Cymedica Program VZDELÁVANIA
Cyklus chronické choroby
Hypertyreóza mačiek
Ochorenie spôsobené nadmernou
činnosťou štítnej žľazy (nadprodukcia
T4 a T3), pričom príznaky zodpovedajú
zvýšenej aktivite metabolizmu. Postihuje
staršie mačky oboch pohlaví.
Prezentácia
Bilaterálne postihnutie
• Vyskytuje sa u 70-90 %
pacientov.
Unilaterálne postihnutie
• Vyskytuje sa u 10-30 %
pacientov.
Ektopické tkanivo
• Vyskytuje sa v priemere
u 9% pacientov.
• Môže postihovať zároveň
aj pacientov s bilaterál‑
nym alebo unilaterálnym
postihnutím.
• Diagnostika je ťažká a
možno využiť scintigrafiu.
• Vhodná je medikamentózna liečba.
Etológia
Incidencia
Najčastejšie je príčinou benígna adenomatózna
hyperplázia štítnej žľazy. V malom percente prípadov
(1‑2% hypertyreózy mačiek) ide o karcinóm štítnej
žľazy.
Presná etiológia zmien však dosiaľ nebola uspokojivo
objasnená. Novo sa uvažuje, že vyvolávajúcimi
faktormi môžu byť: konzervačné látky v krmivách, látky
uvoľňujúce sa z obalov krmív, nadbytok jódu v diétach
i možné pôsobenie účinných látok v obojkoch proti
blchám atď. (Nelson, 2011).
V 80. rokoch minulého storočia bol záchyt minimálny,
ale v súčasnosti je hypertyreóza najčastejšia
endokrinopatia mačiek. Vyskytuje sa u 0,9 % všetkých
mačiek* a u 6 % starších
mačiek**. Choroba sa u
mačiek prejavuje vo veku
7 – 12 rokov.
Ochorenie postihuje v 7090% oba laloky štítnej žľazy,
u 10-30% pacientov býva
postihnutý iba jeden lalok.
Navyše sa až u 9% všetkých
mačiek s príznakmi hyper‑
tyreózy nachádza ektopické
tkanivo, ktoré môže tiež
nadmerne produkovať
hormóny T4 a T3.
Viditeľné opuchy hrdla
Mačka vykazuje
úbytok hmotnosti a zlú
srsť - typické príznaky
hypertyreózy
Cymedica Program VZDELÁVANIA
Terapia
Klinické príznaky
yy úbytok hmotnosti
(navzdory polyfágii)
98%
yy palpovateľná struma
90%
yy polyfágia81%
yy hyperaktivita/nepokoj76%
yy tachykardia (až 240 úderov za min.) 66%
Hypertyreóza mačiek
yy
yy
yy
yy
yy
polyúria/polydipsia60%
zvracane55%
šelest na srdci (systolický)
53%
hnačka33%
ďalej potom: drsná, matná a neupravená
srsť
1. medikamentózna terapia Felimazole® (metimazol, syn.
tiamazol)
2. chirurgický zákrok - tyroidektómia
(odstránenie štítnej žľazy)
3. aplikácia rádioaktívneho jódu
4. klinická diéta
Hematologické a biochemické
vyšetrenie
yy
yy
yy
yy
yy
stredná erytrocytóza, leukopénia a eozinopénia
veľmi často: zvýšenie ALT
bežné: zvýšenie ALP, LDH, AST, močoviny (BUN),
kreatinínu, glukózy a fosforu
občas: zvýšený bilirubín
Hodnoty celkového T4 v sére
yy viac ako 55nmol/l = vysoké podozrenie na
hypertyreózu
yy viac ako 64 nmol/l = jednoznačná hypertyreóza
yy výhody:
-- veľmi vysoký záchyt - až 90% mačiek
-- neobjavujú sa žiadne falošné pozitívne
výsledky (Nelson, 2011)
-- ľahko dostupné vyšetrenie (IDEXX SNAPshot
Dx® a SNAP Reader)
-- nízke náklady štandardne odobranej vzorky
yy nevýhody:
-- nezachytí mačky v rannej fáze hypertyreózy
resp. mačky s miernym priebehom (až 10%
mačiek nezareaguje zvýšením hodnoty
celkového T4)
SNAP T4 Referenčné rozmedzie
yy
yy
yy
yy
Nízke
menej ako 13 nmol/l (menej ako 1,0 µg/dl)
Normálne 13 - 64 nmol/l (1,0 - 5,0 µg/dl)
Hraničné 32 - 64 nmol/l (2,5 - 5,0 µg/dl)
Vysoké viac ako 64 nmol/l (viac ako 5,0 µg/dl)
Diagnóza choroby
Staršie mačky s klinickými príznakmi hypertyreózy a s celkovým T4 v hranič‑
nom rozmedzí môžu mať hypertyreózu v ranom štádiu alebo iné ochorenie
(NTI nonthyreoidal illness). V takých prípadoch sa odporúča zopakovať test
na celkový T4 za 2 až 4 týždne, alebo vykonať test na voľný T4 metódou ekvilib‑
račnej dialýzy. Alternatívou je aj T3 supresný test alebo zobrazenie štítnej žľazy
rádionuklidmi. Test na voľný T4 a T3 supresný test možno objednať u Idexx VML.
Monitoring terapie
Pri liečbe Vetorylom (metimazol) sa hodnoty celkového T4 majú pohybovať
v dolnej polovici referenčného rozmedzia.
Poznámky: 1µg/dl = 12,87 nmol/l. Výsledky, ktoré spadajú do hraničných
hodnôt by sa mali všeobecne považovať za nejasné.
Monitorovanie terapie
Diagnostika
1. klinické vyšetrenie + dôkladná
palpácia ventrálnej časti hrdla
(hmatná zväčšená alebo uzlovitá
štítna žľaza)
2. rutinné hematologické a biochemické
vyšetrenie = IDEXX Catalyst
(VetTest), IDEXX LaserCyte (ProCyte)
3. stanovenie hladiny celkového T4 (TT4)
v sére = Idexx SNAPshot Dx (SNAP
Reader)
yy anamnéza a klinické príznaky
yy biochemické a hematologické vyšet‑
renie a celkový T4 v sére
-- pred zahájením liečby
-- po 3, 6, 10 a 20 týždňoch
-- a potom vždy po 3 mesiacoch
yy v prípade potreby je nutná zmena
dávkovania
yy odber krvi možno vykonať
kedykoľvek počas dňa bez závislosti
od predošlého podania lieku
Zásady liečby Felimazolom
(metimazol)
yy jednoduchá a dostupná liečba vhodná aj pre ťažko
choré mačky, ktorým nie je možné vykonať chirurgický
zákrok
yy liečba je reverzibilná a jednoducho kontrolovateľná
yy počiatočná dávka je 2,5 mg dvakrát denne p.o.
yy po 3 týždňoch kontrola odpovede na liečbu
yy úprava dávky v prírastkoch po 2,5 mg (tablety sa nesmú
deliť) = snaha o najúčinnejšiu dávku
yy nespolupracujúcim mačkám možno podávať aj 5 mg raz
denne (možno však očakávať nižšiu účinnosť)
yy dávka 2,5 mg dvakrát denne sa používa aj na stabilizáciu
mačiek pred chirurgickou tyreidektómiou (asi 3 t.)
yy tablety sa musia podávať pravidelne (po vynechaní sa
hladina celkového T4 zvyšuje za 24 - 72 hodín)
yy liečba hypertyreózy môže tzv. „odmaskovať“ už
prebiehajúce ochorenie obličiek (až u 1/3 pacientov)*
yy pravidelný monitoring priebehu terapie každé 3 m.
podávanie lieku je väčšinou doživotné
Klinická diéta
yy zloženie musí zodpovedať veku a problémom pacienta
yy vhodné sú diéty renálne, kardiálne a pre starších pacientov
yy Specific FKD/FIW Kidney Support, Specific FGD Senior
Ďalšie možnosti diagnostiky
yy sérové koncentrácie celkového T3 (menej
spoľahlivý než celkový T4)
yy hladina voľného T4 v sére
-- veľmi preukázateľný test (až 98%), vhodný
pre ranné formy ochorenia
-- v 10 - 15 % vykazuje falošne pozitívne výsledky
-- špeciálna metóda stanovenia (ekvilibračná
dialýza - FT4ED)
yy vyšetrenie srdca (EKG, USG, RTG), T3 supresný
test, koncentrácia druhovo špecifického
tyrotropínu (TSH), tyroidná scintigrafia
Najvhodnejšou metódou na rozoznanie
prvých reálnych zmien je stanovenie
pomeru bielkovina / kreatinín (UPRO/
UCERA ratio) v moči, vždy pred zahájením
cielenej terapie hypertyreózy.
IDEXX Snapshot Dx®
IDEXX Catalyst Dx®
Analyzátor celkového Biochemický analyzátor
T4, kortizolu a žlčo‑
poslednej generácie,
vých kyselín a testov ktorý pracuje na princí‑
SNAP®.
pe spektrofotometrie.
IDEXX LaserCyte Dx®
Hematologický,
veterinárny „in-house“
analyzátor využívajúci
Laserovú cytometriu.
IDEXX ProCyte Dx®
špičkový „in-house“
hematologický
analyzátor poslednej
generácie.
IDEXX VetTest®
Biochemický, špecifický
veterinárny „in-house“
analyzátor.
____________________________________________________________________________________________________________________
*Liečba pacienta s hypertyreózou by sa mala riadiť nasledujúcimi odporúčaniami:
yy Pred zahájením liečby hypertyreózy by sa mali posúdiť renálne funkcie.
yy Ak dôjde k rozvoju miernej a stabilnej azotémie, môže liečba pokračovať.
yy Ak miera azotémie progreduje, odporúča sa znížiť dávku FELIMAZOLE® tak, aby sa udržal mierne hypertyreózny stav (zabezpečujúci zvýšenú perfúziu
krvi obličkami)**
yy Liečby hypertyreózy pacientov s už existujúcim ťažkým poškodením obličiek závisí od individuálneho posúdenia miery rizika a prospechu tejto liečby
pre pacienta.
**Podľa Nicholsa (2011) možno suspektne predpokladať hypertyreózu u všetkých starších azotemických mačiek s rozvinutým zlyhaním obličiek, klinickými
príznakmi hypertyreózy, ale s hodnotami celkového T4 v referenčnom rozmedzí. U týchto pacientov je potom opodstatnená možnosť tzv. „pokusnej“ liečby
hypertyreózy nízkou dávkou metimazolu (Felimazole®) a súčasnej liečby chronického ochorenia obličiek. U viac ako tretiny hypertyreóznych mačiek dôjde za
niekoľko týždňov po zahájení terapie metimazolom (Felimazole®) k rozvoju azotémie („odmaskovania“ už prebiehajúcej insuficiencie). Vo väčšine prípadov
zostane táto azotémia stabilná a výrazne neovplyvňuje dĺžku prežitia pacienta (Nichols, 2011). Chybou by bolo prerušenie liečby hypertyreózy z dôvodu
výskytu azotémie – cielená liečba hypertyreózy totiž znižuje či odstraňuje zmeny na obličkách vyvolané pôsobením vysokých hladín tyroidných hormónov.
FELIMAZOLE®
yy je prvý schválený veterinárny prípravok v Európe na liečbu
hypertyreózy mačiek
yy obsahuje antihypertyreoidné liečivo metimazol (syn. tiamazol)
yy kontroluje nadmernú produkciu T3 a T4
yy počiatočná dávka je 2,5 mg 2x denne p.o. počas troch
týždňov a je určená na dlhodobú liečbu hypertyreózy, ako aj
na stabilizáciu mačky pred tyreidektómiou a v absolútnej väčšine
prípadov vedie spoľahlivo k navodeniu eutyroidného stavu
yy po troch týždňoch podávania prípravku by mala byť zhodnotená
odpoveď na liečbu
yy úprava dávky sa môže vykonať vždy v prírastkoch po 2,5 mg a ak
je to možné, celková denná dávka by vždy mala byť rozdelená
na dve čiastkové dávky (rannú a večernú)
yy ak to nie je možné z dôvodu napr. nespolupracujúceho pacienta,
možno tolerovať aj jednorazové podanie (tzn. počiatočná dávka
5 mg v jednej tablete 1x denne), ale pri tomto variante jednej
aplikácie sa môže mierne znížiť účinnosť liečby
yy malé cukrom potiahnuté tablety, ktoré sa nesmú deliť ani drviť
yy dostupný v dvoch veľkostiach: 2,5 mg a 5 mg (balené vždy
po 100 tabletách)
Denná dávkaRanná dávka
Večerná dávka
2.5 mg
5 mg
5 mg
7.5 mg
10 mg
12.5 mg
15 mg
17.5 mg
20 mg
(ružová) = 2,5 mg
(oranžová) = 5 mg
V dlhodobej klinickej štúdii sa 52 hypertyreóznych mačiek liečilo počiatočnou dávku 2,5 mg
FELIMAZOLu® 2x denne. Po 3 týždňoch liečby sa stabilizovalo 81% mačiek.
Specific FKD/FIW Kidney Support
yy diéta určená pre pacientov s obličkovou a pečeňovou nedostatočnosťou, vhodná
na kongestívnu chorobu srdca, hypertenzie, edémy a na terapiu a/alebo prevenciu
močových kryštálov (oxalátov, cystínov a urátov)
yy znížený obsah proteínov, ktoré sú vysokej kvality a majú alkalické pH, znižuje
u mačiek so zlyhaním obličiek azotémiu. U mačiek so zlyhaním pečene znižuje táto diéta
pravdepodobnosť vzniku hyperamonémie a pečeňovej encefalopatie.
yy vysoká kvalita proteínov zaručí dostatočné množstvo esenciálnych aminokyselín
yy znížený obsah sodíka preruší začarovaný kruh vodného metabolizmu a retencie tekutín
yy znížený obsah fosforu predchádza hyperfosfatémii a tým aj progresii obličkovej
nedostatočnosti
yy EPA a DHA sú nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, ktoré spomaľujú progresiu
obličkovej nedostatočnosti a odhaľujú zlyhanie obličiek. U mačiek s chorobami srdca mierni
EPA rozvoj kachexie, znižuje hypertenziu a pôsobí proti agregácii krvných doštičiek
yy vysoký obsah draslíka a vitamínov rozpustných vo vode kompenzuje zvýšené straty
týchto komponentov močom
yy prípravok taurínu a L-karnitínu podporuje dobrú funkciu srdca
yy dostupná ako granule v balení 3 kg alebo ako konzerva 150 g
LITERATÚRA:
Rhett Nichols, Zborník Endokrinológie I., Brno 2010
Rhett Nichols, Zborník Endokrinológie II., Brno 2011
Richard W.Nelson, Zborník 19. výročnej konferencie ČAVLMZ, Hradec Králové 8.-9.10.2011
Harvey A.M., Hibbert A., Barret E.L., Day M.J., Quiggin A.V., Brannam R.M., Caney S.M.:
Scintigraphic findings in 120 hyperthyroid cats, Journal of Feline Medicine and Surgery
11/2009
Dechra Veterinary Products – Propagačné materiály k produktu FELIMAZOLE®
Textbook of Veterinary Internal Medicine 6th Edition Ettinger and Feldman 2005, Elsevier
Saunders, Missourip1556
Mooney C. (1996) Decision making in the treatment for hyperthyroidism in cats. In Practice
18(4): 150-156
Mooney, C.T. (2005) Hyperthyroidism. In Textbook of Veterinary Internal Medicine 6th
Edition. Eds S.J. Ettinger and E.C. Feldman 2005. Elsevier Saunders, Missouri. pp 1544-1558
Larry P. Tilley & Francis W.K. Smith, jr. – Blackwell´s five-minute veterinary consult: Canine &
Feline (Fourth Edition, 2007)
Cymedica SK, spol. s r.o., Družstevná 1415/8, SK 960 01 Zvolen
tel.: +421 455 400 040, fax: +421 455 400 041
e-mail: [email protected], www.cymedica.com
Download

Hypertyreóza mačiek