ULUSAL KALIP
ÜRETÝCÝLERÝ
BÝRLÝÐÝ
3D Lazer Markalama Hizmetleri
3D Lazer Desenleme
3D Lazer Gravür Ýþleme
Lazer Markalama
Tersine Mühendislik Hizmetleri
Tarama
Modelleme
Karþýlaþtýrma
Kalite Kontrol
Sac Metal Form Verme
Proses Analiz Hizmeti
Plastik Enjeksiyon
Proses Analiz Hizmeti
Basýnçlý Döküm (Metal Enjeksiyon)
Proses Analiz Hizmeti
Termal Kamera Hizmeti
(Kalýp Çalýþma Sýcaklýðý Optimizasyonu)
3D Lazer Markalama Hizmeti
Kalýp, matris, zýmba, elektrot vb.
parçalar üzerine 2D ve 3D lazer
desenleme, derin kazýma uygulamalarý,
gravür iþleme ve markalama iþlemleri
yapýlabilir.
Kalýp ve makine tanýtým etiketleri
hazýrlanabilir.
Plastik, metal ve kauçuk sanayinde
kullanýlan enjeksiyon kesme vb.
kalýplar markalanabilir.
Elektrik ve elektronik devre kartlarý
üzerine yazý ve markalama iþlemleri
yapýlabilir.
Reklam materyalleri, hediye ve
promosyonlar (çakmak, kalem, büro
malzemeleri) üzerine logo, yazý ve
resim iþlenebilir.
CAD datasý mevcut olmayan ürün,
kalýp, aparat, fikstür gibi parçalarýn
CAD datasý elde edilebilir.
Orijinal CAD modeli ile taranan
parça arasýndaki uyumsuzluklar
tespit edilebilir.
Kalýp, aparat ve yüzey formlarýnýn
kalite kontrolü ve raporlanmasý
yapýlabilir.
Çamur, kil, köpük gibi malzemeler ile
elde yapýlmýþ endüstriyel tasarým
modelleri bilgisayar ortamýna
aktarýlabilir.
Tarama ile elde edilen nokta
bulutu ile CAM programý kullanýlarak
direkt olarak imalata geçilebilir.
Sac parça imalat operasyonlarýnýn
hýzlý ve en doðru þekilde simüle
edilmesiyle;
Sac parça imalat operasyon
prosesleri geliþtirilebilir.
Tasarým, kalýp imalat ve deneme
zamanlarý kýsaltýlabilir ve bu sayede
maliyetler düþürülebilir.
Sac parça (kalýnlýk) kalitesi
yükseltilebilir.
Teklif aþamasýnda güvenilir maliyet
analizi, güvenli ve tutarlý data
oluþturulabilir.
Tecrübeye dayalý platformdan
bilimsel bir platforma geçilmesi
saðlanabilir.
Plastik parça enjeksiyon
operasyonlarýnýn hýzlý ve en doðru
þekilde simüle edilmesiyle;
Parça tasarýmý, kalýp tasarýmý,
soðutma tasarýmý v e
proses
parametreleri optimize edilebilir ve
bu sayede çýkabilecek sorunlarýn
(kaynak çizgisi, hava boþluklarý,
çökme noktalarý gibi) imalat
aþamasýna geçmeden ortadan
kalkmasý saðlanabilir.
Çevrim zamanlarý düþürülebilir,
çarpýlmalar azaltýlabilir, çekme ve
gerilme kontrolü yapýlarak parça ve
kalýp tasarýmlarý deðerlendirilebilir.
Yüksek maliyetli kalýp iþçiliði ve
fiziksel prototip gereksinimi
azaltýlabilir, üretimden kalýplarýn
taþýnmasýyla ilgili gecikmeler en aza
indirilebilir.
Döküm parça enjeksiyon
operasyonlarýnýn hýzlý ve en doðru bir
þekilde simüle edilmesiyle;
Dökülecek malzemenin alaþým
miktarlarý ve özellikleri kontrol
edilebilir.
Yolluk ve besleyici sisteminin
konumu, kesit ve akýþ parametreleri
kontrol edilebilir.
Döküm yönteminin seçimi kontrol
edilebilir.
Döküm sýcaklýðý, cüruf ve
empüritepartikülleri kontrol edilebilir.
Kalýpta ýsý akýþýný kontrol eden
parametreler kontrol edilebilir.
Çevrim zamaný,dolum simülasyonu
kontrol edilebilir
Soðutma analizi, stres analizi ve
g e r i l m e l e r k o n t r o l e d i l e b i l i r.
Plastik kalýplarýnda kalýp iç ve dýþ
sýcaklýðýnýn ölçümünde kullanýlýr.
Buhar, basýnçlý gaz, sýcak su hatlarý
ve vanalarýn ölçümlerinde kullanýlýr.
HVAC (ýsýtma havalandýrma ve klima)
sistemlerin sýcaklýk ölçümlerinde
kullanýlýr.
Elektrik panolarý, iletim hatlarý, aþýrý
yüklenen enerji sistemlerinin baðlantý
hatalarýnýn ve gereðinden fazla
yüklenip ýsý yaratan yerlerinin
tespitinde kullanýlýr.
"Bursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý Mali Destek Programý kapsamýnda hazýrlanan
bu yayýnýn içeriði Bursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý ve / veya Kalkýnma Bakanlýðý'nýn
görüþlerini yansýtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk UKUB'a aittir."
ULUSAL KALIP ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ
Mustafa Karaer Cad. Çiðdem 2 Sk. No: 1 BUTGEM Binasý DOSAB Osmangazi/BURSA
T: (224) 261 58 92 F: (224) 261 58 93
www.ukub.org.tr [email protected]
Download

arge el ilanı.FH11 - Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği