VI KONGRES FARMACEUTA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem
Tema Kongresa: Farmacija u službi zdravlja-nauka i praksa
Mesto: Beograd, hotel Crowne Plaza
Datum:15-19.oktobar 2014.
Organizator: Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)
Naučni odbor
Organizacioni odbor
Vesna Matović, predsednik
Vesna Matović, predsednik
Danica Agbaba
Mirjana Antunović
Ivana Arsić
Jörg Breitkreutz
John Chave
Fulvio D’Acquisto
Nina Dragićević-Ćurić
Martin Henman
Svetlana Ibrić
Mumtaz Iscan
Zorana Jelić-Ivanović
Roman Kaliszan
Nada Kovačević
Dušanka Krajnović
Gordana Leposavić
Anđelija Malenović
Vladimir Maletić
Momir Mikov
Branislava Miljković
Michael John Rouse
Radica Stepanović-Petrović
Slađana Šobajić
Slobodan Gigov
Tanja Gluščević
Nebojša Jorgovanović
Branko Leposavić
Bojan Mandić
Slavica Milutinović
Dragutin Rajevac
Aleksandra Dimitrijević-Salom
Dubravka Urošev
Vladimir Vučićević
Predrag Vukomanović
Nenad Vulović
Sekretar Kongresa
Aleksandra Buha
Izvršni organizator
Smart Travel
1
Drage koleginice i kolege,
Dragi priljatelji,
Izuzetno je zadovoljstvo, čast ali i privilegija pozvati Vas na VI Kongres farmaceuta Srbije sa
međunarodnim učešćem, u organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, koji će se održati u
Beogradu od 15. do 19. oktobra 2014. godine u hotelu Crowne Plaza.
Tema ovogodišnjeg kongresa Farmacija u službi zdravlja-nauka i praksa ima za cilj da ukaže da
usvajanjem novih znanja i još boljom praksom možemo učiniti značajan korak i dodatno doprineti
zdravlju pacijenata i društva u celini. Imaćemo priliku da se upoznamo sa najnovijim saznanjima iz
različitih oblasti farmacije kroz predavanja istaknutih domaćih i inostranih naučnika.
Vaše učešće na Kongresu bilo kao predavača, organizatora, izlagača, predsedavajućeg sesije,
autora postera ili studenta, će doprineti uspešnosti ovog događaja, a Vama će dati priliku da sretnete
svoje kolege, razmenite svoja znanja i iskustva i uspostavite buduću saradnju.
Pored bogatog i obimnog naučnog i stručnog programa Kongresa, imaćete mogućnosti da uživate u
brojnim društvenim događanjima i čarobnim oktobarskim danima u Beogradu.
Pozivamo Vas da zajedno dođemo do novih znanja i kompetencija, i da donesemo nove odluke a sve
u cilju da povećamo ulogu i značaj naše farmacije!
Želimo Vam dobrodošlicu!
Prof. dr Vesna Matović
Predsednik Naučnog i Organizacionog Odbora
2
Plenarna predavanja
Plenarno predavanje pri svečanom otvaranju Kongresa
New Roles of European Pharmacists – Where We are Now and Where do We Want to Be
Tomorrow?
John Chave (Pharmaceutical Group of EU)
Plenarna predavanja
Application of Chromatographic Data in Medicinal Chemistry, Molecular Pharmacology and
Laboratory Diagnostics
Roman Kaliszan (Medical University of Gdańsk, Poland)
Advances in Pediatric Drug Delivery
Jörg Breitkreutz (Faculty of Pharmacy, Dusseldorf, Germany)
Pharmaceutical Care – Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective
Health System
Martin Henman (Trinity College Dublin, Ireland)
How the Recent Neuroscientific Discoveries Influence the Antidepressant Selection?
Vladimir Maletić (University of South Carolina School of Medicine Columbia, South Carolina and
Psychiatry Duke University Durham, North Carolina, USA)
The Emotional Side of Autoimmune Diseases: a New Venue for Treatment?
Fulvio D’Acquisto (William Harvey Research Institute, London, UK)
Plenarno predavanje pre svečanog zatvaranja
Commitment to Quality Means Commitment to Change! But What are the Values We Want to
Preserve throughout our Career?
Michael John Rouse (Accreditation council of Pharmacy Education, Chicago, Illinois, USA)
3
Sesije kongresa
1. Savremeni pristupi u dizajniranju i razvoju lekova
2. Novi izazovi u analitici lekova
3. Nova saznanja o biljkama i njihovim sastojcima danas - efikasniji biljni lekovi sutra
4. Od biljaka do lekovitih proizvoda
5. Uticaj dizajna formulacije na efekte aktivnih supstanci: oralni i parenteralni farmaceutski oblici
6. Uticaj dizajna formulacije na efekte aktivnih supstanci: dermatološki lekovi i kozmetički
proizvodi
7. Gojaznost kao faktor rizika za kardiovaskularne bolesti
8. Novine u lečenju malignih oboljenja
9. Savremeni pristupi u lečenju psihijatrijskih oboljenja i bola
10. Imunomodulacija: nove ciljne molekule i novi imunomodulatori
11. Hranom do zdravlja
12. Koncept farmaceutske zdravstvene zaštite kao osnov kompetentnosti farmaceuta
13. Farmaceutska zdravstvene zaštita- razvoj, implementacija, istraživanja i potrebe u
obrazovanju
14. Od kvalifikacija do kompetencija farmaceuta
15. Kako od intervencija farmaceuta stići do kvalitetnih farmaceutskih usluga? Nauka i praksa u
službi zdravlja
16. Pravci razvoja savremene bolničke farmacije
17. Aspekti centralizovane pripreme lekova za hemioterapiju u uslovima bolničke apoteke
18. Zagađivači oko nas i u nama
19. Trendovi u edukaciji farmaceuta
20. Regulativa u farmaciji
4
Preliminarni program
Sreda, 15. oktobar 2014.
10:00-18:00
Registracija
učesnika
Predkongresni simpozijum
I
Predkongresni simpozijum
II
Predkongresni
simpozijum III
Predkongresni simpozijum IV
Otvaranje/Pozdravna reč
18:00-19:30
19:30
John Chave, New Roles of European Pharmacists – Where We are Now and Where do We Want to Be Tomorrow?
Koktel dobrodošlice
Četvrtak, 16. oktobar 2014.
09:00-10:00
Martin Henman, Pharmaceutical Care – Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective Health System
10:00-10:30
10:30-13:00
Pauza za kafu
Koncept farmaceutske
zdravstvene zaštite kao
osnov kompetentnosti
farmaceuta
13:00-14:30
14:30-15:30
18:30
Nova saznanja o biljkama i
njihovim sastojcima danas –
efikasniji biljni lekovi sutra
Novine u lečenju malignih oboljenja
Ručak/Posteri/ Satelitski simpozijumi/Panel diskusije
Roman Kaliszan, Application of Chromatographic Data in Medicinal Chemistry, Molecular Pharmacology and Laboratory Diagnostics
15:30-16:00
16:00-18:30
Savremeni pristupi u
dizajniranju i razvoju lekova
Pauza za kafu
Farmaceutska
zdravstvene zaštitarazvoj, implementacija,
istraživanja i potrebe u
obrazovanju
Novi izazovi u analitici
lekova
Imunomodulacija: nove ciljne
molekule i novi imunomodulatori
Gojaznost kao faktor rizika za
kardiovaskularne bolesti
Satelitski simpozijumi/Panel diskusije
5
Petak, 17. oktobar 2014.
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-13:00
Savremeni pristupi u
lečenju psihijatrijskih
oboljenja i bola
13:00-14:30
14:30-15:30
Jörg Breitkreutz, Advances in Pediatric Drug Delivery
15:30-16:00
16:00-18:30
Vladimir Maletić, How the Recent Neuroscientific Discoveries Influence the Antidepressant Selection?
Pauza za kafu
Kako od intervencija
Uticaj dizajna formulacije na efekte
farmaceuta stići do
Pravci razvoja savremene bolničke
aktivnih supstanci: dermatološki
kvalitetnih farmaceutskih
farmacije
lekovi i kozmetički proizvodi
usluga? - Nauka i praksa u
službi zdravlja
Ručak/Posteri/ Satelitski simpozijumi/Panel diskusije
Pauza za kafu
Uticaj dizajna formulacije
na efekte aktivnih
supstanci: oralni i
parenteralni farmaceutski
oblici
18:30
Od kvalifikacija do
kompetencija farmaceuta
Od biljaka do lekovitih proizvoda
Aspekti centralizovane pripreme lekova
za hemioterapiju u uslovima bolničke
apoteke
Satelitski simpozijumi/Panel diskusije
Subota, 18.oktobar 2014.
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-16:00
16:00
20:00
6
Fulvio D’Acquisto, The Emotional Side of Autoimmune Diseases: a New Venue for Treatment?
