Güç & Data Kaynağı / Power & Data Supply (PDS)
Çıkış Gücü
Çıkış Cinsi
Giriş Voltajı
Output Power Output Option Input V oltage
50 W
4-pin
01.07.03.02
100 W
4-pin
Ürün Kodu
Product Code
Çıkış Gücü
Giriş Voltajı
Output Power Input Voltage
01.07.03.03
150 W
4-pin
01.07.03.04
200 W
4-pin
01.07.04.01
50 W
01.07.03.05
320 W
4-pin
01.07.04.02
100 W
01.07.03.06
50 W
3-pin
01.07.03.07
100 W
3-pin
01.07.04.03
150 W
01.07.01.08
150 W
3-pin
01.07.03.08
200 W
3-pin
01.07.03.09
320 W
3-pin
01.07.03.10
50 W
2-pin
01.07.03.11
100 W
2-pin
01.07.03.12
150 W
2-pin
01.07.03.13
200 W
2-pin
01.07.03.14
320 W
2-pin
176 - 264VAC
IP
20
IP
40
Teknik Özellikler / Technical Features
478
• PDS üniteleri gücünü beraberinde kullanýlan,
gr
SMPS DC Güç Kaynaklarından alır.
PDS units works with the SMPS DC Power Supplies.
• Üç farklı çıkış seçeneğiyle RGB üniteleri kontrol eder. Bunlar;
PDS has three different output options. These are;
• RGB ünitelerinin kontrolünde DMX 512
4-pin çýkýþ : + , R , G , B
protokolünü kullanýr. DMX512 datasý RJ45
4-pin output : + , R , G , B
konnektörler ile PDS ünitesine giriþ yapar. PDS,
3-pin çýkýþ : + , Data , çýkýþ seçeneðine göre data ve DC gücü
3-pin output : + , Data , birleþtirerek RGB üniteleri besler.
PDS controls RGB units with DMX512 protocol.
2-pin çýkýþ : + (data ile beraber) , It uses RJ45 connectors to get DMX512 data. PDS
2-pin output : + (with data) , combines data and DC power according to
output option and controls RGB units
176 - 264VAC
Çalýþma Voltajý
Ýnput Voltage
• PDS üzerinde 3 adet RJ45 konnektör
bulunmaktadýr. Bunlar; Data giriþ , Data Çýkýþ
ve
47 - 63 Hz
Çalýþma Frekansý
Data Tekrar soketleridir.Data Tekrar konnektörü
Frequency Range
iki PDS arasýnda mesafe 50mt'den büyükse
50 - 100 - 150 - 200 - 320 W
Çýkýþ Akýmý
DMX512 datasýnýkuvvetlendirilmiþ olarak diðer
Output Current
PDS ünitesine iletmekte kullanýlýr
.
Aþýrý Yük K
oruma
110 - 150% arasýnda
There are three RJ45 connectors on PDS. These
Over Load Protection
Between 110 - 150%
are; Data Input , Data Output and Data Repeat.
Data
Repeat connector is used for the long
Aþýrý o
Vltaj Koruma
115 - 135% arasýnda
distance data transmission. If there is a distance
Over Voltage Protection Between 115 - 135%
larger than 50 mt between two PDS units, first
PDS sends DMX512 data via Data Repeat
100 x 100 x 50 mm
Boyutlar / Dimensions
connector to second PDS.
Aðýrlýk /Weight
478 gr
• PDS üniteleri içindeki 8-pin dipswitch ile
Çalýþma Sýcaklýðý
-20°C ~ +60°
adreslenerek kullanýlabilinir.
Operating Temperature
PDS units can take a DMX address using the 8pin dipswitch
Depolama Sýcaklýðý
-40°C ~ +85°
Storage Temperature
• PDS üniteleri data giriþi olmadan istenilen
senaryo kaydedilerek de kullanýlabilir.
Koruma Sýnýfý
IP 40
PDS units can work standalone without
IP Classification
DMX512 data; any scenario can be recorded to
control RGB units.
Çalýþma Nem Oraný
20 ~ 90% yoðunlaþmasýz
Operating Humidity
12 - 24 VDC
20 ~ 90% not-condensing
50
gr
Teknik Özellikler / Technical Features
• 1-10V Dim ünitesi gücünü beraberinde kullanılan SMPS DC Güç Kaynaklarından alır.
1-10V Dimmer works with the SMPS DC Power Supplies.
• 1-10V Dim ünitesi iki adet giriş bir adet çıkış klemensi bulunmaktadır. Bunlar;
1-10V Dimmer has two input and one output terminal. These are;
12 / 24VDC Giriş : + , 12 / 24VDC Input : + , 1-10V Giriş : + , 1-10V Input : + , LED Çıkış : + , LED Output : + , -
Çalışma Voltajı
Input V oltage
12 - 24 VDC
Çıkış Gücü
Output Power
50 - 100 - 150 W
Boyutlar
Dimensions
54 x 24 x 63 mm
Ağırlık / Weight
50 gr
Çalışma Sıcaklığı
Operating Temperature
-20°C ~ +60°
Depolama Sıcaklığı
Storage Temperature
-40°C ~ +85°
Koruma Sınıfı
IP Classification
IP 20
Çalışma Nem Oranı
Operating Humidity
20 ~ 90% yoğunlaşmasız
20 ~ 90% not-condensing
• LED ünitelerinin kontrolünde floresan
balastlarında da kullanılan 1-10V aydınlatma
kontrol sinyal sistemini kullanır. Sinyal
seviyesine göre
DC voltajını PWM
kullanarak
azaltıp veya artırarak çıkış
klemensine aktarır. 10V 'da çıkış voltajıý giriş
voltajının %100'üdür, 1V'da çıkış voltajı giriş
voltajının %10'udur, 0V'da çıkış kapalıdır
.
Controls the LED units with the 1-10V lighting
control signaling system which is also used for the
dimmable fluorescent ballasts. According to the
signal level , It decreases or increases the input
DC voltage using PWM (Pulse Width Modulation).
At 10V , output voltage is %100 of input voltage;
at 1V , output voltage is %10 of input voltage, At
0V output is off
• 1-10V sinyali birden fazla dim ünitesine
gönderilerek eşzamanlı dimleme yapılabilir .
By sending the 1-10V signal to more than one
dimmer, synchronous dimming can be achieved.
Güç Kaynaklarý / Power Supplies
01.07.03.01
[email protected]
Ürün Kodu
Product Code
1-10V Dim Ünitesi / 1-10V Dimmer
55
Download

DS) 1-10V Dim Ünitesi / 1