GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ - TEKRARLAYALIM UNUTMAYALIM
1-
Dünya yüzeyinde insanların görebildiği alan çok küçük olduğu için Dünyanın her yerini
gördüğümüz yerler gibi düz zannederiz.
Eski dönemlerde insanlar Dünyayı düz bir tepsi gibi düşünmüşler, tepsinin ortasında
2-
karaların yani dağların, tarlaların, evlerin olduğunu ve tepsinin kenarlarının ise
denizlerle çevrili olduğuna inanmışlardır.
3456789101112-
Pisagor Dünya’nın yuvarlak olabileceğini söyleyen ilk insandır.
Kristof Kolomp, Dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmeyi düşündü ve çıktığı yolculuk
sonucu Amerika kıtasını keşfetti.
Portekizli denizci ve kaşif Magellan sürekli doğu yönüne giderek Dünya turu yapmıştır
ve Dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu ispatlanmıştır.
Yaptığı hesaplamalar sonucunda Dünya’nın şeklinin küresel olabileceğini söyleyen Türk
bilim adamı Biruni’dir.
Kopernik ve Galile gök cisimlerini araştıran ve Dünyanın şeklinin yuvarlak olabileceğini
söyleyen bilim adamlarıdır.
İlk teleskop 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey tarafından icat edildi.
Uzay biliminde kullanılabilecek ilk teleskop 1609 yılında Galileo tarafından icat edildi
Dünyamızın alttan ve üstten basık, ortasından şişkin küre şekline Geoit deriz.
Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin en kesin ve en net ispatı uydulardan çekilen
resimlerdir.
Bir uçağın kalktığı yerden sürekli aynı yöne doğru giderse Dünyayı bir tur dolaşır ve
kalktığı yere tekrar gelir. Bu olay Dünyanın şeklinin küre olduğunu gösterir.
Uzaktan gelen bir geminin önce direkleri görünür.
Bu Dünyanın şeklinin küre olduğunu gösterir.
13-
Dünyamızın gözlemlenebilir üç katmanı vardır:1-Hava Küre 2- Su Küre 3-Taş Küre
14-
Dünyanın gözlemlenemeyen iki katmanı vardır:1-Ateş küre 2- Ağır küre ( Çekirdek )
Hava kürenin özelikleri:
1- Hava küre Dünyamızı çepeçevre saran gaz katmanıdır.
2-Hava küreye atmosfer deriz.
15-
3- Hava kürede: toz, su buharı, oksijen, azot vb. gazlar vardır.
4-Hava olayları hava kürede gerçekleşir
5-Hava kürenin üst kısmında Ozon Tabakası vardır.
6- hava küre kara ve denizlerden itibaren başlar ve atmosferin bittiği yerde biter.
16-
Ozon tabakası Güneşten gelen zararlı ışıkların Dünyaya gelmesini ve insanlara zarar
vermesini engeller.
Su kürenin özellikleri:
1- Dünyamız üzerindeki okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları su
17-
küreyi oluşturur.
2- Dünyamızın uzaydan çekilmiş resimlerindeki mavi yerler su küredir.
3- Dünyamızın yüzde yetmiş beşi sudur yani dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır
GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ - TEKRARLAYALIM UNUTMAYALIM
18-
Sularla çevrili çok büyük kara parçalarına Kıta deriz. Kıtalar:1-Kuzey Amerika,
Güney Amerika, Asya, Afrika, Avrupa, Okyanusya ( Avustralya ), Antartika.
Kıtaların arasını dolduran büyük su kütlelerine ise Okyanus deriz.
19-
Okyanuslar: 1-Pasifik Okyanusu ( Büyük Okyanus ) 2- Atlas Okyanusu ( Atlantik )
3-Hint Okyanusu
Taş kürenin özellikleri:
1- Taş küre karaların bulunduğu ve canlıların yaşadığı katmandır.
2- Taş küre, yer kabuğu demektir.
20-
3- Dünya yüzeyinin dörtte birini karalar oluşturur.
4- Depremler taş küre içinde meydana gelir.
5- Yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynı değildir.
6- Dünya yüzeyinin dörtte birini karalar oluşturur.
21-
Dünya yüzeyinin dörtte biri karalardan, dörtte üçü sulardan oluşur.
Ateş kürenin özellikleri:
22-
1- Yer kabuğunun hemen altındaki katmandır. Ateş küreye Manto deriz.
2- Ateş küre çok sıcak bir katmandır, sıcaklık yaklaşık olarak 3000 derecedir.
3- Ateş küredeki kayaçlar yüksek sıcaklıktan dolayı erimiş halde bulunur.
Ateş küreyi oluşturan eriyik haldeki maddeye MAGMA deriz.
23-
Ateş küreden yeryüzüne çıkan magmaya LAV deriz.
