T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı : 35235946/410.03/3171192
Konu: Görüş İsteği
25/07/2014
ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi,
b) Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 18.07.2014 tarihli 16915068/10.06/
3053949 sayılı ve 2014/14 nolu Genelgesi,
c) Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 14.07.2014 tarihli ve 69689422/
663.05/2967757 sayılı yazısı.
İliniz Çankaya İlçesi Sancak Mahallesi No:9/l-2-3 adresinde, Harf 2005 Eğitim
Öğretim Kuyumculuk Tekstil Otomotiv Savunma İnşaat ithalat İhracat Dış Ticaret Sanayi
imalat A.Ş. adına Fatih EBERLİKÖSE kurucu temsilciliğinde, "özel Harf 2005 Yabancı Dil
Kursu" adı altında kurum açılmasındaki yaşanan tereddütlere ilişkin ilgi yazı ve ekleri
incelenmiştir.
05.07.2014 tarihinden önce kurum açma başvurusunda bulunanlar için ilgi (b)
Genelgenin 5~'inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, üst
katlarda kurum açılması halinde "ilgi. (a)..,Yönergenin. l.O'unçu maddesinin 7'nci fıkrası
hükümlerin de dikkate alınması, gerekmektedir....
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı : 95178074/405.01/3407946
Konu: Kurum Açma
16/08/2014
ANKARA VALİLİĞİNE
(II Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 12/08/2014 tarihli ve 95171118/
105.01/3342466 sayılı yazısı,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği,
c) Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi.
iliniz Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 448. Cadde No:44 adresinde açılması teklif
edilen Özel Çankaya Anafartalar Anadolu Lisesi hakkındaki ilgi (a) yazı ve ekleri
incelenmiştir.
Yapılan incelemede; gönderilen ticaret sicili gazetesinde kuruluş amaçlan içinde özel
öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin yer almadığı, ilgi (b)Yönetmeliğin
5/2-d maddesi gereği istenilen ÖD’ nin gönderilmediği, ilgi (c) Yönergenin 5/2 maddesinde
belirtilen kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğraflannm CD ortamında
oluşturularak gönderilmediği, maarif müfettişlerince düzenlenen raporda kurumda bulunan
asansörün engelliler için Türk Standartlan Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olup
olmadığının, ) koridor ölçüsünün ve derslik kapılarının koridora açılıp açılmadığının
belirtilmediği anlaşıldığından işlem yapılamamış olup, dosya ekte iade edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf OKUMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı V.
EK: Dosya (1 adet)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
X /tfF T } R p e P t / İ A r V '« '
T? T » ı —ı - t r .
•
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı : 16915068/10.99/3528171
Konu: Asansör
25/08/2014
ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a)Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/07/2014 tarihli ve 69689422/
663.05/3112884 sayılı yazısı,
b)Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi.
Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi kapsamında hangi binalarda asansör
isteneceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.
Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesinin 10 uncu maddesinin yedinci
fıkrasında “Binanın zemin katının dışında katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin
katı dışında kurum açılacak binalarda asansör bulunması gerekir. Asansörün engelliler
için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur”
hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle; okulların sadece zemin, zemin ve birinci kat veya zemin ve bodrum
kattan oluşan binalarda açılmak istenmesi durumunda asansör şartı aranmayacaktır.
Okulların zemin, zemin ve birinci kat veya zemin ve bodrum katlarına ilave kat veya katları
bulunan binalarda açılmak istenmesi durumunda asansör şartı aranacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
T.C.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı
( jl if}
:M.06.3.KEÇ.0-13-20-2014
Tescil Tarihi'/;/.../2Ü14
(31948 Ada 9 Parsel)
~-k T
Tescil No
- ZOt
İLGİ: 23.06.2014 tarih ve 18749 sayılı dilekçe.
VS ANSÖH TESCİL II ELCİ ESİ
ASANSÖR MONTE EDENE DAİR BİLGİLER
MONTE EDENİN ADI
SEMBOL
MONTE EDENİN ADRESİ
MONTE EDENİN TELEFON NO
LİFT ASANSÖR
Strazburk Cad. 27/15 Sıhhiye/ ANKARA.
J i 22304779
ASANSÖRE DAİR BİLGİLER
MONTAJ ADRESİ
Şevkat Mah. 57. Sok. No: 5 KEÇİÖREN /ANKARA
MARKASI
İMAL YILI
SEMBOL LİFT ASANSÖR
B-002
2013
TAHRİK TÜRÜ
ELEKTRİKLİ
SERİ NUMARASI
KAPASİTESİ (BEYAN YÜKÜ)
1 m/sn
630
DURAK SAYISI
7
HIZI
ASANSÖRÜN UYDUĞU HÜKÜMLERE DAİR BİLGİLER
YÖNETMELİK ADİ
95/16/AT ASANSÖR YÖNETMELİĞİ
MODÜL VE EK
MODÜL B+E
STANDART ve STANDARTLAR
TSE EN 81-1-A3. TSE EN i 2016
AT UYGUNLUK BEYANINA DAİR BİLGİLER
BEYAN TARİHİ
23/05/14
İMZA SAHİBİNİN ADI SOYADI
Baykal KILIÇ
ONAYLANMIŞ KURULUŞA DAİR BİLGİLER
KURULUŞUN ADI
ALBERK
KURULUŞUN KİMLİK NOSU
QA
2138
İmarın 31948 Ada 9 parselinde inşaa edilen binaya ait Asansöre 18 Kasım 2008 tarih ve
27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 5 inci
maddesine göre asansör firmasının sorumluluğu altında Tescil Belgesi verilmiştir.
