NIL TILAPYASI (Oreochromis niloticus)’NDA CU/ZN SÜPEROKSIT
DISMUTAZ (SOD1) GENININ BIYOENFORMATIĞI
VE GENOMIK YAPISI
GENOMIC STRUCTURE AND BIOINFORMATICS OF CU/ZN
SUPEROXIDE DISMUTASE (SOD1) GENE IN NILE TILAPIA
Oreochromis niloticus
Yrd. Doç. Dr. Mehtap BAYIR 1, Doç. Dr. Abdulkadir BAYIR 2, Prof. Dr. Mevlüt ARAS 2
Yrd. Doç. Dr. Mehtap BAYIR 1, Doç. Dr. Abdulkadir BAYIR 2, Prof. Dr. Mevlüt ARAS 2
1
2
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü - ERZURUM
Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü - ERZURUM
1
2
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü - ERZURUM
Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü - ERZURUM
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
-Bildiri Özeti-
-Abstract-
Tilapya 2012 yılında 3,6 milyon tonluk üretim miktarı ile Dünya’da gümüş sazanı, Hindistan
Tilapia is the fourth most produced freshwater fish in 2012 with 3.6 million tonnes global
sazanları ve ot sazanından sonra en çok üretilen dördüncü balık türü olmuştur. Bunum-
production, after silver carps, Indian major carps and grass carp. However, genomic research
la beraber, oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı kritik role sahip antioksidant enzimler
on antioxidant enzymes, which have critical role in the antioxidant defense system (ADS)
hakkında genomik araştırmalar hala yetersizdir. Superokdit dismutaz (SOD) antioksidan
against harmful effects of oxidative stress, in this species is still inadequate. Superoxide
savunmanın ilk basamağını katalizlediğinden söz konusu savunma sistemi için anahtar
dismutase (SOD) catalyzes the first step of ADS, so it is the first and key enzyme in this
enzimdir. Bu çalışmada, Nil tilapyası’nda Cu/Zn Superoksit dismutaz (SOD1)’ın genomik
system. In this study, we determined genomic structure, phylogenetic relationship and
yapısı, diğer teleost balıklarla filogenetik ilişkileri, sekans benzerlikleri ve korunmuş gen
sequence alignment with other teleost fish and conserved gene synteny of Cu/Zn SOD1
sintenisi belirlenmiştir. Tilapyada SOD1 geni 4 intron tarafından bölünen 5 ekzon içermek-
in Nile tilapia. Its SOD1 gene contains fife exons interrupted by four introns. Phylogenetic
tedir. Filogenetik analizler ve polipeptid sekansları diğer teleost balıklarla yüksek benzerlik
analysis and polypeptide sequences exhibit high sequence identity and similarity with other
sergilemiştir. Sonuç olarak, bu çalışma Nil tilapiyasında SOD1 geni hakkında detaylı bilgi
teleost fishes. In conclusion, this study provides both detailed information on SOD1 gene in
sağlamıştır. Ayrıca gelecekte teleost balıklarda antioksidan savunma sistemi genlerinde ya-
Nile tilapia and simplifies further studies on ADS genes in teleost fishes.
pılacak çalışmalarada ışık tutacağı ümit edilmektedir.
Keywords: Bioinformatic, Oxidative stress, SOD1, Nile Tilapia
Anahtar kelimeler: Bioenformatik, Oksidatif stres, SOD1, Nil Tilapyası
240
241
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net