&
Çaðrý Elektrik Kimliði / Identity of Çaðrý Elektrik
Kuruluþ / Establishment
1994
ÇAÐRI ELEKTRÝK PROJE TAAHHÜT SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ.
Adres / Address
Beylikdüzü San. Sit. No:158 B.Çekmece-Ýstanbul/Türkiye
Telefon / Phone
+90 (212) 872 08 08 Pbx
Faks / Fax
+90 (212) 872 00 99
ELEKTRÝK MARKET
Adres / Address
Beylikdüzü San. Sit. No:19-20 B.Çekmece-Ýstanbul/Türkiye
Telefon / Phone
+90 (212) 873 03 03 Pbx
Faks / Fax
+90 (212) 872 30 57
ELEKTRÝK MARKET (ÝKÝTELLÝ ÞUBE)
Adres / Address
Ýkitelli O.S.B S.S Demirciler Sanayi Sitesi G1 Blok NO : 486 Baþakþehir / Ýstanbul / Türkiye
Telefon / Phone
+90 (212) 671 21 06 - 07 - 08
Faks / Fax
+90 (212) 671 21 09
ELEKTRÝK MARKET (KARAKÖY ÞUBE)
Adres / Address
Bankalar Cd. Bank Çarþýsý . No:8 Karaköy/ Ýstanbul / Türkiye
Telefon / Phone
+90 (212) 252 18 19
Faks / Fax
+90 (212) 252 24 18
Web
www.cagrielektrik.com.tr
E-posta
[email protected]
&
Diðer Grup Þirketleri / Group Companies
ÇAÐRI ELEKTRÝK MALZEMELERÝ PAZARLAMA
ÝTHALAT VE ÝHRACAT SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Beylikdüzü Sanayi Sitesi No.19-20
Büyükçekmece / Ýstanbul
Tel: (0212) 873 03 30 pbx Faks: (0212) 872 30 57
www.cagrielektrik.com.tr [email protected]
EVRÝN SÝSTEM
Shari'ati Pasdaran Sarvestan 4 Bonbaste a'iin
Pelake:3 Vahede:8 Tehran-Ýran
Tel : 00 98 21 2288 24 15
Gsm : 00 98 912 828 06 69
ÇAÐRI MAKÝNA ELEKTRÝK TESÝSAT
TAAHHÜT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Beylikdüzü Sanayi Sitesi No: 203
Büyükçekmece - Ýstanbul
Tel: (0212) 873 76 56 - 57 Faks: (0212) 872 44 83
www.cagrimakina.com.tr [email protected]
AYE SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ A.Þ.
Beykent San. Sit. Cumhuriyet Mah.
Sakarya Sokak, No:1/C-148
34520 / BÜYÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL
Tel : +90 (212) 872 59 59 Faks : +90 (212) 872 99 88
www.ayesigorta.com.tr info@.ayesigorta.com.tr
LUSNIKA ENGINEERING
LUSNIKA ENGINEERING S.R.L.
Sos. Mihai Bravu Bl. P8 Sc. 3 No: 42-46
Ap: 91 Sector 2, Bucuresti, Romania
Tel: 031 105 11 35 Fax: 031 105 11 36
AGOG ELEKTRÝK DANIÞMANLIK MÜHENDÝSLÝK ve
MÜÞAVÝRLÝK SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Beykent Sanayi Sitesi No.31
Büyükçekmece - Ýstanbul
Tel: (0212) 872 08 08 Faks: (0212) 872 00 99
YESA ENERJÝ MÜHENDÝSLÝK DANIÞMANLIK
SANAYÝ VE DIÞ TÝCARET LTD.ÞTÝ.
Beylikdüzü Sanayi Sitesi No: 203
Büyükçekmece - Ýstanbul
Tel: (0212) 873 76 56 - 873 76 57
Faks: (0212) 872 44 83 Gsm: (0541) 567 34 75
www.yesaenerji.com [email protected]
&
Bayilikler - Çözüm ortaklarýmýz / Dealers - Solution Partners
ÞAFAK ELEKTRÝK MALZ. TÝC LTD. ÞTÝ
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Kalite Belgelerimiz / Quality Certifications
&
Çaðrý Elektrik, Ýstanbul'un önemli bir sanayi ve yerleþim merkezi haline gelen
Beylikdüzü'nde 1994 yýlýnda kuruldu.
Kurulduðu günden itibaren sürekli büyüyen firmamýz; faaliyet alanlarý, müþteri iliþkileri,
geliþen uzman kadrosu, insana, çevreye, toplumsal deðerlere verdiði önem ve tüm bu
alanlardaki sýnýrsýz enerjisiyle sektörünün çok önemli bir çözüm merkezi / markasý
haline geldi.
Vizyonumuz
V
izy
yo
onum
umuz
Kurulduðumuz günden bu yana bölgesel pazarda verdiðimiz emekle haklý olarak elde
ettiðimiz çözüm merkezi / markasý olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek;
önümüzdeki dönemde Türkiye ve dünya pazarlarýnda da hizmet kalitesi, çözüm ortaklarý
ve üretimleriyle aranýlan bir firma haline gelmektir.
Misyonumuz
M
issyo
onum
numuz
l
Sürekli müþteri
memnuniyetini saðlamak, müþteri beklentilerinden daha üst seviyede
hizmet sunmak,
l
Hizmet ve
üründe kalite bilincini en üst seviyede tutmak,
l
Teknolojik
geliþmeleri yakýndan takip ederek, altyapýnýn ve çalýþanlarýnýn bu geliþime
uyumunu saðlamak,
l
Ekip ruhunu
sürekli geliþtiren dinamik bir yapýyla profesyonelce çalýþmak,
l
Güvenli, huzurlu,
l
Müþteriye,
demokratik, yasalara saygýlý bir iþletme olmak,
çalýþana, tedarikçiye daima dürüst davranmak,
l
Sosyal sorumluluklarýnýn
bilincinde olmak, çaðdaþ bir toplum için sosyal projelerin
içerisinde yer almak.
l
Çevrenin ve
doðanýn korunabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarýndan yana olmak.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Çaðrý Elektrik was founded in 1994 in Beylikdüzü which has become the most important
industrial and settlement zone of Ýstanbul.
Our firm which has been developing since it was founded has become
a very important solution center / trademark of the sector by means of its field of
activities, customer relations, developing expert staff, with its unlimited energy focusing
on human beings, environment, public values.
Vision
Vision
n
Our vision as Çaðrý Elektrik, is to keep and empower our position of being an important
solution center / trademark of the sector which we have obtained deservedly with the
efforts we spent in the regional market since 1994, and become a firm which will be
referred with service quality, solution partners and productions in Turkish and world
markets.
Mision
l
To ensure continuous
customer satisfaction and provide better service than their
expectations.
l
To hold the
principle of quality of our service and products at the highest level.
l
To follow up
the technological improvement and to provide compatibility of the
employees with the ongoing development.
l
To work prefessionally
l
To be a trustworthy,
l
To be honest
l
To be aware
in a dynamic structure that develops team spirit.
peaceful, democratic and legal enterprise.
to customers, employees and distributors.
of the social responsibilities and involve in social projects for the sake of
community.
l
To support
renewable energy in order to protect nature and environment.
&
Müþterilerimiz
Çaðrý Elektrik, müþterilerini paydaþ olarak görür ve onlar için
deðer yaratýr.
Kendisini bir çözüm merkezi ve marka haline getirenin müþterisi
olduðunun farkýndadýr. Müþterisi daha azýyla yetinse bile,
bir çözüm ortaðý olarak onun maksimum faydasý ve sürekli
memnuniyeti için çalýþýr.
Üründe ve hizmette kalite
Çaðrý Elektrik müþteri memnuniyetini sürekli kýlmak için
üretimde ve hizmette kaliteyi ön planda tutar.
Üründe ve hizmette kalite için sürekli bir geliþim içindedir.
Organizasyonunu sürekli geliþim için sürekli eðitim üzerine
kurmuþtur. Bunun için bilimsel teknolojik geliþmeleri yakýndan
takip eder.
Çalýþanlarýmýz
Çaðrý Elektrik ürün ve hizmetteki kalitenin çalýþanlarýnýn
kalitesine baðlý olduðunu bilir.
Ekip içerisinde yer alan mühendisten temizlikçisine kadar tüm
çalýþanlar, ekip anlayýþýnýn önemini kavramýþ durumdadýr.
Çalýþanlarýnýn mesleki eðitimlerinin ve geliþimlerinin yanýsýra,
sosyal, kültürel, sanatsal organizasyonlara sponsor olarak
toplumsal etkinliklere katýlýmýný destekler.
Sorumluluklarýmýz
Sürdürülebilir bir geliþim ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn
kullanýmý Çaðrý Elektrik için vazgeçilmez önceliklerdir.
Çevresel deðerler, doðanýn korunmasý ve sahip olduðumuz yaþam
kaynaklarýnýn gelecek kuþaklara devredilebilmesi için üzerine düþen
çalýþmalarý yapar. Uluslararasý kalite onaylý, doðaya zarar
vermeyen ürünleri kullanýr.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Our Customers
Çaðrý Elektrik takes its customers as shareholders and creates values
for them.
It is aware of the fact that it is the customer who makes it a solution
center and trademark. Even if its customer is satisfied with the
fewer things, it works for its maximum benefit and continuous
satisfaction as a solution partner.
Quality in product and service
Çaðrý Elektrik gives priority to quality in production and
service in order to make the customer satisfaction continuous.
It is in a continuous improvement for the quality in product and
service. It has established its organization on continuous training
for continuous improvement. That is why it closely follows scientific
and technological developments.
Our employees
Çaðrý Elektrik knows that the quality in service depends on the
quality of the employees.
All the employees included in the team from engineers to cleaning
workers have mastered in the importance of team conception.
It supports the employees professional trainings and developments
as well as being a sponsor for public, social, cultural and artistic
activities.
Our responsibilities
Continuous development and use of renewable energy are
indispensable priorities for Çaðrý Elektrik.
It performs the activities falling on it's share for environmental values,
protection of nature and ability of transferring life sources we have
to future generations. It uses the products that are quality certified
and not harmful for the nature.
&
Taahhüt
1994 yýlýnda kurulan firmamýz uzman kadrosu ve
teknolojik donanýmýyla müþterileri için ideal sektörel
çözümler üretmektedir.
Fabrika, bina, toplu konut, hastane, okul, iþ merkezi,
alýþveriþ merkezi gibi birçok tesisin A.G., Y.G., zayýf
akým sistemlerinin anahtar teslimi kuruluþunu
projelendirmiþ ve uygulamýþtýr.
Taahhüt Departmanýmýzýn Faaliyetleri:
Aydýnlatma Sistemleri:
Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan aydýnlatma
hesaplarýyla en ideal aydýnlatma sistemlerinin
kurulmasý.
Kuvvetli Akým ve Y.G. Sistemleri:
Fabrika ve binalara ait kuvvetli akým ve Y.G.
sistemlerinin projelendirilerek kurulmasý,
trafo bakýmlarýnýn yapýlmasý.
Zayýf Akým Sistemleri:
l
Yangýn alarm sistemleri,
l
Network sistemleri,
l
Kapalý devre televizyon sistemleri,
l
Müzik yayýn ve anons sistemleri,
l
Merkezi uydu anten sistemleri,
l
Görüntülü diyafon sistemleri.
A.G. Pano Sistemleri:
Tip Testli A.G. panolarý,
l
Ana daðýtým panolarý,
l
Kompanzasyon panolarý,
l
Otomatik kumanda panolarý,
l
Harmonik filtrasyon panolarý,
l
Motor yolverme panolarý.
l
IEC-60439-1
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Contract
Our group which creates ideal sectorial solutions for
its customers since 1994, has projected and applied
turnkey deliveries of L.V., H.V., low current systems
of many facilities like plant, building, hospital,
school, offices and shopping centers.
Çaðrý Contracting which creates most ideal solutions
for its customers with its expert staff and
technological equipment, has been continuing to
provide best service since the first day.
Activities of Our Contracting Department:
Lighting Systems:
Installation of ideal lighting systems by means of the
lighting calculations prepared in computer
environment.
High Current and H.V. Systems:
Installation of high current and H.V. systems by
projecting and carrying out their transformer
maintenance.
Low Current Systems:
systems,
Network systems,
l
l
Closed circuit television systems,
l
Musical broadcasting and announcing systems,
l
Central satellite dish systems,
l
Installation of video conference systems,
Fire alarm
l
L.V. Panel Systems:
l
IEC-60439-I Type Tested L.V. Panels,
l
Main distribution panels,
l
Compensation panels,
l
Automatic control panels,
l
Harmonic filtration k panels,
l
Motor start panels.
&
Pano Montaj
Çaðrý Pano,
Moeller
Elektrik'in
2004 yýlýnda
Türkiye
pazarýna
soktuðu,
dünya
standartlarýnda
ki X-Energy
markalý
panolarýn
yetkili
bayisidir.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Panel Installation
Çaðrý Panel is the authorized dealer of the
panels with the trademark of X-Energy which
Moeller Electric has introduced to Turkish
market in 2004.
&
Pano Montaj
Çaðrý Pano, birçok endüstriyel tesis,
konut, hastane, okul, alýþveriþ
merkezi vb. yapýlarýn ihtiyaçlarýna
uygun panolarý ilgili yönetmeliklere,
þartnamelere ve mühendislik
formasyonuna uygun olarak teslim
etmenin gururunu yaþamaktadýr.
2004 yýlýnda Çaðrý Pano markasý adý
altýnda IEC-60439-1 koþullarýna
uygun Avrupa'nýn seçkin test
laboratuvarlarýndan KEMA
tarafýndan onaylý A.G. Þalt
Panolarýna Tip Test Belgesi almýþtýr.
Geliþen teknolojiye ayak
uydurabilmek için yapýlan iþlerin
mühendislik formasyonuna uygun
olmasýný ilke edinen pano
departmanýmýz bu konuda sektörde
oldukça iddialýdýr.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Panel Installation
Çaðrý Panel is proud of delivering the panels suitable to meet the needs of the
constructions like many industrial facilities, houses, hospitals, shopping centers in
compliance with the related regulations, specifications and engineering formation.
It has received Type Test certificate in 2004 for the L.V. Switch Panels approved by
KEMA in most distinguished laboratories of Europe under the name of Çaðrý Panel brand
name which is in compliance with IEC-60439-1 conditions. Our panel department which
has adapted catching up with the developing technology and making the works to be
done in compliance with engineering formation as principle, is fairly mighty on this
subject.
&
Pano Montaj
Çaðrý Pano siz deðerli müþterilerimizin ihtiyaçlarýna
göre;
• A.G. ana daðýtým ve tali daðýtým panolarý,• •
• Kumanda, otomasyon panolarý,
• Harmonik filtreli kompanzasyon panolarý,
• Kompanzasyon panolarý,
• Jeneratör sebeke transfer panolarý,
• Y.G. kontrol panolarý üretmektedir.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Panel Installation
Çaðrý Panel has been producing the following according to your, our
dear customers' needs;
• L.V. main distribution panels and supplementary distribution panels,
• Control, automation panels,
• Compensation panels with harmonic filters,
• Compensation panels,
• Generator/mains transfer panels,
• H.V. control panels.