Pauza za kafu
Hranom do zdravlja
Zagađivači oko nas i u
nama
Regulativa u farmaciji
Trendovi u edukaciji farmaceuta
Ručak/Posteri/ Satelitski simpozijumi/Panel diskusije
Michael John Rouse, Commitment to Quality Means Commitment to Change! But What are the Values We Want to Preserve throughout
our Career?
Okrugli sto
Zatvaranje Kongresa
Koktel
Predkongresni satelitski simpozijumi će biti održani 15. oktobra 2014. godine, pre otvaranja
kongresa i biće posebno akreditovani kod Zdravstvenog saveta. Cena 40 eura.
VAŽNE INFORMACIJE
Mesto održavanja
Hotel Crowne Plaza
Vladimira Popovića 10
11070 Beograd
Vreme održavanja
15.-19.oktobar 2014. godine
Zvanični jezik
Zvanični jezici Kongresa su srpski i engleski jezik. Simultani prevod će biti obezbeđen za plenarna
predavnja.
Broj bodova
Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije.
Prijava
Prijavu možete preuzeti sa www.smart4.co.rs i www.farmacija.org
Popunjenu prijavu dostaviti Izvršnom organizatoru putem faksa ili e-mail-a, najkasnije do
20.09.2014.
Kotizacija
Uplata do 10.avgusta 2014.
Uplata posle 10. avgusta 2014,
Članovi SFUS-a
150 eur
200 eur
Učesnici koji nisu članovi
SFUS-a
Studenti doktorskih i
specijalističkih studija*
Prateće osobe
250 eur
300 eur
50 eur
80 eur
80 eur
100 eur
*mlađi od 35 godina (status se dokumentuje kopijom indeksa ili odgovarajućim uverenjem)
Napomena: uplata se vrši po fakturi u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja
Kotizacija za učesnike obuhvata:
Prisustvo svim sesijama
Prisustvo svečanom otvaranju
Koktel dobrodošlice
Ulazak u izložbeni prostor
Kafa/čaj
Ručak
Kongresnu tašnu sa kongresnim materijalom
Svečano zatvaranje/koktel
Kotizacija za prateće osobe obuhvata:
Prisustvo svečanom otvaranju
Koktel dobrodošlice
Ulazak u izložbeni prostor
Svečano zatvaranje/koktel
7
Prijava sažetaka
1. Sažetke na srpskom i engleskom, treba pisati u programu Word for Windows, upotrebom fonta
Times New Roman, veličine 12.
2. Naslov se piše malim slovima, osim početnog slova (izbegavati skraćenice u naslovu).
3. U novom redu se pišu imena autora i koautora (početno slovo imena i prezime); podvući ime i
prezime autora ili koautora koji će prezentovati rad. Jedna osoba može da prezentuje max. 3 rada.
4. U sledećem redu navesti afilijacije autora i koautora (u slučaju različitih ustanova koristiti oznake
1,2,3, itd. u superskriptu)
5. Tekst sažetka bez naslova, autora i afilijacija, ne može biti duži od 250 reči i treba da sadrži uvod i
cilj rada, metode, rezultate i zaključak (bez formalno navedenih podnaslova u okviru teksta). U tekstu
ne koristiti tabele, grafike i ne navoditi reference.
6. Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora koji će prezentovati rad, njegovu
poštansku adresu, telefon, faks i elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o
prihvatanju rada.
7. Sažetak slati kao prilog e-maila na adresu [email protected], a u tekstu e-maila navesti sesiju u
okviru koje želite da rad bude prezentovan kao usmeno izlaganje ili poster prezentacija.
Rok za prijem sažetaka je 10. jul 2014.
Potvrda o prijemu sažetaka
Obaveštenja o prihvatanju radova biće poslata do 10. septembra 2014. godine. Sažetak koji je
prihvaćen biće štampan u Zborniku radova (samo za registrovane autore).
Tehničke mogućnosti
Sale za predavanja poseduju savremenu tehničku opremu. Prezentacije pripremiti u programu MS
Power Point.
Prezentacija radova
Vreme za plenarna izlaganja: od 30 do 45 minuta.
Vreme za predavanje po pozivu: od 20 do 30 minuta.
Vreme za usmena izlaganja: do 15 minuta.
Maksimalne dimenzije postera: 1m x 1,2 m.
Smeštaj
Za učesnike Kongresa smeštaj je obezbeđen u hotelima: Crowne Plaza, In, Falkersteiner,Tulip i
Park.
Prijavu možete preuzeti sa www.smart4.co.rs
U cilju obezbeđenja odgovarajućeg smeštaja, popunjenu prijavu treba dostaviti Izvršnom
organizatoru putem faksa ili e-mail-a, najkasnije do 20.09.2014.
Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju promena cena smeštaja, promena na monetarnom
tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
Izleti
Za učesnime Kongersa će biti organizovanai izleti 19.10.2014. godine, i to: Sremski Karlovci, Resava
- Manasija, Topola-Aranđelovac, Smederevska Tvrđava. Prijava i uplata za izlete prilikom registracije.
8
Važni datumi
Rok za prijavu sažetaka 10. jul 2014.
Obaveštenje o prihvatanja rada 10.septembar 2014.
Rana kotizacija 10. avgust 2014.
Prijava smeštaja 20. septembar 2014.
Važne adrese
Naučni
odbor,
Organizacioni
odbor,
Sekretarijat Kongresa
Savez faarmaceutskih udruženja Srbije
11 000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25
Telefon: +381 11 2648 385
Faks:
+381 11 2648 385
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.farmacija.org
Izvršni organizator
Smart Travel
Licenca OTP 46/2013
11000 Beograd, Sv. Save 43/I
Telefoni: +381 11 3086694, 3087487
Faks: +381 11 308 6695
e-mail:[email protected]
www.smart4.co.rs
9
VI Serbian Congress of Pharmacy
with international participation
Congress Theme: The Role of Pharmacy in Health Service-Science and Practice
Venue: Belgrade, Hotel Crowne Plaza
th
th
Date: October 15 -19 , 2014
Organizer: Pharmaceutical Association of Serbia
Scientific Committee
Organizing Committee
Vesna Matović, president
Vesna Matović, president
Danica Agbaba
Mirjana Antunović
Ivana Arsić
Jörg Breitkreutz
John Chave
Fulvio D’Acquisto
Nina Dragićević-Ćurić
Martin Henman
Svetlana Ibrić
Mumtaz Iscan
Zorana Jelić-Ivanović
Roman Kaliszan
Nada Kovačević
Dušanka Krajnović
Gordana Leposavić
Anđelija Malenović
Vladimir Maletić
Momir Mikov
Branislava Miljković
Michael John Rouse
Radica Stepanović-Petrović
Slađana Šobajić
10
Slobodan Gigov
Tanja Gluščević
Nebojša Jorgovanović
Branko Leposavić
Bojan Mandić
Slavica Milutinović
Dragutin Rajevac
Aleksandra Dimitrijević-Salom
Dubravka Urošev
Vladimir Vučićević
Predrag Vukomanović
Nenad Vulović
Congress Secretary
Aleksandra Buha
Executive Organizer
Smart Travel
Dear colleagues and friends,
It is a great pleasure, honor and privilege to invite you to the VI Serbian Congress of Pharmacy with
international participation, organized by the Pharmaceutical Association of Serbia, which will take
th
th
place in Belgrade, Hotel Crowne Plaza, from 15 to 19 October 2014.
Under the theme of this Congress The Role of Pharmacy in Health Service-Science and Practice, we
will give all our efforts to foster integration of the latest scientific developments into practical
applications for the improvement of human health. The excellence of the Congress has attracted
prominent scientists from around the world to lecture on diverse topics covering many aspects of
pharmacy.
Your participation in this Congress will make it a unique and successful event. Whether you are a
speaker, a student, a postdoc, an organizer, an exhibitor, a panelist, a session chair, or a poster
presenter, you will have the opportunity to meet and share your knowledge and experience with
colleagues, to network and build future collaborations.
In addition to excellent scientific program, we offer you attractive social program and chance to
experience mild October days and exciting sights and sounds of Belgrade.
Welcome to Belgrade!
Prof. Dr Vesna Matović
President of Scientific and Organizing Committee
11
Plenary Lectures
Opening lecture
New Roles of European Pharmacists – Where We are Now and Where do We Want to Be
Tomorrow?
John Chave (Pharmaceutical Group of EU)
Keynote lectures
Application of Chromatographic Data in Medicinal Chemistry, Molecular Pharmacology and
Laboratory Diagnostics
Roman Kaliszan (Medical University of Gdańsk, Poland)
Advances in Pediatric Drug Delivery
Jörg Breitkreutz (Faculty of Pharmacy, Dusseldorf, Germany)
Pharmaceutical Care – Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective
Health System
Martin Henman (Trinity College Dublin, Ireland)
How the Recent Neuroscientific Discoveries Influence the Antidepressant Selection?
Vladimir Maletić (University of South Carolina School of Medicine Columbia, South Carolina and
Psychiatry Duke University Durham, North Carolina, USA)
The Emotional Side of Autoimmune Diseases: a New Venue for Treatment?
Fulvio D’Acquisto (William Harvey Research Institute, London, UK)
Closing lecture
Commitment to Quality Means Commitment to Change! But What are the Values We Want to
Preserve throughout our Career?
Michael John Rouse (Accreditation council of Pharmacy Education, Chicago, Illinois, USA)
12
Congress Sessions
1. Current Approach to Drug Design and Development
2. New Challenges in Drug Analysis
3. Current Assessment on Plants and their Ingredients for More Efficient Herbal Remedies in
Future
4. From Plants to Medicinal Products
5. Influence of Formulation Design on the Active Substances Effects: Oral and Parenteral
Pharmaceutical Dosage Forms
6. Influence of Formulation Design on the Active Substances Effects: Dermatological Drugs and
Cosmetic Products
7. Obesity as a Risk Factor for Cardiovascular Disease
8. New Treatment Approach for Malignant Diseases
9. New Trends in the Treatment of Psychiatric Disorders and Pain
10. Immunomodulation: New Target Molecules and New Immunomodulators
11. Nutrition for Health
12. Pharmaceutical Care Concept as the Basis for Pharmacists’ Competencies
13. Pharmaceutical Care: development, implementation, research, and educational needs
14. From Qualification to Competences of Pharmacists
15. From Pharmacists Interventions to High Quality Pharmacy Services: Science and Practice for
better Health
16. Development of Contemporary Hospital Pharmacy
17. Aspects of Centralized Preparation of Antineoplastic Agents in Hospital Pharmacy
18. Pollutants in us and our Environment
19. Trends in Education of Pharmacists
20. Regulatory Affairs in Pharmacy
13
Preliminary Programme
th
Wednesday, October 15 2014
10:00-18:00
Registration
Pre-Congress satellite
symposium I
Pre-Congress satellite
symposium II
Pre-Congress satellite
symposium III
Pre-Congress satellite
symposium IV
Opening Ceremony
18:00-19:30
19:30
John Chave, New Roles of European Pharmacists – Where We are Now and Where do We Want to Be Tomorrow?
Welcome Reception
th
Thursday, October 16 2014
09:00-10:00
Martin Henman, Pharmaceutical Care – Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective Health System
10:00-10:30
10:30-13:00
Coffee/tea break
Pharmaceutical Care
Concept as the Basis for
Pharmacists’ Competencies
13:00-14:30
14:30-15:30
18:30
14
Current Assessment on Plants
and their Ingredients for More
Efficient Herbal Remedies in
Future
New Treatment Approach for Malignant
Diseases
Lunch/Poster session/ Satellite symposiums/Panel discussions
Roman Kaliszan, Application of Chromatographic Data in Medicinal Chemistry, Molecular Pharmacology and Laboratory Diagnostics
15:30-16:00
16:00-18:30
Current Approach to Drug
Design and Development
Coffee/tea break
Pharmaceutical Care:
development,
implementation, research,
and educational needs
New Challenges in Drug
Analysis
Immunomodulation: New Target
Molecules and New
Immunomodulators
Satellite symposiums/Panel discussions
Obesity as a Risk Factor for
Cardiovascular Disease
th
Friday, October 17 2014
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-13:00
Vladimir Maletić, How the Recent Neuroscientific Discoveries Influence the Antidepressant Selection?
Coffee/tea break
From Pharmacists
New Trends in the Treatment Interventions to High Quality
of Psychiatric Disorders and Pharmacy Services: Science
and Practice for better
Pain
Health
13:00-14:30
Development of Contemporary Hospital
Pharmacy
Lunch/Poster session/ Satellite symposiums/Panel discussions
14:30-15:30
Jörg Breitkreutz, Advances in Pediatric Drug Delivery
15:30-16:00
16:00-18:30
Influence of Formulation Design
on the Active Substances
Effects: Dermatological Drugs
and Cosmetic Products
Coffee/tea break
Influence of Formulation
Design on the Active
Substances Effects: Oral and
Parenteral Pharmaceutical
Dosage Forms
18:30
From Qualification to
Competences of
Pharmacists
From Plants to Medicinal
Products
Aspects of Centralized Preparation of
Antineoplastic Agents in Hospital
Pharmacy
Satellite symposiums/Panel discussions
th
Saturday, October 18 2014
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-16:00
16:00
20:00
Fulvio D’Acquisto, The Emotional Side of Autoimmune Diseases: a New Venue for Treatment?
