Spirulina platensis’IN LIPIT MIKTARINA AZOT EKSIKLIĞI VE
YÜKSEK TUZLULUĞUN ETKISI
Denemede, S. platensis yüksek tuzluluk (‰ 35) ve azotsuz besi ortamında kültüre alınmıştır.
Kontrol grubunda Spirulina ortamı kullanılmıştır. S. platensis optik yoğunluğu, 680 nm’de
UV-visible spektrofotometre (Shimadzu, UV Mini 1240 modeli) ile günlük olarak ölçülmüştür (Costa ve ark., 2003). Kuru ağırlık, Boussiba ve ark. (1992)’ına göre belirlenmiştir.
Oya IŞIK, Burcu AK, Leyla USLU, Mehmet USLU
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi - ADANA
Tüm ölçümler üç kez gerçekleştirilmiştir. Lipit ve protein analizi için, mikroalgler duraklama fazında hasat edilmiştir.. Lipit analizi Bligh ve Dyer (1959)’e göre gerçekleştirildi. Toplam protein Kjeldahl metodu (AOAC, 1998) ile belirlenmiştir. Karşılaştırmalar için SPSS
istatistik paket programı (Sürüm 12.0, SPSS, Chicago, IL) kullanıldı (Zar, 1999).
Bulgular ve Sonuçlar: Yapılan çalışma sonunda en iyi büyüme kontrol grubunda tespit edi-
-Bildiri ÖzetiGiriş: Mikroalgler, güneş, su ve karbondioksiti kullanarak biyokütle oluşturan fotosentetik
canlılardır. Son yıllarda birçok ülke biyodizel kaynağı olarak alglerden yararlanmaya başlamışlardır. Mikroalglerin yıl boyunca kültürünün yapılabilmesi, basit yetiştirme sistemlerine
sahip olması, suyu en etkin şekilde kullanmaları ve verimli topraklara ihtiyaç duymamaları, biyodizel kaynağı olarak kullanılmaları gibi nedenlerden dolayı mikroalglere olan ilgi
artmıştır. Spirulina platensis yüksek protein ve bağışıklık sistemini artıran biyokimyasal
içeriğinden dolayı pek çok ülkede sağlıklı gıda olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
lirken, en az gelişim tuzluluk muamelesinin uygulandığı grupta belirlenmiştir. En yüksek
lipit miktarları azot eklenmeyen grupta kış mevsiminde %21.98 ve sonbahar mevsiminde
%19.82 olarak saptanmıştır. En düşük lipit miktarı ise yaz mevsiminde kontrol grubunda
%4.5 olarak bulunmuştur. Yüksek tuzlulukta lipit miktarı kış mevsiminde %12.03, yaz mevsiminde %8.68 olarak tespit edilmiştir. S. platensis yüksek protein ve düşük lipit miktarına sahip bir türdür. Bu çalışmada, kış mevsiminde azot eksikliği lipit miktarını %4.5’den
%21.98’e yükseltmiştir. Aynı zamanda biyomas miktarında önemli bir düşüş gözlenmemiştir.
Spirulina’nın büyümesi için gerekli optimum su sıcaklığı 30-35°C’dir. Çevre koşulları özellikle de kültür sıcaklığı fitoplanktonun biyokimyasal ve fizyolojik durumunu etkilemektedir. Yüzlerce mikroalg türünün yüksek düzeyde lipit ve yağ asitleri ürettiği bilinmektedir.
Çeşitli çalışmalar, hücre içindeki lipit miktarı ve kalitesinin büyüme koşulları (sıcaklık ve
ışık yoğunluğu) ve besleyici elementin özelliklerine (azot, fosfat ve demir konsantrasyonu)
bağlı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada azot eksikliği (%100N(-)) ve yüksek tuzluluğun
Spirulina platensis’in lipit miktarına etkisi araştırılmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışmada Spirulina platensis kullanılmıştır. Mikroalg Spirulina platensis stok kültürleri, laboratuvar koşullarında 24±2oC’de ve sürekli aydınlatma (Philipswhite,
36 watt) ile erlenlerde (250 mL, 500 mL, 2 L) ve bidonlarda (5 L ve 10 L) kültüre alınmıştır.