&
Proje
Birçok endüstriyel tesis
ve binanýn elektrik
uygulama projelerine
imza atan Çaðrý Proje,
bilgisayar ortamýnda
hazýrlamýþ olduðu
fabrika, bina, hastane,
okul, iþ ve alýþveriþ
merkezi vs. projeleriyle,
Çaðrý Taahhüt
Departmaný'na güç
katmaktadýr.
Konusunda uzman kadro tarafýndan proje hazýrlýk aþamasýnda belirlenen tüm teknik
detaylar ve hesaplamalar, uluslararasý normlara baðlý kalýnarak bilgisayar ortamýnda
hazýrlanmaktadýr.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Project
Çaðrý Project which have completed various electrical application projects of a broad
range of industrial facilities and buildings, adds power to Çaðrý Contracting Department
by means of its projects prepared in computer environment.
All the technical
details and
calculations are
established in
computer
environment by
our expert staff
adhering to
international
norms.
&
Yüksek Gerilim Taahhüt ve Trafo Bakým
Y.G. faaliyet konularýmýz þunlardýr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enerji izninin ilgili elektrik daðýtým þirketinden alýnmasý,
A.G. ve Y.G. projelerinin yapýlmasý,
Demir kafes ve beton direkli enerji nakil hatlarý,
Þalt tesisleri tesis ve montajý,
Trafo merkezleri tesis ve montajý (açýk ve kapalý hücreler),
Y.G. tranþe iþlerinin yapýlmasý,
Y.G. kablo ekleri harici veya dahili kablo baþlýklarý,
Trafo bakýmlarý,
Yað testi, yaðýn filtre edilmesi, yaðýn deðiþtirilmesi,
Y.G. bakým ve onarým iþleri,
A.G. ve Y.G. þehir þebekeleri tesis ve montajý,
A.G. ve Y.G. malzeme satýþý ve pazarlama.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
High Voltage Contract and Transformer Maintenance
Followings are our activities on H.V.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obtaining energy permission from the related electricity distribution company,
Preparing L.V. and H.V. projects,
Energy transmission lines with iron grids and concrete posts,
Switchgear devices installations and assembly,
Installing and assembling transformer substations (open and closed cells),
Performing H.V. transfer works,
H.V. cable splices, external or internal cable heads,
Transformer maintenances,
Oil test, oil filtering, oil changing,
H.V. maintenance and repair works,
L.V. and H.V. mains installation and assembly,
L.V. and H.V. product sale and marketing.
&
Elektrik Market
Çaðrý Elektrik Market, þirketimizin tüm faaliyet alanlarý
için çok önemli bir lojistik merkez konumundadýr.
Çalýþmalarýmýzýn aksatýlmadan yürütülmesi için gerekli olan
malzeme desteði konusunda yürüttüðü kesintisiz hizmet,
müþteri memnuniyetinin oluþmasýndaki en önemli halkadýr.
Elektrik marketimiz ülkemizin ve dünyanýn önde gelen elektrik
malzeme üreticilerinin bayilik bazýnda malzeme satýþýný
yapmaktadýr.
Siteler, konutlar, fabrikalar, alýþveriþ merkezleri, showroomlar
gibi mekanlarda iç/dýþ aydýnlatmalarda kullanýlabilecek her
türlü klasik, modern ve fantastik malzemeleri elektrik
marketimizden saðlayabilirsiniz.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Elektric Market
Çaðrý Electric Market is in the position of being an important
logistic center in our all fields of activities. Uninterrupted service it
carries out on the material support required for our activities is the
most important factor of our formation of customer satisfaction.
Our electrical market performs material sale for the world's
foremost electrical material producers in the capacity of dealership.
You can obtain any type
of classical, modern and
fantastic products
which might be used in
internal/external
lighting for the
applications like
houses, plants,
showrooms.
&
Telekomünikasyon
Çaðrý Telekomünikasyon,
yaþadýðýmýz yýllarýn bilgi ve iletiþim
çaðý olduðunun bilincindedir.
Teknolojik geliþmelerin gerisinde
kalmadan, müþterilerinin iletiþim
konusunda sýkýntý yaþamamasý için
sürekli kendini geliþtiren bir çalýþma
içerisindedir.
Çaðrý Telekomünikasyon;
• Karel, Telesis, Multitek, Netaþ, Siemens santral satýþý,
montajý, servis ve bakým hizmetleri,
• Her marka telefon makinasýnýn satýþý,
• Siemens, Telesis, Karel, Sanyo, Seneo ve tüm telsiz telefon
makinalarýnýn satýþý,
• Fabrika içi tesisat çekilmesi, düzenlenmesi,
• GSM arabirimi (Karel, Ericsson) satýþý ve montajý,
• Sahip olduðunuz santrallere aylýk veya yýllýk bakým
sözleþmeleri konularýnda her zaman hizmetinizdedir.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Telecommunication
Çaðrý Telecommunication is aware
of the fact that the age we live in is
the age of information and
communication. It is in the effort of
improving itself continuously in order
to not avoid its customers
experience any problem on
communication subject without
being behind the technological
developments.
Çaðrý Telecommunication is always at your service for;
• Karel, Telesis, Multitek, Netaþ, Siemens telephone exchange
sales, installation, service and maintenance services,
• Sales of any trademark of telephone sets
• Sales of Siemens, Telesis, Karel, Sanyo, Seneo and all
wireless telephone sets,
• In-plant installation and arrangement,
• GSM interface (Karel, Ericsson) sales and installation,
• We are always at your service on monthly or annual
maintenance contracts for the telephone exchanges you have.
&
Müþavirlik ve Mühendislik Hizmetleri
Elektrik enerjisinin daha saðlýklý, temiz kullanýmý ve daðýtýlmasý; üretimin daha kaliteli
ve sorunsuz olmasýna, zaman kaybýnýn minimum deðerlere indirgenerek birim
maliyetlerde esnekliðe olanak saðlar. Çaðrý Elektrik genel misyonu içerisinde yer alan
bilgi ve birikimleri paylaþma ilkesi ýþýðýnda mühendislik ve müþavirlik hizmetleri
sunmaktadýr. Çaðrý Elektrik yaþadýðýnýz elektrik sorunlarýný ortadan kaldýracak tecrübe,
teknik bilgi, dökümantasyon ve en önemlisi gerekli tüm ekipmana sahiptir.
Çaðrý Elektrik bu kapsamda;
•
•
•
•
•
•
•
•
Y.G. ve trafo merkezleri danýþmanlýk hizmetleri,
Harmonik ölçüm hizmetleri ve filtrasyon çözümleri,
Reaktif güç kompanzasyon ölçümleri ve uygun çözümler,
Topraklama direnç ölçümleri ve çözümleri,
5000 V / 4000 MOHM'a kadar izolasyon testi ölçümleri,
Aydýnlýk þiddeti ölçümleri ve gerekli çözümler,
Enerji maliyet ölçümleri,
Trafo yað kalitesi ölçümleri alanlarýnda müþavirlik ve mühendislik hizmetleri
sunmaktadýr.
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Engineering and Consultancy Services
An efficient, safe and clean usage and distribution of electrical energy enables
production to be more qualified and problem-free, and provides flexibility in unit costs
by reducing time-loss to minimum level. Çaðrý Electric provides engineering and
consultyancy services in the light of principle of sharing information and accumulations
included in it's general mission. Çaðrý Electric has all the experience, technical
knowledge, documentation, and most important of all, required equipment to eliminate
the problems you experience.
•
•
•
•
•
•
•
•
Consultancy services on high voltage and transformer substations,
Harmonic measurement services and filtration solutions,
Reactive power compensation measurements and suitable solutions,
Grounding resistance measurements and solutions,
Isolation test solutions up to 5000 V / 4000 MOHM,
Luminous intensity measurements and required solutions,
Energy cost measurements,
Transformer oil quality measurements,
&
Çagrý Grup, Mekanik Tesisat Taahhüt Hizmetleri
Çaðrý Mekanik, Çaðrý Grubun süren ve hedeflenen iþlerindeki faaliyet alanlarýna Mekanik Tesisatý da
ekleyerek daha iyi hizmet sunmasý amacýyla 2012 yýlýnda kuruldu.
Hedefimiz,
Teknik ve mimari ihtiyaçlarý tam olarak karþýlayan mekanik tesisat sistemlerinin, güvenilir, ekonomik
ve çevreyle dengeli bir biçimde yatýrýmcý ve kullanýcýlara sunulmasýdýr. Bu amaçla Mühendisliðin
konuyla ilgili geldiði son noktanýn sürekli takip edilmesi, uygulamanýn her aþamasýnda yatýrýmcýya
katma deðer yaratan metotlarýn geliþtirilmesi ve her zaman daha iyisini gerçekleþtirme isteði bu
hedefimize ulaþmaktaki araçlarýmýzdýr.
Þirket faaliyetleri ana baþlýklar halinde þöyle
özetlenebilmektedir;
• Fizibilite Çalýþmalarý
• Proje ve Tasarým Çalýþmalarý (Temel mühendislik hesaplarý
ve detaylarý)
• Rantabl uygulama ve montajlar
• Malzeme Temini, Ýþletmeye Alma Hazýrlýklarý
• Yapý ve Ekipman Bakým hizmetleri
Aþaðýdaki mekanik tesisat disiplinleri, firmamýz tarafýndan
tatbik edilmektedir;
• Merkezi ve bireysel sýcak sulu ýsýtma sistemleri
• Su soðutmalý ve hava soðutmalý merkezi soðutma
sistemleri
• Merkezi havalandýrma sistemleri
• Deðiþken gaz debili soðutma sistemleri
• Kapalý yüzme havuzlarý nem kontrol sistemleri
• Havalandýrma sistemleri
• Sulu, kuru ve köpüklü yangýn söndürme sistemleri
• Yangýn, duman egzoz ve basýnçlandýrma sistemleri
• Temiz ve atýk su sistemleri
• Kullaným suyu ve atýk su arýtma sistemleri
• Mekanik sistem otomasyonlarý ve bina yönetim sistemleri
• Basýnçlý hava sistemleri
• Týbbi Gaz ve Steril Saha Sistemleri
• Endüstriyel proses tesisatlarý
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
&
Çagrý.....................
Grup,
Mechanical
.....
..........
........... Installatýon Commitment Services
Çaðrý Mechanic was founded in 2012 with the purpose of delivering better service by adding
mechanical installation to the fields of activity of Çaðrý Group in ongoing and targeted works.
Our objective
Our objective is to offer mechanical installation systems which meet technical and architectural
requirements to investors and users in an economic and environment friendly manner. For this
purpose, following recent developments in engineering, improving methods which create added value
to the investor in each stage of implementation and the desire to realize better are our instruments in
achieving this objective.
Company activities can be summarised as:
- Feasibility Works
- Project and Design Works (Basic engineering calculations and
details)
- Profitable applications and assemblies
- Provision of materials, preparations for operationalizing
- Construction and Equipment Maintenance services
Following mechanical installation disciplines are carried out by
our company;
• Central or individual hot water heating systems
• Water cooled and air cooled central cooling systems
• Central ventilation systems
• Cooling systems with variable gas flow rate
• Indoor swimming pools humidity control systems
• Ventilation systems
• Wet, dry and foam fire extinguishing systems
• Fire, smoke exhaust and compression systems
• Clean and waste water systems
• Tap water and waste water treatment systems
• Mechanical system automations and building management
systems
• Compressed air systems
• Medical Gas and Sterile Field Systems
• Industrial process installations
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Papatya Residence
Beylikdüzü, Esenyurt - Ýstanbul
A.G. daðýtým ve sayaç panolarý montajý
Bina, otopark, sosyal tesis kuvvetli akým, zayýf akým elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Papatya Residence projesi devam eden, þantiye halinde bir projedir.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Regnum Elitkent / Regnum Astrumtowers
Bahçeþehir - Ýstanbul / Haramidere - Ýst.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Miyansera Evleri
Bayrampaþa - Ýstanbul
1250 kVA trafo merkezi
A.G. daðýtým ve sayaç panosu montajý
Bina, otopark, sosyal tesis kuvvetli akým, zayýf akým aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Miyansera Evleri projesi devam eden, þantiye halinde bir projedir.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Eroðlu Yapý / Yenimoda Evleri
Gürpýnar, Büyükçekmece - Ýstanbul
1000 kVA trafo merkezi kurulumu
Ana daðýtým panolarý, sayaç panolarý, trafo bina beslemeleri kurulumu
Konut bina içi elektrik tesisatlarý, sistem kablo kanallarý montajý
Konut kapalý otopark aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Konut çevre aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Spradon Evleri
Kuzu Ýnþaat, Bahçeþehir - Ýstanbul
Ana daðýtým panolarý, sayaç panolarý, trafo bina beslemeleri
Toplu konut bina içi elektrik tesisatlarý, sistem kablo kanallarý montajý
Konut kapalý otopark aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Toplu konut çevre aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Tunaboyu Evleri
Bakýrköy - Ýstanbul
1250 kVA trafo merkezi
A.G. daðýtým ve sayaç panosu montajý
Bina, otopark, sosyal tesis ve bahçe kuvvetli akým, zayýf akým elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Demir Ýnþaat (Ay Iþýðý Evleri)
Beylikdüzü - Ýstanbul
1000 kVA trafo merkezi kurulumu
Ana daðýtým panolarý, sayaç panolarý, trafo bina beslemeleri
Konut bina içi elektrik tesisatlarý, sistem kablo kanallarý montajý
Konut kapalý otopark aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Konut çevre aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Eta Marine
Sinanoba, Büyükçekmece - Ýstanbul
A.G. daðýtým ve sayaç panosu montajý
Bina, çevre kuvvetli akým, zayýf akým aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Eta Marine projesi devam eden, þantiye halinde bir projedir.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Parlamenterler Sitesi
Gürpýnar, Büyükçekmece - Ýstanbul
A.G. daðýtým ve sayaç panolarý
Sosyal tesisler ve çevre aydýnlatmasý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Toki Toplu Konutlar
Kuzu Ýnþaat, Halkalý, Küçükçekmece - Ýstanbul
7 adet trafo tesisi montajý ve kurulumu
Ana daðýtým ve kompanzasyon panolarý montajý
Toplu konut bina beslemeleri, çevre aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Pelican Mall AVM
Avcýlar - Ýstanbul
AG ana daðýtým, tali daðýtým ve MMC kontrol panolarý kurulumu
Kuvvetli akým, Busbar, UPS, genel aydýnlatma ve çevre aydýnlatma sistemleri kurulumu
Zayýf akým, yangýn, anons, CCTV, data network sistemleri kurulumu
Bina enerji izleme, aydýnlatma otomasyon ve BMS kontrol altyapý sistemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2011
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Kartaltepe Kültür Merkezi
Bakýrköy - Ýstanbul
Tiyatro salonu ses ve ýþýk sistemleri uygulamasý
Kuvvetli akým, zayýf akým, dekoratif aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Eskule AVM
Esenyurt - Ýstanbul
1x2000 transformatör merkezi kurulumu
AG ana daðýtým, tali daðýtým ve MMC kontrol panolarý kurulumu
Kuvvetli akým, Busbar, UPS, genel aydýnlatma ve çevre aydýnlatma sistemleri kurulumu
Zayýf akým, yangýn algýlama, acil anons, CCTV ve data network sistemleri kurulumu
Bina enerji izleme, aydýnlatma otomasyon ve BMS kontrol altyapý sistemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Olimpa AVM
Baþakþehir - Ýstanbul
34.5x0.4 kV 1250 kVA kuru tip güç transformatörü kurulumu
4x660 kVA jeneratör sistemi ve kesintisiz güç kaynaðý (UPS) kurulumu
Yangýn algýlama ve ihbar, topraklama ve yýldýrýmdan korunma sistemleri kurulumu
Data telefon sistemi, video ve interkom sistemi, otopark bariyer sistemleri kurulumu
Genel yayýn ve acil anons, CCTV (kapalý devre TV) ve Uydu TV sistemi kurulumu
Kuvvetli akým, zayýf akým panolarý, aydýnlatma otomasyonu ve kontrol sistemi kurulumu
Alýþveriþ merkezi maðazalarý aydýnlatma sistemleri kurulumu
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Paradise Alýþveriþ Merkezi
Gürpýnar, Beylikdüzü - Ýstanbul
2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
750 kVAr harmonik filtrasyon panosu ve montajý
Busbar iletim hattý montajý
Alýþveriþ merkezi kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Perla Vista AVM
Beykent, Büyükçekmece - Ýstanbul
1x2000 + 2x1600 + 1x630 kVA transformatör merkezi kurulumu
AG ana daðýtým, tali daðýtým ve MMC kontrol panolarý kurulumu
Kuvvetli akým, Busbar, UPS, genel aydýnlatma ve çevre aydýnlatma sistemleri kurulumu
Zayýf akým, yangýn, kartlý geçiþ, anons, CCTV, data network ve hýrsýz algýlama sistemleri kurulumu
Bina enerji izleme, aydýnlatma otomasyon ve BMS kontrol altyapý sistemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Verde Molino AVM
Bahçeþehir - Ýstanbul
2500 kVA ve 2000 kVA trafo merkezi kurulumu
