willenbrandovom bolesti i bolesnika sa drugim nasljednim koagulopatijama
Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore
2. kao antifibrinolitik
Po prijedlogu Konzilijuma kardiohirurga Kliničkog centra Crne Gore
C
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM
C01
C01C
C01CA02
TERAPIJA BOLESTI SRCA
STIMULANSI SRČANOG RADA, ISKLJUČUJUĆI SRČANE GLIKOZIDE
ampule
SZKF
noradrenalin”
ampule
SZKF
SZKF
50 mg
100mg/ml;500mg/ml
1mg/ml(2mg)
Primjena u Centru za kardiohirurgiju, Centru za kardiologiju i jedinicama intenzivne njege, po prijedlogu Konzilijuma Kliničkog
centra Crne Gore
C01CA06
fenilefrin”
ampule
SZKF
10mg/ml
Primjena u Centru za kardiohirurgiju i Centru za kardiologiju, po prijedlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore
C01CA19
fenoldopam”
C01CE02
milrinon”
ampule
SZKF
Primjena u Centru za kardiohirurgiju po prijedlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore
ampule
SZKF
10mg/ml(2ml)
10mg/10ml
Primjena u Centru za kardiohirurgiju, Centru za kardiologiju i Institutu za bolesti djece, po prijedlogu Konzilijuma Kliničkog
centra Crne Gore
C01E
C01EA01
OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SRCE
ampule
alprostadil
indikacije
samo za održavanje prohodnosti Ductus Botali u novoroñenčadi sa uroñenom srčanom manom prije operacije
C01EB10
adenozin”
SZKF
0,5 mg/ml
Primjena u Institutu za bolesti djece, po prijedlogu Konzilijuma pedijatara Kliničkog centra Crne Gore
ampule
SZKF
6mg/2ml
Primjena u Centru za kardiohirurgiju, Centru za kardiologiju, Institutu za bolesti djece i jedinicama intenzivne njege KC CG
po prijedlogu Konzilijuma
C02
C02A
C02AC01
ANTIHIPERTENZIVI
ANTIADRENERGICI, CENTRALNOG DJELOVANJA
ampule
klonidin”
SZKF
150 mcg
Primjena u Centru za kardiohirurgiju i jedinicama intenzivne njege, po prijedlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore
C…
efedrin hidrohlorid”
ampule
SZKF
10mg/ml;25mg/ml
Primjena u Centru za kardiohirurgiju i jedinicama intenzivne njege, po prijedlogu Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore
G
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GENITO-URINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI
G04
G04B
G04BE03
UROLOŠKI LIJEKOVI
OSTALI UROLOŠKI LIJEKOVI, UKLJUČUJUĆI ANTISPAZMOTIKE
tablete
RKF; SZKF
sildenafil
indikacije:
za liječenje bolesnika sa uznapredovalom plućnom hipertenzijom kod kojih postoji insuficijencija srca – III stepen, a koji više ne
reaguju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijumovih kanala
Po prijedlogu Konzilijuma kardiologa ili pulmologa Kliničkog centra Crne Gore
20mg
H
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE
H01
H01C
H01CB02
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
HORMONI HIPOTALAMUSA
prašak za injekcije
oktreotid
indikacije:
1. akromegalija
2. karcinoidni tumori
Po prijedlogu Konzilijuma endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore
nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
H01CB03
lanreotid
injekcije
SZKF
10mg, 20mg, 30mg
SZKF
60mg; 90mg; 120mg
indikacije:
1. akromegalija
2. karcinoidni tumori
Po prijedlogu Konzilijuma endokrinologa Kliničkog centra Crne Gorenastavak bolničke terapije na primarnom nivou
J
ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J01
J01G
ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
AMINOGLIKOZIDI
J01GB01
tobramicin
indikacije:
za liječenje oboljelih od cistične fibroze, MKB: E84 , sa srednje teškom do teškom plućnombolešću i dokazanom kolonizacijom
Pseudomonas aeruginosa
Po prijedlogu Konzilijuma pedijatara – pulmologa Kliničkog centra Crne Gore
J02
J02AC
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
DERIVATI TRAZOLA
J02AC03
vorikonazol
indikacije:
za sistemske gljivične infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata rezistentnih na terapiju flukonazolom
Po prijedlogu konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore
Primjena isključivo na tercijarnom nivou
J04
J04A
J04AB01
ANTITUBERKULOTICI
LIJEKOVI ZA TERAPIJU TUBERKULOZE
