GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ - TEST
1-Aşağıdakilerden hangisi madenden yapılmamıştır?
I-Galileo
II-Kopernik
A-Bakır tencere
B-Altın bilezik
III- Macellan
IV-Biruni
C-Gümüş bardak
D-Toprak tencere
7-Yukarıdaki numaralarda yer alan insanlardan
hangisi gök bilimcisi değildir?
2-Rüzgar, yağmur, kar gibi olaylar hangi katmanda
A-I
B-II
C-III
D-IV
gerçekleşir?
A-Hava küre
B-Taş küre
1-Magmadan oluşur
C-Su küre
D-Ateş küre
2-Dünyanın dörtte üçünü oluşturur
3-Canlıların ve bitkilerin yaşam alanıdır
3-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek
için alınabilecek önlemlerden biri değildir?
A-Evlerde ve işyerlerinde oluşan atıkları geri
dönüşüm kutularına atmak
B-Fabrika bacalarına filtre takmak
C-Tarım alanlarını sık sık ilaçlamak
D-Isınmak için kömür yerine doğalgaz kullanmak
I-Asit yağmurları
II-Küresel ısınma
III-Deri ve solunum yolu hastalıkları
4-Hava kirliliği sonucunda yukarıdakilerden hangileri
meydana gelebilir?
A-Sadece I
B-Sadece III
C-I ve III
D-I-II-III
4-İçerisinde ozon tabakası bulunur
8-Yukarıda özellikleri verilen katmanlar sırasıyla
hangi seçenekte verilmiştir?
A-Su küre – Hava küre – Taş küre – Ateş küre
B- Taş küre – Hava küre – Su küre – Ateş küre
C- Ateş küre – Su küre – Taş küre – Hava küre
D- Ağır küre – Hava küre – Ateş küre – Su küre
9-Güneşin etrafında dönen birçok gök cismi vardır.
Bu gök cisimlerinin hangisinde yaşayabilmek için
oksijen tüpü kullanmak gerekemez?
A-Ay
B-Mars
C-Dünya
D-Venüs
10-Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Taş – Kum - Kaya - Çakıl
A-Hareket etmez
B-Şekli yuvarlaktır
C-Merkezi Çekirdektir
D-Katmanları vardır
5-Yukarıdaki maddelerin büyükten küçüğe doğru
sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
11-Depremlerin meydana geldiği katman
A-kum – çakıl- kaya –taş
aşağıdakilerden hangisidir?
B-kaya – taş – kum –çakıl
A-Ağır küre
B-Taş küre
C- çakıl – kaya – taş –kum
C-Hava küre
D-Ozon tabakası
D-kaya- taş –çakıl –kum
12-‘’Sularla çevrilmiş büyük kara parçalarına
6-İzmir’den harekete geçen bir uçak sürekli ve hiç
………………… denir. Bunların arasında bulunan birbirine
sapmadan doğu yönünde ilerlemiştir.
bağlı büyük su kütlelerine ……………… denir.’’
Bu uçak bir süre sonra yine İzmir’e gelmiştir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
Buna göre bu durumun sebebi hangisi olabilir?
A-Dünyanın kendi etrafında dönmesi
B-Dünyanın şeklinin yuvarlak olması
C-Dünyanın Güneş etrafında dönmesi
D-Dünyanın katmanların olması
A-Göl – Okyanus
B-Dağ – Deniz
C-Kıta – Okyanus
D-Kıta – Akarsu
13-Yanardağlardan çıkan lavlar hangi küreden
gelir?
A-Hava
B-Su
C-Taş
D-Ateş
www.kemalhoca.net
GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ - TEST
14-Dünyayı oluşturan katmanların içten dışa
22-Dünyayı bir şeftaliye benzetirsek şeftalinin
sıralanması hangisinde verilmiştir?
çekirdeği hangi küreyi temsil eder?
A-Ağır – Hava – Ateş – Su – Taş
A-Hava Küre
B-Ağır Küre
B-Çekirdek – Magma – Taş – Su –Hava
C-Ateş Küre
D-Taş Küre
C-Magma – Ağır – Su – Hava – Taş
D-Ağır – Ateş –Taş – Hava –Su
23-Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın
gözlemlenemeyen katmanlarından birine aittir?
15-Gök cisimlerini incelemek için hangi aracı
A-Gaz karışımından meydana gelir
kullanmalıyız?
B-Hayat kaynağımız olan suyun bulunduğu yerdir
A-Mikroskop
B-Dürbün
C-Toprak ve kayaçlardan oluşur
C-Fotoğraf Makinesi
D-Teleskop
D-En ağır ve en sıcak katmandır
16-Yağmurlu günlerde solucanlar toprağın yüzeyine
24-Aşağıdaki madenlerden hangisi diğerlerinden
çıkarlar. Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
daha değerlidir?
A-Solucanlar toprak üstünde avlanırlar
A-Bakır
B-Elmas
C-Altın
D-Gümüş
B-Yağmur suları topraktaki hava boşluklarını
doldurduğundan hava almak için çıkarlar
25-Dünyaya uzaydan bakan bir astronot aşağıdaki
C-Yiyecek aramak için çıkarlar
katmanlardan hangisini göremez?
D-Yağmur suları toprak altını soğuttuğu için yüzeye
A-Hava
B-Su
C-Ateş
D-Taş
ısınmak için çıkarlar
26-Kayaçların toprak haline gelmesinde
17-Dünyamızın tamamı sularla kaplı olsaydı uzaydan
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
çekilen Dünya resimleri nasıl görünürdü?
A-Yağmurların
B-Ay tutulmasının
A-Tamamı kahverengi görünürdü.
C-Rüzgarların
D-Sıcaklık farklarının
B-Tamamı siyah renk gözükürdü.
C-Dünyamızın tüm yüzeyi yeşil renkte olurdu.
27-Dünyanın yapısı ile ilgili araştırmalar yapan
D-Dünyamızın yüzeyi mavi renk olurdu
meslek hangisidir?
18-Aşağıdakilerden hangisinin şekli Dünyamızın
A-Öğretmen
B-Jeolog
C-Astronot
D-Terzi
şekline benzemez?
A-Patlıcan
B-Karpuz
C-Portakal
D-Elma
28-Aşağıdakilerden hangisi Çekirdeğin
özelliklerinden değildir?
19-Dünya katmanlarının hangisinde yaşam olmaz?
A-Dünyanın merkezinde bulunur
A-Hava
B-En sıcak katmandır
B-Su
C-Ateş
D-Taş
C-En ince katmandır
20-Aşağıdaki araçlardan hangisi hava kirliliğine
D-İçerisinde demir ve nikel bulunur
sebep olur?
A-At arabası
B-Kamyon
29-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre
C-Bisiklet
D-Fayton
incedir?
A-Taş küre
B-Hava küre
C-Ağır Küre D-Su küre
21-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A-Atmosfer –Su küre
B-Magma –Ateş küre
30-Hava küre içinde hangisi bulunmaz?
C-Ağır Küre –Çekirdek
D-Taş küre –Yer Kabuğu
A-Dolunay
B-Oksijen
C-Bulut
D-Su buharı
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net