SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sahibi Owner
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
In the name Kafkas University Institute of Social Sciences
Prof. Dr. Selçuk URAL
Genel Koordinatör General Coordinator
Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ARSLAN
Yayın Kurulu Editoral Board
Prof. Dr. Selçuk URAL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ
Editör Editor
Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL
Düzenleme Design
Alpay ÖZTÜRK
Dizgi ve Baskı Printed and IBM Typeset
Kafkas Üniversitesi Ofset Tesisleri, Kars
Kafkas University, Kars
Yazışma Adresi Corresponding Address
Kafkas Üniversitesi
Tel
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fax
Müdürlüğü 36100 Kars
e-mail
: +90 474 225 11 87
: +90 474 225 11 87
: [email protected]
[email protected]
© 2011 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan
yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
© 2011 Kafkas University Institute of Social Sciences, All rights reserved The viewes expressed
in the journal are the responsibility of the individual authors
ISSN- 1307–5500
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli bir dergidir ve bahar ve sonbahar sayıları
olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanır. Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olmak kaydıyla
gönderilebilir. Özgün makalelerin ve araştırmaya dayanan raporların konunun uzmanlarına gösterilerek görüş alınması
(kabul, değişiklikler yapıldıktan sonra kabul ya da ret) yaklaşık 6-8 hafta almaktadır. Yazının yayımlanıp
yayımlanmaması hakkındaki son karar yazarlara bildirilir. Yayın Kurulu, gerekli hallerde yayımlanacak yazı üzerinde
uzmanların görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmasını ya da yazının tamamen gözden geçirilmesini
yazar(lar)ından isteyebilir. Yazılar, üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve makalenin yeniden düzenlenmesi
yazarların sorumluluğundadır. Yazılar yayımlanmadan önce editoryal değişikliklerin onaylanması ve metnin son bir kez
gözden geçirilmesi için yazarlara gönderilir. Olumsuz hakem görüşü bulunan yazılar dışındaki yayımlanmayan yazılar
istendiği takdirde yazarlarına geri gönderilir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar sayfanın tek yüzüne yazılmalıdır.
Eserler IBM uyumlu bilgisayarda, MS-Word yazılımı altında hazırlanarak CD medyaya kaydedilmelidir. Bu CD ile
birlikte makalenin iki kopyası da gönderilmelidir. Yazılar, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak hazırlanmalı ve
20 sayfayı geçmemelidir (fotoğraf ve çizimler hariç) .
Eserlerin başlangıç sayfasında bulunması gereken bilgiler
Yazar ad(lar)ı, Yazarın Adres(ler)i, E-Posta adres(ler)i, Makalenin İngilizce adı, Makalenin İngilizce özeti, Anahtar
kelimeler (İngilizce ve Türkçe 3-5 adet)
Eserin kaydedildiği CD Üzerinde bulunması gereken bilgiler
Yazar Adı ve Unvanı, Makale Adı, Yazar Adresi, E-Posta Adresi, Bağlantı Telefonu
Yazı karakteri
* Makale başlığı, tamamı büyük harflerle, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 11 punto-kalın normal
* İngilizce başlık, kelime baş harfleri büyük, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-kalın normal
* Yazar Adı, ünvan belirtilmeden, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-bold
* Yazar unvanı, Adresi ve E-Posta, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto
* Özet ve Abstract, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto-italik (en çok 100 kelime)
* Bölüm başlıkları ve alt başlıklar, 1 cm boşluk kullanılarak Times New Roman 11 punto-bold
* Metin, Times New Roman 11 punto
* Alıntılar, sonnot şeklinde Times New Roman 10 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik başlıkları, Times New Roman 10 punto
*Tablo içi, Times New Roman 7-9 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik kaynağı, Times New Roman 9 punto
Sayfa Düzeni
*Kenar boşlukları Üst:6,5 cm, Alt:5 cm, Sağ:4,5, Sol:4,5
*Girinti sol:0, sağ:0, Paragraf başıboşluğu:1 cm, Aralık Önce:3 nk, Sonra:3 nk, Satır Aralığı: tek, Üst bilgi: 5 cm, Alt
Bilgi:1,25 cm
Fotoğraf, Harita, Şekil
*Metin içerisinde yer alan fotoğraf, harita ve şekiller 300 dpi çözünürlükte taranmış ve ilgili bölüme yerleştirilmiş
olmalıdır
*Grafikler hazırlanırken, iç bölümlerde yer alan yazıların okunabilirliğine dikkat edilmeli ve grafik içi taramalarda gri
tonlama uygulanmalıdır
Alıntılar
* Alıntılar “SAYI BİÇİMİNDE” 1-2-3.. şeklinde sıralanmalıdır
* Alıntılar “SONNOT “ şeklinde düzenlenmeli ve eserin sonunda yer almalıdır
* Alıntılar makalenin son bölümünde “Kaynaklar ve Dipnotlar” adı altında verilmelidir
Süreli Yayınlar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi, Yayınladığı Yıl: “Yayının Adı”, Yayınlandığı Yer, Cilt no, Sayı no, Sayfa no,
Şehir.
URAL, S. 2008: “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Mebusan Meclisi’ndeki Yankıları”, Kafkas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Der. , Sa: 1, s.217-236, Kars.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2008: 230.
Kitaplar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi., Yayınlandığı Yıl: Yayının Adı, Sayfa no, Şehir.
URAL, S. 2005: Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Sonrası, 13, Erzurum.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2005: 23.
Yayın kurallarına uymayan ve büyük değişiklik gerektiren yazılar, uyarılarla birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.
Yazım kuralları, eserlerin toplanma aşamasında görsel düzenliliği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir.
Dergiye mail adresleri, hakem değişiklikleri yapılmış makalelerin gönderimine ve bilgi edinme amaçlı kullanıma açıktır.
[email protected]
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sayı–8 Sonbahar 2011- Number 8– Autumn 2011
İÇİNDEKİLER Contents
Ayşe AYDIN
Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Adnan Menderes’in Siyasi Hayatının Başlaması………………… 1-9
Free Republican Party and the Beginning of Adnan Menderes’ Political Life
Selim BAŞAR-Özgür POLAT-Sabiha OLTULULAR
Crowding Out Effect of Government Spending on Private Investment in Turkey:
A Cointegration Analysis……………………………………………….....………...…………….....11-20
Türkiye’de Kamu Harcamalarının Özel Yatırımlar Üzerindeki Dışlama Etkisi:
Koentegrasyon Analizi
Akın BİNGÖL
Kars ve Çevresinde Demir Çağı Yerleşmeleri………………. …….………………………………21-40
Iron Age Settlements in Kars and Surroundings
Kamil CİVELEK
Le Clezio’nun Ourani’sında Yanmetinsellik ….....……………………………...……….…………41-55
Paratextuality in Le Clezio’s Ourania
Uğur KURTARAN
Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi……………………….……………………………….57-71
The System of Nation in Ottoman Empire
Mehmet OKUR
Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmaları Çerçevesinde
Ermeni Sorunu Üzerine Genel Bir Değerlendirme………….….…….………………………........73-90
A General Evaluation on The Armenian Problem Through
The Treaties of Gyumri, Moscow and Kars
Oktay ÖZGÜL
Pasin Ovasının Tarihi Coğrafyası………………………………………………...………...….…91-106
Pasin Plain The History of Geography
Selçuk URAL- Güzin ÇAYKIRAN
Robert Koçaryan Dönemi Ermenistan Dış Politikası ...................................................................107-136
Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan
İbrahim ÜNGÖR
İslahiye ve Çevresinde Geç Hitit Merkezleri…………..………………………………...……….137-163
Last Term Hittite Settlement Centers in İslâhiye and Surroundings
HAKEM KURULU
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER
Prof. Dr. Abide DOĞAN
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Ahmet MERMER
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜNER
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Arif ÜNAL
Prof. Dr. Ayten ER
Prof. Dr. Besim ÖZCAN
Prof. Dr. Betül ARSLAN
Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU
Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Prof. Dr. Enis ŞAHİN
Prof. Dr. Enver ALPER GÜVEL
Prof. Dr. Enver KONUKÇU
Prof. Dr. Esin DAYI
Prof. Dr. Esra MELİKOĞLU
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN
Prof. Dr. Günay KUT
Prof. Dr. Gürer GÜRSEVİN
Prof. Dr. Gürsel UYANIK
Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ
Prof. Dr. Haluk SELVİ
Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Prof. Dr. Himmet HUNUNÇ
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH
Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK
Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM
Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZCAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
(Anadolu Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Mimar Sinan Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Balıkesir Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(TOBB Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
(Kocatepe Üniversitesi)
(Kırıkkale Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Prof. Dr. Muammer DEMİREL
Prof. Dr. Muhsin MACİT
Prof. Dr. Musa ÇADIRCI
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
Prof. Dr. Nükhet ESEN
Prof. Dr. O.Kemal TAVUKÇU
Prof. Dr. Oktay BELLİ
Prof. Dr. Osman DEMİR
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. Salih ÇEÇEN
Prof. Dr. Salih Zeki BAYRAM
Prof. Dr. Saliha KODAY
Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Selçuk GÜNAY
Prof. Dr. Selçuk URAL
Prof. Dr. Sema ÖZÖNDER
Prof. Dr. Serap YILMAZ
Prof. Dr. Serpil OPPERMANN
Prof. Dr. Sevim AKTAN
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Prof. Dr. Şerif AKTAŞ
Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ
Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Yavuz ARSLAN
Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Doç. Dr. Adnan ÖMERUSTAOGLU
Doç. Dr. Ahmet UZUN
Doç. Dr. Ali YILDIRIM
Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK
Doç. Dr. Celal TÜRER
Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Doç. Dr. Emel KOÇ
Doç. Dr. Erdoğan BADA
Doç. Dr. Erdoğan ERBAY
Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU
Doç. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR
Doç. Dr. Fethi AÇIKEL
Doç. Dr. Gülten GÜLER
(Hacettepe Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
(Van 100.Yıl Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Namık Kemal Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Gazi Osman Paşa Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(A.Menderes Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Cumhuriyet Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Haldun ÖZKAN
Doç. Dr. Halil İbrahim USTA
Doç. Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Doç. Dr. İsmail EYYÜPOĞLU
Doç. Dr. Jale DEMİRCİ
Doç. Dr. Leyla HARPUTLU
Doç. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU
Doç. Dr. Mehmet OKUR
Doç. Dr. Mehmet TAHKAN
Doç. Dr. Melek ÖZYETKİN
Doç. Dr. Muharrem TAŞDEMİR
Doç. Dr. Mukadder ERKAN
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Doç. Dr. Ömer TORLAK
Doç. Dr. Önal KAYA
Doç. Dr. S.Dilek YALÇIN ÇELİK
Doç. Dr. Sedat ADIGÜZEL
Doç. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
Doç. Dr. Yakup ÇELİK
Doç. Dr. Yılmaz KURT
Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU
Yrd. Doç. Dr. Zerrin KARAKUZULU
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Devlet Arşivleri Gen. Müd.)
(Osmangazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Başkent Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
Teşekkür
Dergimizin bu sayısında yer alan makalelerin değerlendirilmesinde hakemliklerine başvurduğumuz, aşağıda isimleri
yer alan öğretim üyelerine teşekkür ederiz.
Yayın Kurulu
Acknowledgement
We convey our deepest gratitude’s and thanks to below mentioned scholars who graciously offered their invaluable
assistance in reviewing
Editorial Board
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Sevim AKTEN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk URAL
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet OKUR
K. Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail EYYÜPOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Jülide AKYÜZ ORAT
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Download

Jenerik Dosyası - Kafkas Üniversitesi