T.C. KAFKAS ONivERSiTESi REKTORLOGO idari ve Mali i~ler Daire Ba~kanhg. Say. : 82714803-813.02-
$L,
KARS
27.02.2015
Konu: Lojman Tahsis Talebi
DUYURU
Universitemizin Akademik ve idari Personelinden 2015 yIllllda lojman tahsis
talebinde bulunacaklann (2014 yIllllda ba$vuruda bulunmu$ olup kendilerine lojman tahsis
edilmeyenler dahil) Kamu Konutlan Tahsis Talep Beyannamelerini yonetmelige uygun
$ekilde doldurarak Kamu Konutlan Yonetmeligi ve Universitemiz Konut (Lojman) Tahsis
Yonergesinin ilgili maddelerine gore degerlendirmeye allllmak ilzere en gey 10.03.2015
tarihine kadar bagh bulundugu DekanhgalMildilrlilge vermeleri gerekmektedir.
DekanhklariMildilrlilkler kendilerine verilen Kamu Konutlan Tahsis Talep
Beyannameleri ilzerinde yapIlmasl gereken i$lemlerini tamamlayarak 12.03.2015 tarihine
kadar toplu olarak RektOrlilgilmilze gondereceklerdir. Ba$vurular Kamu Konutlan
Yonetmeligi ve Universitemiz Konut (Lojman) Tahsis Yonergesinin ilgili maddelerine gore
Ocak ayl sonuna kadar degerlendirilecek ve Slra cetveli ilan edilecektir. 2015 yIllllda bu Slra
cetveline gore lojman tahsisi yapIlacaktIr. Slra cetveli ilan edildikten sonra yapIlacak lojman
tahsis talepleri degerlendirmeye ahnmayacak yonetmelik geregi bir sonraki yIllll ocak ayllla
blrakiiacakttr.
Bilgilerinizi ve herhangi bir magduriyete ned en olunmamasl iyin yazlmlzlll personele
imza kar$lhgl duyurulmasllll onemle rica ederim.
pro~1:dTiL
RektOr a.
RektOr YardlmClSI
Download

pro~1:dTiL