cikloserin”
indikacije:
TBC rezistentna na antituberkulotike izbora: MKB-A15.0
Po prijedlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik
ili po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J04AB30
kapreomicin”
indikacije:
TBC rezistentna na antituberkulotike izbora
Po prijedlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik
ili po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J04AD03
etionamid”
indikacije:
TBC rezistentna na antituberkulotike izbora: MKB-A15.0
Po prijedlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik
ili po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05
J05A
J05AB04
ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
LIJEKOVI SA DIREKTNIM DJELOVANJEM NA VIRUSE
tablete
ribavirin
rastvor za
inhalaciju
prašak za rastvor
za infuzije
tablete
ampule
tablete
kapsule
SZKF
SZKF
RKF; SZKF
SZKF
RKF; SZKF
300mg/4ml
200mg
250mg
1g
250mg
RKF; SZKF
200mg
RKF; SZKF
200mg
SZKF
500mg
RKF; SZKF
500mg
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AB06
ganciklovir
J05AE01
sakvinavir
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
prašak za injekcije
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
tablete
J05AE02
indinavir
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AE03
ritonavir
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AE07
lopinavir, ritonavir
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AF01
zidovudin
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AF02
didanozin
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AF04
stavudin
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AF05
lamivudin
indikacije:
J05AF06
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
kapsule
RKF; SZKF
200mg; 400mg
RKF; SZKF
100mg
RKF; SZKF
(200mg+50mg)
RKF; SZKF
100mg; 250mg
RKF; SZKF
250mg; 400mg
RKF; SZKF
30mg; 40mg
tablete
RKF; SZKF
za tablete od 100mg
1. subakutni hepatitis B ( 6 mjeseci ); MKB-B16.1
2. hronični hepatitis B; MKB-B18.0
3. hronični hepatitis C kada je kontraindikovana upotreba interferona alfa 2a; MKB-B18.2
za tablete od 150mg
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
tablete
abakavir
100mg; 150mg
RKF; SZKF
300mg
RKF; SZKF
(300mg + 150mg + 300mg)
tablete
RKF; SZKF
kapsule
RKF; SZKF
600mg;
50mg; 100mg;
200mg;
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AF30
abakavir, lamivudin, zidovudin
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AG03
efavirenz
tablete
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AR01
lamivudin, zidovudin
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AR02
abakavir + lamivudin
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AR03
tenofovir + emtricitabin
indikacije:
HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
J05AX08
raltegravir
indikacije:
za liječenje oboljelih od HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24, koji su rezistentni ili razvijaju nus pojave na standardnu
antivirusnu terapiju
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
tablete
tablete
tablete
tablete
RKF; SZKF
(150mg + 300mg)
RKF; SZKF
(600mg + 300 mg)
RKF; SZKF
(200mg + 245 mg)
RKF; SZKF
400 mg
L
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
L01
L01A
ANTINEOPLASTICI
ALKILIRAJUĆI ANTINEOPLASTICI
L01AX03
temozolomid
indikacije:
L01B
L01BA04
indikacije:
kapsule
SZKF
5mg; 20mg; 100mg; 250mg;
140mg; 180mg
za terapiju novodijagnostifikovanog glioblastoma multiforme u prvoj liniji liječenja, zajedno sa zračnom terapijom, MKB: C71
Nastavak liječenja indikovan samo kod povoljnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest)
Po prijedlogu konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju
ANTIMETABOLITI
pemetreksed
prašak za infuziju
SZKF
500mg
uznapredovali neresektabilni mezoteliom pleure
Odobrava se primena dva ciklusa nakon čega je potrebna evaluacija tumorskog odgovora. Nastavak liječenja je moguć isključivo
kod pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna ili djelimična remisija, stabilna bolest) do ukupno šest ciklusa liječenja.