AG Daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2009
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Ýstanbul Bazaar AVM
Kemalpaþa, Hopa - Artvin
1000 Kva trafo merkezi kurulumu
AG ana daðýtým, tali daðýtým ve MMC kontrol panolarý kurulumu
Kuvvetli akým, Busbar, UPS, genel aydýnlatma ve çevre aydýnlatma sistemleri kurulumu
Zayýf akým, yangýn algýlama, acil anons, CCTV ve data network sistemleri kurulumu
Bina enerji izleme, aydýnlatma otomasyon ve BMS kontrol altyapý sistemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Onur Market BeyazCity
Beylikdüzü - Ýstanbul
Maðaza aydýnlatma, zayýf akým, kuvvetli akým, daðýtým panolarý montajý ve kurulumu
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Migros (Perla Vista AVM)
Beykent, Büyükçekmece - Ýstanbul
630 kVA OG þalt tesisi montajý ve kurulumu
Daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Maðaza kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Onur AVM Ýþ Merkezi
Gürpýnar - Ýstanbul
2000 kVA trafo merkezi montajý
AG Daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Fatih Sultan Mehmet Araþtýrma Hastanesi
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Kolan Hospital
Gürpýnar - Büyükçekmece - Ýstanbul
1000 + 1600 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý ve devreye alma
Hastane zayýf akým sistemleri
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Bahat Hospital
Sultançiftliði, Gaziosmanpaþa - Ýstanbul
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
750 kVAr harmonik filtrasyon panosu ve montajý
Hastane binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Merkez Saðlýk Ocaðý
Büyükçekmece - Ýstanbul
AG daðýtým panolarý montajý
Saðlýk ocaðý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Odeon Kültür Merkezi
Üsküdar - Ýstanbul
1000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
500 kVAr harmonik filtrasyon panosu ve montajý
Busbar iletim hattý montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Gösteri salonu ýþýk ve ses sistemi kurulumu
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Kaya Artemis Otel
Lefkoþa - Kýbrýs
1 adet 2000 kVA, 1 adet 1000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
112 göz daðýtým ve MCC panosu montajý
23 adet tali daðýtým panosu montajý
Otel elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
7800 Otel / Residense
Çeþme - Ýzmir
1600 kVA trafo merkezi
A.G. daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Otel binasý kuvvetli akým, zayýf akým, bina otomasyonu elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
7800 Otel / Residence projesi devam eden, þantiye halinde bir projedir.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Beykent Üniversitesi
Beylikdüzü Kampüsü, Taksim Kampüsleri ve Ayazaða Otel-Yurt Projesi - Ýstanbul
1000 kVA PLC kontur transfer panosu montajý
1000 kVA ve 1250 kVA kompanzasyon ve daðýtým panosu montajý.
Otel-Yurt binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Üniversite binalarý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Pratt&Whitney Thy Teknik Uçak Motor Bakým Merkezi Ltd. Þti.
Sabiha Gökçen Havalimaný, Kurtköy - Ýstanbul
LEED standardýna uygun elektriksel alt yapý uygulama
2x2500 kVA transformatör merkezi kurulumu
Kuvvetli akým, Bus-Bar, Ups, genel aydýnlatma ve çevre aydýnlatma sistemleri
A.G. ana daðýtým, tali daðýtým ve MCC kontrol panolarý kurulumu
Zayýf akým, yangýn algýlama, kartlý geçiþ, acil anons, CCTV, data network ve hýrsýz algýlama sistemleri
Bina enerji izleme, aydýnlatma otomasyon ve BMS kontrol altyapý sistemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
ÝBB Fatih Ýtfaiye Binasý
Fatih - Ýstanbul
Tarihi itfaiye binasý restorasyonu elektrik sistemleri imalatý
Bina aydýnlatma, kuvvet, daðýtým panolarý montajý ve kurulumu
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Ýski Düzce Arýtma Tesisi
Kuzu Ýnþaat, Düzce
2000 kVA kuru tip trafo tesisi montajý ve kurulumu
Daðýtým, kumanda ve enstrüman panolarý montajý ve kurulumu
Busbar iletim hattý montajý
Arýtma tesisi çevre aydýnlatmasý, kablo kanallarý ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
NetLog Global
Tuzla - Ýstanbul
1000 kVA transformatör merkezi kurulumu
AG ana daðýtým, tali daðýtým panolarý kurulumu
650 kVA ve 450 kVA jeneratörlerinin senkron ve altyapý baðlantýsý
Zayýf akým, CCTV, telefon, data network sistemleri kurulumu
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2011
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Okullar
Ýnönü Ýlköðretim Okulu / Denizköþkler Ýlköðretim Okulu
A.G. daðýtým panolarý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Aksa Fan Motor
Kýraç, Esenyurt - Ýstanbul
1000 kVA trafo merkezi kurulumu
AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Tayeks
Deðirmenköy, Silivri - Ýstanbul
1000 kVA trafo merkezi kurulumu
AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Samsun Migros Depo
Samsun
400 kVA OG trafo merkezi kurulumu
Aydýnlatma, kuvvet ve daðýtým panolarý montajý
Bina zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Birollar Otomotiv-Mercedes
Esenyurt - Ýstanbul
630 kVA kompanzasyon panosu ve AYD busbar montajý
AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Showroom ve servis binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Tanrýverdi Dokuma
Çorlu - Tekirdað
1600 kVA trafo merkezi kurulumu
AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Tema Maðazacýlýk (LC Waikiki)
Esenyurt - Ýstanbul
80.000 m2 A Blok, 50.000 m2 B Blok ve idari bina elektrifikasyon iþleri
1600 kVA OG þalt tesisi montajý ve kurulumu
Daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2010
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Akkuþ Tekstil
Ambarlý, Avcýlar - Ýstanbul
1250 kVA A.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1250 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Adria Tekstil
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
1250 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve revizyonu
1250 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Baydemirler Tekstil
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
3x2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
3x2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
160 A - 4000 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Günöz Tekstil
Velimeþe, Çorlu - Tekirdað
2000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu ve montajý
1000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu ve montajý
1000 kVAr harmonik filtrasyon panosu ve montajý
1450 kW kojenerasyon sistemi montajý ve devreye alýmý
630 A - 1000 A busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
600 kW PLC tabanlý yük atma otomosyonu sistemi
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Özen Mensucat
Çerkezköy - Tekirdað
1600 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
160 A - 1000 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Ýnteks Tekstil
Çerkezköy - Tekirdað
1600 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
400 A - 1000 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Genmak Tekstil
Ýkitelli - Ýstanbul
2500 kVA AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Cüno Tekstil
Yenibosna - Ýstanbul
2500 kVA güç busbarý, AYD busbarý montajý
AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika binasý ve showroom kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Brolini Tekstil
Hadýmköy - Ýstanbul
2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Jan Tekstil
Silivri - Ýstanbul
2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
160 A - 4000 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Derimsan Deri
Tuzla - Ýstanbul
1600 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Gül Matbaa
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
750 kVAr harmonik filtrasyon panosu ve montajý
Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Devrim Matbaacýlýk
Çorlu - Tekirdað
1000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1000 kVA ana daðýtým ve kompansasyon panosu ve montajý
63 A - 2000 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Diasan Matbaacýlýk
Kýraç - Ýstanbul
2500 kVA AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Eraysan Matbaacýlýk
Hadýmköy Ýstanbul
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
750 kVAr harmonik filtrasyon panosu ve montajý
Hastane binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Sistem Reklam
Yakuplu, Büyükçekmece - Ýstanbul
1600 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