Coffee/tea break
Nutrition for Health
Pollutants in us and our
Environment
Trends in Education of
Pharmacists
Regulatory Affairs in Pharmacy
Lunch/Poster session/ Satellite symposiums/Panel discussions
Michael John Rouse, Commitment to Quality Means Commitment to Change! But What are the Values We Want to Preserve throughout
our Career?
Round table discussion
Closing Ceremony
Farewell Party
15
th
Pre-Congress satellite symposiums will be held on October 15 2014, prior to the opening of
the Congress. Symposiums will be additionally accredited and the registration fee will be € 40.
IMPORTANT INFORMATION
Venue
Hotel Crowne Plaza
Vladimira Popovića 10
11070 Beograd
Date
th
th
October 15 -19 , 2014
Language
The official languages of the Congress are Serbian and English. Simultaneous translation will be
obtained for plenary lectures.
Registration process
Please check the website www.smart4.co.rs or www.farmacija.org for the application form. Filled
th
application form should be sent to the Executive organizer via fax or email by September 20 2014.
Registration fees
Before 10 August 2014
After 10 August 2014
SFUS members
€ 150
€ 200
Non members
€ 250
€ 300
Students*
€ 50
€ 80
Accompanying person
€ 80
€ 100
*An applicant for the Student fee must be a full time post-graduate student and should be under the
age of 35 (confirmation of current student status has to be documented)
Note: Payment should be done in RSD.
Registration fee for participants include:
Admission to all sessions
Opening ceremony
Welcome Reception
Entrance to the Exhibitions
Cofee/tea breaks
Lunch
Congress Bag with Congress material
Firewall party
Registration fee for accompanying persons include:
Opening ceremony
Welcome Reception
Entrance to the Exhibition
Firewall party
16
Abstract submission
1. Abstracts in English should be written in MS Word by using Times New Roman, font size 12.
2. Title should be written in title case.
3. Name initials and surnames of the authors should be in the next line with underlined
presenting author. One author can present 3 abstracts max.
4. Authors’ affiliations should be stated in the next line.
5. Maximum acceptable abstract length is 250 words (without title, names of authors and
affiliations), and no graphs, pictures or tables are allowed. Abstracts should include
introduction, materials and methods, results and conclusion without indicating these subtitles.
6. Please provide full name and email address of the presenting author who will receive the
information on abstract acceptance.
7. Abstract should be sent as an attachment to email [email protected] Please indicate the
session of your oral or poster presentation.
The deadline for abstract submission is July 10, 2014.
Abstract acceptance
th
Information on abstract acceptance will be sent to the presenting authors by September 10 2014.
Accepted abstracts will be e- published in Book of abstracts (only for the registered participants).
Technical support
The Congress halls are equipped with modern technical equipment. Presentations should be
prepared in MS Power Point.
Guidelines for presentations
Duration of plenary lectures: 30-45 minutes
Duration of lectures of invited speakers: 20-30 minutes
Duration of oral presentations: up to 15 minutes
Maximum poster size: 1m x 1.2 m
Accommodation
Accommodation has been reserved in a variety of hotels: Crowne Plaza, In, Falkersteiner,Tulip and
Park.
Please check the website www.smart4.co.rs for the application form. Filled application form should be
th
sent to the Executive organizer via fax or email by September 20 2014 due to limited hotel
capacities.
Executive organizer keeps the rights of hotel rates change under specific circumstances.
Excursions
th
Excursions will be organized on October 19 2014 to Sremski Karlovci, Resava - Manasija, TopolaAranđelovac, Smederevska Tvrđava. Application and payment will be done during registration.
17
Important dates
Abstract submission deadline: July 10, 2014.
th
Information on abstract acceptance: September 10 2014
th
Early Registration Deadline: August 10 2014
th
Hotel Reservation Deadline: September 20 2014
Important contacts
Scientific Committee,
Organizing Committee
Savez farmaceutskih udruženja Srbije
11 000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25
Telephone: +381 11 2648 385
Fax:
+381 11 2648 385
E-mail: [email protected]; [email protected]
www.farmacija.org
18
Executive Committee
Smart Travel
License OTP 46/2013
11000 Beograd, Sv. Save 43/I
Telephones: +381 11 3086694, 3087487
Fax: +381 11 308 6695
E-mail:[email protected]
www.smart4.co.rs
Download

program kongresa