makina sanayii
ÜRÜN KATOLOÐU / 2014
Makina Sanayii
Erat Makina 1994 yýlýnda Malatya Özsan Sanayi Sitesinde þahýs firmasý
olarak kurulmuþtur. Trafo sektörüne yönelik alçak gerilim, yüksek
gerilim ve trafo aksesuarý yapmakta olan firmamýz müþteri odaklý üretimi
ile sektörün büyük firmalarýndandýr. Firmamýz 2013 yýlýnda makina
parkurunu yenilemiþtir. Ürünler cnc makinalarda imal edilmekte olup her
yýl üretim kalitesi ve kapasitesi artmaktadýr.
Referanslarýmýz
Ats Trafo
Alp Trafo
Beta Trafo
Elkima Trafo
Dts Trafo
Meksan Trafo
Maksan Trafo
Timsan Trafo
Oht Trafo
Tekiþ Trafo
Polmak Trafo
Sami Trafo
2
Makina Sanayii
KALÝTE POLÝTÝKAMIZ
Makine sektöründe müþteri memnuniyeni saðlayarak kalite yönetim
sistemimizin sürekli iyileþtirilmesini daime ön plan da tutarak yasal mevzuat ve
þartlara uygun imalatý gerçekleþtirmek ve en iyi hizmeti vermek þirketin
politikasýdýr.
MÝSYONUMUZ
Makine sektöründe pratik çözümleri ile çalýþma hayatýný kolaylaþtýrmak,
imalatýmýzda ve hizmetlerimizde artý deðerler saðlayýp en iyi olma farkýný
yakalamaya çalýþmak, hizmet kalitesi ile yaþam kalitesini artýran tüm imkanlarý
müþterilerimize sunmaktýr.
VÝZYONUMUZ
Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþma anlayýþý, geleceði hedefleyen þirket
politikalarý, sürekli deðiþim ve geliþim üzerine kurulu stratejik planlar ile ERAT
MAKÝNA güvenli adýmlarla ilerlemektedir.
3
TRANSFORMER BUSHINGS
Makina Sanayii
1kV / 250A DIN 42530
M12
13
11
5
138
12
28
4
7
6
50
1
28
4-8 mm
8
9
2
25
68
10
3
1-
Top porcelain (A) DIN 42530
8- Flange Gasket (N) 25x47x4
2-
Bottom procelain (B) DIN 42530
9- Internal gasket (O) 28x50x2
3-
Brass stem
10- Internal gasket (P) 25x45x2
4-
Brass washer top (E) Ms58
11- Brass contact washer DIN125 MS
5-
Brass washer bottom (G) Ms58
12- Brass nut M12=CU2 ISO4032
6-
Ring Gasket (J)
13- Spring washer DIN 128
7-
Plain Gasket.(M) 14x32x2
4
TRANSFORMER BUSHINGS
Makina Sanayii
1kV / 630A DIN 42530
1-
Top porcelain (A) DIN 42530
8- Flange Gasket (N) 42x67x2
2-
Bottom procelain (B) DIN 42530
9- Internal gasket (O) 45x70x2
3-
Brass stem
10- Internal gasket (P) 40x63x2
4-
Brass washer top (E) Ms58
11- Brass contact washer DIN125 MS
5-
Brass washer bottom (G) Ms58
12- Brass nut M12=CU2 ISO4032
6-
Ring Gasket (J)
13- Spring washer DIN 128
7-
Plain Gasket.(M) 22x45x2
5
TRANSFORMER BUSHINGS
EN 50386
Makina Sanayii
1kV / 250A
1kV / 630A
6
TRANSFORMER BUSHINGS
Makina Sanayii
1kV / 1000A DIN 42530
1-
Top porcelain (A) DIN 42530
7- Ring Gasket (J)
2-
Bottom procelain (B) DIN 42530
8- Plain Gasket.(M) 32x63x2
3-
Brass stem
9- Plain Gasket (N) 56x90x4
4-
Brass washer top (E) Ms58
10- Internal gasket (O)
5-
Brass washer bottom (G) Ms58
11- Internal gasket (P)
6-
Brass Flag with bolt and washer
12- Brass nut M30x2=CU2 ISO4032
7
TRANSFORMER BUSHINGS
Makina Sanayii
1kV / 2000A DIN 42530
1-
Top porcelain (A) DIN 42530
7- Ring Gasket (J)
2-
Bottom procelain (B) DIN 42530
8- Plain Gasket.(M)
3-
Brass stem
9- Plain Gasket (N)
4-
Brass washer top (E) Ms58
10- Internal gasket (O)
5-
Brass washer bottom (G) Ms58
11- Internal gasket (P)
6-
Brass Flag with bolt and washer
12- Brass nut M30x2=CU2 ISO4032
8
TRANSFORMER BUSHINGS
Makina Sanayii
1kV / 3150A DIN 42530
1-
Top porcelain (A) DIN 42530
7- Ring Gasket (J)
2-
Bottom procelain (B) DIN 42530
8- Plain Gasket.(M)
3-
Brass stem
9- Plain Gasket (N)
4-
Brass washer top (E) Ms58
10- Internal gasket (O)
5-
Brass washer bottom (G) Ms58
11- Internal gasket (P)
6-
Brass Flag with bolt and washer
12- Brass nut M30x2=CU2 ISO4032
9
Makina Sanayii
TRANSFORMER BUSHINGS
1kV / 250A DIN 42530
10
BAÐLAMA BARALARI
Makina Sanayii
630 Amp 1000 Amp
AG 630 Amp
AG 1000 Amp
AG 2000-3150-4500 Amp
11
Model
2000Amp
3150Amp
4500Amp
A
Model
Model
Model
B
Model
Model
Model
C
Model
Model
Model
D
Model
Model
Model
E
Model
Model
Model
F
Model
Model
Model
G
Model
Model
Model
H
Model
Model
Model
K
Model
Model
Model
L
Model
Model
Model
M
Model
Model
Model
J
Model
Model
Model
I
Model
Model
Model
DIN 42551 YAÐ BOÞALTMA TAPASI
Oil Draining Plug
Makina Sanayii
NOMINAL
WIDTH NW
FOR
THREEPHASE NW
a
b
THREAD
TYPE d3
d4 d6:S 1
22
Up to 800 Kva
67
6
M24x1,5
30
46
0,56
2992-1
2992-10
Above 800 to 1600kVA 93 10
M33x1,5
40
65
1,29
2993-1
2993-10
112 10
M42x1,5
52
80
2,25
2994-1
2994-10
31
40
Above 1600kVA
12
WEIGHT STANDART
kg
CODE NO
OR TYPE
CODE NO
Makina Sanayii
TRAFO AKSESUARLARI
13
Makina Sanayii
KLEMENS
14
Makina Sanayii
KALÝTE BELGELERÝMÝZ
15
makina sanayii
0555 803 33 35
www.eratmakina.com.tr
+90 422 238 27 43
[email protected]
+90 422 238 10 03
Özsan Sanayi Sitesi 28. Blok No: 23/24 MALATYA
“Yurt Dýþý Yeni Pazarlara Açýlarak Direkt Ýhracat Gelirlerinin Artýrýlmasý” Projesi Fýrat Kalkýnma Ajansý 2013 yýlý Ýhracat ve Yenilikçilik Mali Destek
Programý kapsamýnda desteklenmektedir. Bu yayýnýn içeriði, Fýrat Kalkýnma Ajansý ve Kalkýnma Bakanlýðý’nýn görüþlerini yansýtmamakta olup içerik ile
ilgili Tek sorumluluk “ERAT MAKÝNA”ya aittir.
Download

e-katalog