Eğlenceli Matematik UygulamalarıEMU-2015 Sona Erdi
TUBITAK-BİDEB 2229- BĠLĠMSEL EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠNĠ DESTEKLEME
PROGRAMI kapsamında desteklenen ve A.Ü. Alanya Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde
gerçekleĢtirilen “EĞLENCELĠ MATEMATĠK UYGULAMALARI" adlı bilimsel etkinlik
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin’in yaptığı açılıĢ dersi
ile baĢladı. Yürütücülüğünü Alanya Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali ġENDUR’ un
yaptığı ve 8 gün süren etkinlikte 5 farklı üniversiteden 12 Öğretim üyesi ve 1 matematik
öğretmeni matematiğin değiĢik konularında dersler verdiler. Türkiye geneli çok sayıda
baĢvurunun olduğu ve Erzurum’dan Ġzmir’e, Ordu’dan Antalya’ya, ġanlıurfa’dan Ġstanbul’a
olmak üzere15 farklı ilden 30 öğrencinin katıldığı etkinliğin ana amacı,Türkiye genelinde
öğrencilerin birbirleri ile iletiĢim ve paylaĢımda bulunmalarına yardımcı olunması, matematik
dersinin daha sempatik ve iĢlevsel hale getirilmesi, matematiğin icat edilen değil, keĢfedilen
bir bilim dalı olduğunun gösterilmesi, matematik konularının günlük yaĢam aktiviteleriyle
iliĢkilendirerek öğrenilmesinin kolaylaĢtırılması, matematik tarihinde yer alan önemli olaylar
ve kiĢiler tanıtılarak öğrencilerin öğrenmeye teĢvik edilmeleri ve matematiği keĢfetmelerine
yardımcı olunması idi. Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Alanya Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Ġhsan NESLĠTÜRK, hem öğrencilere hem de öğretmen ve öğretmen
adaylarına yönelik bilimsel etkinliklerin devam edeceğini ve bu amaçla hazırlanan diğer
bilimsel projelerle de Tübitak’a baĢvuruların yapıldığını ifade etti.GerçekleĢtirilecek bilimsel
etkinlikle ilgili detaylı bilgilere http://eglencelimatematik.akdeniz.edu.tr/tr web adresinden
ulaĢılabilir.
Fotoğraf Galerisi için tıklayınız.
Download

Eğlenceli Matematik UygulamalarıEMU