r,
]t': ',,:EL i;PETI1.1
ı,ıH.ı'5Etr
l
sınavdan §orun,lu
iıJl..':
lll.
:
]::l]5; Jel]l;f,1
İığ ııaiııi Eğitiın
;n HİF. .]üi4
1,:l : 4,:t
Şııbe Müdiırlerinin dikkatine!
Müdürlüğümüze e-mail ve telştbn aı-acılığıyla ulaşaır duyumlardan,
}}lÜ6/2Ü14 tarihinde yapılacak şlaır jü}.JİS §ınavıırda, lıa]ş
öğrenci giriş
bnigelerİnde §aai lü.üü yaznıa.kta olciuğıı. öğrenci ve vejiJçrin §ı.nav saati
konusunda tereddüte düştüğü i Jade
l
*
rinci
eıı a nlaşılmaktadır.
İlÇeniz okut miidiir]eri iie birebir irıjbata geçeı,ek, iveaj;öİaı:ak, sıırav giı.iş
belgesiııde 10.00 yazan büffin öğren*ilere ulaşılıp, saat 14,ü0 .yazaü giriş
belgel*rinin verilmesinin sağlanması husuşunda gereğini riça sdtşitt.
iin
t,'.*-
,:1
_,l. .,rl
Download

sınavdan §orun,lu İığ ııaiııi Eğitiın Müdürlüğümüze e-mail ve