IZVJEŠTAJ O RADU PREDSTAVNICE CENTRA
ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA
(CRNVO) U KOMISIJI ZA SARADNJU SA
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (NVO) I
RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE
NVO U GLAVNOM GRADU-PODGORICI
Podgorica, mart 2014.
I UVOD
Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava za projekte nevladinih
organizacija Glavnog grada-Podgorice formirana je Rjesenjem Gradonacelnika Glavnog gradaPodgorice o obrazovanju Komisije od 16. decembra 2011.godine.
U 2012.godini clanovi/ice Komisije bili/e su: Snezana Mijuskovic (predsjednica Komisije), Žana
Filipovic i Evica Maras (predstavnice Glavnog grada- Podgorice), Dr Marko Camaj i Dr Sonja TomovicSundic (predstavnici strucnih i naucnih radnika/ca), Milisav Korac i Marina Vukovic (predstavnici
NVO). Sekretarka Komisije bila je Aleksandra Mugosa.
U 2013.godini doslo je do promjene određenog broja clanova/ica Komisije pa je Komisija funkcionisala
u sljedecem sastavu: Snezana Mijuskovic (predsjednica Komisije), Hamdo Kocan i Dragana Dmitrovic
(predstavnici Glavnog grada), Dr Marko Camaj i Dubravka Drakic (predstavnici strucnih i naucnih
radnika/ca), Milisav Korac i Marina Vukovic (predstavnici NVO). Sekretarka Komisije bila je Aleksandra
Mugosa.
Izvjestaj o radu ima za cilj da obezbijedi kljucne informacije o dosadasnjem radu Komisije svim
zainteresovanim subjektima, ali i da pruzi uvid u moja nastojanja da rad Komisije bude u potpunosti
utemeljen na postovanju propisa, principima objektivnosti, odgovornosti i javnosti. Izvjestaj sadrzi i
preporuke za unaprjeđenje rada Komisije u narednom periodu.
Takođe, Izvjestaj je pripremljen i sa namjerom da pomogne novim predstavnicima/ama Komisije da se
upoznaju sa dosadasnjim procesom rada Komisije, ali i da nastave sa uspostavljenim dobrim praksama
u perspektivi. Naime, konstituisanje Komisije planirano je za 7.mart 2014.godine.
Marina Vuković, predstavnica CRNVO u Komisiji
II OPŠTA OCJENA RADA KOMISIJE
Opšti utisak je da kvalitet rada Komisije dominantno zavisi od sastava Komisije. I dok je rad Komisije u
2012.godini dominantno karakterisalo nepostovanje odredbi kljucnih dokumenata koji uređuju proces i
nacin rada Komisije, primjetni su pomaci u radu donekle izmijenjenog sastava Komisije u 2013.godini.
Ipak, potrebno je uloziti dodatne napore kako bi se određeni dobri modeli u radu Komisije uspostavljeni
u 2013.godini, u prvom redu pracenje realizacije odobrenih projekata, ustalili kao praksa u radu
Komisije.
Žnanje najveceg broja clanova/ica Komisije o metodologiji pisanja predloga projekata i pracenja njihove
realizacije nije bilo na zadovoljavajucem nivou te bi u tom smislu organizovanje obuke na ove teme za
sve clanove/ice Komisije na samom pocetku njihovog rada bilo potrebno u cilju obezbijeđivanja potpune
objektivnosti procesa ocjenjivanja i punog profesionalizma u radu, u skladu sa definisanim zadacima
Komisije.
Uloga Skupštine Glavnog grada-Podgorice u praćenju rada Komisije i realizacije odobrenih projekata u
protekle tri godine bila je zanemarljiva. Naime, dok Izvjestaj o realizaciji sredstava budzeta Glavnog
grada- Podgorice opredijeljenih za nevladine organizacije u 2011.godini nije bio u Programu rada
Skupstine za 2012.godinu, Izvjestaj o realizaciji sredstava budzeta za 2012.godinu nasao je svoje mjesto
u Programu rada Skupstine tek nakon moje inicijative upucene Gradonacelniku Glavnog gradaPodgorice i predsjedniku Skupstine Glavnog grada-Podgorice, a potom i predloga Gradonacelnika
upucenog Skupstini. Posebno zabrinjava cinjenica da Izvjestaj o realizaciji sredstava budzeta Glavnog
grada- Podgorice za 2013.godinu nije nasao svoje mjesto u Programu rada Skupstine Glavnog gradaPodgorice za 2014.godinu.