160 A - 630 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Mizan Ambalaj
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
2000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Akar Asansör
Selimpaþa, Silivri - Ýstanbul
1000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1000 kVA Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý ve devreye alma
25 A - 1000 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Sistem Alüminyum
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
Ýdari bina kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Gama Reklam
Hadýmköy - Ýstanbul
160 A - 2500 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Teka Küchentechnik
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Mert Çelik
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Özger Boya
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
2000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Çelikler Alüminyum
Hadýmköy - Ýstanbul
2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu ve montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Star Çelik
Selimpaþa, Silivri - Ýstanbul
1000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1000 kVA Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý ve devreye alma
25 A - 630 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Þölen Çikolata
Silivri - Ýstanbul
2000 kVA trafo merkezi kurulumu
AG Daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
MisBis Þekerleme
Silivri - Ýstanbul
2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu ve montajý
Fabrika aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Adyton Mobilya
Kavaklý, Büyükçekmece - Ýstanbul
400 kVA A.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
400 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Ükinoks
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
1000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Ekomak Kompresör
Edirne
1000 kVA Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
A.G. Daðýtým panosu montajý
Bina ve otopark kuvvetli akým, zayýf akým elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Hidroser
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
800 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
800 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý ve devreye alma
25 A - 250 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Trident Elektronik
Yakuplu - Ýstanbul
630 kVA AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
EAE
Kýraç - Ýstanbul
2000 kVA kompanzasyon panosu montajý
AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panolarý montajý
Fabrika binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2008
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Mutlusan
Ýkitelli - Ýstanbul
2500 kVA AG daðýtým, sayaç ve kompanzasyon panosu montajý
Fabrika binasý kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Ýþ teslim tarihi: 2009
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Pireks Bakýr Alaþýmlarý
Hadýmköy - Ýstanbul
2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2500 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
630 A - 4000 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Dizayn Teknik
Kýraç, Büyükçekmece - Ýstanbul
1600 kVA + 2500 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2500 kVA ana daðýtým panosu ve montajý
1250 kVAr harmonik filtrasyon panosu ve montajý
3200 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
AFS Boru
Haramidere, Avcýlar - Ýstanbul
Alçak gerilim ana daðýtým panosu, kompanzasyon panosu ve tali panolarýn imalatý ve kurulumu
Kuvvetli akým tesisatý
Zayýf akým, kartlý geçiþ, güvenlik, CCTV, TV, telefon, data network sistemi kurulumu
Bina otomasyon sistemi altyapýsý
Mühendislik hizmetleri
Proje teslim tarihi: 2011
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Dimaþ Mimarlýk
Dudullu, Ümraniye - Ýstanbul
2x1600 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
2x1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
2500 A Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Alfar Kozmetik
Gürpýnar, Büyükçekmece - Ýstanbul
1000 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1000 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Akkim Kimya
Hadýmköy - Ýstanbul
1600 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
1600 kVA ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Modern Yapý DHL
Esenyurt - Ýstanbul
Proje alaný 47200 m2 lojistik depo
Busbarlý aydýnlatma sistemi
2ad 2000 Kva trafo
Yangýn algýlama sistemi
2 ad 770 kva jeneratör
Telefon data sistemi
Alçak gerilim panolarý
Seslendirme sistemi
Kuvvetli akým tesisatý
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Akkoza
Esenyurt - Ýstanbul
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Pano montaj ve kurulumu
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Deba Tekstil
Güneþli - Ýstanbul
1250 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu
Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ECHO HOSPÝTAL
Büyükçekmece - Ýstanbul
1000+1600 Kva Y.G.Þalt Tesisi Montaji Ve Kurulumu
Ana Daðitim Ve Kompanzasyon Montaji Ve Devreye Alma
Hastaneye Zayif Akim Sistemleri
Fabrika Kuvvetli Akim,Zayif Akim,Aydinlatma Ve Elektrifikasyon Ýþlemleri.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Hakan Plastik
Þanlýurfa - 2. Organize San. Sitesi
2x2500 kVA þalt tesisi montajý ve jeneratör Scada kontrol kurulumu
Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Bus-bar iletim hattý montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÝSTANBULLOUNGE
Halkalý
1000 kVA trafo merkezi montajý ve kurulumu
Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Soysa l tesis alanlarýnýn bütün elektrifikasyon iþlemlerinin anahtar teslim yapýmý
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
ÝSTANBULLOUNGE 2
Halkalý - Ýstanbul
1000 kVA trafo merkezi montajý ve kurulumu
Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Soysa l tesis alanlarýnýn bütün elektrifikasyon iþlemlerinin anahtar teslim yapýmý
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
INNOVIA 2
Ýstanbul - Beylikdüzü
Dairelerin zayýf akým sistemleri de dahil elektrifikasyon iþlemleri anahtar teslim yapýmý.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
COUNTRY LÝFE
Kemerburgaz
1250 Kva Y.G.Þalt Tesisi Montaji Ve Kurulumu
Ana Daðitim Ve Kompanzasyon Panosu Montaji
Montaji.Kuvvetli Akim,Zayif Akim,Aydinlatma Ve Elektrifikasyon Ýþlemler
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Kent Neriva
Baþakþehir
1600 kVA trafo ve panolarýn montajý ve kurulumu
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma, çevre aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Kristal Þehir
Baþakþehir
524 Daire alçak gerilim tesisatý ve zayýf akým sistemleri
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Yýlteks
Güneþli
1250 kVA Y.G. þalt tesisi montajý ve kurulumu ve jeneratör Scada kontrol kurulumu
Ana daðýtým ve kompanzasyon panosu montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Pwt (Ambarlý Arýtma)
Ambarlý
Ana Daðitim Ve Kompanzasyon Panosu Montaji
Kuvvetli Akim,Zayif Akim,Aydinlatma Ve Elektrifikasyon Ýþlemleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Özel Acýbadem Ýlkokulu
Ýstanbul - Üsküdar-SAF GYO
Ana daðýtým ve tali panolarýnýn montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Acýbadem Ünalan Metro
Ýstanbul - Kadýköy - SARGIN ÝNÞAAT
Ana daðýtým ve tali panolarýnýn montajý
Kuvvetli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Akasya Kidzania
Acýbadem / Ýstanbul
A.G. daðýtým panolarý
Konsepte dayalý elektrik tesisatlatý ve otomasyonlu aydýnlatma sistemi
Busbar imalatý ve tasarýmý
Kidzania özel kontrol sistemleri ve tüm zayýf akým sistemleri imalatý
Mühendislik hizmetleri
Papatya Residence projesi devam eden, þantiye halinde bir projedir.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Özyeðin Üniversitesi
Çekmeköy / Ýstanbul
2 x 800 kVA trafo
Yýldýrýmdan koruma sistemi ve topraklama
A.G. daðýtým ve mekanik güç panolarý
Scada Sistemi
Zayýf akým sistemleri
Mühendislik hizmetleri
Mekanik Otomasyon alt yapýsý
Aydýnlatma Sistemleri
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
YDA Geniþ Gövde Hangar - THY
Pendik / Ýstanbul
1200 kVA AG þalt tesisi montaji ve kurulumu
1250 kVA ana daðýtým ve kompanzosyon panosu montaji
Busbar iletim hattý montajý
Fabrika kuvvutli akým, zayýf akým, aydýnlatma ve elektrifikasyon iþlemleri
Mühendislik hizmetleri
Papatya Residence projesi devam eden, þantiye halinde bir projedir.
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Kent Ariva
Baþakþehir / Ýstanbul
1600 kVA Trafo, 630 kVA jeneratör
Yýldýrýmdan koruma sistemi ve topraklama
A.G. daðýtým ve mekanik güç panolarý
Zayýf akým sistemleri ve aydýnlatma sistemleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Bilgili Holding
Sefaköy / Ýstanbul
A.G. daðýtým ve mekanik güç panolarý
Otel konseptinde Elektrik tesisatlarý ve tasarýmý
Kontrol sistemleri
Tüm zayýf akým sistemleri imalatý
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Sura Otel
Sultanahmet / Ýstanbul
A.G. daðýtým ve mekanik güç panolarý
Otel konseptinde Elektrik tesisatlarý ve tasarýmý
Kontrol sistemleri
Tüm zayýf akým sistemleri imalatý
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Mall of Ýstanbul
Mahmutbey / Ýstanbul
A.G. daðýtým
Sayaç panolarý montaji
36 mVA kurulu güçlü olan 450000 m2 alýþveriþ merkezi elektrik tesisat iþleri
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Torun Center
Mecidiyeköy / Ýstanbul
3x 1600, 2x1000 kVA trafo
Ortak kullaným alaný (S&C) yaklaþýk 90000 m² iþ merkezi
Kuvvetli akým elektrifikasyonu
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
Kemerburgaz Üniversitesi
Baðcýlar / Ýstanbul
A.G. daðýtým ve kompanzasyon panolarý
Elektrik tesisatlarý ve tasarýmý
Mekanik otomasyon ve kontrol sistemleri
Tüm zayýf akým sistemleri imalatý
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Akasya Tünel
Acýbadem / Ýstanbul
6 km. çevre baðlantý yollarý aydýnlatma
A.G. daðýtým panolarý
Elektrik tesisatlarý ve tasarýmý
Kontrol sistemleri ve tüm zayýf akým sistemleri imalatý
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Ýstoç Oto Ticaret Merkezi
Baðcýlar/ Ýstanbul
AG daðýtým ve kompanzasyon panolarý
Elektrik tesisatlarý ve tasarýmý
Kontrol sistemleri ve tüm zayýf akým sistemleri imalatý
Mühendislik hizmetleri
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
Gürsa Oluklu
Kýraç / Ýstanbul
22.000,00 m² Gürsa Oluklu Mukavva Fabrikasý
1600 kVA Trafo Sistemi
Mekanik Cihaz Besleme Tesisatlarý
Topraklama ve Yýldýrýmdan Koruma Planý
Yangýn Ýhbar Tesisatý
Kablo Kanalý Tesisatý
IP Sistem (Kamera - Kartlý Geçiþ) Tesisatý
Aydýnlatma Tesisatý
Çevre Aydýnlatma Tesisatý
Priz Tesisatý, Telefon Tesisatý
Panolar Ups ve Jeneratör
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
Öz-iþ Dar Tekstil
Hadýmköy/ Ýstanbul
Trafo tesisi kurulumu
Busbar sistemi ile dokuma makinalarýna enerji beslemesi
Busbar sistemi ile aydýnlatma tesisatý
Yangýn ihbar sistemi
Transfer panosu; ADP panosu ve daðýtým panolarý montajý
Paratoner sistemi kurulumu
www.cagrielektrik.com.tr
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
ARAMIZDA ELEKTRÝK VAR...
2011-2013 YILI YAPILAN TRAFO MERKEZLERÝ
YIL
SEKTÖR
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
PLASTÝK
PLASTÝK
LOJÝSTÝK
LOJÝSTÝK
LOJÝSTÝK
LOJÝSTÝK
LOJÝSTÝK
KÝMYA
KÝMYA
GIDA
GIDA
GIDA
ALÜMÝNYUM
EVYE
KAÐIT/MATBAA
OTOMOTÝV
TEKSTÝL
TEKSTÝL
KAÐIT/MATBAA
ÝNÞAAT
ÝNÞAAT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
ÝNÞAAT
AVYM
BELEDÝYE
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
KONUT
TEKSTÝL
MOBÝLYA
KÝMYA
ÝNÞAAT
ÝNÞAAT
ÝNÞAAT
BETON
EÐÝTÝM
TEKSTÝL
ÝNÞAAT
KÜLTÜR MERKEZÝ
FÝRMA ADI
HUHTAMAKÝ TURKEY GIDA SERVÝSÝ AMBALAJI A.Þ
PENSA PLASTÝK PENCERE KAPI SAN. VE TÝC. A.Þ
BARSAN GLOBAL LOJÝSTÝK VE GÜMRÜK MÜÞAVÝRLÝK A.Þ - AMBARLI
BARSAN GLOBAL LOJÝSTÝK VE GÜMRÜK MÜÞAVÝRLÝK A.Þ - KAÐITHANE
NETLOG LOJÝSTÝK HÝZMETLERÝ A.Þ
NEDLLOYD ROAD CARGO ULUSLARARASI TAÞIMACILIK VE TÝC. A.Þ
EMD SOÐUK DEPOCULUK GIDA SAN VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
SORA KOZMETÝK VE KÝMYA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
SENKROMA BOYAR MADDE SAN. TÝC. A.Þ
ELÝT ÇÝKOLATA VE ÞEKERLEME SAN. A.Þ
SAADET GIDA PAZATLAMA VE TÝC. A.Þ -SÝLÝVRÝ FABRÝKASI
BONFÝLET SAN. VE TÝC. A.Þ.
BURAK ALÜMÝNYUM SAN. LTD. ÞTÝ.
UKÝNOX ANKASTRE SÝSTEMLERÝ SAN VE TÝC. LTD. ÞTÝ
OÐUZ OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SAN. VE TÝC LTD. ÞTÝ.
BAÐDATLILAR OTOMOTÝV
ÖZ-ÝÞ DAR TEKSTÝL SAN. TÝC. A.Þ
YILTEM KONFEKSÝYON SAN. A.Þ.
GÜRSA OLUKLU MUKAVVA VE AMB. SAN. VE TÝC. A.Þ.
ERYAP MÜH. ÝNÞ. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ. / SEYRANTEPE
ELÝF ÝNÞAAT YAPI TEKNÝKLERÝ SAN VE TÝC. LTD. ÞTÝ.(ATAMAN ÝLAÇ)
GÜL ÝNÞAAT TURÝZM VE TÝC. LTD. ÞTÝ-PELÝT ÝNÞAAT ORTAKLIÐI-VÝSTA 4 PROJESÝ
METAL AR-KE ÝNÞAAT ADÝ ORTAKLIÐI - COUNTRY LÝFE PROJESÝ
SAF GAYRÝMENKUL GELÝÞTÝRME ÝNÞAAT VE TÝC . A.Þ. - AKASYA KONUTLARI
ÞENTÜRKLER GÜVEN ÝNÞAAT ORTAK GÝRÝÞÝMÝ - SAFÝR REZIDANS
DÜZLEM YAPI ÝNÞAAT SAN. VE TÝC. A.Þ. - PAPATYA 2 PROJESÝ
ÖZYURTLAR ÝNÞ. VE YAPI MALZE. SAN. TÝC. A.Þ - N TOWERS PROJESÝ
ERKANER MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT TAAHHÜT TURÝZM SAN VE TÝC. A.Þ
PELÝT ÝNÞAAT TURÝZM TÝC LTD. ÞTÝ. - KUBÝST PARK PROJESÝ
GÜL ÝNÞAAT TURÝZM VE TÝC. LTD. ÞTÝ - ELÝT ÝNÞ. ORT.-HÝLAL KONAKLARI PROJESÝ
EROÐLU YAPI ÝNÞ. VE GAYR. GELÝÞ. SAN. TÝC. A.Þ- HALKALI LOUNGE 2 PROJESÝ
ERKOT MÜH. ÝNÞ. TAAH. TUR. SAN VE DIÞ TÝC. A.Þ - KAÐITHANE PROJESÝ
KARAASLAN MERMER SAN VE TÝC. LTD. ÞTÝ. (YER ALTI BETON KÖÞK)
FUZUL YAPI ÝNÞ. PAZARLAMA A.Þ -OLÝMPA AVM
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDÝYESÝ (ÇEVÝK ÝNÞAAT)
FUZUL YAPI ÝNÞ. PAZARLAMA A.Þ - KENT NERÝVA PROJESÝ
DEMÝR ÝNÞAAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ - AYIÞIÐI VADÝ EVLERÝ PROJESÝ
DEMÝR ÝNÞAAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ - ROMANCE PROJESÝ
EROÐLU YAPI ÝNÞ. VE GAYRÝMENKUL GELÝÞTÝRME SAN.TÝC.A.Þ-HALKALI LOUNGE 1 PROJESÝ
ERYAP MÜHENDÝSLÝK TAAHHÜT. TURÝZM SAN. TÝC. A.Þ.-SEYRANTEPE PROJESÝ
ALTINYILDIZ MENSUCAT
MEKAL MAKÝNA MOBÝLYA AKS. OTOMOTÝV VE KÝMYA SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ
BURKAY UÐUR KAUÇUK KÝMYA VE PETROL ÜRÜN. SAN. VE TÝC. A.Þ.
EROÐLU / ERFA MÜH. TÝC. LTD. ÞTÝ. - FLORYA
BABACAN GRUP YATIRIM ÝNÞ. VE TÝC. A.Þ. CROWN DELUXE PROJESÝ BAHÇEÞEHÝR
FUZUL YAPI ÝNÞ. PAZARLAMA A.Þ - KENT ARÝVA PROJESÝ
AKAR BETON ÝNÞ. A.Þ.
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ YURT 4-5 BÝNASI ÇEKMEKÖY
DEBATEKS TEKSTÝL SAN. LTD. ÞTÝ
KUZU TOPLU KONUT ÝNÞ. A.Þ. / SPRADON VADÝ EVLERÝ
ARNAVUTKÖY BELEDÝYESÝ - BOLLUCA KÜLTÜR MERKEZÝ
www.cagrielektrik.com.tr
TRAFO GÜCÜ
1000
1600
250
1000
1000+1600
1000
1250
1000
1000
1000
1000+1600
1600
1600
630
1600
400
1600
1250
1600
1000
1000
1600
1600
ALTYAPI
800
1600
400
1600
2x1250
1600
1000+1250
1250+1600
2x800
2x1250
1600
1600
1600
1250
1250+1600
1000
400
250
1600
1250
1600
1600
2*800
800
800+1250+1600
250
ÇAÐRI ELEKTRÝK & MEKANÝK
WE HAVE ELECTRICITY BETWEEN US...
2011-2013 YILI YAPILAN TRAFO MERKEZLERÝ
ÝSTANBUL DIÞINDA YAPILAN MERKEZLER
FÝRMA ADI
YIL
SEKTÖR
TRAFO GÜCÜ
DYSTAR KÝMYA SAN. TÝC .LTD. ÞTÝ.
HAKAN PLASTÝK BORU VE PROFÝL SAN. VE TÝC .A.Þ.-ÇERKEZKÖY
BEST ORMAN ÜRÜNLERÝ
BURAK ALÜMÝNYUM SAN. LTD. ÞTÝ. - LÜLEBURGAZ FABRÝKASI
KUZU TOPLU KONUT ÝNÞAAT LTD. ÞTÝ-ANTALYA HURMA ÝLERÝ BÝYOLOJÝK ARITMA TESÝSLERÝ
HAKAN PLASTÝK BORU VE PROFÝL SAN. VE TÝC .A.Þ.- ÞANLIURFA
LSG SKY CHEFS HAVACILIK HÝZ. A.Þ - ANTALYA HAVALÝMANI
OYAK BETON SAN. TÝC. A.Þ
NET PLASTÝK SAN. VE TÝC LTD. ÞTÝ. / TEKÝRDAÐ
ZAMAN GAZETESÝ / DELTA MÜH. -ANKARA
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ / DELTA MÜH. - NÝÐDE
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2012
2011
2013
2013
KÝMYA
BORU
MOBÝLYA
ALÜMÝNYUM
ARITMA TESÝSÝ
BORU
GIDA
BETON
PLASTÝK
KAÐIT/MATBAA
1000
2000+2500
YIL
SEKTÖR
TRAFO GÜCÜ
AYIÞIÐI ULAÞTIRMA SÝSTEMLERÝ ÝNÞ. ELEKTRÝK MADEN SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ - TCDD-EDÝRNE
TÜBAÞ TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ BOYAMA SAN. VE TÝC. A.Þ (TEMA MAÐAZACILIK)
AYIÞIÐI ULAÞTIRMA SÝSTEMLERÝ ÝNÞ. ELEKTRÝK MADEN SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ - TCDD-HALKALI
AYIÞIÐI ULAÞTIRMA TCDD
LSG SKY CHEFS HAVACILIK HÝZ. A.Þ - SABÝHA GÖKÇEN HAVALÝMANI
PETROTEC- ÝSBAÞ
ANTEKS TEKSTÝL SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. (LÜTFÜ CEYLAN)
YILMAZ EVYE METAL SAN DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ.
SEM PLASTÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
YERMET TAÞ. ÝNÞ. OTO. METAL SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
BEST MODE TEKSTÝL SAN. VE DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ
UFO IÞIKLI ISITMA SÝSTEMLERÝ SAN VE TÝC. LTD. ÞTÝ
MODERN YAPI PROJE TAAH. ÝNÞAAT SAN. TÝC. A.Þ - ANGORA GAYRÝMENKUL
ALARKO-MAKYOL ADÝ ORTAKLIÐI
2011
2012
2012
2013
2011
2013
2011
2011
2012
2013
2011
2012
2012
2013
ULAÞTIRMA
TEKSTÝL
ULAÞTIRMA
ULAÞTIRMA
GIDA
400+250
1600+2500
1000
250
630
TEKSTÝL
EVYE
PLASTÝK
ÝNÞAAT
TEKSTÝL
ISITMA
ÝÞ MERKEZÝ
METAL
1000
1000
2500
1000
1600
1600
2x1000
800
DERGAH OFSET ÝNÞAAT OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ
ÇAÐATAY KABLO SAN VE TÝC. LTD. ÞTÝ
SARES TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ PAZARLAMA ÝTHALAT ÝHRACAK SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
2012
2012
2011
KAÐIT/MATBAA
ELEKTRÝK
TEKSTÝL
800
630
250
DM
21000
2x2500
1000
630
8001000
DÝÐER MERKEZLER
FÝRMA ADI
www.cagrielektrik.com.tr
Download

Çağrı Elektrik E