Bu tescil belgesi 22.07.2014 /arihinden itibaren \(Bir) yıl geçerli olup bu sürenin bitiminde Asansörün tekrar
kontrol edilerek söz konusu izin belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmediği sürece 634 sayılı kanunun 35.
maddesi gereğince Asansör işletmesinden doğacak her türlü sorumluluk bina yönetimine ait olac^jctır 22.07.2014
tarih ve 276799 sayılı makbuz ile, Asansör tescil ücreti tahsil edilmiştir.
İnin
T .c .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı : 95178074/405.01/3566671
Konu:Kurum açılması
27/08/2014
ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
a)Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22/08/2014 tarih ve 3500031 sayılı
yazısı,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği,
e) Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi.
İlinizde faaliyette bulunan Özel Avrupa Kültür İlkokulunun kontenjan değişikliği ve Özel
Avrupa Kültür Ortaokulu açılması konusundaki ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.
Yapılan incelemede, adı geçen okulların açılış işlemlerine ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (e)
Yönergede yapılan değişikliklerden sonra başlanılması nedeniyle, söz konusu Yönetmelik ve
Yönergede yapılan değişiklikler esas alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Buna göre, binanın bodrum, zemin, 1. kat ve çatı katından oluşması nedeniyle ilgi (b)
Yönetmeliğin 11/2 maddesi gereği okulda asansör bulunmadığı, su deposunun paslanmaz çelikten
yapılıp yapılmadığının belirtilmediği, fen bilgisi laboratuvarı hazırlık odasının bulunmadığı, ayrıca
farklı katlarda olmalarına rağmen yan yana bulunan laboratuvar ve dersliklerin yüksekliklerinin
birbirinden farklı olmasının nedeni hakkında bilgi ve belge bulunmadığı, ilkokul için yıllık harç ve
ruhsat yenileme haremin yatırıldığına ilişkin vergi dairesi alındı makbuzlarının gönderilmediği
anlaşılmıştır.
Ayrıca, okullara ait yerleşimin ilgi (b) Yönetmeliğin 12/2 maddesinde belirtilen "...Ancak,
ilkokul ve ortaokul veya ortaokulla ortaöğretim okulunun aynı binada açılmak istenmesi
durumunda; tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı ayrı düzenlenir. Aynı katta birden fazla
okul açılamaz..." hükümleri çerçevesinde düzenlenmesi, 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
gereği 1 Eylül 2014 tarihinden sonra verilen kurum açma izinlerinin ertesi eğitim-öğretim yılından
itibaren geçerli olacağı da göz önüne alınarak işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf OKUMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı V.
Ek: Dosya
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
MEB.Beşcvlcr Kampusu E/BIok/ANKARA
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı : 16915068/10.99/3620231
Konu: Kurum Açmada Tereddüte
Düşülen Hususlar
29/08/2014
ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a)Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği,
b) 05/07/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
c) Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi,
ç) 18/07/2014 tarihli ve 3053949 sayılı 2014/14 nolu Genelge,
d)Ankara Valiliği
İl
Milli
Eğitim
Müdürlüğünün
28/08/2014
tarihli
ve
91571118/405/3585620 sayılı yazısı.
İlinizde açılmak veya nakil yapılmak istenilen kurumlar hakkında başvuru tarihlerinin İtfaiye
Dairesi Başkanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak raporlara ilişkin müracaat tarihinin mi
kabul edileceği, kabul edilmesi halinde söz konusu kurumlarda asansörün zorunlu olup olmadığı
hakkında ilgi (d) yazı incelenmiştir.
İlgi (ç) Genelgenin 5 inci maddesinde; "İlgi (b) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) İlgi (a) Yönetmeliğin 5’inci maddesinde istenen belgelerini tamamlayarak il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerine,
b) Kurum açmak ve nakil yapmak üzere ilgi (a) Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci
fıkrasının (1) ve (m) bentlerinin hükmü gereği kamu kurumlarına,
başvuranlardan işlemleri devam eden kurumlar hakkında müracaat ettikleri tarihte yürürlükte
olan Yönetmelik hükümlerine göre iş ve işlemler tamamlanacaktır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca
ilgi (c) Yönergenin Engellilerin kurumlara erişebilirliği başlıklı geçici 2 inci maddesinde; "Bu
Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan
kurumların kurucuları, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını engellilerin erişebilirliğine
uygun duruma getirmek zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.
Konunun söz konusu hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Download

Asansörle ilgili görüş yazısı 25.07.2014 (Ankara)