III KLJUČNI PROBLEMI U RADU KOMISIJE U 2012. I 2013.GODINI
Prvu godinu rada Komisije karakterisalo je nepostovanje odredbi Odluke o kriterijumima, nacinu i
postupku raspodjele sredstava za projekte nevladinih organizacija i Poslovnika o radu Komisije koje se
ogledalo u: neredovnom dostavljanju zapisnika sa sjednica Komisije, ocjenjivanju projekata na nacin koji
nije predviđen prethodno pomenutim propisima, odsustvu pracenja primjene odobrenih projekata, kao
i neukljucivanju clanova/ica Komisije u izradu Izvjestaja o realizaciji sredstava budzeta Glavnog grada
opredijeljenih za nevladine organizacije u 2012.godini.
Uprkos izvjesnim pomacima o kojima ce biti rijeci u narednom poglavlju, vazno je napomenuti da je
postojao znacajan prostor za intenzivniju razmjenu informacija među clanovima/icama Komisije u
2013.godini. Primjera radi, clanovi/ice Komisije koji su bili ukljuceni u proces pracenja primjene
odobrenih projekata zakljucno sa 5.03.2014. nijesu dostavili informacije o rezultatima svojih posjeta
ostalim clanovima/icama Komisije.
Takođe, proces pisanja Izvjestaja o realizaciji sredstava budzeta Glavnog grada- Podgorice za
2014.godinu jos uvijek nije zapoceo (zakljucno sa 5.03.2014.), iako je na poslednjoj sjednici Komisije
odrzanoj 28.11.2013. dogovoreno da u proces njegove izrade budu ukljuceni svi/e clanovi/ice Komisije i
da se njegov sadrzaj unaprijedi na temelju saznanja dobijenih tokom monitoring posjeta. Žakljucno sa
5.martom 2014.godine nijesam dobila odgovor na pitanje kada ce poceti proces izrade Izvjestaja imajuci
u vidu obavezu Komisije da dostavi Izvjestaj Skupstini Glavnog grada- Podgorice u prvom kvartalu 2014.
Ipak, činjenica da Izvještaj nije našao svoje mjesto u Programu rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za
2014.godinu dovodi u pitanje svrsishodnost nastojanja da Izvještaj bude pripremljen na način da odražava
jasnu sliku o ostvarenim rezultatima odobrenih projekata. Sa druge strane, višegodišnji kontinuitet u ovoj
lošoj praksi ostavlja prostor za opravdanu sumnju da ni Gradonačelnik, ni sami odbornici, ali ni nadležni
organi uprave ne smatraju odredbe lokalnih Odluka obavezujućim kada je u pitanju priprema/dobijanje
potpune informacije o procesu realizacije sredstava budžeta opredijeljenih za projekte nevladinih
organizacija.
IV OSTVARENI POMACI U RADU KOMISIJE U 2013.U ODNOSU NA
2012.
O određenim pomacima u radu Komisije moze se govoriti tek u 2013.godini. Rad izmijenjenog sastava
Komisije karakterisalo je ocjenjivanje projekata u skladu sa procedurom definisanom Odlukom. Takođe,
povecan je stepen transparentnosti rada Komisije putem organizovanja press konferencije na kojoj se
govorilo o odobrenim projektima. Uspostavljene su polazne osnove za sprovođenje procesa praćenja
realizacije odobrenih projekata, a clan Komisije iz reda predstavnika Glavnog grada- Podgorice dao je
predlog da se sprovede analiza efekata odobrenih projekata na polozaj ciljnih grupa po zavrsetku
njihove realizacije.
V PREGLED PREDLOGA/INICIJATIVA PREDSTAVNICE CRNVO ZA
UNAPRJEĐENJE RADA KOMISIJE U 2012.GODINI
1.Korišćenje rodno senzitivnog jezika u dokumentima Komisije
Na prvoj sjednici Komisije odrzanoj 23.marta 2012.godine zatrazila sam da svi interni i eksterni
dokumenti (Javni poziv za dostavljanje projekata, Odluka o raspodjeli sredstava, Izvjestaj o realizaciji
sredstava budzeta Glavnog grada- Podgorice i sl.) koje priprema Komisija budu pisani rodno senzitivnim
jezikom. Predlog je usvojen od strane svih clanova/ica Komisije.
