LAMBDA-CYHALOTHRIN (İNSEKTISIT) VE CYPERMETHRIN
(İNSEKTISIT)’IN Oreochromis niloticus (L.,1754) YAVRULARI ÜZERINE
AKUT TOKSIK ETKISININ ARAŞTIRILMASI
Lambda-Cyhalothrin için LC50 6,80±0,63 µgl-1 ve Cypermethrin için LC50 15,88±0,65 µgl-1
olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin, Oreochromis niloticus, LC50, BiProf. Dr. Münir Ziya Lugal GÖKSU, Yrd. Doç. Dr. Meltem MANAŞIRLI
yodeney
Arş. Gör. Cansev AZGIN
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü - ADANA
E-mail: [email protected]
-Bildiri ÖzetiGiriş: Çukurova Bölgesi’nde tarım alanlarında kullanılan pestisitlerin bölgedeki sucul ortamlara ve su ürünlerine olabilecek olası etkilerinin araştırılması uygun olacaktır. Ayrıca
elde edilecek verilerin sadece bölgesel bazda değil ulusal bazda da bir anlam taşıyacağı düşüncesiyle çalışmamız planlanmıştır.
Amaç: Bu çalışmada, sucul ortamlarda meydana getirebileceği olası olumsuz etkiler hakkında bilgi sahibi olabilmek için, Çukurova Bölgesi’nde tarım alanlarında yoğun olarak
kullanılan Lambda-Cyhalothrin (İnsektisit) ve Cypermethrin (İnsektisit)’ in Oreochromis
niloticus (L.,1754) yavruları üzerine akut toksik etkisi biyodeney yöntemiyle araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, laboratuvarda 25±2 oC’de, akvaryumlarda, ortalama ağırlığı
1,87±0,7 g ve ortalama boyu 5,08±0,5 cm olan balıklarla, her pestisit için 2’şer tekrarlı, statik
biyodeney yöntemine göre yürütülmüş; log-logistic model istatistik analiz yöntemiyle incelenmiş ve 24 saatlik akut LC50 değerleri hesaplanmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Çalışma esnasında yürütülen deneyler süresince, akvaryumlarda ölçülmüş olan pH değerlerinin Lambda-Cyhalothrin denemesinde 7,8-7,9 ve Cypermethrin
denemesinde 7,9-8,1; çözünmüş O2 değerlerinin ise Lambda-Cyhalothrin denemesinde 7,34,0 mgl-1 ve Cypermethrin denemesinde 7,4-5,3 mgl-1 arasında değiştiği gözlenmiştir. Denemelerde gözlenen balık ölümleri dikkate alınarak yapılan istatistik analizde, Oreochromis
niloticus (L.,1754) yavrularına ait 24 saatlik akut toksik öldürücü konsantrasyon değerleri,
280
281
ACUTE TOXICITY OF LAMBDA-CYHALOTHRIN (INSECTICIDE) AND
CYPERMETHRIN (INSECTICIDE) ON OREOCHROMIS NILOTICUS
(L., 1754) LARVAE
Cypermethrin LC50 for 15,88±0,65 µgl-1 was calculated.
Keywords: Lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin, Oreochromis niloticus, LC50, Bioassay
Prof. Dr. Münir Ziya Lugal GÖKSU, Yrd. Doç. Dr. Meltem MANAŞIRLI
Arş. Gör. Cansev AZGIN
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, 01330 Balcalı, ADANA
E-mail: [email protected]
-AbstractIntroduction: In Cukurova Region of the pesticides used in agricultural areas in the region
of aquatic environments and water products that may be possible to study the effects will be
appropriate. In addition, the data obtained not only at the national level on a regional basis
with the idea that the significance of our study is planned.
Objective: In this study, in aquatic environments may constitute possible adverse effects have
information about, to be in Cukurova Region in agricultural areas heavily used Lambdacyhalothrin (insecticide) and Cypermethrin (insecticide) on Oreochromis niloticus (L.,
1754) larvae on the acute toxic effects were determined by bioassay.
Materials and Methods: Working in the laboratory at 25±2°C, aquariums, an average weight
of 1.87±0.7 g and 5.08 ± 0.5 cm with an average length of fish, 2 from each replicates for each
pesticide, static bioassay was carried out according to the method; log-logistic models were
examined with statistical analysis and 24-hour acute LC50 values were calculated.
Results and Conclusion: During the study, conducted during the experiments, the
aquarium, measured on the pH value of Lambda-Cyhalothrin attempt 7,8-7,9 and
Cypermethrin in the attempt to 7,9-8,1; dissolved O2 value of Lambda-Cyhalothrin attempt
to 7.3-4,0 mgl-1 and Cypermethrin in the attempt to 7,4-5,3 mgl-1 have been observed
to vary between. In the experiments, taking into account the observed fish deaths in the
statistical analysis, Oreochromis niloticus (L., 1754) larvae belonging to the 24-hour acute
toxic lethal concentration values, Lambda-Cyhalothrin LC50 for 6,80±0,63 µgl-1 and
282
283
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net