124 sayılı Yükseköğretim Üst
İcra Takibi
Üniversitenin taraf
Kuruluşları ile
Yapılması,
olduğu her türlü icra Yükseköğretim Kurumlarının
Takip
takibini yapmak, takip İdari Teşkilatı Hakkında
Kurum
Edilmesi ve
etmek ve
Kanun Hükmünde
Sonuçlandırı
sonuçlandırmak.
Kararnamenin 35 inci
lması
maddesi
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversit
esi Hukuk
Müşavirli
ği
1.Memur
2.Avukat
3.Hukuk
Osmaniye
Müşaviri
Korkut
İcra takibi ile
4.Genel
Kurumiçi ilgili
Ata
ilgili her türlü
Sekreter
tüm birimler ve
Üniversite
bilgi ve
5.Rektör
kişiler
si Hukuk
(İşlemin
belgeler
Müşavirliğ
türüne ve
i
verilen
yetkiye göre
ilgililer)
124 sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumlarının
Kurum
İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde
Kararnamenin 35 inci
maddesi
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversit
esi Hukuk
Müşavirli
ği
Hukuki
işlemle ilgili
belgelerden
lüzumlu
görülenler
tebligata
eklenir.
Adli-İdari
Davaların
Açılması ile
üniversite
aleyhine
açılan adli
ve idari
davaların
takibi ve
sonuçlandırı
lması
Tebligatlar
Üniversitenin diğer
kişi ve kurumlarla
olan anlaşmazlık ve
uyuşmazlıklarında adli
ve idari mercilerde
Üniversitenin
haklarını savunmak ,
adli-idari davaları
açmak, sonuna kadar
takip etmek ve
sonuçlandırmak.
Adli-idari yargı
mercilerinden, icra
dairelerinden ve
noterden yapılan
tebliğlerin hukuki
gereklerini yapmak
124 sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumlarının
Kurum
İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde
Kararnamenin 35 inci
maddesi
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversite
si Hukuk
Müşavirliğ
i
1.Memur
2.Avukat
3.Hukuk
Müşaviri
4.Genel
Sekreter
5.Rektör
(İşlemin
türüne ve
verilen
Kurum içi
birimlerden
dava ile ilgili
bilgi ve belge
isteme.
Kurumiçi ilgili
tüm birimler ve
kişiler
İlgili tüm adli
ve idari
kurumlar ile
kişiler
İlgili tüm adli
ve idari
kurumlar ile
kişiler
İlgili tüm adli
ve idari
kurumlar ile
kişiler
Mevzuatın
öngördüğü hak
düşürücü ve
zamanaşımı
süreleri
geçmeden
davanın
açılması, takibi 2 Yıl
ve
neticelendirilme
si ile üniversite
aleyhine açılan
davaların takibi
ve
sonuçlandırılmas
Mevzuatın
öngördüğü hak
düşürücü ve
zamanaşımı
süreleri
geçmeden icra
2 yıl
takibinin
yapılması ile
kurum aleyhine
açılan icra
takiplerinin
takibi
sağlanacaktır.
Tebligata
dayanak
olacak
Mevzuatta bir
bilgi ve
düzenleme
belgelerin
bulunmamaktadı
edinilmes
r.
inden
itibaren 5
iş günü
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK
SUNULUP SUNULMADIĞI
YILLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
MEVZUATTA
BELİRTİLEN HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN
DIŞ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU MAKAMI
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR
VB.)
MAHALLİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
MERKEZİ İDARE
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI
VE MADDE NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI KODU
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversit
esi Hukuk
Müşavirli
ği
1.Memur
2.Avukat
3.Hukuk
Osmaniye
Müşaviri
Korkut
4.Genel
Dava ile ilgili Ata
Sekreter
her türlü bilgi Üniversite
5.Rektör
ve belgeler
si Hukuk
(İşlemin
Müşavirliğ
türüne ve
i
verilen
yetkiye göre
ilgililer)
641030100
KURUM KODU
90520906
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
641030300
3
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ / YETKİLİ
KURUMLARIN /
BİRİMLERİN ADI
645000000
2
90520906
1
90520906
SIRA NO
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
İşin
niteliği
gereği
işlem
sayısının Sunulmuyo
belirlen r
mesi
mümkün
değildir
İşin
niteliği
gereği
işlem
Sunulmuyo
sayısının
r
belirlen
mesi
mümkün
değildir
İşin
niteliği
gereği
işlem
Sunulmuyo
sayısının
r
belirlen
mesi
mümkün
değildir
90520906
640000000
659000000
640000000
6
90520906
5
90520906
4
Hukuki
Görüş
Bildirmek
1-Rektörlük ve Genel
Sekreterlik
Makamlarının istediği
konularda hukuki
görüş ve düşünüşü
bildirmek 2Mevzuatın
uygulanmasında ya da
yorumlanmasında
ihtilafa düşülmesi
durumunda konunun
hukuki yönden
araştırılarak ihtilaf
124 sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumlarının
Kurum
İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde
Kararnamenin 35 inci
maddesi
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversit
esi Hukuk
Müşavirli
ği
Osmaniye
Korkut
Hukuki
Ata
ihtilafı ortaya
Üniversite
koyan her
si Hukuk
türlü belge
Müşavirliğ
i
1.Memur
2.Avukat
3.Hukuk
Müşaviri
4.Genel
Sekreter
5.Rektör
(İşlemin
türüne ve
verilen yetkiye
göre ilgililer)
5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41. maddesi
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversite
si Hukuk
Müşavirliğ
i
1.Memur
2.Avukat
3.Hukuk
Müşaviri
4.Genel
Sekreter
5.Rektör
(İşlemin
türüne ve
verilen yetkiye
göre ilgililer)
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversite
si
Rektörlüğ
ü
1.Memur
2.Avukat
3.Hukuk
Müşaviri
4.Genel
Sekreter
5.Rektör
(İşlemin
türüne ve
verilen yetkiye
göre ilgililer)
Yıllık
Faaliyet
Raporları
Birimin yıl içerisinde
yaptığı işler ve
yürüttüğü tüm
faaliyetler ile ilgili
düzenlenen raporu
ifade eder.
Kurum
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversit
esi Hukuk
Müşavirli
ği
İnceleme
124 Sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile
Rektörlükçe istenen
Yükseköğretim Kurumlarının
tüzük, yönetmelik,
İdari Teşkilatı Hakkında
genelge ve benzeri
Kanun Hükmünde
Kurum
tasarı ve teklifler
Kararnamenin 35. Maddesi
hakkında talep edildiği
ile Yükseköğretim Kurumları
takdirde , inceleyerek
Yönetici Öğretim Elemanı ve
görüş bildirmek
Memurları Disiplin
Yönetmeliği.
Osmaniye
Korkut
Ata
Üniversit
esi Hukuk
Müşavirli
ği
İlgili belge
İşin
niteliği
gereği
İş
yoğunluğ işlem
Sunulmuyo
una göre sayısının
r
en kısa belirlen
mesi
süre
mümkün
değildir
Kurumiçi ilgili
tüm birimler ve
kişiler
Yükseköğretim
Kurulu, Devlet
Personel
Başkanlığı ve
diğer
kurumların
danışma
birimleri
Kurum dışı
yazışmayı
gerektirmemesi
durumunda
belgelerin tam
olarak
edinilmesinden
itibaren 15 gün
Kurumiçi ilgili
tüm birimler ve
kişiler
İlgili tüm adli
ve idari
kurumlar ile
kişiler
Takip eden yılın
1 ay
ilk ayı
1
Kurum dışı
yazışmayı
gerektirmemesi
durumunda
belgelerin tam
olarak
edinilmesinden
itibaren 15 gün
İşin
niteliği
gereği
işlem
Sunulmuyo
sayısının
r
belirlen
mesi
mümkün
değildir
Kurumiçi ilgili
tüm birimler ve
kişiler
Sunulmuyo
r
Download

Hukuk Müşavirliği Kamu Hizmet Envanteri