2. Ocjena projekata u skladu sa eliminatornim i pozitivnim kriterijumima definisanim Odlukom
Uprkos zalaganjima da svi pristigli projekti (ukupno 84) budu ocijenjeni u skladu sa eliminatornim i
pozitivnim kriterijumima definisanim cl.18 Odluke o kriterijumima, nacinu i postupku raspodjele
sredstava nevladinim organizacijama i na propisanom Obrascu za ocjenjivanje projekata, jedina sam
članica Komisije koja je dostavila evaluacione liste za svaki projekat pojedinačno u skladu sa ovim
kriterijumima i na utvrđenom obrascu. Iz ovog razloga, jedina sam članica Komisije koja je glasala protiv
Odluke o raspodjeli sredstava za projekte NVO za 2012.godinu.
3. Objavljivanje odobrenih projekata na web sajtu Glavnog grada- Podgorice
U cilju obezbijeđivanja dostupnosti informacija o odobrenim projektima najsiroj javnosti, ukazala sam
na vaznost objavljivanja odobrenih projekata na web sajtu Glavnog grada-Podgorice. Ipak, nije postojalo
interesovanje od strane ostalih clanova/ica Komisije za dalju diskusiju o ovoj mogucnosti.
4.Organizovanje press konferencije u cilju predstavljanja odobrenih projekata
Uprkos insistiranju da bude odrzana press konferencija na kojoj ce biti predstavljen dosadasnji nacin
rada Komisije i odobreni projekti kao i obecanju predjednice Komisije da ce, iako to do sada nije bila
praksa, predlog biti uzet u razmatranje, nije doslo do organizovanja konferencije.
5.Pismo podrške Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore
CRNVO je uputio pismo podrske Udruzenju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) 27.jula
2012.godine a povodom pokretanja upravnog spora protiv Komisije, jos jednom ukazujuci na
ocjenjivanje projekata koje nije bilo u skladu sa Odlukom i neefikasan rad Komisije u prethodnom
periodu. Nedobijanje odgovora na zahtjev za slobodan pristup informacijama u kojem su, između
ostalog, trazili obrazlozenje Odluke kao i evaluacione liste svakog pojedinacnog clana/ice Komisije za
projekat Udruzenja i 10 odobrenih projekata, neprofesionalan rad Komisije i posebno cutanje
administracije bili su neki od kljucnih razloga za ovakvu odluku UMHCG. Ža vise detalja pogledati http://
umhcg.com/pokrenut-upravni-spor-zbog-cutanja-administracije/.
Prema raspolozivim informacijama, Upravni sud jos uvijek nije donio presudu. Na prvoj sjednici
Komisije u 2013.godini odrzanoj 3.aprila zatrazila sam pojasnjenje o razlozima zbog kojih je UMHCG
ostao uskracen za trazene informacije, ali nijesam dobila odgovor.
6.Zahtjevi za sazivanje vanrednih sjednica Komisije
Tokom svog rada u Komisiji u 2012.godini, uputila sam ukupno tri zahtjeva za sazivanje vanrednih
sjednica Komisije.
Prvi zahtjev dostavljen je 14.06.2012., sa kljucnom tackom dnevnog reda- Odlucivanje o predlozenoj
ideji organizovanja press konferencije u cilju predstavljanja procesa rada Komisije i odobrenih
projekata.
Drugi zahtjev dostavljen je 2.11.2012., sa kljucnim tackama dnevnog reda- Dogovor oko nacina praćenja
realizacije odobrenih projekata i Raspisivanje drugog poziva za raspodjelu sredstava za projekte
nevladinim organizacijama.
Treći zahtjev dostavljen je 26.02.2013., sa kljucnim tackama dnevnog reda- Razmatranje pristiglih
programskih i finansijskih izvještaja NVO, Priprema Izvještaja o realizaciji sredstava opredijeljenih za
nevladine organizacije i Raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladinih
organizacijama za 2013.godinu
Ni na jedan zahtjev nijesam dobila odgovor. Shodno cl.6 stav 3 Poslovnika o radu Komisije, predsjednik/
ca Komisije duzan/na da sjednicu sazove u roku od 48h od dana podnosenja zahtjeva, ukoliko zahtjev
smatra opravdanim.
Nedovoljno jasno obrazlozenje za nesazivanje tri sjednice Komisije dobila sam na sastanku Komisije
odrzanom 3.4.2013. po kojem je „za zakazivanje sjednice prvenstveno bilo neophodno imenovati nove
clanove, imajuci u vidu da su tri clana iz prethodnog saziva, iz objektivnih razloga, zamijenjena novim.“
7. Dopis Gradonačelniku Glavnog grada-Podgorice, Miomiru Mugoši
Žbog nezadovoljstva dosadasnjim nacinom rada Komisije, u aprilu 2013.godine uputila sam dopis g-dinu
Mugosi u kojem sam ukazala na kljucne probleme u radu Komisije i ignorantski odnos prema mojim
predlozima za unaprjeđenje rada Komisije, te zatrazila njegovu hitnu reakciju. Na dostavljeni dopis
nijesam dobila odgovor.
8. Dopis predsjedniku Skupštine Glavnog grada, Slobodanu Stojanoviću
Imajuci u vidu cinjenicu da Izvjestaj o realizaciji sredstava budzeta Glavnog grada-Podgorice
opredijeljenih za NVO za 2012.godinu nije nasao mjesto u Programu rada Skupstine Glavnog gradaPodgorice za 2013. uputila sam dopis predsjedniku Skupstine Glavnog grada- Podgorice i zatrazila
preduzimanje svih mjera koje su u njegovoj nadleznosti kako bi Izvjestaj bio pripremljen od strane
clanova/ica Komisije i bio dostavljen Skupstini u najkracem mogucem roku. Na dostavljeni dopis
nijesam dobila odgovor.
Žahtjev da predlozi stavljanje ovog Izvjestaja na dnevni red Skupstine Glavnog grada- Podgorice uputila
sam i g-dinu Mugosi u prethodno pomenutom dopisu. Prema informacijama dobijenim od strane
predsjednice Komisije, izvjestaj se nasao na dnevnom redu Skupstine Glavnog grada na predlog
Gradonacelnika.
VI PREGLED PREDLOGA/INICIJATIVA PREDSTAVNICE
CRNVO ZA UNAPRJEĐENJE RADA KOMISIJE U
2013.GODINI
1. Ocjenjivanje projekata u skladu sa eliminatornim i pozitivnim kriterijumima definisanim
Odlukom
Nakon predloga predsjednice Komisije da se proces ocjenjivanja projekata sprovede na isti nacin kao i
tokom proslogodisnje raspodjele zbog velikog broja pristiglih projekata i mog protivljenja, odluceno je
da projekti budu ocijenjeni u skladu sa eliminatornim i pozitivnim kriterijumima definisanim Odlukom i
na propisanom obrascu. U tom smislu, u potpunosti je ispostovana procedura ocjenjivanja definisana
cl.18 Odluke. Takođe, na web sajtu Glavnog grada- Podgorice objavljen je i poziv zainteresovanim NVO
da ostvare uvid u bodovne liste svih clanova/ica Komisije u roku od 15 dana od dana objavljivanja
Odluke. Prema dostupnim informacijama, samo dvije organizacije od ukupno 53 ciji su projekti bili
predmet ocjenjivanja zatrazile su objasnjenje razloga zbog kojih je njihov projekat odbijen. Sekretarki
Komisije sam dostavila evaluacione liste za ova dva projekta, buduci da sam jedina clanica Komisije koja
je smatrala da ova dva projekta ne treba da budu eliminisana, imajuci u vidu definisane eliminatorne
kriterijume.
2.Organizovanje press konferencije u cilju predstavljanja odobrenih projekata
U prostorijama Glavnog grada- Podgorice organizovana je press konferencija u cilju predstavljanja
odobrenih projekata i potpisivanja ugovora sa 12 NVO. Press konferenciji su, osim određenog broja
clanova/ica Komisije, prisustvovali i dobitnici grantova.
3. Praćenje realizacije odobrenih projekata
Buduci da je pracenje primjene odobrenih projekata jedna od obaveza Komisije shodno Odluci i
Poslovniku o radu, pripremila sam plan praćenja realizacije svih 12 odobrenih projekata. Predlog plana
monitoringa poslat je na izjasnjavanje clanovima/icama Komisije 5.07.2013., a usvojen je jednoglasno
na sjednici Komisije koja je odrzana na moj zahtjev 28.11.2013. Ipak, vazno je napomenuti da je zbog
znacajnog kasnjenja u usvajanju plana monitoringa, cinjenici da je određeni broj projekata bio vec
realizovan te da je Komisiji isticao mandat u decembru 2013, broj predviđenih posjeta organizacijama i
razgovora sa ciljnim grupama u predlozenom planu monitoringa sveden na po jednu posjetu svakoj
organizaciji koja je dobila sredstva.
