SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sahibi Owner
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
In the name Kafkas University Institute of Social Sciences
Doç. Dr. Selçuk URAL
Genel Koordinatör General Coordinator
Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ARSLAN
Yayın Kurulu Editoral Board
Doç. Dr. Selçuk URAL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ
Editör Editor
Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL
Düzenleme Design
Alpay ÖZTÜRK
Dizgi ve Baskı Printed and IBM Typeset
Kafkas Üniversitesi Ofset Tesisleri, Kars
Kafkas University, Kars
Yazışma Adresi Corresponding Address
Kafkas Üniversitesi
Tel
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fax
Müdürlüğü 36100 Kars
e-mail
: +90 474 225 11 87
: +90 474 225 11 87
: [email protected]
[email protected]
© 2009 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan
yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
© 2009 Kafkas University Institute of Social Sciences, All rights reserved The viewes expressed
in the journal are the responsibility of the individual authors
ISSN- 1307–5500
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli bir dergidir ve bahar ve sonbahar sayıları
olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanır. Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olmak kaydıyla
gönderilebilir. Özgün makalelerin ve araştırmaya dayanan raporların konunun uzmanlarına gösterilerek görüş alınması
(kabul, değişiklikler yapıldıktan sonra kabul ya da ret) yaklaşık 6-8 hafta almaktadır. Yazının yayımlanıp
yayımlanmaması hakkındaki son karar yazarlara bildirilir. Yayın Kurulu, gerekli hallerde yayımlanacak yazı üzerinde
uzmanların görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmasını ya da yazının tamamen gözden geçirilmesini
yazar(lar)ından isteyebilir. Yazılar, üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve makalenin yeniden düzenlenmesi
yazarların sorumluluğundadır. Yazılar yayımlanmadan önce editoryal değişikliklerin onaylanması ve metnin son bir kez
gözden geçirilmesi için yazarlara gönderilir. Olumsuz hakem görüşü bulunan yazılar dışındaki yayımlanmayan yazılar
istendiği takdirde yazarlarına geri gönderilir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar sayfanın tek yüzüne yazılmalıdır.
Eserler IBM uyumlu bilgisayarda, MS-Word yazılımı altında hazırlanarak CD medyaya kaydedilmelidir. Bu CD ile
birlikte makalenin iki kopyası da gönderilmelidir. Yazılar, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak hazırlanmalı ve
20 sayfayı geçmemelidir (fotoğraf ve çizimler hariç) .
Eserlerin başlangıç sayfasında bulunması gereken bilgiler
Yazar ad(lar)ı, Yazarın Adres(ler)i, E-Posta adres(ler)i, Makalenin İngilizce adı, Makalenin İngilizce özeti, Anahtar
kelimeler (İngilizce ve Türkçe 3-5 adet)
Eserin kaydedildiği CD Üzerinde bulunması gereken bilgiler
Yazar Adı ve Unvanı, Makale Adı, Yazar Adresi, E-Posta Adresi, Bağlantı Telefonu
Yazı karakteri
* Makale başlığı, tamamı büyük harflerle, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 11 punto-kalın normal
* İngilizce başlık, kelime baş harfleri büyük, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-kalın normal
* Yazar Adı, ünvan belirtilmeden, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-bold
* Yazar unvanı, Adresi ve E-Posta, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto
* Özet ve Abstract, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto-italik (en çok 100 kelime)
* Bölüm başlıkları ve alt başlıklar, 1 cm boşluk kullanılarak Times New Roman 11 punto-bold
* Metin, Times New Roman 11 punto
