1511
Programı
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek
1
1511 Programı
Ülke İhtiyaçları Analizi
İlgili
Fakülteler
Devlet
Kuruluşları
Kurumlar
İlgili
Bakanlık
TÜBİTAK
STK’lar
Özel Sektör
3
1511 Programı
Öncelikli Alan ve
Güçlü Alan Belirleme
Savunma
Makine
İmalat
Enerji
Uzay
Sağlık
Otomotiv
Su
Gıda
Bilgi İletişim Teknolojileri
4
1511 Programı
Öncelikli Alanlar
Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi 2011-2016 belgesinde ülkemiz öncelikli alanları
tanımlanmıştır.
Güçlü Olduğumuz Alanlar
(Hedef Odaklı Destekler Verilir)
İvme Kazanmamız
Gereken Alanlar
(İhtiyaç Odaklı Destekler Verilir)
4
5
1511 Programı
En Az Ülke Düzeyinde Yenilik Hedefi
7
1511 Programı
Alt Teknoloji Alanlarının
Belirlenmesi
Ülke ihtiyaçları
analiz edilir.
Öncelikli alanlar
belirlenir.
Öncelikli
ihtiyaçlar
belirlenir.
Alt teknoloji
alanları
belirlenir.
Teknoloji yol haritası
belgeleri oluşturulur.
Teknoloji yol haritası
belgesindeki hedeflere
göre çağrılı projeler
danışma kurulu kurulur.
Kurul, çağrı konularını
belirler ve çağrıyı
kapanışa kadar takip
eder.
10
1511 Programı
Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci
Alt Teknoloji alanları altında çağrı konuları belirlenir.
Konumlama
sistemleri
Biyokimyasal tanı
kitlerinin geliştirilmesi
Vakum
izolasyon panelleri
İhtiyaçlar ve Öncelikler
Dental dolgu
malzemeleri ve
yapıştırıcıların
geliştirilmesi
İlgili Fakülteler
Kurumlar
İlgili Bakanlık
Devlet Kuruluşları
Özel Sektör
TÜBİTAK
STK’lar
4G ve sonrası
mobil iletişim için
küçük hücre
ağ teknolojileri
12
1511 Programı
Çağrı Duyurusu
Çağrıya konu teknoloji alanı
Projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı
Proje bütçesi üst sınırı
Proje süresi üst sınırı
Başvuru tarihleri
Program, öncelikli alanlar kapsamındaki ihtiyaçlara yönelik çağrılara özeldir.
14
1511 Programı
Ne Zaman Başvurulur?
1511 Programında başvuru zamanı çağrı duyurularında
belirtilen sürelerle sınırlıdır.
Çağrı Yayını
Başvuru
15
1511 Programı
Başvuru Süreci
Çağrı açılmadan başvuru yapılmaz.
1511-ENERJİ-2013-EV-01
Vakum izolasyon panelleri
1511-ENERJİ-2013-EV-02
Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama
malzemeleri
1511-BİT-2013-Mİ-07
Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi
1511-BİT-2013-Mİ-08
4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri
Başvurular, ihtiyaçlara uygun
çağrılara yapılabilir.
Bu programa; KOBİler ve Büyük
şirketler başvurabilir.
17
1511 Programı
Destek Oranları
1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programında destek üst limitleri, her çağrıda farklılık
göstermekle birlikte, destek oranı KOBİ’lerde % 75’i, büyük işletmelerde % 60’ı geçemez.
+ Proje bütçesinin % 10’u kadar genel gider desteği
%75
KOBİ
%60
Büyük
İşletmeler
+ %10
%82,5
KOBİ
%66
Büyük
İşletmeler
1511 Programı
Destekleme Süresi
Destekleme süresi, proje bazında en fazla 36 aydır.
18
1511 Programı
Desteklenen Giderler
19
21
1511 Programı
Başvuru ve Değerlendirme
Firma
ÇPDK
Proje Önerisi
(AGY111)
Proje Önerisi
(AGY111)
Proje Önerisi
(AGY111)
Destek Kararı
Çağrı
Değerlendirme
Listesi
Başkanlık
ÇPDK/ Panel
Hakem
Değerlendirme Raporu
20
1511 Programı
Değerlendirme Boyutları
Projeler şu dört boyutta değerlendirilmektedir:
2. Boyut
1. Proje içeriğinin çağrı konu ve
kapsamına uygunluğu
2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği,
teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
3. Boyut
3. Proje planı ve kuruluşun
altyapısının uygunluğu
4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve
ulusal kazanıma dönüşebilirliği
1. Boyut
A Projesi
4. Boyut
24
1511 Programı
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Çağrılar TÜBİTAK web sayfasından takip edilmeli.
Bir çağrı alanında proje ön başvurusu aşamasında,
çağrı konusuna uyumluluk, Ar-Ge içeriği,
ulusal/küresel ölçekte teknolojik/ekonomik
rekabetçilik (tekno-ekonomik fizibilite) konularında
ikna edici bilgi verilmeli ve yazımda teknik ve yalın
bir dil ile anlatıma dikkat edilmeli.
Projeler en az ülke düzeyinde yenilik niteliği taşımalı.
Çağrı duyurusu TEYDEB
internet sayfasında
25
1511 Programı
Nihai Hedefler ve Kazanımlar
Ülkemizin ihtiyacı olan
ürün ve sistemlerin
kazandırılması
Teknolojik yeterlilik
ve bilgi birikiminin
artırılması
Teknolojik gelişimde
ivme kazanılması
Teknolojik açıdan
uluslararası rekabet
gücüne sahip, özgün
teknolojilerin
geliştirilmesi
Mevcut yeteneklerin
farklı alanlarda da
değerlendirilmesi
26
1511 Programı Programı Kapsamında Yayımlanan
2012 Çağrı İstatistikleri
Toplam 22 adet çağrıya 682 ön başvuru, 337 proje başvurusu alınmış ve değerlendirmeler
sonucunda toplam proje bütçesi 193 Milyon TL olan 177 projenin desteklenmesine karar
verilmiştir.
ALT TEKNOLOJİ ALANLARI
ENERJİ
OTOMOTİV
MAKİNA
İMALAT
GIDA
BİT
Desteklenen Proje Sayısı
Güneş Enerjisi
Enerji Depolama
Kömür Ve Kömür Teknolojileri
Elektrikli/hibrit araç
Yenilikçi ürün tasarımları
Mekatronik
Takım Tezgahları
Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu
Tohum ve Hayvan Islahı
33
9
11
8
24
19
10
12
10
Gömülü Sistemler, Entegre Devreler
41
TOPLAM
177
27
1511 Programı
2013 Çağrıları
2013 yılında toplam 34 adet yeni çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrılara toplam 314 proje
başvurusu alınmıştır. Toplam bütçesi 119 Milyon TL olan 124 proje kabul edilmiştir.
ALT ALAN
ENERJİ
BİT
SAĞLIK
Desteklenen Proje Sayısı
Enerji Verimliliği
20
Mobil İletişim
37
Biyomed. Ekipman
34
Tıbbi Tanı Kitleri
27
Bio-Malzeme
6
Aşı
0
Ayrıntılı Bilgi;
www.tubitak.gov.tr/1511
[email protected]
28
Dikkatiniz İçin
Teşekkürler
Download

ÖncelikliAlanlarAr-Ge Destek