SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sahibi Owner
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
In the name Kafkas University Institute of Social Sciences
Doç. Dr. Selçuk URAL
Genel Koordinatör General Coordinator
Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ARSLAN
Yayın Kurulu Editoral Board
Doç. Dr. Selçuk URAL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ
Editör Editor
Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL
Düzenleme Design
Alpay ÖZTÜRK
Dizgi ve Baskı Printed and IBM Typeset
Kafkas Üniversitesi Ofset Tesisleri, Kars
Kafkas University, Kars
Yazışma Adresi Corresponding Address
Kafkas Üniversitesi
Tel
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fax
Müdürlüğü 36100 Kars
e-mail
: +90 474 225 11 87
: +90 474 225 11 87
: [email protected]
[email protected]
© 2010 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan
yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
© 2010 Kafkas University Institute of Social Sciences, All rights reserved The viewes expressed
in the journal are the responsibility of the individual authors
ISSN- 1307–5500
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli bir dergidir ve bahar ve sonbahar sayıları
olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanır. Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olmak kaydıyla
gönderilebilir. Özgün makalelerin ve araştırmaya dayanan raporların konunun uzmanlarına gösterilerek görüş alınması
(kabul, değişiklikler yapıldıktan sonra kabul ya da ret) yaklaşık 6-8 hafta almaktadır. Yazının yayımlanıp
yayımlanmaması hakkındaki son karar yazarlara bildirilir. Yayın Kurulu, gerekli hallerde yayımlanacak yazı üzerinde
uzmanların görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmasını ya da yazının tamamen gözden geçirilmesini
yazar(lar)ından isteyebilir. Yazılar, üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve makalenin yeniden düzenlenmesi
yazarların sorumluluğundadır. Yazılar yayımlanmadan önce editoryal değişikliklerin onaylanması ve metnin son bir kez
gözden geçirilmesi için yazarlara gönderilir. Olumsuz hakem görüşü bulunan yazılar dışındaki yayımlanmayan yazılar
istendiği takdirde yazarlarına geri gönderilir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar sayfanın tek yüzüne yazılmalıdır.
Eserler IBM uyumlu bilgisayarda, MS-Word yazılımı altında hazırlanarak CD medyaya kaydedilmelidir. Bu CD ile
birlikte makalenin iki kopyası da gönderilmelidir. Yazılar, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak hazırlanmalı ve
20 sayfayı geçmemelidir (fotoğraf ve çizimler hariç) .
Eserlerin başlangıç sayfasında bulunması gereken bilgiler
Yazar ad(lar)ı, Yazarın Adres(ler)i, E-Posta adres(ler)i, Makalenin İngilizce adı, Makalenin İngilizce özeti, Anahtar
kelimeler (İngilizce ve Türkçe 3-5 adet)
Eserin kaydedildiği CD Üzerinde bulunması gereken bilgiler
Yazar Adı ve Unvanı, Makale Adı, Yazar Adresi, E-Posta Adresi, Bağlantı Telefonu
Yazı karakteri
* Makale başlığı, tamamı büyük harflerle, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 11 punto-kalın normal
* İngilizce başlık, kelime baş harfleri büyük, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-kalın normal
* Yazar Adı, ünvan belirtilmeden, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-bold
* Yazar unvanı, Adresi ve E-Posta, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto
* Özet ve Abstract, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto-italik (en çok 100 kelime)
* Bölüm başlıkları ve alt başlıklar, 1 cm boşluk kullanılarak Times New Roman 11 punto-bold
* Metin, Times New Roman 11 punto
* Alıntılar, sonnot şeklinde Times New Roman 10 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik başlıkları, Times New Roman 10 punto
*Tablo içi, Times New Roman 7-9 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik kaynağı, Times New Roman 9 punto
Sayfa Düzeni
*Kenar boşlukları Üst:6,5 cm, Alt:5 cm, Sağ:4,5, Sol:4,5
*Girinti sol:0, sağ:0, Paragraf başıboşluğu:1 cm, Aralık Önce:3 nk, Sonra:3 nk, Satır Aralığı: tek, Üst bilgi: 5 cm, Alt
Bilgi:1,25 cm
Fotoğraf, Harita, Şekil
*Metin içerisinde yer alan fotoğraf, harita ve şekiller 300 dpi çözünürlükte taranmış ve ilgili bölüme yerleştirilmiş
olmalıdır
*Grafikler hazırlanırken, iç bölümlerde yer alan yazıların okunabilirliğine dikkat edilmeli ve grafik içi taramalarda gri
tonlama uygulanmalıdır
Alıntılar
* Alıntılar “SAYI BİÇİMİNDE” 1-2-3.. şeklinde sıralanmalıdır
* Alıntılar “SONNOT “ şeklinde düzenlenmeli ve eserin sonunda yer almalıdır
* Alıntılar makalenin son bölümünde “Kaynaklar ve Dipnotlar” adı altında verilmelidir
Süreli Yayınlar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi, Yayınladığı Yıl: “Yayının Adı”, Yayınlandığı Yer, Cilt no, Sayı no, Sayfa no,
Şehir.
URAL, S. 2008: “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Mebusan Meclisi’ndeki Yankıları”, Kafkas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Der. , Sa: 1, s.217-236, Kars.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2008: 230.
Kitaplar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi., Yayınlandığı Yıl: Yayının Adı, Sayfa no, Şehir.
URAL, S. 2005: Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Sonrası, 13, Erzurum.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2005: 23.
Yayın kurallarına uymayan ve büyük değişiklik gerektiren yazılar, uyarılarla birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.
Yazım kuralları, eserlerin toplanma aşamasında görsel düzenliliği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir.
Dergiye mail adresleri, hakem değişiklikleri yapılmış makalelerin gönderimine ve bilgi edinme amaçlı kullanıma açıktır.
[email protected]
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sayı–5 Bahar 2010- Number–5 Spring 2010
İÇİNDEKİLER Contents
Valiollah KHOSHTINAT
The Influence of Reflective Life in the Syblime Ethics …………………………...……………….…1-9
Yansıtıcı Yaşamın Symblime Etiklerdeki Etkisi
Kağan BÜYÜKKARCI
Teaching Phrasal Verbs Through Communicative Approach..…………………………...………11-20
İletişimsel Yaklaşım ile Deyimsel Fiillerin Öğretilmesi
Gökay DURMUŞ
Yaşar Kemal’in “Ağridaği Efsanesi” Başlikli Romanina Arketipsel Bir Yaklaşim....……….....21-29
An Archetypical Approach to Yasar Kemal’s Novel “The Legend of Agridagi”
Savaş DURMUŞ
Finansal Krizleri Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar......……………………………...……………31-46
Approaches to Explain The Financial Crises
Haydar EFE
Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının Gelişimi…………………….……………………………….47-67
Evolution of Human Rights in the European Union
Ali Osman ENGİN- Rasim TÖSTEN- M. Dursun KAYA
Bilgisayar Destekli Eğitim…………………………………………….………………………….......69-80
Computer Based Instruction
M.Handan GÜNEŞ-Dilek ÇELİKLER
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri……………..…….........…81-90
Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course
Yaşar KOP-Gül TUNCEL
Türkiye’de Sosyal Bilgiler/Bilimler Öğretimi Alanlarında Bilimsel Toplantılarda
Sunulan Bildiriler Üzerine Analitik Bir Çalışma (1987-2005)...……………..………...……...…91-112
An Analytical Studies on the Tapers Related wıth Social Studies/Social Scıences
Teachıng Areas Presented in Scientific Meeting in Türkiye (1987-2005)
Zerrin KÖŞKLÜ
Erzurum’da Osmanlı Dönemi Hanları……………...……...……….……………………………113-134
Ottoman Period Inss in Erzurum
Hasan SÖZEN-Erol DOĞAN
Seviye Belirleme Sınavının İlköğretim Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlığı
Üzerine Etkisi…….…………………………….…………………….…………………………….135-141
The Effect of Proficiency Test on Sporting Habits of Primary School Students
Anıl YILMAZ-Ali DAŞMAN
Saymalı Taş’ın Bronz Dönemi Petroglifleri.……………...…………………………...……..…..143-159
Bronze Age Petroglyphies in Saymalı Tas
HAKEM KURULU
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER
Prof. Dr. Abide DOĞAN
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Ahmet MERMER
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜNER
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Arif ÜNAL
Prof. Dr. Ayten ER
Prof. Dr. Besim ÖZCAN
Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU
Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Prof. Dr. Enver ALPER GÜVEL
Prof. Dr. Enver KONUKÇU
Prof. Dr. Esin DAYI
Prof. Dr. Esra MELİKOĞLU
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN
Prof. Dr. Günay KUT
Prof. Dr. Gürer GÜRSEVİN
Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ
Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Himmet HUNUNÇ
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH
Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK
Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM
Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZCAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Prof. Dr. Muhsin MACİT
Prof. Dr. Musa ÇADIRCI
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
Prof. Dr. Nükhet ESEN
(Anadolu Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Mimar Sinan Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Balıkesir Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Van 100.Yıl Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
(Kocatepe Üniversitesi)
(Kırıkkale Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Van 100.Yıl Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay BELLİ
Prof. Dr. Osman DEMİR
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. Salih ÇEÇEN
Prof. Dr. Salih Zeki BAYRAM
Prof. Dr. Saliha KODAY
Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Selçuk GÜNAY
Prof. Dr. Sema ÖZÖNDER
Prof. Dr. Serap YILMAZ
Prof. Dr. Serpil OPPERMANN
Prof. Dr. Sevim AKTAN
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Prof. Dr. Şerif AKTAŞ
Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Yavuz ARSLAN
Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Doç. Dr. Adnan ÖMERUSTAOGLU
Doç. Dr. Ahmet UZUN
Doç. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
Doç. Dr. Ali YILDIRIM
Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK
Doç. Dr. Betül ARSLAN
Doç. Dr. Celal TÜRER
Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE
Doç. Dr. Dilaver DÜZGÜN
Doç. Dr. Emel KOÇ
Doç. Dr. Enis ŞAHİN
Doç. Dr. Erdoğan BADA
Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU
Doç. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR
Doç. Dr. Fethi AÇIKEL
Doç. Dr. Gülten GÜLER
Doç. Dr. Gürsel UYANIK
Doç. Dr. Haldun ÖZKAN
Doç. Dr. Halil İbrahim USTA
Doç. Dr. Haluk SELVİ
Doç. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Doç. Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Doç. Dr. Jale DEMİRCİ
Doç. Dr. Leyla HARPUTLU
Doç. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU
(İstanbul Üniversitesi)
(Gazi Osman Paşa Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(A.Menderes Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Cumhuriyet Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(TOBB Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet OKUR
Doç. Dr. Mehmet TAHKAN
Doç. Dr. Melek ÖZYETKİN
Doç. Dr. Muammer DEMİREL
Doç. Dr. Mukadder ERKAN
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Doç. Dr. O.Kemal TAVUKÇU
Doç. Dr. Ömer TORLAK
Doç. Dr. Önal KAYA
Doç. Dr. S.Dilek YALÇIN ÇELİK
Doç. Dr. Sedat ADIGÜZEL
Doç. Dr. Selçuk URAL
Doç. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
Doç. Dr. Tufan GÜNDÜZ
Doç. Dr. Yakup ÇELİK
Doç. Dr. Yılmaz KURT
Yrd. Doç.Dr. Cemil KUTLU
Yrd. Doç.Dr. Zerrin KARAKUZULU
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Devlet Arşivleri Gen. Müd.)
(Atatürk Üniversitesi)
(Osmangazi Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Başkent Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
Teşekkür
Te ekkür
Dergimizin bu sayısında yer alan makalelerin değerlendirilmesinde
hakemliklerine başvurduğumuz, aşağıda isimleri yer alan öğretim üyelerine
teşekkür ederiz.
Yayın Kurulu
Acknowledgement
We convey our deepest gratitude’s and thanks to below mentioned scholars who
graciously offered their invaluable assistance in reviewing
Editorial Board
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin EKİZ
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BALCI
Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan TAŞDEMİR
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet BEŞE
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Selim BAŞAR
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Nurşen Özgül FINDIK
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Suna AKALIN
Atatürk Üniversitesi
Download

Jenerik Dosyası - Kafkas Üniversitesi