SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sahibi Owner
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
In the name Kafkas University Institute of Social Sciences
Doç. Dr. Selçuk URAL
Genel Koordinatör General Coordinator
Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ARSLAN
Yayın Kurulu Editoral Board
Doç. Dr. Selçuk URAL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ
Editör Editor
Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL
Düzenleme Design
Alpay ÖZTÜRK
Dizgi ve Baskı Printed and IBM Typeset
Kafkas Üniversitesi Ofset Tesisleri, Kars
Kafkas University, Kars
Yazışma Adresi Corresponding Address
Kafkas Üniversitesi
Tel
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fax
Müdürlüğü 36100 Kars
e-mail
: +90 474 212 13 50
: +90 474 212 13 50
: sbedergi@kafkas.edu.tr
sosbil@kafkas.edu.tr
© 2008 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan
yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
© 2008 Kafkas University Institute of Social Sciences, All rights reserved The viewes expressed
in the journal are the responsibility of the individual authors
ISSN- 1307–5500
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli bir dergidir ve bahar ve sonbahar sayıları
olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanır. Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olmak kaydıyla
gönderilebilir. Özgün makalelerin ve araştırmaya dayanan raporların konunun uzmanlarına gösterilerek görüş alınması
(kabul, değişiklikler yapıldıktan sonra kabul ya da ret) yaklaşık 6-8 hafta almaktadır. Yazının yayımlanıp
yayımlanmaması hakkındaki son karar yazarlara bildirilir. Yayın Kurulu, gerekli hallerde yayımlanacak yazı üzerinde
uzmanların görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmasını ya da yazının tamamen gözden geçirilmesini
yazar(lar)ından isteyebilir. Yazılar, üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve makalenin yeniden düzenlenmesi
yazarların sorumluluğundadır. Yazılar yayımlanmadan önce editoryal değişikliklerin onaylanması ve metnin son bir kez
gözden geçirilmesi için yazarlara gönderilir. Olumsuz hakem görüşü bulunan yazılar dışındaki yayımlanmayan yazılar
istendiği takdirde yazarlarına geri gönderilir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar sayfanın tek yüzüne yazılmalıdır.
Eserler IBM uyumlu bilgisayarda, MS-Word yazılımı altında hazırlanarak CD medyaya kaydedilmelidir. Bu CD ile
birlikte makalenin iki kopyası da gönderilmelidir. Yazılar, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak hazırlanmalı ve
20 sayfayı geçmemelidir (fotoğraf ve çizimler hariç) .
Eserlerin başlangıç sayfasında bulunması gereken bilgiler
Yazar ad(lar)ı, Yazarın Adres(ler)i, E-Posta adres(ler)i, Makalenin İngilizce adı, Makalenin İngilizce özeti, Anahtar
kelimeler (İngilizce ve Türkçe 3-5 adet)
Eserin kaydedildiği CD Üzerinde bulunması gereken bilgiler
Yazar Adı ve Unvanı, Makale Adı, Yazar Adresi, E-Posta Adresi, Bağlantı Telefonu
Yazı karakteri
* Makale başlığı, tamamı büyük harflerle, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 11 punto-kalın normal
* İngilizce başlık, kelime baş harfleri büyük, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-kalın normal
* Yazar Adı, ünvan belirtilmeden, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-bold
* Yazar unvanı, Adresi ve E-Posta, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto
* Özet ve Abstract, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto-italik (en çok 100 kelime)
* Bölüm başlıkları ve alt başlıklar, 1 cm boşluk kullanılarak Times New Roman 11 punto-bold
* Metin, Times New Roman 11 punto
* Alıntılar, sonnot şeklinde Times New Roman 10 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik başlıkları, Times New Roman 10 punto
*Tablo içi, Times New Roman 7-9 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik kaynağı, Times New Roman 9 punto
Sayfa Düzeni
*Kenar boşlukları Üst:6,5 cm, Alt:5 cm, Sağ:4,5, Sol:4,5
*Girinti sol:0, sağ:0, Paragraf başı boşluğu:1 cm, Aralık Önce:3 nk, Sonra:3 nk, Satır Aralığı:tek, Üst bilgi: 5 cm, Alt
Bilgi:1,25 cm
Fotoğraf, Harita, Şekil
*Metin içerisinde yer alan fotoğraf, harita ve şekiller 300 dpi çözünürlükte taranmış ve ilgili bölüme yerleştirilmiş
olmalıdır
*Grafikler hazırlanırken, iç bölümlerde yer alan yazıların okunabilirliğine dikkat edilmeli ve grafik içi taramalarda gri
tonlama uygulanmalıdır
Alıntılar
* Alıntılar “SAYI BİÇİMİNDE” 1-2-3.. şeklinde sıralanmalıdır
* Alıntılar “SONNOT “ şeklinde düzenlenmeli ve eserin sonunda yer almalıdır
* Alıntılar makalenin son bölümünde “Kaynaklar ve Dipnotlar” adı altında verilmelidir
Süreli Yayınlar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi, Yayınladığı Yıl: “Yayının Adı”, Yayınlandığı Yer, Cilt no, Sayı no, Sayfa no,
Şehir.
URAL, S. 2008: “Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Mebusan Meclisi’ndeki Yankıları”, Kafkas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Der. , Sa: 1, s.217-236, Kars.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2008: 230.
Kitaplar
YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi., Yayınlandığı Yıl: Yayının Adı, Sayfa no, Şehir.
URAL, S. 2005: Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Sonrası, 13, Erzurum.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2005: 23.
Yayın kurallarına uymayan ve büyük değişiklik gerektiren yazılar, uyarılarla birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.
Yazım kuralları, eserlerin toplanma aşamasında görsel düzenliliği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir.
Dergiye mail adresleri, hakem değişiklikleri yapılmış makalelerin gönderimine ve bilgi edinme amaçlı kullanıma açıktır.
sbedergi@kafkas.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of the Institute of Social Sciences
Sayı–2 Sonbahar 2008- Number–2 Autumn 2008
İÇİNDEKİLER Contents
Murat TEKİN-Kemal FİLİZ-Özden TAŞĞIN-İlker ÖZMUTLU
Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin
Çoklu Zekâ Alanlarının Karşılaştırılması …………………………………………………...……...1-10
The Comparing of Multiple Intelligence Areas of The Students in the High School Level Students
Who Do Sports and Those Who Don’t
Ahmet ÖZMEN
Öfke ile Başa Çıkma Eğitimi (Dört Uygulama Üzerine Bir İnceleme)……………………………11-18
Trainings for Coping with Anger (A Study on Four Implements)
Ömer ALANKA-Turgay HAN
Postmodern Anlatı Bağlamında Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler Romanı……………………....19-25
The novel ‘Unshadowed’ of Hasan Ali Toptaş in Postmodern Narration Context
Adnan ALTUN-Bahri ATA
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalındaki Akademisyenlerin ve Öğretmen
Adaylarının Başvuru Kitapları Üzerine Düşünceleri …...…………………………………………27-45
The Opinions of Academicians and Prospective Teachers on Reference Books at the Departments of
Social Studies Teachers Education in Turkey
Nebahat ORAN ARSLAN
Bir Liderin Ölümü: Kars Gazetelerinde 10 Kasımlar (1938-1960)……………………………….47-58
The Deat of Leader: December the Tenth in Newspapers in Kars (1938-1960)
A.Gökhan BİÇER
Edward Bond’un Diyalektik Tiyatrosu ……..………………………………………………….....59-72
Edward Bond’s Dialectical Theatre
Hasan COŞKUN
Türkiye’de İkinci Yabancı Dilin Oyun Yoluyla Etkili Öğretimi ……………………..…….......…73-89
Effective Teaching of a Second Foreign Language in Turkey Through Games
Sevda DEMİRBİLEK-Murat ÇOLAK
Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Manisa İli Örneği ……………………...………………….....…….91-111
The Quality in Health Services: The Example of Manisa
Gencer ELKILIÇ
Hüsnü Tabirler ……………………………………………………….……………………………113-119
Euphemism
Ruhet GENÇ-Ige PIRNAR
Brand Management in Dmo’s: Case Study on Dmo’s Role in Tourism Marketing
in Turkey ……………………………………………………….………………………………….121-136
DMO’larda Marka Yönetimi: Türkiye’de Turizm Pazarlamasında DMO’ların Rolü
M.Handan GÜNEŞ-Dilek ÇELİKLER
İlköğretim 6. , 7. ve 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bloom Taksonomisine Göre
Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi……………...…………………………...……..…..137-148
Evaluation of 6.,7. and 8. Graduate’s Textbooks by Teachers According to Bloom Taxonomy
Gülnara GOCAYEVA MEMMEDOVA
Gürcüce Sayı Sisteminin Özgün Yapısı Üzerine……………………………………………...….149-164
On the Peculiar Structure of the Numbering System of Georgian
Şureddin MEMMEDLİ-Mustafa TANRIVERDİ
Kars İslam Şûrâ’sının İlk Reisi Borçalılı Kepenekçi Emin Ağa……………...………………...165-180
First Head of Kars Islam Council Borcalili Kepenekci Emin Aga
Mustafa ÖZDEMİR
Ein Überblick zur Bedeutung und ein Vergleich zwischen der Klassischen und
Modernen Auffassung des Begriffs „Handlung“ im Drama………………..…………………..181-187
“Eylem” Kavramının Klasik ve Modern Algılayış İçindeki Tanımlanışı ve Karşılaştırılması Üzerine
Mümtaz SARIÇİÇEK
Postmodern Bir Tarih Kurgulaması Boğazkesen………………………………...……………...189-201
A Postmodernist Historical Fiction Boğazkesen
Uğur ÜNAL
Askerî Salnâmelerin Tarih Araştırmalarındaki Yeri -1865 ve 1870 Örneklemi-……………...203-219
The Place of Military Almanacs (Askerî Salnâmeler) in Hıstorıcal Researches:
The Two Examples Dated in 1865 and in 1870
Cavit YEŞİLYURT
Ekonometri Bölümlerinin Göreceli Performanslarinin Veri Zarflama Analizi
Yöntemiyle Ölçülmesi: KPSS 2007 Verilerine Dayali Bir Uygulama…………………..……...221-232
Measuring Relative Performance of Econometrics Departments by Using Data
Envelopment Analysis: An Empirical Study Based on KPSS Exam Results in 2007
Sefa YILDIRIM
Erzurum İli Olur ve Oltu İlçelerinde Yer Alan Bazı Önemli Kaleler………………..………...233-250
Some Important Castles in Olur and Oltu Towns of Erzurum City
Ali Osman ENGİN-Mustafa CALAPOĞLU-Sibel GÜRBÜZOĞLU
Uzun Süreli Bellek ve Öğrenme………………………………………………………....………...251-262
Long-Term Memory and Learning
KİTAP TANITIMI
Suna Arslan KARAKÜÇÜK
Stres Aşılama Eğitimi Stress Inoculation Training -Donald MEICHENBAUM ………..……...263-273
HAKEM KURULU
Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK
Prof. Dr. Salih Zeki BAYRAM
Prof. Dr. Serpil OPPERMANN
Prof. Dr. Himmet HUNUNÇ
Prof. Dr. Esra MELİKOĞLU
Prof. Dr. Emin ÖZCAN
Prof. Dr. Ayten ER
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN
Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU
Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK
Prof. Dr. Sevim AKTAN
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Selçuk GÜNEY
Prof. Dr. Enver KONUKÇU
Prof. Dr. Esin DAYI
Prof. Dr. Ahmet AKYOL
Prof. Dr. Besim ÖZCAN
Prof. Dr. Saliha KODAY
Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Serap YILMAZ
Prof. Dr. Musa ÇADIRCI
