TÜBİTAK TEYDEB
Ulusal Sanayi Projeleri
Proje Hazırlama Eğitimi
20-21 Mart 2015
EĞİTİM PROGRAMI
1. Gün, 20 Mart 2015, Cuma (09:30 – 16:30)









Amaç ve Hedefler
Ulusal Ar-Ge Destek Programları
o TÜBİTAK TEYDEB
o Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
o KOSGEB
Destek Programları Sistematiği, Uygulama Usul ve Esasları
Temel Kavramlar; Ar-Ge ve Inovasyon
Proje Nedir
Proje Hazırlama Mantığı
Projeyi Uygun Destek Programı ile Eşleştirmek
TÜBİTAK TEYDEB 1501 Proje Öneri Formunun incelenmesi
Proje Öneri Formu Üzerinde Çalışmalar
o Bölüm A: Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti
o Bölüm B: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve
Yenilikçi Yönü
2. Gün 21 Mart 2015, Cumartesi (09:30 – 16:30)





TÜBİTAK TEYDEB Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma
o Bölüm C: Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı
o Bölüm D: Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma
Dönüşebilirliği
o Bölüm E: Proje Bütçesi
Proje Önerisi Hazırlama Sürecinde Kullanılacak Destekleyici Belgelerin
ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi
Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Proje Önerileri Nasıl Değerlendiriliyor?
Başarı Hikayelerinin Paylaşılması
Atölye Çalışması:
 Örnek Proje Başvurusu Hazırlık Çalışmaları
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

TÜBİTAK TEYDEB