Spremnost da ucestvuju u ovom procesu na sastanku su izrazili i sledeci clanovi/ice Komisije: g-din
Hamdo Kocan, g-đa Dubravka Drakic, g-đa Snezana Mijuskovic i g-đa Dragana Dmitrovic.
4. Izrada izvještaja sa monitoring posjeta
U cilju informisanja ostalih clanova/ica Komisije o rezultatima pracenja realizacije projekata, pripremila
sam Izvještaje sa monitoring posjeta NVO Korak po korak (projekat „Produženi stručni postupak“) i NVO
Punkt (projekat „Slike početka“). Izvjestaji su proslijeđeni/e svim clanovima/icama Komisije kao i
predstavnicima NVO Korak po korak i NVO Punkt koji su izrazili punu saglasnost sa sadrzajem izvjestaja.
Žakljucno sa 5.martom 2014. godine nijesam dobila izvjestaje ostalih clanova/ica Komisije sa odrzanih
monitoring posjeta, iako sam u dva navrata uputila e-mail sa molbom da mi se dostave na uvid u cilju
informisanja o identifikovanom stanju i ostvarenim projektnim rezultatima.
5. Izrada obrazaca za programsko i finansijsko izvještavanje
U cilju obezbijeđivanja uniformnog pristupa programskom i finansijskom izvjestavanju i jednostavnijeg
pracenja realizacije projekata, pripremila sam Obrazac za programsko izvještavanje i Obrazac za
finansijsko izvještavanje. Žakljucno sa 5.martom 2014.godine nijesam dobila odgovor na pitanje da li su
ovi obrasci dostavljeni svim organizacijama za potrebe ispunjavanja obaveze izvjestavanja, u skladu sa
cl.23 Odluke.
6. Unaprjeđenje sadržaja Izvještaja o realizaciji sredstava budžeta Glavnog gradaPodgorice
S obzirom da je zadatak Komisije da u prvom kvartalu naredne godine pripremi Izvjestaj o realizaciji
sredstava budzeta Glavnog grada-Podgorice za prethodnu godinu, na sastanku odrzanom ovim
povodom na moju inicijativu (28.11.2013.) naglasila sam neophodnost unaprjeđenja njegovog sadrzaja
na bazi informacija dobijenih prilikom monitoring posjeta i sadrzanih u programskim i finansijskim
izvjestajima organizacija i zatrazila da svi/e clanovi/ice Komisije budu ukljuceni u proces njegove
pripreme. Naime, Izvjestaj za 2012.godinu sadrzao je iskljucivo tehnicke informacije o procesu
organizovanja rada Komisije, broju pristiglih i odobrenih projekata, kao i generalne informacije o
njihovim planiranim ciljevima i aktivnostima. U proces izrade ovog Izvjestaja nijesu bili ukljuceni/e
clanovi/ice Komisije.
Budući da Izvještaj o realizaciji sredstava Glavnog grada- Podgorice nije našao mjesto u Programu rada
Skupštine Glavnog grada za 2014.godinu, CRNVO će uputiti inicijativu Gradonačelniku Glavnog gradaPodgorice da predloži njegovo uključivanje u Program rada. Tokom prvog i poslednjeg sastanka Komisije
u 2013.godini skrenula sam pažnju na to da se ne smije ponoviti isti scenario kao prethodnih godina.
7. Podrška predlogu analize efekata odobrenih projekata
Podrzala sam predlog g-dina Hamda Kocana da po zavrsetku odobrenih projekata bude urađena
analiza efekata realizovanih projekata na unaprjeđenje položaja ciljnih grupa i izrazila spremnost da
aktivno ucestvujem u njenoj pripremi.
VII PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE RADA KOMISIJE
Preporuke imaju za cilj da ponude rjesenja za unaprjeđenje rada Komisije i najveci broj njih upucen je
buducem novom sastavu Komisije. Uvid u preporuke od znacaja je i za Gradonacelnika Glavnog gradaPodgorice, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i odbornike/ce u Skupstini Glavnog grada- Podgorice.
