PEDAGOJİK FORMASYON
SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE DUYURU
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYET BAŞVURULARI:
YÖK tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul
ve Esaslar” da bulunan Dördüncü Bölüm Madde 4’e göre Fakültemizde Pedagojik
Formasyon
Sertifika
Programında
2014-2015
güz
yarıyılında
okutulacak
olan
“ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” dersinden daha önce Özel öğretim kurumlarında veya
MEB’e bağlı okullarda bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler
(sigorta belgesi ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden hangi branşta, hangi tarihler
arasında öğretmen olarak görev yaptığını gösterir imzalı belge), “Öğretmenlik
Uygulaması” derslerinden muaf tutulabilirler. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin
alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında
öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olduğunu belgeleyenler Öğretmenlik
Uygulaması dersinden muaf tutulur. MUAFİYET isteyenlerin başvurularının Pedagojik
Formasyon Komisyonu’nda görüşülebilmesi için; muafiyet dilekçesi ve istenen evraklarla
birlikte 08 Ağustos 2014 tarihine kadar Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Sekreterliğine başvurmaları önemle duyurulur.
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI dersi ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
1) Muafiyet isteyenler gerekli belgelerin aslını veya noter onaylı fotokopisini teslim
etmelidirler.
2) Halk Eğitim Merkezleri vb. usta öğreticilik veya kurs programlarında yapılan
öğretmenliklerin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.
3) Yönetmelik gereği Öğretmenlik Uygulaması derslerinin Amasya ili okullarında yapılması
zorunlu olduğundan yaşadığı il/ilçede yapmak isteyen öğrencilerin isteklerinin kabul
edilmeyecektir,
4) Milli Eğitime öğrenci listesi gönderileceğinden belirtilen tarihten sonra yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C.
Amasya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na
Fakültenizde Mezunlara Yönelik Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıtlı
öğrenciyim. Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulmak istiyorum. Özel öğretim
kurumlarında/MEB’e bağlı kurumlarda çalıştığıma ilişkin onaylı belge ve çalıştığım
zamanlardaki haftalık ders programımın onaylı hali ekte sunulmaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
…/…./2014
İmza
Adı Soyadı
Grup
Mezun Olunan Bölüm
TC Kimlik No
Cep Tel
e-posta adresi
EK: 1- Özel öğretim kurumlarında/MEB’na bağlı kurumlarda çalıştığıma ilişkin belge (imzalı
ve mühürlü)
EK: 2- Branşımla ilgili girdiğim ders saatlerini ve/veya haftalık ders programını gösterir belge
(imzalı ve mühürlü)
EK:3- Sigortalı olarak çalışılan tarihleri ve kurumu gösterir belge (imzalı ve mühürlü)
Download

SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE DUYURU başvurular