YEME KATILAN FARKLI DÜZEYLERDEKI ZEOLITIN (Klinoptilolit)
ÇIPURALARIN (Sparus aurata) KAN BIYOKIMYASI VE HEMATOLOSI
ÜZERINE ETKILERI
leri belirlenmiş, Vettest 8000 cihazı ile serumda kolesterol, glikoz, kan üre azotu, aspartat
aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalin fosfataz (ALP), magnezyum,
kalsiyum, sodyum ve potasyum analizleri yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Yeme katılan zeolit glikoz ve trigliserit düzeyini linear, ALT düzeyini
Mahir KANYILMAZ , Nazmi TEKELIOĞLU , Hüseyin SEVGILI , İsmail DAL
1
1
2
1
1
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü - ANTALYA
2
Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi - ADANA
E-mail: [email protected]
quadratik olarak önemli oranda etkilemiştir (P<0,05). AST ve ALP düzeylerinde zeolit miktarına bağlı olmayan bir etkilenme tespit edilirken, Kolesterol düzeyinde quadratik bir etki
belirlenmiş, BUN, eritrosit, lökosit ve hemoglobin düzeylerinde önemli bir farklılık tespit
edilmemiştir (P>0.05). Elde edilen bulgulara göre zeolitin yapısında bulunan ağır metallerin
glikoz düzeyinde düşük düzeyde bir azalmaya neden olmasına rağmen kan parametreleri
üzerinde balık sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
-Bildiri ÖzetiGiriş: Zeolitler alkali ve toprak alkali metallerin kristal yapıya sahip sulu alümina silikatları olan volkanik kayaçlardır. Faydalı özellikleri nedeniyle endüstriyel ve tarımsal alanlarda
geniş bir kullanıma sahiptir. Balık yetiştiriciliğinde yemlerde performans arttırma amacına
ilaveten, su kalitesinin iyileştirilmesi ve ağır metal toksitelerinden korunma amacıyla kullanılmaktadır. Yem katkısı olarak kullanılan çalışmalarda genel olarak zeolitin büyüme ve
yemden yararlanma ürerine olan etkilerine odaklanılmıştır.
Amaç: Bu çalışmayla büyüme üzerine pozitif etkisi olduğu için kullanılması tavsiye edilen
zeolitlerin Çipura yemine ilavesinin kan biyokimyası ve hematolojisi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Deneme, kapalı devre sistemde 1 döngü/saat ve günlük %10 su değişimiyle yürütülmüştür. Zeoit ilaveli yemin hazırlanması için ticari çipura yemi (2 mm)
öğütülerek %0-4 arasında zeolit ilave edilmiştir. Hiç zeolit içermeyen kontrol grubuna %4
düzeyinde alfa selüloz ilave edilmiştir. Yemlerin selüloz:zeolit düzeyleri; 4:0 (Z0, kontrol),
3:1 (Z1), 2:2 (Z2), 1:3 (Z3) ve 0:4 (Z4) olarak belirlenmiştir. Deme başı ağırlığı 9,06±0,04 g
olan çipuralar, 15 deneme tankında (65 L) rast gele dağıtılarak, ilk 6 hafta vücut ağırlığının
%4’ü, 7 ve 8. hafta %3’ü, 9 ve 10. haftada ise %2,5 oranında serbest yemlemeye yakın oranda
yemlenmiştir. Deneme sonunda balıklar 0,3 mL/L dozundaki etilen glisol monofenil eter
ile bayıltılarak kuyruk bölgesinden kan alınmış ve içerisinde EDTA (2,5 mg/mL) bulunan
steril tüplere konulmuştur. Daha sonra MS4+ cihazı ile hemoglobin, lökosit, eritrosit düzey-
232
233
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net