* Alıntılar, sonnot şeklinde Times New Roman 10 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik başlıkları, Times New Roman 10 punto
*Tablo içi, Times New Roman 7-9 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik kaynağı, Times New Roman 9 punto
Sayfa Düzeni
*Kenar boşlukları Üst:6,5 cm, Alt:5 cm, Sağ:4,5, Sol:4,5
*Girinti sol:0, sağ:0, Paragraf başıboşluğu:1 cm, Aralık Önce:3 nk, Sonra:3 nk, Satır Aralığı: tek, Üst bilgi: 5 cm, Alt
Bilgi:1,25 cm
Fotoğraf, Harita, Şekil
*Metin içerisinde yer alan fotoğraf, harita ve şekiller 300 dpi çözünürlükte taranmış ve ilgili bölüme yerleştirilmiş
olmalıdır
*Grafikler hazırlanırken, iç bölümlerde yer alan yazıların okunabilirliğine dikkat edilmeli ve grafik içi taramalarda gri
tonlama uygulanmalıdır
Alıntılar
* Alıntılar “SAYI BİÇİMİNDE” 1-2-3.. şeklinde sıralanmalıdır
* Alıntılar “SONNOT “ şeklinde düzenlenmeli ve eserin sonunda yer almalıdır
* Alıntılar makalenin son bölümünde “Kaynaklar ve Dipnotlar” adı altında verilmelidir
Süreli Yayınlar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi, Yayınladığı Yıl: “Yayının Adı”, Yayınlandığı Yer, Cilt no, Sayı no, Sayfa no,
Şehir.
URAL, S. 2008: “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Mebusan Meclisi’ndeki Yankıları”, Kafkas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Der. , Sa: 1, s.217-236, Kars.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2008: 230.
Kitaplar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi., Yayınlandığı Yıl: Yayının Adı, Sayfa no, Şehir.
URAL, S. 2005: Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Sonrası, 13, Erzurum.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2005: 23.
Yayın kurallarına uymayan ve büyük değişiklik gerektiren yazılar, uyarılarla birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.
Yazım kuralları, eserlerin toplanma aşamasında görsel düzenliliği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir.
Dergiye mail adresleri, hakem değişiklikleri yapılmış makalelerin gönderimine ve bilgi edinme amaçlı kullanıma açıktır.
[email protected]
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sayı–3 Bahar 2009- Number–3 Spring 2009
İÇİNDEKİLER Contents
Oğuz ŞİMŞEK-Mete ALİM
Iğdır İli’nin Turizm Potansiyeli ……………...………………………………………………………1-26
The Turistic Potential of Igdir
Kürşat Haldun AKALIN
Avrupa’da Ussal Ekonomik Etkinliğin Yükselişi Sürecinde Katolik İktisat Ahlakı…………….27-46
The Catholic Ethic in The Process of The Rise of The Rational Economic Action in Europe
Suna AKALIN
İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Biri Bizi Gözetliyor: Öğrencilerin
Konuşma Yeteneklerini Geliştirmek İçin Kamera Sistemi Projesi…………..………..……….....47-57
Big Brother is Watching Efl Classrooms: A Project on Supporting Students’
Speaking Skills with a Monitoring System
Kadir BAYRAKÇI
Proust, Yakup Kadri ve Gıraudoux’nun “Sodom ve Gomore” Adlı Yapıtlarında Ötekilik
ve Kimlik Sorunu Üzerine…………………………..…...……………………………...……………59-76
On The Problem of Identity Otherness in Sodome and Gomorra Written By Proust,
Yakup Kadri and Gıraudoux
Şule ÇİVİTCİ
Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinin Bilgisayar Teknolojilerini Kullanım
Düzeyleri ve Yaklaşımları…………………………………………...……………………………….77-98
The Level of Utilization and Approaches of Computer Technologies
in Small and Medium Sized Ready-Made Clothing Establishments
Yeter DEMİR
Mobbıng’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma …………………………….....99-111
A Study on the Individual and Organizational Effect of Mobbing
Gencer ELKILIÇ-Turgay HAN
Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Farklılıklar: Öğrenci-Öğretmenler