Po prijedlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju, Konzilijuma specijalne bolnice Brezovik
L01BB04
kladribin”
indikacije:
leukemija vlasastih ćelija
Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore
L01BB05
fludarabin
injekcije
SZKF
10mg/5ml
tablete
RKF; SZKF
10mg
prašak za injekcije
SZKF
50mg
indikacije:
1. maligni limfomi; MKB-C81.0; C82.0; C83.0; C84.0; C85.0
2. hronična limfocitna leukemija; MKB-C91.1
Rezistentni na prvu liniju terapije
Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore
L01BC06
kapecitabin
indikacije:
1. metastatski karcinom dojke nakon antraciklina i taxana; MKB-C50
2. rani i metastatski kolorektalni karcinom; MKB-C18; C19; C20; C21
Postoperativna terapija u slučaju kliničkog stadijuma Dukes C , u slučaju komorbiditeta koji ne dozvoljava primjenu standardne
adjuvantne terapije, sa PS od 0 do 1.
Odobrava se terapija na period od tri mjeseca, nakon čega je specijalista interne medicine – onkolog dužan izvršiti kontrolnu
obradu sa ciljem provjere stepena tumorskog odgovora.
Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest).
Po prijedlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju
L01X
OSTALI CITOSTATICI
L01XC02
rituksimab
indikacije:
tablete
RKF; SZKF
150mg; 500mg
koncentrat za
SZKF
100mg/10ml; 500mg/50ml
infuziju
1. sastavni dio liječenja primarne hemoterapije (CHOP) ili “CHOP like” agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih – B – NonHodgkin – limfoma (DLCL:tzv.”Diffuze large B-cell lymphoma”), PS 0 ili 1
2. non-Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV
3. reumatoidni artritis-rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za liječenje odraslih bolesnika sa
teškim aktivnim reumatoidnim artitisom koji ili nijesu adekvatno reagovali ili nijesu uopšte podnosili terapiju:
a) nesteroidnim antireumaticima (NSAID)
b) lijekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD)
c) lijekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze ( anti TNF 9 u trajanju od 6 mjeseci)
Po prijedlogu Konzilijuma hematologa (za indikacije pod 1. i 2.) i reumatologa (za indikacije pod 3.) Kliničkog centra Crne Gore
L01XC03
trastuzumab
indikacije:
1. rani karcinom dojke – HER 2 +++, nastavak adjuvantne terapije (hiruški tretman, adjuvantna hemioterapija) nakon
hemioterapije sa antraciklinima , tokom maksimalno jedne godine. Terapija je moguća ukoliko je PS od 0 do 1, EFLV veća od 50
% uz uredne laboratorijske parametre (kompletna krvna slika i hepatogram)
2. metastatski karcinom dojke – HER 2 +++ , PS 0 ili 1, prva linija terapije nakon antraciklina (adjuvantno) uz paclitaxel ili
docetaxel. Neophodan je ECOG 0-1, nepostojanje metastaza na CNS – u, bez opsežnih metastaza na plućima koje izazivaju
značajnu simptomatologiju, uz adekvatne hematološke i biohemijske parametre. Nakon tri ciklusa primjene liječenja potrebna je
kompletna evaluacija i procjena tumorskog odgovora
Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest).
Po prijedlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju
lio. Bočice
SZKF
440mg
L01XC06
cetuksimab
indikacije:
1. metastatski kolorektalni kancer sa nemutiranim tipom KRAS nakon progresije na prethodno primijenjenu hemioterapiju;
2. uznapredovali ili inoperabilni planocelularni karcinom glave i vrata zajedno sa zračnom terapijom, sa PS od 0 do 1, te kod
pacijenta kod kojih je kontraindikovana terapija sa platinskim derivatima.
Neophodno je da pacijent ima PS od 0 do 1, da nema metastaze na CNS - u, da ima adekvatne vrijednosti biohemijskih
parametara koje garantuju sigurnu primjenu lijeka, da su hematološki parametri adekvatni (granulociti preko 1,5 trombociti
preko 100).
Po prijedlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju
koncentrat za
SZKF
400mg/16ml; 100mg/4ml
bevacizumab
infuziju
L01XC07
indikacije:
rastvor za infuziju
SZKF
20ml (5mg/ml)
metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa hemioterapijom, ukoliko je pacijent sa PS ECOG 0-1 , očekivano preživljavanje
duže od godinu dana, nema metastaze u mozgu, da je vrijeme od hirurške intervencije duže od 6 nedelja, da su vrijednosti
bilirubina povišene manje od 2 puta, da su vrijednosti transaminaza manje od 5 puta povišene, dok je vrijednost kreatinina u
serumu do 1,5 puta od gornje normalne vrijednosti. Takodje je neophodno da su vrijednosti krvne slike odgovarajuće
Terapija se odobrava na dva meseca, nakon čega je neophodno uraditi kompletnu evaluaciju.
Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest).
Po prijedlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju
L01XE04
sunitinib
indikacije:
metastatski karcinom bubrega, monoterapija u prvoj liniji liječenja. Odobravaju se dva ciklusa nakon čega je potrebna kompletna
evaluacija tumorskog odgovora. Neophodno je da pacijent ima ECOG od 0 do 1, da nema metastaze na mozgu, da ima adekvatne
biohemijske parametre
Terapija se odobrava na dva meseca, nakon čega je neophodno uraditi kompletnu evaluaciju.
Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest).
Po prijedlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju.
L01XX23
mitotan"
indikacije:
L01XX28
indikacije:
tablete
tablete
SZKF
RKF; SZKF
12,5mg; 25mg; 50mg
500mg
inoperabilni i metastatski adrenokortikalni karcinom; MKB-C74.0
Po prijedlogu Konzilijuma za endokrine tumore.
Terapija se odobrava na tri mjeseca nakon čega je neophodno uraditi kompletnu evaluaciju.
U slučaju pozitivnog tumorskog odgovora, dozvoljen je nastavak terapije.
imatinib
kapsule
RKF; SZKF
50mg; 100mg
1.hronična mijeloidna leukemija sa dokazanim Philadelphia hromozomom (PhH)
Nastavak terapije se odobrava, ukoliko je smanjenje vrednosti PhH za 50 %; za period od 6 mjeseci liječenja; MKB-C92.1
Po prijedlogu Konzilijuma specijalista hematologa
2. inoperabilni i metastatski GIST kod bolesnika sa PS od 0 do 1 (do 6 mjeseci); MKB-C76.2
3. postoperativna primjena kod GIST-a, ukoliko postoje kriterijumi visokih faktora relapsa – ukoliko je tumor veći od 5 cm,
postojanje mitoza preko 6-10/50 HPF, ukoliko je primarni tumor van želuca, postojanje rupture GIST-a (do najduže godinu dana).
Po prijedlogu Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju za indikacije pod 2 i 3
L01XX34
erlotinib
indikacije:
nemikroćelijski karcinomi pluća, koji su prethodno liječeni hemioterapijom - indikuju se 2 ciklusa terapije, ukoliko se verifikuje
pozitivan tumorski odgovor u vidu CR, PR, SD, može se još odobriti do 7 ciklusa terapije.
Za započinjanje liječenja potrebni su kriterijumi ECOG 0 do 1, nepostojanje metastaza u CNS - u. Nivo bilirubina je potrebno da
je do 1,5 puta povišen, dok transaminaze do maksimalno 3 puta povišenja u odnosu na normalne vrednosti. Takodje su neophodne
adekvatne vrijednosti granulocita i trombocita za primjenu hemioterapije.
Kriterijumi za isključivanje terapije: de-novo razvijeni akutni pulmonalni sindrom neobjašnjive etiologije (dispnea, kašalj i
groznica), nerazvijen osip u toku prvih 4-8 nedjelja od započinjanja terapije i progresije bolesti.
Po prijedlogu Konzilijuma Specijalne bolnice Brezovik i Konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju.
L02
L02A
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
HORMONI I SODNI LIJEKOVI
L02AE03
goserelin
indikacije:
1. karcinom prostate
2. karcinom dojke
3. endometrioza
Po prijedlogu Konzilijuma onkologa, urologa i ginekologa Kliničkog centra Crne Gore
tablete
implantat
RKF; SZKF
SZKF
25mg;100mg;150mg
3,6mg; 10,8mg
L02AE04
triptorelin
indikacije:
1. palijativni tretman uznapredovalog karcinoma prostate
Po prijedlogu Konzilijuma urologa Kliničkog centra Crne Gore
2. preuranjeni pubertet
Po prijedlogu Konzilijuma dječijih endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore
3. fibromiom uterusa prije operacije
a) ako je manifestna teška anemija ( hemoglobin manji ili jednak 8g/dl)
b) kada je neophodno smanjenje veličine fibromioma kako bi se olakšala ili promijenila hirurška tehnika: endoskopska hirurgija,
transvaginalna hirurgija
c) trajanje liječenja je ograničeno na 3 mjeseca
Po prijedlogu Konzilijuma ginekologa Kliničkog centra Crne Gore
L03
L03A
L03AB04
IMUNOSTIMULANSI
CITOKINI I IMUNOMODULATORI
interferon alfa 2a
indikacije:
1. hronični hepatitis B:
a) serološki profil : Wild type (HBeAg poz., HBV DNA poz.) Precore Mutante (HBV DNA poz.)