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL
Prof. Dr. Enver ALPER GÜVEL
Prof. Dr. Osman DEMİR
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜNER
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Prof. Dr. Gürer GÜRSEVİN
Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Prof. Dr. Sema ÖZÖNDER
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER
Prof. Dr. Ahmet MERMER
Prof. Dr. Muhsin MACİT
Prof. Dr. Günay KUT
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Prof. Dr. Hazma ZÜLFİKAR
Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(A.Menderes Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Gazi Osman Paşa Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Anadolu Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Van 100.Yıl Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Balıkesir Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN
Prof.Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Prof.Dr. Nurullah ÇETİN
Prof.Dr. Ramazan KAPLAN
Prof.Dr. Abide DOĞAN
Prof.Dr. Şerif AKTAŞ
Prof.Dr. Hülya ARGUNŞAH
Prof.Dr. Yavuz AKPINAR
Prof.Dr. Mehmet TÖRENEK
Prof.Dr. Nükhet ESEN
Prof.Dr. Ekrem YILDIZ
Prof.Dr. Fatih TEPEBAŞILI
Prof.Dr. Turgut GÖĞEBAKAN
Prof.Dr. Yavuz ARSLAN
Doç.Dr. Gürsel UYANIK
Doç.Dr. Gülten GÜLER
Doç.Dr. Mustafa BUDAK
Doç.Dr. Arif ÜNAL
Doç.Dr. Mukadder ERKAN
Doç.Dr. Mehmet TAHKAN
Doç.Dr. Leyla HARPUTLU
Doç.Dr. Yılmaz KURT
Doç.Dr. Cihat GÖKTEPE
Doç.Dr. Selçuk URAL
Doç.Dr. Betül ARSLAN
Doç.Dr. Muammer DEMİREL
Doç.Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Doç.Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
Doç.Dr. Alpaslan CEYLAN
Doç.Dr. Mehmet İNBAŞI
Doç.Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Doç.Dr. Mehmet OKUR
Doç.Dr. Enis ŞAHİN
Doç.Dr. Haluk SELVİ
Doç.Dr. Fethi AÇIKEL
Doç.Dr. Ahmet UZUN
DoçDr. S.Dilek YALÇIN ÇELİK
Doç.Dr. Fatma Sabiha KUTLAR
Doç.Dr. Dilaver DÜZGÜN
Doç.Dr. Cengiz ALYILMAZ
Doç.Dr. Jale DEMİRCİ
Doç.Dr. Melek ÖZYETKİN
Doç.Dr. Önal KAYA
Doç.Dr. Ali YILDIRIM
Doç.Dr. O.Kemal TAVUKÇU
Doç.Dr. Halil İbrahim USTA
Doç.Dr. Yakup ÇELİK
Doç.Dr. Ömer TORLAK
Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK
Yrd. Doç.Dr. Zerrin KARAKUZULU
Yrd. Doç.Dr. Cemil KUTLU
(Ankara Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Kırıkkale Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
(Devlet Arşivleri Gen.Müd.)
(Van 100.Yıl Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Cumhuriyet Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Atatürk üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Başkent Üniversitesi)
(Osmangazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
Teşekkür
Dergimizin
bu
sayısında
yer
alan
makalelerin
değerlendirilmesinde
hakemliklerine
başvurduğumuz,
aşağıda isimleri yer alan öğretim üyelerine teşekkür
ederiz.
Yayın Kurulu
Acknowledgement
We convey our deepest gratitude’s and thanks to below
mentioned scholars who graciously offered their invaluable
assistance in reviewing
Editorial Board
Prof. Dr. Saliha Zeki BAYRAM
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Aslan GÜLCÜ
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih TÖREMEN
Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk URAL
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. H. Ali KUTLU
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selami YÜKSEK
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erdinç PARLAK
Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN Kafkas Üniversitesi
Download

Jenerik Dosyası - Kafkas Üniversitesi