Aydınlatma ışık ölçer ile 80 µmolphotonm-2s-1 olarak ölçülmüştür. 10 L hacmindeki stok
kültürlerin havuzlara aşılanmadan önce dışarıda adaptasyonu sağlanmıştır. Denemede Spirulina besi ortamı (Schlösser, 1982) kullanılmıştır. Denemeler sera içerisinde bulunan her
biri 1 m3 hacime sahip fiberglass havuzlarda dört mevsimde gerçekleştirilmiştir. Kültürler,
20 cms-1, sürekli bir akış hızındaki pedal sistem ile karıştırılmıştır. Havuzlarda kültür derinliği 15 cm olarak ayarlanmıştır.
364
365
THE EFFECTS OF NITROGEN DEFICIENCIES AND HIGH SALINITY
ON THE LIPID CONTENTS OF Spirulina platensis
capacity for each, in the greenhouse in all seasons. The cultures were circulated by the
paddle wheels at a flow rate about 20 cms-1 continuously. Culture depth was maintained at
10 cm in the ponds.
Oya IŞIK, Burcu AK, Leyla USLU, Mehmet USLU
Cukurova University, Fisheries Faculty - ADANA
In the experiment, S. platensis was cultured high salinity (‰35) and non-nitrogen nutritive
medium. In the control culture, original Spirulina medium was used. Spirulina platensis
filamentous concentration was determined daily by optical density measurements at 680
nm (Costa et al., 2003) by a UV–vis spectrophotometer (Shimadzu, UV mini 1240 model).
Dry weight was determined by Boussiba et al., 1992. All measurements were carried out
in triplicate. For lipid and protein analyses, samples of microalgae were collected in the
-Abstract-
stationary phase. Lipid extraction was carried out according to the method Bligh and Dyer
Introduction: Microalgae photosynthetic microorganisms are able to use the solar
(1959). Total protein was determined by Kjeldahl method (AOAC,1998). SPSS statistical
energy combining water with carbon dioxide to create biomass. Many countries studied
about microalgal lipid for the biodiesel sources in recent years. Microalgae can be
cultured throughout the year, because it has a simple reproducing system, use the water
most effective, do not need rich soil and a source of fat for biofuels, as such interest on
it became increased. Spirulina platensis is widely used in many countries as a health food
due to its protein content and biochemical substances for immune system. The optimum
temperature for Spirulina growth lies in the range of 30 to 35°C (Richmond, 1992). It is
known that, the environmental conditions, especially culture temperature, greatly influence
the composition and physiological state of phytoplankton (Reynolds, 1984). Hundreds of
microalgal strains capable of producing high content of lipid have been screened and their
lipid production metabolism have been characterized and reported (Sheehan et al., 1998).
package programme was used to compare means (Version 12.0, SPSS, Chicago, IL) (Zar,
1999).
Results and Discussion: The end of the study, the best growth were detected the control
groups whereas the lowest growth high salinity groups. The highest lipid ratios were nonnitrogen groups determined as 21.98% in winter and 19.82% in autumn. The lowest lipid
ratio was found the control groups as 4.5%. The lipid ratios were determined as 12.03% in
winter and 8.68% in summer at high salinity groups. Spirulina platensis is a protein rich and
low lipid microalgae species.. In the study, it was determined that the stress of N deficiency
increased the lipid content from 4.5 to 21.98% in the winter however, biomass productivity
did not fall significantly.
Several studies have shown that, the quantity and quality of lipids within the cell can vary as
a result of changes in growth conditions (temperature and light intensity) or nutrient media
characteristics (concentrations of nitrogen, phosphates and iron) (Illman et al., 2000; Liu et
al., 2008). The present study investigated the effects of high salinity and nitrogen limitation
on the lipid rate of Spirulina platensis.
Materials and Method: Microalgae Spirulina platensis was used in this study. Microalgae
Spirulina platensis stock cultures were maintained at 24±2°C on continuous illumination
with flourescent (Philipswhite, 36 watt) lights in erlenmayers (250 mL, 500 mL, 2 L) and
carboys (5 L and 10 L) in laboratory conditions. The irradiance, as measured by a Radiation
Sensor LI-COR (LI-250), was 80 µmolphotonm-2s-1. The stock cultures in 10 L volume were
adapted to outdoors before inoculation to the ponds. The cultures were grown in Spirulina
medium (Schlösser, 1982). The experiments were carried out in four fiberglass ponds, 1m3
366
367
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net