BİGA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE DUYURUSU
Müdürlüğümüzün I.Kat Lokal ve Çay Bahçesi İşletmesi 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre
Pazarlık suretiyle amortisman bedelle ile ihale edilecektir.
1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:5 Biga / ÇANAKKALE adresinde bulunan Biga
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1.Kat Lokal Bölümü ve Çay Bahçesi İşletmesinin
Bir (1) yıl süreyle işletme işi.
2. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b) İhale dokümanının görülebileceği yer: Biga Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:5 Biga / ÇANAKKALE
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:Biga Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:5 Biga / ÇANAKKALE
d) İhale dokümanı satış bedeli: Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil Yüz Türk Lirasıdır (100 TL).
İhale dokümanını almak isteyenler, doküman bedelini Denizbank Biga Şubesi Cari Hesap: 44407301775-353 numaralı işletme hesabına yatırmaları gerekmektedir.
e) İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına
uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
f) İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.
3. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
a) İhalenin Yapılacağı Adres:İlçe Milli EğitimMüdürlüğü Toplantı Salonu - Sakarya Mahallesi
Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:183 Biga / ÇANAKKALE
b) İhale Tarihi
: 06.04.2015 Pazartesi
c) İhale Saati
: 10.00
d) İhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51-g maddesi uyarınca
4. Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
a) Tahmin Edilen Bedel
: Yirmidörtbin Türk Lirası (24.000 TL)
b) Geçici Teminat Miktarı
: Dokuzyüzaltmış Türk Lirası (960 TL)
5. İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a)Tebligat için adres beyanı
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c)Geçici teminat olarak Denizbank Biga Şubesi Cari Hesap: 4440-7301775-353 numaralı işletme hesabına
yatırılan Dokuzyüzaltmışlira Türk Lirası (960 TL) tutarın makbuzu veya teminat mektubu
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen onaylı teklif mektubu,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
g)Mesleki Yeterlilik Belgesi:
Meslek Yeterlik Belgesi yerine geçecek belgeler; (Aşağıdaki belgelerden bir tanesi yeterlidir.)
1- Restoran, Lokanta, Kantin, Kafeterya, Çay Bahçesi, Pastane, Yemekhane, Yemek Fabrikası, Dinlenme Tesisi gibi
gıdaya yönelik hizmet sektöründe hizmet verdiğine dair Esnaf Sanatkârlar Odası yada Sanayi Sicil Kaydı Sureti
2- Bakanlıklara bağlı gıda üzerine alınmış bir Ustalık Belgesi yada Usta Öğreticilik Belgesi
3- Üniversitelerde Ön Lisans, Lisans veya daha üst düzeyde gıda üzerine alınmış diploma
Download

Biga Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İhale Duyurusu