Açısından Zorluklar: Kafkas Üniversitesi Örneği…..………………………………..…….....…113-123
Differences Between American and British English: Difficulties in Respect
with Learners and Teachers: A Sample of Kafkas University
Ali Osman ENGİN-Şenay ÖZEN-Vedat BAYOĞLU
Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler...………….....…125-156
Some Basing Variables Influencing The Students’ School Learning Sucesses
Figen EREŞ
Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Mentorlük………...……….……………………………157-165
Mentoring in Training of School Managers
Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ
Soru Cevap Yöntemi Eğitiminin Öğretmenlerin Soru Sorma Bilgisi ve Soru Sorma
Tekniklerine Etkisi…………………………….…………………….…………………………….167-195
The Effect of Catechetical Method on the Knowledge of Teacher’s Interrogation
and the Technique of Interrogation
Bilal GENÇ
Değerler Felsesi Bağlamında Dilbilim……..……………...…………………………...……..…..197-205
Linguistics in The Context of Axiology
Mehmet GÜLLÜ-Esin GÜLLÜ-Abdullah GÜLLÜ
İlköğretimde Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma
ve Beden Eğitimi Dersi Yeni Öğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi……...…207-219
Investigated Views of School Physical Education Teachers Working at Primay Schools
Related to Constructivist Approach and Physical Education Lesson New Instruction Program
Emel KOÇ
Felsefe Nedir?........................................................……………………………………………...….221-231
What is Philosophy?
İlker ÖZMUTLU-Savaş DURMUŞ-Murat TEKİN-Ümit YETİŞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaratıcılık
Düzeylerinin Karşılaştırılması………………………………….……………..…………………..233-244
A Comparision of Creativity Levels of Students Who Educated at Schools of Physical
Education and Sports
Yasin TOPALOĞLU
Eskiçağ'da Pasin Ovası…………………………………………………………………………….245-266
Pasin Plain in Ancient History
İbrahim CANER TÜRK
Osmanlı Devleti’nde Öğretim Yöntemlerinin Gelişimi…………………………..……………...267-291
The Develoment of Education Methods in Ottoman Empire
HAKEM KURULU
Prof. Dr. Enver KONUKÇU
Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK
Prof. Dr. Salih Zeki BAYRAM
Prof. Dr. Serpil OPPERMANN
Prof. Dr. Himmet HUNUNÇ
Prof. Dr. Esra MELİKOĞLU
Prof. Dr. Emin ÖZCAN
Prof. Dr. Ayten ER
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN
Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU
Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK
Prof. Dr. Sevim AKTAN
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Selçuk GÜNEY
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Prof. Dr. Esin DAYI
Prof. Dr. Ahmet AKYOL
Prof. Dr. Besim ÖZCAN
Prof. Dr. Saliha KODAY
Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Serap YILMAZ
Prof. Dr. Musa ÇADIRCI
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL
Prof. Dr. Enver ALPER GÜVEL
Prof. Dr. Osman DEMİR
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜNER
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Prof. Dr. Gürer GÜRSEVİN
Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Prof. Dr. Sema ÖZÖNDER
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER
Prof. Dr. Ahmet MERMER
Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Prof. Dr. Muhsin MACİT
Prof. Dr. Günay KUT
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(A.Menderes Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Gazi Osman Paşa Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Anadolu Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Van 100.Yıl Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ
Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN
Prof.Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Prof.Dr. Nurullah ÇETİN
Prof.Dr. Ramazan KAPLAN
Prof.Dr. Abide DOĞAN
Prof.Dr. Şerif AKTAŞ
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof.Dr. Hülya ARGUNŞAH
Prof.Dr. Yavuz AKPINAR
Prof.Dr. İlhami DURMUŞ
Prof.Dr. Salih ÇEÇEN
Prof.Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof.Dr. Sebahattin BAYRAM
Prof.Dr. Oktay BELLİ
Prof.Dr. Ekrem MEMİŞ
Prof.Dr. Mehmet TÖRENEK
Prof.Dr. Nükhet ESEN
Prof.Dr. Ekrem YILDIZ
Prof.Dr. Fatih TEPEBAŞILI
Prof.Dr. Turgut GÖĞEBAKAN
Prof.Dr. Yavuz ARSLAN
Prof.Dr. Mehmet İNBAŞI
Prof.Dr. Kemalettin YİĞİTER
Prof.Dr. Hüseyin YURTTAŞ
Prof.Dr. Cevat BAŞARAN
Prof.Dr. Necdet HAYTA
Prof.Dr. Mehmet GÜNAY
Prof.Dr. Emin ÖZCAN
Doç.Dr. Gürsel UYANIK
Doç.Dr. Adnan ÖMERUSTAOGLU
Doç.Dr. Ahmet UZUN
Doç.Dr. Gülten GÜLER
Doç.Dr. Mustafa BUDAK
Doç.Dr. Arif ÜNAL
Doç.Dr. Mukadder ERKAN
Doç.Dr. Mehmet TAHKAN
Doç.Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU
Doç.Dr. Leyla HARPUTLU
Doç.Dr. Yılmaz KURT
Doç.Dr. Cihat GÖKTEPE
Doç.Dr. Selçuk URAL
Doç.Dr. Betül ARSLAN
Doç.Dr. Muammer DEMİREL
Doç.Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Doç.Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
Doç.Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Doç.Dr. Mehmet İPÇİOĞLU
Doç.Dr. Mehmet OKUR
Doç.Dr. Enis ŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Mimar Sinan Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Kocatepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Kırıkkale Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Cumhuriyet Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
(Devlet Arşivleri Gen. Müd.)
(Van 100.Yıl Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(TOBB Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
Doç.Dr. Süleyman ÇİĞDEM
Doç.Dr. Haldun ÖZKAN
Doç.Dr. Haluk SELVİ
Doç.Dr. Fethi AÇIKEL
Doç.Dr. Ahmet UZUN
Doç.Dr. S.Dilek YALÇIN ÇELİK
Doç.Dr. Fatma Sabiha KUTLAR
Doç.Dr. Dilaver DÜZGÜN
Doç.Dr. Cengiz ALYILMAZ
Doç.Dr. Jale DEMİRCİ
Doç.Dr. Melek ÖZYETKİN
Doç.Dr. Önal KAYA
Doç.Dr. Ali YILDIRIM
Doç.Dr. Tufan GÜNDÜZ
Doç.Dr. O.Kemal TAVUKÇU
Doç.Dr. Sedat ADIGÜZEL
Doç.Dr. Halil İbrahim USTA
Doç.Dr. Yakup ÇELİK
Doç.Dr. Ömer TORLAK
Doç.Dr. Celal TÜRER
Doç.Dr. Erdoğan BADA
Doç.Dr. Emel KOÇ
Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK
Yrd. Doç.Dr. Zerrin KARAKUZULU
Yrd. Doç.Dr. Cemil KUTLU
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Cumhuriyet Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Başkent Üniversitesi)
(Osmangazi Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
Teşekkür
Dergimizin
bu
sayısında
yer
alan
makalelerin
değerlendirilmesinde
hakemliklerine
başvurduğumuz,
aşağıda isimleri yer alan öğretim üyelerine teşekkür
ederiz.
Yayın Kurulu
Acknowledgement
We convey our deepest gratitude’s and thanks to below
mentioned scholars who graciously offered their invaluable
assistance in reviewing
Editorial Board
Prof. Dr. Kemalettin YİGİTER
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Emin ÖZCAN
Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet UZUN
Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet İPÇİOGLU
Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan ÖMERUSTAOGLU
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Atılhan NAKDİYOK
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Celal TÜRER
Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Erdogan BADA
Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOGLU
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zerrin KARAKUZULU Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN
Kafkas Üniversitesi
Download

Jenerik Dosyası - Kafkas Üniversitesi