Vazno je napomenuti da preporukama nijesu obuhvaceni predlozi za unaprjeđenje sadrzaja nacrta nove
Odluke o finansiranju projekata NVO cije je usvajanje planirano za I kvartal 2014.godine, buduci da je
CRNVO aktivno ucestvovao u njihovom koncipiranju u okviru lokalnog odbora Koalicije NVO „Saradnjom
do cilja“. Komentari i predlozi su dostavljeni Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog gradaPodgorice, a dostupni su i na web sajtu Koalicije www.saradnjomdocilja.org .
INTERNO FUNKCIONISANJE KOMISIJE



Svim dobitnicima grantova proslijediti kontakt podatke svih clanova/ica Komisije kako bi se otvorio
prostor za redovnu komunikaciju o svim pitanjima od znacaja za uspjesnu realizaciju projekata;
Blagovremeno proslijeđivati clanovima/icama Komisije sve informacije o aktivnostima dobitnika
grantova otvorenog tipa koje pruzaju mogucnost njihovog prisustva;
Blagovremeno proslijeđivati clanovima/icama Komisije sve pristigle programske i finansijske
izvjestaje o realizaciji odobrenih projekata. Organizovati sastanke na kojima ce biti analizirani
pristigli izvjestaji i biti dogovoreno trazenje dodatnih informacija od dobitnika grantova, ukoliko se
procijeni neophodnim.
PROCES OCJENJIVANJA PROJEKATA

Revidirati postojeci Formular za prijavljivanje projekata kako bi isti bio sto precizniji i jasniji u
pojedinim segmentima;
TRANSPARENTNOST I ODGOVORNOST KOMISIJE

Obezbijediti kontinuitet u organizovanju press konferencija u cilju detaljnijeg predstavljanja rada
Komisije i odobrenih projekata po objavljivanju Odluke o raspodjeli sredstava za projekte NVO
JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA/ICA KOMISIJE

Organizovati obuke za predstavnike/ce Komisije na sljedece teme: pisanje predloga projekata,
pracenje i ocjenjivanje uspjesnosti realizacije odobrenih projekata kao i finansijska revizija
odobrenih projekata
PRAĆENJE REALIZACIJE ODOBRENIH PROJEKATA OD STRANE KOMISIJE



Pripremiti interni plan pracenja realizacije projekata koji ce sadrzati, za svaki projekat pojedinacno,
sljedece informacije: naziv organizacije i kratak opis projekta, metode pracenja i ocjenjivanja, rokove
za sprovođenje ovog procesa i imena clanova/ica Komisije zaduzenih za pracenje i izvjestavanje.
Plan monitoringa objaviti na web sajtu Glavnog grada- Podgorice. U proces pracenja realizacije
projekata ukljuciti sve clanove/ice Komisije.
Pripremiti Obrazac za izvjestavanje clanova/ica Komisije o rezultatima pracenja odobrenih
projekata
Proslijediti dobitnicima grantova uniformne obrasce za programsko i finansijsko izvjestavanje
EKSTERNO OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE ODOBRENIH PROJEKATA



Angazovati eksterne evaluatore/ke za procjenu uspjesnosti realizacije određenog broja odobrenih
projekata
Angazovati eksterne revizore za procjenu namjenskog trosenja sredstava za potrebe realizacije
određenog broja odobrenih projekata
Sprovoditi analize efekata odobrenih projekata na poboljsanje polozaja ciljnih grupa
IZVJEŠTAVANJE O RADU KOMISIJE i REALIZACIJI SREDSTAVA

Izvjestaj o realizaciji budzeta Glavnog grada- Podgorice treba da sadrzi informacije o procesu rada
Komisije, ali i detalje o svakom pojedinacnom odobrenom projektu, ostvarenim rezultatima,
eventualnim problemima u realizaciji kao i finansijske izvjestaje. Prilikom koncipiranja Izvjestaja
potrebno je koristiti nalaze iz procesa pracenja odobrenih projekata. Neophodno je obezbijediti
ukljucenost svih clanova/ica Komisije u proces izrade Izvjestaja i obezbijediti dostupnost Izvjestaja
na web sajtovima Glavnog grada- Podgorice i Skupstine Glavnog grada- Podgorice.

Obezbijediti da Izvjestaji o realizaciji sredstava budzeta Glavnog grada- Podgorice nađu svoje mjesto
u Programu rada Skupstine Glavnog grada- Podgorice tokom narednih godina, posebno imajuci u
vidu dosadasnju losu praksu.
Download

Izvjestaj o radu.pdf - CRNVO Centar za razvoj nevladinih organizacija