röportaj
Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi
Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology
Termo İndüksiyon kurucusu Orhun DAVUT ve Genel Müdürü Burak DAVUT:
“Müşterilerimize Müşteri-Tedarikçi
İlişkisi İçinde Yaklaşmıyoruz”
D
eğişim ve gelişime açık
yapısı, teknoloji ile olan
güçlü entegrasyonu, Türk
sanayisinin
gelişimine
önemli katkılar sağlamayı hedefleyen
ve müşteri memnuniyeti temel esas
alan Termo İndüksiyon hakkında bilgi
alabilmek için Termo İndüksiyon kurucusu Orhun Davut ve Genel Müdürü Burak Davut ile görüştük.
Firmanızın kuruluşu hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Asıl ihtisas sahası olan indüksiyon
jeneratörleri ve sertleştirme makinaları üretimi olan firma zaman içinde
indüksiyonla ısıl işlem hizmeti sunma
yönünde evrim geçirmiştir. 30 yılın
üzerinde bir yüzey sertleştirme tecrübesi, güçlü ve güncel ‘know-how'
bilgisi ile bugün bulunduğumuz konuma ulaştık.
Sayın Orhun Davut bize
kendinizden bahseder misiniz?
1944 Çorum doğumluyum. Sırasıyla
Samsun Maarif Koleji’nde orta öğrenimimi tamamladıktan sonra İstanbul
Üniversitesi Fizik Bölümü ve sonrasında San Francisco Cogswell Polytechnical College’de Makine ve ardından
Elektronik Mühendisliğinden mezun
oldum. Yaklaşık 10 sene Amerika’da
kaldıktan sonra yurda dönerek özel
bir firmada 8 yıl teknik müdürlük yaptım. 1981 yılı yazında da kendi firmamız Termo İndüksiyonu kuruldu.
Sayın Burak Davut siz
kendinizden bahseder misiniz?
Termo İndüksiyon’da ikinci kuşak
olarak neler yapıyorsunuz?
Firmaya ikinci kuşak olarak katılışım
2000 senesinin ortalarını bulur. 1978
İstanbul doğumluyum. Orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden lisans derecemi ve ardında
da Uluslararası Ticaret üzerine yüksek
lisans derecesini aldım. Elektronik ve
Makine Mühendisi olan bir babanın
başlattığı bir işi daha farklı bir ba-
Metal Dünyası • Sayı 228 • Sayfa 34
kış açısı ile sürdürmek istediğim için
farklı konularda eğitim aldım. Aslında eğitim biz de çok küçük yaşlarda
başladı. Firmada kullanılan bütün
tezgâhlarda bir operatör olarak çalışmakla kalmayıp kalite, pazarlama
ve planlama sahalarında da çalışarak hem teknik, hem beceri, hem
de piyasa terbiyesi alarak bugünlere geldik. Bu konulardaki en büyük
şansımın firmanın kurucusu, birinci
nesil olan babamın iyi bir yönetici ve
öğretmen oluşuna bağlıyorum. Şu
an genel müdür görevini yürütmekte
olduğum Termo İndüksiyon’da pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve
yatırım konularına ağırlık vermekteyiz.
Ulaşmayı hedeflediğim nokta Termo
İndüksiyon’un uluslararası bir marka
haline gelmesidir.
Her zaman
daha iyisi olmak
Eski yerinize göre bu tesisiniz
sanki yüz gömlek daha iyi.
Yaptığınız yatırımla indüksiyonda
bir üst oluşturmuş gibisiniz.
Bu konudaki düşünceleriniz
nelerdir?
Bu sorunuza rakamlarla cevap verecek olursak 1981 yılında 43 m²’lik bir
Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology
Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi
röportaj
vizin yurt dışına çıkmasına ve büyük
hacimli işlerde yurt dışı bağımlılığını
getirmekteydi. Hizmet vermekte olduğumuz yeni tesisimizle özellikle ağır
sanayi açısından bakacak olursak bu
açığı giderdiğimizi düşünmekteyiz.
atölye sahasında 2 adet indüksiyonla
sertleştirme ünitesi ile faaliyet göstermeye başlayan firma, 1998’de 550
m²’lik bir sahada makine sayısını 6’ya
çıkarttı. O zaman ki elektrik ihtiyacımızı 555 kW gücünde bir trafo çözerken, dikkatli ve yorucu bir fizibilite
ve hazırlık sonucu 2010 yılının kasım
ayında taşındığımız şimdiki tesisimizde 4750 m²’lik bir sahada 14 makine
ile ısıl işlem hizmeti vermekteyiz. Şu an
sahip olduğumuz indüksiyonla ısıtma
ünitelerinin toplam ısıtma gücü 2700
kW’ın üzerindedir. Şu an için en büyüğü 1000 kW gücünde olan makinanın içinde yer aldığı yeni tesisimizi
bilgisayar kontrollü 3500 kW gücünde 2 adet enerji ünitesi beslemektedir.
