İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Esra LÜLE MERT
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICI YAZMA ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLEYİCİ
PUANLAMA YÖNERGESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessment Of Creative Script Samples Of Turkish Language Arts Teacher
Candidates In The Context Of Analytic Scoring Directive
1-16
İbrahim COŞKUN
Tahir GÜR
Hülya AYKUTLU
HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
VE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ
Mild Mentally Disabled Individuals Reading Comprehension And Interpretation Level
Determination Investigation Of The Text Post Drawn Pictures
17-42
İnci ARAS
INGEBORG BACHMANN` IN “MALINA” ADLI ESERİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN
YORUMLANMASI
A Study On Ingeborg Bachmann`s “Malina” From A Archetypical Symbolic
Perspective
43-64
Tuğba ÇELİK
Sercan DEMİRGÜNEŞ
Muhammet BAŞTUĞ
METİN OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK “OKUR DOSTU” METİN
DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
A Study Of Development Reader Friendly Text Assessment Rubric For Text
Creating And Evaluation
65-82
Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN
GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK
BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ
Social Studies Education With Eight Types Of Graphic Organizers: Effect To Academic
Success And Achievement Goal Orientations
83-109
Tarık Tolga GÜMÜŞ
CAEN’Lİ RALPH’IN GÖZÜNDEN TÜRKLER: BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ
The Turks From The Eyes Of Ralph Of Caen: The First Crusade
110-123
Hüsnü ÖZLÜ
İSTİKLAL HARBİ’NDE BURSA’NIN İŞGALİ SÜRECİNDE MUDANYA’NIN BOMBALANMASI
Shelling Of Mudania During Occupation Of Bursa In War Of Independence
124-147
Yasemin BÜYÜKŞAHİN
Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER
KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK
HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI BİYOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN FARKINDALIK
DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
The Comparison Of Situation Of Primary School Students Live In Rural And
Urban Areas In Awareness On Biological Concepts Encounter In Their Everyday
Life
148-166
Download

Bu PDF dosyasını indir