Lavlar yanardağlardan ve yer kabuğundaki çatlaklardan geçerek yer yüzüne çıkar.
Ağır kürenin özellikleri:
1- Ağır küre, Dünyanın merkezindeki katmandır. Ağır küreni diğer adı Çekirdek’tir.
24-
2- Çekirdek, küçük bir küre şeklinde Dünyanın merkezinde bulunur.
3- Çekirdek Dünyanın en kalın ve en sıcak katmanıdır.
4- Çekirdeğin yapısında demir, kobalt ve nikel bulunur.
5- Çekirdek çok ağır ve sıcaktır, bu yüzden ağır kürede deriz.
Dünyanın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı:
25-
1-Hava Küre
2- Su küre
3- Taş Küre
4-Ateş Küre 5- Ağır Küre (Çekirdek)
Dünyanın katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı:
1- Ağır Küre (Çekirdek)
2- Ateş Küre
3- Taş Küre
4- Su küre
5- Hava Küre
Kayaçların büyük ve sert olanlarına KAYA dır
26-
Kayaların parçalanmış daha küçüklerine TAŞ tır
Taşların daha küçüklerine ÇAKIL dır
Çakılın ufalanmış haline KUM dur
27-
Kayaçların yapısında bulunan doğal maddelere Mineral deriz.
28-
Mineraller, kayaçlara renk, sertlik, yumuşaklık, parlaklık ve matlık gibi özellikler verir.
29-
Florit minerali diş macunu yapımında kullanılır
30-
Bakır elektrik kablolarında, tencere yapımında , süs eşyalarında kullanılır.
31-
Tungsten: Ampulün içindeki filamanda kullanılır.
GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ - TEKRARLAYALIM UNUTMAYALIM
32-
Alçı taşı: Heykel, biblo ve evlerdeki süslemeler için kullanılır
33-
Ekonomik değeri olan taç ve minerallere MADEN deriz. Madenler değerli minerallerdir.
34353637383940414243-
En fazla kullanılan madenler: Altın, gümüş, elmas, demir, bakır, bor, platin, krom,
kükürt, cıva ,alüminyum, kömür, petrol, mermer, uranyum, volfram.
Ülkemizde madenlerin araştırılması için Maden Teknik Arama Enstitüsü kurulmuştur.
Toprak yerkabuğunun bazı bölümlerini örten ince bir tabakadır.
Kayaçların ufalanıp parçalanmasıyla toprak oluşur.
Yağmur, rüzgar, sıcaklık farkları, akarsuların etkisiyle kayalar ufalanır ve kum
oluşur.Kumun yapısına canlı atıkların karışmasıyla toprak oluşur.
Toprağın içinde hava ve su da vardır.Toprağın içinde canlı ve bitki atıkları vardır.
Toprağın, su, rüzgar ve canlıların etkisiyle bulunduğu yerden başka yere taşınmasına
erozyon denir.
Erozyonu önlemek için:Ağaçlandırma çalışmaları arttırılmalıdır.Tarlalar gereğinden
fazla sulanmamalıdır.Tarlalar eğime dik olarak sürülmelidir.
Hava olmasaydı; Canlılar solunum yapamazdı,Güneşin zararlı ışınları Dünyamıza zarar
verirdi.Rüzgar, yağmur,kar gibi hava olayları gerçekleşmezdi.Bitkiler besin üretemezdi.
Su Olmasaydı ;Canlılar yaşamlarını sürdüremezdi.Bitkiler yetişip, büyüyemezdi
Deniz canlıları olmazdı
Toprak Olmasaydı; Canlıların yaşayabilecekleri ortam olmazdı. Canlılar besin
üretemezdi. Bitkiler yetişemezdi. Ormanlar oluşamazdı
Hava Kirliliğini önlemek için:
1-Ağaçlandırmaya önem verilmelidir.
44-
2-Kömür gibi yakıtlar yerine doğal gaz kullanılmalıdır
3-Ozan tabakasına zarar veren spreylerin kullanımı azalmalıdır
4-Benzin veya mazotla çalışan araçlar yerine elektrikle çalışan araçlar üretilmelidir.
5-Kişisel otomobiller yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
Su kirliliğinin önlenmesi için:
45-
1-Ev ve işyerlerinden çıkan atıklar arıtılmalıdır.
2-Atıkların su kaynaklarına karışması engellenmelidir.
3-Su, israf edilmeden kullanılmalıdır.
Toprak kirliliğini önlenmesi için:
46-
1-Katı atıklar geri dönüşüme kazandırılmalıdır.
2-Bilinçli tarım yapılmalıdır.
3-Kirli suların toprağa karışması engellenmelidir.
4748-
Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel
özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır
Jeolog, Dünyanın yapısını inceleyen insanlara denir.
Download

GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ - TEKRARLAYALIM