b) virusna replikacija > 6mjeseci
c) stalno povišen ALT > 2x
d) histološki dokazano hronično zapaljenje e) viremija nije > 200pg/ml
prašak za injekcije
injekcije
SZKF
SZKF
0,1mg; 3,75mg; 11.25mg
3 Mij; 4,5Mij; 6 Mij; 9Mij; 18Mij
2. hronični hepatitis C:
a) serološki profil - anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan
b) prisutna virusna replikacija >6mjeseci
c) stalno povišen ALT>2x
d) histološki dokazano hronično zapaljenje
3. kapoši sarkom kod AIDS - a
4. triholeukemija
5. održavanje remisije multiplog mijeloma
6. karcinom renalnih ćelija
7. maligni melanom
8. pojedini oblici non-Hodgkin limfoma i osteomielofibrosoma
9. esencijalna trombocitopenija u trudnoći
10. hronična granulocitna leukemija
Po prijedlogu Konzilijuma hematologa ili onkologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
L03AB07
interferon beta 1a
indikacije:
1. multipla skleroza:
a) početak bolesti u periodu do 50 godine
b) EDSS 4 i manje
c) najmanje dva relapsa u dvije godine uključivanja u tretman
d) definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze
e) odsustvo trudnoće
f) odsustvo psihičkih poremećaja
Upotreba lijeka se odobrava na zahtjev Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
injekcije
Kriterijumi za prekid terapije:
1) progresija praćena relapsom za 1 EDSS u toku 12 mjeseci
2) progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci
3) tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci
4) teška depresija
5) trudnoća
6) alergija na interferon ili humani albumin
Po prijedlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
SZKF
22mcg(6 mil i.j.)/0,5 ml;
44mcg(12 mil i.j.)/0,5ml;
30mcg (6 mil.i.j.)/0,5ml
L03AB08
indikacije:
L03AB11
indikacije:
interferon beta 1b
prašak za injekcije
0,25mg (8Mij/1,2ml)
1. multipla skleroza:
a) početak bolesti u periodu do 50 godine
b) EDSS 4 i manje
c) najmanje dva relapsa u dvije godine uključivanja u tretman
d) definitivna Dg relapsno-remitentne multiple skleroze
e) odsustvo trudnoće
f) odsustvo psihičkih poremećaja Upotreba lijeka se odobrava na zahtjev Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
Kriterijumi za prekid terapije: 1) progresija praćena relapsom za 1 EDSS u toku 12 mjeseci 2) progresija bez relapsa za 1 EDSS u
toku 6 mjeseci 3) tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci 4) teška depresija 5) trudnoća 6) alergija na interferon ili humani
albumin Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne GoreNastavak bolničke terapije na primarnom nivou
peginterferon alfa 2a
injekcije
SZKF
135mcg/0,5ml; 180mcg/0,5ml
SZKF
25mg; 50mg
1. hronični hepatitis C:
a) serološki profil - anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan;
b) prisutna virusna replikacija >6 mjeseci;
c) stalno povišen ALT>2x;
d) histološki dokazano hronično zapaljenje jetre
Po prijedlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore.
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou.
