ISSN: 1303 – 0035
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
YARMAKAN
SEMİH TEZCAN’A
ARMAĞAN
Semih TEZCAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Journal of Social Sciences
İmtiyaz Sahibi / Published by
Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
Müdür / Manager
Editör / Editor
Doç. Dr. Şaban DOĞAN
Editör Yardımcısı / Vice Editor
Okt. Uluhan ÖZALAN
Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ, Doç. Dr. Pınar ENNELİ, Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK,
Yrd. Doç. Dr. Fatih KONUR, Okt. Uluhan ÖZALAN
Dergi Sekreteri / Secretary
Arş. Gör. Melis Sezen GÜNEŞ
Yazışma Adresi
Doç. Dr. Şaban DOĞAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
14280 Gölköy / BOLU
Submission Address
Assoc. Prof. Dr. Şaban DOĞAN
Abant Izzet Baysal University
Graduate School of Social Sciences
Journal of Social Sciences
14280 Gölköy / Bolu / TURKEY
Tel: (0374) 254 10 00 – 1497 – 1484 Faks: (0374) 253 49 65
E-posta: [email protected]
Basım Yeri ve Tarihi: AİBÜ Basımevi – 2013
Dergimiz Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language
Association (MLA) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından
taranmaktadır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
* AİBÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce
yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
* Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, belirtilen kurallara uygun
olarak hazırlanmalıdır.
* Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazara ait olup AİBÜ-Sosyal
Bilimler Enstitüsünü bağlamaz.
* AİBÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yer alan yazılardan kaynak
gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.
Abant İzzet Baysal University
Graduate School of Social Sciences
Journal of Social Sciences
* The Journal of Social Sciences (ASBED) is a bi-annual journal published by
Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences. ASBED
publishes peer-reviewed studies in the fields of social sciences.
* Submitted articles should strictly follow the format of the author guidelines at
the end of this journal.
* If you have any questions regarding the submission process please send an
email to [email protected] to contact the editorial office.
*The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary
Science Association Databases, Modern Language Association and Asos
Index.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
Bu Sayının Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer ÖNLER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Emine YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. İ. Gülsel SEV, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Şirin USER, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAĞDEMİR, Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU, Aziz Kiril Metody Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
Semih Tezcan’ın Yaşamından Kısa Bir Özet ……………...……………..
1
Semih Tezcan’ın Yayınları………………………………………………..
6
Abdullah BAĞDEMİR
Bir Öğrencisinin Gözüyle Semih Hoca……….…......................................
23
Erhan AYDIN
Yenisey Yazıtlarında Kahramanlık Tasvirleri.............................................
29
Abdullah BAĞDEMİR
Türkiye Türkçesi Sözlüklerine Verilen Adlar Üzerine….……….………..
39
Robert DANKOFF
Serpent or Paradise? Kısas-ı Enbiya as Translation……….…….………..
67
Camilla DAWLETSCHIN-LINDER
Re-Reading Bernhard Lewis: “The Emergence of
Modern Turkey”……….…………………………………………...……..
99
Aslıhan DİNÇER
Bakmak İtaat Etmektir……………………………………………..….…..
107
Şaban DOĞAN
Anadolu Türk Tıbbında Bahnameler ve Musa Bin Mesud’un
Bahname Tercümesi……...………………………………………..….…..
123
Desmond DURKIN-MEISTERERNST
The Seal Impressıon Nr. 313 from Kafir Kala…………...………..….…..
139
Süer EKER
Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair …....
145
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
Marcel ERDAL
Tezlik Fiilinin Kaynağı……………..….…..…………………….………..
169
Melis Sezen GÜNEŞ
Baytar-nâme-i Mehmed b. İskender El-Edirnevî ve Dil Özellikleri.…….
175
Talat HALMAN
Me’âlî’nin Melâli Hirre-Nâme veya Mersiye-i Gürbe.…..……...………..
191
Yukiyo KASAI
One Further Fragment of the Old Turkish Commentary
on the Vimalakīrtinirdeśa-Sūtra…..……………….…………………..…..
199
Sigrid KLEINMICHEL
Süleyman Çelebi’nin Birkaç Görünümü………………..……….………..
207
Klaus KREISER
Turkologie als Steckenpferd? Von Paul Horn bis Carl Frank.…………...
213
Onur Bilge KULA
Bilimde Yanlılık/Yansızlık Sorunsalı…………………...……….………..
231
Mehmet KUTALMIŞ
On Kaçan in Turkic Languages………….………………….…...………..
239
A. Yaşar OCAK
Türkler ve İslamiyet Yahut Bir Milletin İnanç ve Kültürel Aidiyet
Değişimine Tarihsel Açıdan Bir Sorgulama………………………………
251
Mehmet NACİ ÖNAL - Aslı ERTEN
Türk Halk Kültüründe Ötedünya Tasavvuru…………………….………..
261
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
Zafer ÖNLER
Tarihten Günümüze Abdal Sözcüğü……………..…………..…...……….
293
Yeliz ÖZAY
Çalıkkavak Balkanında “Gârîb” Temâşâ……………..……..…...………..
299
Nilay ÖZER
Bir “Yaratıcı Mübadele” Ürünü Olarak Nâzım Hikmet’in
Memleketimden İnsan Manzaraları……………………………...………..
307
İ. Gülsel SEV
Nehcü’l-Ferâdîs’te ‘takı’……………………………………...……….....
313
Masahiro SHŌGAITO
An Uighur Fragment of the ‘Commentaries on Abhidharmakośa-Kārikā
(倶舎論頌疏)’………………………………………………………….…
341
Ülkü ÇELİK ŞAVK
Türkiye Nogayları ve Dilleri Üzerine (Sözlükçe İlaveli)…...………….....
353
Yahya Kemal TAŞTAN
Evliya Çelebi İlahî Komedya’yı Okudu mu?..................…...………….....
375
Nuran TEZCAN
Seyahatnâme’de Doğrular ve Yanlışlar Bağlamında
İstanköy’deki Hipokrat Çınarı ve Evliyâ Çelebi....................………….....
405
Hatice Şirin USER
Kıyamet Kop- Üzerine……...…………………………………………......
421
Abdurishid YAKUP
Berlin and St. Petersburg Fragments of the Praise of Dharmaprabhāsa......
431
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 13
Yıl /Year: 13
Semih Tezcan Armağanı
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
Özen YAYLAGÜL
Kutadgu Bilig’deki Edimsöz Edimleri.………….…………..…...……….
443
Peter ZIEME
Fragmente von Erzählungen, Sprichwörtern und Reimsprüchen aus
der altuigurischen Zeit………………..……………..……..…...………....
473
Semih Tezcan Fotoğraf Albümünden……………………………...…..
497
Download

Abant İzzet Baysal Üniversitesi