Üretim biçimi olarak atölye tarzından
fabrika tarzına geçerken Termo İndüksiyon çalışma prensiplerini, kalite
takıntısını ve tevazusunu koruyarak
müşterilerimizin beklentilerine hassasiyet göstermeye devam ettik. Yapmış
olduğumuz yatırımın hacmi ve şekli
ne kadar büyük olursa olsun yeni yatırımlar için muhakkak bir sebep oluşacaktır. “Her zaman daha iyisi…”
ana fikri firmadaki herkesi adeta bir
DNA’sı olmuş durumdadır. Firma kültürümüzü oluşturan ana unsur burada yatmaktadır.
Müşterilerinizin sizi seçmesindeki
sebep nedir?
Bu soruya bizi biz yapan değerlerle
yani taahhütleri yerine getirme, etik
değerle çalışma ve teknik alt yapıya
sahip olma ile özetleyebiliriz. Bunun
yanı sıra müşterilerimize sadece düz
mantık çerçevesinde müşteri-tedarikçi ilişkisi içinde yaklaşmamaktayız.
Onları ihtiyaç duyduğu ısıl işlem alanında bu özel proseste, proses öncesi
ve sonrasını da içeren ciddi bir bilgi
alışverişi ve hizmet sunmaktayız. Hizmet denince akla ilk gelen ısıl işlem
haricinde nakliye vb. ikincil işlerin ısıl
işlemci tarafından karşılanması gelmektedir. Bu, konunun sadece ufak
bir kısmı kapsamaktadır. Müşterilerin
beklentilerine ve yapacağınız ısıl işlemin onlara neler kazandıracağını ve
var ise riskleri açıklamak, gerekli hassasiyeti göstermek iyi bir başlangıç
olacaktır. Bunu sadece makine parkı
ile değil deneyimli ve bilgili bir ekip ile
başarabilirsiniz.
Yapmış olduğunuz yatırımla
dünyada sayılı bir tesis oldunuz.
Böyle bir yatırım yapmanızın
altında yatan sebep nedir?
Bu yatırımın altındaki en büyük sebep
ülkemizi sevmemiz ve ülkemiz sanayisindeki bir boşluğu doldurma arzusu
idi. Dünyadaki sayılı tesis olma konusuna gelecek olursak Kuzey ve Güney
Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinde
iki yüzü aşkın sadece indüksiyonla
ısıl işlem hizmeti sağlayan firmalarla
yapmış olduğumuz ‘benchmarking’
basit anlamıyla kıyaslama çalışması
bu sözü doğrular nitelikte olduğunu
görmekteyiz. Mevcut yatırımımızla
ulaştığımız bu son noktada kapasite
açısından Avrupa’da iki büyük firma
ile benzerlik göstermekteyiz. İndüksiyonla ısıl işlem konusundaki tesis
yetersizliği önemli miktarlardaki dö-
İndüksiyonla ısıl işlemin yapılma
evresinden bahsedebilir misiniz?
İndüksiyonla ısıl işlem diğer ısıl işlem
yöntemleriyle aynı temel prensibe sahiptir; kontrollü ısıtma ve soğutma.
Ancak bu işlemi diğer metotlardan
ayıran en önemli fark prosesin bir fırın içerisinde bütün olarak değil, bir
tezgâhta bölgesel olarak cereyan
etmesidir. İndüksiyonla ısıl işlemin ilk
evresi parçanın ve teknik bilgilerin incelenmesiyle başlamaktadır. Akabinde indüksiyonla sertleştirme için doğru tezgâh, takım-aparat ve soğutma
sistemlerinin seçimi gelmektedir. Eğer
gerekli üretim gereçleri mevcutlar
gereç havuzu içersinden temin edilemiyorsa o işe özel yeni üretim gereçleri tasarlanır ve imal edilir. Isıl işlem
öncesi, malzeme gözle ve çeşitli test
cihazları ile muayene edilir. Eğer mal-
zemede bir kusur varsa operasyon
öncesi bunun tespit edilip müşteriye
bildirilmesi gerekir. Bir sonraki aşamada şartlar herhangi bir olumsuz
durum arz etmiyorsa üretim gereçleri ve parça tezgâha bağlanır. Ayrıca
operasyon öncesi proses, enerji verilmeden test niteliğinde gerçekleştirilir.
Her zaman bir önceki aşamanın bir
sonraki aşama için devam güvencesini vermesi aranır. Zira ısıl işlem geri
dönüş imkânı fazla olmamaktadır.
Sıra parçayı ısıtmaya ve eğer sertleştirme isteniyorsa ısıtma sonrasında
soğutmaya gelmiştir. Bu işlem saniyenin küsuratı ile birkaç saati içene
alan bir zaman dilimine yayılır. Proses sonunda parça gerekli görülen
kalite kontrol işlemlerine tabii tutulur.
Bunların haricinde eğer gerek görülürse gerilim giderme işleminin uygulanması da söz konusu olabilir. Bu
proseslerin sonucunda ve müşterinin
talebi doğrultusunda kalite kontrol raporu düzenlenir.
İndüksiyonla ısıl işlemin
kullanıldığı alanlar nerelerdir?