L04
LIJEKOVI SA SUPRESIVNIM DJELOVANJEM NA IMUNI SISTEM
L04AA11
etanercept
indikacije:
SZKF
prašak za injekcije
1. za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života
2. za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koji modificiraju bolest
(DMARDs) u punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obavezno treba biti metotreksat u dozi do 20mg nedeljno i
kroz najmanje šest mjeseci
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriterijumi:
a) aktivna bolest, ACR stadijum I-III:SE≥28 (CRP≥12), ≥6 otečenih, ≥6 bolnih zglobova
b) funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1-2.5
c) indeks aktivnosti bolesti (DAS)≥5.1
d) primjena treba biti evaluirana nakon 12 nedjelja odgovorom ACR 20 ili DASom≥1.2 (ili postizanjem skora manjeg od 3.2)
Ukoliko se ne postignu navedeni kriterijumi, terapiju treba prekinuti
3. za liječenje ankilozirajućeg spondilitisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 2 nesteroidna antireumatika
primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca
Liječenje je dozvoljeno ukoliko se ispunjeni kriterijumi:
a) aktivna bolest≥4 nedjelje prema BASDI indeksu i intenzitetom krstobolje≥4 prema VAS
b) prema procjeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti≥4 prema skali 0-10, a koja progredira: aktivni koksitis,
sinovitis/entezitisi/ili redicivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjuterizovana tomografija,
magnetna rezonanca, progresija strukturnih promjena)
c) Nakon najmanje 12 nedjelja primjene očekivani učinak:50% BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje za 2 na 0-10 skali
d) terapija se prekida kod izostanka očekivanog efekta ili razvoja nuspojava
Po prijedlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
L04AB02
indikacije:
L04AC07
infliksimab
injekcije
SZKF
100mg
1. liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti;
2. liječenje aktivne Crohnove bolesti koja je refrakterna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju
nepodnošenja kortikosteroida i imunomodulatora;
3. za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koji modifikuju bolest
(DMARDs) u punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obavezno treba biti metotreksat u dozi do 20 mg nedjeljno
i kroz najmanje 6 mjeseci. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriterijumi:a) aktivna bolest ACR stadijuma I-IIISE>= 28
(CRP>=12), >=6 otečenih, >=6 bolnih zglobova;b) funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1-2.5;c) indeks aktivnosti bolesti
(DAS) >=5,1;d) primjena treba biti evaluirana nakon 12 nedjelja odgovorom ACR 20 ili DAS-om >=1,2 (ili postizanjem skora
manjeg od 3,2) a ukoliko se ne postignu terapiju treba prekinuti;
4. za liječenje psorijatičnog artritisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija za najmanje 2 nesteroidna antireumatika (od
kojih jedan mora biti indometacin) primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca i nakon izostanka učinka ili kontraindikacija
najmanje 3 temeljna lijeka primijenjena u maksimalnoj dozi kroz 4 mjeseca, a od kojih jedan mora biti sulfalazin i/ili 2 pokušaja
lokalne infiltracije glukokortikoida.Liječenje dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriterijumi:a) aktivna bolest >=4 nedjelje s>=3
bolna i >= otečena zgloba;b) prema procjeni subspecijaliste reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10, a koja
respektuje aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični
radiogrami, kompjuterska tomografija, magnetna rezonanca, progresija strukturnih promjena);c) nakon najmanje 12 nedjelja
primjene očekivani učinak 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista
reumatologa (skala 0-10);d) terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava;e) za psorijatični
spondilitis primjenjuju se kriterijumi za ankilozirajući spondilitis;f) težina zglobne bolesti ocjenjuje se nezavisno o težini kožne
bolesti.
Po prijedlogu Konzilijuma gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore za indikacije pod 1 i 2, a za indikacije pod 3 i 4 po
prijedlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore.
rastvor za inf.
SZKF
20mg/ml, 4ml, 10ml, 20ml
tocilizumab
indikacije:
liječenje visokoevolutivnog rezistentnog reumatoidnog artritisa u kombinaciji sa metotreksatom ili kao monoterapija za liječenje
bolesnika sa aktivnim reumatoidnim artritisom, koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili prethodnu terapiju ljekovima koji
modifikuju tok bolesti ili antagonistima faktora nekroze tumora (anti TNF)
(aktivni RA definisan je kao DAS 28 (DAS 28 - disease activity score - ocjena aktivnosti bolesti na 28 zglobova) >= 5,1 ili DAS 28
>= 3,2 + 6 otečenih zglobova / od ukupno 44 na rukama i nogama).
Efikasnost lijeka procjenjuje se 12 nedjelja nakon prve infuzije sa zahtjevom poboljšanja:
a) ako je liječenje započeto s DAS 28 >= 5,1 pad DAS 28 za >= 1,2 u odnosu na početno stanje ili ukupno DAS 28 <= 3,2
b) ako je liječenje započeto sa DAS 28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova/ od 44) pad DAS 28 >= 1,2 u odnosu na početno stanje +
50% manje otečenih zglobova
Liječenje se odobrava za period od 3 mjeseca, i može se produžiti do najviše 6 mjeseci u skladu sa navedenim kriterijumima
efikasnosti
Po prijedlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
M
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŠTANO-MIŠIĆNOG SISTEMA
M03
M03A
M03AX01
MIORELAKSANSI
MIORELAKSANSI SA PERIFERNIM DJLEOVANJEM
prašak za injekcije
klostridium botulinum tip A toksin
indikacije:
fokalne distonije u okviru ekstrapiramidalnog sindroma:
1. spastični tortikolis
2. blefarospazam
Po prijedlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
M03C
M03CA01
MIŠIĆNI RELAKSANSI
dantrolen"
indikacije:
SZKF
500ij
1.hronični teški spazam poprečno-prugaste muskulature
2. maligna hipertermija
Po prijedlogu Konzilijuma neurologa i Konzilijuma anesteziologa Kliničkog centra Crne Gore
M05
M05BA02
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTI
klodronat
indikacije:
osteoliza kostiju kod malignih oboljenja.
Po prijedlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
ampule
SZKF
60mg; 300mg
M05BA06
indikacije:
M05BA08
indikacije:
ibandronska kiselina
koncentrat za inf.
SZKF
2mg/2ml; 3mg/3ml; 6mg/6ml
1. za dozu od 2mg/2ml i 6mg/6ml:
osteoliza kostiju kod malignih oboljenja
Po prijedlogu Konzilijuma onkologa, hematologa ili urologa Kliničkog centra Crne GorePrimjena najduže do godinu dana, s tim
da je neophodna evaluacija nakon svaka tri primijenjena ciklusa;
2. za dozu od 3mg/3ml:
osteoporoza sa denzitetom manjim od - 3,5; potrebno je priložiti snimak osteodenzitometrije, kod žena u postmenopauzi starosne
dobi 55 godina i starije te kod kojih nije moguća primjena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije.
Nemogućnost primjene oralnih bisfosfonata potvrñuje se mišljenjem gastroenterologa:a) mišljenje o postojanju hroničnog
gastritisa, erozivnog gastritisa, ulkusne bolesti , pogoršanja postojeće bolesti jednjaka, želuca ili crijeva, verifikovano
gastroskopskim nalazom;b) mišljenje o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu
gastroenterološke dokumentacije
Po prijedlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
prašak za infuzije
SZKF
4mg
zolendronična kiselina
osteoliza kostiju kod malignih oboljenja.
Po prijedlogu Konzilijuma onkologa, hematologa ili urologa Kliničkog centra Crne Gore
Primjena najduže do godinu dana, neophodna evaluacija na tri mjeseca
N
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
N05
N05A
N05AF05
PSIHOLEPTICI
ANTIPSIHOTICI
zuklopentiksol
indikacije:
1.akutne i hronične psihoze za bolesnike koji su rezistentni na klasične antipsihotike;
2. šizofrenija
Po prijedlogu konzilijuma psihijatara KCCG ili konzilijuma Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru
R
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
R05
R05C
LIJEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
EKSPEKTORANSI, ISKLJUČUJUĆI KOMBINACIJE SA ANTITUSICIMA
R05CB13
dornaze alfa
ampule
SZKF
film tablete
RKF; SZKF
50 mg, 200 mg
10mg, 25mg
indikacije:
rastvor za
SZKF
2,5mg/2,5ml
inhalaciju
cistična fibroza sa forsiranim vitalnim kapacitetom > 40%
Po prijedlogu Konzilijuma pedijatara Kliničkog centra Crne Gore ili Konzilijuma pulmologa Kliničkog centra Crne Gore
R07
R07AA02
OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA DISAJNE ORGANE
injekcije
poraktant alfa
indikacije:
1.respiratorni distres sindrom
2.bolest hijalinih membrana
Po prijedlogu Konizilijuma neonatologa Kliničkog centra Crne Gore
V
OSTALI LIJEKOVI
V03
V03AB
V03AB35
LIJEKOVI KOJI SE KORISTE ZA DRUGE TERAPIJSKE SVRHE
ANTIDOTI
rastvor za inj.
sugamadeks
indikacije:
antidot kod reverzibilne muskularne blokade izazvane pankuronijumom ili vekuronijumom
SZKF
120mg/1,5ml; 240mg/3ml
SZKF
100mg/ml
Po prijedlogu Konzilijuma anesteziologa KCCG
V03AE
V03AE02
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE HIPERKALIJEMIJE
tablete
sevelamer
indikacije:
regulacija hiperfosfatemije kod bolesnika na dijalizi kod kojih se drugim mjerama, uključujući i maksimalno moguću primjenu
vezivača fosfata sa kalcijumom nije postigao zadovoljavajući nivo fosfata u serumu
Po prijedlogu ljekara specijaliste interniste - nefrologa ili specijaliste ljekara u centrima za dijalizu
V03AF
V03AF01
ANTAGONISTI CITOSTATIKA
mesna"
indikacije:
SZKF
tablete
RKF; SZKF
ampule
SZKF
profilaksa ifosfamidom indukovanog hemoragičnog cistitisa
Po predlogu Konzilijuma onkologa ili Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore
800mg
400mg
400mg/4ml
Legenda za tumačenje oznaka:
R lijek se izdaje na osnovu recepta propisanog od:
- izabranog doktora
- izabranog stomatologa
- pedijatra iz Centra za djecu sa posebnim potrebama (lijekove iz svoje specijalnosti)
- pneumoftiziologa iz Centra za plućne bolesti i TBC (lijekove koji djeluju na TBC)
- psihijatra iz Centra za mentalno zdravlje (lijekove koji djeluju na nervni sistem);
RS lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu izvještaja doktora
specijaliste odreñene grane medicine. Izabrani doktor na recept unosi: šifru specijaliste, datum i broj
izvještaja;
Lijek sa oznakom § propisuje se u rukopisu na recept, u dva primjerka, sa oznakom „kopija“ na duplikatu i
ispisivanjem na poleñini recepta: broja i datuma izvještaja, šifre specijaliste, evidencijskog broja knjige
opojnih droga i psihotropnih supstanci, naziva i mjesta ambulante;
RZ lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu terapije predložene u
otpusnoj listi. Izabrani doktor na recept unosi: šifru bolničkog doktora, datum i broj otpusne liste;
RKF lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu odobrenja Komisije za
lijekove Fonda. Izabrani doktor na recept unosi: datum i broj odobrenja Komisije za lijekove;
Z
lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite;
SZ lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi;
SZKF lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu odobrenja Komisije za lijekove
Fonda;
# rezervni antibiotik
Član 2
Lista lijekova iz člana 1 ove odluke, sadrži lijekove koji se koriste za liječenje,
sprečavanje bolesti, promjenu jedne ili više fizioloških funkcija, postavljanje dijagnoze,
kao i za druge medicinski opravdane ciljeve u skladu sa obimom prava i standardima
zdravstvene zaštite.
Član 3
Listu lijekova predlaže Komisija za lijekove, koju imenuje direktor Fonda.
Komisija za lijekove predlaže Listu lijekova na osnovu kontinuiranog praćenja primjene
Liste lijekova, zahtjeva zdravstvenih ustanova, kao i zahtjeva proizvoñača lijekova,
njihovih predstavnika i zastupnika, koji uz zahtjev podnose i odgovarajuću medicinsku
dokumentaciju.
Komisija iz stava 1 ovog člana, nakon razmatranja zahtjeva obavještava podnosioca
zahtjeva o stavu Komisije.
Za lijekove za koje Komisija nije predložila da budu na Listi lijekova, zahtjev se ponovo
može podnijeti u roku od šest mjeseci.
Član 4
Komisija iz člana 3 ove odluke odobrava Lijekove sa Liste B.
Nastavak terapije, ukoliko terapija da pozitivne rezultate u liječenju, odobrava se svaka
tri mjeseca, po prijedlogu odgovarajućeg konzilijuma i na osnovu medicinske
dokumentacije.
U izuzetnim slučajevima, kod teških patoloških stanja, Komisija iz stava 1 ovog člana,
može na predlog konzilijuma odgovarajućih specijalnosti odobriti nabavku lijekova koji
nijesu na Listi lijekova, indikovanih kod rijetkih bolesti i malog broja pacijenata.
Komisija za lijekove radi na način i po postupku propisanim aktom kojim se ureñuje rad
Prvostepene ljekarske komisije.
Član 5
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrñivanju Liste
lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje,
(„Sl. list CG“ br. 28/09).
Član 6
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne
Gore“.
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
UPRAVNI ODBOR
Broj: 5972
Podgorica, 29.12.2011.godine
P r e d s j e d n i k,
Daliborka Pejović s.r.
Download

Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za