İndüksiyonla ısıl işlem denilince akla
ilk gelen şey indüksiyon sertleştirme olmaktadır. Aslında bu, bir bütünün parçasıdır. İndüksiyon ısıtma teknolojisi ile
sertleştirme, bölgesel gerilim giderme,
sıkı geçme/sökme, dövme, kaynak
hatta plastik boya kaplama, vb. birçok
işlem gerçekleştirilebilmektedir.
Metal Dünyası • Sayı 228 • Sayfa 35
röportaj
Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi
Müşterileriniz sizden ısıl işlem
talep ederken belirtmesi
gerekenler nelerdir?
Piyasadaki firmaların bir bölümü hala
teknolojik verilerden bihaber olarak
ısıl işlem hizmeti talep etmektedirler.
Malzemenin kimyasal yapısı, üretim
metodu, sertlik mertebe ve derinliği ile
ölçüm metodu ısıl işlem talep edilirken
belirtilmesi gereken önemli bilgilerdir.
Termo İndüksiyon olarak müşterilerimize sorduğumuz ilk soru teknik resim
beraberinde bir ısıl işlem teknik şartnamesinin olup olmadığıdır. Doğru
hazırlanmış ısıl işlem teknik şartnamesi müşteri ve ısıl işlemci arasında herhangi bir soru işareti yer vermeyecek
şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Firmanızın sektördeki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bu konuyu müşteri memnuniyeti, taahhütleri gerçekleştirme ve kalite ile
üretim kapasitesi olarak düşürsek
sektörde oldukça iyi bir yerimiz olduğunu benchmarking çalışmaları ifade
etmektedir. Tabi bu cümleyi telaffuz
ederken müşteri memnuniyeti ölçüm-
Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology
lerinden aldığımız bilgiler de desteklemektedir. Sektör derken Türkiye
sınırlarını kastettiğinizi düşünüyorum.
Ancak hedeflerimizin başında yurt dışına ısıl işlem hizmeti ihraç etmek yer
almaktadır.
Son olarak söylemek istedikleriniz
bir şeyler var mı?
Türkiye piyasasında gözlemlediğimiz
ve en çok rastladığımız konu ısıl işlem
kalitesinin birinci sırada gelmediğidir. Maalesef ısıl işlem konusu herkes
tarafından yeterli bir şekilde bilinmemekte, eksik veya yanlış bilgilerle
müşteriler aldatılmaktadır. Bu şekilde
hem ısıl işlem sektörü, hem de müşteriler ciddi yara almaktadır. Isıl işlem
konusunda teknik yeterlilik ve etik
değerler konusunda oldukça uzun
bir yol kat edilmesi gerektiğini görmekteyiz. Ayrıca Sayın Kenan Anıl’ın
Isıl İşlem sektörüne kazandırdığı katma değerden dolayı teşekkür ediyor,
onun gösterdiği çabanın aynı şekilde
devam etmesini istiyoruz.
termo indüksiyon
Detaylı bilgi için okuyucu kartındaki
“03” nolu kutuyu işaretleyip gönderin.
UKUB’a 16 Yeni Üye
Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) yürüttüğü çalışmalar ve ziyaretler sonucunda
16 yeni firmayı UKUB üyeleri arasına kattı.
U
KUB, 16 yeni katılımcı
ile üye sayısını 179’a çıkarmış oldu. UKUB Yönetim Kurulu Başkanı
Şamil Özoğul katılımcılara yaptığı
konuşmada,“Birliğimize yeni katılan
üyelerimiz aramıza hoş geldiniz der,
birliğimizin gelişerek büyümesi için
tüm üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin etkin desteğini bekleriz. Unutmayınız ki, kurumlar ancak kaynakları
kadar güçlüdür ve bir sivil toplum kurumunun en önemli kaynağı katılımcı
üyeleridir” dedi.
Metal Dünyası • Sayı 228 • Sayfa 36
Birliğe yeni katılan üyeler;
•Arpacılar End. Tas. Otomotiv Ltd. Şti.
•Artı CNC Kalıp Mak. San. İç ve Dış
Tic. Ltd. Şti.
•Asse Metal – Erol Eren
•Batı Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
•Çınarlı Anadolu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
•Erçelik Kalıp Aydınlatma San. Tic.
Ltd. Şti.
•Eta-Mak Kalıp Metal İmalat San.
Tic. Ltd. Şti.
•Form Teknik Hırdavat San. ve Tic.
Ltd. Şti.
•Gera Makine Kalıp Metal San. ve
Tic. A.Ş.
•Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.
•Kıranda Plastik Kalıp ve Makine
Parçaları San. Tic. Ltd. Şti.
•MDK Makine Dizayn Kalıp Ltd. Şti.
•Palaz Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
•Plaskal Plastik Kalıp San. Ltd. Şti.
•Teknodak Plastik Kalıp ve Makine
San. Tic. Ltd. Şti.
•Zormak Kalıp Makine San. Tic Ltd.
Şti.
ukub
Detaylı bilgi için okuyucu kartındaki
“04” nolu kutuyu işaretleyip gönderin.
Download

33. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri